Untitled - Türk Dünyası Belediyeler Birliği

Transkript

Untitled - Türk Dünyası Belediyeler Birliği
XVIII. y.y. Daire Form İçinde Düzenleme Hatai Üslûbunda Çizim
Arnavutluk
Bulgaristan
Kazakistan
KKTC
Macaristan
Moğolistan
Pakistan
RF Dağıstan
Somali
Azerbaycan
Filistin
Kenya
Kosova
Makedonya
Moldova
Rusya Federasyonu
RF Tataristan
Türkiye
Bosna Hersek
Irak
Kırgızistan
Lübnan
Mısır
Moldova Cum. Gökoğuz Yeri
RF Başkortostan
Sırbistan
Ukrayna / Kırım Özerk Cum.
XVII. y.y. Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçek Motilerinden Bir Örnek
YEREL YÖNETİMLER 10 YILDIR BİRLİK’TE
Ülkemizin tek uluslararası yerel yönetimler birliği
olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği, bugün 26
ülkede 1073 üye belediyesi ile sosyal, kültürel ve
ekonomik alanda yerel yönetimler arası işbirliği
sağlayarak, bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirmektedir.
Birlik olarak en büyük amacımız: Ülkemizde oluşan yerel yönetim tecrübesini yurt dışındaki üyelerimizle, örnek belediyecilik faaliyetlerini de hem
yurt içi hem yurt dışı üyelerimizle paylaşmak; düzenlediğimiz eğitim, konferans, teknik inceleme
gezileri ile üyelerimizin bulunduğu ülkelerin vatandaşlarına katkı ve destek sağlayarak onların kentsel yaşam kalitesini yükseltmektir.
2003 yılında kurulan Birliğimizin kuruluşunun 10.
Yıldönümü olan 2013 yılı, Birliğimiz için ayrı bir
öneme sahiptir. Bu yıl içerisinde Kızılcahamam’da
Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ’ın
katılımı ile düzenlediğimiz üye belediye başkanları değerlendirme toplantısında Birliğimizin, Türk
Dünyası’nda önemli bir “Çatı Kuruluşu” olduğu
vurgusu yapılmıştır.
Yine bu yıl içerisinde TURKSOY işbirliği ile üye
belediyelerimizin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Nevruz kutlamalarının yanı sıra İstanbul’da
ilk defa düzenlenen İstanbul – Gyeongju Dünya
Kültür Expo 2013 organizasyonu kapsamında,
Türkiye dışındaki üyelerimizin katkısı ile 15 farklı
ülkenin kültürünü Sultanahmet Meydanı’nda halkımızla buluşturduğumuz İpekyolu Pazarı ile ülkelerarası kültür köprüsü kurmayı başardık.
Birliğimizin, 2008 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası Yerel Yönetim Eğitimleri Merkezi
(UYEM) programlarına bu yıl 5 ülkeden 19 Belediye Başkanı ile 81 yerel yönetim temsilcisi katılarak, yerel yönetimler alanındaki tecrübelerimiz
hakkında bilgi aldı.
Ayrıca kültür coğrafyamızdaki yerel yönetimlerin
incelendiği akademik bir çalışma olan Türk Dünyasında Yerel Yönetimler Kitabı ile 1800’lü yıllarda
çekilen ve Türk-İslam Mimarisine ait 350’ye yakın
fotoğrafın yer aldığı “Orta Asya’dan Anadolu’ya
Şehir ve İnsan Albümü” kitabını yayınlayarak büyük bir kültür hizmeti gerçekleştirdik.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak yerelden
aldığımız güç ile çıkmış olduğumuz bu yolculuğumuzda, bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen değerli Cumhurbaşkanlarımıza,
Belediye Başkanlarımıza ve iş birliği içinde bulunduğumuz bütün kurumlara teşekkür eder, bizleri
destekleyen tüm üyelerimize şükranlarımı sunarım.
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Birlik Başkanı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Saz Üslûbunda Dairesel Türk Motii
İçindekiler
I.
GENEL BİLGİLER
A. MİSYON ve VİZYON..............................................................................................10
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..................................................................12
1. Kuruluş.................................................................................................................13
2. Amaçlar...........................................................................................................13-14
3. Birlik Organlarının Görev ve Yetkileri...................................................................14-15
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...................................................................................16
1. Fiziksel Yapı..........................................................................................................16
2. Örgüt Yapısı.................................................................................................... 16-26
3. İnsan Kaynakları...............................................................................................28-29
4. Sunulan Hizmetler............................................................................................30-31
5. Yönetim ve İç Kontrol............................................................................................31
II.
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A. MALİ BİLGİLER.....................................................................................................34
B. FAALİYET VE PROJELER......................................................................................36
1. İşbirliği Çalışmaları............................................................................................38-39
2. Kongreler, Sempozyumlar, Çalıştaylar, Forumlar ve Konferanslar.........................40-45
3. Eğitim Faaliyetleri.............................................................................................46-55
4. Kardeş Şehir Projeleri .................................................................................... 56-57
5. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler............................................................................. 58-73
6. Yerel Yönetim Fuarları.......................................................................................74-75
7. Ziyaretler..........................................................................................................76-85
8. Ulusal ve Uluslararası Etkinliklere Katılım............................................................86-97
9. Medya ve Basılı Yayınlar.................................................................................98-103
III.
ÜYE BELEDİYELER
1. Yurt Dışı Üye Belediyeler...............................................................................105-117
2. Yurt İçi Üye Belediyeler.................................................................................117-119
XV. y.y. Türk Hatai Motif Sanatından Bir Örnek
A. MİSYON & VİZYON
B. YETKİ, GÖREV & SORUMLULUKLAR
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Kabulünde | Mart 2013
9
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
A
MİSYON
&
VİZYON
MİSYON
VİZYON
Kardeşliğin gücü ile kültür ve medeniyet coğrafyamızda geleceğin mürefeh şehirlerini inşa etmek.
Üye şehirlerde üretilen değerleri insanlığın hizmetine sunmak.
10
Nevruz Şenliği | Eyüp Belediyesi | Mart 2013
11
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
B
YETKİ, GÖREV &
SORUMLULUKLAR
Türkiye’de mahalli idare birliklerinin görev, sorumluluk ve yetkileri 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile düzenlenmiş olup Türk Dünyası
Belediyeler Birliği uluslararası alanda faaliyette
bulunduğu için çalışmalarını 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun olmak üzere Birlik Tüzüğü hükümleri
kapsamında genel olarak aşağıdaki çalışmalarını
yürütmektedir:
a) Ulusal ve uluslararası alanda belediyelerin çıkarlarını korumak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak,
b) Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve
görevlilerine yönelik ihtiyaçlarına göre eğitimler
düzenlemek,
c) Yerel yönetimler ve belediyeler ile ilgili kanunların hazırlanmasında ortak görüş bildirmek,
d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde belediyeleri temsil etmek,
12
e) Ulusal ve uluslararası yerel yönetim birimlerine
ve belediyelere rehberlik etmek,
f) Ulusal ve uluslararası yerel yönetimler ve belediyeler arasında yardımlaşma, işbirliği, teknik ve
idarî bilgi ve deneyim paylaşımı konularında ilgili
kurumları teşvik etmek, iyi örneklerin uygulama
alanlarının genişletilmesine destek olmak,
g) Belediyecilik alanında uluslararası platformda
gelişmeleri takip etmek, ilgili konularda araştırma-geliştirme, konferans, seminer, panel, uluslararası eğitimler, teknik ve meslekî gezi gibi faaliyetlerde bulunmak,
h) Ulusal ve uluslararası yerel yönetim birimlerine, belediyelerle ilgili faaliyetler kapsamında bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik içeriklerin
derlendiği kitap, dergi, bülten gibi basılı materyal
yayınlamak,
i) Ulusal ve uluslararası yerel yönetim hizmetleri ve belediyecilik alanlarında görev üstlenen ve
faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları,
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Birlik Merkezimiz Zeytinburnu Merkezefendi
üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
yapmak ve ortak projeler yürütmek,
j) Belediyecilik alanında faaliyette bulunan ulusal
ve uluslararası yerel yönetim birimleri, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerli
ve yabancı ülke yerel yönetim birlikleri, dernekleri
ve benzeri kuruluşlar ile ortak projeler yürütmek
ve gerektiğinde bu tür kuruluşlara üye olmak için
işbirliği halinde bulunmak, buralarda belediyeleri
temsil etmek,
k) Ulusal ve uluslararası yerel yönetim ve belediyecilik faaliyetlerinin uygulanmasında yerli ve
yabancı ilgili kurumların işbirliğini ve deneyimlerini
artırmaya yönelik olarak kardeş belediyecilik çalışmalarını yürütmek ve bu alanda belediyeciliğin
gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve
girişimde bulunmak.
1. KURULUŞ
Türk dili ve lehçelerini konuşan ülkelerin devlet
başkanları, 2000 yılı Azerbaycan zirvesinde ülkelerarası karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili alınan kararların 6. Maddesinde: “Yerel yönetimler
arasında işbirliğinin geliştirilmesi” kararını almıştır.
TDBB, Türk dili ve lehçelerinin konuşulduğu ülkeler, bölgeler ve buralarla coğrai, tarihi, kültürel ortaklıkları bulunan yerlerdeki kent ve kent yönetimi
ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla 2003 yılında
kurulmuş uluslararası bir teşekküldür.
2. AMAÇLAR
Türk Dünyası Belediyeler Birliği faaliyet konuları
kapsamında kültür ve medeniyetin geniş mirasını dikkate alarak tam bir kardeşlik yaklaşımı ile
işbirliğine dayalı bir dostluk ve yardımlaşma ortamı içinde, kazanç paylaşma amacı dışında ve
üye ülkelerin kanunları ile yasaklanmamış olmak
kaydıyla ekonomik ve teknik alanlar başta olmak
13
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
üzere işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi,
görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak
maksadıyla;
1) Tarihi ve kültürel mirasın korunması,
2) Kent ve kent yönetimlerinin sorunlarının ve
çözüm yollarının belirlenmesi, tartışılması, ortak
çözümler aranması ve uygulama çalışmalarının
yapılması,
3) Kent yönetimi ve kent kültürü konusunda yeni
modellerin araştırılması ve geliştirilmesi çalışmalarını yapmak, yaptırmak ve yapılan çalışmaları
desteklemek hususları yer alır.
3. BİRLİK ORGANLARININ GÖREV
VE YETKİLERİ
3.1. Birlik Genel Kurulu
a) Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu asil ve yedek
üyelerini, denetim kurulu üyelerini seçmek,
b) Çalışma plan ve programlarını görüşmek,
c) Birliğin geçmiş dönem faaliyet raporunu, denetim kurulu raporunu ve mali durum raporunu
görüşmek, tasdik etmek,
d) Tüzük’te değişiklik yapılmasına karar vermek.
e) Birliğin feshine karar vermek,
f) Üyelik aidatlarını belirlemek; borçların tamamının veya bir kısmının silinmesine karar vermek,
g) Yönetim kurulu huzur haklarını belirlemek ,
h) Bütçeyi onaylamak,
3.2. Yönetim Kurulu
a) Birlik bütçesini hazırlar,
b) 75.000 TL’ yi aşan harcamalara karar verir,
c) Personel politikasını ve ücretleri belirler,
d) Münhasıran Genel Kurul’a ait olan konular dışında ve genel kurul tarafından kendisine yetki
devri yapılması halinde tüm temel kararları alır,
e) Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirir,
f) Yurt içi veya yurt dışında temsilcilikler veya şube
açılmasına karar verir ve temsilcileri görevlendirir,
g) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü kadar komisyon kurar ve görevlendirme yapar. Ülkeler arası
İlişkiler, Ulusal Kurum ve Kuruluşlar ile İlişkiler,
Tanıtım ve Halkla İlişkiler, İdari ve Mali, Eğitim ve
Kültür vb.
14
Yönetim Kurulu Toplantısı | Hendek | Haziran 2013
h) Görev süresi sona ermeden herhangi bir sebeple Başkanlık makamının boşalması halinde
Birlik yönetim kurulu kendi arasından bir üyesini
Genel Kurul’a kadar geçerli olmak üzere başkan
olarak seçer,
i) Birlik Yönetim Kurulu, görev dağılımı dışındaki
yetkilerini, kullanım amacını ve sınırlarını göstermek suretiyle belirli süre ile başkana devredebilir.
3.3. Birlik Başkanı
a) Birliği temsil etmek veya temsil etmek üzere bir
vekil görevlendirmek,
b) Bütçe tasarısını, çalışma plan ve programını,
dönem sonu faaliyet raporunu hazırlayıp ilgili makamlara sunmak, onaylanan bütçeyi uygulamak,
c) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek,
d) Birlik bütçesinin ita amirliğini yapmak. Gerektiğinde Birlik Genel Sekreterine ita amirliği yetkisini
devretmek,
e) Birlik gelirlerinin tahsilini sağlamak, Birliğin alacak, hak ve menfaatlerini izlemek ve korumak,
f) Birlik Genel Kurulunu, talep halinde veya re’sen
toplantıya çağırmak,
g) Birliğin çalışma programını uygulamak,
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
h) Birlik Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak
Birlikle ilgili konularda Genel Kurula teklifte bulunmak,
i) Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek.
Yönetim Kurulunca belirlenen politikalar çerçevesinde Birlik çalışmalarında görev alacak yönetici,
uzman ve destek personel ile diğer tüm elemanları istihdam etmek ve gerektiğinde görevlerine
son vermek,
j) 15.000–75.000 TL arası harcamalara karar vermek,
k) Birlik başkanı üyelerin bulunduğu her ülke için,
o ülkeden varsa üye belediye birliğinin teklif ettiği
kişiyi, üye belediye birliğinin bulunmadığı ülkelerde ise en az beş üyenin önerdiği adaylar arasından belirlediği kişiyi Eşbaşkanlığa teklif eder,
Yönetim Kurulu onayı ile Eşbaşkan olarak atar,
3.4. Genel Sekreter
a) Birliğe ait hizmetlerin başkan adına onun direktii ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar,
b) Birlik Başkanı, kimi yetkilerini Genel Sekretere
devredebilir,
c) 15.000,00 TL altındaki harcamalara karar verebilir,
3.5. Denetim Kurulu
Denetim Kurulu, birliğin tüzüğünde gösterilen
amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda
faaliyet gösterip göstermediğini defter hesap ve
kayıtların düzgün tutulup tutulmadığını bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını
rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a
sunar.
3.6. Yüksek Danışma Kurulu
a) Kamudaki iç denetim uygulamaları ile iç denetçilik mesleğinin sorunları, gelişimi gibi
konularda görüşme ve değerlendirmeler yapmak,
bu konularda tavsiyelerde bulunmak,
b)Birliğin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından yönetim kurulunca belirlenen stratejileri
değerlendirmek ve bu hususlarda tavsiyelerde
bulunmak,
c) Birliğin faaliyetlerini amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinliği bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek.
Birlik Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı | Eylül 2013
15
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
C
İDAREYE İLİŞKİN
BİLGİLER
1. FİZİKSEL YAPI
TDBB tarafından Birlik Hizmet binası olarak kullanılan Merkez Efendi Konağı yaklaşık 950 m2’lik
bir alana sahip olup bodrum ve çatı katı ile birlikte
toplam 5 kattır. Teknik olarak kâgir bir bodruma
oturan iki esas kat ve bir çatıdan oluşan bu yapı
konak tipi olup, planı orta sofalı denebilecek tiptedir. Cephelerinde çıkmaları olan ve dikey dikdörtgen kafesli pencerelere sahip bu bina 1970’lere
kadar tekkenin son şeyhi olarak kabul gören Nurullah Efendi tarafından mesken olarak kullanılmıştır. Kimi kaynaklarda on dokuzuncu yüzyılın ikinci
yarısı içinde muhtemelen tekkenin selamlık, derviş
hücreleri, mutfak, taamhane gibi kısımları restore edilirken konağın tamamı yıktırılıp yeni baştan
yapıldığı belirtiliyor. O zamandan sonra da konak
birtakım tamiratlar görmüştür. Yapı son olarak,
Zeytinburnu Belediyesi tarafından yürütülen Kültür
Vadisi Projesi kapsamında, İBB tarafından restore
ettirilmiştir. 03.02.2010 Tarihli İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Encümen kararı ile Türk Dünyası Belediye Birliği’ne tahsis edilen Merkez Efendi Konağı
bugün Birlik Genel Merkezi olarak kullanılmaktadır.
16
1.1. Kütüphane
Türk Dünyası Belediyeler Birliği kütüphanesinde
yaklaşık 2000 adet kitap, 20 çeşit bilimsel dergi,
tarih, edebiyat ve çeşitli dillerde (Rusça, İngilizce,
Fransızca ve diğer dillerde) kitaplar, Belediyelerin
yayınlamış olduğu sempozyum kitapları ve Avrasya ülkelerine ait tanıtıcı, materyaller bulunmaktadır.
Kütüphanemizdeki yayınlar “Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2”ye göre kataloglanmakta ve
sınılama sistemi olarak da DOS (dewey onlu sınılama) kullanılmaktadır. Kullanıcılar, birliğin web
sayfası üzerinden kütüphane kataloğuna erişebilmektedirler.
2. ÖRGÜT YAPISI
2.1. Kurum Organları
2.1.1. Genel kurul
Birliğin tam üyeleri Birlik Genel Kurulu’nu oluşturur.
Kurucular Kurulu üyeleri Birlik Genel Kurulu’nun
tabii üyeleridir. Tam üye olan yerel yönetim birlikleri; başkanları veya başkanın seçtiği bir temsilcisi
ile yerel yönetimler ise başkanları veya başkanın
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
seçtiği bir temsilci ile meclislerince seçilecek meclis üyeleri tarafından genel kurulda temsil edilirler.
Söz konusu kurumların, birlik genel kuruluna temsilci olarak gönderecekleri başkan veya meclis
üyelerinin değişmesi durumunda değişiklik yazılı
olarak birliğe bildirilinceye kadar önceki isimler görevlerine devam eder.
Genel Kurulu oluşturan organları şu şekilde sıralamak mümkündür.
2.1.1.1. Kurucular Kurulu
Birliğimizin kurucular kurulu üyeleri listesi Tablo
1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Birlik Kurucular Kurulu Üyeleri
Sıra No
Belediye Adı
1.......... ............ İstanbul Pendik Belediyesi
2.......... ............ İstanbul Zeytinburnu Belediyesi
3.......... ............ İstanbul Adalar Belediyesi
4.......... ............ İstanbul Bayrampaşa Belediyesi
5.......... ............ İstanbul Kartal Belediyesi
6.......... ............ İstanbul Beykoz Çavuşbaşı Belde Belediyesi
7.......... ............ Düzce Belediyesi
8.......... ............ Sakarya Hendek Belediyesi
9.......... ............ Trabzon Hayrat Belediyesi
10.................... Bursa İznik Belediyesi
2.1.1.2. Üye Yerel Yönetim Birlikleri
Birliğimize üye yurtiçi ve yurtdışı üye yerel yönetim birlikleri listesi Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2. Yurtiçi ve Yurtdışı Üye Yerel Yönetim Birlikleri
Sıra No
Ülke Adı
Kurum Adı
1.......... ............ TÜRKİYE
Marmara Belediyeler Birliği
2.......... ............ TÜRKİYE
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği
3.......... ............ TÜRKİYE
Çukurova Belediyeler Birliği
4.......... ............ TÜRKİYE
Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği
5.......... ............ KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği
6.......... ............ AZERBAYCAN CUM.
Belediyelerin İnkışafı Uğrunda Kadınlar İçtimai Birliği
7.......... ............ RF TATARİSTAN CUM.
Tataristan Belediyeler Birliği
8.......... ............ KIRGIZİSTAN CUM.
Kırgız Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Birliği
9.......... ............ LÜBNAN
Dannieh Belediyeler Birliği
10.................... TÜRKİYE
Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği
17
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
2.1.1.3. Üye Belediyeler
Birliğimize üye belediyeler listesi sayfa 105-119’ da bulunmaktadır.
2.1.2. Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, Genel Kurul üyeleri arasından 3 yıllığına seçilen bir başkan, 25 asil üye, 25 yedek üye ve
Genel Sekreterden oluşur. Kurucular Kurulu mevcut üyelerinin 1/3’ü yönetim kurulunda temsil edilir, ancak;
kurucular kurulu mevcut üye sayısı 3’den aşağı düştüğü takdirde bu temsil hakkı düşer. Genel Kurul, Başkan
ve Yönetim Kurulu üyelerini yeniden seçebilir. Herkesin bir oy hakkı vardır.
Birliğimizin asil ve yedek Yönetim Kurulu Üyeleri Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3. Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Ünvanı
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Birlik Başkanı
Av. Ahmet KÜÇÜKLER
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
Asil Üye
Ali İNCİ
Sakarya Hendek Belediye Başkanı
Asil Üye
Op.Dr. Altınok ÖZ
İstanbul Kartal Belediye Başkanı
Asil Üye
Prof. Dr. Azim ÖZTÜRK
Adana Seyhan Belediye Başkanı
Asil Üye
Alaaddin YILMAZ
Bolu Belediye Başkanı
Asil Üye
Burhanettin KOCAMAZ
Mersin Tarsus Belediye Başkanı
Asil Üye
Halil BAKIRCI
Rize Belediye Başkanı
Asil Üye
H.Hüsamettin KOÇAK
Kurucu Üye
Asil Üye
18
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Adı Soyadı
Ünvanı
İsmail OK
Balıkesir Belediye Başkanı
Asil Üye
İsmail KAVUNCU
İstanbul Eyüp Belediye Başkanı
Asil Üye
Kamil UĞURLU
Karaman Belediye Başkanı
Asil Üye
Lokman ÇAĞIRICI
İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı
Asil Üye
Murat AYDIN
İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkanı
Asil Üye
Mustafa AK
Ankara Keçiören Belediye Başkanı
Asil Üye
Av.Mehmet Beşir AYANOĞLU
Mardin Belediye Başkanı
Asil Üye
Osman DEVELİOĞLU
İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı
Asil Üye
Osman ZOLAN
Denizli Belediye Başkanı
Asil Üye
Özgen KESKİN
Bursa Yıldırım Belediye Başkanı
Asil Üye
Rıfat YILDIRIM
Kayseri Talas Belediye Başkanı
Asil Üye
S. Kenan ŞAHİN
İstanbul Pendik Belediye Başkanı
Asil Üye
19
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Adı Soyadı
Ünvanı
Selim YAĞCI
Bilecik Belediye Başkanı
Asil Üye
Yusuf BAŞER
Yozgat Belediye Başkanı
Asil Üye
Uğur İbrahim ALTAY
Konya Selçuklu Belediye Başkanı
Asil Üye
Yücel ÇELİKBİLEK
İstanbul Beykoz Belediye Başkanı
Asil Üye
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Atila AYDINER
İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı
Adnan KÖŞGER
Kocaeli Gebze Belediye Başkanı Yedek Yedek Üye
M. Rıdvan FADILOĞLU
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı
Aziz YENİAY
İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkanı Yedek Üye
Mustafa İÇA
Kütahya Belediye Başkanı
Yedek Üye
Mevlüt UYSAL
İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı
Yedek Üye
M.Tevik GÖKSU
İstanbul Esenler Belediye Başkanı
Yedek Üye
20
Yedek Üye
Yedek Üye
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Adı Soyadı
Ünvanı
İsmail ERDEM
İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı
Yedek Üye
Ahmet Misbah DEMİRCAN
İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı
Yedek Üye
Hasan CAN
İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı
Yedek Üye
Kemal KAZAN
Bolu Göynük Belediye Başkanı
Yedek Üye
Ahmet ZENBİLCİ
Adana Sarıçam Belediye Başkanı
Yedek Üye
Burhan SAKALLI
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı
Yedek Üye
Cahit ALTUNAY
İstanbul Sultangazi Belediye Başkanı
Yedek Üye
Hüseyin KESKİN
İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkanı
Yedek Üye
Nurettin TURSUN
Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı
Yedek Üye
Ahmet POYRAZ
İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı
Yedek Üye
Şakir Yücel KARAMAN
İstanbul Güngören Belediye Başkanı
Yedek Üye
Dr. Erhan EROL
İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Yedek Üye
21
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Adı Soyadı
Ünvanı
Can TABAKOĞLU
İstanbul Şile Belediye Başkanı
Yedek Üye
Ahmet Haşim BALTACI
İstanbul Arnavutköy Belediye Başkanı
Yedek Üye
Mehmet ÖZKAN
Çanakkale Biga Belediye Başkanı
Yedek Üye
Mehmet NUHOĞLU
Trabzon Hayrat Belediye Başkanı
Yedek Üye
Yönetim Kurulu Toplantısı | Mardin | Eylül 2013
22
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
2.1.3. Denetim Kurulu
Denetim Kurulu, Birlik Genel Kurulu tarafından seçilen biri başkan olmak üzere üç asil ve üç yedek
üyeden oluşmakta olup denetim kurulu üyeliğinin boşalması durumunda yedek üyeler seçilme sırasına
göre asil üyeliğe geçmektedir.
Birliğimizin Denetim Kurulu Üyeleri Listesi Tablo 4’te görülmektedir.
Tablo 4. Birlik Denetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Ünvanı
Mustafa KARA
İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı
Asil Üye
Osman ŞİMŞEK
Çavuşbaşı Eski Belediye Başkanı/Kurucu Üye
Asil Üye
Mehmet ELLİBEŞ
Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı
Asil Üye
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Faruk ÇETİN
İstanbul Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyesi
Yedek Üye
Coşkun ÖZDEN
Adalar Eski Belediye Başkanı
Yedek Üye
Ruhi KURNAZ
Düzce Eski Belediye Başkanı/Kurucu Üye
Yedek Üye
2.1.4. Başkanlık
Birlik Genel Kurulu tarafından, Genel Kurul Üyeleri arasından 3 yıl süre için seçilmektedir. Görev süresi
sona ermeden herhangi bir sebeple Başkanlık makamının boşalması halinde Birlik yönetim kurulu kendi
arasından bir üyesini Genel Kurul’a kadar geçerli olmak üzere başkan olarak seçmektedir.
2.1.5. Eşbaşkanlıklar
Birlik faaliyetlerinin uluslararası boyutta yürütülmesi ve bölgesel koordinasyonun sağlanması için oluşturulmuş olan Eşbaşkanlık sistemi kurumsal çalışmalara hız ve profesyonellik katmaktadır. Bu açıdan
gerek yurt içi, gerek yurt dışı faaliyetlerde etkinlik verimliliğinin artırılması hedelenmektedir. Birlik Eşbaşkanları Tablo 5’te gösterilmektedir.
