DERS İÇERİKLERİ

Transkript

DERS İÇERİKLERİ
NÖROPAZARLAMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ/TEZSİZ)
DERS İÇERİKLERİ
(GÜZ DÖNEMİ) (I. Semester)
DERS KODLARI
DERS İÇERİKLERİ
Bütünleşik Pazarlama İletişimi-Marka
IMC511
NMC521
NMC523
Organizasyonların ürettiği ürün ya da hizmetler ile ilgili alınacak her kararın müşteri bazlı ve satın
alma davranışlarına etki edecek iletişim boyutunu düşünerek alınması ve bu farklı iletişim kararlarının
bir disiplin içinde orkestra edilerek, stratejik bir yaklaşım ile planlanması ve sinerji yaratılması
sürecidir. Nöro pazarlama iletişimi yaklaşımında, satış merkezli iletişim stratejilerinin yerine,
müşterileri merkeze alan bir strateji uygulanmaktadır. İletişim olgusu yaklaşımın temelinde, tüketiciler
ile iletişim sürecini çift yönlü gerçekleştirmek üzere yer almaktadır. Nöro pazarlama iletişimi hem bir
süreç hem de bir konsepttir. Süreçtir, çünkü uzun dönemde kurumsal kimliğe katkı sağlayacak ve
yönetsel anlamda iletişimi kullanacak bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bir konsepttir, çünkü pazarda
üstünlük ve farklılık yaratacak bütün yaratıcı pazarlama iletişimi faaliyetlerinin pazarlama kaması ile
bütünlük sağlayacak genel bir sinerji sağlamaktadır.
Beyinde Yapısal ve İşlevsel Süreçler
Beynimizi etkili bir şekilde nasıl kullanabiliriz? sorusunun cevabını arayacağız. Bu derste hedeflenen
kazanımlar: “Beyinde Yapısal ve Fonksiyonel Süreçler” dersinde yer alacak öğrencilerin beyin yapısını
ve işlevleri ile ilgili bilimsellik ekseninde var olan bilgilerin güncellenmesi ve artırılması
amaçlanmaktadır.
İnsan beyninin yapısal süreçlerini; Sinir Sisteminde İletişim, Merkezi Sinir Sistemi, Çevresel Sinir
Sistemi, Otonom Sinir Sistemi, Beyin Kabuğu ve İşlevleri, Dört Beyin Lobu ve İşlevleri, Sağ ve Sol
Hemisfer Özellikleri çerçevesinde ele alarak öğrenmek. İnsan Beyninin işlevsel süreçlerini; Duyum ve
Algı, Bellek, Öğrenme, Biliş ve Zihinsel Yetenekler, Bilişsel Şemaların Kurulumu çerçevesinde ele
alarak öğrenme.
Davranışsal Nörobilim-I
Dersin amacı, Nöropazarlama öğrencilerine Nörobilim ve davranış ilişkisine dair bir bilimsel bakış açısı
kazandırmak ve konu hakkında araştırma becerilerini geliştirmek için Nörobilim tarihi, beyin ödül
sistemi, beyin ve bağımlılık, stres ve beyin, nöroetik, davranışsal nörobilimde deneysel yöntemler vb.
konular işlenecektir.
İletişim, Algı ve İmaj Yönetimi
NMC510
PSKXXX
Bu dersin konusu, Aristoteles’den bu yana teori, yöntem ve uygulamalarıyla ikna kavramıdır. Medyada
ve kişiler arası iletişim ortamında yer alan iknaya yönelik mesaj tasarımıyla ilgili çağdaş kuramların ele
alındığı derste; dil, kültür, mesaj içeriği ve medya gibi unsurların ikna üzerindeki rolü incelenmektedir.
Bu derste öğrenciler, iknaya yönelik birçok çalışmayı irdeleyecek, mesajların aldatıcı unsurlarını tespit
etmeyi ve etkili ikna edici mesaj oluşturmayı öğreneceklerdir.
