“ Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. ”

Yorumlar

Transkript

“ Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. ”
“ Bilgi Paylaştıkça Çoğalan
Bir Hazinedir. ”
2015 / Yıl 2, Ocak –Haziran
Makaleler
Mali Takvim
Mevzuat Değişiklikleri
Dernek Faaliyetleri
Pratik Bilgiler
2015 / Yıl 2, Ocak –Haziran
Başkanın Mesajı
04
Başkanın Mesajı
Müjgan ÖZBEK
Makaleler ve Yazılar
Mevzuat
05
27
Yönetişim ve Kamu Özel Diyaloğu Bağlamında
Gümrük ve Ticaret Konseyi
Volkan GÖLER/ Gümrük ve Ticaret Uzm. Yrd.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Mevzuat Değişiklikleri Tablosu
Mali Takvim
2016-2018 Yılı Bütçe Hazırlık Çalışmaları
Kamu İhale Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
Müjgan ÖZBEK / Mali Hizmetler Uzmanı
Gıda Tarım ve Hayv. Bakanlığı
Görevden Almalara İlişkin Kanuni Düzenleme
Eşref BAŞKAN / Daire Başkanı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Hazine Yardımı Alan Özel Bütçeli İdarelerde Bütçe
Uygulama Süreci
Selma Demir / Mali Hizmetler Uzmanı
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu
ve İzlenmesine Dair Karar Analizi
Murat KIZILIRMAK/ Mali Hizmetler Uzmanı
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
Hazırlayanlar
Ahmet İLHAN
Sahibi
Bahri AKGÜL
Koordinatör
Mahuzder adına
Eşref BAŞKAN
Cem TOZ
Yönetim Kurulu Başkanı Hakan AĞA
Müjgan ÖZBEK
Ülkü KAYAHARMAN
Grafik Tasarım
Görüş ve katılımlarınız İçin
Murat YERALTI
[email protected]
İçindekiler
Yargı Kararları
54
Anayasa Mahkemesi Kararı
Dernek Yönetimi ve
Faaliyetleri
56
5. Olağan Genel Kurul Toplantısı
Geleneksel İftar Yemeği
Ziyaretler
Pratik Bilgiler
65
Vergi Oranları
Bütçe Kanunu Cetvelleri
Maaşlarla İlgili Vergi ve Oranlar
Başkanın Mesajı
Müjgan ÖZBEK
Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Saygıdeğer okuyucularımız,
Bütün meslektaşlarımız arasında mesleki birlik, bütünlük ve gelişmeyi sağlamak, mesleğimiz ve meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve aramızdaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak üzere 2006 yılında
kurulmuş olan Derneğimizin, 5. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Öncelikle yeni Yönetim ve Denetim Kurulumuzun mesleğimiz ve meslektaşlarımız için hayırlı olmasını temenni eder, Derneğimiz çatısı altında, Mali Hizmetler Uzmanları ailesine tüm meslektaşlarımızın katılımının önemli olduğunu belirtmek isterim.
Kamu yönetiminde çeşitli alanlarda görev alan meslektaşlarımızın katkısıyla deneyimlerimizi paylaşmak ve
sisteme elimizden geldiğince katkı sağlamak üzere bir yılı aşkın bir süredir e-bülten yayınımıza devam etmekteyiz. Birçok farklı idarede görev alan Mali Hizmetler Uzmanları olarak kaleme aldığımız yazılarla uygulamalarınızda kolaylık sağlayacak konulara ve dikkat edilmesi gereken hususlarla birlikte değişen mali mevzuata dair bilgilere yer vermeye çalışmaktayız. Yerine getirmekte olduğumuz kamu hizmetlerini en iyi şekilde
gerçekleştirmek üzere bilgi paylaşımının önemine binaen yaptığımız çalışmaları bir kez daha sizlerle paylaşmak üzere bu sayımızda da sizlerle birlikteyiz.
Yaptığımız çalışmaların faydalı olması temennisi ile emeği geçen arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza Yönetim Kurulumuz adına saygılarımızı sunarım.
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Volkan GÖLER / Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı
“ Yönetişim ve Kamu Özel Diyaloğu Bağlamında Gümrük ve Ticaret Konseyi ”
Giriş
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin
baş döndürücü bir hızla gelişerek
toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal dinamiklerini altüst ettiği, ister teknik ister teorik bir konuda olsun, bir bilginin
deyim yerindeyse ışık hızıyla üretildiği ve aynı hızla yayıldığı bu
dönemde, ekonomik veya siyasi
karar alma süreçlerinin de buna
paralel bir dönüşüm yaşaması
kaçınılmazdır.
Önceleri adeta bir kapalı kutu
olan bürokratik karar alma yapıları, ister istemez kendilerini
“değişim” mefhumunun ağır baskısı altında, eskiden “dış” olarak
tanımlanan ama öz itibariyle yetkenin kaynağı olan sivil topluma
açmak durumunda kaldı. Bu dönüşüme başlarda “gönülsüzce”
ayak uydurmaya çalışan eski karar alma erkleri, “yeni düzenin”
kaçınılmazlığı artık iyiden iyiye
kendini gösterince, çekingenliklerini bir kenara bırakarak, zihniyetlerini de dönüştürmeye başladı.
Artık devlet kendini rekabetçi,
açık, sınırlı, sorgulanabilir, katılımcı, elektronik gibi sıfatlarla
tanımlamaktan ontolojik bir rahatsızlık duymayı yavaş yavaş bir
kenara bıraktı. (AKTAN, 2003)
1970’li yıllardan itibaren klasik
yönetim anlayışı, söz konusu dönemde ortaya çıkan ağır ekonomik
krizin Joseph Schumpeter’in terimiyle bir “yaratıcı yıkım” etkisine
yol açması sonucu sorgulanmaya
başlanmış, bu anlayışın işlemediği
görülmüş ve klasik yönetim anlayışı bir evrim sürecine girmiştir. Siyasi ve iktisadi karar alıcıların kamu ile sadece seçim sandıklarında
karşı karşıya gelmesi, bürokratik
aygıtın yıllardan beri süregelen bir
emek ve teamüller silsilesi sebebiyle belki de biraz mağrurlukla
ama kesinlikle kamu hizmetinin
“usta eller vesilesiyle” sunulması
gerektiğine samimiyet ve iyi niyetle inanarak paydaşların görüş,
şikâyet ve önerilerini dikkate almaması, “sivil toplum” bilincinin siyasi ve ekonomik hayatta kendine
yer edinmesinin önüne geçmişti.
Bu sistemin çatırdamasıyla beraber, sivil toplum kuruluşları güçlenmeye başlamış; paydaşların karar alma mekanizmasına katılmasının bir zorunluluk olduğu kabullenilmiştir. Katılımcı, şeffaf ve her an
denetlenebilir bir kamu yönetimi
fikri, vatandaşların kamu hizmetlerinin sunumuna ve bizatihi devlete
daha fazla aidiyet duymasına yol
açacak bir düşüncenin tezahürü-
dür. Bu durumun kaotik bir devlet yapısına yol açacağından, hizmetlerin sunumunda aksamalara
ve etkinsizliğe sebebiyet vereceğinden kaygılanmak kesinlikle
anlaşılabilir bir durumdur. Buna
karşın, “yönetişim”in kurumsallaştırılabilmesinin mümkün olduğu oranda, söz konusu kaygılar
dağılacaktır. Bu kurumsallaşma
ise yetkeyi elinde bulunduran
siyasi iradenin katılımcı, demokratik, denetlenmekten ve karar
alma otoritesine paydaşların ortak olmasından rahatsız olmayan
bir anlayışa sahip olmasıyla
mümkündür.
Yönetişim
Yönetişim kavramı, ilk kez Dünya
Bankasının 1989’da yayınladığı
bir raporda Yönetim Bilimi literatüründe kendine yer edinmeye
başladı. Yönetişim, Okçu’ya göre
yönetim kavramının ifade ettiği
gibi bir kişi ve grubun tek taraflı
olarak yönetme eylemini gerçekleştirmesinin yerine, mevcut tüm
aktörlerin yönetme işine katılmasına, bu eylemin bir parçası olmalarına gönderme yapmak üzere
kullanılmaktadır. (OKÇU, 2011)
Yönetişim bu tanımlamanın ötesinde devlet veya kurumların başSayfa 5
mali hizmetler bülteni
vurduğu bir strateji olarak da kullanılmaktadır. Örneğin, Birleşmiş
Milletler ve Dünya Bankası “iyi
yönetişimi” -sivil toplum kavramı
ile beraber- gelişmekte olan ülkelerin takip etmesi gereken bir
örnek strateji olarak sunmaktadır. (CRAM, 2001)
“Yönetişimin ortaya çıkması; devletin işleyişi, kapasitesi ve sınırları ile ilgili sahip olduğumuz klasik
anlayışlar için gerçek manada bir
meydan okuma içermektedir. En
son kertede bu meydan okuma
demokratik ve hesap verebilir bir
devletin nasıl olması gerektiği ile
alakalıdır.” (OKÇU, 2011)
“İyi yönetişim”in varlığından söz
edebilmek için, devletin herhangi
bir politika üretirken sivil toplum
kuruluşlarından ve özel sektörden kanaat toplaması değil, söz
konusu politikaların sivil toplum
ile beraber üretilmesi durumunun
varlığı gerekir. Örneğin, bir mevzuat metni hazırlanırken bürokratlar tarafından hazırlanmış taslak metnin ilgili paydaş kuruluşlara gönderilmesi ve en geç verilen
mehil içerisinde görüşlerini bildirmelerini istemek yerine, söz konusu taslak metnin ilgili tüm paydaşların temsilcilerinin bulunduğu bir masada beraber hazırlanması “iyi yönetişim”dir.
Mevcut sorunları çözmek yahut
hâlihazırdakinden daha iyi bir
noktaya ulaşmak anlamında politikaların üretilmesinde yönetişim
tarafından geliştirilen formül gayet açıktır: Politika üretim ve uygulaması = Kamu sektörü + Özel
sektör + Sivil toplum. Kısacası
artık masada sadece devletin
Sayfa 6
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
resmi, atanmış bürokratları ve onlara yön veren siyasetçiler değil,
aynı zamanda özel sektörün temsilcileri ile üçüncü sektör olarak
da adlandırılan sivil toplum temsilcileri de yer almaktadır. (OKÇU,
2011)
Yönetişim, yurttaşların ve yurttaş
kümelerinin çıkarlarını korumalarını, yasal haklarını kullanmalarını,
yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve ayrılıklarını göstermelerini
sağlayan mekanizmaları, süreçleri
ve
kurumları
içermektedir.
(ERGUN, 2004) Politika üretimi ve
uygulanmasında yönetişime geçiş,
birçok gelenek ve teamülün yıkılmasını gerektirdiğinden, bugünden yarına içselleştirilip uygulanabilecek bir süreç kesinlikle değildir.
Yine de, gelişmiş ülkelerin birçoğunda olduğu gibi ülkemizde de
bu yönde adımlar atılmaktadır.
Hizmetin sunumunda; Kamu-Özel
Diyaloğu’nun yanında, politika üretiminde de her üç sektörden
(Kamu kesimi, özel sektör ve sivil
toplum kuruluşları) temsilcilerin
olduğu ağlar oluşturmak ve konseyler toplamak bu adımların başında gelmektedir. Türkiye’de bu
adımların 2000’li yılların başından
itibaren atılmaya başlandığını söylemek mümkün ise de yönetişim
ilkesini Türk Kamu Yönetimi’ne
hâkim kılma iradesi en belirgin, en
somut ve en dolaysız olarak ilk
kez 08/10/2006 tarihli ve 26313
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“Kent Konseyi Yönetmeliği”nde
kendini göstermiştir. Anılan yönetmeliğin 1 inci maddesinde,
kent konseylerinin kuruluş amacı
“dayanışma, saydamlık, hesap
sorma ve hesap verme, katılım,
yönetişim ilkelerini hayata geçirmeye çalışma” şeklinde ifade
edilmiştir. Buradan da anlaşıldığı
üzere devlet, kendisini hem yerelde hem de makro düzeyde etkin,
verimli ve katılımcı bir yönetim
sistemine dönüştürmek niyetindedir.
Varılması planlanan nokta, devletin rolünün doğrudan hizmet sunmaktan çok toplumdaki bireyleri,
özel sektörü ve sivil toplum örgütlerini güçlendirmek, destekle­
mek, yetkilendirmek, yönlendirmek ve yapabilirliklerini artırmak
olarak görülmektedir. (SÖZEN &
ALGAN, 2009)
Hiyerarşik bir yapı içinde bağımlılık ilişkileriyle belirlenmiş bir örgütlenmenin dışında, aktörler
arasındaki ilişkilere yön verecek
kuralların kolektif şekilde ve müzakere yoluyla tesis edilmesini
öngören bir örgütlenme anlayışının gerekliliği artık kamu yöneticilerinin gündemine girmiştir.
(GAUDIN, 1998)
Buna karşın, kamu yönetiminin
bütün topluma yönelik ilgisi, yönetişim modeliyle kaçınılmaz olarak sektör sektör bölünecektir.
Teknokrat yönü ağır basan bu
modelin bütünsel olanı gözden
kaçırma riski de uygulayıcılar tarafından dikkatle analiz edilmelidir. (YÜKSEL, 2000)
mali hizmetler bülteni
Katılımcılık
Kısaca, devletin politikalarını
oluşturmasında ve uygulamasında, örgütlenmiş vatandaş kümeleri, yani sivil toplum örgütlerinin
ve özel sektörün dâhil olmasına
katılımcılık denilebilir. Katılımın
temel olarak üç aşaması olduğunu ileri sürebiliriz: bilgilendirme,
danışma ve aktif katılım. (DPT
Özel İhtisas Komisyonu, 2007)
Bilgilendirme, katılımcılığın prototip halidir. Danışma ise sivil topluma, bir politika üretilirken veya
uygulanırken açık toplantılarla ya
da konseyler oluşturmak suretiyle fikir sorma halidir. Aktif katılım
ise adından da anlaşılacağı gibi
sivil toplumun bizzat sürece dâhil
olmasıdır. Katılımcılığın günümüz
kamu yönetimine hâkim olmaya
başlaması ya da hâkim olmasının
arzulanması, temelde önemli bir
soruyu cevaplamaya yöneliktir.
Fuat Keyman ve Yılmaz Üstüner’in makalelerinde belirtikleri
gibi bu temel soru şu şekildedir:
“Burada sorulan ve aslında farklı
biçimlerde günümüzde de geçerliliğini koruyan soru şudur: Yönetim işlevini üstlenen insan veya
insan grubunun başka insanların
davranışlarını ve hatta yaşamlarının tümünü belirlemek hakkı nereden geliyor? Yönetim en genel
biçimiyle bir örgütte insan dâhil
tüm kaynakların önceden belirlenmiş amaca doğru güdülenmesi ve yönlendirilmesi ise,
'yönlendirilecek' insanların bunu
kabul etmeleri veya 'boyun eğ-
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
meleri' olgusunun altında yatan
nedenler nelerdir?” (ÜSTÜNER &
KEYMAN, 2006)
Özü itibariyle, aslında siyasal iktidarın yakasını binlerce yıldır bırakmamış bir sorunsal olan meşruiyet,
genellikle sadece insanın temel
hak ve özgürlüklerini ilgilendiren
konularda sorgulanan bir kavramdır. Buna karşın, serbest piyasa
mekanizmasının tüm dünyaya
hâkim olduğu bir çağda, ‘ticari
olan’a ilişkin düzenlemeler bazen
‘fazla teknik’ olduğu gerekçesiyle,
bazen ise ‘sosyal devlet bunu gerektiriyor’ şiarıyla katılımcılığı normatif bir olgu olarak görenlerin
dikkatlerinden kaçmış durumdadır.
Oysaki günümüzde ekonomik çarkları döndüren düzenlemeler; siyasiler, bürokratlar ve bu düzenlemelerden etkilenen özel sektöre mensup bireyler, gerek küreselleşmiş
dünyada kalkınmayı ve büyümeyi
gerçekleştirmek noktasında gerekse de nitelik ve nicelik olarak toplumun önemli bir kısmını oluşturuyor olmaları hasebiyle katılımcılığı
en çok içselleştirmesi gereken kesim olarak görünmektedir.
Kamu Özel Diyaloğu
Kamu Özel Diyaloğu (KÖD), bir
grup özel ve kamu sektörü aktörünü bir araya getiren kurumsal bir
düzenlemedir. KÖD tartışma forumları son derece resmi ve yapısal olabileceği gibi enformel ve
önceden planlanmadan da olabilmektedir. Diyalog girişimleri ise
birkaç saatten, uzun yıllara yayıla-
bilen bir aralıktadır. KÖD’ün amaçları arasında, özel sektör gelişimine olanak sağlayan bir ortam yaratmak için kurumsal reformlar
gerçekleştirmek, politika belirlemek ve ortak sorunları çözmek
için güven inşa ederek köprüler
kurmak vardır.
Diyaloğun gelişmesi zaman alır.
Tecrübeler göstermektedir ki her
bir tarafın devamlı ve saydam bir
diyalog için karşılıklı güven geliştirmesi gereklidir. Taraflar bilgi
paylaşımı ve sürdürülebilirliği sağlamak için kaynak ve zaman ayırma konusunda katkı sağlamaya
istekli olmalıdırlar. Zamanla, hem
kamu hem de özel sektör, karşı
tarafın ihtiyaçlarına hassasiyet
gösterme ve nüfusun büyük bir
kısmının yararlanacağı hareketli
bir ekonomi oluşturma konularında istekli olacaklardır.
Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına; Kamu Özel Diyaloğu
metodunu kullanabilmek için kilit
önem taşıyan husus, söz konusu
politikanın üç “P”nin faydasının
maksimize edildiği optimum noktada üretilmesidir. Bunlar; people
(insanlar), planet (gezegen) ve
profit (kâr)dır. (Nepal Business
Forum, 2012) Serbest piyasa ekonomisinin bir gereği olarak tüm
ekonomik faaliyetlerin nihai çıktısının “kâr” olması gerektiği vurgulanagelmiştir. Ancak, son tahlilde
kâr yine nihai amaç olmakla beraber işletmelerin de birtakım sosyal
sorumluluklarının bulunduğu da
Sayfa 7
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
son dönemde ifade edilmeye
başlanmıştır. Örneğin, bireysel
çıkarı en üst değer olarak belirlemiş bir ekonomik model, kaynakların sömürülmesi veya çevrenin
geri döndürülemeyecek bir tahribata uğratılması gibi sürdürülebi-
tanışmalarında büyük yarar olan
bir yöntemdir. Birçok ülkede, kamu ve özel sektör aktörleri arasında, özel sektörden gelen taleplerin
kamu kuruluşları tarafından cevaplanabilirliğini kısıtlayacak güvensizlik, endişe verici ilişkiler ve
olacaktır.
lir olmaktan uzak bir sosyoekonomik sistemi doğurmaktadır. Sanayileşmenin zirveye ulaştığı çağımızda sadece kâr hedefiyle yol alarak, gezegenin geleceğini göz ardı ederek faaliyetlerde
“anlaşamamazlık” belirgindir. Aktörler arasındaki şüphe ve işbirliği
eksikliği hem verimsizlik ve zaman
kaybına hem de büyüme, yatırım
ve yoksulluğun azaltılması konularında büyük sorunlar yaşanmasına
belirlenmesi gerekir. Bununla beraber, değişik seviyelerdeki özel
sektör kuruluşlarının iyi örgütlenmiş, hesap verebilir ve ehil olmaları, KÖD’ü çok daha istikrarlı hale getirmektedir. Bu gibi örgütle-
bulunmak terkedilmesi zorunlu
bir felsefedir. Devletin 1789
Fransız Devrimi ile dönüşmeye
sebep olmaktadır.
rin yokluğu en önemli zorluklardan biri olarak değerlendirilmek-
başlaması ile beraber, iktidarın
kaynağı ve meşruiyeti için vatandaşlar yani insanlar merkezde
konumlanmaya başlamıştır. Dolayısıyla, devletin tüm müdahaleleri
son tahlilde insanlar için bir fayda
maksimizasyonu zihniyetini içermelidir. Görüldüğü gibi, sürdürülebilir bir sistem oluşturabilmek
için; kâr, insanlar ve gezegene
yönelik tasarruflardan birinin diğerini domine etmesinin önüne
geçmek gerekecektir. . Bu üç
“P”nin optimum noktasını bulabilmek de ancak ve ancak politika
yapıcıları kararlarını alırken, gereken farkındalıkla ve yeterli bilgiyle besleyerek mümkün olabilir.
Özel sektörün gelişmesi için
problemleri ve olasılıkları belirleme mekanizması olan KÖD, hangi
seviyede olursa olsun kamu kesimi ve özel sektör işletmelerinin
Sayfa 8
KÖD için gerekli olan politik reform aşamaları şunlardır:
Sorunları değerlendirme ve kabul
etme,
Çözümleri doğru şekillendirme ve
yasallaştırma,
Reformları yürürlüğe koyma,
Reformun etkisini değerlendirme
ve denetimi.
İlk iki aşamanın uygulanması sırasında özel sektör katılımının ihmali
halinde, umut verici girişimler sona erebileceği gibi, diğer iki aşamanın da devamlılığının sağlanması tehlikeye düşecektir.
Yapısal ve kapsamlı bir KÖD özel
sektörün gelişmesi için darboğazları, seçenekleri ve olası girişimleri
belirlemek için gereklidir. Böyle bir
diyaloğun kurulması, kolaylaştırılması ve kurumsallaştırılması, katılım ve danışma süreçlerinin niteliklerinin artırılması yapılması beklenen reformlar için yol gösterici
İçeriğin belirli olması ve yaygın
kurumsal düzenlemelerin yapılması, şekillendirilmiş bir KÖD’ün
ilk aşamasıdır. Tartışmanın konusu, katılımcıları, seviye ve yapısı,
iletişim stratejisi gibi konuların
tedir. Birçok ticaret odası veya
işletme organizasyonu özel sektörün sadece küçük bir kısmını
bir
araya
getirebilmektedir.
(Mikhnev & Herzberg, 2009)
Özel sektörün gelişimine katkı
sağlayacak süreç KÖD’ün niteliği
ve diyaloğun kalitesi ile belirlenmektedir. Diyaloğu mümkün kılabilmek için KÖD katılımcılarının
sayısı sınırlı olmalı, sürecin başında kimlerin davet edileceği ve
kararların nasıl alınacağı belirlenmiş olmalıdır. Son olarak, politika yaratma süreci, siyasi ve bürokratik çevrelere zaten ulaşabilen küçük bir elit tabaka ile sınırlanmamalı, politika oluşturma ve
uygulama konusunda vatandaş
katılımını sağlayan ve karar mercilerinin hesap verilebilirliğini
destekleyen yapı ve süreçler üzerinde inşa edilmelidir.
İyi-Yönetişim ve KÖD Alanında
mali hizmetler bülteni
Örnek Ülke İncelemesi: Finlandiya
Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Dünya Yönetişim Endeksine” göre söz hakkı ve hesap verebilirlik alanında 100 üzerinden
97.2 puanla en önde gelen ülkelerden biri olan Finlandiya’ya 3-4
Mart 2015 tarihinde yapılan çalışma ziyaretinde Finlandiya
Gümrük İdaresinin iyi yönetişim,
kamu özel diyaloğu ve de
“müşteri” memnuniyeti alanındaki çalışmalarının yerinde görülmesi fırsatı yakalanmıştır.
Maliye Bakanlığı çatısı altında
faaliyet gösteren Finlandiya Gümrük İdaresinin “Paydaş Servisi”
adı verilen departmanı, üç ana
birimden oluşmaktadır. Bunlar:
“İş-Bilgi”, “Genel Bilgi” ve “Yetki
Merkezi” birimleridir. İyi yönetişim ile ilgili faaliyetlerin esas olarak bu departman tarafından yürütüldüğü Finlandiya Gümrük İdaresi, ulusal düzeydeki paydaşlarını
“Anahtar
Paydaşlar”,
“Gümrük+” ve “diğer paydaşlar”
olarak 3 kategoriye ayırmaktadır.
İş-Bilgi Birimi, anahtar ve gümrük+ kategorisindeki paydaşlara
gümrük işlemleri için en verimli
yöntemleri önererek, onların ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Bu
kapsamda İdare, “firmaların bilgisi ne kadar artarsa gümrük kontrol ihtiyacı da o kadar azalır” anlayışıyla hizmet sunmaktadır. Genel Bilgi Birimi, küçük paydaşlar
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
ile anahtar paydaşların problemlerini ve ihtiyaçlarını tanımlayarak
bunlara çözüm yolu üretmektedir.
Yetki Merkezi ise gümrük idaresinin görevleri kapsamına giren yetkilendirme ve paydaş kayıt işlemlerini yürütmekte ve geliştirmektedir.
Danışma Komitesi ve Paydaş
İşbirliği Grubu
Fin Gümrük İdaresi, paydaş odaklı
hizmeti geliştirmek için Danışma
Komitesi oluşturmuş ve sektör bazında beş ulusal paydaş işbirliği
grubu belirlemiştir. Bu gruplar taşı-
macılık, deniz trafiği, hava trafiği,
hızlı nakliye şirketleri ve elektronik
işlemler ile ilgili olanlar şeklindedir. İdare, hazırlanan düzenleme
taslaklarını paydaş gruplarına göndererek ilgili paydaşlardan görüş
almakta ve gelen görüşlere göre
uygulama öncesinde gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Bu gruplar, ihtiyaçları ve sorunları doğrultusunda idare tarafından yapılan
düzenlemelere yol gösterecek tavsiyelerde bulunmaktadır. Avrupa
Birliği mevzuatı ile ilgili yeni düzenlemeler konusunda da İdare, paydaş görüşlerini dikkate alarak
mevzuat çalışmalarında fikirlerini
aktarmaktadır. Ayrıca gerektiğinde
Gümrük İdaresi, bireysel değişiklikler için amaca özel paydaş işbirliği grupları kurabilmekte ve buna
ek olarak paydaşlar portal üzerinden kendi faaliyet alanları ile ilgili
konulara bağlanabilmekte ve böy-
lelikle idare ve paydaşlar arasındaki iletişime katkı sağlayabilmektedir.
Gümrük Okulu
Ülkemizde Kamu tarafından verilen hizmet eğitiminden farklı olarak, Fin Gümrük Okulunda hem
gümrük personeline hem de paydaşlara eğitimler verilmektedir.
Fin Gümrük Okulu tarafından verilen paydaş eğitimleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar: “e-öğrenme
kursları”, “eğitim talep eden firmalara gümrük işlemleriyle ilgili
kısa eğitim programları” ve
“ulusal paydaş eğitimi”dir. Paydaş temsilcileri ve çalışanları için
1,5 yıllık bir eğitim hazırlanmaktadır. Eğitim sonucunda katılımcılar sınava girmekte ve bu sınavdan başarılı olurlarsa gümrük işlemleri yapabilme yetkinliğini
gösteren resmi sertifikayı almaya
hak kazanmaktadırlar. Bu uygulama sayesinde, firmalar açısından
gümrük işlemlerinde yetkin istihdam, gümrük idaresi açısından
ise gümrük işlemlerinde bilgi eksikliğinden
kaynaklanabilecek
hata ve sorunların daha başlamadan engellenmesi sağlanmaktadır.
Paydaş Memnuniyet Anketleri
Finlandiya Gümrük İdaresi her iki
yılda bir paydaş memnuniyet anketleri hazırlamaktadır. Anketler
internet üzerinden paydaşlara
gönderilmekte ve internet sitesinde iki yıl boyunca herkesin
Sayfa 9
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
kullanımına açık bir şekilde yer
almaktadır. Anketlere katılım %
20 civarında olup paydaşlara hatırlatma iletileri yoluyla katılım
artırılmaya çalışılmaktadır. Bu
anketler dışında, her gümrük idaresinde paydaşların aldıkları hiz-
alanına giren konularla ilgili olarak
çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu
ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici çalışma grupları oluşturabile-
danışma organının objektifliğini
tesis edecek bir unsur olarak nitelendirilebilir. Bu husus, devletin
ticari hayatı düzenlemesi esnasında kapsayıcı olmayı kendine
ilke edindiğini, serbest piyasa
ekonomisinde demokratik pren-
metler ve idare ile ilgili görüş ve
önerilerini bildirebilecekleri formlar yer almaktadır.
cektir.
siplerin yerleştirilmesini hedeflediğini ifade etmektedir. Yine aynı
madde, uluslararası gelişmelerle
ülke koşullarının bir potada eritilerek dünya ticaretindeki eğilimlerin ülkemizde faaliyet gösteren
ticaret erbabı tarafından içselleştirilmesini öngörmektedir. Dolayısıyla, küreselleşen dünyada, geri
Paydaş Geri Bildirimleri
Finlandiya Gümrük İdaresi, paydaşlarından geri bildirimleri, internet siteleri aracılığıyla veya
ofislerde bulunan dilek ve şikâyet