23
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Üye Belediye Başkanları Buluşması | Ankara | Mart 2013
Tablo 5. Birlik Eşbaşkanları
Adı Soyadı
Ünvanı
I.Mehdi SELIMZADEH
Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Belediyelerle İş Merkezi Başkanı
Mahmut ÖZÇINAR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt Belediye Başkanı
Nicolay DUDOGLU
Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Komrat Belediye Başkanı
İsa Ömürkulov
Bişkek Eski Belediye Başkanı
24
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
2.1.6. Yüksek Danışma Kurulu
Yüksek Danışma Kurulu, Birliğin en üst istişare organıdır. Kurul, iç denetim alanında mesleki çalışmaları,
bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle temayüz etmiş Birliğin asil veya onursal üyeleri arasından 3 yıl için seçilen 8 üyeden oluşur. Yüksek Danışma Kurulu, ilk toplantısında bir üyeyi başkan seçer. Yüksek Danışma
Kurulu, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez veya Yönetim Kurulunun isteği üzerine gerektiğinde
toplanır. Kurul, üye sayısının salt çoğunluğu ile karar alır ve Yönetim Kuruluna bildirir. Kurul kararları,
istişari nitelikte olup, bağlayıcı değildir. Birlik yüksek danışma kurulu listesi Tablo 6’ da gösterilmektedir.
Tablo 6. Birlik Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı
Ünvanı
Nihat ZEYBEKCİ
T.C Ekonomi Bakanı
Erol KAYA
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı & TDBB Kurucu Başkanı
Hüseyin BÜRGE
İstanbul Milletvekili
Prof.Dr. Adem ESEN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Osman HORATA
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. A. Burçin YERELİ
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Yrd. Doç. Dr. Fahri SOLAK
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
25
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
2.1.7. Genel Sekreterlik
Genel Sekreter, Birlik Başkanının teklii üzerine Yönetim Kurulunca atanmakta olup Yönetim Kurulu Kararı
ile toplanacak ilk Genel Kurulda, kurulun bilgisine sunulmaktadır.
2.2. Organizasyon Yapısı
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin faaliyet alanı ve çalışma koşullarına cevap verecek şekilde oluşturulan fonksiyonel görev dağılımı aşağıdaki şablon (şekil 1’ de) gösterilmektedir. Bu bağlamda organizasyon, birlik başkanına yatay olarak bağlı Eşbaşkanlar, dikey olarak bağlı olan birlik genel sekreter, Yönetim
Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulundan oluşmaktadır.
Şekil 1. Organizasyon Şeması
Genel Kurul
Eşbaşkanlar
Başkan
Yüksek
Danışma Kurulu
Yönetim
Kurulu
Ülkelerarası İlişkiler Ulusal Kurum ve Eğitim ve Kültür
Başkan Yardımcısı
Kuruluşlar
Başkan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı
Denetleme
Kurulu
Tanıtım ve Halkla
İlişkiler Başkan
Yardımcısı
İdari ve Mali İşler
Başkan Yardımcısı
Gençlik ve Spor
Başkan Yardımcısı
Genel
Sekreter
İç Denetim
Kurumsal İlişkiler
Yazı İşleri
Arşiv
Kütüphane
Protokol
Basın ve Yayın
Mali ve İdari
İşler
Üyelerle İlişkiler
Muhasebe &
Finans
Orta Asya
Masası
Projeler ve
Planlama
Destek
Hizmetler
Balkanlar ve
Avrupa Masası
Eğitim
Rusya Fedarasyonu
Masası
Güney Asya
Masası
26
Planlama ve Strateji
Geliştirme
AR-GE
Yayınlar
İnsan
Kaynakları
Bilgi İşlem
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
TDBB 10.Yıl Resepsiyonu | Ankara | Aralık 2013
27
27
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
3. İNSAN KAYNAKLARI
Türk Dünyası Belediyeler Birliği 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Kanunu
kapsamında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş
olan bir tüzel kişiliktir. Bu kanunda düzenlenmeyen hükümler çerçevesinde ise 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince iş
ve işlemlerini yürütmektedir. Bu kapsamda Birliğin insan kaynakları yapısı Dernekler Kanunu’nun
13. Maddesi gereğince: “…dernek hizmetleri
gönüllüler veya yönetim kurulu kararı ile göreve
başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülür” hükmü
çerçevesinde oluşmaktadır. Birlik mali yapısı ve
istihdam politikaları gereğince çoğunlukla üye
belediyelerinden görevlendirme yolu ile personel
çalıştırmaktadır. Bunun yanı sıra Birlik, hizmet alım
yöntemi ile sağlanan personel ile işlerini sürdürmektedir. Birlik, Genel Sekreterlik makamı altında
Planlama ve Strateji Geliştirme, Üyelerle İlişkiler,
Kurumsal İlişkiler, Mali ve İdari İşler Birimleri ile
Basın Yayın olmak üzere toplamda 19 personel
istihdam etmektedir. Bu personelin öğrenim, yaş,
cinsiyet gruplarına göre dağılımı ise Tablo 8, Tablo 9, Tablo 10, Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 8. Personel Yapısı (2012-2013)
Yıllar
Birlik
Hizmet Alımı Görevlendirme
Toplam
2012
1
4
14
19
2013
1
6
12
19
Tablo 9. Personel Öğrenim Durumu (2013)
Öğrenim
Birlik
Hizmet Alımı Görevlendirme
Toplam
Orta Okul
2
1
3
Lise
2
1
3
Lisans
2
9
11
1
1
Yüksek Lisans
Doktora
1
TOPLAM
1
1
6
12
19
Tablo 10. Personel Yaş Durumu (2013)
Yaş
Birlik
Hizmet Alımı Görevlendirme
Toplam
20-25
3
3
26-30
3
3
31-35
2
3
5
36-40
2
2
4
40-45
1
46-50
TOPLAM
28
1
1
2
1
1
2
6
12
19
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Birlik Personelimiz
Tablo 11. Personel Cinsiyet Durumu (2013)
Cinsiyet
Birlik
BAYAN
Hizmet Alanı Görevlendirme
Toplam
2
5
7
BAY
1
4
7
12
TOPLAM
1
6
12
19
29
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
UYEM Tunus Eğitimi | AKOM | Ocak 2013
4. SUNULAN HİZMETLER
5.1. Eğitim Alanı
a) Belediyecilik ve şehircilik bilimini teşvik etmek,
kitaplıklar kurulmasını sağlamak, belediye çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlemek, meslek
içi eğitimleri için kurslar açmak,
b) Belediyecilik ve şehircilik konularında, genel
konferanslar düzenlemek, birlik amacına uygun
geziler organize etmek,
c) Türk Dünyası Belediyeciliği ve şehirciliği anlayışının ve uygulamalarının gelişmesi imkânlarını
araştırmak, özgün bir model oluşturma arayışlarını desteklemek ve birlik araştırmalarını dergi, kitap
ve benzeri yayınlarla üyelerine ve ilgililere iletmek,
d) Birlik üyelerine belediyelere hukuki, malî ve
teknik sorunlar hakkında istekleri üzerine bilgi vermek amacıyla eğitimler düzenlemek,
e) Birlik bünyesinde kurulan “Uluslararası Yerel
Yönetimler Eğitim ve Araştırma Merkezi” (UYEM)
çalışmaları kapsamında eğitim faaliyetlerini yürütmek.
30
5.2. Sosyal, Kültürel ve Sportif Alan
a) Belediyelerin korunmaya ve yardıma muhtaç
insanlara yönelik çalışmalarında başarı sağlaması
amacıyla danışmanlık ve proje desteği sağlamak,
etkinlikler düzenlemek, konuyla ilgili tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, kurulmasını teşvik etmek ve desteklemek,
b) Sporun gelişmesi amacıyla belediyelere proje
desteği sağlamak, konuyla ilgili tesisler kurmak,
kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, kurulmasını
teşvik etmek ve desteklemek,
c) Kentlerin kendi kültürel kimliklerini korumak,
kültür ve sanatın gelişimine yardımcı olmak amacıyla proje desteği sağlamak, konuyla ilgili tesisler
kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, kurulmasını teşvik etmek ve desteklemek,
5.3. Uluslararası İlişkiler Alanı
a) Yerel yönetim alanında çalışma yürüten uluslararası birlik, dernek, vakıf ve iletişim ağları ile
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
eğitim ve araştırma kuruluşlarına üye olmak, işbirliğinde bulunmak, ortak projeler yapmak,
b) Uluslararası yerel yönetim kurumlarının toplantı, seminer, konferans ve benzeri etkinliklerine katılmak ve ortak program düzenlemek,
c) Belediyeler arasında bölgesel ve uluslararası
ilişkileri ve işbirliğini oluşturmak ve geliştirmek.
5.4. Bayındırlık Alanı
a) Belediyelerin altyapı ve üstyapı hizmetlerinin
gerçekleştirilmesi amacıyla danışmanlık ve proje
desteği sağlamak,
b) Konuyla ilgili tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, bu hususlarda işbirliğini ve
koordinasyonu sağlamak.
5.5. İnsan ve Çevre Sağlığı Alanı
a) İnsan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya
yönelik olarak danışmanlık ve proje desteği sağlamak, konuyla ilgili tesisler kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek,
b) Sağlık ve turizm amaçlı termal tesis, otel, motel ve sosyal tesis yapmak, yaptırmak, yapılmış
olanları devralmak, işletmek veya işlettirmek,
c) Kent rehberlik hizmetlerinin verilmesini sağlamak.
duğu için çalışmalarını başta 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında
Kanun olmak üzere Birlik Tüzüğü hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.
Yönetim kurulu, birlik başkanı, eşbaşkanlar, başkan yardımcıları birlik üst yönetimi olup yapılacak
çalışmaların yönetim kurulunca onaylanması ile
yıllık, aylık faaliyet planı kapsamında değerlendirilmesini sağlar. Faaliyet planı kapsamına giren
çalışmalar birlik genel sekreteri yönetiminde ilgili
personellerin katkılarıyla işleme konur ve çalışmalar sonuçlandırılır. Ayrıca gerek ulusal gerekse
uluslararası kurum, kuruluş veya herhangi bir organizasyon ile çalışılması gerekiyor ise bunlar ile
ilgili görevli koordinesinde çalışmalara yön verilir.
Gerçekleştirilen program sonunda hazırlanan rapor ile genel bir değerlendirme yapılır ve bir sonraki yönetim kurulunda bilgilendirme yapılır.
Yukarıda bahsedildiği gibi çalışmalar başlatılmadan önce yönetim kurlundan onay alınır. Program
sonrası değerlendirme raporu hazırlanır ve bunun
özeti bir sonraki yönetim kurulunda hazirunu bilgilendirmek üzere sunulur. Tüm bu hazırlık, rapor
ve bilgilendirmeye ek olarak birlik denetimi kapsamında denetim kurulu üyeleri, mali müşavir ve
denetçiler tarafından yürütülen çalışmalar denetim ve yasal çerçeve içinde tutulmaktadır.
5.6. Ekonomik ve Ticari Alan
a) Belediyelerin hizmet alanlarındaki çalışmaları
yerine getirebilmek amacıyla ticari işletmeler kurmak, kurulu olanlara ortak olmak veya devralmak,
b) Meslek ve beceri kursları, iş eğitim merkezleri
açmak.
5.7. Diğer Alanlar
Yukarıdaki fıkralarda sayılmış olsun veya olmasın,
şehir ve şehir yönetimi ile ilgili hizmetleri ve belediyeler arasında işbirliği ve koordinasyonu gerçekleştiren her türlü hizmetlere yönelik faaliyetleri
yapmak, yaptırmak, teşvik etmek, desteklemek
ve yapılan çalışmalara katılmak birliğin görevleri
arasında yer alır.
5. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
Türkiye’de mahalli idare birliklerinin görev, sorumluluk ve yetkileri 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri
Kanunu ile düzenlenmiş olup Türk Dünyası Belediyeler Birliği uluslararası alanda faaliyette bulun-
UYEM Filistin Eğitimi | Kocaeli | Nisan 2013
31
XV. y.y. Türk Hatai Motif Sanatından Bir Örnek
A. MALİ BİLGİLER
B. FAALİYET & PROJELER
Birliğimizin 10.yıl Programı | Ankara | Aralık 2013
33
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
A
MALİ BİLGİLER
2013 Yılı Mali Rapor Özeti
Aidat Gelirler 2.229.000,00 TL
Üye Projelere Destekler
175.000,00 TL
Üye Ülkelere Yapılan
Eğitim ve Organizasyonlar
68.508,91 TL
Genel Yönetim ve Faaliyet Giderleri
807.682,36 TL
Yurt Dışı Eğitim, Fuar,
Sempozyum ve Organizasyonlar
111.139,16 TL
Yurt İçi Eğitim Programları,
Fuar, Organizasyonlar
652.706,03 TL
34
Belediyelerde İdari & Mali Kapasite Geliştirilmesi Konferansı | KKTC | Nisan 2013
35
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
B
FAALİYET
&
PROJELER
Birlik Faaliyetleri
1. İşbirliği Çalışmaları
2. Kongreler, Sempozyumlar, Çalıştaylar, Forumlar ve Konferanslar
3. Eğitim Faaliyetleri
3.1 Uluslararası Yerel Yönetimler Eğitim ve Araştırma Merkezi
3.2 Ulusal ve Kurumsal Eğitim Faaliyetleri
4. Kardeş Şehir Projeleri
5. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
6. Yerel Yönetim Fuarları
7. Ziyaretler
7.1 Birliğe Yapılan Ziyaretler
7.2 Birliğin Gerçekleştirdiği Ziyaretler
8. Uluslararası Etkinliklere Katılım
36
Mehme Akif Ersoy ve Hüseyin Cavid Sempozyumu &
Kafkas Üniversitesi İşbirliği Protokolü | Azerbaycan | Mayıs 2013
37
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
1
İŞBİRLİĞİ
ÇALIŞMALARI
TİKA ile İşbirliği Protokolü Yenilenmesi | Kızılcahamam | Mart 2013
38
38
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
ile İşbirliği Protokolü - Şubat 2013
TİKA ile 2008 yılında imzalanan ulusal ve uluslararası düzeyde yerel yönetimlere yönelik teknik
yardım ve işbirliği protokolü, Birliğimizin Kızılcahamam Asya Termal Otel’de düzenlediği Üye Belediye Başkanları Buluşması kapsamında dönemin
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla
yapılan törenle yenilendi.
Azerbaycan
Üniversitesi
Mayıs 2013
Cumhuriyeti Kafkas
İşbirliği Protokolü -
Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sanıç ve Birlik Başkan Yardımcımız, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Birliğimizin faaliyet
alanına giren ülkelere yönelik projeler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetleri,
seminer, sempozyum gibi ortak faaliyetlerde bulunmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi(TÜRKPA) İşbirliği Protokolü - Eylül 2013
TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasanov ve
Birlik Başkanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Birliğimiz ve
TÜRKPA’nın üyeleri olan yerel yönetimler ve ülke
parlamentoları arasında işbirliğinin kurulması, geliştirilmesi ve tecrübe paylaşımının sağlanması
amacıyla düzenlenecek ortak etkinliklerde işbirliği
yapmak üzere, beş yıl sürecek işbirliği protokolüne imza attı. Protokole göre, TDBB ile TÜRKPA;
kongre, konferans, sempozyum, eğitim, seminer,
teknik gezi gibi programların düzenlenmesi sürecinde ikir alışverişinde bulunacak.
TÜRKPA İşbirliği Protokolü | Kocaeli | Eylül 2013
39
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
KONGRE, SEMPOZYUM,
FORUM, KONFERANS &
2 TOPLANTILAR
Üye Belediye Başkanları Buluşması | Ankara | Şubat 2013
40
40
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Üye Belediye Başkanları Buluşması
ve Değerlendirme Toplantısı Şubat 2013
Birlik üyemiz Keçiören Belediyesi ve Türkiye
Belediyeler Birliği ev sahipliğinde Asya Termal
Kızılcahamam’da gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye’den ve üye ülkelerden 200 kişi katıldı. Toplantının açılışı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci
Koru, İstanbul Milletvekili İsmail Sai, Antalya
Milletvekili Menderes Türel ve Birlik Başkanımız,
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Toplantı
gündemi “Üye Ülkelerde Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu” ile “Ülkeler arası ilişkilerde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Önemi” olurken,
Birliğimizin 2013 yılı faaliyet planı da bu toplantıda
değerlendirildi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, belediyelerin yabancı ülkelerin belediyeleri ile kurdukları kardeş şehir ilişkilerine dikkat çekerek “Hali hazırda
1189 kardeş şehir ilişkimiz mevcut. Birinci sırada
Bulgaristan, ikinci sırada Almanya ve üçüncü sırada Yunanistan olmak üzere toplamda 94 ülkede kardeş şehir ilişkilerimiz var. Bunun önemini
biliyoruz ve bu konuda sizlere yardımcı olmak için
hazırız” dedi. Toplantı sonunda üyelerimize üyelik
beratları takdim edildi.
Üye Belediyeler Kültür Müdürleri Bilgilendirme Toplantısı - Mart 2013
Toplantı, birliğimiz tarafından üye belediyelere
yönelik yapılması planlanan kültürel etkinliklerin
ve projelerin paylaşılması ve geçmiş etkinlikler
hakkında bilgi verilmesi amacı ile Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birlik Başkan Yardımcılarımız, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, Bayrampaşa Belediye Başkanı
Atila Aydıner, İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin, Trabzon Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin
Turan, Mersin Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı
Kerim Tufan, Hatay Belediye Başkan Yardımcısı
Halil İbrahim Yelkaya ve birçok üye belediyemizin
Kültür Müdürlerinin katıldığı toplantıda, 2013 yılı
için öngörülen programlar istişare edildi.
Yurt Dışındaki Kültür Varlıklarımızın
Sürdürülebilir Korunmasına İlişkin
Toplantı - Nisan 2013
T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından sekretarya çalışmaları yürütülen “Yurtdışındaki Kültür Varlıklarının Sürdürülebilir Korunması” konulu toplantının
ikincisi Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda
medeniyet havzamızda yer alan ecdat eserlerinin
bakım ve onarımı ile ilgili yapılan komisyon çalışmalarının değerlendirilmesi yapılarak, bu eserlerin
korunması için gereken önlemler üzerinde duruldu. Birliğimizi temsilen Genel Sekreterimizin katıldığı toplantıya, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Tarih
Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Dışişleri
Bakanlığı, Yurt Dışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel
Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan temsilciler katıldı.
Türk Dünyasını Aydınlatanlar: Mehmet Akif Ersoy ve Hüseyin Cavid Sempozyumu - Mayıs 2013
Birliğimiz ile Üyemiz bulunan Bağcılar Belediyesi’nin desteklediği “Türk Dünyasını Aydınlatanlar”
sempozyumu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de
bulunan Kafkas Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy’un bilinmeyen
yönlerinin yanı sıra Hüseyin Cavit ile benzer tarafları üzerinde durulan programda, 12 farklı ülkeden katılan biliminsanlarınca 104 tebliğ sunuldu.
Programa Eşbaşkanımız Azerbaycan Cumhuriyeti
Adalet Bakanlığı Belediyelerle İş Merkezi Başkanı Mehdi Selimzadeh ve Eski Milletvekili Nevzat
Yalçıntaş’ın yanı sıra, birçok akademisyen katıldı.
Programda konuşan Lokman Çağırıcı; “Milletlerin
tarihinde dönüm noktaları vardır. Bu dönemlerde
bazı liderler, şairler, mütefekkirler, sanatçılar ortaya çıkarak; tarihin gidişatını değiştirip, insanlık
tarihinde unutulmayacak izler bırakırlar. İşte bu
açıdan Türkiye tarihinde öne çıkanlardan biri
Mehmet Akif Ersoy, Azerbaycan tarihinde ise Hüseyin Cavid’tir” dedi.
41
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Avrasya Çalıştayı | İ.Ü. Avrasya Enstitüsü | Haziran 2013
İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü: Türkiye’de Avrasya Çalışmalarında Metodoloji Çalıştayı Haziran 2013
İ.Ü. Avrasya Enstitüsü’nün, Birliğimiz ve Üyemiz
Bağcılar Belediyesi’nin destekleriyle düzenlediği Çalıştay, Enstitü binasının bulunduğu Seyyid
Hasan Paşa Medresesi’nde yapıldı. Avrasya’nın
tarihi, sosyal yapısı, coğrai özellikleri, etnik ve
kültürel zenginliklerine değinilen programda, bu
zenginliklerin bir bütün olarak ele alınmadığında
yaşanan problemler dile getirilerek, problemlerin
çözüm yolları masaya yatırıldı.
42
Yurtdışı Kültür Varlıkları Eşgüdüm
ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Temmuz 2013
6 Temmuz 2008 tarihli 26928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/15 sayılı, Yurt Dışı Kültür
Varlıklarımızın Restorasyonu ile ilgili Başbakanlık
Genelgesi uyarınca, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın talimatı ile, Yurt Dışı Kültür Varlıklarımızın Sürdürülebilir Korunması’na ilişkin çalışmaları yürüten, Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın ev sahipliğinde ilgili
kurum yetkilileri, konuya ilişkin 2014 yılı restorasyon planlarına dahil edilmesi düşünülen projeleri
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
nımızdır, biz Kore topraklarında şehit olduk, Kore
bizim vatanımızdır” dedi.
İpekyolu Pazarı ve Dünya Kültür
Expo 2013 Etkinliği Katılımcılarına
Teşekkür Programı - Eylül 2013
Dünya Kültür EXPO 2013 fuarı kapsamında açılan İpekyolu Pazarında; Birliğimizin destekleriyle
kendi kültürlerini tanıtmak için 12 farklı ülkeden
gelerek fuarda stant açan ülke katılımcılarına teşekkür için, İBB Kasımpaşa Sosyal Tesisinde bir
program düzenlendi. Programa Genel Sekreterimizin yanı sıra, İBB Genel Sekreter Yardımcısı
İbrahim Kapaklıkaya katıldı. Program sonunda
katılımcılara teşekkür belgesi verildi.
Bolu Belediyesi Köroğlu Festivali Basın Toplantısı - Ekim 2013
İpekyolu Katılımcılarına Teşekkür Programı
| Kasımpaşa Sosyal Tesisleri | Eylül 2013
görüşmek üzere, Başbakan Yardımcımız Bekir
Bozdağ başkanlığında Ankara’da bir araya geldi.
Birliğimiz adına Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt’un katıldığı toplantıya, TİKA Başkanı Serdar
Çam, Vakılar Genel Müdürü Adnan Ertem, Yurt
Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal
Yurtnaç katıldı.
İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü: Orta Asya – Altay Bölgesindeki
Çatışma Çözümlerinde Tecrübe Paylaşımı ve Kültürel Değişim Çalıştayı
- Eylül 2013
İ.Ü Avrasya Enstitüsü ve Seul Kuzeydoğu Asya
Tarih Vakfı (NAHF)’ın, Birliğimizin desteğiyle düzenlediği Çalıştay, Enstitü binasının tarihi ortamında gerçekleştirildi. İ.Ü.Rektör Yardımcısı Mahmut
Ak, Kuzey Doğu Asya Tarih Vakfı Genel Sekreteri
Seok Tong Youn, bir çok akademisyen ile Kore
ve Türkiye’den öğrencilerin katıldığı programın ev
sahipliğini yapan Avrasya Enstitü Müdürü Bekir
Günay, Kore ile yapılan bu çalışmanın tarihten bu
güne olan bağlarımızı güçlendireceğine vurgu yaparak, “Bizim kültürümüzde öldüğümüz yer vata-
Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Köroğlu Festivali’nin duyurusu için Gazelle Otel’de gerçekleşen toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Kırgızistan Kültür, Enformasyon
ve Turizm Bakanı Sultan Rayev, Bolu Valisi İbrahim Özçimen, Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun,
Fehmi Küpçü, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski
Bakanı Sami Güçlü ve Birlik Genel Sekreterimizle
birlikte çok sayıda davetli katıldı.
Enis Berberoğlu Basın Danışmanları
Platformu Buluşması - Kasım 2013
Basın Danışmanlarının, yaşadıkları ortak sorunları istişare etmek, meslekteki yeni yaklaşımları
paylaşmak için bir araya gelerek, Marmara Belediyeler Birliği desteğiyle 2009 yılında kurduğu
Basın Danışmanları Platformunun Kasım ayındaki
istişare toplantısı Birliğimiz ev sahipliğinde PEKOM’da gerçekleştirildi. Programa, Birlik Başkan
Yardımcımız, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın yanı sıra, İstanbul’daki birçok belediyenin basın danışmanı katıldı. Toplantıya konuk
olan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Enis Berberoğlu, dünden bu güne gazeteciğin
yaşadığı serüveni anlatarak, katılımcılara ufuk turu
yaptırdı. Berberoğlu, hedef kitleyi, iletişim kanallarını, medyayı en önemlisi de kendi kurumunu iyi
tanıyan Basın Danışmanlarının sağladıkları doğru
içerikle kurumlarına medyada daha çok yer bulabileceğini ifade etti.
43
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Basın Danışmanları Platformu Buluşması | PEKOM | Ekim 2013
I.Marka Şehir Bolu ve Uluslararası
Köroğlu Festivali - Ekim 2013
Birliğimizin de destek verdiği festival, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, TİKA, Bolu Valiliği ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlendi. Festivalin açılışına Başbakan Yardımcısı Bekir
Bozdağ, Bolu Valisi Vekili Mustafa Kemal Keskin, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem,
Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin,
Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ve Ali Ercoşkun,
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Bolu
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Birliğimizi
temsilen Genel Sekreterimiz ve Birliğimizin Dış
İlişkiler Uzmanları ile yerli-yabancı birçok misair katıldı. Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Köroğlu’nun sadece Bolu ve
Düzce’nin değil bütün Türk Dünyası’nın ortak
kahramanı olduğunu, söyledi. Bozdağ, “Uluslararası Köroğlu Festivali, Türk Dünyasını birleştiren
önemli köprülerden biri olacaktır. Türk’ün ve Türk
44
Milletinin yiğitliğinin, kahramanlığının, aşkının ve
inandıkları uğruna verdiği yiğitçe mücadelenin
sembolü olarak Dünya’nın malı olacaktır” diye konuştu. Hükümet olarak Türk Dünyası ile Türkiye
arasında yeni ortaklıkların, köprülerin kurulması
açısından çok büyük adımlar attıklarını anlatan
Bozdağ, “2003 yılında, Azerbaycan, Kırgızistan
ve Kazakistan’la Türk Dünyası Belediyeler Birliğini
kurduk ve bugün belediyecilik anlamında ortak
şehir, ortak mimari ve ortak medeniyet anlayışını geliştirmeye, bütünleştirmeye gayret ediyoruz”
dedi. Konuşmaların ardından Festival ateşi Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve katılımcılar tarafından
yakıldı. 4 gün süren festival kapsamında Köroğlu
Sempozyumu, Köroğlu konulu fotoğraf ve heykel yarışması, yurtdışından gelen grupların halk
oyunu gösterileri, çocuklar için tiyatro gösterileri,
Fatma Girik ve Cüneyt Arkın’ın katıldığı Köroğlu ilminin gösterimi ve birçok etkinlik gerçekleştirildi.
