NÖROPAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANSI DERS

Transkript

NÖROPAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANSI DERS
NÖROPAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANSI
DERS İÇERİKLERİ
(GÜZ DÖNEMİ) (I. Semester)
DERS
KODLARI
DERS İÇERİKLERİ
Bütünleşik Pazarlama İletişimi
IMC511
NMC521
NMC531
Organizasyonların ürettiği ürün ya da hizmetler ile ilgili alınacak her kararın müşteri
bazlı ve satın alma davranışlarına etki edecek iletişim boyutunu düşünerek alınması ve
bu farklı iletişim kararlarının bir disiplin içinde orkestra edilerek, stratejik bir yaklaşım
ile planlanması ve sinerji yaratılması sürecidir. Nöro pazarlama iletişimi yaklaşımında,
satış merkezli iletişim stratejilerinin yerine, müşterileri merkeze alan bir strateji
uygulanmaktadır. İletişim olgusu yaklaşımın temelinde, tüketiciler ile iletişim sürecini
çift yönlü gerçekleştirmek üzere yer almaktadır. Nöro pazarlama iletişimi hem bir
süreç hem de bir konsepttir. Süreçtir, çünkü uzun dönemde kurumsal kimliğe katkı
sağlayacak ve yönetsel anlamda iletişimi kullanacak bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır.
Bir konsepttir, çünkü pazarda üstünlük ve farklılık yaratacak bütün yaratıcı pazarlama
iletişimi faaliyetlerinin pazarlama kaması ile bütünlük sağlayacak genel bir sinerji
sağlamaktadır.
Beyinde Yapısal ve İşlevsel Süreçler
Beynimizi etkili bir şekilde nasıl kullanabiliriz? sorusunun cevabını arayacağız. Bu derste
hedeflenen kazanımlar: “Beyinde Yapısal ve Fonksiyonel Süreçler” dersinde yer alacak
öğrencilerin beyin yapısını ve işlevleri ile ilgili bilimsellik ekseninde var olan bilgilerin
güncellenmesi ve artırılması amaçlanmaktadır.
İnsan beyninin yapısal süreçlerini; Sinir Sisteminde İletişim, Merkezi Sinir Sistemi, Çevresel
Sinir Sistemi, Otonom Sinir Sistemi, Beyin Kabuğu ve İşlevleri, Dört Beyin Lobu ve İşlevleri,
Sağ ve Sol Hemisfer Özellikleri çerçevesinde ele alarak öğrenmek. İnsan Beyninin işlevsel
süreçlerini; Duyum ve Algı, Bellek, Öğrenme, Biliş ve Zihinsel Yetenekler, Bilişsel Şemaların
Kurulumu çerçevesinde ele alarak öğrenme.
Nöropazarlamanın Temel İlkeleri
Bu ders yeni psikolojik yapıların yanı sıra, reklamların, medyanın, tüzel mesajların ve kamu
hizmet duyurularının ve daha fazlasının beyindeki uyaranlara etkilerini tahmin etme, anlama
ve belirlemede kullanılan yeni modellerin anlaşılmasına imkan sağlayacaktır.
Öğrenciler ayrıca nöropazarlama yöntemlerinin olanakları ve sınırlarını kavramalarını
sağlayacak sinir sisteminin yapısını da öğrenecekler. Bu ders öğrencilere sadece
nöropazarlamada iyi eğitim almış bireyler olarak değil, aynı zamanda nöropazarlama
projelerine öncülük edebilecek ve nöropazarlama alanlarında yetkin olarak çalışabilecek
niteliği kazandıracak bir ders olarak dizayn edilmiştir. Medyada, reklam, marka, PR veya
iletişim alanında çalışan herkes, tüketici davranışlarının psikolojisi ile ilgili olan bu devrim
niteliğindeki yaklaşım hakkında bilgi sahibi olmak durumunda kalacaktır.
İletişim Becerileri ve Algı yönetimi
(“iknanın psikolojisi”)
NMC541
Bu dersin konusu, Aristoteles’den bu yana teori, yöntem ve uygulamalarıyla ikna kavramıdır.