kutuları kanalıyla edinmekte ve
daha sonra bunları tek bir noktada toplamaktadır. Geri bildirimler; olumlu geri bildirimler, olumsuz geri bildirimler ve geliştirme
önerileri olarak 3 kategoriye ayrılmakta ve en geç 5 gün içerisinde cevaplandırılmaktadırlar.
Gümrük ve Ticaret Konseyi
Yönetişim ve kamu özel diyaloğu
ilkeleri, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesinde kendisine yer bulmuştur.
Anılan maddeye göre, Bakanlığa
gümrük ve iç ticaret politikalarının oluşturulması ve uygulanması
ile ilgili olarak görüş bildirmek ve
bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere danışma
organı niteliğinde Gümrük ve Ticaret Konseyi kurulması öngörülmüştür. Ayrıca Bakanlık, görev
Sayfa 10
İlgili maddeye dayanılarak hazırlanıp 28331 sayılı ve 22/06/2012
tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük ve
Ticaret Konseyi Yönetmeliği, Konsey ile ilgili esas ve usulleri belirlemiştir. Söz konusu yönetmeliğin 4
üncü maddesi, Gümrük ve Ticaret
Konseyinin ilkelerini ortaya koymaktadır. Bu ilkeler; “Konsey,
gümrük ve ticaret politikalarına,
ekonomik sistemdeki tüm aktörlerin ortak katılımı ve işbirliği temelinde ve objektif esaslara göre yön
vermeye katkı sağlayan bir danışma organıdır. Konsey, çalışmalarında uluslararası gelişmeleri, dünya ticaretindeki eğilimleri ve ülke
koşullarını gözetir. Katılımcılığa ve
ortak akla dayanan uzlaşmayı
esas alır. Değişimi ve yenilikleri
öngörerek, sonuç odaklı, analizlere dayalı çalışma kültürünü benimser.” şeklinde ifade edilmiştir.
Söz konusu madde, ülkemizde
kamu hizmetinin sunulması hususunda, yerleşmesi şart ve büyük
bir atılım gerçekleştirecek olan
prensiplerin bir yansıması olarak
değerlendirilmelidir. “Sistemdeki
tüm aktörlerin ortak katılımı” bu
kalmamak adına gerekli çalışmaların yapılacağı, en iyi örneklerin
incelenerek uyarlanacağını varsayarsak algılarını dış dünyaya açmış, içine kapalı olmayan bir ticari sektörün oluşturulması hedeflenmektedir, diyebiliriz.
Söz konusu maddede ayrıca, inovasyon konusu da kendine yer
bulmaktadır. Sonuç odaklı, analizlere dayanan ve değişimleri
öngörebilen inovatif bir düşünme
tarzı, iyi yönetişimin içselleştirilebilmesinin
olmazsa
olmaz
“düşünme üslubudur”.
Hülasa kelam, Gümrük ve Ticaret
Konseyinin ilkelerini düzenleyen
madde, postmodern dünyanın
yükselen değeri “iyi yönetişim”in
sacayaklarından olan katılımcılık,
kapsayıcılık, objektiflik, küreselleşme ve inovasyon kavramlarının bir nevi Gümrük ve Ticaret
mali hizmetler bülteni
Bakanlığının çalışmalarına esas
teşkil edeceği yönündeki iradenin
ilk adımları olarak değerlendirilebilir.
Yapısı ve Çalışma Usulleri
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Anılan maddeye göre temsilci üyeler, bazı kamu kurumları ve sivil
toplum kuruluşlarının yöneticilerinden oluşmaktadır. Buna göre kamu kesiminden;
Gümrük ve Ticaret Konseyi, Ge-
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
nel Kurul ve İcra Kurulu olmak
üzere iki organdan oluşmakta
olup Konseyin Başkanı, Bakan
olarak belirlenmiştir. Doğal üyeler, temsilci üyeler ve seçilmiş
üyeler olarak gruplandırılan 65
üyeli Genel Kurulun, olağan olarak yılda bir kez toplanması ön-
kanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Hazine Müsteşarlığı, Merkez Ban-
görülmüştür.
kası, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tütün ve
Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu,
Türkiye İstatistik Kurumu,
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre aşağıda sıralanan
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yöneticileri Gümrük ve Ticaret Konseyi Genel Kurulunun doğal üyeleri olarak belirlenmiştir:
Bakan, Bakan Yardımcısı,
Bakanlık Müsteşarı,
Sekretaryanın bağlı bulunduğu
Müsteşar Yardımcısı,
Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü,
İç Ticaret Genel Müdürü, Risk
Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü,
Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü, Kooperatifçilik Genel Müdürü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler
Genel Müdürü, Tasfiye Hizmetleri
Genel Müdürü, Strateji Geliştirme
Başkanı.
Türkiye Bankalar Birliği,
Türkiye Ziraat Odaları Birliği,
TÜRMOB,
TÜDEF,
TÖF,
YASED,
TÜGİAD,
ASKON,
Vapur Donatanları ve Acenteleri
Derneği,
UND,
UTİKAD,
Gümrük Müşavirleri Derneklerini
temsilen bir Başkan,
Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerini temsilen bir Başkan.
Konseyin yürütme organı olan ve
7 üyeden oluşan İcra Kurulunun
ise, Konsey Başkanı tarafından
seçilerek olağan olarak altı ayda
bir toplanması öngörülmüştür.
Ayrıca, İcra Kurulunun teklifi ve
Başkan’ın onayı ile çalışma komisyonları oluşturulabilmektedir.
Kurumu, KOSGEB, Türk Standartları Enstitüsü’nün müsteşar veya
başkanları Konseyde temsil edilirken, aşağıda yer alan sivil toplum
kuruluşlarının başkanları da temsilci üye sıfatıyla Genel Kurulda yer
almaktadır.
TOBB,
Çalışma komisyonlarına üye seçme yetkisi İcra Kuruluna aittir.
Gümrük ve Ticaret Konseyinin
sekretarya hizmetleri söz konusu
yönetmeliğe göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
TESK,
TESKOMB,
Türkiye İhracatçılar Meclisi,
TÜSİAD,
MÜSİAD,
TÜMSİAD,
TÜRKİYE-KOOP,
Gümrük ve Ticaret Konseyi 1.
Genel Kurul Toplantısı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen
Gümrük ve Ticaret Konseyinin ilk
genel kurul toplantısı, 13 Mayıs
Sayfa 11
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl hedeflerine
ulaşması yolunda, “yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla ülkemizi,
gümrük hizmetlerinin ve ticaretin
en kolay ve en güvenli yapıldığı,
düzenleyen birincil ve ikincil mevzuatın yapımı sırasında ya da genel bir ticari devlet politikası belirlenirken bu masadan yükselen
sinerjinin, ekonomik hayatı tabiri
caizse şaha kaldırmasını beklemek son derece doğal bir tavırdır.
dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirme” vizyonuyla toplanan ilk Gümrük ve Ticaret Konseyi Genel Kurulu,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı paydaşlarının yoğun ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de bugüne kadar, ne yazık
ki sivil toplumun yönetime katılması sınırlı düzeyde kalmıştır. Bu
katılım eksikliği ise zaman zaman,
vatandaşların beklenti ve taleplerini yansıtmayan düzenlemeler yapılması sonucunu doğurmuştur.
Bu eksikliğin en somut örneklerini,
Genel Kurul Toplantısında, paydaşların Konseyin çalışma usul ve
esasları ile ilgili olarak İcra Kurulu
ve çalışma komisyonlarında özel
sektör temsilcilerinin ağırlıkla yer
alması ve mevzuat değişikliklerinin Gümrük ve Ticaret Konseyi
çatısı altında istişare edilmesi
yönünde beklentilerinin bulunduğu gözlemlenmiştir.
Sonuç
Rekabet ve eşitliğe dayalı piyasa
mekanizması, oyunun kurallarının
belirlenmesinde ve saha çizgilerinin çizilmesinde piyasanın tüm
aktörlerinin söz haklarının olmasını gerektirir. Bu ise bugüne kadar tribünde oturmuş olanların
sahaya inerek seslerini hem birbirlerine hem de devlete duyurmaları ile mümkündür. Onları katılmaya teşvik edecek, belirlenmiş bir sistem dâhilinde bir masa
etrafında toplayacak olan güç ise
elbette devlettir. Ticari hayatı
Sayfa 12
Resmi Gazete’de ilk kez yayımlanmasından itibaren defalarca değiştirilmek zorunda kalınan mevzuat
metinlerini inceleyerek görmek
mümkündür.
Kamunun faaliyetleri ile ilgili olarak paydaşların karşılaştığı sorunların çözümlenmesi ve işlemlerin
daha hızlı ve kolay yürütülmesi
amacıyla paydaş görüşlerinin sistemli biçimde takip edilmesi artık
reddedilemez bir gerekliliktir. Finlandiya Gümrük İdaresinin yönetişim konusundaki çalışmalarının da
örnek teşkil ettiği üzere, paydaşlarla sistematik ve etkin iletişim
kanallarının kurulup ülkemizdeki
tüm kamu kurumlarınca hayata
geçirilmesi faydalı bir yaklaşım
olacaktır.
Kaynakça
AKTAN, C. C. (2003). Değişim Çağında Devlet. Konya: Çizgi Kitabevi.
CRAM, L. (2001). Governance
to Go: Domestic Actors, Institutions and the Boundaries of
the Possible. Journal of Common Market Studies, 595 618.
DPT Özel İhtisas Komisyonu.
(2007). Kamuda İyi Yönetişim.
Ankara: DPT.
ERGUN, T. (2004). Kamu Yönetimi. TODAİE Dergisi, 334-335.
GAUDIN, J.-P. (1998). Modern
Governance, Yesterday and
Today: Some Clarifications to
be Gained from French Government Policies. International
Social Science Journal No:155,
48.
Mikhnev, A., & Herzberg, B.
(2009). Public-Private Dialogue. Washington DC: International Finance Corporation.
Nepal Business Forum. (2012).
Improving Stakeholder Relations. Inclusive Development of
the Economy (s. 2). Dhangadhi:
GIZ.
OKÇU, M. (2011). Değişen
Dünyayı Anlamak İçin Önemli
Bir Kavram: Yönetişim. Ankara
Sanayi Odası Dergisi, 45.
SÖZEN, S., & ALGAN, B.
(2009). İyi Yönetişim. Ankara:
İçişleri Bakanlığı Genel Yayın
No: 654.
ÜSTÜNER, Y., & KEYMAN, F.
(2006). Globalleşme, Katılımcı
Demokrasi ve Örgüt Sorunu.
Ekonomik Yaklaşım, 42.
YÜKSEL, M. (2000). Yönetişim
Kavramı Üzerine. Ankara Barosu Dergisi, 158.
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Müjgan ÖZBEK / Gıda Tarım ve Hayv. Bakanlığı /
Mali Hizmetler Uzmanı
“ Kamu İhale Mevzuatında 2015 Yılında Yapılan Değişiklikler ”
Kamu ihale mevzuatında yine bir
Kesinleşen ihale kararlarına ve
sından fazla hissesine sahip
dizi değişiklikler yapılmış olup, bu
ihale İptal Kararının Bildirilmesin-
ortağına ait olması halinde su-
değişiklikleri ana başlıklar halin-
de, daha önce Kanun maddesine
nulmak üzere ilk ilan veya davet
de aşağıdaki şekilde ele almak
atıfta bulunarak belirtilen şikâyete
tarihinden sonra düzenlenen ve
mümkündür.
ilişkin sürelerin yeni değişiklikle
düzenlendiği
ihale usulüne göre 5 veya 10 gün
geriye doğru son beş yıldır ke-
olarak açık bir şekilde belirtilece-
sintisiz olarak bu şartın korundu-
ği,
ğunu gösteren belgenin sunulma-
Kamu İhale Kanunu’nun 57 in-
sı zorunluluğu kaldırılmış olup, bu
ci maddesi uyarınca, Kamu İhale
değişiklik sadece iş denetleme
Kurulu kararlarına karşı, kararın
belgesini kapsamaktadır.
tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş
5) Yapım İşleri İhalelerinde
sayıldığı tarihten itibaren altmış
Aşırı Düşük Teklifler:
gün içerisinde, İdare Mahkeme-
2014 yılında ihale ilanında ve do-
1)
Serbest
Muhasebecilerle
İlgili Değişiklikler:
Uygulama Yönetmelikleri kapsamında ihale dokümanında idarelerce istenen Ekonomik ve Mali
Yeterliğe İlişkin Belgeler, Mesleki
ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ile makine, teçhizat ve diğer
ekipmana ilişkin belgeleri onaylamakla/düzenlemekle yetkili kılı-
si’nde iptal davası açılabileceği,
tarihten
itibaren
kümanında belirtilmesi halinde,
nanlar arasına «serbest muhase-
İtirazen şikâyet başvurusu üzerine
aşırı düşük teklif tespit ve değer-
beci» ler de eklenmiştir.
Kurul tarafından başvuru sahibinin
lendirme işlemlerine ilişkin idare-
teklifinin geçerli olduğuna dair dü-
lere sunulan,
zeltici işlem kararının verildiği an-
a) Sınır değerin altında olan tek-
2) İdareye Şikâyet Başvurusu
İle İlgili Değişiklikler:
İhale sonuçlarının bildirilmesine
ilişkin bazı formlarda yer alan ve
4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine atıfta bulunan düzenleme,
yine kanunda yazılı olan “on gün”
ifadesinin sadece açıkça yazılması şeklinde değiştirilmiş, süre olarak bir değişiklik yapılmamıştır.
3) Şikâyet ve İdari Yargıya
Başvuru Sürelerinin Belirtilme-
cak idarenin kararın gereğini yerine getirmediği hallerde, başvuruların doğrudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği düzenlenmiştir.
liflerin ihale komisyonunca aşırı
düşük teklif olarak tespit edileceği ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu
4) Yapımla İlgili Hizmet İşleri ve
tespit edilen bileşenler ile ilgili
Danışmanlık Hizmet Alımlarına
ayrıntıların yazılı olarak istenece-
İlişkin İhalelerde:
ği,
Tüzel kişilerce sunulan iş denetle-
b) İhalenin, aşırı düşük teklif tes-
me belgesinin, tüzel kişiliğin yarı-
pit ve değerlendirme işlemleri
si:
Sayfa 13
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
yapılmaksızın sonuçlandırılacağı,
pılamayacak alımlar listesinde yer
manında sınır değerin altında
c) Eşik değerin yarısına kadar
alan işlerin ihalelerinde ihalenin,
olan tekliflerin reddedileceğinin
olan ihalelerde, sınır değerin al-
aşırı düşük teklif tespit ve değer-
belirtilmesi halinde, sınır değerin
tında olduğu tespit edilen istekli-
lendirme işlemleri yapılmaksızın
altında olduğu tespit edilen istek-
lerin teklifleri açıklama istenmek-
sonuçlandırılacağı düzenlenmiştir.
lilerin teklifleri açıklama isten-
sizin reddedilebileceği, seçenek-
6) İhaleye Davet Formunda Ya-
meksizin reddedilebileceği,
lerine yeni kriterler ilave edilmiş-
pılan Değişiklikler:
Şeklindeki seçenekler korunur-
tir.
İlan yapılmadan gerçekleştirilen,
ken bunların nasıl tercih edilece-
Yaklaşık maliyeti eşik değerin
pazarlık usulü ile (21. maddenin b
ğine dair yeni kriterler getirilmiş-
üçte birine eşit veya bu değe-
ve c bentlerine göre) yapılan ihale-
tir.
rin üzerinde olan ihalelerde, sı-
ler için “tarafınıza elden tebliğ
 Bu
nır değerin altında olan tekliflerin
edilmiştir./iadeli taahhütlü olarak
aşırı düşük teklif olarak tespit
posta yoluyla/EKAP üzerinden/
edilmesi zorunlu kılınmıştır.
faksla
Yaklaşık maliyeti eşik değerin
gönderilmiştir”
şeklinde
değiştirilmiştir.
üçte birine kadar olan ve açık
7) Hizmet Alımı İhalelerinde
ihale veya Kanunun 21 inci mad-
Aşırı Düşük Teklifler:
desinin (b) ve (c) bentleri gere-
2014 yılında getirilen aşırı düşük
ğince pazarlık usulü ile yapılan
teklif tespit ve değerlendirme iş-
ihalelerde, yukarıdaki seçenekler-
lemlerine ilişkin idarelere sunulan,
den herhangi birinin kullanılması
kriterler:
 Eşik
değerler,
 Pazarlık
usulüne göre ilanlı ve
ilansız yapılan alımlar,
 Personel
ve
çalıştırılmasına dayalı
personel
çalıştırılmasına
dayalı olmayan hizmet alımları
olarak belirlenmiştir.
* Yaklaşık maliyeti eşik değerin
yarısına eşit veya bu değerin üze-
a) Sınır değerin altında olan teklif-
rinde olan ihalelerde aşırı düşük
lerin ihale komisyonunca aşırı dü-
teklif
şük teklif olarak tespit edileceği
Yaklaşık maliyeti eşik değerin
kılınmış ve büyük ölçekli işlerde
ve bu teklif sahiplerinden Kurum
üçte birine kadar olan ve belli
aşırı düşük sorgulamasının öne-
tarafından
istekliler arasında ihale veya Ka-
mine dikkat çekilmiştir.
göre teklifte önemli olduğu tespit
nunun 21 inci maddesinin (a), (d)
edilen bileşenler ile ilgili ayrıntıla-
ve (e) bentleri gereğince pazarlık
rın yazılı olarak isteneceği,
mümkün görülürken 21/ f bendinin yer almadığı görülmektedir.
usulü ile yapılan ihalelerin aşırı
düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılacağı,
Kurum
tarafından
yayımlanan
aşırı düşük teklif sorgulaması yaSayfa 14
belirlenen
kriterlere
değerlendirmesi
zorunlu
* Yaklaşık maliyeti eşik değerin
yarısına kadar olan, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hiz-
b) İhalenin, aşırı düşük teklif tespit
met alımlarında, açık ihale, belli
ve değerlendirme işlemleri yapıl-
istekliler arasında ihale veya ilan-
maksızın sonuçlandırılacağı,
sız yapılan pazarlık ihalelerinde
c) Eşik değerin yarısına kadar olan
bu üç seçenekten birinin kullanıl-
ihalelerde, ihale ilanında ve dokü-
ması serbestisi tanınmıştır.
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
* Yaklaşık maliyeti eşik değerin
“yüklenicinin
başlığını
tir. 08.07.2015 tarihi itibariyle bu
yarısına kadar olan ve Kanunun
taşımakta ve bununla ile ilgili dü-
süre Bakanlar Kurulu Kararının
21 inci maddesinin (a), (d) ve (e)
zenlemeler bu maddede yer al-
yayımlanmasına kadar yani süre-
bentleri gereğince pazarlık usulü
maktadır.
si belli olmayan bir tarihe kadar
ile yapılan personel çalıştırılması-
9) Tebliğin 45.1 inci Maddesi
uzatılmıştır.
na dayalı olmayan hizmet alımı
Yürürlükten Kaldırılmıştır:
Genel Tebliğin 78. Maddesinin
Tebliğde yer alan sınır değerin
bazı fıkralarında hangi işlerin per-
* Yaklaşık maliyeti eşik değerin
altında olan teklif değerlendirme-
sonel çalıştırılmasına dayalı hiz-
yarısına kadar olan personel ça-
sine ilişkin seçeneklerle ilgili ola-
met alımları olduğu gibi hususla-
lıştırılmasına dayalı hizmet alımı
rak Hizmet ve Yapım İhalelerine
rın yer aldığı bazı düzenlemeler
ihaleleri ile
ilişkin alım yöntemi ve alım konu-
kaldırılmıştır. Dolayısıyla bir an
* Kurum tarafından yayımlanan
larına kadar farklı alanlarda deği-
önce bahse konu Yönetmeliğin
aşırı düşük teklif sorgulaması ya-
şiklikler yapılarak Uygulama Yö-
çıkarılması ve ilgili Kurumdan izin
pılamayacak alımlar listesinde
netmeliklerine işlenmiş olup, bu-
yazısının alınması ile ilgili sürecin
yer alan işlerin ihalelerinin
rada yer alan eski düzenleme yü-
başlatılması mevcut ve olası be-
Aşırı düşük teklif tespit ve değer-
rürlükten kaldırılmıştır.
lirsizliklerin ortaya çıkmasını ön-
lendirme işlemleri yapılmaksızın
10) Kamu İhale Genel Tebliğin-
sonuçlandırılacağı düzenlenmiş-
de Personel Çalıştırılmasına
tir.
Dayalı Hizmet Alımları İle İlgili
8) Hizmet İşleri Genel Şartna-
Yapılan Değişiklikler:
mesinin 54 üncü Maddesinin
6552 sayılı Kanunun 11. Maddesi
Altıncı Fıkrası Yürürlükten Kal-
ile getirilen değişiklikte (4734 EK
dırılmıştır:
8. Madde) 62 nci maddenin birin-
Yüklenici ile idarenin, tasfiyenin
ci fıkrasının (e) bendi kapsamın-
Uygulama Yönetmelikleri ile Ge-
da personel çalıştırılmasına daya-
nel Tebliğde, 27 Haziran 2015
lı hizmetler (danışmanlık hizmet
tarihinde, değişiklik yapılarak İş
alımları hariç) için ihaleye çıkıl-
deneyim belgelerinin EKAP üze-
madan önce uygun görüş alınma-
rinden kayıt altına alınma süresi
sı zorunlu kılınmış ve bu kapsam-
1/7/2016 tarihine dek yani bir
da bir Yönetmelik çıkarılacağı
yıl daha uzatılmıştır. Böylelikle
hükmüne yer verilmiştir. Ancak
mevcut iş deneyim belgeleri,
son ertelemelerle birlikte izin al-
EKAP’a
ma
1/7/2016 tarihine kadar kullanı-
ihaleleri
idare lehine olduğu durumlarda
Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması halinde sözleşmenin tasfiye edilebileceği hükmü ile,
Yüklenicinin ölümü durumunda
sözleşmenin tasfiyesi söz konusu
olabilir hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. Zaten bir sonraki madde
Sayfa 15
ölümü”
zorunluluğu
11
leyerek uygulayıcıları rahatlatması açısından önem arz etmektedir.
11) Kamu İhale Mevzuatında İş
Temmuz
2015 tarihine kadar ertelenmiş-
Deneyim Belgelerinin Düzenlenmesi Hususunda Yapılan
Değişiklik:
kayıtları
labilecektir.
yapılmaksızın
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Eşref BAŞKAN / Gümrük ve Ticaret Bakanlığı /
Daire Başkanı
“ Görevden Almalara İlişkin Yapılan Kanuni Düzenleme”
15.04.2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazetede 6639 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayımlanmıştır. Bu Kanunun 23 üncü maddesiyle, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek 18 inci madde eklenmiştir. Bu madde ile bulunulan kadro unvanının
ek göstergesi esas alınarak, görevden alınan personelin hangi kadro unvanına atanacağına ilişkin düzenleme
yapılmıştır. Söz konusu maddenin getirdiği hükümlerin anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla, madde tablo
olarak dizayn edilmiştir.
375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
EK MADDE 18 – (EK: 27/3/2015 - 6639/23. Madde)
KAPSAM
DÂHİL
Başbakanlık’ta
Bakanlıklarda
Bağlı ve ilgili kuruluşlarda
(ilişkili kuruluşlar hariç)
Başkan ve üyeleri hariç olmak üzere
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda
(1-RTÜK 2-BTK 3-SPK 4-BDDK 5-EPDK 6-KİK 7-RK 8-TAPDK 9KGMDSK)
Sayfa 16
HARİÇ
4857 sayılı İş Kanunu
926 sayılı Türk Silâhlı
Kuvvetleri Personel Kanunu
3046 sayılı Kanunun 21/A
maddesi (Bakan Yardımcıları)
Kapsamında bulunanlar
Hâkim ve savcılar,
Dışişleri meslek memurları,
Mülki idare amirliği hizmetleri
sınıfı,
Millî istihbarat hizmetleri sınıfı ve Emniyet hizmetleri sınıfı
Kapsamına giren ve
yönetici kadrolarında
bulunanlar
Atanma şartlarını kaybetme,
ceza kovuşturması disiplin
soruşturması
Sonucunda görevden alınanlar
Mevzuatı uyarınca görevde
yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlardan
Ek göstergesi 3000
(dâhil) ve daha düşük tespit edilenlerde bulunanlar
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Görevden alınan veya görev süreleri sona eren
Ek göstergesi 7.600 ve daha yüksek
tespit edilen yönetici kadrolarında
bulunanlar
Müsteşarlar
Başbakanlık Merkez Müşaviri kadrolarına
Ek göstergesi 7.000 olan yönetici
kadrolarında bulunanlar
Başbakanlık Müşaviri kadrolarına
Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek (7.000 hariç) tespit edilen yönetici kadrolarında veya pozisyonlarında bulunanlardan
Görevden alındıklarında
veya görev süreleri sona
erdiğinde
Başbakanlık Merkez Teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar
Başbakanlık Müşaviri kadrolarına,
Bakanlık merkez teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında olanlar
Bakanlığın müşavir
kadrolarına,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda olanlar
Kurumlarının müşavir veya danışman kadro veya
pozisyonlarına,
Ek göstergeleri 3.600 (dâhil) ila 6.400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında
bulunanlar
Görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde
Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A)
fıkrasının
(11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadrolarda bulunanlardan
Mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden
merkez teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda bulunanlar
Daha önceki bu
kadro veya pozisyonlarına
Sayfa 17
mali hizmetler bülteni
Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin
“Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadrolarda
bulunmayanlardan
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Toplam en az üç yıl
görev yapmış olanlar
VE
657 sayılı Kanunun
36 ncı maddesinin
“Ortak Hükümler”
bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadro veya
pozisyonlardan
kurumlarınca tespit edilmiş olanlardan birine
Mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı
veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatına ait kadro
veya pozisyonlarda bulunmayanlardan
Üç yıldan az
görev yapmış olanlar
Merkez veya taşra
teşkilatına ait
Araştırmacı kadro
veya pozisyonlarına,
Ek göstergesi 3.600’den daha düşük tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar
Görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde
Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün
(A) fıkrasının
(11) numaralı bendinde sayılan kadrolarda bulunanlardan (NOT: Merkez ve Taşra)
Daha önceki bu
kadro veya pozisyonlarına
Mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden
kadro veya pozisyonlarda bulunanlar
Diğerleri
Sayfa 18
Merkez veya taşra
teşkilatına ait
Araştırmacı kadro
veya pozisyonlarına,
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
ATANIRLAR
Bu şekilde atananlardan
Bir ay içinde talepte bulunanlar,
Atamaya yetkili amirler tarafından
Yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması hâlinde, bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.
Daha önce bulundukları
veya öğrenim durumları
itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin
kadro veya pozisyonlara
Bir ay içinde atanırlar.
Bu şekilde ihdas edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar boşalması hâlinde, herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
Anılan kadro ve pozisyonlara atananlar, atamaya yetkili amirleri tarafından belirlenen birimlerde istihdam edilir.
Yönetici kadro veya pozisAtandıkları söz konusu kadro
yonlarında kesintisiz olarak
veya pozisyonlarda bulunmaları
en az iki yıl fiilen görev yapkaydıyla,
mış olanların mali hakları,
Özel mevzuatına göre
Emeklilik bakımından yararlanılanlar da dâhil olmak üzere
Atandıkları tarihi takip
eden