Köroğlu Festival Açılışı | Bolu | Ekim 2013
45
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
3
EĞİTİM FAALİYETLERİ
UYEM Afganistan Eğitimi | İSFALT | Kasım 2013
46
46
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
3-1. UYEM (ULUSLARARASI YEREL
YÖNETİMLER EĞİTİM ve ARAŞTIRMA
MERKEZİ)
Birliğimiz bünyesindeki, Uluslararası Yerel Yönetimler Eğitim Merkezi (UYEM), 2008 yılında,
dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Abdullah Selim
Parlar, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA)
Başkan Yardımcısı Metin Arslanbaş, dönemin
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve üye belediye başkanlarının
katılımı ile, Birliğimizin Beykoz’da bulunan eski
merkezinde, yapılan açılış töreniyle faaliyetlerine
başladı.
T.C. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Büyükşehir Belediyeleri ve akademisyenlerin katkıları ile kurulan
UYEM, TİKA’nın desteğiyle, Türk Dili ve lehçelerinin konuşulduğu kültür coğrafyamızdaki belediyeleri bir araya getirmekte ve ülkemizin belediyecilik alanındaki birikimlerini teorik ve uygulamalı
olarak gerçekleştirdiği eğitimlerle uzak coğrafyalardaki ülkelere aktarmayı sürdürmektedir. Bu sayede Birliğimiz, uluslararası alandaki dostluk ve
kardeşlik anlayışını yerele taşımaktadır.
UYEM faaliyetleri kapsamında başta Orta Asya
olmak üzere dost ve kardeş ülkelerinden pek çok
yerel yönetim temsilcisi birliğimiz ev sahipliğinde
Türkiye’de belediyecilik uygulamaları konusunda
bilgi sahibi olmak üzere ülkemizde misair edilmektedir.
Kuruluşundan bu güne UYEM Programları;
2008 Yılı Eğitim Faaliyetleri
I. Dönem (24 Mart-01 Nisan) Kosova, Makedonya, Batı Trakya(Yunanistan)
II.Dönem (20-24 Mayıs) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
III.Dönem (12-18 Ekim) Moldova (Gökoğuz Yeri)
IV. Dönem (21-27 Aralık) Pakistan (Karaçi)
II. Dönem (22-29 Mayıs) Kırgızistan Cumhuriyeti
III. Dönem (24-30 Eylül) Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti
2012 Yılı Eğitim Faaliyetleri
I. Dönem (22-29 Nisan) Azerbaycan Cumhuriyeti
II. Dönem (18-25 Haziran) Somali-Kenya Cumhuriyeti
III. Dönem (16-25 Eylül) Balkan Ülkeleri (Moldova, Kosova, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk,
Sırbistan, Bosna-Hersek)
IV.Dönem (6-7 Aralık) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
2013 Yılı Eğitim Faaliyetleri
I.Dönem (26 Ocak-01 Şubat) Tunus Cumhuriyeti
II. Dönem (07-19 Nisan) Filistin Ulusal Yönetimi
Uzman Eğitimi
III. Dönem (18-24 Kasım) Afganistan İslam Cumhuriyeti Uzman Eğitimi
IV. Dönem (01-08 Aralık) Azerbaycan Cumhuriyeti
V. Dönem (23-28 Aralık) Moldova Cumhuriyeti
Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Belediye Başkanları
Eğitimi
2013 Yılı Eğitimleri;
Birliğimiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren
UYEM, 2013 yılında 5 program düzenleyerek, 19
Belediye Başkanı ve 81 yerel yönetim temsilcisini, ülkemizin yerel yönetim yapısıyla tanıştırmış,
amaçladığı tecrübe ve bilgi paylaşımını planladığı
hedeler doğrultusunda gerçekleştirmiştir.
2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri
I.Dönem (11-12 Mayıs) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
II.Dönem (9-10 Haziran) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
III. Dönem (18-24 Ekim) Moğolistan
2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri
I. Dönem (10-16 Nisan) Kazakistan Cumhuriyeti
UYEM Tunus Eğitimi
| İBB Traik Görüntüleme Merkezi | Ocak 2013
47
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
UYEM Tunus Eğitimi | Bimtaş | Aralık 2013
I. Dönem
Tunus Cumhuriyeti UYEM Bilgi ve
Tecrübe Paylaşım Programı
(26 Ocak-01 Şubat 2013)
Program açılışı Birlik Başkanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
ev sahipliğinde Kocaeli’de gerçekleştirildi.
29 Yerel Yönetim temsilcisinden oluşan Tunus
Heyeti bir hafta süren eğitim programı kapsamında, İSTAÇ A.Ş Kemerburgaz Katı Atık ve Bertaraf
Tesislerinde ‘‘Katı atık ve bertaraf teknolojileri’’,
İBB Traik Kontrol Merkezinde “Metropolitan ulaşım yönetimi”, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler
Genel Müdürlüğü’nde “Belediyelerde park bahçe
düzenleme çalışmaları”, Darülaceze’de “Kültürel
mirasın korunması ve kültür turizmi” konularında,
teorik ve uygulamalı eğitim aldı.
Eğitimin sertiika töreni Birlik Başkan Yardımcımız,
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İBB
Başkan Başdanışmanı İsmail Hakkı Turunç, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Besim Müftüoğlu, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Züver Çetinkaya’nın katılımıyla
Birlik merkezimizde gerçekleştirildi.
48
UYEM Tunus Eğitimi | Birlik Merkezi | Ocak 2013
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
II. Dönem
Filistin Ulusal Yönetimi UYEM Bilgi ve
Tecrübe Paylaşım Programı
(08-18 Nisan 2013)
Program açılışı, Birlik Başkanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
ev sahipliğinde Kocaeli’de gerçekleştirildi.
16 kişilik Yerel Yönetim Uzmanından oluşan heyet, 10 gün süren eğitim programı kapsamında,
e-belediyecilik, otomasyon sistemleri, ulaşım ve
altyapı projeleri gibi birçok konuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uygulamalarıyla ilgili eğitim
aldı.
Filistin Ulusal Yönetimi UYEM bilgi ve tecrübe
paylaşımı eğitim programının sertiika töreni Birlik
Başkanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ev sahipliğinde Seka
Park’ta düzenlendi. Sertiika törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak
ve Başkan Danışmanı Abdullah Köktürk katıldı.
UYEM Filistin Eğitimi | Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi | Nisan 2013
49
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
III. Dönem
Afganistan İslam Cumhuriyeti UYEM Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı
(18-24 Kasım 2013)
Program açılışı, Afganistan İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mohommed Sarwar Mojadidi, Birlik Başkan Yardımcımız, Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, UCLG - MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Marmara Belediyeler Birliği
(MBB) Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyesi Faruk Çetin ve
Birlik Danışma Kurulu üyelerinin katılımıyla, Birlik
merkezimizde yapıldı.
Afganistan İslam Cumhuriyeti, Kabil 16.Bölge
Belediye Başkanı Dawud Shinwari başkanlığındaki 14 Yerel Yönetim Uzmanından oluşan heyet, bir hafta süren program kapsamında; Yerel
Yönetimlerde Mali Yapı, Asfalt üretimi ve kaplama
teknikleri, sosyal belediyecilik, yeşil alan yönetimi, kentsel dönüşüm, katı atık ve şehir şebeke
suyu yönetimi, afet koordinasyonu gibi birçok
konuda eğitim alırken, Darülaceze, Bahçelievler,
Kağıthane ve Beyoğlu Belediyelerinin çalışmalarını inceledi.
Programın sertiika töreni, Birlik Başkanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ev sahiplinde, Kocaeli’de gerçekleştirildi.
UYEM Afganistan Eğitimi Sertiika Töreni
| Kocaeli Büyükşehir Belediyesi | Kasım 2013
UYEM Afganistan Eğitimi | İstanbul Park Bahçeler Müdürlüğü | Kasım 2013
50
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
UYEM Azerbaycan Programı Açılış Töreni | Birlik Merkezi | Aralık 2013
IV. Dönem
Azerbaycan Cumhuriyeti UYEM Bilgi ve
Tecrübe Paylaşım Programı
(01-08 Aralık 2013)
Program açılışı, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul
Konsolosu Kenan Murtazov’un katılımıyla, Birlik
merkezimizde yapıldı.
Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Belediyelerle İş Merkezi Başkan Danışmanı Kadir
Halilov başkanlığındaki 3 Belediye Başkanı ve
17 Yerel Yönetim Uzmanından oluşan heyet, bir
hafta süren program kapsamında, Türkiye- Azerbaycan karşılaştırmalı yerel yönetim yapıları, yerel
yönetimlerde mali yapı, sosyal belediyecilik, İstanbul metropolitan planlama ve kentsel tasarım,
park bahçe ve yeşil alan yönetimi, kültürel miras
ve sürdürülebilir turizm, kentsel dönüşüm, İBB
traik kontrolü gibi birçok konuda eğitim alırken,
Esenler, Fatih, Pendik, Tuzla ve Başakşehir belediyelerinin örnek uygulamalarını inceledi.
Eğitim programı, Birlik Başkan Yardımcımız, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve TOBB –
ETÜ Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Dr. İhsan Çomak’ın da katıldığı,
Birlik merkezimizde düzenlenen sertiika töreniyle
sona erdi.
UYEM Azerbaycan Programı
Kapanış Töreni | Aralık2013
51
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
V. Dönem
Moldova Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Bilgi
ve Tecrübe Paylaşım Programı
(23-28 Aralık 2013)
Program açılışı, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Dr. İhsan İkizer, İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi (İSZÜ), İnsan ve Toplum Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi, Prof.Dr. Adem Esen’in
katılımıyla Birlik merkezimizde yapıldı. Moldova
Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri Komrat Şehri Belediye
Başkanı Nikolay Dudoglu başkanlığındaki 15 Belediye Başkanı ve 5 Yerel Yönetim Uzmanından
UYEM Moldova Gökoğuz Yeri Eğitimi
| İSKİ | Aralık2013
UYEM Moldova Gökoğuz
Yeri Eğitimi Sertiika Töreni
| PEKOM | Aralık 2013
52
oluşan heyet, Türkiye’nin yerel yönetim yapısı,
sosyal belediyecilik, belediyelerin mali yapıları,
yeşil alan yönetimi, İstanbul’da yürütülen peyzaj
ve yeşillendirme çalışmaları, şehir şebeke suyu
yönetimi, kentsel planlama ve dönüşüm gibi birçok konuda eğitim alırken, Bağcılar, Pendik ve
Tuzla belediyelerinin örnek projelerini yerinde inceledi.
Eğitim programı, Birlik Başkan Yardımcımız, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Birlik
Danışma Üyemiz Bahçelievler Belediyesi Meclis
Üyesi Faruk Çetin’in katıldığı sertiika töreniyle
sona erdi.
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
3.2-ULUSAL VE KURUMSAL EĞİTİM
FAALİYETLERİ
İş Hayatında Profesyonel Davranış
Geliştirme Eğitim Semineri - Mart 2013
Kurum içi eğitim programı kapsamında, Birlik çalışanlarına yönelik düzenlenen seminer, Dr. Naci
Çuhacı tarafından verildi. İş hayatında uyulması
gereken kural ve ilkeler ile ast üst ilişkilerine değinilen programda, grup çalışmaları sonucunda
ortaya çıkan davranış sözleşmesi maddeleri tüm
personel tarafından imzalandı.
Duygu Yönetimi ve Öfke Kontrolü Eğitimi
- Mayıs 2013
Kurum içi eğitim programı kapsamında, Birlik
çalışanlarına yönelik düzenlenen ikinci seminer,
Uzman Psikolog ve Eğitimci Mehtap Kayaoğlu
tarafından gerçekleştirildi. Programda, çalışma
hayatında daha başarılı olmak için duygularını
kontrol etmenin önemine değinilirken, bunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi verildi.
İş Ahlakı ve Görev Bilinci Eğitimi Mayıs 2013
Kurum içi eğitim programı kapsamında, Birlik çalışanları için düzenlenen eğitimlerden bir diğeri,
Anka Danışma Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Ayhan Yasan tarafından, Beylerbeyi Polisevi’nde
verildi. Programda, çalışma hayatında kazanılması gereken davranışlar ve hedeler hakkında bilgi
verilirken, iş ahlakının önemine değinildi.
Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Medya
Kullanımı Eğitimi - Temmuz 2013
Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı
tarafından, Birlik merkezimizde gerçekleştirilen
eğitime, Birlik çalışanlarımızın yanı sıra üyelerimiz
Beykoz ve Pendik belediyelerinden çalışanlar da
katıldı. Programda, teknoloji bağımlılığının geçmişten günümüze değerlendirilmesi, sosyal, iziksel ve ekonomik boyutlarına değinilerek, birçok
siyasi olayın sosyal medya üzerinden yönetilmesi
anlatıldı.
Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal
Medya Kullanım Eğitimi | Birlik Merkezi | Temmuz 2013
53
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Haber Yazma Teknikleri ve Fotoğrafçılık
Eğitimi - Temmuz 2013
Kurum içi eğitim programı kapsamında, Birlik çalışanları için düzenlenen eğitim, Kanal 7 Kurumsal İletişim Müdürü İhsan Aydın tarafından verildi.
Eğitimin ilk bölümünde haber yazmanın teorik
kısmına değinilerek, pratikte uygulamanın nasıl
olacağı örnek haber metinleri üzerinden anlatılırken, sonraki bölümde de fotoğraf makinesi, ışık
ayarları, haber fotoğrafı çekme ve seçme konularında bilgi verildi.
Farklı Kişilik Özellikleri ve Farkındalık
Eğitimi-Temmuz 2013
Farklı Kişilik Özellikleri ve
Farkındalık Eğitimi
| Birlik Merkezi | Temmuz 2013
Kurum içi eğitim programı kapsamında, Birlik çalışanları için düzenlenen eğitim, Uzman Psikolog
ve Aile Danışmanı Efkan Yeşildağ tarafından verildi. Programda, kişilik özelliklerinin çeşitliliğinden
bahsedilerek kendi kişilik özelliklerimizi keşfetmenin hayatımıza kolaylık sağlayacağına vurgu yapıldı.
Kurumsal Gelişim Semineri Temmuz 2013
Kurum içi eğitimlerden biri olan Kurumsal Gelişim
konulu seminer, Anka Danışmanlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yasan tarafından verildi. Programda, kurumların çalışmalarını disiplinli
biçimde yönetebilmesinin, iş ahlakının ve mesleki
yeterliliğin önemine değindi.
Avrasya Jeopolitiği ve Türkiye Semineri
- Ekim 2013
Birlik çalışanlarının bölgeye yönelik uzmanlaşması
amacıyla Birliğimizin düzenlediği seminer, TOBB
Avrasya Çalışmaları Merkezi Müdürü Dr. İhsan
Çomak’ın sunumuyla gerçekleştirildi. Marmara
Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden davetlilerin de katıldığı seminerde, Avrasya, Avrasyacılık, Orta Asya ve bu bölgelerdeki
Rusya ile Türkiye’nin politikaları anlatıldı.
Birlik Çalışanlarına İngilizce Kurs Desteği
Kurumsal Gelişim Semineri
| Birlik Merkezi | Temmuz 2013
54
Kurum çalışanlarından gelen İngilizce eğitim konusundaki talepler doğrultusunda, English Time
Dil Okulundan İngilizce eğitimi için destek alındı. Kuruma gelen ve bilgilendirme yapan English
Time yetkilileri, seviye tespit sınavı yaparak, çalışanlarını seviyelerini belirledi.
UYEM Moldova Gökoğuz Yeri Eğitimi | Prof.Dr. Adem Esen ile Belediyecilik Eğitimi
| Birlik Merkezi | Aralık 2013
55
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
4
KARDEŞ ŞEHİR
PROJELERİ
İskoçya Stirling ve Ankara Keçiören Belediyeleri Kardeş Şehir Protokolü | Nisan 2013
56
56
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
heyet, program kapsamında Oş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, TİKA Bölge Koordinatörlüğü,
Kırgız Sosyal Geliştirme Bakanlığı, Kırgızistan Yerel Yönetimler Ajansı, Kırgız Oş İli Genç İş Adamları Derneği, ve Kırgız Türk İş Adamları Derneği
(KITİAD) tarafından organizasyonu yapılan Türk
Ürünleri Ticaret Fuarını ziyaret etti.
İskoçya Stirling ve Ankara Keçiören
Belediyeleri Kardeş Şehir Protokolü Nisan 2013
Kırgız Cumhuriyeti’nde
Kardeş Şehir Günleri | Mayıs 2013
Kırgız Cumhuriyeti’nde Kardeş Şehir
Günleri - Mayıs 2013
TİKA ve Kırgız Genç İşadamları Derneği’nin destekleriyle Birlik üyelerimiz Bursa Yıldırım Belediyesi ve Kırgızistan Uzgen Belediyesi kardeş şehir
protokolü çerçevesinde ilk ortak projesini Kırgızistan’ın Uzgen şehrinde “Türkiye-Kırgızistan
Dostluk Parkı” projesi ile gerçekleştirdi. Yıldırım
Belediyesi tarafından hibe edilen çocuk oyun
parkı ve spor aletleri, Uzgen Şehrin’de şehir merkezinde yapılan Dostluk Parkı içerisine kuruldu.
Dostluk Parkı’nın açılış töreni Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin, Meclis Üyeleri,
İşadamları, Uzgen Belediye Başkanı Patidin Mavlyanov, Birlik Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt, Kırgız Cumhuriyeti Sosyal Geliştirme Bakanlığı Temsilcisi Çolpon Mambetaipova, Uzgen
Kaymakamı, Uzgen Meclis Başkanı, Kadamcay
Belediye Başkanı Asanbay Pazılov, Celalabad
Suzak Başkan Yardımcısı ve yerel halkın yoğun
katılımlarıyla Uzgen meydanında gerçekleşti. Uzgen halkı tarafından coşku ile karşılanan park,
büyük ilgi gördü.
Dostluk parkının açılış töreninde, Kırgız Sosyal
Geliştirme Bakanlığı tarafından Birliğimizden talep
edilen engelli sandalyelerinin ihtiyaç sahiplerine
teslim töreni de yapıldı. Proje kapsamında Birliğimiz koordinasyonunda, Tarsus Belediyesi, Yıldırım Belediyesi ve Denizli Belediyesi tarafından
hibe edilen 75 Adet tekerlekli sandalye Kırgız engelli vatandaşlara teslim edildi.
Dostluk parkı açılışı için Kırgızistan’da bulunan
Üye Belediyeleri ile kardeş şehir ilişkilerini geliştiren Birliğimiz ve Edinburg Türk Dostluk Derneği’nin destekleriyle, Stirling Belediye Başkanı
Mike Robbins ve Keçiören Belediye Başkanı
Mustafa Ak belediyeler arası kardeşlik protokolü
imzaladı. İmza törenine, Birlik Başkan Yardımcımız H. Hüsamettin Koçak, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nden 3. Sekreter Atakan Güner, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Dr. Metin Doğan,
Edinburg Ticaret Ataşesi Ahmet Karabay, Birlik
Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt, Keçiören
Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Kıymaz, Ahmet
Er, Edinburgh Türk Kültür Derneği Başkanı Mehmet Karakaya ve THY Edinburgh Müdürü Ahmet
Serhat Sarı katıldı.
Samsun’a Kırgız Kardeş
Birlik üyemiz Samsun Büyükşehir Belediyesi
ve Kırgızistan Cumhuriyeti’nin başkenti Bişkek
arasında Kasım ayında imzalanan kardeş şehir
protokolü ile Samsun’un 12. kardeş şehri Kırgızistan’dan oldu. Kardeşlik protokolünü Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile Bişkek’in Büyükşehir Belediye Başkanı İsa Ömürkulov imzaladı.
Samsun Bişkek
Kardeş Şehir Protokolü | Kasım 2013
57
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
5
SOSYAL & KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER
TDBB 10.Yıl Programı | Ankara | Aralık 2013
58
58
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
TDBB ve TÜRKSOY İşbirliğinde
Nevruz Etkinlikleri (15-30 Mart 2013)
TDBB ve TÜRKSOY işbirliğinde 3 yıldır düzenlenen Nevruz etkinlikleri bu yıl da, üye belediyelerimizin ev sahipliğinde büyük bir coşku ile gerçekleştirildi.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Bosna Hersek, Türkiye, RF Altay, RF Başkurdistan, Moldova Cumhuriyeti Gökoğuz Yeri, RF
Hakas, RF Saha-Yakut, RF Tataristan, RF Tıva,
Ukrayna Kırım, Irak Kerkük Türkmenleri ve Çin
Halk Cumhuriyeti Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden gelen 250’ye yakın sanatçının katılımıyla
gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinin açılışı üyemiz
Eyüp Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
İstanbul Valiliği tarafından 17 Mart 2013 tarihinde İstanbul’da yakılan Nevruz ateşi ile başlayan
şenlikler kapsamında Birlik üyelerimiz Bağcılar,
Zeytinburnu, Hendek, Yıldırım, Denizli, Keçiören, Karaman, Yozgat ve Balıkesir Belediyelerimiz
başta olmak üzere 20 ayrı ilde Nevruz çoşkulu
etkinliklerle kutlandı.
Eyüp Belediyesi Ev Sahipliğinde
Nevruz - 19 Mart 2013
Eyüp Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen
etkinliğe, Dağıstan’dan 15, Kazakistan’dan 28,
Gökoğuz Yeri’nden 3, Kalmuk Türkleri’nden 1,
Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti’nden 3, Azerbaycan’dan 15, Tataristan’dan 21, Tacikistan’dan
2, Kırgızistan’dan 26, Tacikistan’dan 1, Özbekistan’dan 9, Çuvaşistan’dan 21, Irak Türkmenleri’nden 19, Bosna Hersek’ten 18 sanatçı olmak
üzere toplam 182 sanatçı katıldı.
Programa Eyüp Kaymakamı Osman Kaymak,
Birlik Başkan Yardımcımız, Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu, Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul
Başkonsolosu Zhang Qingyang ve Sivil Toplum
Kuruluşları katılırken, vatandaşlar da yoğun ilgi
gösterdi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Ev Sahipliğinde Nevruz - 18 Mart 2013
İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Kazakistan’dan 12, Kırgızistan’dan 10, Gökoğuz Yeri’nden 2, Irak Kerkük
Türkmenlerinden 19, Bosna Hersek’ten 18, Uygur Türklerinden 19, Çuvaşistan’dan 2, Özbekistan’dan 1, Kırım’dan 1 sanatçı olmak üzere
toplam 84 sanatçı katılarak, yöresel halk dansları
Nevruz Kutlamaları Açılışı | Eyüp | Mart 2013
59
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Nevruz Kutlamaları | Hendek | Mart 2013
gösterisi sundu.
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen etkinlik üniversitenin Florya Yerleşkesi’nde yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programa üniversitenin akademisyenleri
ve öğretim görevlileri de katıldı.
Sakarya - Hendek Belediyesi Ev
Sahipliğinde Nevruz - 19 Mart 2013
Hendek Bayraktepe’de gerçekleştirilen etkinliğe,
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Çuvaşistan, Gökoğuz Yeri, Kırım ve Kalmuk Türkleri temsilcilerinin yanı sıra, Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı
Zeki Toçoğlu, Sakarya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aktaş, Sakarya İl Jandarma Alay Komutanı
Albay Adnan Şimşiroğlu, Sakarya Ak Parti İl Başkanı Recep Uncuoğlu, Hendek Kaymakamı Mustafa Ayhan, Hendek Belediye Başkanı ve Birlik
Başkan yardımcımız Ali İnci, Birlik Genel Sekreteri
Mustafa Başkurt ve birçok protokol üyesi katıldı.
60
Bağcılar Belediyesi Ev Sahipliğinde
Nevruz - 20 Mart 2013
Bağcılar Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Kazakistan’dan 12, Kırgızistan’dan
10, Gökoğuz Yeri’nden 2, Irak Kerkük Türkmenleri’nden 19, Bosna Hersek’ten 18, Çuvaşistan’dan 2, Özbekistan’dan 1 sanatçı olmak üzere
toplam 64 sanatçı katıldı.
Programa Birlik Başkan Yardımcımız Lokman Çağırıcı, Birlik Genel Sekreterimiz ve birçok protokol
üyesi katıldı.
İstanbul Valiliği Ev Sahipliğinde
Nevruz - 21 Mart 2013
Topkapı Kültür Parkında gerçekleştirilen programa Kazakistan’dan 12, Kırgızistan’dan 10, Gökoğuz Yeri’nden 2, Irak Kerkük Türkmenlerinden
19, Bosna Hersek’ten 18, Çuvaşistan’dan 2, Özbekistan’dan 1 sanatçı olmak üzere toplam 64
sanatçı katıldı.
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Birlik Başka-
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
nımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Selamet, Birlik Genel
Sekreterimiz Mustafa Başkurt, birçok protokol
mensubu ve vatandaşlar gösterileri ilgiyle izledi.
Bursa-Yıldırım Belediyesi Ev Sahipliğinde Nevruz - 21 Mart 2013
Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kazakistan’dan 12, Kırgızistan’dan 10, Gökoğuz Yeri’nden 2, Irak Kerkük
Türkmenlerinden 19, Bosna Hersek’ten 18, Çuvaşistan’dan 2, Özbekistan’dan 1 sanatçı olmak
üzere toplam 64 sanatçı katılarak hazırladıkları
gösterilerini sundu.
Manisa Valiliği Ev Sahipliğinde
Nevruz - 23 Mart 2013
Kayseri - Develi Belediyesi Ev Sahipliğinde Nevruz - 26 Mart 2013
Develi Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen
programda Dağıstan, Kazakistan, Gökoğuz Yeri,
Kalmuk, Kırgızistan, Azerbaycan, Tataristan, Tacikistan ve Kırım’dan gelen dans toplulukları gösterilerini sergilediler.
Etkinliğe, Develi Kaymakamı Enver Ünlü, Develi
Belediye Başkanı Recep Özkan, Ürgüp Belediye
Başkanı Fahri Yıldız, protokol üyeleri, öğrenciler
ve ilçe sakinleri katıldı.
Zeytinburnu Belediyesi Ev Sahipliğinde Nevruz - 19 Mart 2013
Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kazakistan’dan 12, Kırgızistan’dan 10, Gökoğuz Yeri’nden 2, Irak Kerkük
Türkmenleri’nden 19, Bosna Hersek’ten 18, Uy-
Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında
Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen Nevruz
programına Kazakistan’dan 12, Kırgızistan’dan
10, Gökoğuz Yeri’nden 2, Irak Kerkük Türkmenlerinden 19, Bosna Hersek’ten 18, Çuvaşistan’dan
2, Özbekistan’dan 1 sanatçı olmak üzere toplam
64 sanatçı katıldı.
Yozgat Belediyesi Ev Sahipliğinde
Nevruz - 23 Mart 2013
Bozok Üniversitesi ve Yozgat Valiliği destekleri ile Yimpaş Kültür Merkezi’nde büyük katılımla
geçekleşen şenlikte Türki Cumhuriyetlerinden 45
kişilik bir ekip, baharın gelişine sundukları yöresel
dans gösterileriyle merhaba dedi.