Medyada ve kişiler arası iletişim ortamında yer alan iknaya yönelik mesaj tasarımıyla ilgili
çağdaş kuramların ele alındığı derste; dil, kültür, mesaj içeriği ve medya gibi unsurların ikna
üzerindeki rolü incelenmektedir. Bu derste öğrenciler, iknaya yönelik birçok çalışmayı
irdeleyecek, mesajların aldatıcı unsurlarını tespit etmeyi ve etkili ikna edici mesaj oluşturmayı
öğreneceklerdir.
BAHAR DÖNEMİ (II. Semester)
DERS İÇERİKLERİ
DERS
KODLARI
Satınalma
NMC512
NMC532
NMC542
Süreçleri
ve
Beyin
Öğrencinin, sektör ve pazar özelliklerine göre tüketiciyi tanıyabilmesini; tüketici davranış
modellerini ve davranış rollerini anlayabilmesini, pazar, ürün ve müşteri özelliklerine göre
satın alma davranışını etkileyen faktörleri saptayabilmesini, tüketici satın alma karar sürecini
değerlendirebilmesini ve tüketici satın alma davranışını yönetebilmesini sağlamaktır.
Ayrıca, öğrencilerin beyin yapısını ve işlevleri ile ilgili bilimsellik ekseninde var olan
bilgilerin güncellenmesi ve artırılması amaçlanmaktadır. İnsan beyninin yapısal süreçlerini ve
işlevsel süreçlerini; Duyum ve Algı, Bellek, Öğrenme, Biliş ve Zihinsel Yetenekler, Bilişsel
Şemaların Kurulumu çerçevesinde ele alarak öğrenme, Sinir Sisteminde İletişim, Merkezi
Sinir Sistemi, Çevresel Sinir Sistemi, Otonom Sinir Sistemi, Beyin Kabuğu ve İşlevleri, Dört
Beyin Lobu ve İşlevleri, Sağ ve Sol Hemisfer Özellikleri çerçevesinde ele alarak öğrenmek.
İnsan beyninin diğer türlerden ayrışan gelişimini ve özelliklerini anlamaları. Üretim
alanlarında bu bilinç ve farkındalık ile davranmaları.
Nöropazarlama Teknikleri
Nöropazarlama, nörobilimi tekniklerinin pazarlama uyaranına uygulanmasıdır. Tüketici
araştırmalarında kullanılan teori ve modeller geçen yıllarla beraber oldukça değişmiştir. Bu
çalışmalarda nörogörüntüleme tekniklerinin kullanılması deneysel koşullar yaratılarak beyin
faaliyetinin belirlenmesine ve alanın ortaya çıkarılmasına ortam yaratmaktadır. Diğer bir
deyişle, nörogörüntüleme tekniklerinin kullanılması ile bir olay anında beynin fonksiyonel
yapısının bileşenlerinin parmak izlerinin görülmesine olanak sağlayacak nöropazarlama
teknikleri işlenecektir.
Nöropazarlamada
Araştırma
Yöntemleri
“biyolojik
marker”
Pazarlama etkinliklerinin maliyetleri 1990’lardan bu yana artmıştır. Bu nedenle işletmeler
pazarlama iletişimi faaliyetlerinin sonuçlarına daha fazla önem vermelidirler. Bu ders,
pazarlama iletişimi araştırmasının nasıl tasarlanacağını, uygulanacağını ve değerlendirileceğini
göstermeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler ayrıca reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları için öndeğerlendirme ve son-değerlendirme testlerinin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını da
öğreneceklerdir.