ay başından itibaren ikinci
yılın sonuna kadar
Fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç,
önceki görevine ait
ödeme unsurları
esas alınarak verilmeye devam edilir.
Ek göstergeleri farklı tespit edilenler hakkında
657 sayılı Kanuna
ekli cetvellerde yer
alan aynı veya benzer kadro unvanları
için uygulanan ek
gösterge rakamları
dikkate alınır.
Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.
Mali konularda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye
Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Diğer konularda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.
Sayfa 19
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Selma DEMİR / Türkiye Atom Enerjisi Kurumu /
Mali Hizmetler Uzmanı
“ Hazine Yardımı Alan Özel Bütçeli İdarelerde Bütçe Uygulama Süreci”
1927 yılında yürürlüğe giren Mu-
sıyla kullanılan verimlilik, fayda-
Söz konusu kanunun “Bütçe tür-
hasebe-i Umumiye Kanunu, kamu
maliyet, etkinlik, etkililik, iç kont-
leri ve kapsamı” başlıklı on ikinci
mali yönetim sisteminde seksen
rol, saydamlık, hesap verilebilirlik
maddesinden
yıla yakın bir süre içinde çok az
gibi yeni kavramlar girmiştir. Ayrı-
ilkeleri, Gelir ve giderleri etkileye-
değişikliğe uğrayarak uygulanmış
ca bütçenin plan ve programlarla
cek kanun tasarıları, Merkezî yö-
ancak dünyada ve ülkemizde sos-
ilgisi kurularak, çok yıllı bütçe uy-
netim bütçe kanununun kapsamı
yal, ekonomik, bilgi
sistemleri,
gulaması ile bütçenin bir yönetim
ve düzeni Orta vadeli program,
teknoloji alanlarda meydana ge-
aracı olarak kullanılması sağlan-
malî plan ve bütçe hazırlama reh-
len hızlı değişimler sonucunda
mıştır. Analitik bütçe sınıflandır-
beri, Merkezî yönetim bütçesinin
kamu mali yönetim sisteminde
masına geçilerek bütçenin ayrıntılı
hazırlanması, Merkezî yönetim
de değişimi zorunlu kılmıştır. Bu
analizi ile mali istatistik ve ayrıntılı
bütçe kanun tasarısının sunulma-
değişim ihtiyacı doğrultusunda
raporlama yapabilme imkanı doğ-
sı, Merkezî yönetim bütçe kanun
Muhasebe-i Umumiye Kanunu
muş ve farklı hukuki statüleri ne-
tasarısının görüşülmesi, Ödenek-
yürürlükten
5018
deniyle farklı bütçe uygulamaları
lerin kullanılması, Ödenek aktar-
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
olan idarelerin bütçelerinin konso-
maları,
Kontrol Kanunu yürürlüğe girmiş-
lide edilerek, karşılaştırılabilmesi
ödenek gönderme, Yedek öde-
tir.
mümkün kılınmıştır. Bunun yanı
nek, Örtülü ödenek, Kamu yatı-
sıra bütçenin kapsamının genişle-
rım projeleri, Yüklenmeye girişil-
tilmesi yanında döner sermaye,
mesi, Ertesi yıla geçen yüklenme,
fon ve benzeri uygulamalara son
Gelecek yıllara yaygın yüklenme-
verilmeye çalışılmıştır.
ler, Bütçelerden yardım yapılma-
kaldırılarak,
Birçok maddesi 2006 yılı başında
yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile önemli
değişikliklere gidilerek kamu mali
yönetim sistemine yeni kavram-
5018 sayılı kanununda Kamu mali-
lar ve kurumlar kazandırılmış,
yesine yönelik yapılan düzenleme-
katma bütçe uygulaması kaldırı-
ler
larak, konsolide bütçe kavramı
nin merkezden ve yerinden yöne-
kapsama dahil yeni idarelerle ge-
tim esaslarına göre yürütüleceği
nişletilmiş ve merkezi yönetim
ayrıca kamu maliyesi ilkelerinin
bütçesine
uygulanmasına
dönüştürülmüştür.
ile
kamu
maliyesi-
ilişkin
usul
ve
itibaren;
“Bütçe
Merkez dışı birimlere
sı, Bütçe politikası, gelir ve giderlerin izlenmesi” başlıklarıyla 30
uncu maddesine kadar Merkezî
Yönetim
Bütçe
Kanunu
ve Bütçelerin Uygulama Esaslarına yönelik oldukça geniş kapsamlı düzenleme yapılmıştır.
Türk kamu mali yönetim sistemi
esasların Maliye Bakanlığınca be-
“Bütçe politikası, gelir ve giderle-
literatürüne özel sektörde fazla-
lirlenip izleneceği belirtilmiştir.
rin izlenmesi” başlıklı 30 uncu
Sayfa 20
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
maddede yapılan “Maliye Bakanı,
dadırlar. Bilgi, belge ve hesap
merkezî yönetim bütçe kanunu-
durumlarını ibraz etmeyen veya
nun uygulamasına ilişkin olarak;
uygun harcama yapmayan kamu
harcamalarda tasarrufu sağla-
idareleri ve diğer kuruluşlarla ilgi-
mak, tutarlı, dengeli ve etkili bir
li olarak gerekli önlemleri almaya
bütçe politikası yürütmek için
Maliye Bakanı yetkilidir….” dü-
gelir ve giderlere ilişkin kanun,
zenlemeleri ile kamu maliyesi-
tüzük, yönetmelik ve kararname-
nin merkezden yönetim esasları-
lerle belirlenmiş konularda uygu-
na göre bütçe politikası ve uygu-
lamaları düzenlemek üzere ge-
lamasında Maliye Bakanlığı ve
rekli önlemleri almaya, standart-
Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır.
ları belirlemeye, sınırlamalar koy-
5018
maya, kamu istihdam politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına yön vermeye, bütçe harcama ve gerçekleşmelerini izlemeye, ödeneklerin dağıtım ve kullanımını belirli esaslara bağlamaya
ve bu hususlarda kamu idareleri
için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Genel yönetimin tüm gelir ve giderleri ile
borç ve malî imkânlarının tespitinin ve takibinin yapılabilmesi
amacıyla, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve merkezî yönetim bütçesinden yardım
alan kurum, kuruluş, vakıf ve dernekler ile benzeri teşekküller;
gelir ve gider tahminlerini, malî
tablolarını, birbirleriyle olan borç
ve alacak durumlarını, personel
giderlerine ilişkin her türlü bilgi
ve belgeleri, istenilmesi halinde
Maliye Bakanlığına vermek zorun-
sayılı
kanunda
bütçe:
“Belirli bir dönemdeki gelir ve
gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge”
olarak
aynı kanunun 15. maddesinde
ise
merkezi
yönetim bütçesi
rinde sınıflandırmaya gidilmiştir.
Buna göre Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları
ve mahalli idarelerden oluşmaktadır. Bu şekilde kapsam genişletilerek uluslararası standartlara
uygun olarak belirlenmiştir.
Merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idareleri ise genel bütçe
kapsamındaki idareler (Kanuna
ekli I sayılı cetvel), özel bütçe
kapsamındaki idareler (Kanuna
ekli II sayılı cetvel) ve düzenleyici
ve
denetleyici
kurumlardan
(Kanuna ekli III sayılı cetvel) oluşmaktadır.
“merkezi yönetim bütçe kanunu”
Merkezî yönetim bütçesi, 5018
olarak tanımlanmıştır.
sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III)
“Bütçe türleri ve kapsamı” başlıklı 12 nci maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idarelerin
bütçelerinin;
merkezî
yönetim
bütçesi, sosyal güvenlik kurumla-
sayılı cetvellerde yer alan Genel
bütçe, Devlet tüzel kişiliğine dahil
olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı
cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesini,
rı bütçeleri ve mahallî idareler
Özel bütçe, bir bakanlığa bağlı
bütçeleri olarak hazırlanıp uygu-
veya ilgili olarak belirli bir kamu
lanacağı ve Kamu idarelerinde
hizmetini yürütmek üzere kuru-
bunların dışında herhangi bir ad
lan, gelir tahsis edilen, bu gelir-
altında bütçe oluşturulamayacağı
lerden harcama yapma yetkisi
hüküm altına alınmıştır. Bu doğ-
verilen, kuruluş ve çalışma esas-
rultuda kanunda bütçe türlerin-
ları özel kanunla düzenlenen ve
den faydalanılarak kamu idarele-
bu Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde
Sayfa 21
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
yer alan her bir kamu idaresinin
özel
büt-
oluşturulan
bütçesini,
çe uygulama süreçleri irdelendi-
programını,
Düzenleyici ve denetleyici kurum
bütçeli
idarelerin
ğinde;
Ayrıntılı
ayrıntılı
harcama
Finansman
Programı
bütçesi ise özel kanunlarla kurul,
Kanuna ekli III sayılı cetvelde yer
(AFP): 5018 sayılı Kanuna ekli
kurum veya üst kurul şeklinde
alan düzenleyici ve denetleyici ku-
(II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde
teşkilatlanan ve bu Kanuna ekli
rumlar bütçeye ilişkin Kanunda yer
yer alan idareler tarafından kulla-
(III) sayılı cetvelde yer alan her
alan ve yukarıda belirtilen madde-
nılan
lerin bazılarından muaf iken Kanu-
(ekonomik sınıflandırmanın ikinci
na ekli II sayılı cetvelde yer alan
düzeyinde), gelirin ve net finans-
özel bütçeli idareler tüm hükümle-
manın aylar itibariyle gerçekleş-
re tabii tutulmuştur. Ancak I sayılı
me hedefini gösteren programı,
bir düzenleyici ve denetleyici kurumun bütçesini ifade etmektedir.
Genel bütçeli idareler, devlet tü-
cetvel ile II sayılı cetvelde yer alan
zel kişiliğini haiz, aynı nakit yöne-
idareler
timi kapsamında, kendilerine ait
önemli farklılıklar bulunmaktadır.
mal varlığı ve geliri olmayan hazine
birliği
ilkesi
kapsamında
(Hazine birliğine ilişkin olarak
altıncı maddede yapılan “..Bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer
alan kamu idarelerinin tüm gelirleri Hazine veznelerine girer, giderleri bu veznelerden ödenir. Bu
açısından
uygulamada
Uygulama açısından bu farklılıklar
incelendiğinde; 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip
Maliye Bakanlığınca bütçe uygula-
nın tertip düzeyinde hazırlanması
sonucunda oluşan AFP yi,
Bloke ödenek: Bütçe ödeneklerinin AHP, AFP veya revize işlemleriyle aylara dağıtılmayan kısmını,
nin gelir, gider ile net finansman
Uygulama Tebliği (Sıra no: 4) ‘ ün
programında, yıl içindeki gelişme-
Ayrıntılı Harcama Programı (AHP):
Özel bütçeli idareler ayrı tüzel
5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı
kişilikleri olan, belli ölçüde özerk-
cetvelde yer alan genel bütçeli
liğe sahip, kendi mal varlıkları ve
idarelerin, aylar itibariyle yapabile-
gelir kaynakları ile kendi nakit
cekleri harcamaları gösteren prog-
yönetimleri olan idarelerdir.
ramı,
Öte yandan 5018 sayılı yasanın
AHP (İcmal): Ekonomik sınıflandır-
yürürlüğe girdiği tarihten günü-
manın ikinci düzeyi itibariyle oluş-
müze
turulan ayrıntılı harcama progra-
nin merkezden ve yerinden yö-
mını,
netim esaslarına göre yürütülme-
AHP (Detay): Tertip düzeyinde
Sayfa 22
AFP (Detay): AFP nin gider kısmı-
2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
zenlemesi) bulunan idarelerdir.
si bağlamında genel bütçeli ve
giderin
Revize işlemi: AHP (İcmal) ve AFP
idareler özel vezne açamaz.” dü-
maliyesi-
içeriğinde
masına yön veren ilk tebliğlerden
Tanımlar bölümünde;
kamu
ve
ler neticesinde yapılacak her türlü değişiklik işlemini,
Serbest bırakma işlemi: AHP ve
AFP yürürlüğe girmeden önceki
dönemde ve aylık harcamalarla
ilgili genelgelerle düzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı
durumlarda ödenek kullanımına
izin veren işlemi,
Aktarma: Belli bir tertibe tahsis
edilmiş olan ödeneğin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yılı bütçe kanunu ve
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
diğer kanun hükümlerine dayanı-
AHP/AFP’ da yapılacak revize
harcama ve gelir tahminlerini içe-
larak, bir tertipten düşülüp başka
işlemlerine ilişkin talepler, genel
ren gerekçeli bir karar yazısıyla
bir tertibe eklenmesi işlemini,
bütçe kapsamındaki kamu idare-
hazine revizesi taleplerini, en geç
şeklinde tanımlama yapıldığı ayrı-
leri ile hazine yardımı alan özel
ilgili ayın 5’ ine kadar Bakanlığa
ca;
bütçeli
idareler
göndermeleri gerekmektedir.
birlikte
değerlendirmek
Bütçe işlemlerinde yetkiye ilişkin
olarak,
“…muhtelif
kanunlarla
doğrudan idarelere verilen yetkiler ile Bakanlığımıza verilmiş olan
yetkilerden idarelere devredilenlerin kullanımında;
gerekçeleriyle
üzere
Maliye Bakanlığına iletilmekte;
söz konusu idarelerin revize işlemleri Maliye Bakanlığınca diğer
idarelerin revize işlemleriyse idarelerince gerçekleştirilmektedir.
Bunun sonucunda daha önce
Hazine yardımı alan idarelerin
ödenek ve nakit serbestisinin eş
zamanlı olmaması ve nakit ihtiyacı taleplerinin karşılanmasında
Maliye Bakanlığı yanı sıra sürece
ilgili Bakanlık, nakit taleplerinin
yapıldığı Saymanlık, Hazine Müs-
AHP (İcmal) ve AFP deki revizeler
özel bütçeli idareler tarafından da
Bakanlığımız tarafından; icmali
yapılabilen kurum icmalini değiş-
değiştirmeyecek tertip düzeyin-
tirmeyen revize işlemleri Maliye
deki değişiklikler ise idareler ta-
Bakanlığı tarafından yapılmakta-
rafından yapılacaktır…” düzenle-
dır. Kurumların yetkileri dahilinde
mesi mevcut iken daha sonraki
yapabilecekleri aktarma işlemleri
yıllarda
de Bakanlığın revize işlemini yap-
VI bölümde Bütçe İşlemlerinde
masını müteakip gerçekleştiril-
Ayrıca tek hazine hesabı sistemi-
Yetki bölümünde yer alan “Bütçe
mekte bu da sürecin uzamasına
ne dahil olan genel bütçeli idare-
işlemleriyle ilgili olarak, muhtelif
neden olmaktadır.
lerde ödemeler nakit mevcuduna
kanunlarla doğrudan idarelere
Diğer taraftan hazine yardımı
verilen yetkiler ile Bakanlığımıza
alan özel bütçeli idarelerin hazine
verilmiş olan yetkilerden idarele-
yardımlarının kullanılabilir duru-
re devredilenlerin kullanımında;
ma getirilmesi, söz konusu idare-
AHP (İcmal) ve AFP deki revizeler
lerin talebi üzerine aylık nakit
Bakanlığımız tarafından; icmali
ihtiyaçlarının Maliye Bakanlığınca
değiştirmeyecek tertip düzeyin-
değerlendirilerek AFP revize işle-
deki değişiklikler ise idareler ta-
mi yapılması suretiyle gerçekleş-
rafından yapılacaktır.” düzenle-
tirilmektedir. Bu çerçevede idare-
mesine yer verilmediği görülmek-
lerin ay sonu kasa, banka, avans
te, 2015 Yılı Merkezi Yönetim
emanet durumları ve diğer likit
Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra
değer ve nakdi yükümlülüklerine
No:4 ) nin 7 nci maddesine göre
ilişkin verilerin yanı sıra ilgili ay
teşarlığı, Merkez Bankası, özel
bütçeli kuruluşun hesabının bulunduğu banka gibi 6-7 kurumun
daha dahil olması ile hazine yardımı tahsisi sürecinin uzamasına
neden olmaktadır.
bakılmaksızın yapılmakta iken
özel bütçeli idarelerde nakit yetersizliği nedeniyle ödenemeyen
tutarların bütçe emanetleri hesabına alınması ve nakdin temin
edilmesi halinde ödemelerin kayıt
sırasına göre yapılması gerektiğinden; bütçe uygulama sürecinde revize, aktarma ve nakit yönetimi işlemleri süreci süreli ve acil
durumlarda öz gelirleri yetersiz
olan özel bütçeli idarelerde oldukça önem taşımaktadır.
ise ihtiyaç duyulması halinde
Sayfa 23
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Murat KIZILIRMAK / Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü /
Mali Hizmetler Uzmanı
“ 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Karar Analizi”
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
Buna göre “2015 Yılı Programı-
vermek;
ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II),
nın Uygulanması, Koordinasyo-
planların belirlenmesi, uluslarara-
(III) ve (IV) sayılı cetvellerde belir-
nu ve İzlenmesine Dair Karar”
sı işbirliği, bölge planları, bölge-
tilen kuruluşların, özelleştirme
Yüksek
Kurulunun
sel gelişme amaçlı program ve
kapsamındaki kuruluşların (kamu
26/9/2014 tarih ve 2014/26
projelerin koordinasyonu, yerel
payı %50’nin üzerinde olanlar),
sayılı Raporu ile Bakanlar Kuru-
koordinasyon ve il koordinasyon
kamu
teşebbüslerinin
lu’na sunulan ekli “2015 Yılı Prog-
kurullarıyla işbirliği ve koordi-
(KİT) ve bağlı ortaklıklarını, İller
ramı” ile “2015 Yılı Programının
nasyonu sağlamak; önceki yıl
Bankasının, fon idarelerinin, ma-
Uygulanması, Koordinasyonu ve
gerçekleşmeleri, yılı tahmini kon-
halli idareler ile diğer kamu kuru-
İzlenmesine Dair Kararın kabulü;
solide yatırım ve finansman tab-
luşlarının yılı programında yer
641 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
lolarının izlenmesi amacıyla izle-
alan projelerinin ekonomik ve
rarnamenin 32nci maddesine gö-
me ve değerlendirme yapılması
sosyal hedeflere ulaşması için;
re,
amaçlanmaktadır.
makroekonomik
politikaların,
30/9/2014 tarihinde kararlaştırıl-
sektör stratejilerinin, bölge plan-
mış ve 17/10/2014 tarih ve
larının, bölgesel gelişmeye yöne-
29148 sayılı Resmi Gazetede ya-
lik programların ve bunlarla ilgili
yımlanarak
yatırımların koordineli bir şekilde
itibariyle yürürlüğe girmiştir.
iktisadi
yürütülmesi
amacıyla
Yüksek
Planlama
Bakanlar
Kurulunca
01/01/2015
tarihi
temel
stratejiler-ana
Diğer taraftan 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
onuncu
maddesinde:
“Bakanlar, hükümet politikasının
uygulanması ile bağlı, ilgili ve iliş-
Söz konusu Karar ile kapsam dâhi-
kili kuruluşların stratejik planları
lindeki Kurum ve Kuruluşların yatı-
ile bütçelerinin kalkınma planları-
rım programlarında yer alan proje-
na, yıllık programlara uygun ola-
lerle ilgili olarak yıl içinde progra-
rak hazırlanması ve uygulanma-
ma proje alınması, programdan
sından, diğer bakanlıklarla koor-
proje çıkarılması, proje parametre-
dinasyon ve işbirliğini sağlamak-
lerinde yıl içinde yapılacak deği-
İzlenmesine Dair Karar” resmi
tan sorumlu oldukları ve yine ba-
şikliklerin belirlenmesi ve yıllık
gazetede yayımlanarak yıl başın-
kanların, kamu kaynaklarının et-
yatırım program tekliflerinin uygu-
dan
kili, ekonomik ve verimli kullanıl-
lanmasında uygulamalara yön
ması konusunda Başbakana ve
Planlama Kurulunca rapor hazırlanmakta, hazırlanan rapor Bakanlar Kuruluna sunulmakta ve
Bakanlar
Kurulunca
karara
bağlanan “Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve
geçerli
olmak
yürürlüğe girmektedir.
Sayfa 24
üzere
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Türkiye Büyük Millet Meclisine
ödeneklerin dağıtım ve kullanımı-
İzlenmesine Dair Kararın özellikle
karşı sorumludur.” İfadesi yer
nı belirli esaslara bağlamaya ve
proje parametrelerinde yıl içinde
almaktadır.
bu hususlarda Bakanlığı düzeyin-
yapılacak
de uyulması zorunlu düzenleme-
7’nci maddesinin 1’nci fıkrasının
leri yapmaktan sorumludurlar.
“e” bendinde 2014 yılı uygulama-
3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş
ve Görev Esasları Hakkında Ka-
değişiklikler
başlıklı
sına göre önemli değişiklikler ge-
nunun 21’nci maddesinde de:
Yukarıda yer verilen bakanların
“Bakanlar, bakanlık kuruluşunun
görev, yetki ve sorumlulukları bir
en üst amiri oldukları; bakanlık
bütün olarak değerlendirildiğinde
hizmetlerini mevzuata, hüküme-
öne çıkan en önemli sorumluluk-
tin genel siyasetine, milli güvenlik
ları kamu kaynaklarının etkin
siyasetine, kalkınma planlarına,
ekonomik ve verimli kullanılma-
yıllık programlara uygun olarak
sından siyasi olarak sorumlu ol-
yürütmekle ve bakanlığın faaliyet
dukları net bir şekilde anlaşıl-
1- 2014 Yılı Programının Uygu-
alanına giren konularda diğer ba-
maktadır.
lanması, Koordinasyonu ve İzlen-
kanlıklarla işbirliği ve koordinas-
2015 Yılı 6583 Sayılı Merkezi
yonu sağlamakla görevli ve Baş-
Yönetim Bütçe Kanununda, Yatı-
bakana karşı sorumludur.” şek-
rım Harcamalarında söz konusu
linde yer almaktadır.
karara uyulması gerektiği vurgu-
Merkezi yönetim bütçe kanunu-
lanmıştır. 2015 Yılı Merkezi Yö-
nun uygulamasına ilişkin Maliye
netim Bütçe Uygulama Tebliği
Bakanlığınca belirlenen düzenle-
(Sıra No:4) te anılan kararname-
melere uygun olarak Bakanlar,
ye uygun olarak 2015 Yılı Yatırım
harcamalarda tasarrufu sağla-
Programına ve ek yatırım cetvel-
mak, tutarlı, dengeli, etkili bir
lerinde yer alan projelerde deği-
bütçe politikası yürütmek için
şiklik yapılması halinde bu deği-
gelir ve giderlere ilişkin kanun,
şikliğin gerektirdiği tertipler arası
tüzük, yönetmelik ve kararname-
ödenek aktarması işlemlerinin
lerle belirlenmiş konularda uygu-
tamamının 5018 sayılı Kanunun
lamaları sağlamak üzere gerekli
21’nci maddesinin üçüncü fıkra-
önlemleri
yetkilidirler.
sında yer alan sınırlamalara tabi
Ayrıca standartları belirleyerek,
olmaksızın idarelerce yapılacağı
sınırlamalar koymaya, uygulama-
belirtilmektedir.
ya yön vererek, bütçe harcama
Ancak 2015 Yılı Programının Uy-
ve gerçekleşmelerini izlemeye,
gulanması,
almaya
Koordinasyonu
ve
tirildiği görülmektedir. Bu değişikliklerle daha önce kurum ve
kuruluşlarda ve doğal olarak bakan yetkisinde olan bazı düzenlemeler Kalkınma Bakanlığı yetkisine alınmıştır. Bunlar:
mesine Dair Kararda bölgesel
projeler (GAP-DAP-KOP-DOKAP)
bir bütün olarak değerlendirilmekte ve bu gölgelerden bölgesel olmayan diğer projelere veya
bölgesel
olmayan
projelerden
bölgesel projelere aktarma yetkisi Kalkınma Bakanlığına ait iken
2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’a göre bu projeler
bir bütün olarak değerlendirilememekte her bir Bölgesel Projeler arasındaki aktarma yetkisi
Kalkınma Bakanlığına verilmiş,
yalnızca her bir bölge içindeki
projeler arası aktarmalar Bakanlara bırakılmıştır.
2- Toplulaştırılmış Projelerle ilgili
olarak 2014 Yılı Kararnamesinde
Sayfa 25
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
uygulama genel hükümlere tabi
rumlu olan bakanların ve bakanlık-
rın daha uzun bir süreçte sonuç-
iken ve herhangi bir açıklama
ları uygulama sürecine ait karar
lanacağı
yokken 2015 yılı kararında GAP,
almadaki yetkileri sınırlandırırken
Uzun işlem süreçlerinden dolayı
DAP, KOP ve DOKAP kodlu böl-
uygulamayı yönlendirmek, koordi-
zaman kaybına neden olmakla
gesel projeler arasındaki aktar-
nasyon-işbirliği ve izlemeden so-
birlikte özellikle yılın sonuna doğ-
malar ve bu bölgelerin projelerin-
rumlu kurum olan Kalkınma Ba-
ru ödenek ve harcama gerçekleş-
den bu bölgeler dışındaki projele-
kanlığı yetkilerini artırmaktadır.
melerindeki akışı etkileyeceği,
re yapılacak aktarmalar (toplu,
Bölgelerin fiziki koşulları, iklimi,
projeler arası hareket kısıtlılığı
toplulaştırılmış projeler ve bilgi
projelerin teknik ve diğer özellikle-
yaşanmasına neden olacağı tah-
amaçlı dahi olsa alt projeler
ri gereği tüm bölgelerin ödenek
min edilmektedir.
dâhil) denilerek;
toplu projeler
kullanımındaki hız ve zaman farklı-
ile toplulaştırılmış projelerin GAP-
lıkları nedeniyle bölgesel projeler
DAP-KOP-DOKAP Bölgesel Proje-
ihtiyaca göre bir bütün olarak de-
leri altında yer alan işler arasında
ğerlendirilmekte ve projeler arası
yapılacak aktarmalar Kalkınma
aktarmalar buna göre yapılmak-
Bakanlığı yetkisine alınmıştır.
taydı. 2015 Yılı Kararnamesi son-
3- 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda’ diğer her
türlü aktarma denilmekte iken
2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda böyle bir ifadeye yer verilmediği görülmekte
olup, böyle bir duruma ihtiyaç
olması halinde bölgesel olmayan
diğer projelerden bölgesel proje-
rasında kurumlarca yapılan bölgesel projeler kapsamındaki kısıtlı
ödenekler dikkate alındığında Bakanlıkların özellikle de birden fazla
bölgesel proje yürüten yatırımcı
kuruluşların projeler arası ödenek
değerlendirilmesini sıkıntıya sokan
bir süreç yaşanacağı, nerdeyse
tüm aktarmaların Kalkınma Bakanlığınca sonuçlandırılacağı tahmin
edilmektedir.
tahmin
edilmektedir.
Sonuç olarak Bakanlıklar nezdinde yürütülmekte olan tüm projelerde sosyal ve ekonomik hedeflere ulaşmak, sektör stratejileri,
bölgesel plan ve programların
sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi, bakanların görev
yetki ve sorumlulukları gereği
kurumlarınca hazırlanan stratejik
planları ile bütçelerinin kalkınma
planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasındaki stratejilerinin kamu
reformuna uyumunun sağlanması
için 2015 yılında yapılan bu değişikliklerin 2016 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve
lere projeler arası aktarma yapı-
Başbakanlık nezdinde bürokrasi-
İzlenmesine Dair Kararda kaldırı-
lıp yapılamayacağı, yapılacaksa
nin azaltılması ve işlemlerin basit-
larak bu yetkilerin kurumlara,
bu yetkinin hangi kurum ve ma-
leştirilmesine yönelik çalışmalar
ilgili-ilişkili bakanlara bırakılması
kam tarafından gerçekleştirilece-
yapılırken diğer taraftan 2015
veya 2014 yılında uygulanan ve
ği anlaşılamamaktadır.
Programının Uygulanması, Koordi-
herhangi bir sorun yaşanmayan
nasyonu ve İzlenmesine Dair Ka-
kararnameye dönülmesi beklen-
rarda yapılan bu değişiklikler so-
mektedir.
Yapılan bu değişikliklerle hükümet politikasının uygulanmasından siyasi olarak doğrudan soSayfa 26
nucunda projeler arası aktarmala-
Mevzuat