Amasya Valiliği Ev Sahipliğinde
Nevruz - 25 Mart 2013
Amasya Saraydüzü Kışla binasında düzenlenen
şenlik, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Kırım, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden
90’a yakın sanatçının katılımıyla gerçekleşti.
Etkinliğe Vali A. Celil Öz, Belediye Başkanı Cafer
Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Feridun Süzer,
BARO Başkanı Melik Derindere, İl Emniyet Müdürü Cemil Bayazıt, İl Jandarma Komutanı Albay
Halil Şen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Kaya,
TÜRKSOY Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu,
daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Nevruz Kutlamaları | Manisa | Mart 2013
61
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
gur Türkleri’nden 19, Çuvaşistan’dan 2, Kırım’dan
1 sanatçı olmak üzere toplam 83 sanatçı katıldı.
Birlik Başkan Yardımcımız, Zeytinburnu Belediye
Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu Kaymakamı
Mustafa Dündar ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Vekili Tian Kaisheng gibi protokol üyelerinin katıldığı etkinliğe, Zeytinburnu’nda
yaşayan Orta Asya kökenli vatandaşlar da büyük
ilgi gösterdi.
Denizli Belediyesi Ev Sahipliğinde
Nevruz - 24 Mart 2013
Denizli Adalet Parkı’nda yapılan etkinliğe Kazakistan’dan 12, Kırgızistan’dan 10, Gökoğuz Yeri’nden 2, Irak Kerkük Türkmenlerinden 19, Çuvaşistan’dan 2, Özbekistan’dan 1 sanatçı olmak üzere
toplam 46 sanatçı katıldı.
Programa Birlik Eski Başkanımız Yüksek Danışma
Kurulu Üyesi ve Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci, Birlik Başkan Yardımcımız, Denizli Belediye
Başkanı Osman Zolan, Denizli Valisi Abdülkadir
Demir, Denizli Milletvekilleri Nurcan Dalbudak,
Mehmet Yüksel, Birlik Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt, Denizli Emniyet Müdürü Zeki Bulut,
protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Nevruz Kutlamaları | Zeytinburnu | Mart 2013
Ankara- Keçiören Belediyesi Ev Sahipliğinde Nevruz - 27 Mart 2013
Ankara Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik
kapsamında Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan,
Özbekistan, Tataristan, Tıva Cumhuriyeti, Tacikistan, Kırım ve Uygur Özerk Bölgesi’nden gelen
sanatçıların bulunduğu ekipler geleneksel halk
danslarını sundu.
Programa, Birlik Başkan Yardımcımız, Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak, TÜRKSOY Genel
Sekreteri Düsen Kaseinov, Ankara Vali Yardımcısı
Yıldırım Uçar katılarak, birlikte demir dövdü. Şenliklere büyükelçiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.
Nevruz Kutlamaları | Denizli | Mart 2013
Sivas Valiliği Ev Sahipliğinde Nevruz
- 26 Mart 2013
Türk Dünyası Nevruz Şenlikleri programı, Sivas
Valiliği’nin ev sahipliğinde, Başbakanlık Tanıtma
Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRKSOY,
TDBB ve Cumhuriyet Üniversitesi’nin katkıları ile
62
Nevruz Kutlamaları | Ankara | Mart 2013
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Programda Kazakistan, Dağıstan, Kırgızistan ve
Türkmenistan’dan gelen dans ve müzik toplulukları sergiledikleri dans gösterileri ile izleyenleri
adeta büyülerken, seslendirdikleri şarkı ve enstrüman şovları da büyük ilgi gördü.
Gösteriyi Sivas Valisi Zübeyir Kemelek ve eşi Zehra Kemelek, Sivas Belediye Başkan Vekili Orhan
Demirok, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Faruk Kocacık, İl Jandarma Alay Komutanı
Kurmay Albay Ali Taş, İl Emniyet Müdürü Selçuk
Kızılay ve çok sayıda davetli izledi.
çekleştirilen etkinliğe Kazakistan’dan 12, Kırgızistan’dan 10, Gökoğuz Yeri’nden 2, Irak Kerkük
Türkmenleri’nden 19, Çuvaşistan’dan 2, Özbekistan’dan 1 sanatçı olmak üzere toplam 46 sanatçı katıldı.
Halkın yoğun ilgi gösterdiği ve salonun tamamının dolduğu etkinliğe Balıkesir Valisi Ahmet Turhan, Birlik Başkan Yardımcımız, Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, Başkan Yardımcıları Ali
Öztozlu ve Yusuf Özenç, İl Kültür Turizm Müdürü
Abdullah Soykan ve Gençlik Spor İl Müdürü İlhan
Aslan katıldı.
Karaman Belediyesi Ev Sahipliğinde
Nevruz - 27 Mart 2013
Kayseri-Talas Belediyesi Ev Sahipliğinde Nevruz - 27 Mart 2013
Karaman Spor Salonu’nda oldukça kalabalık bir
topluluğun katılımıyla gerçekleştirilen programa
Karaman Belediyesi yetkilileri ve basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.
Balıkesir Belediyesi Ev Sahipliğinde
Nevruz - 27 Mart 2013
Balıkesir Kurtdereli Kapalı Spor Salonu’nda ger-
Kayseri Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen programa 10 ülkeden 80 sanatçı katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki programlara, Vali Şerif Yılmaz, İl Genel
Meclisi Başkanı Saadettin Aydın, Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Nevruz Kutlamaları | Karaman | Mart 2013
63
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Nevruz Heyeti Çankaya Köşkü’nde 22 Mart 2013
Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül, Nevruz münasebetiyle Birlik Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu, TÜRKSOY heyeti ve Birliğimizin üyesi ülkelerin kültür ve sanat elçilerinden oluşan heyeti
Çankaya Köşkü’nde kabul etti.
Kabule, RF Dağıstan, Kazakistan, Gökoğuz Yeri,
Kalmuk Türkleri, Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti, Azerbaycan, RF Tataristan, Tacikistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Çuvaşistan, Irak
Türkmenleri ve Bosna Hersek’ten temsilciler katıldı.
Ürgüp Belediyesi Ev Sahipliğinde
Nevruz - 27 Mart 2013
Cumhuriyet Meydanı ve Turgut Özal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklere Ürgüp Kaymakamı Tuğba Yılmaz, Derinkuyu Kaymakamı
Mithat Can Kutluca, Ürgüp Belediye Başkanı
Fahri Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer katıldı. 5000 yıllık Türk Kültürü
Nevruz, Türk Cumhuriyetlerinden gelen devlet
sanatçıları tarafından solo performanslar ve dans
gösterileri ile kutlandı.
Elazığ Belediyesi Ev Sahipliğinde
Nevruz - 27 Mart 2013
Elazığ Belediyesi ev sahipliğinde, Elazığ Valiliği’nin destekleriyle gerçekleştirilen programda
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Tataristan, Kırım gibi ülkelerden gelen sanatçılar
Nevruz Ateşi ve Demir Dövme töreninin ardından
gösterilerini sundu.
Sanatçılar Elazığlılar tarafından sevgi ve coşkuyla
izlendi.
Adana Valiliği Ev Sahipliğinde
Nevruz - 30 Mart 2013
Birliğimiz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle
düzenlenen “Türk Dünyası Nevruz Şenliği” inali
Adana’da yapıldı.
Atatürk Parkı’nda düzenlenen kutlamaya Vali
Hüseyin Avni Coş, TÜRKSOY Genel Sekreteri
Düsen Kaseinov, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Tataristan, Kırım, Çin Sincan
Uygur Özerk Bölgesi’nden gelen yabancı konuk-
64
lar, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından sergilenen gösteriler ilgiyle izlenirken, Vali Coş’un da ziyaret ettiği
Nevruz konulu resim sergisi büyük beğeni topladı.
Kırşehir Belediyesi ve Türkistan Belediyesi Arasında İmzalanan İyi Niyet
Protokolü ve Kültürel Ziyaret Haziran 2013
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Nevruz Kutlamaları | Çankaya Köşkü | Mart 2013
Ziyaret kapsamında 30 kişiden oluşan Kırşehir
Belediye heyeti, Kazakistan’ın Almatı, Çimkent,
Türkistan, Astana şehirlerinde kardeş şehir görüşmelerinde bulundu. Ziyaret kapsamında, Türkistan Belediyesi ve Kırşehir Belediyesi arasında
İyi Niyet Protokolü imzalandı.
T.C Astana Büyükelçiliği, T.C Almatı Başkonsolosluğu ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ziyaret edildi. Kültürel gezi sırasında şehir turu yapılarak Hoca Ahmet Yesevi Türbesine gidildi.
Bağcılar Belediyesi Kazakistan Ziyareti ve İftar Programı - Temmuz 2013
Birlik Üyemiz Bağcılar Belediyesi, bu yıl da Birliğimize üye belediyelerin bulunduğu ata yurdu Kazakistan’ın Almatı şehrinde 1000 kişilik kardeşlik
sofrası kurdu. Kazak, Türk ve Ahıska Türkleri’nin
bir araya geldiği iftara, İstanbul
Milletvekilli
Feyzullah Kıyıklık, Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem
Erdem ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı katıldı.
65
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,
Uluslararası 5.Kocaeli Kitap Fuarı Mayıs 2013
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından beş
yıldır uluslararası kapsamda düzenlenen Türkiye’nin 2. büyük Kitap Fuarı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezinde
yapılan açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat
Ergün, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Birlik Başkanı
ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu, Kırgızistan Kültür Enformasyon
ve Turizm Bakanı Sultan Raev, AK Parti Kocaeli
Milletvekilleri Fikri Işık ve İlyas Şeker ile AK Parti
İl Başkanı Mahmut Civelek, Genel Sekreterimiz
Mustafa Başkurt, ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov’un kız kardeşi Roza Aytmatova ve yerli yabancı birçok ünlü yazar katıldı.
Birliğimizin de destek verdiği fuar kapsamında,
Kırgız kültürüne ait bazı gelenekler tanıtıldı. Kitap
Fuarının onur konuğu olan gazeteci yazar Doğan
Hızlan’a katkılarından ötürü Birlik Başkanı tarafından kitap hediye edildi.
Kırgızistan Bağımsızlığının 22. Yıl
Dönümü Kutlamaları - Ağustos 2013
Kırgızistan bağımsızlığının 22. yıldönümü, Topkapı İstanbul Kültür A.Ş. Türk Dünyası Parkı’nda
kutlandı. Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt’un
katıldığı programa, Kırgızistan Ankara Büyükelçiliği, Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği, Kırgız
Cumhuriyeti İstanbul başkonsolosluğu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına Kültür A.Ş. ev
sahipliği yaptı.
Programda Kırgız Boz Üy tanıtımı, Kırgız geleneksel düğün merasimleri, Kırgız Güreşi’nden küçük
bir turnuva gösterisi, eski göçmen oyunları, Kırgız
yayla şenliklerinin vazgeçilmezi Altı Bakan Selkinçek yarışı yapıldı. Kırgız Dostluk ve Kültür Derneği
tarafından düzenlenen kermeste, Kırgız millî yiyecek ve içecekleri, keçe, deri, çiy ve kumaştan
yapılan Kırgızistan’a öz el yapımı hediyelik eşyalar
satıldı. Akşamki programda ise Kırgızistan’dan
özel davet edilen tanınmış sanatçıların katılımıyla
bir konser gerçekleştirildi. Konser bitiminde yapılan havai işek gösterisiyle şölen sonlandı.
66
Uluslararası Kitap Fuarı Açılışı | Kocaeli | Mayıs 2013
Antakya Belediyesi 4.Geleneksel
Aba Güreşleri Dünya Kupası Haziran 2013
Antakya Belediyesi tarafından Hatay’ın anavatana
katılışının 74. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen
4.Geleneksel Aba Güreşi Dünya Kupası, görkemli bir şekilde gerçekleşti. Birliğimizin destek
verdiği, Antakya Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen etkinliklere, Hatay Valisi M. Celalettin Leke-
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
siz, CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Antakya
Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, Türkiye
Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Birlik Başkanımız ve birliğimizi temsilen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Danışmanı Abdullah
Köktürk katıldı. Belediye Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları, yurt içi ve yurt dışından sporcular, antrenörler ve sporseverlerin katıldığı etkinliklere, Türkiye, Azerbaycan, Dağıstan, Nahçıvan,
Başkurdistan-Rusya Federasyonu, Bulgaristan,
Kırgızistan, Özbekistan, Almanya, İran, Macaristan, Türkmenistan, Romanya, Kırım-Ukrayna,
Yakutistan-Rusya Federasyonu, Afganistan ve
Kosova ülkelerinden toplam 143 sporcu katıldı.
Eskişehir’de düzenlenen Türkmenistan Kültür Günleri - Temmuz 2013
Aba Güreşleri
| Antakya | Haziran 2013
2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri
kapsamında Eskişehir’de “Türkmenistan Kültür
Günleri” yapıldı. Birliğimizin de destek verdiği etkinlikler kapsamında, Türkmenistan el sanatları
sergisi ve Türkmenistan Halk Dansları Topluluğu
konseri gerçekleştirildi. Programa, Eskişehir Valisi
Güngör Azim Tuna ile Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Ata Serdarov katıldı.
Dünya Kültür Expo 2013 Etkinliği Dernek Temsilcileri İle Koordinasyon Toplantısı - Temmuz 2013
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kore’nin Gyeonsangbuk-do Eyaleti’nin ortak çalışması ile 31
Ağustos – 22 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen “İstanbul-Gyeongju Dünya
Kültür EXPO 2013” fuarı kapsamında düzenlenecek olan “İpek Yolu Pazarı” ve “Dünya Halk Oyunları Festivali” hakkında ikir alışverişinde bulunmak
amacıyla, Birliğimiz ev sahipliğinde ilgili derneklerin temsilcilerinin katıldığı toplantı düzenlendi.
Toplantıya; Dağıstan Cumhuriyeti Türkiye Temsilciliği, Rumeli Balkan Federasyonu, Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi İlim ve İrfan Vakfı, Kazak
Türkleri Vakfı, Gostivarlılar Kültür ve Dayanışma
Derneği, Türk Azerbaycan Dostluk Kültür ve
Dayanışma Derneği, Türkmenistanlılar Kültür ve
Sosyal Yardım Derneği, Bosna Sancak Kültür ve
Yardımlaşma Derneği, Gökoğuz Dostluk-Kültür
ve Dayanışma Derneği, Kırgızistan Dostluk ve
Kültür Derneği katıldı.
Türkmenistan Kültür Günleri
| Eskişehir | Temmuz 2013
İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür EXPO 2013
Toplantısı | Birlik Merkezi | Ağustos 2013
67
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Bereket Konvoyu | Balkanlar | Temmuz 2013
Bayrampaşa Belediyesi’nin
düzenlediği Bereket Konvoyu Temmuz 2013
Birlik Üyemiz Bayrampaşa Belediyesi tarafından
her yıl “Kardeşlik Sınır Tanımaz” sloganıyla organize edilen Bereket Konvoyu, sınır tanımayan kardeşliği ile Balkanlar’daki ülke ve şehirleri gezdi.
Ramazan’ın ilk gününden itibaren Balkanlar’da
iftar sofraları kuran bereket ekibi on binlerce Müslümanı aynı sofrada buluşturdu. Gittiği her yerde
sevgi gösterileri ile karşılanan Konvoy Hırvatistan’ın başkenti Zagrep, Bosna Hersek, Srebrenitsa, Gradacac, Sarajevo, Mostar, Plav, İşkodra,
Tiran, Kavaja, Prizren ve Ferizay gibi şehirleri gezdi. Balkanlar’daki kardeşlik iftarlarında; Kur’an tilaveti okundu, ilahiler söylendi, yöresel halk oyunları
sergilendi. Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği
iftar programlarıyla yediden yetmişe tüm Balkanlar
özlenen eski Ramazan günlerine geri döndü.
68
Yunus Emre Oratoryosu - Haziran 2013
Yunus Emre’nin çağları sınırları aşan ilahi aşkı ve
evrensel barış mesajını dünyaya duyurmak için
geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde Yunus Emre Oratoryosu konserlerini gerçekleştiren
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), bu
muhteşem oratoryo eserini New York, Washington, Eskişehir ve Ankara’dan sonra, kuruluşunun
20. Yılı kutlamaları kapsamında bu kez Birliğimizin
destekleriyle İstanbul Cemal Reşit Rey Konser
Salonu’nda sanatseverlerle buluşturdu.
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz
Okulu Kapanış Töreni - Ağustos 2013
Yunus Emre Enstitüsü ile T.C. Başbakanlık Yurt
Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 57 farklı ülkeden 300
öğrencinin katıldığı, 2 ay devam eden Türkçe
Yaz Okulu, Birliğimizin destekleriyle Yıldız Park
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Ecdadın İzinde Balkan Turu | Balkanlar | Ağustos 2013
Şale Köşkü’nde düzenlenen kapanış programıyla
sona erdi.
Törene, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Mehmet
Köse, TDBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul
İl Genel Meclis Başkanı H.Hüsamettin Koçak,
Birlik Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt, Yunus
Emre Enstitüsü Mütevelli Heyet Üyeleri, Türkçe
Yaz okulu öğrencileri ve davetliler katıldı.
TRT AVAZ kanalında da canlı olarak yayınlanan
programda Türkçe öğrenen öğrenciler birbirinden
farklı Türkçe şarkılar ve şiirlerle geceye renk kattı.
Ecdadın İzinde Balkan Turu Ağustos 2013
Köprü Gençlik Grubu Derneği, Ankara Kalkınma
Araştırmaları Derneği ve İNKA Proje Eğitim Medya
tarafından geliştirilen Ecdadın İzinde Balkan Turu,
Birliğimizin destekleriyle Yunanistan’dan başlayarak, Selanik, Arnavutluk-Tiran, Makedonya-Üsküp, Romanya Bükreş’i kapsayan turlar ile sona
erdi. Birliğimiz, gençlerin ülkeler arası ulaşımlarını
sağlayarak bu kültür ve tarih turuna katkı sağladı.
Pakistanlı Öğrenci Grubunun
İstanbul Gezisi - Temmuz 2013
Üye belediyelerimizin bulunduğu Pakistan İslam
Cumhuriyeti’nden Türkçe öğrenmek ve Türk
Kültürünü tanımak amacıyla İstanbul’a gelen 56
öğrenci, üyelerimiz Bahçelievler, Bayrampaşa,
Güngören, Esenler, Kağıthane ve Ümraniye Belediyelerinin desteği ile Birliğimizin organize ettiği
gezi programına katıldı. Grup, Panaroma 1453
Tarih Müzesi, Miniatürk, Sultanahmet, Beyazıt,
Kapalıçarşı’yı gezdi, boğaz turu yaptı ve düzenlenen iftar programı ile İstanbul’un Ramazan atmosferini yaşadı.
69
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
rini, özel kuru gıdalarını, kıyafetlerini ve diğer kültürel ürünlerini sergiledi. Bosna Hersek, Kosova,
Makedonya, Moldova, Gökoğuz Yeri Moldova,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım Ukrayna,
Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tataristan,
ve Romanya, birliğimizin destekleriyle stant açtı.
Yine Birliğimizin desteğiyle, fuar kapsamında düzenlenen “Dünya Halk Oyunları Festivali”ne Kırgızistan, Irak Kerkük Türkmenleri, Moldova Gökoğuz Yeri ve Tataristan dans grupları katıldı.
İpekyolu Şairler Buluşması Haziran 2013
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Dünya Kültür EXPO Etkinliği
| İstanbul | Eylül 2013
Şiir ve edebiyat dostu pek çok kişi ve kurumla
ortaklaşa olarak organize edilen program, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı-TÜRKSOY, İLESAM,
Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği ve
Birliğimizin destekleriyle düzenlendi.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonuna bağlı Başkurdistan, Tataristan, Kabardin- Balkar Cumhuriyeti, Moldova Gökoğuz
Yeri, Kırım Özerk Cumhuriyeti (Ukrayna), Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye’den çok sayıda şairin katıldığı buluşmada şairler, okudukları şiirlerle
izleyenleri büyüledi. Program, Bolu, Ankara, Karaman, Eskişehir ve İstanbul’da düzenlenen etkinliklerle devam etti.
Özbekistan Bağımsızlığının 22. Yıldönümü Resepsiyonları - Eylül 2013
Büyükelçilik Resepsiyonu
(Ankara) 4 Eylül
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İpekyolu Pazarı ve Dünya Kültür EXPO
2013 Etkinliği - Eylül 2013
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kore’nin Gyeonsangbuk-do Eyaleti’nin ortak çalışmalarıyla, düzenlenen “İstanbul-Gyeongju Dünya Kültür EXPO
2013” fuarı 31 Ağustos’ta İstanbul’da Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Başbakanı Jung Hong-won’ın katılımıyla açıldı.
Etkinlik kapsamında birliğimizin desteğiyle “İpek
Yolu Pazarı” ve “Dünya Halk Oyunları Festivali”
düzenlendi. Dünyanın değişik coğrafyalarından
bir araya gelen katılımcılar, kültürlerinin tanıtılmasına imkan sağlayan “İpek Yolu Pazarı”nda, Sultanahmet Meydanına kurulan standlarda yöresel
kıyafetler içerisinde kendi ülkelerinin el işi ürünle-
70
Özbekistan’ın Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov, Swissotel’de verdiği resepsiyona, Birliğimizi
temsilen Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt,
Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve yabancı
misyon temsilcileri katıldı. Gecede konuşan Naci
Koru, Türkiye ve Özbekistan’ın yakın işbirliği içerisinde bulunmasının her iki ülkenin olduğu kadar
bölgenin bütününün de çıkarlarına hizmet edeceğini dile getirdi.
Başkonsolosluk Resepsiyonu
(İstanbul) 6 Eylül
Özbekistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından verilen resepsiyona, Birlik Başkan Yardımcımız, Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu,
Birlik Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt, Birlik
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Fahri Solak, İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin, Ak Parti İstanbul
Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, yabancı misyon şefleri, işadamları ve İstanbul’da yaşayan çok sayıda
Özbekistan vatandaşı katıldı. Davetlilere Özbek
Pilavı’nın da ikram edildiği gecede sahne alan
sanatçılar Özbek ve Türk şarkıları seslendirdi.
Tacikistan Bağımsızlığının 22.Yıl Dönümü Resepsiyonu - Eylül 2013
Tacikistan bağımsızlığının 22.yıldönümünü kutlamak üzere, Tacikistan Ankara Büyükelçiliği tarafından, Ankara Swissotel’de bir resepsiyon düzenlendi. Tacikistan’ın yemeklerinin ve geleneksel
giysilerinin de tanıtıldığı resepsiyona, dönemin
İçişleri Bakanı Muammer Güler, Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı
ve Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, TBMM
Başkanvekili Sadık Yakut, Birlik Başkanımız adına Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt, yabancı
misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Tacikistan yöresel yemeklerinin ikram edildiği
törende, Büyükelçi tarafından dönemin İçişleri
Bakanı Güler’e ve TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’a, Tacikistan’ın geleneksel kıyafetleri giydirildi.
Çin ve Güney Kore Başkonsolosluk
Resepsiyonları
Çin Başkonsolosluk Resepsiyonu 26 Eylül
Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nun 100.
yıl anısına, Swiss Otel’de düzenlediği resepsiyona İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Birliğimizi
temsilen Dış İlişkiler Uzmanımız ve bir çok üst düzey davetli katıldı.
Güney Kore Başkonsolosluk Resepsiyonu
- 4 Ekim
Kore Gazileri anısına, Kore Başkonsolosluğu tarafından Conrad Otel’de bir resepsiyon düzenlendi. Birliğimizin yanı sıra, Kore Gazileri ve yabancı
misyon temsilciliklerinin katıldığı programda, Kore’nin yöresel yemekleri ikram edildi.
İpekyolu Pazarı ve Dünya Kültür EXPO Etkinliği | İstanbul | Eylül 2013
71
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Türk-Tatar Geleneksel Kostümler
Halkoyunları ve Türküler Festivali Eylül 2013
Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği (RMTTDB)’nin Romanya’da düzenlediği “19.
Uluslararası Türk Tatar Geleneksel Kostümler,
Halk Oyunları ve Türküler Festivali”ne Birlik Dış
İlişkiler Uzmanı Burak Koçak katıldı. Festivale,
Romanya ve Türkiye’nin yanı sıra; Kırım, Bulgaristan, Makedonya ve Kazakistan’dan katılan ekipler yaptıkları yöresel halk oyunları ile renk kattı.
Festivalin açılışında ayrıca, folklor gösterisi, Tatar
Güreşleri Turnuvası ve Halk oyunları da yer aldı.
Gösteriler büyük bir ilgi ve beğeni ile izlendi.
Birliğimiz etkinlik kapsamında Köstence Valiliği ve
Köstence Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Görüşmelerde Türklerin ağırlıklı olarak bulunduğu
Köstence ve Mangalia’daki yerel yönetim birimleriyle ortak projeler yürütülmesi için ikir birliğine
varıldı.
Tarsus’ta 12.Karacaoğlan Şelale Şiir
Akşamları - Eylül 2013
Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Uluslararası Karacaoğlan
Şelale Şiir Akşamları’nın 12.si Karacaoğlan Parkı’nda gerçekleştirildi. Birlik Genel Sekreterimizin
kapanışına katıldığı programda, yurt dışından
davet edilen şair ve aşıklar sahne aldı. Gecede
‘Karacaoğlan Şelale Halk Şiiri Ödülü’ Yağmur
Tunalı’ya verilirken, onur konuğu olarak katılan
Başbakan Danışmanı Hürriyet Ersoy, TÜRKSOY
Başkurdistan temsilcisi Ahat Salihoğlu, Türk
Halkları Medeniyet Vakfı Başkanı Ahmet Dağduran, Celalabat Belediye Başkanı Muhtar Arapbaev ve Essik Şehri Milletvekili Erkin Canbeyeva’ya
plaket verildi.
Moldova Gökoğuz Yeri Komrat Şehri
224. Yıl Kutlamaları - Eylül 2013
Birlik üyemiz Moldova Gökoğuz Yeri Komrat Şehri’nin 224. Yıl kutlamalarına Birlik Başkan Yardımcımız, Hendek Belediye Başkanı Ali İnci katıldı.
Kutlamalarda, Birliğimizi temsil eden Başkan İnci,
Moldova Büyükelçisi Mehmet Selim Kartal’ı, TİKA
Moldova Temsilciliğini ve Çadır Lunka İlçesi Okulu’nu ziyaret etti. Başkan İnci, Komrat’ta Ruslar
72
Türk Tatar Geleneksel Kutlamaları
| Romanya | Eylül 2013
tarafından yurtlarından sürülen Gökoğuz Yeri
Türkleri’nin anısına yapılan anıtın açılışına da katıldı. Komrat Belediyesi 224. Yıl kutlamalarına Polonya, Macaristan, Moldova, Türkiye başta olmak
üzere bir çok ülkenin büyükelçisi katıldı.