Tüketici
NMC552
Karar
Davranışları
ve
Nöropazarlama
İnsanlar garip kararlar alırlar. Problemlerin tanımlanmasında önemsiz değişiklikler sık sık
hatırı sayılır değişikliklere yol açabilir. Örneğin bir kumar olasılığı kayıp (“kaybedebilirsin”)
olarak tanımlanırsa, insanlar daha riskli seçenekleri tercih ederler. Ama aynı tarz bir kumar
olasılığı başarı (“kazabilirsin”) olarak tanımlanırsa, insanlar daha az riskli seçenekleri tercih
ederler. Kararların bu irrasyonel modelleri standart ekonomik teorileri ile açıklanamaz ve
pazarlama ve psikolojik teorilerle açıklamak çok güçtür. Bu ders kararların bu irrasyonel
modellerini inceleyecek, geleneksel yöntemler (anketler), psikolojik yöntemler (eye-tracking
and deri iletkenlik) ve beyin bazlı yöntemler (fMRI ve EEG) kullanılarak kararların nasıl
alındığını açıklayan araştırmaları ve çalışmaları, bu yöntemlerin güçlü ve zayıf yönlerini ve
bunları kullanmanın uygun olup olmadığı analiz edilecektir.
(GÜZ DÖNEMİ) (III. Semester)
DERS
KODLARI
DERS İÇERİKLERİ
Kültürel Farklılıklar ve Pazarlama İletişimi
NMC561
NMC571
NMC581
NMC591
NMC500
Küreselleşmeyle birlikte iletmeler daha uluslararası hale gelmiştir. Bu nedenle şirketler ve kar
amacı gütmeyen organizasyonlar, uluslararası arenada birçok zorlukla karşılaşmaktadır.
Gerçekte bu faklılıkların çoğu iletişim ve kültüre dayalıdır. Bu ders öğrencilere, çok-kültürlü
pazarlarda, iletişim problemlerini nasıl anlayacakları ve çözeceklerini göstermeyi
amaçlamaktadır. Derste ayrıca pazarlama, yönetim, üretim, çeviri, strateji ve iletişim gibi
uluslararası engeller de incelenecektir.
Pazarlama İletişiminde Yeni Eğilimler
Bu ders, kişisel satışın, pazarlama karmasının promosyonuyla ve diğer öğeleriyle ilişkisinden
dolayı, kişisel satışın kuram ve uygulamasıyla ve satılın kuram ve uygulamasının (teledon,
faks, etkileşimli ortam, vb.) etkili satış tekniklerine uyarlanmasıyla ilgilidir. Promosyonel
karmanın kişisel satış işlevi olarak etkin bir müşteri desteğinin araştırılması, kuramı ve
fırsatlarına ek olarak, promosyon ve pazarlama karmasıyla koordinasyonu kurulacak, video,
elektronik, sözlü ve basılı biçimlerdeki satış iletişimi materyalinin hazırlanarak sunumu da bu
kapsamdadır.
Marka İletişimi
Günümüzün pazarlama sorunları hem uygulamacıları hem de akademisyenleri pazarlama
stratejilerine daha fazla efor harcamaya zorlamaktadır. Pazarlar demografik, coğrafî,
davranışsal, ve psikolojik segmentlere göre bölümlenmiştir. Bu segmentlerin, tavırların ve
ilişkilerin ürün veya hizmetler üzerinden çözümlenmesi pazarlamanın ana konusudur.
Pazarlama karması elemanlarını kullanmak ve güncel pazarlama sorunlarına çözümler aramak
neredeyse imkansızdır. Bu derste pazarlama karması elemanlarıyla pazarlama iletişiminin
stratejik entegrasyonu işlenecektir.
Yaratıcı
Pazarlama
İletişimi
Stratejileri
Bu ders öğrencilere yaratıcı düşüncelerin, pazarlama için stratejik perspektif içinde nasıl
geliştirileceğini
ve
kullanılacağını
gösterir.
Ders
ayrıca,
çağrışım,
anlam
ilişkilendirme,yakınlık kurma, karşıtlık, kelime oyunları, saatler ve takvimler, kişiselleştirme
vb. Düşünce geliştirme tekniklerinin bir dizi çeşitlemesini de ele alacaktır. Öğrenciler
düşüncelerini pazarlama stratejilerine göre nasıl geliştireceklerini de öğrenebileceklerdir.