Mevzuat Değişiklikleri

Mali Takvim
Temmuz - Ağustos - Eylül

2016 - 2018 Bütçe Hazırlık Çalışmaları
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Değişiklikleri Listesi
2015 Ocak-Haziran Dönemi
Doküman Adı
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Ocak 2015
Mal ve Hizmet Tedarikinde Temerrüt Faizi Oranı Tebliği (2015)
01.01.2015
29223
Tebliğ
Tazminatlı Hayvan Hastalıkları Yön. Değ.
01.01.2015
29223
Yönetmelik
K. 2014/7145 (Tütün Fonu Uyg. Kar. Değ.)
01.01.2015
29223
Kararname
K. 2014/7142 (Geliştirme Ödeneği Ödenmesi Hk. Kararda Değ.)
01.01.2015
29223
Kararname
K. 2014/7128 (KKTC ve Yurtdışı Gündelikleri) (2015)
01.01.2015
29223
Kararname
K. 2014/7127 (ÖTV Oranları Hk.)
01.01.2015
29223
Kararname
K. 2014/7091 (Devlet Desteklerinin Bildirim Süresi Hk.)
01.01.2015
29223
Kararname
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ
03.01.2015
29225
Tebliğ
Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şeker Talebi Teb. Değ.
08.01.2015
29230
Tebliğ
Tıbbi Sülük 2015 Yılı İhraç Kotası Teb. (2015/1)
08.01.2015
29230
Tebliğ
İl Genel Meclisi Çalışma Yön. Değ.
08.01.2015
29230
Yönetmelik
Belediye Meclisi Çalışma Yön. Değ.
08.01.2015
29230
Yönetmelik
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tescili Yön. Değ.
09.01.2015
29231
Tebliğ
Ticari Reklamlarda Altyazı Hk. Teb. Yür. Kald.
10.01.2015
29232
Tebliğ
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yön.
10.01.2015
29232
Yönetmelik
İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değ.
10.01.2015
29232
Yönetmelik
K. 2015/7177 (Devlet Memurları Zam ve Tazminatlar 2015)
10.01.2015
29232
Kararname
Tehlikeli Kimyasal Madde Piyasa Gözetimi Teb.
14.01.2015
29236
Tebliğ
Ev Tipi Fırınların ve Aspiratörlerin Enerji Etiketlemesi Teb.
14.01.2015
29236
Tebliğ
Ev Tipi Fırınlar ile Çevreye Duyarlı Tasarımlar Teb.
14.01.2015
29236
Tebliğ
Elektrikli Süpürgeler ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarımlar Teb.
14.01.2015
29236
Tebliğ
Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesi Teb.
14.01.2015
29236
Tebliğ
Taksitle Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği
14.01.2015
29236
Yönetmelik
Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği
14.01.2015
29236
Yönetmelik
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği
14.01.2015
29236
Yönetmelik
Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözl. Yön.
14.01.2015
29236
Yönetmelik
Numara Taşınabilirliği Yön. Değ.
16.01.2015
29238
Yönetmelik
K. 2015/7181 (Kamuda İlave Tediye Tarihleri 2015)
16.01.2015
29238
Kararname
Güvence Denetimi Standardı (GDS 3402) Tebliği (No:43)
17.01.2015
29239
Tebliğ
Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Teb. Değ.
17.01.2015
29239
Tebliğ
Gümrük G. Teb. (Gen. Tercihler Sis.) (No:1)'de Değ.
17.01.2015
29239
Tebliğ
413 No.lu VUK G. Teb. Yür. Kald. (No: 444)
17.01.2015
29239
Tebliğ
Bağımsız Denetime Tabi Koop. Teb. Değ.
17.01.2015
29239
Tebliğ
Tarımsal Ürünlerde Kira Destekleme Teb. (2014/62)
17.01.2015
29239
Tebliğ
MEB Özel Öğretim Kurumları Yön. Değ.
17.01.2015
29239
Yönetmelik
Patent Haklarının Korunması Yön. Değ.
18.01.2015
29240
Yönetmelik
Entegre Devre Topoğrafyalarının Kor. Yön. Değ.
18.01.2015
29240
Yönetmelik
Endüstriyel Tasarımların Korunması Yön. Değ.
18.01.2015
29240
Yönetmelik
Markaların Korunması Yön. Değ.
18.01.2015
29240
Yönetmelik
Sayfa 28
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Ocak 2015
Teknoloji Geliştirme Bölg. Yön. Değ.
19.01.2015
29241
Tebliğ
Çek Defterlerinin Şekli ve Esasları Teb. Değ.
21.01.2015
29243
Tebliğ
İthalatta Haksız Rek. Önl. Tebliği (2015/3)
21.01.2015
29243
Tebliğ
Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yön. Değ.
21.01.2015
29243
Yönetmelik
Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yön. Değ.
22.01.2015
29244
Yönetmelik
Yabancı Sermaye Yatırım Fonu Pay. Teb. Değ.
22.01.2015
29244
Tebliğ
İthalatta Haksız Rek. Önl. Teb. (2015/2)
22.01.2015
29244
Tebliğ
Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sis. Yön. Değ.
22.01.2015
29244
Yönetmelik
Halk Sağlığı Laboratuvarları Yön.
22.01.2015
29244
Yönetmelik
Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Öd. Yön.
22.01.2015
29244
Yönetmelik
Bölgesel Gelişme Komitesi Çalışma Yön.
22.01.2015
29244
Yönetmelik
Yabancıların Çalışma İzinleri Yön. Değ.
22.01.2015
29244
Yönetmelik
Özel Hastaneler Yön. Değ.
23.01.2015
29245
Yönetmelik
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma) (No:15)'de Değ.
24.01.2015
29246
Tebliğ
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma) (No:18)
24.01.2015
29246
Tebliğ
İran Menşeli Bazı Tarım Ür. Tar. Kont.
24.01.2015
29246
Tebliğ
Büyük Endüstriyel Kazalarda Güvenlik Raporu Teb.
24.01.2015
29246
Tebliğ
Sendika Üye Sayıları 2015/Ocak İstatistikleri
24.01.2015
29246
Tebliğ
Öğretim Elemanı Atamaları Yön. Değ.
24.01.2015
29246
Yönetmelik
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanının Kor. Yön.
24.01.2015
29246
Yönetmelik
Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği
24.01.2015
29246
Yönetmelik
Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değ.
24.01.2015
29246
Tebliğ
Harp Araç Gereçlerinin İth. ve İhr. İzinleri (2015 Listesi)
27.01.2015
29249
Tebliğ
Ölçü ve Ölçü Aletleri Yön. Değ.
27.01.2015
29249
Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yön. Değ.
27.01.2015
29249
Yönetmelik
Gümrük G. Tebliği (Gümrük İşlemleri) (No: 104)'de Değ.
28.01.2015
29250
Tebliğ
Gümrük G. Teb. (Gümrük İşlemleri) (No: 96)'de Değ.
28.01.2015
29250
Tebliğ
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)
28.01.2015
29250
Tebliğ
Tarıma Dayalı Ekonomik Yat. Dest. Teb. Değ.
28.01.2015
29250
Tebliğ
İthalatta Haksız Rek. Önlenmesi Tebliği (2015/1)
28.01.2015
29250
Tebliğ
MEB Öğretmenlerinin Atama Yön. Değ.
28.01.2015
29250
Yönetmelik
Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1)
29.01.2015
29251
Tebliğ
Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 3)
29.01.2015
29251
Tebliğ
Takviye Edici Gıdalar Teb. Değ.
29.01.2015
29251
Tebliğ
Sığır İthalatında Kontrol Belgesi Tebliği (2015/2)
29.01.2015
29251
Tebliğ
Kanun No. 6585 (Perakende Tic. Düzenlenmesi)
29.01.2015
29251
Kanun
Doğu İllerinde Damızlık İşletmelerin Desteklenmesi Hk. Teb.
30.01.2015
29252
Tebliğ
İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yön. Değ.
30.01.2015
29252
Yönetmelik
TC-İran Tercihli Ticaret Anlaşması Hk. Yön.
30.01.2015
29252
Yönetmelik
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kurul. Yön. Değ.
30.01.2015
29252
Yönetmelik
TSK, MİT Taşınır Mal Yön. Değ.
30.01.2015
29252
Yönetmelik
Tarımsal Prim Borçlarının Tahsili Teb. Değ.
31.01.2015
29253
Tebliğ
Sayfa 29
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Ocak 2015
Vergi Usul G. Tebliği (Döviz Kurları) No: 445
31.01.2015
29253
Tebliğ
Gelir Vergisi Genel Tebliği (No: 288)
31.01.2015
29253
Tebliğ
Etilen Glikol İthalatında Tarife Kont. Tebliği
31.01.2015
29253
Tebliğ
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik
31.01.2015
29253
Yönetmelik
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Söz. Yön.
31.01.2015
29253
Yönetmelik
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Döner Sermaye İşlet. Yön.
31.01.2015
29253
Yönetmelik
Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık Ödenmesi Yön.
31.01.2015
29253
Yönetmelik
K.2015/7206 (Türkmenistan Menşeli Teks. Ür. İth. Tarife Kont.)
31.01.2015
29253
Kararname
K.2015/7205 (KDV Oranlarında Değ.)
31.01.2015
29253
Kararname
Kredi Kurum Sağlanacak Hazine Des. Hk. Karar
28.02.2015
29281
Kararname
Kredi Kurum Sağlanacak Hazine Desteği Hk. Karar
28.02.2015
29281
Kararname
Ticaret Şirketlerinde Elektronik Kurullar Teb. Değ.
28.02.2015
29281
Tebliğ
A.Ş. Genel Kurulu Tebliğinde Değ.
28.02.2015
29281
Tebliğ
Yenilenebilir Elekt. Ür. Elektrik Müh. Yön.
28.02.2015
29281
Yönetmelik
Sermaye Şirketleri İnternet Sitesi Açma Yön. Değ.
28.02.2015
29281
Yönetmelik
DEİK ve İş Konseyleri Yön. Değ.
28.02.2015
29281
Yönetmelik
Yanlış Sigorta Uyg. Tespiti Yön. Değ.
28.02.2015
29281
Yönetmelik
Yanlış Sigorta Uygulamaları Tespiti Yön. Değ.
28.02.2015
29281
Yönetmelik
Sigortacılık Eğitim Merk. Yön. Değ.
28.02.2015
29281
Yönetmelik
Sigortacılık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik
28.02.2015
29281
Yönetmelik
Sigorta Şirketleri Mali Bünyeleri Hk. Yön. Değ.
28.02.2015
29281
Yönetmelik
Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Es. Teb. Değ.
27.02.2015
29280
Tebliğ
Pay Tebliğinde Değ.
27.02.2015
29280
Tebliğ
Pay Alım Teklifi Tebliğinde Değ.
27.02.2015
29280
Tebliğ
Birleşme ve Bölünme Teb. Değ.
27.02.2015
29280
Tebliğ
Sivil Havacılık İşletmeleri Denetim Kur. Yön. Değ.
27.02.2015
29280
Yönetmelik
Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği
27.02.2015
29280
Yönetmelik
Araştırma Geliştirme Projelerinin Dest. Yön.
27.02.2015
29280
Yönetmelik
Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulması Yön.
27.02.2015
29280
Yönetmelik
Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yön. Değ.
27.02.2015
29280
Yönetmelik
Ambalajlı Su Satış Usulü Tebliğinde Değ.
26.02.2015
29279
Tebliğ
Proje ve Kont. İşlerinde Fiyat Artış Or. Tebliği
26.02.2015
29279
Tebliğ
Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yön. Değ.
26.02.2015
29279
Yönetmelik
Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Merkezi Raporları Yön.
25.02.2015
29278
Yönetmelik
Okul Servis Araçları Yön. Değ.
24.02.2015
29277
Yönetmelik
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hk. Yön.
22.02.2015
29275
Yönetmelik
Elektrik Piyasası Su Kullanım Anlaşması Hk. Yön.
21.02.2015
29274
Yönetmelik
TRT Kuruluş ve Görevleri Hk. Yön. Değ.
21.02.2015
29274
Yönetmelik
İşyeri Tehlike Sınıfları Teb. Değ.
19.02.2015
29272
Tebliğ
Petrol Piyasası Lisans Yön. Değ.
19.02.2015
29272
Yönetmelik
İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yön. Değ.
19.02.2015
29272
Yönetmelik
Şubat 2015
Sayfa 30
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Şubat 2015
Sağlık Uygulama Tebliğinde Değ.
18.02.2015
29271
Tebliğ
Kültür Varlıkları İhale Yön. Parasal Limitler
18.02.2015
29271
Tebliğ
2013/1 No.lu İthalat Gözetim Uygulanması Teb. Değ.
18.02.2015
29271
Tebliğ
Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değ.
18.02.2015
29271
Yönetmelik
Vergi Denetim Kurulu Yön. Değ.
18.02.2015
29271
Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinde Değ.
18.02.2015
29271
Yönetmelik
K.2014/7252 (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)
18.02.2015
29271
Kararname
Kanun No.6592 (Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değ.)
18.02.2015
29271
Kanun
Ürün Güvenliği ve Denetimi Teb. (2015/3)'nde Değ.
17.02.2015
29270
Tebliğ
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği (2015/3)'de Değ.
17.02.2015
29270
Tebliğ
Kanun No. 6589 (Veteriner Hizm. Bitki ve Yem Kanununda Değ.)
17.02.2015
29270
Kanun
3 N Mobil Haberleşme Hizmetleri Hk. Tebliğ
16.02.2015
29269
Tebliğ
Sanayi İşbirliği Programı Mal ve Hizmet Alımı Yön.
15.02.2015
29268
Yönetmelik
Gümrük Gn. Teb. (Gümrük İşl.) Seri No.115'de Değ.
14.02.2015
29267
Tebliğ
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi (2015/1)
14.02.2015
29267
Tebliğ
Gümrük Gn. Teb. (Gümrük İşl.) Seri No. 105'de Değ.
14.02.2015
29267
Tebliğ
Elektrik Lambaları Enerji Etiketlenmesine İlişkin Tebliğ
14.02.2015
29267
Tebliğ
Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği
14.02.2015
29267
Tebliğ
Bankalar Krediler İçin Ayrılacak Karşılıklar Yön. Değ.
14.02.2015
29267
Yönetmelik
At Yarışları Yön. Değ.
14.02.2015
29267
Yönetmelik
Et ve Et Ürünleri Tebliğinde Değ.
13.02.2015
29266
Tebliğ
Doğrusal ve Işık Yayan Diyot Lambalar Teb. (2015/10)
13.02.2015
29266
Tebliğ
Bilgisayar ve Bilg. Sunucuları Tasarım Gerekleri Teb. (2015/4)
13.02.2015
29266
Tebliğ
Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İth. Tarife Kont. Değ
12.02.2015
29265
Tebliğ
Elektronik Haberleşme Cihazlarında Alan Şiddeti Yön. Değ.
12.02.2015
29265
Yönetmelik
K. 2015/7171 (T.C. - Azerbaycan Kara Ulaştırma)
12.02.2015
29265
Anlaşma
TRT Kurumu Kuruluş Yön. Değ.
11.02.2015
29264
Yönetmelik
Sanayi Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik
11.02.2015
29264
Yönetmelik
Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik
10.02.2015
29263
Yönetmelik
TMMOB İnşaat Müh. Odası Referans Belgesi Yön.
09.02.2015
29262
Yönetmelik
Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Söz.
09.02.2015
29262
Anlaşma
Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği (No: 2015/6)
08.02.2015
29261
Tebliğ
Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 5)
08.02.2015
29261
Tebliğ
Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yön. Değ.
08.02.2015
29261
Yönetmelik
Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yön.
08.02.2015
29261
Yönetmelik
Koksidiyostatların ve Histomonostatların Mak. Mik. Yön.
08.02.2015
29261
Yönetmelik
Hizmet Alımları Personeli Kıdem Tazm. Yön.
08.02.2015
29261
Yönetmelik
Türk Patent Enstitüsü Ücret Tar. Değ.
07.02.2015
29260
Tebliğ
Enerji Verimliliği Kanunu İdari Para Cez. (2015/2)
07.02.2015
29260
Tebliğ
Sayfa 31
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Şubat 2015
Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri (2015/1)
07.02.2015
29260
Tebliğ
Doçentlik Sınav Yönetmeliği
07.02.2015
29260
Yönetmelik
Eczacılar ve Eczaneler Yön. Değ.
07.02.2015
29260
Yönetmelik
MSB Askeri İş Müfettişleri Yön. Değ.
07.02.2015
29260
Yönetmelik
Kümelenme Destek Programı Yön. Değ.
07.02.2015
29260
Yönetmelik
Afet ve Acil Durum Harcamaları Yön. Değ.
07.02.2015
29260
Yönetmelik
MTA G. Müd. Teşkilat Yön. Değ.
07.02.2015
29260
Yönetmelik
K. 2015/7203 (Resmi İlan Fiyatları)
07.02.2015
29260
Kararname
YÖK Persönel Görevde Yükselme Yön. Değ.
06.02.2015
29259
Yönetmelik
Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik
06.02.2015
29259
Yönetmelik
Personel Çalışmalarına Dayalı Hizmet Alımları Yön.
06.02.2015
29259
Yönetmelik
K. 2015/7249 (Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası)
06.02.2015
29259
Kararname
K. 2015/7241 (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)
06.02.2015
29259
Kararname
K. 2015/7238 (2313 s. Kanuna Tabi Tutulacak Maddeler)
06.02.2015
29259
Kararname
K. 2015/7164 (167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik Sözleşmesi)
06.02.2015
29259
Anlaşma
K. 2014/7101 (T.C. - Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması)
06.02.2015
29259
Anlaşma
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği (No: 2015/26)
05.02.2015
29258
Tebliğ
Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği
05.02.2015
29258
Yönetmelik
Denizcilik Yakıtlarına İlişkin Tek. Düz. Teb. Yür. Kald.
04.02.2015
29257
Tebliğ
Yakıt Nafta'ya İlişkin Tek. Düz. Teb. Yür. Kald.
04.02.2015
29257
Tebliğ
Fuel Oil Türlerine İlişkin Tek. Düz. Teb. Yür. Kald.
04.02.2015
29257
Tebliğ
Otobiodizel'e İlişkin Tek. Düz. Teb. Yür. Kald.
04.02.2015
29257
Tebliğ
Gazyağına İlişkin Tek. Düz. Teb. Yür. Kald.
04.02.2015
29257
Tebliğ
Motorin Türlerine İlişkin Tek. Düz. Teb. Yür. Kald.
04.02.2015
29257
Tebliğ
Benzin Türlerine İlişkin Tek. Düz. Teb. Yür. Kald.
04.02.2015
29257
Tebliğ
Yakıtbiodizel Teknik Düzenleme Teb. Yür. Kald.
04.02.2015
29257
Tebliğ
2009/8 No.lu İth. Göz. Uyg. Teb. Değ.
04.02.2015
29257
Tebliğ
YÖK Pers. Görevde Yükselme Yön. Değ.
04.02.2015
29257
Yönetmelik
Enerji Piy. Kurumu Uzman İstihdam Yön. Yür. Kald.
04.02.2015
29257
Yönetmelik
Elektrik Piyasası Lisans Yön. Değ.
04.02.2015
29257
Yönetmelik
Verici Tesis ve İşletim Şirketi Yön. Değ.
04.02.2015
29257
Yönetmelik
Faktoring İşlemleri Yönetmeliği
04.02.2015
29257
Yönetmelik
TSK İzin Yönetmeliğinde Değ.
04.02.2015
29257
Tebliğ
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yön. Değ.
04.02.2015
29257
Yönetmelik
Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları Yön.
03.02.2015
29254
Yönetmelik
K. 2014/7086 (T.C. - Makedon Kara Ulaştırması)
03.02.2015
29256
Anlaşma
Kanun No. 6586 (Milli Mayın Faaliyet Merk. Hk.)
03.02.2015
29256
Kanun
Resmi Yazışma Yönetmeliği
02.02.2015
29255
Yönetmelik
İhracatçı Birliği Unvan Değişikliği (2015/1)
01.02.2015
29254
Tebliğ
Petrol Piyasası Yön. Değ.
01.02.2015
29254
Yönetmelik
Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunma Yard. Yön.
01.02.2015
29254
Yönetmelik
K. 2014/7149 (Bağ. Den. Tab. Şirk. Değ.)
01.02.2015
29254
Kararname
Sayfa 32
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Mart 2015
K. 2015/7470 (5510 s.Kanun Bazı Başvuru ve İlk Taksit Süre Uza.)
31.03.2015
29312
Kararname
Mali Suçları Araştırma Kurulu Elektronik Tebligat Yön.
30.03.2015
29311
Yönetmelik
Çocuk Destek Merkezleri Yönetmeliği
29.03.2015
29310
Yönetmelik
Elektrik Piyasası Dengeleme Yön. Değ.
28.03.2015
29309
Yönetmelik
Başbakanlık Uzmanlığı Yönetmeliği
26.03.2015
29307
Yönetmelik
İş ve Meslek Danışmalar Yönetmeliği
26.03.2015
29307
Yönetmelik
Vergi Müfettişleri Yer Değiiştirme Yön.
26.03.2015
29307
Yönetmelik
RTÜK Üst Kurulu Kablolu Yayın Yön. Değ.
26.03.2015
29307
Yönetmelik
RTÜK Üst Kurulu Uydu Yayın Yön. Değ.
26.03.2015
29307
Yönetmelik
Bilim Sanayi ve Tek. Bak. Çalışma Yön. Değ.
25.03.2015
29306
Yönetmelik
Enerji Piyasası Denetim Kur. Teb. Yür. Kald. Hk.
25.03.2015
29306
Tebliğ
Enerji Piyasası Denetim Kur. Yön. Yür. Kald. Hk.
25.03.2015
29306
Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yön. Değ.
25.03.2015
29306
Yönetmelik
Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Teb.
22.03.2015
29303
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği (2015/4)
21.03.2015
29302
Tebliğ
Basın İlan Kurumu Yön. Değ
21.03.2015
29302
Yönetmelik
Enerji Piyasası Bildirim Teb. Değ.
20.03.2015
29301
Tebliğ
Aracı Kurumların Sermayeleri Teb. Değ.
20.03.2015
29301
Tebliğ
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Denetim Hizmetleri Yön.
20.03.2015
29301
Yönetmelik
Hastane Afet ve Acil Durum Planları Yönetmeliği
20.03.2015
29301
Yönetmelik
Orman Ürünlerinin Satış Usulü Hk. Yönetmelik
20.03.2015
29301
Yönetmelik
Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması Yön.
20.03.2015
29301
Yönetmelik
Bakanlıklararası Harita İşlerini Koor. ve Planlama Kur.
20.03.2015
29301
Yönetmelik
Atıkların Karayolunda Taşınması Tebliği
20.03.2015
29301
Tebliğ
Şirket Tasfiyesinde Borçların Yatırılacağı Bankalar Hk. Teb.
20.03.2015
29301
Tebliğ
2015 Yılı Müteahhitlik Karneleri Katsayıları
19.03.2015
29300
Tebliğ
Doğal Gaz Piyasası Lisans Yön. Değ.
Kaymakam Adayları Yön. Değ.
19.03.2015
19.03.2015
29300
29300
Yönetmelik
Yönetmelik
2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hk.
19.03.2015
29300
Tebliğ
TRT Kurumu Bandrol Yön. Değ.
19.03.2015
29300
Yönetmelik
İthalatta Gözetim 2010/1'de Değ.
18.03.2015
29299
Tebliğ
Akaryakıt Harici Petrol Ürünl. Temin. Teb. Değ.
18.03.2015
29299
Tebliğ
K. 2015/7352 (IMT Yetkilendirmesi Frekanslar)
18.03.2015
29299
Kararname
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3'de Değ.)
18.03.2015
29299
Tebliğ
Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yön. Değ.
18.03.2015
29299
Yönetmelik
Titanyum Oksit, Tungsten İthalatında Tarife Kont.
18.03.2015
29299
Tebliğ
Doğal Reçine Asitleri İthalatında Tarife Kont.
18.03.2015
29299
Tebliğ
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi Yön. Değ.
18.03.2015
29299
Yönetmelik
Maluliyet Tespiti İşlemleri Yön. Değ.
18.03.2015
29299
Yönetmelik
Hizmet Alımlarında Toplu Sözleşme Fiyat Farkı Yön. Değ.
17.03.2015
29298
Yönetmelik
Sayfa 33
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Şubat 2015
Ahilik Haftası Kutlamaları Yön. Değ.
17.03.2015
29298
Yönetmelik
Saatlerin İleri Alınması Hk. Karar 2015
17.03.2015
29298
Kararname
Etil Alkol Üretimi ve Ticareti Yön. Değ.
16.03.2015
29297
Yönetmelik
2015/3 No.lu Ürün Güv. ve Denetimi Teb. Değ.
14.03.2015
29295
Tebliğ
Çiftçi Kayıt Sisteminin Dest. Teb. Değ.
13.03.2015
29294
Tebliğ
Elektrik Motorları Tasarım Gerekleri Teb. Değ.
13.03.2015
29294
Tebliğ
RTÜK Çalışma Yön. Değ.
13.03.2015
29294
Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinde Değ.
13.03.2015
29294
Yönetmelik
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Yönetmeliği
13.03.2015
29294
Yönetmelik
Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar Hk.
12.03.2015
29293
Tebliğ
Zorunlu Karşılıklar Hk. Tebliğde Değ.
12.03.2015
29293
Tebliğ
Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Teb. Değ.
11.03.2015
29292
Tebliğ
Gemi Adamları İaşe Bedeli Kararı (2015)
11.03.2015
29292
Tebliğ
Veteriner Hekim Hizmetleri Yön. Değ.
11.03.2015
29292
Yönetmelik
Yurtdışında İşe Yerleştirme Yön. Değ.
11.03.2015
29292
Yönetmelik
Aile Hekimliği Uygulama Yön. Değ.
11.03.2015
29292
Yönetmelik
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yön. Değ.
11.03.2015
29292
Yönetmelik
Atıkların Düzenli Depolanması Yön. Değ.
11.03.2015
29292
Yönetmelik
Bağımsız Denetçilik Sınav Teb. Değ.
11.03.2015
29292
Tebliğ
Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Teb. Değ.
10.03.2015
29291
Tebliğ
Maden İşyerlerinde İş Sağ. ve Göz. Yön. Değ.
10.03.2015
29291
Yönetmelik
Bağımsız Denetçilik Mesleki Eğitim Teb. Değ.
07.03.2015
29288
Tebliğ
Bağımsız Denetim Yetkilendirme Teb. Değ.
07.03.2015
29288
Tebliğ
Bağımsız Denetim Resmi Sicil Teb. Değ.
07.03.2015
29288
Tebliğ
Mahalli İdareler Uzlaşma Yön. Değ.
07.03.2015
29288
Yönetmelik
TPAO Mal Hizmet Alımı İhale Yön. Değ.
07.03.2015
29288
Yönetmelik
Sivil Havacılık Teknik Denetçiler Yön. Değ.
07.03.2015
29288
Yönetmelik
Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hk. Yön.
07.03.2015
29288
Yönetmelik
Olağandışı Riskler Yönetim Merkezleri Yön. Değ.
07.03.2015
29288
Yönetmelik
Motorlu Araçlar ZMSS Hk. Yön. Değ.
07.03.2015
29288
Yönetmelik
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yön. Değ.
07.03.2015
29288
Yönetmelik
Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değ.
07.03.2015
29288
Yönetmelik
Kamu İhale Kurulu Teşkilat Yön. Değ.
07.03.2015
29288
Yönetmelik
Aktüerler Yönetmeliğinde Değ.
06.03.2015
29287
Yönetmelik
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama G. Tebliği
05.03.2015
29286
Tebliğ
Bandrollü Ürün İzleme Teb. Değ.
05.03.2015
29286
Tebliğ
Kompost Tebliği
05.03.2015
29286
Tebliğ
TMMOB Jeofizik Müh. Odası Yön. Değ.
05.03.2015
29286
Yönetmelik
Yükseköğretim Kurulu Arşiv Yön. Yür. Kald. Hk.
05.03.2015
29286
Yönetmelik
Uzaktan Yükseköğretim Yön. Yür. Kald. Hk.
05.03.2015
29286
Yönetmelik
Safkan Arap ve İngiliz Atlarının İth. Yön. Değ.
05.03.2015
29286
Yönetmelik
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yön. Değ.
05.03.2015
29286
Yönetmelik
Sayfa 34
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Mart 2015
K. 2014/7273 (Yatırımlarda Dev. Yard. Kar. Değ.)
05.03.2015
29286
Kararname
Genelge No.2015/9 (3201 s. Kanunun Uygulaması Hk.)
04.03.2015
29285
Genelge
Kanuni ve Temerrüt Faizi Oranı Hk. Tebliğ
04.03.2015
29285
Tebliğ
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi
04.03.2015
29285
Tebliğ
2015/3 No.lu Ürün Güvenliği ve Denetimi Teb. Değ.
04.03.2015
29285
Tebliğ
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Yön.
03.03.2015
29284
Yönetmelik
Yüksek Okul Öğrencilerinden Alınacak Tazm. Yön. Değ.
03.03.2015
29284
Yönetmelik
Yüksek Okul Öğrencilerinden Alınacak Tazminat Yön. Değ.
03.03.2015
29284
Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Yön.
03.03.2015
29284
Yönetmelik
Mahcuz Mallar İçin Ücret Tarifesi Tebliği
30.04.2015
29342
Tebliğ
Özel Kreş ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyişi
30.04.2015
29342
Yönetmelik
Süs Bitkilerinin Üretimi ve Pazarlaması Hk, Yön.
30.04.2015
29342
Yönetmelik
Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hk. Teb. (2015/16)
30.04.2015
29342
Tebliğ
İş Güvenliği Uzmanları Görev ve Eğitimleri Hk. Yön. Değ.
30.04.2015
29342
Yönetmelik
TSK Stratejik Hedef Planı Harcaması Hk. Yön. Değ.
29.04.2015
29341
Yönetmelik
Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yön. Değ.
29.04.2015
29341
Yönetmelik
TBMM'de Basın Mensuplarının Çalışmaları Hk. Yön. Değ.
29.04.2015
29341
Yönetmelik
Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesi Yön. Yür. Kld. Hk.
25.04.2015
29337
Yönetmelik
İkili Tekstil Lif Karışımları Yön. Yür. Kald.
25.04.2015
29337
Yönetmelik
Ayakkabı Yapımında Kull. Malz. Etiketlenmesi Yön. Yür. Kald.
25.04.2015
29337
Yönetmelik
Üçlü Testil Lif Karışımları Yön. Yür. Kald.
25.04.2015
29337
Yönetmelik
İthalatta Korunma Önl. Hk. Tebliğ (2015/3)
25.04.2015
29337
Tebliğ
Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Men Edilmesi Hk.
Tekstil Elyaf İsimleri Etiketleme Yönetmeliği
Ayakkabıların Yapımında Kull. Malz. Etiketlenmesine Dair Yön.
25.04.2015
25.04.2015
25.04.2015
29337
29337
29337
Tebliğ
Yönetmelik
Yönetmelik
Disiplin Kurulları Hk. Yön. Değ.
24.04.2015
29336
Yönetmelik
K.2015/7467 (Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Kor. Hk.Kar.Değ.)
24.04.2015
29336
Kararname
K.2015/7431 (Belgesiz İhracat Kredileri Hk. Kar. Değ.)
24.04.2015
29336
Kararname
Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Teb. Değ.
23.04.2015
29335
Tebliğ
Şekerlerin Ambalajlanması Hk. Teb. Değ.
23.04.2015
29335
Tebliğ
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı Hk. Teb. Değ.
23.04.2015
29335
Tebliğ
Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme Yön. Değ.
23.04.2015
29335
Yönetmelik
Tütün Mamüllerinin Zararlarından Korunması Hk. Yön. Değ.
23.04.2015
29335
Yönetmelik
Kanun No.6641 (Yükseköğretim Kur. Teşk. Kan. ve Bazı Kan. Değ.)
23.04.2015
29335
Kanun
Kanun No.6640 (Yükseköğretim Kur. Teşk. Kan. ve Bazı Kan. Değ.)
23.04.2015
29335
Kanun
Kanun No.6645 (İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ve Bazı Kan. Değ.)
23.04.2015
29335
Kanun
İthalatta Gözetim Uygulanması Hk. Teb. (2015/2)
22.04.2015
29334
Tebliğ
Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Teb. Değ.
22.04.2015
29334
Tebliğ
SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
21.04.2015
29333
Tebliğ
Nisan 2015
Sayfa 35
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Nisan 2015
1 No.lu Kurumlar Vergisi Tebliğinde Değişiklik (No:8)
21.04.2015
29333
Tebliğ
ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
18.04.2015
29330
Tebliğ
Gümrük G. Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Teb. Değ.
18.04.2015
29330
Tebliğ
Orman Kanunu 16. Mad. Uygulama Yön. Değ.
19.04.2015
29331
Yönetmelik
MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
17.04.2015
29329
Yönetmelik
İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Tebliği (2015/8)
17.04.2015
29329
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Tebliği (2015/6)
17.04.2015
29329
Tebliğ
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değ.
17.04.2015
29329
Yönetmelik
İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Tebliği (2015/5)
17.04.2015
29329
Tebliğ
TSK Besleme Kanunu Uygulama Yön. Değ.
16.04.2015
29328
Yönetmelik
Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yön.
16.04.2015
29328
Yönetmelik
Aile Hekimliği Personeli Yön. Değ.
16.04.2015
29328
Yönetmelik
K. 2015/7531 (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar )
16.04.2015
29328
Kararname
Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yön. Değ.
15.04.2015
29327
Yönetmelik
Kanun No. 6639 (Bazı Kanun ve KHK'lerde Değ.)
15.04.2015
29327
Kanun
İthalatta Haksız Rek. Önlenmesi Tebliği (2015/10)
12.04.2015
29324
Tebliğ
İthalatta Haksız Rek. Önlenmesi Tebliği (2015/9)
12.04.2015
29324
Tebliğ
İthalatta Gözetim Uyg.Tebliği (No: 2015/1)
11.04.2015
29323
Tebliğ
Olimpiyat Oyunlarına Katılacak Sporcu Yönetmeliği
11.04.2015
29323
Yönetmelik
Olimpik Hazırlık Mrk. Kuruluş ve Yetki Yön.
11.04.2015
29323
Yönetmelik
Kamuya Alınacak Eski Hükümlü Yön. Değ.
11.04.2015
29323
Yönetmelik
Kanun No. 6644 (Yargıtay Kanunu ve HMK'da Değ.)
11.04.2015
29323
Kanun
İthalatta Hak. Rek. Önl. Tebliği (2015/7)
10.04.2015
29322
Tebliğ
TSK Sınıf Okulları Yön. Değ.
10.04.2015
29322
Yönetmelik
TSK Ortaöğretim Okulları Yön. Değ.
10.04.2015
29322
Yönetmelik
Harp Okulları Yön. Değ.
10.04.2015
29322
Yönetmelik
Expo 2016 Antalya Ajansı Yön. Değ.
10.04.2015
29322
Yönetmelik
Kamu Kurumlarına İşçi Alınması Yön. Değ.
10.04.2015
29322
Yönetmelik
K. 2015/7491 (Kredi Faizi Desteği Kar. Değ.)
10.04.2015
29322
Kararname
K. 2015/7511 (Kaynak Kul. Dest. Fonu Hk.)
10.04.2015
29322
Kararname
Vergi Usul G. Tebliği (No: 449)
10.04.2015
29322
Tebliğ
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yön. Değ.
09.04.2015
29321
Yönetmelik
Kimyasal Maddelerin Bildirimi Hk. Yön. Değ.
09.04.2015
29321
Yönetmelik
TBMM Onur Ödülü Yönetmeliği
09.04.2015
29321
Yönetmelik
TMS 27 - Bireysel Finansal Tablolar Teb. Değ. (No: 49)
09.04.2015
29321
Tebliğ
TMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar Teb. Değ. (No: 48)
09.04.2015
29321
Tebliğ
TFRS 1 - İlk Uygulama Standardı Teb. Değ. (No: 47)
09.04.2015
29321
Tebliğ
TFRS 5 - Duran Varl. ve Durdurulan Faal. Hk Teb. Değ. (No: 46)
09.04.2015
29321
Tebliğ
TMS 28 - İştiraklerdeki ve İş Ort. Yatırımlara İlişkin Teb. Değ.
09.04.2015
29321
Tebliğ
TFRS 12 - Diğer İşlemlerdeki Paylar Teb. Değ. (No: 44)
09.04.2015
29321
Tebliğ
TFRS 10 - Konsolide Finansal Tablolar Teb. Değ. (No: 43)
09.04.2015
29321
Tebliğ
TMS 34 - Ara Dönem Finansal Raporlama Teb. Değ.(No: 42)
09.04.2015
29321
Tebliğ
TFRS 7 - Finansal Araçlar: Açıklamalarda Değ. (No:41)
09.04.2015
29321
Tebliğ
Sayfa 36
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Nisan 2015
TMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu Teb. Değ. (No:40)
09.04.2015
29321
Tebliğ
Ses ve Gaz Fişeği Atan Silahlar Yön. Değ.
08.04.2015
29320
Yönetmelik
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Hk. Karar
08.04.2015
29320
Tebliğ
K. 2015/7497 (Fındık Üreticileri Kar. Değ.)
08.04.2015
29320
Kararname
K. 2015/7496 (Yat. Dev. Yard. Kar. Değ.)
08.04.2015
29320
Kararname
K. 2015/7495 (2015 Yılı Tarımsal Dest. Kararı)
08.04.2015
29320
Kararname
TFRS 9 (Finansal Araçlar)'da Değ. (No:51)
07.04.2015
29319
Tebliğ
TFRS 9 (Finansal Araçlar)'da Değ. (No:50)
07.04.2015
29319
Tebliğ
Kanun No. 6637 (Bazı Kanunlarda Değ.)
07.04.2015
29319
Kanun
Kanun No. 6638 (Polis ve Salahiyet Kan. Değ.)
04.04.2015
29316
Kanun
Sağ. Bak. Atama ve Yer Değ. Yön. Değ.
04.04.2015
29316
Yönetmelik
Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satışı Yön. Değ.
04.04.2015
29316
Yönetmelik
Elektronik Ürün Senedi Yön. Değ.
04.04.2015
29316
Yönetmelik
Elektronik Haberleşme Sek. Acil Yardım Yön. Değ.
04.04.2015
29316
Yönetmelik
Uzlaşma Yönetmeliğinde Değ.
04.04.2015
29316
Yönetmelik
VUK G. Tebliği No: 448 (421'de Değ.)
04.04.2015
29316
Tebliğ
VUK G. Tebliği No: 447 (397'de Değ.)
04.04.2015
29316
Tebliğ
VUK G. Tebliği (No:446) (415'de Değ.)
04.04.2015
29316
Tebliğ
K. 2015/7437 (İşsizlik Sigortası Kanunu Hk. )
04.04.2015
29316
Kararname
Finansal Holding Şirketleri Yön. Değ.
02.04.2015
29314
Yönetmelik
Varlık Yönetim Şirketleri Yön. Değ.
02.04.2015
29314
Yönetmelik
Finansal Kiralama Faktoring Şirketleri Hk. Yön. Değ.
02.04.2015
29314
Yönetmelik
Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hk.
02.04.2015
29314
Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Yön. Değ.
02.04.2015
29314
Yönetmelik
Belediye Norm Kadro Yön. Değ.
02.04.2015
29314
Yönetmelik
Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatları
02.04.2015
29314
Tebliğ
Banka Kartları ve Kredi Kartları Yön. Değ.
Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması Hk. Tebliğ
02.04.2015
02.04.2015
29314
29314
Yönetmelik
Tebliğ
Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Hk. Yön. Değ.
02.04.2015
29314
Yönetmelik
Atık Yönetimi Yönetmeliği
02.04.2015
29314
Yönetmelik
Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik
02.04.2015
29314
Yönetmelik
Safkan Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Hk. Teb.
02.04.2015
29314
Tebliğ
Hayat Grubu Sigortaları Yön. Değ.
01.04.2015
29313
Yönetmelik
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)'de Değ.
01.04.2015
29313
Tebliğ
İthalatta Gözetim 2009/8'de Değ.
01.04.2015
29313
Tebliğ
İthalatta Gözetim 2004/2'nin Yürürlükten Kald. Hk.
01.04.2015
29313
Tebliğ
Enerji Piyasaları Anonim Şirketi Hk. Yön.
01.04.2015
29313
Yönetmelik
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği
01.04.2015
29313
Yönetmelik
Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştırılması Hk. Tebliğ
01.04.2015
29313
Tebliğ
Sayfa 37
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Mayıs 2015
Kırıkkale Orta Anadolu Rafineri Güm. Müd. Kapatılması Hk.
30.05.2015
29371
Kararname
K.2015/ 7581 (TSK Devlet Memurları Yön. Değ.)
30.05.2015
29371
Yönetmelik
K.2015/7669 (Sendika ve Konf. Denetimi Tüz. Yür. Kald.)
30.05.2015
29371
Tüzük
K.2015/7606 (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)
30.05.2015
29371
Kararname
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değ.
30.05.2015
29371
Kararname
Zorunlu Karşılıklar Hk. Teb. (2013/15)'de Değ.
30.05.2015
29371
Tebliğ
Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlenme İstasyonu Yön.
30.05.2015
29371
Yönetmelik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yön. Değ.
30.05.2015
29371
Yönetmelik
Tarımsal Yayım Hizm. Destekleme Ödeme Yap. Hk. (2015/19)
30.05.2015
29371
Tebliğ
Telsiz İşlemleri Yön. Değ.
28.05.2015
29369
Yönetmelik
Nükleer Tesisler İçin Ekipman Tedarik Yön.
28.05.2015
29369
Yönetmelik
Uzman Erbaş Yön. Değ.
28.05.2015
29369
Yönetmelik
MEB Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yön. Değ.
28.05.2015
29369
Yönetmelik
Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği
28.05.2015
29369
Yönetmelik
Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmaması
27.05.2015
29368
Tebliğ
İthalatta Haksiz Rekabetin Önl. Hk. Tebliğ (2015/20)
27.05.2015
29368
Tebliğ
İthalatta Gözetim Uyg. Hk. (2010/9)'da Değ.
27.05.2015
29368
Tebliğ
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
27.05.2015
29368
Tebliğ
Kültür Varlıklarına Yrd. Sağlanması Yön.
27.05.2015
29368
Yönetmelik
Ahşap Malz. Isıl İşleme Tabi Tutulması Yön.
27.05.2015
29368
Yönetmelik
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği
27.05.2015
29368
Yönetmelik
Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılması Hk. Tebliğ
27.05.2015
29368
Tebliğ
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilen Meslekler Hk.
25.05.2015
29366
Tebliğ
Müşavirlerin Bildirim Mecburiyeti Hk. Yön. Değ.
25.05.2015
29366
Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Yön. Değ.
25.05.2015
29366
Yönetmelik
Tarımsal Üretici Birliklerinin Denetlenmesi Hk. Yön. Değ.
24.05.2015
29365
Yönetmelik
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Teb. (2015/20)
24.05.2015
29365
Tebliğ
Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yön. Değ.
24.05.2015
29365
Yönetmelik