KKTC’de Hala Sultan İlahiyat Koleji
Açılışı ve Camii Temel Atma TöreniEylül 2013
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Kıbrıs Vakılar İdaresi işbirliğinde
yapılacak Lefkoşa Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin
2.Etap İnşaatı ve Hala Sultan Camii’nin temeli
atıldı. Lefkoşa Haspolat bölgesinde bulunan Hala
Sultan İlahiyat Koleji açılışına KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu da katılırken, aynı alan
içerisinde yer alan caminin temel atma törenine,
T.C. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, KKTC
Başbakan Yardımcısı Ekonomi Turizm Kültür ve
Spor Bakanı Serdar Denktaş, T.C. Büyükelçisi
Halil İbrahim Akça, KKTC Eski Başbakanı İrsen
Küçük, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Birlik
Başkan Yardımcımız, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı ile Genel Sekreterimiz Mustafa
Başkurt, birçok milletvekili, belediye başkanları,
devlet yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.
Kazakistan’ın 22.Bağımsızlık Yıldönümü Kutlamaları - Aralık 2013
Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlığının 22. Yıldönümü, İstanbul Başkonsolosu Arlan Dandybayev’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonla
kutlandı.
İnter Continental Hotel’de verilen resepsiyona;
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kazakistan
Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüyme-
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
TDBB 10.Yıl Resepsiyonu
| Ankara | Aralık 2013
bayev, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri,
Birlik Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt ve Dış
İlişkiler Uzmanlarımız ile çok sayıda iş adamı ve
sanatçı katıldı.
Birliğimizin 10.Yıl Resepsiyonu Aralık 2013
Birliğimizin 10. Yıldönümü vesilesiyle, Ankara
Grand Rixos otelde geniş katılımlı bir program düzenlendi.
Birlik Başkanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun ev sahipliğindeki programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci
Koru, Denizli Milletvekili ve Birliğimizin Yüksek
Danışma Kurulu Üyesi Nihat Zeybekci, Birliğimizin kurucu başkanı İstanbul Milletvekili Erol Kaya,
Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Zeki
Aygün, Manisa Milletvekilleri Muzafer Yurttaş ve
Selçuk Özdağ, Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yö-
netimler Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, T.C Başbakanlık Yurtdışı Türkler Akraba Toplulukları Başkanı
Kemal Yurtnaç, Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Temsilcileri, Büyükelçiler, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeleri,
yurtiçi ve yurt dışından üye belediyeler, Birliğimizin
Azerbaycan, Moldova Gökoğuz Yeri ve KKTC’de
bulunan Eşbaşkanları ile Azerbaycan Cumhuriyeti’nden milletvekilleriyle birlikte 350 davetli katıldı.
Birliğin 10.yılı anısına yayımlanan Orta Asya’dan
Anadolu’ya Şehir ve İnsan isimli eserin tanıtımı,
Birliğin faaliyetlerini içeren fotoğraf sergisi ve ilm
gösterisiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Birlik Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,
“On bin yıllık Türk tarihinin bizlere kazandırdığı devlet tecrübesi ve yönetim anlayışının izleri bugün
kentlerimizde ışıldıyor. 12 Kasım 2003 tarihinde
resmen kuruluşu tamamlanan birliğimiz bugün 26
ülkeden 1074 üyeye sahiptir.” dedi.
73
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
6
YEREL YÖNETİM
FUARLARI
Anfaş Fuarı | Antalya | Nisan 2013
74
74
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
4.Anfaş CITYEXPO Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı - Nisan 2013
Yerel Yönetimler Sempozyumu & CityExpo Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, Birliğimizin destekleri,
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliğinde, Antalya’da gerçekleştirildi. Sempozyuma Birlik Genel Sekreterimiz ve
birlikte görevli personellerimiz katıldı. Fuarda 160
irma tarafından belediyelerin çalışma alanlarına
yönelik sunulan son teknoloji ürünleri ile yeni belediyecilik ürünleri tanıtıldı. Fuarı Türkiye’nin yanı
sıra Kosova, Bosna Hersek, Makedonya, Moldova, Irak, KKTC’den 1000’in üzerinde belediye
başkanı ile başkan yardımcıları, valiler, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ziyaret etti. Birlik standımızın da yer aldığı fuar
kapsamında bölgesel Birliklerin Genel Sekreterleri ile bir değerlendirme toplantısı yapıldı.
Anfaş Fuarı | Antalya | Nisan 2013
75
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
7
ZİYARETLER
Kenya Tana River Valisi Ziyareti | Temmuz 2013
76
76
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
7-1-BİRLİĞİMİZE YAPILAN
ZİYARETLER
Kazakistan Kızılorda Valisi’nden
Birliğimize ziyaret - Ocak 2013
Kazakistan Kızılorda Eyaleti Valisi Kuandıkov Bolatbek, Birliğimizin faaliyetlerini incelemek üzere,
Kızılorda Eyaleti Milli Eğitim Müdürü Muhimov Abzal, Eyalet Girişimcilik Daire Başkanı Akjigit Ardager, Vali Danışmanı Erjan Uais, KATEV Başkanı
Mehmet Mesut Ata ve Yardımcısı Abdurahman
Sel’in de bulunduğu kalabalık bir heyetle Birliğimizi ziyaret etti. Ziyaretin ev sahipliğini Başkan
Yardımcımız, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, İstanbul İl Genel Meclisi Başkanı Hüsamettin Koçak ve Genel Sekreterimiz Mustafa
Başkurt yaptı.
Kazak Vali Kuandıkov, Türkiye’nin tecrübe ve deneyimlerinden faydalanmak istediklerini söyleyerek, Türkiye’ye davet edilmekten büyük mutluluk
duyduklarını ifade etti. Heyet ziyaretleri kapsamında Birlik Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu makamında
ziyaret etti.
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu’nun Birliğimizi ziyareti - Ocak 2013
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Aleksey Erkhov ‘un Birliğimize yaptığı ziyarete, Birlik
Kırgızistan Kültür Bakanı’ nın
Birliğimizi Ziyareti | Mayıs 2013
Başkan Yardımcımız, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Birlik Genel Sekreterimiz
Mustafa Başkurt ev sahipliği yaptı. Başkan Yardımcımız Murat Aydın, “Birliğin amacı üyesi olan
halkların yaşam kalitesini değiştirecek etkinlikler
yapmak, tecrübe paylaşımı düzenlemek. Rusya
Federasyonunu biz en büyük ortağımız olarak
görüyoruz ve sizlerin desteklerinizi bekliyoruz”
dedi. Birliğimizin işbirliği tekliine sıcak baktığını
bildiren Başkonsolos Aleksey Erkhov, yapılacak
etkinliklere destek olacaklarını belirtti.
Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon
ve Turizm Bakanı’nın Birliğimize Ziyareti
- Mayıs 2013
Birliğimizin de destek verdiği Kocaeli Uluslararası
5. Kitap Fuarına katılmak için Türkiye’de bulunan
Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm
Bakanı Sultan Raev ve beraberindeki heyet, Birlik
merkezimizi ziyaret etti.
RF Çeçenistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı’nın Birliğimizi Ziyareti - Şubat 2013
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu’nun
Birliğimizi Ziyareti | Mayıs 2013
RF Çeçenistan Cumhuriyeti Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hasan Hakimov ve beraberindeki heyet, ülkemize düzenlediği çalışma
ziyareti kapsamında, Birliğimizi ziyaret etti. Genel
Sekreterimiz Mustafa Başkurt’un ev sahipliğinde-
77
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
ki görüşmede, Çeçenistan Başbakan Yardımcısı
Hasan Hakimov Çeçenistan’a yatırım konusunda
birliğimizin desteğini istedi.
Makedonya Gostivar Belediye Başkanı
Nevzat Bejta’nın Türkiye Temasları Haziran 2013
Nisan ayında Makedonya’da yapılan yerel seçimlerde Gostivar Belediye Başkanı seçilen Nevzat
Bejta ve beraberindeki heyet, Birliğimizin davetlisi olarak Türkiye’ye geldi. 2007 yılında, UYEM
kapsamında yerel yöneticilere verilen eğitim sayesinde Türkiye’deki belediyecilikle ve belediye
başkanlarıyla tanışma fırsatı yakaladığını söyleyen
Başkan Bejta, Türkiye’deki belediyelerin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Birliğimizdeki ziyaretinin ardından, Birlik üyelerimiz Bağcılar,
Başakşehir, Bayrampaşa ve İstanbul Büyükşehir
Belediyesi ile görüşmeler yapan Bejta, belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği
Başkanı Birliğimizde Mayıs 2013
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı,
Birlik üyemiz Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci Birlik merkezimizi ziyaret etti. Birlik Genel Sekreterimizin ev sahipliğinde gerçekleşen
görüşmede Birlik faaliyetleri ele alınarak iki birlik
arasında yapılması planlanan ortak projeler ve işbirliği çalışmaları hakkında ön görüşmeler yapıldı.
Birliğimiz tarafından 2013 yılında hazırlanan Üyelik Beratı Başkan Yaşar Bahçeci’ye takdim edildi.
Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti
Türkiye Temsilcisi Birliğimizde Nisan 2013
Rusya Federasyonu Dağıstan Cumhuriyeti’nin
Türkiye Temsilcisi Tavlu Kazakbiev faaliyetlerimiz
hakkında bilgi almak amacı ile birliğimizi ziyaret
etti. Ziyarette 2013 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi
planladığımız etkinlikler Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt tarafından aktarılarak, yapılabilecek
ortak projeler hakkında ikir alışverişinde bulunuldu.
Zenica Üniversitesi’ nden İşbirliği Ziyareti
Nisan 2013
Bosna Hersek Zenica Üniversitesi Rektörü Prof.
78
Nevzat Bejta’nın İBB Başkan Yardımcısı
İbrahim Kapaklıkaya’yı Ziyareti | Haziran 2013
Dr. Abahudin Ekinovic başkanlığındaki heyet
birliğimizi ziyaret ederek, Zenica Üniversitesine
kazandırılması planlanan 3 fakültenin yapımı için
Birliğimizden destek talebinde bulundu. Rektör
Ekinovic, “Üniversitelerinde ilk defa Türkçe bir
bölüm açtıklarını ve bu bölüm ile Bosna Hersek’te
Türkçe’nin daha çok yaygın olarak kullanılacağı
belirtti.
Filistin Ulusal Yönetimi Jenin Belediye
Başkanı Ziyareti Mart 2013
Birlik üyemiz Pendik Belediyesi ile kardeş şehir
protokolü imzalamak amacı ile Türkiye’ye gelen
Filistin Ulusal Yönetimi Jenin Belediye Başkanı
Sayın Walid Abu Mowes başkanlığındaki heyet,
Pendik Belediyesi Dış İlişkiler biriminin eşliğinde
Birlik merkezimizi ziyaret etti. Birlik Genel Sekreterimizin ev sahipliğindeki görüşmede, Filistinli
konuklara Birliğimizin yurtiçi ve yurtdışında yaptığı
faaliyetler hakkında bilgi verildi.
RF Tataristan Cumhuriyeti Naberezhniye
Çelny Belediye Başkanı Ziyareti
Mayıs 2013
Türkiye’deki yerel yönetimlerin yürütmüş olduğu
projeleri yakından görmek amacıyla ülkemize gelen Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti
Naberezhniye Çelny Belediye Başkanı Vasil Şahraziyev’in başkanlığındaki heyet Birliğimizi de ziyaret etti. Birlik Genel Sekreterimiz ve Dış İlişkiler
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Uzmanlarımız tarafından karşılanan heyete Birliğimizin faaliyetleri, Tataristan Cumhuriyeti ile ortak
yapılan etkinlikler ve UYEM kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Tataristan Cumhuriyeti yerel
yöneticileri uzman eğitimi programı hakkında bilgi
verildi.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı,
Güzelyurt Belediye Başkanı Ziyareti
Mayıs 2013
Birlik Eşbaşkanımız, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut
Özçınar, Güzelyurt Milletvekili Ahmet Caludağ ve
Güzelyurt Belediye çalışanları birliğimizi ziyaret
etti. Birlik toplantı salonundaki selamlama ve iyi
dilek temennilerinin ardından kısa bir konuşma
yapan Birlik Genel Sekreteri ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret sonunda Eşbaşkanımız Mahmut Özçınar 28 Haziran’da başlayacak olan Güzelyurt Portakal Festivali için tüm
birlik çalışanlarını Güzelyurt’a davet etti. Heyete
Panorama 1453 Müzesi gezdirildi.
Amerikalı Öğrenci Grubu Birliğimizde
Haziran 2013
Birlik üyemiz Keçiören Belediyesi’nin daveti üzerine Türkiye’ye gelen 15 kişilik Amerikalı öğrenci
grubu ATFA Genel Müdürü Ahmet İlhan ve MAFTAA Yönetici Asistanı Serdar Tombul eşliğinde
Birlik Merkezimizi ziyaret etti. Birlik faaliyetlerimiz
hakkında bilgi verilen heyete, 1453 Panorama
Tarih Müzesi gezdirildi.
İskoçya’ nın Stirling Belediyesi Ziyareti
Kasım 2013
Nisan ayında İskoçya’da düzenlenen programda Birlik üyemiz Keçiören Belediyesi ile kardeşlik
protokolü imzalayan İskoçya’nın Stirling Belediyesi yöneticilerinden oluşan heyet Keçiören’e
gelerek Başkan Mustafa Ak’ın konuğu oldu.
Ankara’da birçok ziyaret gerçekleştiren Stirling
Belediye Başkanı Mike Robbins, İşçi Partisi milletvekili Anne Catherine McGuire, Stirling Üniversitesi’nden yöneticiler ve belediye yetkililerinin
bulunduğu heyet, Ankara’daki temaslarının ardından İstanbul’a gelerek, Birliğimizi ziyaret etti. Birlik
İskoç Heyetinin Birliğimizi Ziyareti | Kasım 2013
79
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Başkan Yardımcımız, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Genel Sekreterimiz Mustafa
Başkurt’un karşıladığı konuklara, birlik çalışmaları
ve İstanbul’daki yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi verildi.
Kenya Tana River Bölge Valisi Birliğimizde
- Temmuz 2013
Mart ayında Kenya’da yapılan yerel yönetim seçimlerinde, Tana River Bölgesi’nden Vali Seçilen
Amb. H.T. Dado ve beraberindeki heyet, inceleme ve temaslarda bulunmak üzere ülkemize
geldi. Tecrübe ve bilgi paylaşımı için birliğimizi de
ziyaret eden Vali’yi Genel Sekreterimiz Mustafa
Başkurt makamında ağırladı. Heyete, Birliğimizin
2010-2012 yıllarında Somali ve Kenya’lı yerel yöneticiler için düzenlediği UYEM Bilgi ve Tecrübe
Paylaşımı Programı hakkında bilgiler aktarılırken,
programın raporu kendilerine takdim edildi. Kenya’daki üyemiz Garissa Belediye’sinin birliğimizle yaptığı faaliyetlerin dikkat çektiğini ifade eden
Vali, Tana River’ın da Türkiye’deki belediyelerle
ortak faaliyetler yapmak istediğini söyledi.
Kırgızistan Narın Belediye Meclis Üyeleri
Birliğimizde - Ağustos 2013
İstanbul’da düzenlenen, Kırgız İş Adamları Foru-
muna katılmak üzere İstanbul’a gelen Birlik üyemiz Kırgızistan Narın Belediyesi’nin meclis üyeleri
Moldokadyrov Nurbek, Joldoşbekov Maksat, Aytiev Ulan, Jaanbaev Ulan ve Çyngyşov Janarbek
birliğimizi ziyaret etti. Birlik Başkan Yardımcımız,
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve
Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt’un katıldığı
görüşmede heyet, Birliğimizin faaliyetlerini takip
ettiklerini, Türkiye’nin gelişme pratiğini model alarak çalışmalarını yürüttüklerini ve ikili işbirliğinin
çalışmalarının daha da güçlendirilmesine taraftar
olduklarını dile getirdi.
Malta Yerel Yönetimler Derneği’ nin Birliğimize Ziyareti - Ağustos 2013
İşbirliği çalışmaları yapmak ve dernek faaliyetleri
hakkında bilgi vermek amacıyla Malta Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Marc Scant, Genel
Sekreter Jimmy Margo ve Hal Gharghur Şehri
Belediye Başkanı Mario Gauci Birliğimizi ziyaret
etti. Birlik Başkan Yardımcımız, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve TDBB Genel Sekreteri Mustafa Başkurt tarafından karşılanan heyete
birliğin amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Malta ekonomisi ve sanayi yatırımlarındaki gelişmelerle ilgili bilgi veren Malta Yerel Yönetimler
Derneği Genel Sekreteri Jimmy Margo, Malta’nın
her türlü yatırım konusunda Türkiye ile işbirliğine
Malta Belediyeler Birliği’nin Ziyareti | Ağustos 2013
80
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
açık olduğunu belirterek yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında önerilerde bulundu.
Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği
Başkanı’ nın Ziyareti - Ekim 2013
Ziyaretlerde bulunmak amacıyla İstanbul’a gelen,
Romanya’da 2 dönemdir milletvekilliği görevini
yürüten aynı zamanda Müslüman Tatar Türkleri
Demokrat Birliği Başkanı olan Gelil Eserghep ve
beraberindeki heyet, Genel Sekreterimiz Mustafa
Başkurt’un da katıldığı programda bir araya geldi. Romanya ve bölgede yaşayan Türk ve Tatar
nüfusu hakkında bilgi veren Başkan Gelil Eserghep, Türkiye ile Romanya arasında kardeş şehir
ilişkilerinin yoğunlaştırılması talebinde bulundu.
Görüşmeler sonucu Romanya’daki, Köstence,
Mangalia ve Ovidiu Belediyelerinin, Türkiye’den
seçilecek 3 belediye ile kardeşlik kurulması yönünde ikir birliğine varıldı. Romanya Müslüman
Tatar Türkleri Demokrat Birliği’nin daveti üzerine
Birliğimizin Romanya’ya gerçekleştirmeyi düşündüğü ziyaret konusundaki istişarenin ardından
program sona erdi.
Girne Belediye Başkanı Ziyareti Eylül 2013
Birlik Üyemiz, Girne Belediye Başkanı Sümer
Aygın ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB)
üyesi belediye başkanlarından oluşan heyet, Birliğimizi ziyaret etti. Genel Sekreterimiz Mustafa
Başkurt’un karşıladığı heyete, Birlik çalışmaları
hakkında bilgi verildi. Heyet adına konuşan Girne Belediye Başkanı Sümer Aygın, Birliğin Kıbrıs’ta yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini
söyleyerek, TDBB’nin dünyaya açılan pencereleri
olduğunu ifade etti.
nin bulunduğu heyet Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt tarafından karşılandı. Heyet adına
kısa bir konuşma yapan Küçükçekmece Kaymakamlığı Türk Dünyası Ois Koordinatörü Semra
Aydın Avşar Karabağ sorununun siyaset üstü bir
mesele olduğunu ifade ederek, hükümetin siyasetleri dışında yerel yönetimlerle ve ekonomik iş
birlikleriyle milletler arası bağların güçlendirilmesi
gerektiğini belirtti. Azadlık Teşkilatı Genel Başkanı Akif Nağıqazax da yaptığı konuşmasında, Türk
Dünyasının bir araya gelmesi için çalışılması gerektiğini söyledi.
Kırgızistan Talas Belediye Başkanı Ziyareti
- Haziran 2013
Kardeş şehri Kayseri Talas Belediyesi’nin düzenlediği 2.Karakucak Güreşleri’ni izlemek üzere ülkemize gelen, Kırgızistan Talas Belediye Başkanı
Anarbek Kuşubekov ve beraberindeki heyet, Birliğimizi de ziyaret etti. Yazar ve Editör Toktogul
İbragimov, Ressam Janybek Raev ve Iyık Atajurt
Talas Vakfı Başkanı Şekerbek Nişanov ‘un da bulunduğu heyet Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt tarafından karşılandı.
Birlik oisimizde ikinci kez bulunan Kırgız Belediye Başkanı, 2012 yılında Kayseri Talas Belediyesi tarafından hibe edilen ekmek fırınının, halen
çalıştığını ve şehrin tüm okul ve hastanelerinin
ekmek taleplerini karşılamakta olduğunu belirtti.
Azerbaycan Karabağ Azadlık Teşkilatı
Temsilcileri Birliğimizde - Eylül 2013
Karabağ’da yaşanan sorunlar ile ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye’ye gelen Azerbaycan
Karabağ Azadlık Teşkilatı temsilcileri, 23 Eylül
Pazartesi günü, Birlik merkezimizi ziyaret etti.
Azadlık Teşkilatı Genel Başkanı Akif Nağıqazax,
Küçükçekmece Kaymakamlığı Türk Dünyası Ois
Koordinatörü Semra Aydın Avşar ve Azerbaycan’dan gelen 15 sivil toplum örgütü temsilcisi-
Karabağ Heyetinin Birliğimizi Ziyareti | Eylül 2013
81
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Bolu Belediye Başkanı Ziyareti Eylül 2013
Birlik Başkan Yardımcımız, Bolu Belediye Başkanı
Alaaddin Yılmaz, Bolu’da düzenlenecek Köroğlu
Festivali ve Sempozyum için yapılacak ortak çalışmaları görüşmek üzere, Birliğimizi ziyaret etti.
Kocaeli Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği Ziyareti Ekim 2013
Kocaeli Aktif Sanayici ve İş Adamları Derneği
KASİAD ile Birliğimizin Kazakistan’a düzenlediği
geziye katılan iş adamları, ziyaretle ilgili teşekkürlerini bildirmek ve yapılabilecek ortak çalışmaların
sürdürülmesi için Birliğimizi ziyaret etti.
Filistin Jenin Belediyesi Temsilcileri
Birliğimizde - Aralık 2013
Birlik üyemiz Pendik Belediyesi’ndeki işbirliği görüşmelerinin ardından Birliğimize gelen, Filistin
Jenin Belediyesi temsilcileri Genel Sekreterimiz
Mustafa Başkurt ile görüştü. Yapılan görüşmede,
2014 Yılı içerisinde Jenin Belediyesi ile Pendik
Belediyesi işbirliğinde ortak projeler yürütülmesi
konusunda ikir alışverişinde bulunuldu.
7-2-BİRLİĞİMİZİN
ZİYARETLER
Özbekistan Cumhuriyeti Teknik İnceleme
Programı - Haziran 2013
Birliğimiz tarafından Özbekistan’a düzenlenen
yurtdışı teknik inceleme programına Birlik Başkan Yardımcımız, Hendek Belediye Başkanı Ali
İnci, Birlik Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt
ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ve İZAYDAŞ proje mühendisleri katıldı. Özbekistan’da
yapılması düşünülen Katı Atık Tesisleri ile ilgili İSU
Mühendislerinden bilgi alan yetkililer bu konuda
İSU’nun tecrübelerinden yararlanmak istediklerini
vurguladı. Ziyaret kapsamında, T.C. Taşkent Büyükelçisi, Cizzah Valisi, Sirderya Vali Yardımcısı,
Semerkant Vali Yardımcısı, TİKA Koordinatörlüğü
ve Özbek Türk İşadamları Dernek Başkanı ile işbirliği imkanlarının artması konusunda görüşme
yapıldı.
Kızılorda Eyaleti (Eski) Valisini Ziyaret | Kazakistan | Haziran 2013
82
82
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Özbekistan’a düzenlediği Kültürel Ziyaret
-Haziran 2013
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve
ilçe belediye başkanları Birliğimiz öncülüğünde
Özbekistan’a işbirliği ziyareti düzenledi. Ziyaret
kapsamında Özbekistan’da Taşkent, Buhara ve
Semerkant şehirleri ziyaret edilerek çeşitli temaslarda bulunuldu ve Taşkent’in geçmişten bugüne
şehircilik açısından geçirdiği değişim ve Sovyetler Birliği döneminden günümüze belediyecilik
çalışmaları yerinde incelendi. Özbek – Türk İşadamları Derneği Başkanı ve Özbek – Türk Ticaret
Bankası (UTİT Bank) Genel Müdürü Ercan Bulut
ile görüşülerek iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi ve ortak çalışma yapılması
konusu istişare edildi.
Birlik Heyetimiz ve KASİAD’ın Kazakistan
Temasları - Haziran 2013
Kazakistan Kızılorda Eyaleti (Eski) Valisi’nin daveti
üzerine gerçekleşen ziyarete Birlik Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt, KASİAD Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Aydın, Dış İlişkiler Uzmanımız Laura Akgül ve bir grup işadamı katıldı. Beş
gün süren programda, Almatı Sanayi ve Ticaret
Odası Başkanı, Kızılorda Eyalet Valiliği, Kızılorda
Belediye Başkanı, Kızılorda Eski Valisi şimdiki Kazakistan Rekabet Kurulu Başkanı ziyaret edildi.
Kazakistan Kızılorda Eyalet Valisi Krymbek Kuşerbayev‘e Birliğimizin Üyelik Beraatı takdim edildi.
Kazakistan Kızılorda, Almatı ve Astana ekonomisi ile ilgili yatırımlar hakkında görüşmeler yapan
heyet, oradaki yerli ve yabancı köklü şirketleri gezerek incelemelerde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Ziyareti - Eylül 2013
Türkmenistan Dostluk ve Dayanışma Derneği’nin
Yönetim Kurulu Üyesi Birlik Genel Sekreterimiz
Mustafa Başkurt, Ankara’da dernek yöneticilerinin Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ’a
yaptığı ziyarete katıldı. Genel Sekreterimiz ziyaret
kapsamında Türkmenistan Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik
Birliğimizin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği
projeler hakkında bilgilendirme yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ ne Ziyaret
- Nisan 2013
ANFAŞ CITYEXPO Fuarı kapsamında Antalya’da
bulunan Birlik Genel Sekreterimiz, üye belediyeler ile kurumsal ilişkilerimizi güçlendirmek ve faaliyetlerimizi aktarmak amacıyla Antalya Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cuma Öcal
ve Birlik üyemiz Döşemealtı Belediye Başkanı
Nurettin Tursun’u makamlarında ziyaret etti.
İSTAÇ A.Ş. Ziyareti - Nisan 2013
Birlik Genel Sekreterimiz, Yurtdışı eğitim programları kapsamında eğitim ve uygulama desteği aldığımız önemli partnerlerimizden olan İSTAÇ
A.Ş.’nin Teknik Genel Müdürü Yardımcısı Şenol
Yıldız’a çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette,
eğitim çalışmaları ve 3W Kongresi için yapılması
planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Tuzla Kaymakamlığı’na Ziyaret
- Nisan 2013
Birlik Genel Sekreterimiz, birliğimizi tanıtmak ve
2013 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz faaliyetler hakkında bilgi vermek amacıyla Tuzla Kaymakamı Mümin Heybet’i ziyaret etti.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ziyareti
- Mayıs 2013
Birlik Genel Sekreterimiz, Birliğimizin ilgilendiği
ülke ve bölgelerdeki faaliyetler ve İstanbul Ticaret
Üniversitesi ile yapabileceğimiz etkinlikler hakkında istişare etmek üzere, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Türk
Dünyasından Sorumlu Devlet Eski Bakanı M. Sait
Yazıcıoğlu’nu ziyaret etti.
Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Ziyareti
- Mayıs 2013
Birlik Genel Sekreterimiz, Birliğimizin faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve yapılabilecek ortak
çalışmalar hakkında görüşmek üzere, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Başkanı Şerafettin Yılmaz’ı
ziyaret etti.
83
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’ na Ziyaret - Mayıs 2013
Birlik Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt ve Dış
İlişkiler Uzmanlarımız, Özbekistan Cumhuriyeti’ne
gerçekleştirilecek olan teknik inceleme ve tanıtım
programı hakkında bilgi paylaşımında bulunmak
amacı ile Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’na çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Başkonsolos Abror Gulyamov ile Özbekistan
programı ve Dünya Kültür Tarihinde Babür Şah
programı ile ilgili ikir alışverişinde bulunuldu.
Kültür A.Ş.’ ye Ziyaret - Haziran 2013
Birlik Genel Sekreterimiz, yapılabilecek ortak faaliyetler hakkında görüş alışverişi yapmak üzere,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Kültür
A.Ş.’ye yeni atanan Genel Müdür Nevzat Kütük’ü
Topkapı’daki Genel Müdürlük oisinde ziyaret etti.
Kütahya Gediz Belediyesi’ ne Ziyaret
- Ağustos 2013
Genel Sekreterimiz, Kütahya Gediz Belediyesi’nin Birliğimize üye olmasını görüşmek üzere,
Gediz Belediye Başkanı Mehmet Ali Saraoğlu
ile makamında ziyaret etti. Ziyarete Birlik üyemiz
Kütahya Pazarlar Belediye Başkanı Ahmet Torun
da katıldı. Ziyaret sonrasında, Gediz Belediyesi
ev sahipliğinde düzenlenen Katı Atık Yönetimi
toplantısına katılan Kütahyalı Belediye başkanlarıyla görüşüldü. Başkanlara, TDBB’nin faaliyetleri
hakkında bilgi verilerek, yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında ikir alışverişinde bulunuldu.
Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi
Ziyareti - Ağustos 2013
Birlik Genel Sekreterimiz, Birliğimizin faaliyetleri
ve üniversitelerle olan işbirliği çalışmalarıyla ilgili
bilgi vermek için Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman’ı makamında ziyaret etti. Rektör Duman, 1994 - 1995
yıllarında Kazakistan’ın Almatı şehrinde görev
yaptığını belirterek, Orta Asya coğrafyası ve kültürünü yakından tanıma fırsatı olduğunu söyledi.
Aynı zamanda Kırgızistan - Türk Manas Üniversitesi’nde Denetleme Kurul Üyeliği de bulunan Duman, TDBB ile yapılacak her türlü işbirliğine açık
olduğunu ifade etti.
Dernekler Daire Başkanı Ziyareti
- Ağustos 2013
Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt, Ankara’da
Dernekler Daire Başkanı Mustafa Yardımcı ile görüşerek, yeni çıkan dernekler mevzuatı hakkında
bilgi aldı. Birliğimizin faaliyetlerini yakından takip
ettiğini söyleyen Yardımcı, yurt dışındaki derneklerle ilgili yapacakları projede TDBB ile çalışmak
istediklerini belirtti.
İller Bankası Genel Müdürlüğüne Ziyaret Ağustos 2013
İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk
İmamoğlu ile görüşen Birlik Genel Sekreterimiz,
birlik faaliyetleri hakkında bilgi vererek, İller Bankası ile TDBB arasında yapılması düşünülen işbirliği protokolünü görüştü.
TRAKYAKENT Belediyeler Birliği Başkanı,
Tekirdağ Belediye Başkanlığı Ziyareti
- Eylül 2013
Dernekler Daire Başkanı Ziyareti
| Ağustos 2013
84
Genel Sekreterimiz, TRAKYAKENT Belediyeler
Birliği Başkanı, Tekirdağ Belediye Başkanı, Op.
Dr. Adem Dalgıç’ın daveti üzerine kendilerini ziyaret etti. Trakyakent Birlik Müdürü Sinan Çetiz’in de
katıldığı ziyarette, Genel Sekreterimiz, Trakyakent
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Belediyeler Birliği’nin bölgede büyük bir birikim
ve tecrübeye sahip bir kuruluş olduğunu söyleyerek, işbirliğimizin önemli olduğunu vurguladı.
TRAKYAKENT Birlik Başkanı, Tekirdağ Belediye
Başkanı Adem Dalgıç, birlikte güzel çalışmalara
imza atabileceklerini belirterek; “TRAKYAKENT
olarak Batı Trakya başta olmak üzere İspanya ve
İtalya bölgesel birlikleri ile işbirliği çalışmalarımız
var. Bulgaristan Belediyeler Birliği, Bulgaristan’ın
Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile temaslar kurduk. Ticaret ve sanayi alanında Türk işadamlarımıza büyük imkanlar sunduk. Yunanistan’da
yapılmış olan protokollerimiz var. Aktif çalışan bir
yapıya sahibiz. Kardeş şehir ve işbirliği çalışmalarına da büyük önem veriyoruz” dedi.
Lefkoşa Belediye Başkanlığı Ziyareti
- Eylül 2013
Hala Sultan İlahiyat Koleji açılışı ve Hala Sultan
Camii temel atma törenine katılmak için KKTC’de
bulunan Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt,
Lefkoşa Belediye Başkanı Kadri Fellahoğlu’nu
makamında ziyaret etti. Kadri Fellahoğlu, bölgesindeki belediyecilik sisteminin geliştirilmesi ve
daha iyi hizmet verebilmek için bilgi ve tecrübe
paylaşımının önemli olduğunu ifade ederek, bu
amaçla birliğimize üye olarak, üye belediyelerle
kardeşlik köprüsü kurmak istediklerini belirtti.
Tanger Belediyesi Ziyareti - Ekim 2013
Fas’ın Başkenti Rabat’ta düzenlenen UCLG
4.Dünya Kongresine katılan Birlik heyetimiz Cebelitarık Boğazı’nın hemen yanında yer alan Tanger Belediyesi’ni ziyaret etti. Birlik üyemiz Keçiören Belediye temsilcilerinin de bulunduğu heyetle
gerçekleştirilen ziyarette Tanger Belediyesi Başkan Vekili ve Başkan Yardımcılarıyla görüşüldü.
Görüşmede Tanger Belediyesi’nin yapmak istediği ortak projeler hakkında ikir alışverişinde
bulunuldu. İşbirliği çalışmalarının bir an önce
başlamasını arzu ettiklerini dile getiren Tanger
Temsilcileri, kardeş şehir protokolü ile ilk adımı
atmak istediklerini dile getirdi.
DAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç’a teşekkür ziyaretinde bulundu. UYEM programları için
yurt dışından gelen heyetlerin, buradaki katı atık
yönetimi, düzenli depolama ve katı atıktan enerji
üretimi gibi konularda aldıkları eğitimin sağladığı
faydaların değerlendirildiği görüşmede, bu eğitimlerin yurt dışında da İZAYDAŞ Uzmanları tarafından daha geniş kapsamlı olarak yapılması
konusunda ikir alışverişinde bulunuldu.
Dağıstan Temsilciliğine - Aralık 2013
Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt, Dağıstan
Temsilcisi Tavlu Kazakbiev’in daveti üzerine Dağıstan Temsilciliğini ziyaret etti. Dağıstan ile sosyal
ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, yerel yönetimler alanında eğitim ve bilgi paylaşım programları
yapılması gibi konuların görüşüldüğü ziyarette,
UYEM’in 2014 yılında yapacağı eğitimlerden birinin Dağıstan’a gerçekleştirilmesi konusunda ikir
birliğine varıldı.
Türk Konseyi Ziyareti - Aralık 2013
Birlik Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt ve Birlik Başkan Yardımcımız, Eyüp Belediye Başkanı
İsmail Kavuncu, Türk Konseyi Genel Sekreteri
Büyükelçi Halil Akıncı’yı Türk Konseyi’ndeki makamında ziyaret etti. Türk Konseyi’nin üyesi olan
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’de
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükelçi Halil Akıncı, ülkelerin Ulaştırma Bakanlıklarını bir
araya getirerek gümrüklerdeki tır geçiş sorunlarını
çözmeye çalıştıklarını, Milli Eğitim Bakanlıklarını
bir araya getirerek Üniversiteler Birliği kurma ve
ortak tarih yazılması için karar aldıklarını bu konularda çalışmaya başladıklarını ifade etti. TDBB
Başkan Yardımcısı ve Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu da Türk Konseyi’nin Türk Dünyası için çatı olduğunu ve Türk Dünyası’na yönelik
önemli adımlar attığını ifade ederek, yapılan bu
çalışmaların yerel yönetimler boyutundaki işlerinde Birliğimizin destek verebileceğini, yapılacak
komisyon toplantılarına gözlemci olarak katılmak
ve 2014 yılındaki faaliyetlerinde işbirliği yapmak
istediklerini belirtti.
İZAYDAŞ’ a Ziyaret - Kasım 2013
Birlik Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt, UYEM
programlarında verdiği destekten dolayı, İZAY-
85
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
8
ULUSAL VE ULUSLARARASI
ETKİNLİKLERE KATILIM
Nalas Toplantısı | Ankara | Mart 2013
86
86
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
V. Uluslararası Türkmenistan Yatırım
Forumu - Mart 2013
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkmenistan
Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov’un
himayelerinde, TOBB ve DEİK / Türk – Türkmen İş Konseyi ev sahipliğinde ve Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı işbirliğinde Haliç
Kongre Merkezi’nde gerçekleşen “V. Uluslararası
Türkmenistan Yatırım Forumu”nda Birliğimiz ve
UCLG-MEWA ortak bir stant açarak, katılımcılara Birlik faaliyetleri ve çalışma alanı hakkında
bilgi verildi. Forumda yatırım stratejisi uygulaması,
güncel iş ortamı ve uluslararası etkili ortaklıklar
geliştirilmesi, ulusal ekonominin karşılaştığı modernleşme sorunları, rekabetçiliğin artırılması ve
Türkmenistan’ın yatırım potansiyelini geliştirebilecek projelerin hayata geçirilmesi gibi güncel konulara yer verildi.
Güney-Doğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) Ankara Toplantısı Mart 2013
Birliğimizin de üye olduğu NALAS, Türkiye Belediyeler Birliği, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Tükler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Keçiören ve
Yıldırım Belediyelerinin işbirliği ile “Türkiye’deki
Belediyelerin Ekonomik Kriz Karşısındaki Sosyal
Politikaları” sempozyumunu düzenledi. Üyelerimizin bulunduğu ülkelerden katılımcı sağlayarak
destek verdiğimiz sempozyuma, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AB Bakanı Başmüzakereci
Egemen Bağış, Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel,
TBB Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Yıldırım
Belediye Başkanı Özgen Keskin ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak katıldı.
4. Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu - Mart 2013
4. Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu,
“Yaşanılabilir ve Estetik Şehirler” temasıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Sempozyuma, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Çevre ve
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ak Parti
Genel Başkan Yardımcısı Menderes Türel ve
Türkiye’den birçok belediye başkanı katıldı. Sempozyumda belediyelerin kentsel dönüşüm alan-
larında yapmış oldukları iyi uygulama örneklerine
Başbakan tarafından ödül verildi.
Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) 2. Dünya Türk Forumu Nisan 2013
2. Dünya Türk Forumu, “Türk Diasporası ve Türk
Dünyası Vizyon 2023” ana temasıyla TASAM tarafından, İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya,
bağımsız Türk dili konuşan ülkelerden ve Türk
Diasporalarının bulunduğu 50 ülkeden düşünce
ve kanaat önderleri, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, Türkiye
ve katılımcı ülkelerden ulusal parlamento üyeleri, Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı,
KKTC Meclis Eski Başkanı ile Başbakanı ve çeşitli seviyelerde protokol temsilcileri, Türk Konseyi Genel Sekreteri, TÜRKPA Genel Sekreteri,
TÜRKSOY Genel Sekreteri, TDBB Genel Sekreteri, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı, gözlemci diplomatik misyon temsilcileri ve ilgili uzmanlar ile medya temsilcileri katıldı.
Türkçe Konuşan Ülkeler Parlamenter
Asamblesi (TURKPA) Komisyon Toplantıları - Nisan 2013
Bu yıl ikincisi düzenlenen Ekonomik, Ticari ve
Mali İşler Daimi Komisyon ve Sosyal, Kültürel
ve İnsani Konularda Daimi Komisyon toplantıları,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya Birlik Başkan Yardımcımız,
Eyüp Belediye Başkanı İsmail Kavuncu ve Birlik
Genel Sekreterimiz katılarak, birlik faaliyetleri ve
işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili sunum yaptı.
Kırgızistan Ziyareti - Nisan 2013
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan resmi
temaslarda bulunmak amacıyla Kırgızistan’a gerçekleştirdiği ziyarete, Birlik Başkanımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Ahmet
Davutoğlu, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç
ve Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Maliye
Bakanı Mehmet Şimşek, Ak Parti Genel Başkan
87
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Yardımcıları Mevlüt Çavuşoğlu ve Menderes Türel ve Ak Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli
katıldı.
Marmara Belediyeler Birliği’nde
Gerçekleştirilen Seminer Programı ve
Kitap Tanıtımı - Nisan2013
Marmara Belediyeler Birliği’nin Dış İlişkiler Platformu tarafından hazırlanan Nisan ayı seminer programında USAİD Kıdemli Uzmanı Murat Daoudov
tarafından “Yerel Dış Politika Kavramı ve Türkiye
İçin Bir Model Önerisi” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Seminere, Genel Sekreterimiz ve Dış
İlişkiler uzmanlarımız katıldı.
II. Dünya Ahıskalı İşadamları Ekonomik Forumu - Mayıs 2013
Merkezi Ankara’da bulunan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ile Bursa’da faaliyette bulunan
Tüm Ahıskalılar Sosyal İktisadi İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği (TASİYAD) tarafından Bursa’da organize edilen forumda, dünyanın dört bir tarafında
bulunan Ahıska Türkleri, bir araya geldi. Foruma,
Bursa Vali Yardımcıları Eyüp Sabri Kartal, Samet
Ercoşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ab-
dullah Karadağ, Türk Dünyası Belediyeler Birliği
Başkan Yardımcısı ve Yıldırım Belediye Başkanı
Özgen Keskin, DATÜB Genel Başkan Yardımcısı,
Genel Koordinatör Sadyr Eibov, DATÜB Başkan
Vekili Prof. Dr. İlyas Doğan, TASİYAD Başkanı Habibullah Mürsel ile çeşitli ülkelerden gelen Ahıska
kökenli işadamları katıldı. İki gün süren forumda
ekonomik anlaşmalar da imzalandı.
III. Uluslararası Karadeniz Ülkeleri
Sivil Toplum Kuruluşları Forumu Mayıs 2013
Avrupa Sivil Toplum İşbirliği Derneği tarafından
düzenlenen ve T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteğiyle
gerçekleştirilen “III. Uluslararası Karadeniz Ülkeleri STK Forumu” Başbakan Yardımcımız Sayın
Bekir Bozdağ’ın katılımlarıyla Ankara Palas Devlet
Konukevi’nde gerçekleştirildi. Foruma, Birliğimizi temsilen Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt
katılarak bir sunum yaptı. Rusya Federasyonu,
Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Romanya,
Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Moldova,
Sırbistan ve Türkiye’den 70 temsilcinin katıldığı
programda, Birliğimizin işbirliği içerisinde olduğu
Nalas| Ankara | Mart 2013
88
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
T.C Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TÜRKSOY
ve Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri tarafından
STK’lar ile ortak yürüttükleri faaliyetleri anlatan birer sunum gerçekleştirildi.
9 Mayıs Avrupa Günü ve 81 İl 81 Proje
Ulusal Ajansı’nın 10. Yıl Festivali Mayıs 2013
Festival, Avrupa Birliği Bakanlığı kuruluşu olan AB
Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. Festival açılışı dönemin Avrupa
Birliği Bakanı Egemen Bağış tarafından yapıldı.
Programda, Türkiye’nin 81 iline ait standlar gezilerek özellikle belediyeler tarafından desteklenen
projeler hakkında görevlilerden bilgi alındı.
Balkan Gençlik Forumu - Mayıs 2013
12 Balkan Ülkesi’nden 120 öğrencinin katıldığı Forum, Birlik Üyemiz Bayrampaşa Belediyesi
tarafından düzenlendi. Forumun açılışına Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Birlik Yönetim Kurulu Üyemiz, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Birlik Genel Sekreterimiz Mustafa
Başkurt da katıldı. Gençlik forumunun program
koordinatörlüğü Birlik Yüksek Danışma Kurulu Üyemiz Fahri Solak tarafından yapıldı. Forum
kapsamında Balkanlardaki ortak tarihi ve kültürel miras değerlendirilerek, eğitim, dini ve kültürel
hayat ile ekonomik ve ticari potansiyeller hakkında görüşler ifade edildi.
Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi Sempozyumu - Mayıs 2013
Birlik Genel Sekreterimizin katıldığı ve Türkiye’de
İslamcılık olgusunun tarihsel süreçleri ele alınarak
toplumumuzu şekillendirici ve yön verici dinamikler arasında yer alabileceği konusunun değerlendirildiği sempozyum, Birlik üyemiz, Zeytinburnu
Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Programda,
İslamcılığın Türkiye’de gelişimi ve dönüşümüne
öncülük yapan isimler ile İslamcılık düşüncesinin
etkilendiği “Tercümeler Dönemi” tartışılırken, İslamcılık düşüncesinin edebiyat ve sanat üzerindeki etkileri de konuşuldu.
Uluslararası Katı Atık, Su ve Atık Su Kongresi
| İstanbul | Mayıs 2013
İstanbul Uluslararası Katı Atık, Su ve
Atık Su Kongresi - 3W - Mayıs 2013
Sürdürülebilir katı atık, su ve atık su yönetimini
sağlamak amacıyla Birlik üyemiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen
program, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı, yurtiçi ve yurt dışındaki çeşitli üniversiteler ve önde gelen kurum/kuruluşların işbirliği ile İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi. 39 farklı ülkeden 1000’den fazla
kişinin katıldığı kongrenin açılış törenine, dünyanın birçok ülkesinden çevreci ve yerel yönetim
uzmanının yanı sıra dönemin Çevre ve Şehircilik
Bakanı Erdoğan Bayraktar, Orman ve Su İşleri
Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM Çevre Komisyonu
Başkanı ve Birlik Yüksek Danışma Kurulu üyemiz
Erol Kaya, Birliğimize üye belediyeler ve Birlik Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt ile ilgili uzman
personelimiz katıldı.
89
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
9. Türk Dünyası Güreş Turnuvası ve
Kültür Şöleni - Mayıs 2013
Türk Dünyası ülkelerinden 120 sporcunun yer aldığı ve çeşitli dallarda yarıştığı turnuva Birlik üyemiz, Bahçelievler Belediyesi ve İstanbul Gençlik
Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun ev sahipliği yaptığı turnuvada, 42,
50, 58, 69 ve 85 kilo müsabakaları yapıldı. İki
gün süren müsabakaların ardından Türkiye birinci, Bulgaristan ikinci ve Özbekistan takım halinde
üçüncü oldu.
Turnuvaya Eski Güreş Federasyonu Başkanı ve
İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak, BBSK
Başkanı Yusuf Yıldırım ve İstanbul Gençlik Spor İl
Müdür Yardımcısı Adnan Kuzu da katılarak güreşleri yerinde izledi. Turnuvada ter döken gençlere
plaket takdim edildi.
Türkmenistan Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Kurulu 25 Mayıs 2013
Toplantı, Türkmenistan ile ikili ilişkileri geliştirmek
amacıyla Birliğimiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birlik Genel Sekreterimizin de katıldığı genel
kurulda, derneğin yeni yönetim kurulu seçildi.
Toplantının ardından Genel Başkan İsmail Necdet Aygün, Türk Dünyasına yaptığı hizmetlerden
dolayı Birliğimize bir plaket takdim etti.
Azerbaycan Cumhuriyeti 95. Yıl Resepsiyonu - Mayıs 2013
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95.
yıldönümü, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu,
Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Hasan Sultanoğlu Zeynalov, Birliğimizin Dış İlişkiler Uzmanları
ve yerli-yabancı bir çok davetlinin katıldığı resepsiyonla kutlandı.
Uluslararası Gümüşhanevi Sempozyumu - Haziran 2013
Doğumunun 200. Yılında Uluslararası Gümüşhanevi Sempozyumu, Birlik Üyemiz Bağcılar Belediyesi tarafından Bağcılar’da gerçekleştirildi.
Hoşgörünün ve şefkatin en güzel temsilcilerinden
olan Gümüşhanevi Hazretlerinin hayatının anlatıldığı sempozyuma dönemin Avrupa Birliği Bakanı
90
ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, İstanbul Vali
Yardımcısı Yalçın Bulut, Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, Birlik Başkan Yardımcımız ve Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Birlik Genel
Sekreterimiz Mustafa Başkurt katıldı.
Tataristan Cumhuriyeti Sabantuy Bayramı - Haziran 2013
Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov
ve heyeti Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Eskişehir’de Tataristan Kültür ve Ekonomi Günleri , İstanbul’da Tatar Halk Sabantuy
Bayramı Şenlikleri düzenlendi. Birlik Genel Sek-
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
reterimiz Mustafa Başkurt’un katıldığı programa, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu
Alexey Erkhov, Tataristan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ayrat Sibagatullin, Bölgeden sorumlu uzmanımız ve birçok davetli katıldı. Şenlik kapsamında
tatar halkına özgü bir çok geleneksel oyun ve kültürel değerler tanıtıldı.
nen programla anıldı. Kırgızistan Başkonsolosu
Mirlan Arstanbekov, Eski Milletvekili Nevzat Yalçıntaş, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Nevzat Kütük
ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı toplantıda Cengiz Aytmatov’un Türk edebiyatına sağladığı katkı ve özgün içerik tarzı katılımcılara aktarıldı.
Vefatının 5. Yılında Cengiz Aytmatov’u
Anma Programı - Haziran 2013
Babür Şah Doğumunun 530. yıl dönümünde Özbekistan’da Anıldı Haziran 2013
Türk Dünyası’nın ve Kırgızistan’ın ünlü edebiyat
adamı Cengiz Aytmatov vefatının 5. yılında İBB
Topkapı Türk Dünyası Kültür Parkında düzenle-
Birlik Başkan Yardımcımız, Hendek Belediye Başkanı Ali İnci, Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt
Babür Şah Anma Programı | Özbekistan | Haziran 2013
91
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSU ve
İZAYDAŞ uzmanları, Özbekistan’a düzenlenen
teknik inceleme programı kapsamında Dünya
Tarihi İçerisinde Babür Şah’ın yeri konulu sempozyuma katıldı. Babür Şah’ın 530. doğum yılı
münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Babür Şah’ın Türk kültür ve edebiyat alanında
verdiği önemli eserler anlatıldı.
Güzelyurt Portakal Festivali Haziran 2013
Selçuklu Belediyesi Bosna Hersek Mevlevihane Açılışı - Haziran 2013
İstanbul Valiliği ve AFAD İşbirliğiyle
Düzenlenen Afetlerde Gönüllülük
Çalıştayı - Temmuz 2013
Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna ‘nın Milyatska Nehri kenarındaki Bentbaşı mevkisinde
bulunan ve 1950’lerde Yugoslavya dönemindeki
“kültürel talanda” yıkılan tarihi Saraybosna Mevlevihanesi Üyemiz Selçuklu Belediyesi’nin maddi
desteği ve T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)’nın çalışmaları ile yeniden inşa edilerek Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı törenle açıldı.
Açılış törenine, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, TİKA
Başkanı Serdar Çam, Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe, Birliğimizi Temsilen Birlik
Başkan Yardımcımız, Hendek Belediye Başkanı
Ali İnci, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim
Altay, Saraybosna’nın Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hacibayriç, Konya Selçuklu Belediyesi Meclis üyeleri, Konyalı milletvekilleri ile çok
sayıda vatandaş katıldı.
Birlik üyemiz Kıbrıs Güzelyurt Belediyesi tarafından 36. Güzelyurt Portakal Festivali düzenlendi.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da katıldığı festivalin açılışı, düzenlenen görkemli törenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından yapıldı.
AFAD, İstanbul İl Özel İdaresi ve İstanbul Proje
Koordinasyon Biriminin destekleriyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen, İstanbul’un güvenli
geleceği için Güvenli Yaşam Gönüllülük Sistemi
Çalıştayı Küçükçekmece Radisson Blu Conference Airport Hotel’de yapıldı. Çalıştaya İstanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Vali Yardımcısı Günay Özdemir katıldı. Programda, AFAD’ın
deprem ve doğal afetlere hazırlık noktasında yapmış olduğu faaliyetlere değinilerek, tüm kurumları
içeren bir sistem ile daha koordineli bir şekilde
doğal afetlerle mücadele edilebileceğini aktarıldı.
Keçiören Belediyesi 5.Uluslararası Ramazan Etkinlikleri Özbekistan Kültür
Gecesi - Temmuz 2013
Birlik üyemiz Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği ve Kardeş ülke Özbekistan’ın konuk olduğu,
5.Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin üçüncü
gecesi Kalaba Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve
Özbekistan Büyükelçisi Ulfat Kadyrov’un Özbek
Kültür Evi’nin açılışını yapmasıyla başlayan programa, Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt ve
Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu
da katıldı.
Kırgız İş Adamları ve Kırgız Dostluk ve
Kültür Derneği’nin Kocaeli
Temasları - Temmuz 2013
Mevlevihane Açılışı | Saray Bosna
| Haziran 2013
92
Kırgızistan’dan gelen Genç İş Adamları Dernek
temsilcileri Kocaeli’de, fabrika ve iş yerlerini gezerek, işbirliği konusunda görüşmeler yaptı.
Amacı Kırgızistan ekonomisine katkıda bulunmak
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
olan görüşmelerde, ekipmanları yenilemek, inşaat sektörü gibi alanlarda işbirliği anlaşmaları gerçekleştirmek gibi konular konuşuldu.
İstanbul Valiliği Zafer Bayramı
Resepsiyonu - Ağustos 2013
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Valiliği tarafından Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen resepsiyona, İstanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eşi Gül Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,
1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, İl
Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Yaşar Yurdabak,
Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt, birçok STK
ve yabancı misyon temsilcileri, sanat, siyaset, iş
ve medya dünyasından davetliler ile kamu kurum
ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
5. Filistin Kültür Haftası - Ağustos 2013
Birlik üyemiz Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle başlayan 5.Filistin Kültür
Haftası etkinliklerinin açılışına, dönemin Kültür ve
Turizm Bakanı Ömer Çelik, Filistin Kültür Bakanı
Dr.Anvar Abuaishah, Ankara Milletvekili Emrullah
İşler, Çorum Milletvekili Murat Yıldırım, Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak, Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt ve Filistin Büyükelçisi Nabil
Maarouf katıldı. Programda sahne alan Filistinli
sanatçıların konseri ve halk oyunları gösterisi büyük ilgi topladı.
