AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI

Yorumlar

Transkript

AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI
AVEA INTOUCH 2 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) işbu Taahhütname’nin Özel Şartlar’ında belirtilen Avea inTouch 2 Her Şey
Dahil Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen Özel ve Genel Şartlar
kapsamında yararlanacağımı, Özel ve Genel Şartlar’ın Taahhütname’nin bütününü oluşturacağını;
GENEL ŞARTLAR;
1. Taahhüt Süresi’nin işbu Taahhütname’nin imzalanması ve AVEA inTouch 2 cihazın (“Cihaz”) tarafımca
teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında
“Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar
aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme
yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve AVEA’dan
herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
3. Aylık tarife bedelinin faturama ses ve SMS hizmetleri bir kalem altında, data ayrı bir kalem altında yer alacak şekilde
yansıtılacağını,
4. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın 2. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süresince (“Taahhüt Süresi”) faturalı sistemde
adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
5. Kampanya’dan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması ve AVEA tarafından sunulan başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil
olmamam kaydıyla faydalanabileceğimi,
6. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebilmek için;
-
-
-
-
-
İşbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 6 (altı) aydır bireysel faturalı hat abonesi olmam
ve en az 6 (altı) aydır faturalarımı düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz)
gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak kapatılmasına neden olmamam veya,
Taahhütname konusu bireysel faturalı hattım için aktif otomatik ödeme talimatı vermiş olmam ve işbu
Taahhütname'nin imza tarihinden geriye dönük olarak son 3 (üç) aydır faturalarımı otomatik ödeme
talimatı yöntemi ile düzenli olarak ödemem veya,
Numara taşıma ile abone olmam halinde önceki operatörde faturalı hat sahibi olmam ve AVEA ile
abonelik sözleşmesi imzalamamın üzerinden en az 3 ay geçmesi ve 3 aydır faturalarımı düzenli olarak
son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödemiş olup ve her bir fatura tutarımın en az
20 TL olması veya,
Kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu nezdinde yapılacak Risk
Sorgulaması’nda 1.460 ve üstü puan almam gerektiğini, AVEA’nın bu hükümde belirtilen puanı
değiştirebileceğini,
Kamu çalışanı olmam ve AVEA ile abonelik sözleşmesi imzalamam üzerinden en az 30 (otuz) gün
geçmiş olması ve ıslak imzalı kamu kimliğimi ve maaş bordromu ibraz etmem veya,
Türk Telekom bireysel abonesi olmam kaydıyla AVEA ile abonelik sözleşmesi imzaladığım tarihten
itibaren 30 (otuz) gün geçmiş olması gerektiğini veya,
İşbu Taahhütname’nin imzalandığı tarih itibariyle en az 6 (altı) aydır Türk Telekom bireysel abonesi
olmam, Türk Telekom nezdinde son ödeme tarihi geçmiş borcumun bulunmaması, sabit numaramın
aktif bulunması, TC Kimlik Numaram ile Türk Telekom sabit numarasının eşleşmesi ile son 30 (otuz)
gün içinde AVEA ile abonelik sözleşmesi imzalamış olmam ve AVEA tarafından bayileri aracılığı ile Türk
Telekom aboneliğimle ilgili işbu hükümde sayılan şartların bulunduğunu tespit etmek üzere tarafıma
sunulacak Müşteri Bilgi Formunu imzalamam gerektiğini,
7. İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için her
türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
8. Kampanya’dan faydalanmak için tarifemin, detayları Özel Şartlar’ın 3. Maddesinde belirtilmiş tarife (“Cihaz
Tarifesi”) olması gerektiğini, Taahhüt Süresi boyunca aylık sabit ücreti ödemeyeceğimi;
9. Kampanya’ya başvurduğum tarihte Cihaz Tarifesi’nden başka bir tarifeye kayıtlı olmam durumunda, işbu
başvurumun aynı zamanda tarifemin Cihaz Tarifesi olarak değiştirilmesini talep ettiğim anlamına geldiğini
ve önceki tarifemin ve iş bu Taahhütname kapsamında yaptığım bu değişikliğin cayma bedeli de dahil
olmak üzere tüm sonuçlarını açıkça bildiğim ve onayladığımı,
10. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
11. Kampanya kapsamında, ilgili fatura dönemi içinde kullanılmayan ses, SMS ve internet miktarlarının bir sonraki aya
devretmeyeceğini, Taahhüt Süresi sonunda da Kampanya kapsamında tarafıma sağlanan ses, SMS ve data
kullanımı haklarının sona ereceğini,
12. Kampanya bedeline tarafımca satın alınan içerik, MMS ve mobil ödeme ücretlerinin dahil olmadığını, içerik
hizmetlerinin (logo, melodi ve benzeri hizmetlere ilişkin internet, SMS vb.) ayrıca ücretlendirileceğini,
13. Kampanya kapsamındaki Tarife’nin yurt içi kullanım ücretlerini içerdiğini ve Kampanya süresi içinde yurt dışına
çıkmam halinde standart yurtdışı ses, SMS, veri tarifesinden veya dahil olduğum yurtdışı ses, SMS, veri
seçenekleri üzerinden ücretlendirileceğimi, yurt dışı tariflerine ilişkin detaylara www.avea.com.tr adresinden
ulaşabileceğimi;
14. Taahhüt Süresi’nden önce Kampanya’dan çıkmam, Taahhüt Süresi’nin sonunda AVEA’ya başka bir tarifeye
geçmek istediğimi bildirmemem, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kullanım limitlerini aşmam
durumunda Özel Şartlar’ın 3. maddesinde yer alan tabloda belirtilen aylık sabit ücret ve görüşme, SMS ve
data bedellerinin uygulanacağını;
15. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA’nın tüm cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3 (üç) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu
nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının üçten fazla olması halinde dahi, AVEA’nın dördüncü hattım için
beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini,
16. Taahhüt Süresi’nden önce;
- Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
- AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem,
- Cihaz Tarifesi dışında başka bir faturalı/faturasız tarifeye geçmem,
- Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
- Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
- Kampanya ile birlikte başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam,
- Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle veya
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere ve
yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi bir
sebeple ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, işbu
Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihten itibaren Özel Şartlar’da yer alan
seçimiş olduğum Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını aşağıda belirtilen şekilde
yapılacak hesaplama sonucunda belirlenecek bedellerin faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı
ödeyeceğimi,
17. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı KAPALI
HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR DURUMDA VE
EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
18. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen
garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi,
Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle
Cihaz(lar)’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri öncelikle
üretici firma yetkili servislerinden alacağımı,
19. Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim edeceğini,
20. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr ‘den takip edeceğimi,
21. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 3G hizmetlerinden
yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden otomatik olarak
yararlanacağımı,
22. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
23. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) verinin, data kullanım hakkımdan
düşeceğini,
24. Kampanya’nın Gelir Paylaşımı Ortaklığı tarifeleri için geçerli olmayacağını,
25. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen KDV
matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım
ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin
verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu ve bu vergilerin
faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı kullanmamam
veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri
yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi, ……………… tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin 1 (bir) asıl
nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı beyan ve taahhüt ederim.
Ad-Soyad
:
TC Kimlik No :
İmza
:
ÖZEL ŞARTLAR:
1. …….. marka, …..model, …….IMEI numaralı Cihaz’ı Genel Şartlar’ın 19. maddesinde belirtildiği şekilde teslim aldım.
2. Kampanya’ya dahil etmek istediğim …....................………… no’lu hatta ayda her yöne 500 Dk., her yöne 1000
SMS ve 1 GB internet kullanım hakkı tanımlanacaktır.
3. Genel Şartlar’ın 16. Maddesinde yer alan hallerde aşağıda belirtilen ücretlendirmeler uygulanacaktır.
SABİT
ÜCRET/TAAHHÜT
SÜRESİ
SONUNDA
HER YÖNE
KONUŞMA
ÜCRETİ
SMS ÜCRETİ
DATA
TAAHHÜT SÜRESİ İÇİNDE
KAMPANYADAN
ÇIKMA/ÇIKARILMA
HALİNDE
ÜCRETLENDİRME
7,95 TL
TAAHHÜT SÜRESİ İÇİNDE
LİMİT AŞIMI YAPMAM
HALİNDE
ÜCRETLENDİRME
7,95 TL
TAAHHÜT SÜRESİ SONUNDA
BAŞKA BİR TARİFEYE
GEÇMEK İSTEDİĞİMİ
BİLDİRMEMEM HALİNDE
ÜCRETLENDİRME
7,95 TL
43,89 Kr/Dk
43,89 Kr/Dk
43,89 Kr/Dk
33,25 Kr/SMS
33,25 Kr/SMS
33,25 Kr/SMS
WAP APN üzerinden
gerçekleştirilen veri
kullanımı için; 0.18
TL/25KB, Internet APN
üzerinden gerçekleştirilen
veri kullanımı için; 0.05
TL/25KB
WAP APN üzerinden
gerçekleştirilen veri
kullanımı için; 0.18
TL/25KB, Internet APN
üzerinden gerçekleştirilen
veri kullanımı için; 0.05
TL/25KB
WAP APN üzerinden
gerçekleştirilen veri kullanımı
için; 0.18 TL/25KB, Internet
APN üzerinden gerçekleştirilen
veri kullanımı için; 0.05
TL/25KB
Yukarıda yer alan tablodaki fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
4. Bu Kampanya kapsamındaki cihazlar ve kullanım hakkı içerik ve bilgileri aşağıdaki gibidir:
Avea inTouch 2 Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası Fiyat Bilgileri
Aylık Hizmet
Bedeli
Cihaz Bedeli
Cihaz
Aylık Toplam
Her yöne 500 dk,
(TAEH)
her yöne 1000
SMS, 1GB internet
Avea inTouch 2
22 TL
35 TL
57 TL
TAEH: Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler ifadesinin kısaltmasıdır ve aylık cihaz taksitlerini ifade eder.
Yukarıda yer alan tablodaki fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
5. İşbu Taahhütname’nin imzalanarak Kampanya’ya dahil olan aboneler bir yıl süreyle AVEA Bulutt Uygulaması 4
GB saklama alanı imkanından ücretsiz olarak faydalanacaktır. Bir yıllık sürenin sonunda uygulama alanına
kaydedilen bilgilere Uygulama’ya üye olmak ve güncel hizmet bedeli ödemek kaydıyla ulaşılabilecektir. Aksi
takdirde saklanan kişisel bilgi ve belgelerime ulaşılamayacaktır. Uygulama kapsamında kullanıcı hatası ve/veya
AVEA’da kaynaklanmayan bir nedenle sorun yaşanması halinde AVEA’nın herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Tarih:
Ad-Soyad:
İmza:

Benzer belgeler

AVEA INTOUCH 3 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI

AVEA INTOUCH 3 HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu ve bu vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı kull...

Detaylı

TEKNOSA MOBİL TARİFE ve HEDİYE ÇEKİ KAMPANYASI

TEKNOSA MOBİL TARİFE ve HEDİYE ÇEKİ KAMPANYASI Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak ...

Detaylı

SAMSUNG GALAXY GEAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG GALAXY GEAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), B...

Detaylı

Sony Xperia Z İnternet Paketli Cihaz Kampanyası

Sony Xperia Z İnternet Paketli Cihaz Kampanyası Cihaz’ımın, çalışır durumda ve eksiksiz olarak kutusu açılmamış halde teslim aldığımı, 17. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz’ın, üretici firması tarafından düzenlenen garanti belgesi koşullar...

Detaylı

TURKSAT UYDUSU İLE GİRİŞ PAKETİ VE SPORLU

TURKSAT UYDUSU İLE GİRİŞ PAKETİ VE SPORLU üyeliğimi taahhüt süresinden önce sona erdirmem, daha düşük bir pakete geçmem veya üst üste iki DIGITURK hizmet bedeli faturasını ödememem durumunda yada herhangi bir sebeple aboneliğimin veya pake...

Detaylı

Taahhütname - Türk Telekom

Taahhütname - Türk Telekom kampanyasından faydalanmam halinde taahhüt süresince ikinci bir cihaz kampanyasından faydalanamayacağımı, Başka bir cihaz kampanyası kapsamında taahhüdüm devam ederken 36 ay taahhütlü cihaz kampany...

Detaylı

Taahhütname

Taahhütname bedelleri faturalar aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde İŞLETMECİ’nin...

Detaylı

temlıklı samsung galaxy s7 edge cıhaz kampanyası

temlıklı samsung galaxy s7 edge cıhaz kampanyası 1. Taahhüt Süresi’nin işbu Taahhütname’nin imzalanması ve AVEA inTouch 2 cihazın (“Cihaz”) tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını, 2. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca C...

Detaylı

samsung galaxy j7 cıhaz kampanyası taahhutnamesı tt

samsung galaxy j7 cıhaz kampanyası taahhutnamesı tt 1. Taahhüt Süresi’nin işbu Taahhütname’nin imzalanması ve AVEA inTouch 2 cihazın (“Cihaz”) tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını, 2. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca C...

Detaylı