Gübre Üretimi, İthalatı ve İhracatı Hk. Yön. Değ.
24.05.2015
29365
Yönetmelik
K.2015/7699 (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)
23.05.2015
29364
Kararname
Askerlikte Ölen veya Engelli Olanlara Tazminat Ödenmesi Hk. Yön.
23.05.2015
29364
Yönetmelik
Fakültelerde Yetişen Subaylar Hk. Yön. Değ.
23.05.2015
29364
Yönetmelik
Petrol Piyasası Lisans Yön. Değ.
23.05.2015
29364
Yönetmelik
Tıbbi Kötü Uygulama Sigortası Teb. Değ. (2015/9)
23.05.2015
29364
Tebliğ
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
23.05.2015
29364
Tebliğ
K.2015/7703 (Yer Altındaki Maden İşlerinde Fiyat Farkı Ödem. Hk.
23.05.2015
29364
Kararname
İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Hk. Tebliğ (2015/12)
23.05.2015
29364
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Hk. Tebliğ (2015/14)
23.05.2015
29364
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Hk. Tebliğ (2015/16)
23.05.2015
29364
Tebliğ
Doğum Yardımı Yönetmeliği
23.05.2015
29364
Yönetmelik
İthalatta Gözetim Uyg. Hk. Tebliğ (2015/3)
22.05.2015
29363
Tebliğ
Mali Müşavirlerin Çalışma Usulleri Hk. Yön. Değ.
22.05.2015
29363
Yönetmelik
Sayfa 38
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Mayıs 2015
Yeraltı Suları Hk. Yön. Değ.
22.05.2015
29363
Yönetmelik
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği
22.05.2015
29363
Yönetmelik
4817 s. Kanun Hk. Anayasa Mahkemesi Kararı
21.05.2015
29362
Tebliğ
Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar (No:44)
21.05.2015
29362
Tebliğ
Karar No: 2015/7596 (T.C. - AB İstihdam ve Sosyal Yenilik Hk.)
21.05.2015
29362
Anlaşma
Yurtdşına Gön. Memurlar Hk. Yön. Değ.
21.05.2015
29362
Yönetmelik
İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Tebliği (2015/17)
21.05.2015
29362
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Tebliği (2015/15)
21.05.2015
29362
Tebliğ
K.2015/7693 (Belediye Payları Hk. Kararda Değ.)
21.05.2015
29362
Kararname
K. 2015/7700 Elektrik Borcu Olan Çiftçilere Ödeme Dest. Hk.
21.05.2015
29362
Kararname
Aile Hekimliği Ödeme Yön. Değ. (K.2015/7696)
21.05.2015
29362
Yönetmelik
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Yönetmeliği
20.05.2015
29361
Yönetmelik
Orman Kanununun 17 ve 18. Maddelerinin Uygulama Yön. Değ.
20.05.2015
29361
Yönetmelik
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yön. Değ.
16.05.2015
29357
Yönetmelik
Müşavirler Odaları Birliği Yön. Değ.
16.05.2015
29357
Yönetmelik
Mali Müşavirlik Haksız Rek. ve Reklam Yasağı Yön. Değ.
16.05.2015
29357
Yönetmelik
İthalatta Haksız Rek. Önl. Tebliği (2015/19)
15.05.2015
29356
Tebliğ
İthalatta Haksız Rek. Önl. Tebliği (2015/18)
15.05.2015
29356
Tebliğ
Karayolları Trafik Yön. Değ.
15.05.2015
29356
Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yön. Değ.
Organik Tarım Destekleme Ödemesinde Değ. Teb. (Tebliğ No:2015/18)
15.05.2015
14.05.2015
29356
29355
Yönetmelik
Tebliğ
DSİ Müdürlüğü Amme Alacakları Yetkileri
14.05.2015
29355
Yönetmelik
SMMM ve YMM Aidat Yönetmeliğinde Değ.
14.05.2015
29355
Yönetmelik
SMMM ve SM Staj Yön Değ.
14.05.2015
29355
Yönetmelik
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sor. Sig. Genel Şartlar
14.05.2015
29355
Tebliğ
Lejyoner Hastalığı Kontrol Esasları Yön.
Gümrük Yönetmeliğinde Değ.
Hayvancılık Desteklemeleri Tebliği (2015/17)
13.05.2015
13.05.2015
12.05.2015
29354
29354
29353
Yönetmelik
Yönetmelik
Tebliğ
Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
12.05.2015
29353
Yönetmelik
İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Hk. Teb. (2015/13)
10.05.2015
29351
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önl. Hk. Teb. (2015/11)
10.05.2015
29351
Tebliğ
Emniyet Hizmetleri Personel Rütbe Terfi Değerlendirme Yön.
11.05.2015
29352
Tebliğ
TRT Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değ.
11.05.2015
29352
Yönetmelik
Özel Güvenlik Hizmetleri Hk. Yön. Değ.
11.05.2015
29352
Yönetmelik
Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yön. Değ.
11.05.2015
29352
Yönetmelik
TMMOB İnşaat Müh. Belgelendirme Yön. Değ.
11.05.2015
29352
Yönetmelik
Devlet Memurları Kanunu (Seri No:161)'de Değ.
08.05.2015
29349
Tebliğ
K. 2015/7484 (T.C. - Şili Gümrük Kanunl. İşbirliği Anl. Hk.)
08.05.2015
29349
Anlaşma
Polis Kolejine Giriş Yön. Yürl. Kald.
07.05.2015
29348
Yönetmelik
Polis Koleji Sınav Yön. Yürl. Kald.
07.05.2015
29348
Yönetmelik
Polis Koleji Yön. Yür. Kald.
07.05.2015
29348
Yönetmelik
Sayfa 39
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Mayıs 2015
Polis Koleji Kıyafet Yön. Yürl. Kald.
07.05.2015
29348
Yönetmelik
Elektrik Şebeke Yön. Değ.
07.05.2015
29348
Yönetmelik
4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması
06.05.2015
29347
Genelge
Tarım Satış Koop. Kanunu Geçici 5. Md. Uygulanması Hk.
06.05.2015
29347
Tebliğ
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimat
06.05.2015
29347
Tebliğ
Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 115)'nin Yür. Kald. Hk. Teb.
06.05.2015
29347
Tebliğ
K. 2015/7407 (Grev ve Lokavtlarda Alınan Önl. Tüz. Yür. Kald.)
05.05.2015
29346
Tüzük
K. 2015/7358 (İthalatta Tarife Kontenjanı Uyg. Hk.)
05.05.2015
29346
Kararname
K. 2015/7359 (Paslanmaz Çelik Sac İthalatında Tarife Kontj.)
05.05.2015
29346
Kararname
Bitki Karantinası Yön. Değ.
04.05.2015
29345
Yönetmelik
TSK İç Hizmet Yön. Değ.
03.05.2015
29344
Tebliğ
Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alım Desteği Hk.
03.05.2015
29344
Tebliğ
Orman Genel Müdürlüğü Taşınmazlarının İdaresi Hk. Yön.
02.05.2015
29343
Yönetmelik
Demiryolu Altyapı Erişim Tahsis Yön.
02.05.2015
29343
Yönetmelik
K. 2015/7909 (Belediye Payları Kar. Değ.)
30.06.2015
29402
Kararname
Gümrük Yönetmeliğinde Değ.
30.06.2015
29402
Yönetmelik
K. 2015/7910 (KVK 10/1-ı Bendindeki Oran Hk.)
30.06.2015
29402
Kararname
İşverenlerce Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Yön.
29.06.2015
29401
Yönetmelik
Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hk. Yön.
28.06.2015
29400
Yönetmelik
Özel Müzeler ve Denetimleri Yön. Değ.
28.06.2015
29400
Yönetmelik
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
27.06.2015
29399
Tebliğ
KDV G. Uygulama Tebliğinde Değ. (No:3)
27.06.2015
29399
Tebliğ
İthalatta Haksız Rek. Önl. Tebliği (2015/23)
27.06.2015
29399
Tebliğ
TMMO İnşaat Müh. Odası Yön. Değ.
27.06.2015
29399
Yönetmelik
TMMOB Harita ve Kadastro Müh. Yön. Değ.
27.06.2015
29399
Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yön. Değ.
27.06.2015
29399
Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yön. Değ.
27.06.2015
29399
Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yön. Değ.
27.06.2015
29399
Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uyg. Yön. Değ.
27.06.2015
29399
Yönetmelik
Enerji Piyasaları A.Ş. Yön. Değ.
27.06.2015
29399
Yönetmelik
KOSGEB Organlarının Çalışma Usulleri Yön. Değ.
27.06.2015
29399
Yönetmelik
Patent ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil Yönetmeliği
27.06.2015
29399
Yönetmelik
Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi Yön.
27.06.2015
29399
Yönetmelik
Mülki İdare Amirleri Yön. Değ.
26.06.2015
29398
Yönetmelik
RTÜK Uydu Yayın Yön. Değ.
26.06.2015
29398
Yönetmelik
İçten Yanmalı Motorlar Yön. Değ.
26.06.2015
29398
Yönetmelik
RTÜK Kablolu Yayın Yön. Değ.
26.06.2015
29398
Yönetmelik
Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar İşaretler
26.06.2015
29398
Yönetmelik
İthalatta Gözetim 2004/20'de Değ.
26.06.2015
29398
Tebliğ
Finansal Kiralama, Muhasebe ve Fin. Tab. Yön. Değ.
26.06.2015
29398
Yönetmelik
Finansal Kiralama Faktoring Şirk. Hk. Yön. Değ.
26.06.2015
29398
Yönetmelik
Bitki Adı İle Anılan Yağlar Teb. (2012/29) Değ.
26.06.2015
29398
Tebliğ
Haziran 2015
Sayfa 40
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Haziran 2015
MEB Okul Öncesi İlköğretim Kurumları Yön. Değ.
25.06.2015
29397
Yönetmelik
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hk. Yön.
25.06.2015
29397
Yönetmelik
K. 2015/7707 (Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sig.)
24.06.2015
29396
Kararname
K. 2015/7728 (Maden İşl. Maliyet Artış İçin Fiyat Farkı Ödenmesi
24.06.2015
29396
Kararname
K.2015/7715 (Kredi Kuruml. Sağl. Hazine Desteğinde Değ.)
24.06.2015
29396
Kararname
Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
24.06.2015
29396
Yönetmelik
K. 2015/7719 (Gümrük ve Tic. Bak. Taşra Teşk. Düzenlemesi)
23.06.2015
29395
Kararname
K. 2015/7721 (2014-2015 Yılı Öğrenim Katkı Payında Değ.)
23.06.2015
29395
Kararname
İthalatta Tarife Kont. Tebliği (2015/1)
23.06.2015
29395
Tebliğ
Kamu Denetçiliği Uzm. Yön. Değ.
20.06.2015
29392
Yönetmelik
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (2015/7722)
20.06.2015
29392
Kararname
İthalatta Haksız Rekabet (2015/8)'de Değ.
20.06.2015
29392
Tebliğ
İthalatta Korunma Önl. Hk. Teb. (2015/4)
20.06.2015
29392
Tebliğ
Morityus Cum. Menşeli Tarım Ür. İth. Tarife Kont. Teb. Değ.
20.06.2015
29392
Tebliğ
Paslanmaz Çelikten Sağ. Had. Sac. İth. Tarife Kont. Teb.
20.06.2015
29392
Tebliğ
Türk Ür. Markalaşması Hk. (2006/4) Teb.'de Değ.
20.06.2015
29392
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabet (2015/25)
20.06.2015
29392
Tebliğ
Dahilde İşleme Rejimi Teb. (2006/12)'de Değ. Teb. (2015/3)
20.06.2015
29392
Tebliğ
Vergi Usul G. Tebliğ No: 455
20.06.2015
29392
Tebliğ
Vergi Usul G. Tebliğ No: 454
20.06.2015
29392
Tebliğ
Vergi Usul G. Tebliğ No: 453
20.06.2015
29392
Tebliğ
Gümrük ve Tic. Bak. Piyasa Gözetim ve Den. Yön. Değ.
18.06.2015
29390
Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği (No: 2015/30)
17.06.2015
29389
Tebliğ
Gümrük G. Tebliği (Gümrük İşl.) (No: 90)'nde Değ.
17.06.2015
29389
Tebliğ
Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yön. Değ.
Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları Hk. Yön. Değ.
15.06.2015
14.06.2015
29387
29386
Yönetmelik
Yönetmelik
Sendika Üyelik Aidatlarının Tahsili Yön. Değ.
14.06.2015
29386
Yönetmelik
Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Yön. Değ.
14.06.2015
29386
Yönetmelik
Fizik Mühendisleri Odası Yön. Değ.
14.06.2015
29386
Yönetmelik
Kontrole Tabi Ürünler Yetkili Gümrük Müdürlülkeri Teb. Değ.
14.06.2015
29386
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2015/22)
13.06.2015
29385
Tebliğ
İthalatta Haksız Rekabet (2015/21)
13.06.2015
29385
Tebliğ
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yön. Değ.
13.06.2015
29385
Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Tahin Tebliği (No: 2015/27)
13.06.2015
29385
Tebliğ
Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği (No: 2015/28)
13.06.2015
29385
Tebliğ
Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 164)
12.06.2015
29384
Tebliğ
Elektronik İhale Uyg. Yön. Değ.
12.06.2015
29384
Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uyg. Yön. Değ.
12.06.2015
29384
Yönetmelik
Mal Alım İhaleleri Uyg. Yön. Değ.
12.06.2015
29384
Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uyg. Yön. Değ.
12.06.2015
29384
Yönetmelik
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uyg. Yön. Değ.
12.06.2015
29384
Yönetmelik
Sayfa 41
mali hizmetler bülteni
Doküman Adı
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Resmi Gazete Resmi Gazete
Belge Tipi
Tarihi
Numarası
Haziran 2015
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Yön. Değ.
12.06.2015
29384
Yönetmelik
LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi
11.06.2015
29383
Tebliğ
K. 2015/7603 (32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılması Hk.)
11.06.2015
29383
Kararname
Kişisel Koruyucu Donanımla İlgili Ulusal Standartlar Tebliği
Kimlik Bildirme Kanunu Uygulaması Yön. Değ.
Motorlu Araçlarda İklimlendirme (2006/40/AT)'de Değ.
11.06.2015
10.06.2015
09.06.2015
29383
29382
29381
Tebliğ
Yönetmelik
Yönetmelik
Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Kul. ve Giriş-Çıkışı Hk. Yön.
09.06.2015
29381
Yönetmelik
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı İşlt. Katılım Destek Teb. (2015/24)
07.06.2015
29379
Tebliğ
K.2015/7712 (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)
07.06.2015
29379
Kararname
K.2015/7713 (İthalat Rejimi Kararına Ek Karar)
07.06.2015
29379
Kararname
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yön. Değ.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği
Karayolları Trafik Yön. Değ.
Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Genel Tebliği Sıra No:1'de Değ.
06.06.2015
06.06.2015
06.06.2015
06.06.2015
29378
29378
29378
29378
Yönetmelik
Yönetmelik
Yönetmelik
Tebliğ
Bandrollü Ürün İzleme Sistemi G.Tebliğ (No:1)'de Değ.
06.06.2015
29378
Tebliğ
K.2015/7628 (TC-Meksika Vergi Kaçakçılığını Önleme An.)
06.06.2015
29378
Anlaşma
K.2015/7654 (TC-Kore Ticari-Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı)
06.06.2015
29378
Anlaşma
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
06.06.2015
29378
Yönetmelik
K. 2015/7658 (T.C. - Kırgız Kara Ulaştırması Anlaşması)
05.06.2015
29377
Anlaşma
Köy Tüzel Kişiliğinden Belediyelere Devredilen Araziler Hk.
05.06.2015
29377
Tebliğ
Bitkisel Üretimde Biyolojik Müc. Dest. Tebliğ (2015/22)
05.06.2015
29377
Tebliğ
Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagil Tohumluğu Yön.
TRT Kurumu Kuruluş ve Görevleri Yön. Değ.
K. 2015/7672 (T.C. - Azerbaycan Kombine Yük Taşımacılığı)
05.06.2015
05.06.2015
04.06.2015
29377
29377
29376
Yönetmelik
Yönetmelik
Anlaşma
Elektrik Piyasası Yan Hizmet Yönetmeliğinde Değ.
04.06.2015
29376
Yönetmelik
Çevre Mühendisleri Odası Ana Yön. Değ.
04.06.2015
29376
Yönetmelik
Nato Pol Tesisleri Çalışma Esasları Yön. Değ.
04.06.2015
29376
Yönetmelik
Tasarım Dest. Hk. Tebliğ (2008/2)'de Değ.
04.06.2015
29376
Tebliğ
Ambalajlı Mamullerin Ağırlık Esasına Göre Net Mik. Tespiti Yön.
04.06.2015
29376
Yönetmelik
Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yön.
04.06.2015
29376
Yönetmelik
Kanser Bildirimi ve Kanser Kayıt Merkezleri Yön.
03.06.2015
29375
Yönetmelik
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Yön.
03.06.2015
29375
Yönetmelik
TMMOB Harita Kadastro Müh. Mesleki Faaliyet Denetim ve Ücret Yön
03.06.2015
29375
Yönetmelik
K.2015/7632 (T.C.-Irak Ekonomik ve Tek. İşbirliği)
03.06.2015
29375
Anlaşma
Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Dest. Hk. (2014/43)'de Değ.
03.06.2015
29375
Tebliğ
TBMM Koruma Daire Başk. Görev ve Çal. Yön. Değ.
03.06.2015
29375
Yönetmelik
Dahilde İşl. Rejimi İşlemleri Hk. (2007/2)'de Değ. Teb.
03.06.2015
29375
Tebliğ
Vergi Usul G. Tebliğ No.426'da Değ. Teb. (No:450)
03.06.2015
29375
Tebliğ
Vergi Usul G. Tebliği No: 435'te Değ. Teb. (No: 451)
03.06.2015
29375
Tebliğ
Vergi Usul G. Tebliğ No: 452
03.06.2015
29375
Tebliğ
K. 2015/7557 (T.C. - Meksika Gümrük İşbirliği Anl.)
01.06.2015
29373
Anlaşma
K. 2015/7593 (T.C. - Malezya Serbest Tic. Anlaşması)
01.06.2015
29373
Anlaşma
Ham Petrol ve Jet Yakıtı Hk. Değ.
01.06.2015
29373
Kararname
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası Değ.
01.06.2015
29373
Kararname
Sayfa 42
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
12.06.2015 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Düzenlemeler Yayımlanmıştır.
S.NO
1
YAPILAN DÜZENLEME
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel
Tebliğinin 8.4 üncü maddesine “serbest muhasebeci mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci veya” ibaresi eklenmiştir.
ÖNCEKİ DÜZENLEME
Madde 8- Belgelerin sunuluş şekli
8.4. İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında
idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME:
Uygulama Yönetmeliklerinde olduğu gibi idarelerce, ihale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanarak/düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, yetkili kılınanlar arasına “serbest muhasebeci” ler
de eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10.1.2 nci maddesine
“yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek
üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.
10.1.2.(Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 6 md.) İlgili mevzuatı gereğince
bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan aday ve istekliler, eşdeğer belge kapsamında; bilançolarını veya bilançonun yukarıda belirtilen
bölümlerini sunabilecekleri gibi, bunların yerine bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi
de sunabileceklerdir. Bu belgeler dışında, bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere sunulan hiçbir belge, eşdeğer belge olarak kabul edilmeyecektir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11.2 nci, 43.1 inci, 44.1
inci, 45.1.13.6 ncı, 72.6 ve 79.2.2.7 nci maddelerine “YMM” ibaresinden önce gelmek üzere “SM,”
ibaresi eklenmiştir.
43.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip
olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini
tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az
beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğunun,
ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve
sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri
tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile
tevsik edilmesi zorunludur.
2
3
Ortaklık durum belgesi
Madde 44
44.1. Tüzel kişi aday veya isteklilerin, ortaklarına ait iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları durumunda; Uygulama Yönetmeliğinin 39 uncu
maddesinin dokuz, ve onbirinci fıkralarında yer alan hükümler uyarınca, iş
deneyim belgesi veya mezuniyet belgesi sahibi ortaklarının ortaklık hisse
oranları ve sürelerine ilişkin olarak, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya YMM ya da SMMM
tarafından düzenlenen belgeleri sunmaları zorunludur. Bu kapsamda;
Sayfa 43
mali hizmetler bülteni
S.NO
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
YAPILAN DÜZENLEME
ÖNCEKİ DÜZENLEME
a) Tüzel kişiliğin en az bir yıldır yarısından fazla hissesine sahip ortağının iş bitirme/durum/yönetme/denetleme belgesi ile ihaleye katılım durumunda,
(KİK031.1/Y) nolu standart formun,
b) (Mülga bent:07/06/2014-29023 R.G./19.md., Yürürlük:19/08/2014)
c) Tüzel kişiliğin en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip ortağının
mezuniyet belgesi ile ihaleye katılım durumunda; (KİK031.3/Y) nolu standart formun, düzenlenerek başvuru veya teklif kapsamında sunulması gereklidir.
Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler
Madde 45-(Değişik: 30/07/2010 -27657 RG/ 2. md.; Değişik başlık:
07/06/2014-29023 R.G./ 21. md.)
45.1.13.6. (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 32. md.) Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait
fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya
beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre
teklife konu olan mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (EK.O.7)
ile açıklama yapılabilir.
Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen
birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında
olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde
ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım
yapmış olması gerekir.
3
Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen
birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %
80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması
gerekir.
İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan
malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı
sunmasına gerek bulunmayıp, sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri
veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile
de belgelendirme yapılabilecektir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar
Madde 72
72.6. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 25 md.) Alt yüklenicilerin iş bitirme
belgesi almak amacıyla iş sahibi idareye yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt
yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM veya
vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da
bu nüshaların noter, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel
çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında
imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik
Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerekmektedir.
Sayfa 44
mali hizmetler bülteni
S.NO
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
YAPILAN DÜZENLEME
ÖNCEKİ DÜZENLEME
Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi
Madde 7979.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin
Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin
kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini
imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı
düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.
Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için
teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı
ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir
önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması
gerekir.
3
Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için
teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı
ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.
İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734
sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış
yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp
sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin
noter, YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.
Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak
suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin
bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.
DEĞERLENDİRME:
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında idarelerce, ihale dokümanında istenen Ekonomik ve Mali Yeterliğe
İlişkin Belgeler ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeleri onaylamakla/düzenlemekle yetkili kılınanlar arasına “serbest muhasebeci” ler de eklenmiştir.
4
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 45.1 inci maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Sayfa 45
Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler
Madde 45-(Değişik: 30/07/2010 -27657 RG/ 2. md.; Değişik başlık: 07/06/2014-29023 R.G./ 21. md.)
45.1. (Değişik: 07/06/2014-29023 R.G./ 21. md.) İhale ilanında ve
dokümanında belirtilmesi kaydıyla, idareler sınır değerin altında olan
tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki seçenekleri uygulayabilirler.
mali hizmetler bülteni
S.NO
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
YAPILAN DÜZENLEME
ÖNCEKİ DÜZENLEME
a) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtildiği ihalelerde, sınır değerin altında olan
teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu
isteklilerden (45.1.2 - 45.2) maddelerinde belirtilen esaslara göre açıklama istenir.
b) İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağına ilişkin
düzenleme bulunan ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler sorgulanmaksızın ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır.
c) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik
değerin yarısına kadar olan ihalelere özgü olmak üzere; ihale ilanında ve
dokümanında sınır değerin altında olan tekliflerin reddedileceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olduğu tespit edilen teklifler sorgulama
yapılmaksızın reddedilir.
Bu çerçevede; sınır değerin altında olan tekliflere ilişkin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda tesis edilecek işlemler, idari
şartnamenin “sınır değer” başlıklı maddesinin ilgili dipnotunda belirtilen
seçeneklerden uygun olanı esas alınarak düzenlenir.
İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtildiği ihalelerde, idarelerce sorgulama ve
isteklilerce açıklama yapılması işlemleri (45.1.2 - 45.2) maddelerinde belirtilen esaslar uyarınca yürütülecektir.
4
DEĞERLENDİRME:
Tebliğde yer alan sınır değerin altında olan teklif değerlendirmesine ilişkin seçeneklerle ilgili olarak Hizmet ve Yapım İhalelerine ilişkin
alım yöntemi ve alım konularına kadar farklı alanlarda değişiklikler yapılarak Uygulama Yönetmeliklerin işlenmiş olup, burada yer alan
eski düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 78.2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil
olacak giderler
Madde 78
5
78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi
sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi
hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre
idarelerce değerlendirilecektir.
DEĞERLENDİRME:
Tebliğin 78.1 maddesinde Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları;
 İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği,
 Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve
 Yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.
Şeklinde tanımlanmakla birlikte 78.2 maddesi bu üç hususun birlikte aranması yanında, işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup
olmadığı bu tanıma göre idarelerce belirlenecektir şeklinde bir inisiyatif vermekte idi idarelere.
Bunun dışında, 6552 sayılı Kanunun 11. Maddesi ile getirilen değişiklikte (4734 EK 8. Madde) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e)
bendi kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler (danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce uygun
görüş alınması zorunlu kılınmış ve bu kapsamda bir Yönetmelik çıkarılacağı hükmüne yer verilmiştir. Ancak son ertelemelerle birlikte
izin alma zorunluluğu 11 Temmuz 2015 tarihine kadar ertelenmiştir. Birlikte değerlendirildiğinde, bu yeni düzenlemeler sonucu zaten
yürürlüğü kalmamış olan bir maddenin kaldırılması olarak değerlendirilebilir.
Sayfa 46
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
S.NO
YAPILAN DÜZENLEME
ÖNCEKİ DÜZENLEME
6
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 78.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“78.3 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını
idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.”
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler
Madde 78
78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım
hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına
dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME:
Önceki halinde Personel Çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyecek işler düzenlenmişken bir önceki madde de belirtiğimiz gibi Maliye Bakanlığı yada ilgili kurumdan alınacak uygun görüşler belirleyici olacağı için bahse konu maddenin ilk
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 78.4 üncü
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
7
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak
giderler
Madde 78
78.4. Çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetlerde, çöp toplama ve naklinde kullanılacak makine ve ekipmanlar ile çöp toplama araçlarının ve akaryakıtın idare tarafından
karşılanması durumunda bu alımların ve ayrıca malzemenin idare tarafından karşılandığı yemek hizmeti (malzemesiz yemek hizmeti) alımlarının personel çalıştırılmasına
dayalı hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME:
Bir önceki madde de olduğu gibi yine Personel Çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında değerlendirilecek işlerden bahsedilen
bir maddenin yürürlüğüne son verilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 78.23 üncü
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
8
Sayfa 47
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler
Madde 78
78.23. (Değişik: 20/4/2011-27911 R.G./ 20. md.) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan;
“özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece karşılanır. Bu fıkra hükümleri Kamu
idareleri işyerleri ile bu Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt
dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.” Hükmü, 6111 sayılı Kanunun 38 inci
maddesi ile değiştirilmiş ve bu bent hükümlerinin; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve
yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ve bu Kanuna göre
sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında
uygulanmayacağı ve bu düzenlemenin 1/3/2011 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği
hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede;
a) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı fiyat farkı hesaplanması öngörülen hizmet alımı ihalelerinde, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında, yüklenicinin yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca
1/3/2011 tarihinden önceki dönemlere ait prim ödemelerinde işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanması uygulamasından yararlanması halinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin
Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 8 inci maddesinde yer alan, “b) İhale (son
teklif verme) tarihi itibarıyla işveren tarafından karşılanacak olan sosyal sigorta primi ve
işsizlik sigortası primine ilişkin toplam tutarda; asgari ücret değişikliği veya sigorta primi alt
sınır değişikliği ile prim oranları değişikliği gibi sebeplerle meydana gelecek fark, 506 sayılı
Kanun gereğince işveren nam ve hesabına Hazinece yapılacak olan ödemeler de dikkate
alınmak suretiyle bu Esasların 7 nci maddesi uygulanmaksızın ödenir veya kesilir.” hükmü
gereğince, Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idare tarafından yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.
mali hizmetler bülteni
S.NO
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
YAPILAN DÜZENLEME
ÖNCEKİ DÜZENLEME
b) İhale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmet alımları dahil bütün hizmet alımlarında yukarıda anılan Kanun hükmü uyarınca 1/3/2011 tarihinden sonraki dönemlere ait prim ödemelerinde işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet
eden tutarın Hazinece karşılanması uygulamasına son verildiğinden, yüklenicilerin 2011 Yılının Mart ayı ve sonrasındaki aylara ait hak edişlerinden 5510 sayılı
Kanunun 81 inci maddesi birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında herhangi bir
8
DEĞERLENDİRME:
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan; “özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece
karşılanır hükmü çerçevesinde Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler kapsamından çıkarılmıştır.
9
MADDE 9 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 6 ncı madde eklenmiştir.
“Başlamış olan ihaleler
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, bu
maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 5, 6 ve 7 nci maddelerinde yer alan hükümler uygulanmaksızın ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu maddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin diğer maddelerinde yer
alan hükümler ise ilan veya duyuru tarihlerine bakılmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır.”
DEĞERLENDİRME:
Kamu ihale mevzuatında genel olarak farklı yürürlük tarihleri belirlenebilmektedir ve yine genel olarak yürürlüğe girdiği tarihten önce
ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler değişikliklerden muaf tutulur. Bu çerçevede Kamu alımlarında mutlaka ve her
zaman yürürlük tarihlerine dikkat etmek önem arz etmektedir.
10
MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
11
MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Aşağıdaki konu başlıklarına ait detaylı açıklama ve değerlendirmelerin yer
aldığı karşılaştırmalı tabloya http://malihizmetler.org.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
1-Danışmanlık Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler
2-Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde, Değişiklikler
3-Mal Alımları İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler
4-Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler
5-Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler
6-Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler
7-Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklikler
Sayfa 48
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA
VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR İLE YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR
KARAR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelikler ile diğer ülkelere yapılacak yolculuklarda verilecek gündeliklere ilişkin esasları belirlemek üzere Bakanlar Kurulunca 2014/7128 sayılı Karar,
01/01/2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARIN 2015 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR
8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 2 nci maddesinde
yapılan değişiklik ile 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin uygulanmasına 2015 yılında da devam olunacağına dair 2015/7177 sayılı Karar, 10/01/2015 tarihli 29232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
KAMUDA İLAVE TEDİYE TARİHLERİ
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2015 yılında ödenecek
ilave tediyelerin ödeme tarihlerini belirleyen 2015/7181 sayılı Karar 16/01/2015 tarihli ve 29238 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.
KAMU İHALE TEBLİĞİ
(2015/1)
1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2014 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı (% 6,36)
esas alınarak güncellenmiş olup, 29/01/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Sayfa 49
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
KAMU PERSONELİ TEBLİĞİ
(SERİ NO:5)
24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 4)
“Devlet Memurluğuna Alınma” başlıklı birinci bölümüne ilişkin yapılan değişiklikleri içeren ve Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) tarafından hazırlanan Tebliğ 08/02/2015 tarihli ve 29261 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ
ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) ve
(2) numaralı alt bentleri kapsamında gerçekleştirilecek personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında ihaleye çıkılmadan önce uygun görüş alınmasına, sorumluluklara ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları
belirleyen Yönetmelik 06/02/2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİK
El yazısıyla atılan imza ile fiziksel ortamda veya güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda yapılan
resmî yazışmalara ilişkin kuralları belirlemek ve bilgi, belge veya doküman alışverişinin hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Yönetmelik 02/02/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen ve Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilerce kullanılan yetkilerin, süresi içinde ödenmeyen alacakların korunmasında, takip ve tahsilinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Yönetmelik 14/05/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Sayfa 50
Mali Takvim
Temmuz 2015