II. Uluslararası Dünya Kırgızistan İş
Adamları Forumu - Ağustos 2013
Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı ve milletvekilleri, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu,
Kırgızistan Kültür ve Dostluk Derneği temsilcileri,
birçok iş adamı ve Birliğimizin Dış İlişkiler uzmanlarının katıldığı program, İkitelli Holiday İnn Otel’de
düzenlendi. Katılımcılar, forumun Kırgızistan-Türkiye ekonomik ilişkileri açısından önemine dikkat
çekerek, Kırgızistan’ın ekonomisinin kalkınması
ve ülkelerinde yaşayan soydaşlarının refahının
yükseltilmesi için yapılacak ortak çalışmalar konusundaki görüşlerini dile getirdi.
İstanbul Valiliği Zafer Bayramı
Resepsiyonu | Ağustos 2013
Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı
(TÜRKSOY) 20. Yıl Kutlamaları ve Daimi
Konseyi - Ekim 2013
TURKSOY kuruluşunun 20.Yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen ve Türkçe konuşan ülkelerin
önemli sanatçıları tarafından verilen, Türk Dünyası Yıldızları konseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Konser salonunda gerçekleşti.
Programa, TURKSOY üyesi ülkelerin eski ve yeni
kültür bakanları, Türk Konseyi, TURKPA, TDBB,
Yabancı Misyon Temsilcileri katıldı. Konserde,
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, RF Altay, RF Başkurdistan, Moldova Gökoğuz Yeri , RF Hakas, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Kırım, RF Saha (Yakut), RF Tataristan ve RF Tuva Cumhuriyeti’nin tanınmış opera
sanatçıları ve şarkıcıları sahne aldı.
20’nci yıl kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen teşkilatın Daimi Konseyi, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’in ev sahipliği ve dönem koordinatörlüğünde Ankara’da toplandı. 31’inci dönem
toplantısına Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve TURKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’un yanı sıra; Birlik Genel Sekreterimiz, TÜRKSOY’a üye Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,
Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
RF Başkurdistan, RF Tataristan, RF Tıva ve Moldova Gökoğuz Yeri’nin Kültür Bakanları ile Türk
Konseyi, Aksakallar Konseyi, TÜRKPA, MFGS ve
Türk Akademisi Başkanları katıldı.
93
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Sakarya Şehrengizi | Yıldız Teknik Üniversitesi |
Ekim 2013
Fas – Rabat’ta düzenlenen UCLG
4. Dünya Kongresi - Ekim 2013
Birliğimizin üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) tarafından
Fas`ın Rabat şehrinde UCLG 4. Dünya Kongresi
düzenlendi. 130’a yakın ülkeden 3000’den fazla
yerel liderinin katıldığı UCLG 4. Dünya Kongresi bu yıl “Toplumu hayal et, demokrasiyi inşa et”
sloganıyla toplandı. Konseyde Genel Kurul toplantısının yanı sıra HABİTAT 3. zirvesi için stratejik
oturum gerçekleştirildi. Birliğimizi temsilen Birlik
Başkan Yardımcımız, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, Dış İlişkiler Uzmanımız Burak
Koçak ve birçok üye belediyemizin Belediye Başkanlarının katıldığı kongrede İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Birleşmiş Kentler
ve Yerel Yönetimler (UCLG) Dünya Başkanlığı’na
2016 yılına kadar görev yapmak üzere yeniden
seçildi.
Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği (TDMMB) Sakarya
Şehrengizi - Ekim 2013
TDMMB, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun
90.Yılı ve Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür
Başkenti Kutlamaları çerçevesinde, Kaşgar’dan
94
Endülüs’e Türk-İslam Şehirleri Şehrengiz toplantılarının üçüncüsü Eskişehir ve İstanbul’da gerçekleştirildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ev
sahipliğinde “Yükselen Cumhuriyet” temasıyla ilk
bölümü yapılan program, İstanbul’da “Kıta Bağlantıları” temasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi’nin ev
sahipliğinde tamamlandı. Türk-İslam Şehirleri Sakarya Şehrengizi “Kıta Bağlantıları” programına,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Selamet, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. İsmail Yüksek, Birlik Başkanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TDMMB Genel Başkanı ve Karayolları
Genel Müdürü M. Cahit Turan, TÜRKSOY Genel
Sekteri Düsen Kaseinov, Eski Çevre Bakanı ve
TDMMB İstanbul Şube Başkanı Ali Talip Özdemir’in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Programın sonunda Başkan Karaosmanoğlu’na TÜRKSOY’un 20. Yıl madalyası takdim edildi.
Türk Dünyasının Kültürel Mirası ve
Müzeler Forumu Açılışı - Kasım 2013
Bursa’da düzenlenen programa, Birlik Genel sekreterimizin yanı sıra, Azerbaycan, RF Başkurdistan, Moldova Gökoğuz Yeri, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan ile birlikte toplam 19 Türki
Cumhuriyet’in müze temsilcisi katıldı.
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Cengiz Aytmatov ve Issık Göl Forumu Kasım 2013
Dünyaca ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov doğumunun 85.Yıldönümünde Kırgızistan’da düzenlenen etkinlikler kapsamında Kırgız Hükümeti
Kültür Turizm ve Enformasyon Bakanlığı ev sahipliğinde, başkent Bişkek ve Issık Göl şehirlerinde
“Cengiz Aytmatov ve Issık Göl Forumu” konulu bir
program düzenlendi. Forumun açılış programına,
Birliğimiz adına Genel Sekreterimiz Mustafa Başkut, Eski Tarım ve Köy işleri Bakanı Sami Güçlü,
TDBB Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, M.Ü. Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fahri Solak, Türkiye’deki üniversitelerden görevliler, Kırgız bakanlar, milletvekilleri ve aralarında Rusya, İran ve ABD’nin
de bulunduğu 18 farklı ülkeden temsilciler katıldı.
Ahıska Türkleri Sürgünü Anma Programı - Kasım 2013
Ahıska Türkleri’nin Rus lider Stalin tarafından Orta
Asya’ya sürgün edilişinin 69.Yılı münasebetiyle,
Ahıskalı Öğrenciler Mezunlar ve Mensuplar Derneği (AHİMED) tarafından Fırat Kültür Merkezi’nde bir anma program düzenledi. Kur’an-ı Kerim
tilavetiyle başlayan programda konuşan Birlik
Başkan Yardımcımız, Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, yaşanan drama dikkat çekerek
Ahıska Türklerinin yıllardır göçebe hayatı yaşadığını ifade etti.
Aliya İzzet Begoviç Anma Programı Kasım 2013
“1983’den 2013’e Saraybosna Süreci ve Aliya
İzzetbegoviç” konulu Uluslararası Sempozyum,
Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde Bosna’da düzenlendi. Sempozyuma Türkiye’den ve birçok ülkeden tanınmış akademisyen, tarihçi ve gazeteci
katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 5 yıl önce İstanbul Bağcılar’da düzenledikleri
Uluslararası Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu’nun
ikincisini Bosna’da gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Balkanlar bizim için Evladı Fatihan diyarıdır,
Balkan milletleriyle her zaman ortak bir tarih, ortak bir kültür, ortak bir ekonomik birlikteliğimiz olmuştur” dedi.
Basın Danışmanları Eğitim ProgramıAralık 2013
Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Basın Danışmanları Platformu üyelerinin
Türk Dünyasının Ortak Mirası Müzeler Forumu | Bursa | Kasım 2013
95
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
katıldığı 3 gün süren bilgilendirme programı Bursa Kervansaray Otel’de gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin de
katıldığı programın moderatörlüğünü Marmara
Belediyeler Birliği Basın Danışmanı Fatih Sanlav
yaparken, Sabah Gazetesi’nden Mahmut Övür,
TGRT Haber’den Fuat Kozluklu, Star TV’den Celal Pir, Rota Haber’den Ünal Tanık ve Bloomberg
HT’den Ali Çağatay basın danışmanlarının medya
ile ilişkilerdeki önemini değerlendirdi.
UCLG - MEWA Yönetim Kurulu ve Konsey Toplantısı - Aralık 2013
Birliğimizin de üye olduğu Birleşmiş Kentler ve
Yerel Yönetimler Teşkilatı Orta Doğu ve Batı Asya
Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) Yönetim Kurulu ve Konsey Toplantısı Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Dedeman Otel’de
gerçekleştirilen programın açılışına, Konya Valisi
Muammer Erol, Uşak Valisi Mehmet Ufuk Erden,
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Birlik Genel Sekreterimiz, milletvekilleri, rektörler ve 20 ülkeden 135’i yabancı 500’e yakın
belediye başkanı ve belediye yöneticisi ile öğrenciler katıldı. UCLG-MEVA Genel Sekteri Mehmet
Duman toplantı hakkında bilgi vererek, şehir diplomasisinin özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında
ülkeler arasındaki ilişkilerin ötesine geçtiğini ve
barışın sağlanmasında büyük katkı kurmaya başladığını ifade etti. Duman, UCLG-MEWA’nın şehir
diplomasisi yoluyla bölge ve dünya barışının tesisine yönelik olarak üyelerini destekleme gayreti
içerisinde olduğunu kaydetti.
Türkvizyon Şarkı Yarışması Finali
- Aralık 2013
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkvizyon Şarkı Yarışmasının Anadolu Üniversitesi BESYO Spor
Salonu’nda dans gösterisiyle başlayan inalinde,
Azerbaycan adına yarışan Farid Hasanov inalde 210 puan alarak birinci oldu. Programa, Milli
Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Kosova Demokratik Türk Partisi
Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yılmaz Büyükerşen, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) Başkanı Düsen Kaseinov, Birli-
96
ğimiz adına Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt,
Eskişehir Milletvekilleri Salih Koca ve Ülker Can
ile diğer ilgililer katıldı.
İlham; Bir Cumhurbaşkanı’nın Portresi
Kitap Tanıtımı - Aralık 2013
Program, kitabın yazarı Graeme Wilson’ın katılımıyla, Çırağan Oteli’nde düzenlenen bir etkinlikle yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in hayatının ve Azerbaycan tarihinin anlatıldığı kitap, Hazar Strateji Enstitüsü’nün organizatörlüğünde Türk okuyucularla buluştu. Etkinliğe Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Vekili Ziyafet
Askerov, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi
Politik Analiz ve Enformasyon Dairesi Başkanı
Elnur Aslanov, Azerbaycan milletvekilleri Ganire Paşayeva ve Ceyhun Osmanlı, Hazar Strateji
Enstitüsü Genel Sekreteri Haldun Yavaş, İstanbul
Milletvekili Harun Karaca, Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, akademisyen-yazar Prof. Dr. Deniz
Ülke Arıboğan, Hürriyet Daily News Genel Yayın
Yönetmeni Murat Yetkin, İnfomag Yayıncılık Genel
Yayın Yönetmeni Serdar Turan ve Genel Sekreterimiz Mustafa Başkurt’un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Avrasya İşadamları Forumu
- Aralık 2013
Avrasya bölgesi ile Türkiye arasındaki ekonomik
ve ticari ilişkilerin artırılması amacıyla düzenlenen
Avrasya İşadamları Forumu 30 ülkeden 300 işadamının katılımıyla Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde
gerçekleştirildi. Programa Moldova Cumhuriyeti
Gökoğuz Yeri Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal,
Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, Kosova
Kamu Yönetim Bakanı Mahir Yağcılar, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Vekili Ahmad Dost
Hoseini, Romanya Parlamentosu Senatörü Marian Vasiliev, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Birlik
Başkanımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Milletvekili ve
Uluslararası Karadeniz Hazar İşbirliği Vakfı Genel
Başkanı Dr. İsmail Sai, Gümüşhane Milletvekili
Feramuz Üstün, Kazakistan Ankara Büyükelçisi
Canseyit Tüymebayev ile sanayici ve işadamları
katıldı.
Avrasya İşadamları Forumu | Gebze | Aralık 2013
97
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
9
MEDYA &
BASILI YAYINLAR
TRT Haber Röportaj | UYEM Azerbaycan Eğitimi | Aralık 2013
98
98
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Orta Asya’dan Anadolu’ya
Şehir ve İnsan Albümü
Birliğimizin 10.Yılı anısına yayımladığı,
Prof. Dr. Dimitri Dimitriyeviç Vasiliyev
ve ekibi tarafından hazırlanan bu eserle Orta Asya ve Anadolu’daki yerleşim
yerlerinin ve insan proilinin bir portresi
çıkartıldı.
Türk Dünyası Nevruz
Şenlikleri Bülteni
Birliğimiz ve Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde üye belediyelerimizin destekleriyle 14 ülkeden
250 sanatçının katılımı ile İstanbul’ dan
başlayarak İngiltere’ye kadar uzanan
renkli kutlamaların ayrıntılarına yer verilen
Türk Dünyası Nevruz Şenlikleri Bülteni,
70 sayfa, İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak yayımlandı.
Türk Dünyasında Yerel
Yönetimler Kitabı
Prof. Dr. Mustafa Ökmen ve Yrd. Doç.
Dr. Fikret Elma tarafından kaleme alınan ve Orta Asya’da Sovyetler Birliği’nin
dağılmasından sonra ortaya çıkan yerel
yönetim anlayışını ve bunun gelişimini
daha iyi anlatabilmek amacıyla bu alanda daha önce örneği bulunmayan çalışma, Birliğimizin etkin olduğu coğrafyayı
konu alan önemli bir kaynak eser niteliği
taşımaktadır.
99
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
Faaliyet ve Kültür Dergisi:
Perspektif
Ülke sınırlarını aşan kapsamlı çalışmaları ile asırlardır kardeşçe yaşayan Türk
halklarını aynı çatı altında toplayan Birliğimizin imza attığı faaliyetleri içeren ve
Türkçe-İngilizce olarak iki dilde yayımladığı Perspektif dergisi, etkinlikler, güncel, eğitim, kongre, portre, kültür, turizm
gibi pek çok farklı başlıkta haberleri sayfalarına taşıyor.
Yerel yönetimler ve belediyeler için referans yayın olması beklenen ve üçüncü
sayısı yayımlanan Perspektif, üç ayda
bir okuyucularıyla buluşuyor.
Yerel yönetimlerin sesini bugünden yarınlara taşıyan Perspektif, TDBB üyeleri,
yerel yönetim temsilcileri ve sivil toplum
kuruluşlarına ulaşan ve aydınlatıcı içeriği
ile merakla beklenen bir dergi olmaya
aday.
100
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
Basında Biz
03.03.2013
Türk Dünyası Belediyeleri Birliği Kızılcahamam Toplantısı
21.03.2013
Türk dünyası, Nevruz için Sakarya’da buluştu
18.11.2013
UYEM Afganistan Eğitimi
21.03.2013
Topkapı Kültür Parkı’nda Nevruz kutlaması
21.03.2013
İstanbul Valiliği Topkapı Kültür Parkı’nda Nevruz
kutlaması düzenlendi
02.03.2013
Sosyal Medyanın Gücü Sempozyumu
05.11.2013
Yönetimler ve Çözümleri
101
ÜYE
BELEDİYELER
XV. y.y. Türk Hatai Motif Sanatından Bir Örnek
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
1. Yurt Dışı Üye Belediyeler
ÜLKE ADI
ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ
BULGARİSTAN
KKTC
MOLDOVA GAGAUZ YERİ
BELEDİYE ADI
1
BERAT BELEDİYESİ
2
ERSEKE KOLONJE BELEDİYESİ
3
BASHKIA ELBASAN BELEDİYESİ
1
ANTONOVA BELEDİYESİ
2
MİNERALNİ BANİ BELEDİYESİ
1
GÜZELYURT BELEDİYESİ(İLÇE)
2
DİPKARPAZ BELEDİYESİ(İSKELE)
3
TATLISU BELEDİYESİ (MAGOSA)
4
ALSANCAK BELEDİYESİ(GİRNE)
5
LEFKE BELEDİYESİ
6
BEYARMUDU (G.MAGUSA)
7
YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ
8
MEHMETÇİK BELEDİYESİ
9
LAPTA BELEDİYESİ
10
GEÇİTKALE BELEDİYESİ
11
SERDARLI BELEDİYESİ
12
PAŞAKÖY BELEDİYESİ
13
İNÖNÜ BELEDİYESİ
14
İSKELE BELEDİYESİ
15
YENİ ERENKÖY BELEDİYESİ
16
ALAYKÖY BELEDİYESİ
17
DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ
18
ÇATALKÖY BELEDİYESİ
19
BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ
20
KIBRIS TÜRK BELEDİYELER BİRLİĞİ
21
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ
22
GİRNE BELEDİYESİ
1
AVDARMA BELEDİYESİ
2
BAURÇİ BELEDİYESİ
3
ÇADIR LUNGA BELEDİYESİ
4
ÇOK MAYDAN BELEDİYESİ
5
DİZGİNJA BELEDİYESİ
6
DJOLTAY BELEDİYESİ
7
KAZAKLIYA BELEDİYESİ
8
KİRSOVA BELEDİYESİ
9
KİSELİYA BELEDİYESİ
10
KOMRAT BELEDİYESİ
11
KONGAZCİK BELEDİYESİ
105
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
12
KOPÇAK BELEDİYESİ
13
KOTOVSKOE BELEDİYESİ
14
KARBALİYA BELEDİYESİ
15
VULKANEŞTİ BELEDİYESİ
16
ÇEŞMEKÖY BELEDİYESİ
17
BUDJAK BELEDİYESİ
1
CAPACLİA BELEDİYESİ
2
KARAHASAN BELDE BELEDİYESİ
3
VATICI BELDE BELEDİYESİ
4
BUDEŞTİ BELEDİYESİ
5
KOPÇAK BELEDİYESİ
6
KALFA BELEDİYESİ
1
PLASNITSA BELEDİYESİ
2
JUPA BELEDİYESİ
3
GOSTİVAR BELEDİYESİ
4
RADOVİS BELEDİYESİ
5
ÜSKÜP ÇAİR BELEDİYESİ
6
OHRİD DEBRE BELEDİYESİ
7
VRAPÇİŞTE BELEDİYESİ
8
ÜSKÜP HARACİNA BELEDİYESİ
9
ÜSKÜP İLİ STUDENİÇAN BELEDİYESİ
10
DOLNENİ BELEDİYESİ
11
OHRİ BELEDİYESİ
1
SARAYOVA İLİDZA BELEDİYESİ
2
SARAYOVA OLOVO BELEDİYESİ
3
TUZLA ZİVİNİCE BELEDİYESİ
4
İLİJAS BELEDİYESİ
5
GORAZDE BELEDİYESİ
6
ZENİCA BELEDİYESİ
1
KHASAVYURT BELEDİYESİ
2
AHTINSKİY RAYONU BELEDİYESİ
3
ÇARODİNSKİY BELEDİYESİ
4
DERBENT RAYONU BELEDİYESİ
5
HUNZAH RAYONU BELEDİYESİ
6
KURAHSKİY RAYONU BELEDİYESİ
7
LEVAŞİ RAYONU BELEDİYESİ
8
ŞAMİLSKİY RAYONU BELEDİYESİ
9
KAYAKENT RAYONU BELEDİYESİ
1
KAZAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2
TATARİSTAN BELEDİYELER BİRLİĞİ
RF BAŞKURDİSTAN CUMHURİYETİ
1
UFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MISIR ARAP CUMHURİYETİ
1
EL ARISH BELEDİYESİ
MACARİSTAN
1
BARANYA EYALETİ SZİGETVAR BELEDİYESİ
MOLDOVA CUMHURİYETİ
MAKEDONYA
BOSNA HERSEK CUMHURİYETİ
RF DAĞISTAN CUMHURİYETİ
RF TATARİSTAN CUMHURİYETİ
106
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
MOĞOLİSTAN
1
ULAN-BATOR İLİNİN NALAYH BELEDİYESİ
2
UBS İLİNİN ULANGOM BELEDİYESİ
3
UVURKHANGAI İLİNİN ARVAYHEER BELEDİYESİ
4
ULAN-BATOR İLİNİN BAYANZÜRH BELEDİYESİ
5
BAYAN ULGİİ VİLAYETİ ULGİİ ŞEHRİ BELEDİYESİ
6
ORHUN VİLAYETİNİN ERDENET BELEDİYESİ
7
ULAANBAATAR VİLAYETİNİN ÇİNGELTEİ BELEDİYESİ
8
DORNOD İLİ CHOİBALSAN BELEDİYESİ
9
DORNOD İLİ HERLEN BELEDİYESİ
10
TUV İLİ ZUUNMOD BELEDİYESİ
11
DRAKHAN UUL İLİ DARKHAN BELEDİYESİ
12
BAYANKHONGOR İLİ BAYANKHONGOR BELEDİYESİ
13
KHOVD İLİ KHOVD BELEDİYESİ
14
GOVİ-ALTAİ İLİ ALTAİ BELEDİYESİ
15
KHENTİİ İLİ UNDURKHAAN BELEDİYESİ
16
DORNOGOBİ VİLAYETİ SAİNSHAND BELEDİYESİ
1
KARAGANDA EYALETİ OSAKAROV BELEDİYESİ
2
GÜNEY KAZAKİSTAN EYALETİ OTIRAR BELEDİYESİ
3
KARAGANDA JANAARKA BELEDİYESİ
4
AKMOLA EYALETİ KORGALJIN BELEDİYESİ
5
GÜNEY KAZAKİSTAN EYALETİ ÇİMKENT BELEDİYESİ
6
GÜNEY KAZAKİSTAN EYALETİ KENTAU BELEDİYESİ
7
ÇİMKENT ŞEHRİ ABAYSKİY BELEDİYESİ
8
ÇİMKENT ŞEHRİ AL FARABİ BELEDİYESİ
9
ÇİMKENT ŞEHRİ YENBEKŞİNSKİY BELEDİYESİ
10
ASTANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
11
AKMOLİNSKAYA İLİ KOKÇETAV BELEDİYESİ
12
ALMATİNSKAYA BÖLGESİ ENBEKSHİKAZASKİİ İLİ ESİK BELEDİYESİ
13
GÜNEY KAZAKİSTAN BÖLGESİ SAYRAMSKİİ BELEDİYESİ
14
GÜNEY KAZAKİSTAN BÖLGESİ SHARDARİNSKİİ BELEDİYESİ
15
TÜRKİSTAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
16
ZHEZKAZGAN BELEDİYESİ
17
ARKALIK BELEDİYESİ
18
KIZILORDA BELEDİYESİ
19
ALMATI EYALETİ JAMBYL BELEDİYESİ
KENYA CUMHURİYETİ
1
GARISSA BELEDİYESİ
KOSOVA
1
MAMUŞA BELEDİYESİ
2
DRAGAŞ BELEDİYESİ
3
GİLAN BELEDİYESİ
4
PRİZREN BELEDİYESİ
KAZAKİSTAN
UKRAYNA KIRIM ÖZERK CUMHURİYETİ 1
IRAK
BAHÇESARAY BÖLGE İDARESİ
2
BELOGORSK BELEDİYESİ
1
YENİ TİSİN BELEDİYESİ
107
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
LÜBNAN
KIRGIZİSTAN
PAKİSTAN
SIRBİSTAN
SOMALİ CUMHURİYETİ
FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ
108
2
MUSUL TELAFER BELEDİYESİ
1
TRABLUS BELEDİYESİ
2
Dannieh Beeldiyeler Birliği
1
BİŞKEK İLİ BELEDİYESİ
2
BALIKÇI İLİ BELEDİYESİ
3
BATKEN İLİ BELEDİYESİ
4
JALALABAD İLİ BELEDİYESİ
5
KANT İLİ BELEDİYESİ
6
KARA - BALTA İLİ BELEDİYESİ ..
7
KARAKOL İLİ BELEDİYESİ
8
KARA - KUL İLİ BELEDİYESİ
9
KARA - SUU İLİ BELEDİYESİ
10
KOK - JANGAK İLİ BELEDİYESİ
11
KIZIL - KİYA İLİ BELEDİYESİ..