Bitirme Projesi:
Her öğrenci yüksek lisans diplomasını alabilmek için bir bitirme projesini tamamlamak
zorundadır. Bitirme projesi, öğrencinin bir tür saha araştırması yapmasının gerektirir. Bu ders
öğrencinin pazarlama iletişimi konusundaki teorik bilgisini uygulama deneyimiyle
birleştirmesini ve bu konudaki üretimin özel prodüksiyonlardaki önemini yansıtırken,
kuramsal yapılar, metodolojik yaklaşımlar ve araştırma becerileri alanındaki kavrayışını da
geliştirmeyi, aynı zamanda da pazarlama iletişimi konusundaki kavrayışlarının geliştirecek
düşünce ve deneyimlerini de arttırmayı da amaçlamaktadır. Bu proje öğrencilere, ilgilendikleri
bir alandaki bir projeyi gerçekleştirirken, bu alandaki yeteneklerini de gösterme fırsatını
vermektedir. Gerekli kaynaklar, projeye göre belirlenir.
SEÇMELİ DERS HAVUZU
DERS İÇERİKLERİ
DERS
KODLARI
Dijital Pazarlama
NMC513
NMC523
NMC533
Dijital Pazarlama iletişimi kapsamında dijital iletişim kampanya geliştirme sürecinin her
aşamasını öğrencilere hem teorik olarak aktarmak hem de uygulamalar üzerinden tanıtmak ve
dijital pazarlama iletişiminin geleneksel pazarlama iletişiminden farklarını mecra üzerinden
kavramalarını sağlamak bu dersin amacıdır.
Pazarlama İletişimi ve Medya İlişkileri
Bu dersin amacı pazarlama iletişiminin ve medyanın temel olgu ve kavramlarını tanıtmak ve
iletişimin bakış açısıyla guncel olayları analiz etmektir. Derste pazarlama iletişimi ile ilgili
temel kavramlar, toplumsal yaşamda pazarlama iletişiminin yeri ve önemi, medya ile ilişkisi
öğretilecektir. Ayrıca kitle iletişimi, medya türleri, yeni medya türlerininin tarihçesi ve
günümüzdeki durumu da derste ele alınacaktır.
Pazarlama İletişiminde Reklam
Stratejik reklam, satış promosyonu, doğrudan pazarlama, sponsorluk ve kitle iletişim araçları
karmasını kullanarak marka yaratımı ve yönetimi alanlarında çalışmalar yapmak bu dersin
amacıdır.
Pazarlama İletişiminde Halkla İlişkiler
NMC543
Pazarlama İletişiminde halkla ilişkiler; satışı ve müşteri memnuniyetini teşvik eden, kurumları
ve ürünlerini hedef kitlenin istek, ihtiyaç, çıkarları ve özel ilgi alanları ile özdeşleştiren bir
program sürecidir. Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, pazarlama etkinliklerini destekleyen,
uzmanlaşmış uygulama teknikleri içeren ayrı ve yeni bir disiplindir. Bu kavram, kazandığı
önem karşısında, halkla ilişkileri, pazarlamanın yardımcısı olarak görmeye başlamanın bir
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu ders, tüm bu süreçlerin incelenerek öğrenilmesini ve
öğrenciyi bu konuda yetkin hale getirmeyi amaçlar.
Pazarlama
NMC553
NMC563
NMC573
İletişiminde
Müşteri
İlişkileri
Yönetimi
Pazarlama kavramının gelişimi kapsamında ürün anlayışının geçerli olduğu dönemlerde
pazarlama kavramından söz edilmezken; ürün arzının arttığı dönemlerde işletmeler tarafından
benimsenen satış anlayışında; pazarlama, satış kavramı ile bütünleştirilmiştir. Ancak artan
rekabet ile birlikte işletmelerin içinde bulunduğu iş ve pazarlama çevresinin sürekli değişime
uğradığı ve böylece pazarlamanın, müşterinin değişen gereksinimlerine karşılık vermeye
odaklanan bir faaliyet olduğu ortaya çıkmıştır. Günümüzde sadece müşterinin değişen
gereksinimlerine uygun karşılık vermek değil, bireysel müşteri gereksinimlerini de göz önünde
bulundurmak gerekmektedir. Özellikle bu dönemde, müşterilerle uzun dönemli ilişkiler
kurmak, karlılığın anahtarı haline gelmiştir. Bu dersin amacı bu konuları günümüzdeki
durumu ile ele almaktır.