Bakanlar Kurulu Kararıyla
lifini hazırlar ve idarelerinin
kamu görevlilerinin mali ve
mali hizmetler birimine gönde-
Kararnamenin 2 nci maddesin-
sosyal haklarının hesaplanma-
rir.
de belirtilen kamu idarele-
Kamu idarelerinin harcama
ri (5018 sayılı Kanuna ekli (III)
sözleşme ücretleri belirlenir,
birimleri performans progra-
sayılı cetvelde yer alan kurum-
Maliye Bakanlığınca (BÜMKO)
mını hazırlar ve idarelerinin
lar dahil) kadro ve pozisyonları-
özlük haklara ve diğer ödeme-
mali hizmetler birimine gönde-
nın dolu ve boş durumunu gös-
lere ilişkin ayrıca genelge ya-
rir.
terir bilgileri e-bütçe sistemin-
Genel yönetim kapsamında-
de
Kararıy-
ki idareler bütçelerinin ilk altı
(BÜMKO) bildirir. Ayrıca aynı
la 631 sayılı Kanun Hükmünde
aylık uygulama sonuçları, ikinci
bilgileri içeren cetvelleri Devlet
Kararname
yer
altı aya ilişkin beklentiler ve
Personel Başkanlığına gönde-
alan üst kurullarda çalışan per-
hedefler ile faaliyetlerini kap-
rir.
sonelin mali ve sosyal hakları
sayan kamusal mali durum ve
tespit edilir.
beklentiler raporunu temmuz
lama raporunu hazırlar ve Kal-
ayı içinde açıklar.
kınma Bakanlığına gönderir.
sında kullanılan katsayılar ile
yımlanır.