12
KOÇKOR - ATA İLİ BELEDİYESİ
13
MAYLUU - SUU İLİ BELEDİYESİ
14
NARIN İLİ BELEDİYESİ
15
NOOKAT İLİ BELEDİYESİ
16
OŞ İLİ BELEDİYESİ
17
SULUKTA İLİ BELEDİYESİ
18
TALAS İLİ BELEDİYESİ
19
TAŞ - KUMIR İLİ BELEDİYESİ
20
TOKMOK İLİ BELEDİYESİ
21
UZGEN İLİ BELEDİYESİ
22
ŞOPOKOV İLİ BELEDİYESİ
23
ÇOLPON - ATA İLİ BELEDİYESİ
24
İSFANA İLİ BELEDİYESİ
25
KERBEN İLİ BELEDİYESİ
26
KIRGIZ CUMHURİYETİ YEREL YÖNETİMLER BİRLİĞİ
27
KADAMÇAY ŞEHİR BELEDİYESİ
1
KARAÇİ BELEDİYESİ
2
LAHORE BELEDİYESİ
1
PRESEVO BELEDİYESİ
2
BUJANOVAC BELEDİYESİ
1
MOGADISHU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2
GAROWE BELEDİYESİ
3
BAIDOA BELEDİYESİ
1
JABALİA AL.NAZHL BELEDİYESİ
2
GAZA-BAİTHANOUN BELEDİYESİ
3
NUSİERAT BELEDİYESİ
4
WADİ EL SALQA BELEDİYESİ
5
BANİ SUHAİLA BELEDİYESİ
6
HANYUNUS BELEDİYESİ
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
AZERBAYCAN
7
RAFAH BELEDİYESİ
8
GAZZE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
9
JENİN BELEDİYESİ
1-AĞDAŞ RAYONU
1
AĞDAŞ BELEDİYESİ
2
SIXLI BELEDİYESİ
3
PİRKƏKO BELEDİYESİ
4
YENİCƏ BELEDİYESİ
5
AŞAĞI LAKİ BELEDİYESİ
6
ŞAMSABAD BELEDİYESİ
8
AĞZIBİR BELEDİYESİ
9
QARADAGLI BELEDİYESİ
10
PIƏRZƏ BELEDİYESİ
11
XOGROY BELEDİYESİ
12
ABAD BELEDİYESİ
13
QARAGAN BELEDİYESİ
14
ARƏBUCAGI BELEDİYESİ
15
MƏŞƏD BELEDİYESİ
16
LƏRİ BELEDİYESİ
17
DƏHNƏXOLİN BELEDİYESİ
18
ƏRƏB BELEDİYESİ
19
KORARX BELEDİYESİ
20
AŞAĞI NEMƏTABAD BELEDİYESİ
2-BAKI ŞEHRİ
21
EZİZBEYOV RAYONU MERDEKAN BELEDİYESİ
22
EZİZBEYOV RAYONU BİNE BELEDİYESİ
23
EZİZBEYOV RAYONU BUZOVNA BELEDİYESİ
24
EZİZBEYOV RAYONU ŞÜVELAN BELEDİYESİ
25
EZİZBEYOV RAYONU ŞAĞAN BELEDİYESİ
26
EZİZBEYOV RAYONU TÜRKAN BELEDİYESİ
27
EZİZBEYOV RAYONU QALA BELEDİYESİ
28
BİNEGEDİ RAYONU BİNEGEDİ BELEDİYESİ
29
QARADAĞ RAYONU LÖKBATAN BELEDİYESİ
30
NİZAMI RAYONU NİZAMİ BELEDİYESİ
31
NİZAMI RAYONU KEŞLE BELEDİYESİ
32
SABUNCU RAYONU SABUNCU BELEDİYESİ
33
SABUNCU RAYONU MAŞTAĞA BELEDİYESİ
34
SABUNCU RAYONU BAKIXANOV BELEDİYESİ
35
SABUNCU RAYONU RAMANA BELEDİYESİ
36
SABUNCU RAYONU BALAXANI BELEDİYESİ
37
SABUNCU RAYONU ZABRAT BELEDİYESİ
38
SABUNCU RAYONU PİRŞAĞI BELEDİYESİ
39
SABUNCU RAYONU KÜRDEXANI BELEDİYESİ
109
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
40
SURAXANI RAYONU QARAÇUXUR BELEDİYESİ
41
SURAXANI RAYONU BÜLBÜLE BELEDİYESİ
42
SURAXANI RAYONU YENİ SURAXANI BELEDİYESİ
43
XETAİ RAYONU EHMEDLİ BELEDİYESİ
44
BİNEQEDİ RAYONU M.E. RESULZADE BELEDİYESİ
45
BİNEQEDİ RAYONU BİLECERİ BELEDİYESİ
46
NESİMİ RAYONU NESİMİ BELEDİYESİ
47
SEBAİL RAYONU SEBAİL BELEDİYESİ
48
XETAİ RAYONU XETAİ BELEDİYESİ
49
NERİMANOV RAYONU NERİMANOV BELEDİYESİ
50
YASAMAL BELEDİYESİ
3- BALAKEN RAYONU
51
GEREKLİ BELEDİYESİ
52
TÜLÜ BELEDİYESİ
53
MAHAMOLAV BELEDİYESİ
54
QARAQÇÖL BELEDİYESİ
55
QEYSA BELEDİYESİ
56
SARIBULAQ BELEDİYESİ
57
MEŞEŞAMBUL BELEDİYESİ
58
HENIFE BELEDİESİ
59
QAZBINE BELEDİYESİ
4-BEYLEQAN
110
RAYONU
60
BEYLEQAN ŞEHİR BELEDİYESİ
61
SARISU BELEDİYESİ
62
1. ŞAHSEVEN BELEDİYESİ
63
2. ŞAHSEVEN BELEDİYESİ
64
QARADAĞLI BELEDİYESİ
65
ALLAHYARLI BELEDİYESİ
66
QEHREMANLI BELEDİYESİ
67
MİL BELEDİYESİ
68
TEZEKEND BELEDİYESİ
69
İMAMVERDİLER BELEDİYESİ
70
YENİ MİL BELEDİYESİ
71
YAXARI ARAN BELEDİYESİ
72
EMİRZEYDLİ BELEDİYESİ
73
BAHAR BELEDİYESİ
74
AŞQALLAR BELEDİYESİ
75
2.AŞIQLI BELEDİYESİ
76
ELİNEZERLİ BELEDİYESİ
77
EHMEDLİ BELEDİYESİ
78
GÖDEKLER BELEDİYESİ
79
QARALILAR BELEDİYESİ
80
1.AŞIGLI BELEDİYESİ
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
81
ÖRENQALA BELEDİYESİ
82
SERQ BELEDİYESİ
83
YUXARI KEBİRLİ BELEDİYESİ
84
MİLABAD BELEDİYESİ
85
BÜNYADLI BELEDİYESİ
86
BAHARABAD BELEDİYESİ
87
ORTA ELİNEZERLİ BELEDİYESİ
88
TATALLAR BELEDİYESİ
89
BOLSULU BELEDİYESİ
90
MAYAK BELEDİYESİ
91
TÜRKLER BELEDİYESİ
92
AŞAĞI ÇEMENLİ BELEDİYESİ
5-GÖYÇAY RAYONU
93
QARAMERYAM BELEDİYESİ
94
MELIKKEND BELEDİYESİ
95
QARABAGGAL BELEDİYESİ
96
QIZILAGAQ BELEDİYESİ
97
GÖYÇAY BELEDİYESİ
98
ALXASAVA BELEDİYESİ
99
POTU BELEDİYESİ
100
KÜRDŞABAN BELEDİYESİ
101
LEKÇILPAQ BELEDİYESİ
102
ÇEREKE BELEDİYESİ
103
ÇAYIRLI BELEDİYESİ
104
ÇAXIRLI BELEDİYESİ
105
ŞEHADET BELEDİYESİ
106
MIRTI BELEDİYESİ
107
ALPOUT BELEDİYESİ
108
BEYDEVIL BELEDİYESİ
109
BIĞIR BELEDİYESİ
110
EREBCEBIRLI BELEDİYESİ
111
YENİARX BELEDİYESİ
112
MALLI-ŞİXLI BELEDİYESİ
113
AŞAĞI QARAMARYAM BELEDİYESİ
114
QARAMAN BELEDİYESİ
115
MÜSKÜRLÜ BELEDİYESİ
6-LENKERAN
RAYONU
116
GÖYŞABAN BELEDİYESİ
117
ŞÜRÜK BELEDİYESİ
118
SEPARADI BELEDİYESİ
119
GİRDƏNI BELEDİYESİ
120
VİYƏN BELEDİYESİ
121
XOLMILI BELEDİYESİ
111
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
122
VILVAN BELEDİYESİ
123
XANBULAN BELEDİYESİ
124
SƏPNƏKƏRƏN BELEDİYESİ
125
LIMAN BELEDİYESİ
126
SIYAVAR BELEDİYESİ
127
GƏRMƏTÜK BELEDİYESİ
128
SİLAVAR BELEDİYESİ
129
ZOVLƏ BELEDİYESİ
130
ŞAGRASER BELEDİYESİ
131
HAVZOVA BELEDİYESİ
132
OSAKOCƏ BELEDİYESİ
133
MAMUSTA BELEDİYESİ
134
HİRKAN BELEDİYESİ
135
ISTİSU BELEDİYESİ
136
SÜTEMURDOV BELEDİYESİ
7-LERİK RAYONU
137
MALALAN BELEDİYESİ
138
ZÜVÜÇ BELEDİYESİ
139
PIRƏSORA BELEDİYESİ
140
TIKƏBƏND BELEDİYESİ
141
LIVƏDIRQƏ BELEDİYESİ
142
SINGƏDULAN BELEDİYESİ
143
NODA BELEDİYESİ
144
BİLABƏND BELEDİYESİ
145
MONİDİGAH BELEDİYESİ
146
ÇAYRUD BELEDİYESİ
147
ORAND BELEDİYESİ
148
ƏLİABAD BELEDİYESİ
149
CƏNGƏMIRAN BELEDİYESİ
150
QOSMALYAN BELEDİYESİ
151
VIZƏZƏMIN BELEDİYESİ
152
LERİK BELEDİYESİ
153
HOVIL BELEDİYESİ
154
ƏRDƏBİLA BELEDİYESİ
155
ANZULU BELEDİYESİ
156
BİBİHONİ BELEDİYESİ
8-MASALLI REYONU
157
XIL BELEDİYESİ
158
YEYƏNKƏND BELEDİYESİ
159
SIXLAR BELEDİYESİ
160
MASALLI QƏSƏBƏSİ BELEDİYESİ
9-SAATLI RAYONU
162
112
SAATLI BELEDİYESİ
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
163
MOLLAVAİZLİ BELEDİYESİ
164
SİMADA BELEDİYESİ
165
NESİMİKEND BELEDİYESİ
166
QARACALAR BELEDİYESİ
167
ELİSOLTANLI BELEDİYESİ
168
DEDE QORGUD BELEDİYESİ
169
KAMALLI BELEDİYESİ
170
MUSTAFABEYLİ BELEDİYESİ
171
BEYLİK BELEDİYESİ
172
GOMUŞÇU BELEDİYESİ
173
AZADKEND BELEDİYESİ
174
SEYİDOBA BELEDİYESİ
175
VARXAN BELEDİYESİ
10-SABIRABAD RAYONU
176
AKISXA BELEDİYESİ
177
AZADAKEND BELEDİYESİ
178
ELİLAMBEYLİ BELEDİYESİ
179
KÜRKENDİ BELEDİYESİ
180
HAŞİMXANLI BELEDİYESİ
181
SURRA BELEDİYESİ
182
MUĞANRANÇALİ BELEDİYESİ
183
ALİLAMBAYLİ BELEDİYESİ
184
QARAGÜNEY BELEDİYESİ
185
GÜDECÜHÜR BELEDİYESİ
186
ÇAVAD BELEDİYESİ
187
YOLÇUBEYLI BELEDİYESİ
188
MOZANLİ BELEDİYESİ
189
AHMEDABAD BELEDİYESİ
11-ŞAMAXI RAYONU
190
BAĞIRLI DAĞ BELEDİYESİ
191
ÇARXAN BELEDİYESİ
192
MERZ ENDİYE BELEDİYESİ
193
ADNALI BELEDİYESİ
194
BİRİNCİ ÇAYLI BELEDİYESİ
195
SAQIYAN BELEDİYESİ
196
DEMIRÇI BELEDİYESİ
197
IKINCI CABANI BELEDİYESİ
198
QALAYBUĞURT BELEDİYESİ
199
MEDRESE BELEDİYESİ
200
HEMYELI BELEDİYESİ
201
HACILI BELEDİYESİ
202
ÇUXURYURD BELEDİYESİ
203
QİZMEYDAN BELEDİYESİ
113
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
204
AVAXIL BELEDİYESİ
205
ŞEREDIL BELEDİYESİ
206
ŞEHRİYAR BELEDİYESİ
207
MELİKÇOBANLI BELEDİYESİ
208
KERKENC BELEDİYESİ
12-SALYAN RAYONU
209
XIDIRLI BELEDİYESİ
210
QARABAĞLI BELEDİYESİ
211
SALYAN BELEDİYESİ
212
KÜR QARAQAŞLI BELEDİYESİ
13-TOVUZ RAYONU
213
AŞAĞI MÜLKÜLÜ BELEDİYESİ
214
AŞAĞI QÜŞÇÜ BELEDİYESİ
215
AĞDAM KEND BELEDİYESİ
216
AŞAĞI ÖYSÜZLÜ BELEDİYESİ
217
BÖYÜK QIŞLAQ BELEDİYESİ
218
QOVLAR BELEDİYESİ
219
BAYRAMLI BELEDİYESİ
220
KIRZAN BELEDİYESİ
221
VAHİDLİ BELEDİYESİ
222
AZAPLI BELEDİYESİ
223
DÜZ CIRDAXAN BELEDİYESİ
224
XATINLI BELEDİYESİ
225
DONDAR QUŞÇU BELEDİYESİ
226
TOVUZ BELEDİYESİ
227
HASANLİ BELEDİYESİ
14-ZAGATALA RAYONU
114
228
FALDARLİ BELEDİYESİ
229
MAZİX BELEDİYESİ
230
FINDIGLI BELEDİYESİ
231
QANDAX BELEDİYESİ
232
ÇOBANKOL BELEDİYESİ
233
MOSUL BELEDİYESİ
234
BEHMETLİ BELEDİYESİ
235
ALİ-BAYRAMLI BELEDİYESİ
236
CAR BELEDİYESİ
237
ELİABAD BELEDİYESİ
238
DANAÇI BELEDİYESİ
239
DONBA BİNE BELEDİYESİ
240
MUGANLI BELEDİYESİ
241
AŞAĞI TALA BELEDİYESİ
242
MAGOV BELEDİYESİ
243
MUXAX BELEDİYESİ
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
244
YUKARI ÇARDAGLAR BELEDİYESİ
245
GÖZBARAX BELEDİYESİ
246
ZEYEM BELEDİYESİ
15-QUSAR RAYONU
247
DÜZTAHİR BELEDİYESİ
248
YUZARI ZEYXUR BELEDİYESİ
249
HƏZRƏ BELEDİYESİ
250
PİRAL BELEDİYESİ
251
YASAB BELEDİYESİ
252
HİL BELEDİYESİ
16-QUBA RAYONU
253
VLADIMIROVKA BELEDİYESİ
254
HACIHÜSEYNLİ BELEDİYESİ
255
BİRİNCİ NÜGƏDI BELEDİYESİ
256
GULƏZI BELEDİYESİ
257
ZƏRDABI BELEDİYESİ
258
IQRIQ BELEDİYESİ
259
TIMIRYAZEV BELEDİYESİ
260
ALPAN BELEDİYESİ
261
QƏÇRƏŞ BELEDİYESİ
262
VƏLVƏLƏ BELEDİYESİ
263
ŞUDUQ BELEDİYESİ
264
QARAÇAY BELEDİYESİ
265
İKİNCİ NÜGƏDI BELEDİYESİ
266
DİGAH BELEDİYESİ
267
AŞAĞI ATUC BELEDİYESİ
268
DAĞLI BELEDİYESİ
269
AMSARQIŞLAQ BELEDİYESİ
17-QEBELE RAYONU
270
QEBELE BELEDİYESİ
271
ABRIX BELEDİYESİ
272
ZALAM BELEDİYESİ
273
YEMİŞANLI BELEDİYESİ
274
NİC BELEDİYESİ
275
KİÇİK EMİLİ BELEDİYESİ
276
MEMMEDAGALI BELEDİYESİ
277
VENDAM BELEDİYESİ
278
QEMERVAN BELEDİYESİ
279
HACIALİLİ BELEDİYESİ
280
ÇUXUR QEBELE BELEDİYESİ
281
MAMAYLI BELEDİYESİ
282
TÖVLE BELEDİYESİ
283
ZARAĞAN BELEDİYESİ
115
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
284
BUM BELEDİYESİ
285
ŞAMILI BELEDİYESİ
286
BÖYÜK PIRELİ BELEDİYESİ
287
SULTANNUXA BELEDİYESİ
288
DIZAXLI BELEDİYESİ
289
ZİRİK BELEDİYESİ
290
MELİKLİ BELEDİYESİ
291
EMİRVAN BELEDİYESİ
292
KURD BELEDİYESİ
293
MIXLIQOVAQ BELEDİYESİ
294
ULUDAS BELEDİYESİ
18-QAX RAYONU
295
CELAYİR BELEDİYESİ
296
TURACLI BELEDİYESİ
297
GÜLLÜK BELEDİYESİ
298
QORAĞAN BELEDİYESİ
299
QUM BELEDİYESİ
300
İNGİLOY – KÖTÜKLÜ BELEDİYESİ
301
İLİSU BELEDİYESİ
302
QAX BELEDİYESİ
303
QAXBAŞ BELEDİYESİ
304
QAXİNGİLOY BELEDİYESİ
305
TASMALI BELEDİYESİ
19-XAÇMAZ RAYONU
116
306
QARAQURTLU BELEDİYESİ
307
XAÇMAZ BELEDİYESİ
308
XUDAT BELEDİYESİ
309
AĞYAZIBUDUG BELEDİYESİ
310
ÇARXI BELEDİYESİ
311
HÜLÖVLÜ BELEDİYESİ
312
XASPOLAD-OBA BELEDİYESİ
313
İLXIÇI (HASAN EFENDİ) BELEDİYESİ
314
KÖHNE XAÇMAZ BELEDİYESİ
315
QOBUGIRAG BELEDİYESİ
316
QUSARÇAY BELEDİYESİ
317
LECET BELEDİYESİ
318
NABRAN BELEDİYESİ
319
NİYAZ-OBA BELEDİYESİ
320
PALÇIQ-OBA BELEDİYESİ
321
PİRGULU-OBA BELEDİYESİ
322
SUXTAQALAGIŞLAQ BELEDİYESİ
323
ŞOLLAR BELEDİYESİ
324
HACELİBEY BELEDİYESİ
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
325
YALAMA BELEDİYESİ
326
YENİ – HEYAT BELEDİYESİ
327
KADINLAR BELEDİYELERİN İNKİŞAFI UĞRUNDA İÇTİMAİ BİRLİĞİ
2. Yurt İçi Üye Belediyeler
NO
BELEDİYE ADI
1
ADALAR BELEDİYESİ
2
AHLAT BELEDİYESİ
3
AKHİSAR BELEDİYESİ
4
AKSU BELEDİYESİ
5
AKYAZI BELEDİYESİ
6
ALTINDAĞ BELEDİYESİ
7
ALTINOVA BELEDİYESİ
8
AMASYA BELEDİYESİ
9
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
10
ANTAKYA BELEDİYESİ
11
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
12
BAĞCILAR BELEDİYESİ
13
BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ
14
BALIKESİR BELEDİYESİ
15
BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ
16
BAŞİSKELE BELEDİYESİ
17
BAYBURT BELEDİYESİ
18
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ
19
BEYKOZ BELEDİYESİ
20
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
21
BEYOĞLU BELEDİYESİ
22
BİGA BELEDİYESİ
23
BİLECİK BELEDİYESİ
24
BİTLİS BELEDİYESİ
25
BOLU BELEDİYESİ
26
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
27
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
28
CEYHAN BELEDİYESİ
29
ÇAYIROVA BELEDİYESİ
30
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
31
ÇUKUROVA BELEDİYELER BİRLİĞİ
32
DARICA BELEDİYESİ
33
DENİZLİ BELEDİYESİ
34
DİLOVASI BELEDİYESİ
35
DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ
117
TÜRK DÜNYASI
BELEDİYELER
B İ R L İ Ğ İ
36
DOĞU BATI TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ
37
DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ
38
DÜZCE BELEDİYESİ
39
ELMADAĞ BELEDİYESİ
40
ERENLER BELEDİYESİ (A.PAZARI)
41
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
42
ESENLER BELEDİYESİ
43
EYÜP BELEDİYESİ
44
FATİH BELEDİYESİ
45
FEKE BELEDİYESİ
46
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
47
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ
48
GEBZE BELEDİYESİ
49
GEDİZ BELEDİYESİ
50
GEREDE BELEDİYESİ
51
GÖLCÜK BELEDİYESİ
52
GÖYNÜK BELEDİYESİ
53
GÜRPINAR BELEDİYESİ
54
GÜNEY ANTALYA TURİZMİ GELİŞTİRME VE ALTYAPI İŞLETME BİRLİĞİ
55
GÜNGÖREN BELEDİYESİ
56
HAYRAT BELEDİYESİ
57
HENDEK BELEDİYESİ
58
HONAZ BELEDİYESİ
59
ISPARTA BELEDİYESİ
60
İMAMOĞLU BELEDİYESİ
61
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
62
İZNİK BELEDİYESİ
63
KANDIRA BELEDİYESİ
64
KARAİSALI BELEDİYESİ
65
KARAMAN BELEDİYESİ
66
KARAMÜRSEL BELEDİYESİ
67
KARASU BELEDİYESİ
68
KARTAL BELEDİYESİ
69
KARTEPE BELEDİYESİ
70
KAVAKLIDERE BELEDİYESİ(ALAŞEHİR)
71
KEÇİÖREN BELEDİYESİ
72
KIRŞEHİR BELEDİYESİ
73
KİLİS BELEDİYESİ
74
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
75
KONYA BELEDİYELER BİRLİĞİ
76
KOZAN BELEDİYESİ
77
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
78
KÜTAHYA BELEDİYESİ
118
2 0 1 3
FA A L İ Y E T
R A P O R U
79
MALTEPE BELEDİYESİ
80
MARDİN BELEDİYESİ
81
MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ
82
ODUNPAZARI BELEDİYESİ
83
ORHANGAZİ BELEDİYESİ
84
PAZARLAR BELEDİYESİ
85
PENDİK BELEDİYESİ
86
RİZE BELEDİYESİ
87
SAFRANBOLU BELEDİYESİ
88
SAİMBEYLİ BELEDİYESİ
89
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
90
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
91
SANCAKTEPE BELEDİYESİ
92
SARIÇAM BELEDİYESİ
93
SARIYER BELEDİYESİ
94
SELÇUKLU BELEDİYESİ
95
SEYHAN BELEDİYESİ
96
SİLİVRİ BELEDİYESİ
97
SİVAS BELEDİYESİ
98
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
99
SULTANGAZİ BELEDİYESİ
100
ŞABANÖZÜ BELEDİYESİ
101
ŞAHİNBEY BELEDİYESİ
102
ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ
103
ŞİLE BELEDİYESİ
104
TALAS BELEDİYESİ
105
TARSUS BELEDİYESİ
106
TAVAS BELEDİYESİ
107
TRABZON BELEDİYESİ
108
TUNÇBİLEK BELEDİYESİ
109
TUZLA BELEDİYESİ
110
ÜMRANİYE BELEDİYESİ
111
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ
112
YAKUTİYE BELEDİYESİ
113
YALOVA BELEDİYESİ
114
YENİŞEHİR BELEDİYESİ
115
YILDIRIM BELEDİYESİ
116
YOZGAT BELEDİYESİ
117
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ
119
BİRLİĞİMİZİN 10.YIL ANISINA YAYIMLADIĞIMIZ ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA ŞEHİR VE İNSAN ALBÜMÜ
Türk Dünyası Belediyeler Birliği yayınlarından çıkan “Orta Asya’dan Anadolu’ya Şehir ve İnsan”
konulu değerli eser, Orta Asya ve Anadolu’daki
yerleşim yerlerinin ve insan proilinin bir portresini
çıkartan; araştırmacıların, şehir ve şehircilik tari-
hiyle ilgilenenlerin beğeniyle okuyacağı bir kaynak.
Fotoğraf makinesinin 1830’larda icat edilmesi
pek çok alanda büyük ve hızlı değişimlerin gerçekleşmesine sebep oldu. Basından bilimsel
çalışmalara kadar pek çok alanda kullanılmaya
başlayan fotoğraf, insanların işlerini çok kolaylaştırmıştı. Pahalı bir uğraş olmasına rağmen fotoğraf
çekimine para ayırabilen kesimlerden biri, imparatorlukların hanedan mensupları oldu. İngiltere,
Almanya, Osmanlı ve Rusya İmparatorlukları gibi
devletlerde gerek imparator ve sultanlar, gerekse hanedan mensubu kişiler topraklarının gidemedikleri uzak yerlerinin fotoğralarını çektirerek,
saraylarında bugün bizim için zengin birer bilgi
kaynağı haline gelen fotoğraf arşivleri oluşturdu.
FOTOĞRAFLAR, RUS İMPARATORLUĞU’NUN ARŞİVİNDEN
20. yy.’ın başında toprakları Doğu Avrupa’dan
Çin sınırlarına kadar uzanan Rusya İmparatorluğu, topraklarının her köşesi pek çok defa fotoğralandı ve arşivlendi. Bu fotoğralar arşivciliğin
Çarlık döneminden bu yana ciddiyetle yapıldığı
Rusya’da muhafaza edilerek günümüze kadar
aktarılan çok önemli bir bilgi kaynağı oldu.
Birliğimizin 10.Yılı anısına yayımlanan Orta Asya’dan Anadolu’ya Şehir ve İnsan Albümü, General-Amiral Konstantin Nikolaeviç ve oğlu Rusya
İmparatorluk Bilimler Akademisi Başkanı Konstantin Konstantinoviç tarafından oluşturulan ve
Rusya Bilimler Akademisi Maddi Kültür Tarihi
Enstitüsünde bulunan fotoğralardan derlendi.
DEĞERLİ BİR KAYNAK NİTELİĞİNDE
Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak 2013 yılında 10. kuruluş yılımızı kutlamanın sevincini ve
gururunu yaşarken, 10. yılımızda kültür coğrafyamızda “Orta Asya’dan Anadolu’ya Şehir ve İnsan”
konulu bu değerli eseri kazandırmaktan gurur
duyuyoruz. Bu eserle Orta Asya ve Anadolu’daki
yerleşim yerlerinin ve insan proilinin bir portresini
çıkartarak, araştırmacıların, şehir ve şehircilik tarihiyle ilgilenenlerin beğeniyle okuyacağı bir eser
ortaya koyduğumuzu umuyoruz.
TARİHİ MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ
Türk dili ve lehçelerini konuşan ülkeler ve bölgeler arasında, işbirliğini gerçekleştirmek, gelecek
nesillere, daha güzel ve daha yaşanabilir kentler
bırakabilmek yönünde iziksel, ekonomik, sosyal
faaliyetlerinin yanı sıra kültürel hizmetlerini sürdüren Birliğimiz, tarihsel ve kültürel mirasımıza sahip
çıkmak, geçmiş dönemin deneyimlerinden istifade etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapılan girişimleri ve çalışmaları, imkânları
nispetinde desteklemeye özen göstermektedir.
Bu amaçla daha önce yayınladığımız, uzun ve
özverili çalışmaların ürünü olan “Türkistan ve Kafkasya Bibliyograisi” ile “Selçuklu’dan Cumhuriyet’e Şehir Yönetimi” adlı eserler, Birliğimiz tarafından neşredilen önemli ve zengin içerikli kaynak
eserlerdir. “Orta Asya’dan Anadolu’ya Şehir ve
İnsan” adlı bu albümü okuyucu ile buluşturuyor
olmamız bu çizginin bir devamı olarak görülmelidir.
Eğer emek sarf edilmeseydi, fotoğralar arşivlerde kaybolmaya mahkûm olacaklardı. Bu değerli
fotoğraların gün yüzüne çıkarılmasında büyük
emeği olan değerli araştırmacılarımıza teşekkürü
borç biliyoruz.
Ortaya konan bu eseri Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve Rusça yayınlayarak değişik coğrafyalardaki araştırmacı ve okuyucu kitlesine ulaşmayı
hedeliyoruz. “Orta Asya’dan Anadolu’ya Şehir ve
İnsan” albümü, hem bizler için, hem de gelecek
nesillerimiz için önemli bir kaynak eser olarak değerlendirilmelidir.
Dolmabahçe Sarayı’nın Genel Görünüşü.
İstanbul, 1890 Yılları.
Fotoğraf: Sebah Ve Joaillier.
Han Sarayı’nın Girişi.
Kokand, 1890 Yılları.
Fotoğraf: V. E. Kozlovski.
14. Yüzyıla Ait Hoca Ahmet
Yesevi Camii’nin Genel Görünüşü.
Türkistan, 1880 Yılları.
Fotoğraf: F. Orde.
Buhara’nın Kuzey Kısmının Büyük Minareden Görünüşü.
Aşağıda Kalyan Camii’nin Bahçesi Görülüyor. 1920 Yılları.
Fotoğraf: N. M. Baçinski.
Birlik Merkezimiz Zeytinburnu Merkezefendi
Türk Dünyası Belediyeler Birliği
Merkez Efendi Konağı
No:43 Zeytinburnu
İSTANBUL | TÜRKİYE
T.+90 (212) 547 12 00
F. +90 (212) 547 12 04
[email protected]
www.tdbb.org.tr