Pazarlama İletişiminde Satış Promosyonları ve POP
Bu derste Pazarlama İletişimi ışığında, satış promosyonları ve POP ile ilgili ana konular
incelenecektir. Satış promosyonlarının başarıya ulaşabilmesi için hangi çalışmaların yapılması
gerektiği, ne tür reklam ve kişisel satış unsurlarının kullanılması gerektiği vb. konular üzerinde
durulacaktır.
Pazarlama İletişiminde Kriz Yönetimi
Çevredeki belirsizlik ve değişiklik durumu, kurumları sürekli olarak beklenmedik tehlike veya
fırsatlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Kurumların varlığını devam ettirebilmeleri, bu
tehlikelerden korunmalarına veya fırsatları değerlendirebilmelerine bağlı kalmaktadır. Bu ders,
kriz iletişimini global bir bakış açısıyla inceler ve kriz yönetimi sürecini kurumun yaşamsal
bileşeni olarak değerlendirir. Bu derste, Halkla İlişkiler ve İşletmelerde beklenilmeyen ve
önceden sezilemeyen mevcut durumu tehdit eden gerilim yaratan durumların ortadan
kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların öğretilmesi, kriz ortamında nasıl bir yöntem
uygulanacağı ve mevcut krizin giderilmesi için nelerin yapılması gerektiği işlenecektir.
Medya Planlama ve Satın Alma
NMC583
NMC593
NMC503
NMC522
Bu derste öğrenci medya araştırması, planlaması ve satın almasını öğrenmektedir. Hedef,
pazar analizi, araştırma teknikleri, medya ve araçlarının analizi, satın alma teknikleri, görüşme
yapma ve bilgisayar uygulamaları bu dersin kapsadığı konular arasındadır.
Yönetim Teknikleri
Bu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde
tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş
yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer
derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş
yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
Veri Tabanlı Pazarlama İletişim Planlaması
Bu derste mevcut müşterilerin karakteristik özellikleri ve satın alma alışkanlıklarını öğrenmek,
bu bilgileri veri tabanlarına saklayarak gelecekteki stratejilerde kullanmak, mevcut
müşterilerin karakteristik özellikleri ve satın alma alışkanlıkları ışığında olası müşterileri tespit
etmek, bu müşterilere yönelik stratejiler geliştirmek, bir mal veya hizmetin pazarlanması
sırasında doğru zamanda, doğru insana, doğru mesajlarla ulaşılmasını sağlamak için gerekli
bilgi altyapısını vermek amaçlanmıştır.
Pozitif Psikoloji ve Sosyal Medya
Hangi karakter özellikleri, duygular, ve kişisel erdemler insanın memnuniyetine ve
mutluluğuna katkıda bulunur? Medya bu özellikleri bireylerde, gruplarda ve örgütsel düzeyde
nasıl düzenler? Bu ders boyunca, öğrenciler medya tüketimi ve gelişimiyle ilgili olarak pozitif
psikoloji olarak bilinen bu bilimsel disiplini inceleyecekler. Klinik hastalık örneklerini ve
hizmetlerini aşan ve psikoloji alanında ortaya çıkan bir bilim olarak Pozitif psikoloji, insan
doğasının gücünü ve kaynağını araştırır. Bu dersi alan öğrenciler, pro-sosyal medya ve
optimist, yaratıcılık, merhamet ve esneklik gibi insan özellikleri arasındaki simbiyotik ve
birbirine bağımlı ilişkilere dair bir anlayış kazanacaklar.

Benzer belgeler

DERS İÇERİKLERİ

DERS İÇERİKLERİ ortam, vb.) etkili satış tekniklerine uyarlanmasıyla ilgilidir. Promosyonel karmanın kişisel satış işlevi olarak etkin bir müşteri desteğinin araştırılması, kuramı ve fırsatlarına ek olarak, promos...

Detaylı