Bakanlar
Maliye

Kurulu
kapsamında
Bakanlığınca
(BÜMKO) sürekli görevle yurt-




Maliye
Bakanlığı



190 sayılı Kanun Hükmünde
Maliye
Bakanlığına
Kamu idareleri yatırım uygu-
Kamu idareleri yıllık program
dışında bulunan kamu perso-
(BÜMKO)
yönetim
izleme raporunu hazırlar ve
nelinin aylıklarına uygulanacak
bütçe kanununun ilk altı aylık
Kalkınma Bakanlığına gönderir.
emsal katsayılarına ilişkin ge-
uygulama sonuçları ile ikinci
nelge yayımlanır.
altı aya ilişkin beklentiler ve
Kamu idarelerinin harcama
hedefler ile faaliyetleri kapsa-
birimleri bütçe tekliflerini ha-
yan merkezi yönetim bütçe
kamu idareleri ve özel bütçeli
zırlar ve idarelerinin mali hiz-
gerçekleşmeleri ve beklentiler
idareler ile Maliye Bakanlığı
metler birimine gönderir.
raporunu temmuz ayı içinde
(BÜMKO) ve Kalkınma Bakanlı-
Kamu idarelerinin harcama
açıklar.
ğı arasında bütçe görüşmeleri-
birimleri yatırım programı tek-
merkezi
Ağustos 2015

Genel bütçe kapsamındaki
ne başlanır.
Sayfa 51
mali hizmetler bülteni


Kamu idareleri yıllık performans


Türkiye
Büyük
Millet
ler birimi tarafından hazırlanır.
hazırlanır ve Eylül ayının 15’ine
düzenleyici ve denetleyici
Devlet Personel Başkanlığın-
kadar Yüksek Planlama Kurulu
kurumlar, bütçelerini eylül
ca idarelerin kadro değişiklik ta-
tarafından karara bağlanır ve
ayı sonuna kadar doğrudan
leplerine ilişkin görüş yazısı Baş-
Resmi Gazetede yayımlanır.
Türkiye Büyük Millet Mecli-
Kamu idarelerinin bütçe teklifle-
sine ve bir örneği de Maliye
derilir.
rini ve yatırım programını hazır-
Bakanlığına (BÜMKO) gön-
Kamu işveren kurulu ile kamu
lama sürecini yönlendirmek üze-
derir.
görevlileri sendikaları arasında
re; bütçe çağrısı ve eki bütçe
toplu görüşmelere başlanır.
hazırlama rehberi Maliye Ba-
(Muhasebat Genel Mü-
kanlığınca (BÜMKO), yatırım
dürlüğü) sosyal güvenlik
genelgesi ve eki yatırım progra-
kurumları ve mahalli idare-
mı hazırlama rehberi ise Kalkın-
lere ait mali istatistikler ile
ma Bakanlığınca hazırlanarak
merkezi yönetim kapsamın-
Eylül ayının 15’ine kadar Resmi
daki kamu idarelerine ait
Gazetede yayımlanır.
mali istatistiklerin birleştiri-
Genel bütçe kapsamındaki ka-
lerek genel yönetim kapsa-
mu idareleri ve özel bütçeli ida-
mındaki kamu idarelerine
reler
Bakanlığı
ait mali istatistikler elde
(BÜMKO) ve Kalkınma Bakanlığı
edilir ve üçer aylık dönem-
arasında bütçe görüşmelerine
ler itibarıyla yayımlanır.

Kamu idarelerince yeni sözleş-
derilir.
Maliye
Bakanlığınca
(BÜMKO) kadro görüşme sonuçları kamu idarelerine bildirilir.

190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca izleyen
yıla ait açıktan ve naklen atama
talepleri ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına (BÜMKO)
gönderilir.
ile
Maliye

devam edilir.


Maliye
Hazine
Bakanlığınca
Müsteşarlığın-
Kamu idareleri, stratejik plan-
ca kamu borç yönetimi ra-
ları ile bütçe hazırlama rehberin-
poru hazırlanır.
de yer alan esaslar çerçevesin-

Kamu idareleri kadro deği-
de, bütçe gelir ve gider teklifle-
şikliklerine ilişkin cetvelleri
rini gerekçeli olarak hazırlar ve
Başbakanlığa gönderir ve
Bakanlığın-
yetkilileri tarafından imzalanmış
Bakanlar Kurulu Kararıyla
ca hazırlanan ve Bakanlar Kuru-
olarak Eylül ayı sonuna kadar
Resmi Gazetede yayımlanır.
lunca Eylül ayı ilk haftası sonuna
Maliye
kadar kabul edilen orta vadeli
gönderir. Kamu idareleri, yatırım
program aynı süre içinde Resmi
tekliflerini değerlendirilmek üze-
Gazetede yayımlanır.
re aynı süre içinde Kalkınma
Eylül 2015


Meclisi ve Sayıştay ile
Maliye Bakanlığına (BÜMKO) gön-

Bakanlığınca
(BÜMKO) orta vadeli mali plan
meli personel izin ve vize talepleri

Maliye
programı idarelenin mali hizmet-
bakanlığa ve ilgili idarelere gön-

2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Kalkınma
Bakanlığına
(BÜMKO)
Bakanlığına gönderir.
Sayfa 52
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
2016-2018 Bütçe Hazırlık Çalışmaları
5018 Sayılı Kamu Mali Yöneti-
hazırlık çalışmalarını yönlendir-
formların e bütçe sistemine
mi ve Kontrol Kanunu’nun 16-
mek üzere yayımlanması gere-
girmeleri sağlanmıştır.
17. maddesi gereği Maliye Ba-
ken “2016-2018 Dönemi Orta
Bu süreçte kamu idarelerinde
kanlığının
yönetim
Vadeli Program, Orta Vadeli
görev yapan birçok Mali Hiz-
bütçe kanun tasarısının hazır-
Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki
metler Uzmanı da dolaylı veya
lanmasından ve bu amaçla ka-
Bütçe Hazırlama Rehberi” he-
doğrudan görev yapmış olup,
mu idareleri arasında koordi-
nüz yayınlanmamıştır.
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
nasyon ve işbirliğini sağlamak-
Ancak,
dönemi
Kontrol Genel Müdürlüğü ile
tan doğan sorumluluğu gereği
bütçe hazırlık çalışmalarının
Kamu İdareleri arasında bütçe
10.06.2015 tarih ve 5478 sa-
zamanında bitirilebilmesi ama-
teklifleri üzerinde görüşmeler
yılı yazı ile yapmış olduğu
cıyla; Kamu İdareleri tarafın-
devam etmektedir. Eylül ayının
2016-2018 dönemi bütçe ha-
dan stratejik plan ve perfor-
on
zırlık çağrısıyla başlayan bütçe
mans programları doğrultusun-
program, plan rehber ve genel-
hazırlık döneminin ilk ayağı 06
da gerçek ihtiyaçlarına göre
gelerle bütçe süreci yeniden
Temmuz 2015 tarihinde ta-
belirledikleri ödenek teklifleri
başlayacak ve Eylül ayının so-
mamlanmıştır.
ile bu tekliflere ilişkin harca-
nuna kadar Maliye Bakanlığına
Bilindiği üzere Merkezi Yöne-
malara göre ve açıklamaları
gönderilecektir.
tim Bütçe Kanun Tasarısının
içeren gider bütçe fişlerinin ve
merkezi
2016-2018
beşinde
yayımlanacak
Sayfa 53
Yargı Kararları

Anayasa Mahkemesi Kararı
( Genel Kurulu Kararı )
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Anayasa Mahkemesi Kararı
Başvuru Numarası: 2013/1015
Karar Tarihi: 8/4/2015
I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvurucu, iş akdinin feshedilmesi üzerine feshin geçersizliği ve işe iade istemiyle İzmir 10. İş Mahkemesinde açtığı dava sonunda verilen hükmün Yargıtay 22. Hukuk Dairesince ortadan kaldırılarak davanın reddine karar verildiğini, işyerine aynı görevde başka işçilerin alındığını, Yargıtayın, İlk Derece Mahkemesinin
yerine geçerek nihai karar vermesi nedeniyle adil yargılanma hakkının, davanın reddine karar vermesi nedeniyle çalışma ve sosyal güvenlik haklarının, benzer konularda davanın kabulüne karar verildiği halde açtığı davanın reddedilmesi nedeniyle eşitlik ilkesinin ihlal edildiğini ileri sürmüş, tazminat talebinde bulunmuştur.
II. BAŞVURU SÜRECİ
2. Başvuru, 21/1/2013 tarihinde İzmir 6. Asliye Hukuk
Mahkemesi vasıtasıyla yapılmıştır. İdari yönden yapılan ön
incelemede belirlenen eksiklikler tamamlatılmış ve başvurunun Komisyona sunulmasına engel bir eksikliğinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
3. Birinci Bölüm İkinci Komisyonunca 30/5/2013 tarihinde,
kabul edilebilirlik incelemesi Bölüm tarafından yapılmak
üzere dosyanın Bölüme gönderilmesine karar verilmiştir.
4. Bölüm tarafından 17/9/2013 tarihinde, kabul edilebilirlik
ve esas incelemesinin birlikte yapılmasına ve bir örneğinin
görüş için Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
5. Adalet Bakanlığının 11/11/2013 tarihli görüş yazısı
12/12/2013 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiş, başvurucu Bakanlık görüşüne karşı beyanlarını yasal süresi içinde Anayasa Mahkemesine sunmuştur.
6. Birinci Bölümün 11/3/2015 tarihinde yaptığı toplantıda,
başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara
bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi
İçtüzüğü'nün 28. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca
Genel Kurula şevkine karar verilmiştir.
III. OLAY VE OLGULAR
A. Olaylar
7.Başvuru formu ve ekleri ile başvuruya konu yargılama
dosyası içeriğinden tespit edilen ilgili olaylar özetle şöyledir:
8.Başvurucu, 2/7/1997 tarihinden 31/10/2011 tarihinde
kadar THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.'de (Şirket) aşçı
olarak çalışmış, 1/11/2011 tarihinde iş akdi işveren tarafından feshedilmiştir.
9.Başvurucu, 22/11/2011 tarihinde Şirket aleyhine İzmir
10. İş Mahkemesinde açtığı davada, "davalıya ait işyerinde
2/7/1997 ilâ 1/11/2011 tarihleri arasında aşçı olarak
çalıştığını, 1/11/2011 tarihinde davalı tarafından iş akdinin feshedildiğini, fesih bildiriminde, THY (Türk Hava Yolları) tarafından İzmir ilinde yapılan ikram yüklemelerinin kaldırılması ve yalnızca istanbul'da yükleme yapılması kararının alındığı, dolayısıyla İzmir'de yapılan ikram işlerinin
önemli miktarda azaldığı ve işgücü fazlasının ortaya çıktığı,
fazla işgücüne ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle iş akdinin
feshedildiğinin belirtildiğini, feshin haklı ve geçerli bir nedene dayanmadığını, aşçı olarak çalıştığı için ikram yüklemesi ile bir ilgisinin olmadığını, başka bir yerde çalışması
için teklifte bulunulmadığını" belirterek, iş akdinin feshinin
geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
10.Mahkemece yargılama sürecinde, tarafların tanıkları dinlenmiş ve bilirkişi heyetinden rapor alınmıştır.
11.Üç kişilik bilirkişi heyeti tüm delilleri değerlendirerek,
takdirin Mahkemeye ait olduğunu, feshin geçerli nedene
dayandığının kabulü halinde davanın reddine, geçerli bir
neden olmadığının tespiti halinde ise feshin geçersizliğine
ve başvurucunun işe iadesine karar verilmesi gerektiğini
bildirmişlerdir.
Kararın Devamına Aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2015/07/20150708.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150708.htm
Sayfa 55
Dernek Yönetimi ve Faaliyetleri

Yönetim ve Denetim Kurulları

Dernek Faaliyetleri

Ziyaretler
Sayfa 57
Dernek Faaliyetleri
5. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmayı, geliştirmeyi
ve korumayı, mesleki birlik, bütünlük ve gelişmeyi sağlamayı, üyelerinin sorunlarının giderilmesi için girişimlerde
bulunmayı ve aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmayı görev edinmiş olan Derneğimizin 5. Olağan Genel
Kurulu, katılım sağlayan meslektaşlarımızın huzurunda 31 Mayıs 2015 Pazar günü gerçekleştirilmiş olup, 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilerek görevine başlamıştır.
Gazi Üniversitesi Gazi Konser Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, 5. Yönetim Kurulu adına söz alan 5. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ümmet ATAY, iki yıllık görev süreleri içerisinde yönetim kurulu olarak gerçekleştirmeyi
planladıkları ve gerçekleştirdikleri faaliyetlere yönelik bilgilendirmelerde bulunmuş, yeni Yönetim Kuruluna başarılar
dileyerek her zaman destek olacaklarını dile getirmişlerdir.
5.
Yönetim Kurulunun ibrası ve Denetim Kurulu Raporunun müzakeresi sonrasında, verilen Tüzük değişikliği tekliflerinin oy birliği ile kabul edilmesinden ardından 6. Yönetim Kuruluna ve Denetim Kuruluna aday olan asil ve yedek üyeler tanıtılmış, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile Yönetim ve Denetim Kurulları seçilmiştir.
6.
Yönetim Kurulu adına söz alan Sayın Müjgan ÖZBEK, gelecek iki yıla ilişkin faaliyetlerine yönelik olarak bir
sunum gerçekleştirmiş, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarına yönelik çözüm önerilerini içeren faaliyetler
hakkında Genel Kurula bilgi vermişlerdir. Kendilerine gösterilen teveccühe teşekkür eden Sayın ÖZBEK, görev süreleri içerisinde en iyi şekilde hizmet edeceklerini ifade ederek mesleğimizin kamu sektörü içerisindeki yerinin
gelecek dönemde en iyi yerlere geleceğine olan inancını yinelemiştir.
Sayfa 58
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Geleneksel
İftar Yemeği Buluşmamız
Derneğimizin kuruluşundan bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen iftar yemeği buluşması 02/07/2015 tarihinde DSİ 5. Bölge Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.
İftar yemeğimize T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Hasan ÖZABA, BUMKO Genel Müdürlüğü
Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi Başkanı Sayın Mehmet BÜLBÜL ile çok sayıda meslektaşımız ve yakınları katılmıştır.
Sayfa 59
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
İzmir
İftar Yemeği Buluşmamız
10/07/2015 tarihinde İzmir Volley Hotel'de İzmir, Manisa ve Aydın'an gelen değerli meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen iftar yemeği buluşmasına Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Müjgan ÖZBEK de davetli
olarak katılmışlardır.
Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Konak Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, Urla Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Manisa Alaşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi,
Menderes Belediyesi ve Ergene Belediyesi'nden 30 meslektaşımızın katılımıyla gerçekleştirilen yemekte meslektaşlarımızla Sayın ÖZBEK, mesleğimizin sorunları ve çözüm önerileri üzerinde karşılıklı istişarelerde bulunarak
mesleğimizin geleceği için neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Başka etkinliklerde
buluşmak dileğiyle sonlandırılan gecede meslektaşlarımız, tertip edilen bu geceye Derneğimizin de katılım göstermesinden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir.
Sayfa 60
ziyaretler
Sayın Hasan ÖZABA Ziyareti
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken
kısa bir süre önce T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına atanan Sayın Hasan
ÖZABA Dernek Yönetim Kurulumuzca 18 Haziran 2015 tarihinde ziyaret edilmiştir. Gençlik ve
Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünde
görev yapmakta olan meslektaşlarımız da ziyaret edilmiş olup, Derneğimizden beklentileri ve
yeni dönemde planlanan faaliyetler konusunda
fikir alışverişinde bulunulmuştur.
Sayın Ertan ERÜZ Ziyareti
Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve
aynı zamanda Muhasebat Genel Müdür Vekili Sayın Ertan ERÜZ, 25/06/2015 tarihinde
Dernek yönetim kurulu üyelerimiz tarafından
ziyaret edilmiştir. Mesleğimiz ve Derneğimizin
her daim yanında olduklarını ifade eden Sayın
ERÜZ yeni yönetim kurulumuzu tebrik ederek
başarılar dilemiştir .
Sayfa 61
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Sayın Naim ÇOBAN Ziyareti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Strateji Geliştirme
Başkanı Sayın Naim ÇOBAN, 26.06.2015 tarihinde Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ziyaret edilmiştir.
Sayın ÇOBAN Derneğimizce yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi edinerek kendilerinin de
bu çalışmalara katkı sağlayamaya devam edeceklerini ifade etmiş ve Yönetim Kurulumuza
başarılar dilemiştir.
Sayın Mehmet Abdulhalim TÜRKKANI Ziyareti
Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı Sayın
Mehmet Abdulhalim TÜRKKANI, 29/06/2015 tarihinde Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ziyaret edilmiştir. Mali Hizmetler Uzmanlığı
Mesleğinin, Kamu Mali Yönetimi Sistemi içerisindeki önemine değinilen görüşmede Sayın TÜRKKANI, önümüzdeki dönemde de Derneğimiz tarafından yapılacak ve kamu mali yönetimini güçlendirecek faaliyet ve projelere destek sağlayacaklarını belirterek yeni yönetim kurulumuza başarılar
dilemiştir.
Sayın Hüseyin ONAN Ziyareti
Bir önceki görevi Mali Hizmetler Uzmanlığı olan
Bülent Ecevit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanı Hüseyin ONAN, Derneğimiz Genel Sekreteri Eşref BAŞKAN tarafından 29/06/2015 tarihinde ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında, Mali
Hizmetler Uzmanı ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları ile birlikte yapılan toplantıda, yeni Yönetim Kurulunun hâlihazırda yaptığı çalışmalar ve 2
yıllık yönetim dönemi boyunca yapılması gerekenler hakkında karşılıklı istişarelerde bulunulmuştur.
Üniversitedeki meslektaşlarımıza yönelik önerilerin de konuşulduğu toplantı sonucunda, sayın
ONAN ve çalışma arkadaşları değerli meslektaşlarımız Yönetim Kurulumuza başarılar dilemiştir.
Sayfa 62
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Sayın Mahmut KAZAN Ziyareti
Dernek Yönetim Kurulumuz, 30 Haziran 2015
tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari ve Mali İşler
Başkanı Sayın Mahmut KAZAN' ı ziyaret etmiştir.
Ziyarette mesleğimiz ve derneğimiz hakkında bilgi verilmiş olup, mesleğimizin sorunları ve çözümü yönünde destekleri istenmiştir.
Ayrıca Derneğimizin Kamu Mali Yönetimi alanında yapacağı etkinlik ve projeler için Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin işbirliği ve destekleri
talep edilmiştir.
Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları Ziyareti
Derneğimiz Yönetim Kurulunun, Üyelerden Sorumlu Koordinatörlük görevini yürüten Sayın
Mehmet SUSAM, mazeret yeterlik sınavı mülakatına girecek olan meslektaşlarımızı
30/06/2015 tarihinde ziyaret etmiş, Yönetim
Kurulumuz adına başarı dileklerinde bulunmuştur.
Sınavda başarılı olup Mali Hizmetler Uzmanı olarak atanmaya hak kazanan meslektaşlarımızı
tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Sayın Mehmet BÜLBÜL Ziyareti
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi Başkanı
Sayın Mehmet BÜLBÜL, 09.07.2015 tarihinde Derneğimiz Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ziyaret
edilmiştir.
Yaklaşık 3 saatlik bir toplantı halinde gerçekleşen
ziyaretimizde, mesleki statü, özlük hakları, yer değiştirme, hiyerarşik yapı içindeki konum, Maliye
Bakanlığı tarafından meslektaşlarımıza yönelik düzenlenen eğitimler başta olmak üzere, mesleki sorunlarımız gündeme getirilmiş olup, sorunlar ile
birlikte Derneğimizin ve Sayın BÜLBÜL’ün çözüm
önerileri üzerinde karşılıklı istişarelerde bulunulmuştur.
Sayfa 63
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
MEMUR-SEN Ziyareti
22.06.2015 tarihinde MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram TONBUL, Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan bir ekip tarafından, ziyaret edilmiştir. Ziyarete Enerji Bir-Sen Genel Başkan
Yardımcısı Gürkan Kaya ile birlikte Mehmet Reşit Gürbüz de
eşlik etmişlerdir. Ziyaret esnasında başta özlük haklarımızla
ilgili hususlar olmak üzere mesleğimizle ilgili sorunlar anlatılmış, çözüm için destek istenilmiştir. Ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getiren Tonbul, " Çalışanların mali ve sosyal haklarının görüşüldüğü Toplu Sözleşme görüşmelerinin
Ağustos ayında yapılacağını, yetkili sendika olarak sorunlarımızın farkında olduklarını ve sorunların çözümü için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını dile getirmişlerdir.
KAMU-SEN Ziyareti
24.06.2015 tarihinde Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri aynı zamanda Türk Büro-Sen Genel
Başkanı Fahrettin YOKUŞ, Yönetim Kurulu Üyelerimizden
oluşan bir grup tarafından ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında başta özlük haklarımızla ilgili hususlar olmak üzere
mesleğimizle ilgili sorunlar anlatılmış, çözüm için destek
istenilmiştir.
Sayın YOKUŞ Derneğimizi büyük bir içtenlikle karşılayarak sorunlarımızı tek tek dinleyip çözüm önerilerimizi
almış, AR-GE Koordinatörü Ercan HAN ile de görüşmemizi sağlayarak önerilerimiz konusunda sunduğumuz dosya
üzerinden çözümlerimizin değerlendirilmesini sağlanmıştır.
KESK Ziyareti
03/07/2015 tarihinde Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu (KESK), Yönetim Kurulu Üyelerimizden
oluşan bir grup tarafından ziyaret edilmiştir.
Ziyarette KESK Genel Başkanı Lami ÖZGEN’in yanı sıra,
Genel Sekreter Hasan TOPRAK, Mali Sekreter Ramazan
GÜRBÜZ, Eğitim Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri
İlhan YİĞİT de bulunmuşlardır.
Ziyaret esnasında başta özlük haklarımızla ilgili hususlar
olmak üzere mesleğimizle ilgili sorunlar anlatılmış ve
hazırlanan dokümanlar sunularak çözüm için destek istenilmiştir. Sayın ÖZGEN, 666 sayılı KHK sonrası oluşan
adaletsizliği takip ettiklerini ve uygun ortamda dile getirerek sorunların çözümü için destek olacaklarını ifade
etmişlerdir.
Sayfa 64
Pratik Bilgiler
Hazırlayan
Cem TOZ / Mali Hizmetler Uzmanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Muhasebe Yetkilisi
[email protected]
2015 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
Oran
12.000 TL'ye kadar
15%
29.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası
20%
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000
TL’si için 5.200 TL), fazlası
27%
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası
35%
2014 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
Oran
11.000 TL'ye kadar
15%
27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası
20%
60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000
TL’si için 4.850 TL), fazlası
27%
60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası
35%
Sayfa 65
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri
Beyannamenin Adı
Beyan Verme Süresi
Ödeme Süresi
MUHTASAR BEYANNAME
Ertesi Ayın 23. Günü
(Aylık Olanlar)
Akşamına Kadar
Beyanname Verecekleri
Ayın 26’sı Akşamına
5615 S.K. 10.Madde
Kadar
K.D.V. BEYANNAMESİ
Takip Eden Ayın 24.Günü
(Aylık Olanlar)
Akşamına Kadar
DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ
Ertesi Ayın 23. Günü
Akşamına Kadar
Açıklama
Beyanname Verecekleri
Ayın 26’sı Akşamına
5616 S.K. 10.Madde
Kadar
Ertesi Ayın 26’ıncı Günü 5615 S.K. 10.Madde
Akşamına Kadar
(Vuk 371 Genel Tebliği)
Gecikme Zammı Oranları
Uygulama Tarihleri
Uygulandığı Dönem
Oranlar
19.10.2010 Tarihinden İtibaren
Tüm Aylar için Aylık
1,40%
Fiş Düzenleme Sınırı (2014)
Fatura Verme Mecburiyeti (1.1.2015 - 31.12.2015 Arası)
880,-TL
Mesken Kira Gelirlerinde İstisna Tutarları
Yılı
Miktarı (TL)
Dayanağı
2010
2.600
273 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2011
2.800
278 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2012
3.000
280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2013
3.200
284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2014
3.300
285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2015
3.600
287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
Sayfa 66
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Damga Vergisi Oranları
I. Akitlerle ilgili kağıtlar
2. Ticari belgeler:
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri
1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
(Binde 9,48)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme
hesabı özetleri:
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli
üzerinden)
(Binde 1,89)
ba) Bilançolar
35,00 TL
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
(Binde 9,48)
bb) Gelir tabloları
16,90 TL
4. Tahkimnameler ve sulhnameler
(Binde 9,48)
bc) İşletme hesabı özetleri
16,90 TL
15,80 TL
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler
(Binde 1,89)
dahil)
c) Barnameler
1,70 TL
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)
d) Tasdikli manifesto nüshaları
7,00 TL
e) Ordinolar
0,60 TL
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları
7,00 TL
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el
araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler
(Binde 1,89)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler
45,30 TL
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
2. Sulhnameler
45,30 TL
1. Makbuzlar:
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)
254,40 TL
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına
ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler
tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve
hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
(Binde 9,48)
II. Kararlar ve mazbatalar
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne
adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç
md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için
(Binde 7,59)
verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler
adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir
ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin
eden kağıtlar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyette(Binde 7,59)
ki senetler
a) Belli parayı ihtiva edenler
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler
(Binde 9,48)
45,30 TL
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye
tabidir):
(Binde 7,59)
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz (Binde 5,69)
kurumların her türlü ihale kararları
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde
yazılı her gönderi maddesi için
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
b) Vergi beyannameleri:
1. Ticari ve mütedavil senetler:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri
45,30 TL
a) Emtia senetleri:
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri
60,50 TL
bc) Katma değer vergisi beyannameleri
29,90 TL
9,30 TL
bd) Muhtasar beyannameler
29,90 TL
ac) İyda senedi
1,70 TL
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri
hariç)
29,90 TL
ad) Taşıma senedi
0,60 TL
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler
60,50 TL
b) Konşimentolar
9,30 TL
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler
22,30 TL
(Binde 9,48)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri
22,30 TL
(Binde 9,48)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik ortamda
birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için
35,50 TL
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu
ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet,
suret ve tercümeleri.
0,60 TL
aa) Makbuz senedi (Resepise)
ab) Rehin senedi (Varant)
c) Deniz ödüncü senedi
d) İpotekli borç senedi, irat senedi
Sayfa 67
15,80 TL
0,60 TL
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
İ - CETVELİ
ÇEŞİTLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE GÖRE BÜTÇE KANUNUNDA GÖSTERİLMESİ
GEREKEN PARASAL VE DİĞER SINIRLARA AİT CETVEL
I.PARASAL SINIRLAR
Kanun
No:
a) 2886
Kanunun Adı
Devlet İhale Kanunu
Madde
Fıkra
17
2
Parasal Sınır
(TL)
562.000
1.700.000
1.700.000
3
45
Bu madde ile ilgili parasal sınır, Hazineye ait taşınmazların satışında
10.000.000 TL olup, bu tutarı yirmi katına kadar artırmaya Maliye Bakanı
yetkilidir.
51
-
76
-
a)
İllerde, kuruluş merkezlerinde, askeri kurum kuruluş ve birliklerde, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde ve nüfusu 50 bini geçen
ilçelerde
b)
Diğer ilçelerde
a)
Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezlerinde
b)
Diğer büyükşehir belediyesi olan il merkezlerinde
c)
Diğer il merkezleri, büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ve
nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
134.700
ç)
Diğer ilçelerde
100.700
61.500
30.750
371.000
185.500
Bu madde ile ilgili parasal sınırları, herbiri için ayrı ayrı veya birlikte dört
katına kadar artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
b) 2942
Kamulaştırma Kanunu
3
2
202.500
c) 3082
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı
Hallerde Kamu Hizmeti Niteliği
Taşıyan Özel Teşebbüslerin
Devletleştirilebilmesi Usul ve
Esasları Hakkında Kanun
4
1
100.700
ç) 5018
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu
35
1
a)
Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için;
1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki
ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde
2 - Diğer ilçelerde
1.150
590
b)
Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı
mutemetlerine asker sevki ile ilgili
88.350
c)
Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler,şüpheli, tutuklu veya
hükümlü askerlerin sevki amacıyla
13.200
ç)
Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek
mihmandarlara
d)
Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
22.000
e)
Mahkeme harç ve giderleri için
28.000
78.000
60.300
(Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için)
f)
Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
g)
İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için
ğ)
Yakalanan yasa dışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere
h)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreterliği
ı)
Askeri daire mutemetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı daire mutemetlerine
ve dış temsilcilikler emrine verilecek avans tutarları, ilgili idarelerin görüşleri alınmak suretiyle askeri birlik, daire ve dış temsilcilikler itibarıyla
Maliye Bakanlığınca ayrıca belirlenmek üzere;
7.700
5.800
24.200
440.000
Sayfa 68
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
- Askeri daire mutemetlerine
- Milli İstihbarat Teşkilatı mutemetlerine
- Dış Temsilciliklere
i)
5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idarelerin;
- Kuruluş merkezlerindeki mutemetlerine
- Merkez dışındaki birim mutemetlerine
j)
88.350
43.650
330.500
Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine
826.000
330.500
826.000
Yükseköğretim Kurumları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkank) lığı görev alanına giren faaliyetlere giren harcamalar için (a-1)
bendinde belirtilen tutarın beş katı kadar,
l) Yargılama Giderleri
m) Posta ve Telgraf Giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
n)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve
bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
- Büyükşehir belediye sınırları içinde
- Diğer il ve ilçelerde
40
4
46
2
79
-
7
1
(a) bendi için
(b) bendi için
d) 5502
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Kurumun hak ve alacaklarınının terkini
II. KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN TOPLAM ATAMA SAYISI
SINIRLARI
K.H.K No:
78
190
Sayfa 69
Kanun Hükmünde Kararnamenin Adı
Yükseköğretim Kurumları Öğretim
Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
Madde
Fıkra
5
1
Ek 7
1
12.500
2.750
Kamu Görevlilerine İlişkin Toplam Atama Sayısı Sınırı
Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında
öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4.000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7
nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur
kadrolarına 36.000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama
sayısı sınırı 40.000 adettir. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2013 yılında emeklilik,
ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık
sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar
daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir. 4.000
adet atama izninin en az 2.000 adedi, Yükseköğretim Kurulu
koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında yetiştirilmek amacıyla araştırma görevlisi kadrolarına
yapılacak atamalarda kullanılır. Program kapsamında söz
konusu kadrolara atanacak adayların puan türleri esas alınarak kurumlar itibarıyla merkezi olarak yerleştirilmeleri, yurt
içinde ve yurt dışında yetiştirilmeleri ile yükseköğretim kurumlarına sağlanacak diğer desteklere ilişkin usul ve esaslar
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
5.200
3.100
24.700
300.000.000
15.000
15
390
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
H CETVELİ
10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI
I
Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
a
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
56,50
Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
A
b
Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı,
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları
Memur ve Hizmetlilerden;
B
51,50
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
a
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)
43,00
b
Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
40,00
c
Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar
37,50
d
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar
33,00
e
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar
32,00
(1)
*
II
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için
ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.
Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
GÜNDELİK
MİKTARI
(TL)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel
a
Kadro derecesi 1-4 olanlar
13,00
b
Kadro derecesi 5-15 olanlar
12,50
Bu tazminattan yararlananlardan;
1)
Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981
sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda
yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2)
Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.
Sayfa 70
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
TABLO I P A R A S A L S I N I R L A R
A- MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ
1. Kasa işlemleri:
1.1. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı;
1.1.1. Merkez muhasebe birimleri, büyükşehir belediyesi kurulu bulunan illerdeki defterdarlık muhasebe birimleri ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,
1.1.2. Diğer muhasebe birimlerinde,
(TL)
1.300
750
1.1.3. Yukarıda belirtilen sınırlar, mahkeme harç ödemeleri ile askeralma bölge-askerlik
şube başkanlıklarınca genel sevk ve firari erlerin sevklerine ilişkin ödemelerde 10 kat olarak
uygulanır. Yabancı ülke vatandaşlarına yapılacak teminat iadeleri sınırlamaya tabi değildir.
1.2. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince ertesi gün
yapılacak ödemeleri karşılamak üzere ve kişi malı emanet dövizlerden kasada bulundurulacak
miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmak şartıyla veznede bulundurulacak azami TL tutarı;
1.2.1. Vergi dairelerinde,
1.2.2. T.C. Ziraat Bankası şubesi bulunmayan ilçelerdeki muhasebe birimlerinde,
1.2.3. Diğer muhasebe birimlerinde (Vergi daireleri hariç),
2. Kaybedilen alındılar için ilân:
İlgilileri tarafından kaybedilen alındılarda Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci
maddesine göre ilân gerektirmeyen parasal sınır,
2000
13000
7500
750
B- MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ, YETKİLERİ, DENETİMİ VE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri:
1.1. Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi uyarınca, muhasebe birimleri dışında
görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,
2.500
1.2. Mahkeme başkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i şüyu memurluklarındaki muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1) ve (3) sayılı tarifelere göre
makbuz mukabili tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine
teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı
8.000
2. Yetkili memurlarla ilgili işlemler:
Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına ve Bayilere Satış
Aidatı Verilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yetkili memurlarca 15 günlük süre beklenmeden muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı,
3.000
C- MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ, SERTİFİKA VERİLMESİ İLE MUHASEBE
YETKİLİLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
1. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen
görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)
1.1. Yıllık yevmiye sayısı kırk bine kadar olan muhasebe birimlerinde, geçici veya
kesin ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir
belge için)
Sayfa 71
(TL)
2.500
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
1.2. Yıllık yevmiye sayısı kırk bini geçen muhasebe birimlerinde, geçici veya kesin
ödeme, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge
için)
1.3. Banka teminat mektubu veya menkul değerlerin, kısmen veya tamamen ilgilisine
iadesine ilişkin işlemlerde
2. Yukarıdaki (1.1) ve (1.3) numaralı maddelerde belirtilen tutarlar; Maliye Bakanlığı
Merkez Muhasebe Birimi, İstanbul İl Muhasebe Birimi ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı muhasebe birimlerinde 4, diğer merkez muhasebe birimleri, Ankara İl Muhasebe Birimi ile İzmir İl Muhasebe Biriminde 3 kat olarak
uygulanır.
3. Muhasebe yetkililerinin, kendilerine 5018 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev ve yetkilerinden, yardımcılarına devredebilecekleri görev ve yetkilere ilişkin vergi
dairelerinde uygulanacak limitler (vergi ve sair kesintiler düşülmeden önceki tutar)
3.1. Vergi dairesi görev ve yetkilerini haiz vergi dairesi başkanlıklarında, iade, mahsup
ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)
3.2. Faal mükellef sayısı on binin üzerinde olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)
3.3. Faal mükellef sayısı on binin altında olan vergi dairelerinde, iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)
3.4. Süreksiz yükümlülüklere bakmakla görevli vergi dairelerinde (karma vergi daireleri
hariç), iade, mahsup ve bunların muhasebeleştirilmesi işlemlerinde (her bir belge için)
3.500
13.000
5.000
4.000
3.000
3.750
4. Merkezi yönetim kapsamı dışındaki idareler limitlerini kendileri belirleyebilirler.
Ç- MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
1. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve konuya ilişkin
Tebliğde yapılan açıklamalara göre, özel kişiler tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul edileceği parasal alt sınır.
50.000
D-TAŞINIR MALLARIN KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
1. Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılacak taşınırlar için uygulanacak limitler,
1.1. Taşınırların kamu idareleri arasında bedelsiz devri ve satışında
3.750
1.2. Taşınırların hurdaya ayırılmasında, imha ve terkin edilmesinde
7.500
1.3. Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devrinde
19.000
2. Yukarıda belirtilen limitler; kuruluş merkezleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde 3
kat olarak uygulanır.
Sayfa 72
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
TABLO II Ö N Ö D E M E İ Ş L E M L E R İ
A- HARCAMA YETKİLİSİ MUTEMEDİ AVANS SINIRLARI
1. Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için:
1.1. İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50.000’i geçen ilçelerde
1.2. Diğer ilçelerde
2. Şehit cenazelerinin nakli, firari askerler, şüpheli, tutuklu veya hükümlü askerlerin sevki amacıyla
3. Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilen mihmandarlara
4. Bakanların katılacağı yurt dışı seyahatlerde kullanılmak üzere
5. Mahkeme harç ve giderleri
5.1. Ankara, İstanbul ve İzmir il merkezleri için
5.2. Diğer il ve ilçeler için
6. Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için
7. İl dışına yapılacak seyahatte kullanılacak akaryakıt giderleri için
8. Yakalanan yasadışı göçmenler ile sınırdışı edilecek şahıslar için kullanılmak üzere
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
10. Yargılama Giderleri
11. Posta ve telgraf giderleri (Yüksek Mahkemeler için)
12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait kadın konukevleri ve bağlı birimlerinden hizmet alan kadınların harçlıkları için
12.1. Büyükşehir belediye sınırları içinde
12.2. Diğer il ve ilçelerde
13 . Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının harcamaları için
B- ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER AVANS SINIRLARI
1. Yükseköğretim Kurumları için:
1. 1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları için
(TL)
1.150
590
13.200
7.700
22.000
78.000
28.000
60.300
5.800
24.200
440.000
12.500
2.750
5.200
3.100
3.450
(TL)
3. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu mutemetlerine
5.750
1.150
3.000
12.000
4. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü mutemetlerine
33.000
5. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı mutemetlerine
5.1. Kuruluş merkezinde
96.000
1.2. Diğer birimleri için
2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı mutemetlerine
5.2. Merkez dışındaki birimlerde
167.500
6. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu mutemetlerine
6.1. Kuruluş merkezlerinde
826.000
6.2. Merkez dışındaki birimlerde
330.500
826.000
7. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı mutemetlerine
8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
mutemetlerine
9. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı mutemetleri için
10. Diğer Özel Bütçeli İdarelerin mutemetleri için
C- MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI AVANS SINIRLARI
1. Merkezde
2. İstanbul, İzmir, Adana ve Diyarbakır illerinde
3. Diğer illerde
Sayfa 73
148.000
15.000
1.150
(TL)
43.650
28.750
21.000
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
Ç- DIŞ TEMSİLCİLİKLER EMRİNE VERİLECEK AVANS SINIRLARI
(TL)
1. Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ateşelikleri için
330.500
2. Yabancı ülkelerde NATO emrine verilen ve diğer ülkelere görevlendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere, birliğin konuşlandığı yabancı ülkede bulunması halinde askeri ateşelik emrine, askeri ateşelik bulunmadığı takdirde olağanüstü
durum nedeniyle birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik olarak kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere
330.500
3. Bakım ve onarım maksadıyla yabancı ülkeye götürülen hava araçları için ihtiyaç duyulacak akaryakıt, havaalanı yer hizmeti vb. giderlerin yabancı ülkede karşılanması için görevlendirilecek mutemetlere
300.000
4. Uluslararası anlaşmalar ve Bakanlar Kurulu kararı gereğince yurt dışında bulunan Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerin ihtiyacı için bütçe imkanları ile mahallinden temini gereken alımlarda kullanılmak üzere,
birlik komutanlık karargahının dış temsilcilik kabul edilerek bu maksatla görevlendirilecek mutemetlere
330.500
D-ASKERİ DAİRE MUTEMET AVANSLARI
(TL)
1.Milli Savunma Bakanlığı:
1.1.Tugay ve eşitine kadar olan askeri kurum ve kuruluşları için; (Askeralma bölge başkanlıkları ve askerlik
şubesi başkanlıklarınca sadece firari erlerin sevkinde kullanılmak üzere ve Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
Komutanlığına bağlı birlikler için 3 katı uygulanır.)
1.2.Tümen ve daha üst birlikler ile eşiti kurum ve kuruluşlar için (Kuzey Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlikler için 2 katı uygulanır.)
1.3. Asker sevk ve celp dönemlerinde askerlik şubesi ve eğitim merkez k.lığı mutemetlerine asker sevki ile
ilgili
3.100
3.500
88.350
1.4. Askeri Hastane Baştabiplikleri
1.4.1. Bir mutemet görevlendirilmesi durumunda
16.000
1.4.2. Bakanlıkça izin verilen durumlarda birden fazla mutemet görevlendirilmesi durumunda (her
bir mutemet için)
6.600
1.4.3. Tedavi amacıyla askeri hastanelere sevk edilen ve tedavisi tamamlanarak memleketine gönderilen erbaş ve erlerin yol masrafları ile iaşe bedellerinin ödenmesi maksadıyla askeri hastane
mutemetlerine
7.500
1.5. Güvenlik nedeniyle yapılacak toplu nakiller için askeri daire mutemetlerine
1.6. Gümrükten malzeme çekecek askeri birlik, kurum ve kuruluş mutemetlerine
1.7. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığınca arazide harita alım ve yapım çalışmalarında görevlendirilen erbaş ve erlerin günlük yemek bedeli veya güçlendirilmiş yemek bedelinin, besleme desteği veren
birliklere ödemelerinde kullanılmak üzere
26.500
16.650
22.000
2. Jandarma Genel Komutanlığı:
2.1. Bütçe uygulaması yapmayan ve bir başka birlik tarafından desteklenen tabur ve eşiti birlikler ile daha üst
birlikler
2.2. Bütçe uygulaması yapan tüm birlikler (il jandarma komutanlıkları hariç)
4.000
3.700
2.3. İl jandarma komutanlıkları
2.3.1. 10’dan az ilçesi olan illerde
2.3.2. 10 ve daha fazla ilçesi olan illerde
3.100
3.900
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı:
3.1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargahı, SG Bölge Komutanlıkları, SG İkmal Merkezi Komutanlığı
3.2. SG Onarım Destek Komutanlıkları, SG İkmal Destek Komutanlığı, SG Hava Komutanlığı, SG Eğitim Merkezi Komutanlığı, SG Grup Komutanlıkları
4. Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda dağıtım ve terhis
edilen (terhis mahiyetinde izne gönderilenler dahil) erbaş ve erler ile askerî öğrencilere yapılacak nakil ücreti
ödemelerinde kullanılmak üzere
3.700
3.100
88.350
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
TABLO III TÜMEN VE DAHA ÜST BİRLİKLER İLE EŞİTİ KURUM VE KURULUŞLAR
1. Merkezde:
1.1. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargahlarında Merkez Harcama Yetkisi Verilen Makamlar
2. Kara Kuvvetlerinde:
2.1. Ordu Komutanlıkları
2.2. Kolordu Komutanlıkları
2.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan diğer Komutanlıklar ve
Kurum Harcama Yetkilileri
2.4. KKK. Depolar, Fabrika ve Dikimevleri Komutanlığı
2.5. KKK. Depolar ve Fabrika Komutanlığı
2.6. Kara Harp Okulu Komutanlığı
2.7. Sınıf Okulları (Astsubay Sınıf Hazırlama Okul Komutanlıkları dahil) ve Eğitim Merkez Komutanlıkları
2.8. Ana Depo ve Ana Tamir Fabrika Müdürlükleri
3. Deniz Kuvvetlerinde:
3.1. Donanma, Kuzey Deniz Saha, Güney Deniz Saha ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlıkları.
3.2. Deniz Ana Üs, Deniz Üs, Filo, Grup ve Tersane Komutanlıkları
3.3. Kadrolarında Rütbeleri Koramiral ve Tümamiral Olan Diğer Komutanlık ve Kurum
Amirlikleri
3.4. Deniz Harp Okulu, Deniz Lisesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlıkları
3.5. Deniz Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlıkları, Deniz İkmal Merkezi, İkmal Grup
ve İkmal Destek Komutanlıkları ve Rıhtım İskele Onarım İstihkâm Tabur Komutanlığı
3.6. Onarım Destek Komutanlıkları, Deniz Kara Araçları ve İş Makinaları Fabrika Müdürlükleri
3.7. Eğitim Merkezi Komutanlıkları ve Deniz Ordonat Merkezi Komutanlığı
4. Hava Kuvvetlerinde:
4.1. Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı
4.2. 1 ve 2 nci Taktik Hava K. Komutanlıkları
4.3. Kadrolarında Rütbeleri Korgeneral ve Tümgeneral olan Komutanlık ve Kurum
Amirlikleri
4.4. Hava Harp Okulu Komutanlığı
4.5. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlıkları
4.6. Üs Komutanlıkları
4.7. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Grup Komutanlığı
5. Diğerlerinde:
5.1. İç Tedarik Bölge Başkanlıkları, Askeri Hastane Baştabiplikleri
Sayfa 75
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
TABLO IV MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR
1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi
gereğince;
1.1. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
1.2. Diğer amme alacaklarından tahsil imkansızlığı nedeniyle muhasebe kayıtlarından çıkarılacak tutar
2. 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, özel mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere, idare hesaplarında kayıtlı olup 6183 sayılı Kanun kapsamında izlenen kamu alacakların dışında kalan;
2.1. Zarurî veya mücbir sebeplerle takip ve tahsil imkânı kalmayan alacaklardan
kayıtlardan çıkarılacak tutar
2.2. Tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağı
anlaşılan alacaklardan kayıtlardan çıkarılacak tutar
TL
10
20
15.000
15
TABLO V- KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANLARI
3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanması
gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları: (Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.)
1.1/1/2015 tarihinden itibaren :
1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
1.2. Temerrüt faiz oranı
1.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
1.2.2. Ticari işlerde (14/12/2014 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
2. 1/1/2014 - 31/12/2014 dönemi için
2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
2.2. Temerrüt faiz oranı
2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
2.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
3. 1/1/2013 - 31/12/2013 dönemi için
3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse,
3.2. Temerrüt faiz oranı
3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse
3.2.2. Ticari işlerde (20/12/2012 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)
Yıllık Oran
(%)
9
9
10,5
9
9
11,75
9
9
13,75
TABLO VI- ALINDI BİRİM FİYATLARI
Örnek No
6
8
10
11
12
14
15
Belgenin adı
Alındı Belgesi (Manuel)
Alındı Belgesi (Otokopili)
Mahsup Alındısı
Tahsildar Alındısı
Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı
Bilgisayarlı Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındısı
Teslimat Müzekkeresi
Gönderme Emri
Döviz Gönderme Emri
Ölçü Birimi
Cilt
Takım
Cilt
Cilt
Cilt
Takım
Cilt
Cilt
Cilt
Birim Fiyatı
(TL)
12,7
0,3
16
16
16
0,3
21
16
16
Yukarıda tablo halinde birim fiyatı belirlenen alındılar ve diğer belgeler, talepte bulunan döner sermaye saymanlıkları ile genel bütçe dışındaki diğer kamu idarelerine hizmet veren muhasebe birimlerine satılabilir. Takım kelimesi 2 veya 3 nüsha halindeki
tek bir alındıyı ifade etmektedir.
Sayfa 76
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
E CETVELİ
BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR
 Kurumların
üst yönetim görevlileri, ilgili mevzuatına göre mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ait kadrolarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı
Kanuna göre atanan iç denetçilerden normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yabancı dil
kursuna katılmaları ilgili veya bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli veya
yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilenler
ile üniversitelerin açmış olduğu dil kursları için ödenecek ders ücretlerinin,
 Mesleki
eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön koşul olan yabancı dil kursları için ödenecek
ders ücretlerinin yüzde 60’ı gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir. Bu kapsamda, daha önceki yıllardaki kurs süreleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar
ödeme yapılabilir. Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı dil kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma süresi ve ücretleri hakkında da aynı esaslar uygulanır.
 Kamu
kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kurumlarınca gerekli görülenlerin katılma
giderleri ve ilgili bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve
unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan kurslara
katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.
 Aşağıda
yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın
vergiler dahil olmak üzere;
a) Menkul mal alımlarında 21.000 Türk Lirasını,
b) Gayrimaddi hak alımlarında 17.000 Türk Lirasını,
c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 21.000 Türk Lirasını,
d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 51.000 Türk Lirasını,
aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. “(06) Sermaye Giderleri”ne
ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır.

5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi uyarınca kurulan İç Denetim Koordinasyon Kurulunun her türlü
gideri, Maliye Bakanlığı Bütçe ve
karşılanır.
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü bütçesinin ilgili tertiplerinden
İdare bütçelerinde iç denetim hizmetleri için tefrik edilen ödeneklerin harcama yetkisi, İç Denetim Birimi
Başkanlığı kurulan idarelerde iç denetim birimi başkanı tarafından kullanılır.
Sayfa 77
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
MAAŞ HESABI PARAMETRELERİ (01.01.2015)
Aylık Katsayısı
0.083084
Taban Aylık Katsayısı
1.30054
Yan Ödeme Katsayısı
0.026347
Çocuk Yardımı Göstergesi 0 - 6 yaş (72 ay dahil)
Çocuk Yardımı Tutarı 0 - 6 yaş (72 ay dahil)
Çocuk Yardımı Göstergesi 6 üzeri yaş
500
41,54
250
Çocuk Yardımı Tutarı 6 üzeri yaş
20,77
Aile Yardımı Göstergesi
2134
Aile Yardımı Tutarı
Doğum Yardımı Göstergesi
177,30
2500
Doğum Yardımı Tutarı
207,71
Ölüm Yardımı Tutarı Memurun eşi veya çocuğunun ölümü halinde
753,42
Ölüm Yardımı Tutarı Memurun kendisinin ölümü halinde
1.506,84
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Bekar
90,11
Evli eşi çalışan
90,11
Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu
103,63
Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu
117,15
Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu
126,16
Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu
135,17
Evli eşi çalışmayan
108,14
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu
121,65
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu
135,17
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu
144,18
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu
153,19
Sayfa 78
mali hizmetler bülteni
2015 / yıl 2 - Ocak-Haziran
EMEKLİLİK KESENEĞİ MATRAHINA EKLENECEK EN YÜKSEK DEVLET MEMURU
AYLIĞINA UYGULANACAK ORANLAR
Ek Gös. 8400 ve yukarısı
% 240
Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç
% 200
Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç
% 180
Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç
% 150
Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç
% 130
Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç
% 70
Diğerlerinde
% 40
ÜCRETLİLERDE GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2015 - 31.12.2015)
12.000 TL’ye kadar
% 15
29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası
% 20
66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL fazlası
% 27
66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL fazlası
% 35
DAMGA VERGİSİ ORANLARI
Her türlü ihale kararları
Binde 5,69
Mal ve hizmet alımları için yapılan ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
Binde 9,48
Maaş, ücret, gündelik, ikramiye, harcırah, tazminatlar (avans olarak yapılanlar dahil)
Binde 7,59
Sözleşmeler
Binde 9,48
ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
01.01.2015 - 30.06.2015 tarihleri arasında (Brüt)
1.201,50
01.07.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında (Brüt)
1.273,50
16 yaş altı ve 16 yaş üstü ayırımına 01.01.2014 tarihi itibarı ile son verilmiştir
Sayfa 79
Üyelerimiz Aidatları İçin Banka Hesap Numaralarımız
Ankara / Kızılay Şubesi
IBAN NO.
Hesap No.
TR 22 0006 2000 0820 0006 2964 76
082 - 6296476
Ankara / Başkent Şubesi
IBAN NO.
TR 35 0001 5001 5800 7290 4941 89
Şube Kodu 0330
Hesap No. 00158007290494189
Ankara / Yenişehir Şubesi
IBAN NO.
Hesap No.
TR 26 0006 4000 0014 2185 6054 31
4218 - 5605431
Ankara / Beşevler Şubesi
IBAN NO. TR 40 0001 0007 9947 3457 3250 01
Şube Kodu 799
Hesap No. 47345732 - 5001
Bültende yer alan makale ve yazıların ticari amaçlar dışında ve [email protected] adresine e-posta
göndermek suretiyle izin alınması suretiyle başka web sitelerinde ve diğer yayın organlarında yayınlanması mümkündür.
Sayfa 80
MAHUZDER
Şehit Adem Yavuz Sokak No:11/8 Kızılay / Ankara
Fax :
Sayfa 81
0 (312) 419 89 59 E-mail : [email protected]
faks: 0 (312) 419 89 59
faks: 0 (312) 419 89 59