Klinik Psikoloji/Uygulamalı Psikoloji
(Seçmeli)
BAHAR DÖNEMİ (II. Semester)
DERS KODLARI
DERS İÇERİKLERİ
Satınalma Karar Süreçleri ve Beyin
NMC522
Öğrencinin, sektör ve pazar özelliklerine göre tüketiciyi tanıyabilmesini; tüketici davranış modellerini
ve davranış rollerini anlayabilmesini, pazar, ürün ve müşteri özelliklerine göre satın alma davranışını
etkileyen faktörleri saptayabilmesini, tüketici satın alma karar sürecini değerlendirebilmesini ve tüketici
satın alma davranışını yönetebilmesini sağlamaktır.
Ayrıca, öğrencilerin beyin yapısını ve işlevleri ile ilgili bilimsellik ekseninde var olan bilgilerin
güncellenmesi ve artırılması amaçlanmaktadır. İnsan beyninin yapısal süreçlerini ve işlevsel süreçlerini;
Duyum ve Algı, Bellek, Öğrenme, Biliş ve Zihinsel Yetenekler, Bilişsel Şemaların Kurulumu
çerçevesinde ele alarak öğrenme, Sinir Sisteminde İletişim, Merkezi Sinir Sistemi, Çevresel Sinir
Sistemi, Otonom Sinir Sistemi, Beyin Kabuğu ve İşlevleri, Dört Beyin Lobu ve İşlevleri, Sağ ve Sol
Hemisfer Özellikleri çerçevesinde ele alarak öğrenmek. İnsan beyninin diğer türlerden ayrışan
gelişimini ve özelliklerini anlamaları. Üretim alanlarında bu bilinç ve farkındalık ile davranmaları.
Satın Alma, Motivasyon ve İletişim
NMC531
İnsanlar garip kararlar alırlar. Problemlerin tanımlanmasında önemsiz değişiklikler sık sık hatırı sayılır
değişikliklere yol açabilir. Örneğin bir kumar olasılığı kayıp (“kaybedebilirsin”) olarak tanımlanırsa,
insanlar daha riskli seçenekleri tercih ederler. Ama aynı tarz bir kumar olasılığı başarı (“kazabilirsin”)
olarak tanımlanırsa, insanlar daha az riskli seçenekleri tercih ederler. Kararların bu irrasyonel modelleri
standart ekonomik teorileri ile açıklanamaz ve pazarlama ve psikolojik teorilerle açıklamak çok güçtür.
Bu ders satın alma kararları, motivasyonun bu irrasyonel modellerini inceleyecektir.
Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar
NMC532
Bu ders, kişisel satışın, pazarlama karmasının promosyonuyla ve diğer öğeleriyle ilişkisinden dolayı,
kişisel satışın kuram ve uygulamasıyla ve satılın kuram ve uygulamasının (teledon, faks, etkileşimli
ortam, vb.) etkili satış tekniklerine uyarlanmasıyla ilgilidir. Promosyonel karmanın kişisel satış işlevi
olarak etkin bir müşteri desteğinin araştırılması, kuramı ve fırsatlarına ek olarak, promosyon ve
pazarlama karmasıyla koordinasyonu kurulacak, video, elektronik, sözlü ve basılı biçimlerdeki satış
iletişimi materyalinin hazırlanarak sunumu da bu kapsamdadır.
Nöropazarlamada Araştırma Yöntemleri
NMC542
Nöropazarlama, nörobilimi tekniklerinin pazarlama uyaranına uygulanmasıdır. Tüketici
araştırmalarında kullanılan teori ve modeller geçen yıllarla beraber oldukça değişmiştir. Bu
çalışmalarda nörogörüntüleme tekniklerinin kullanılması deneysel koşullar yaratılarak beyin faaliyetinin
belirlenmesine ve alanın ortaya çıkarılmasına ortam yaratmaktadır. Diğer bir deyişle, nörogörüntüleme
tekniklerinin kullanılması ile bir olay anında beynin fonksiyonel yapısının bileşenlerinin parmak
izlerinin görülmesine olanak sağlayacak nöropazarlama teknikleri işlenecektir.
Davranışsal Nörobilim II
NRB539
Davranışsal Nörobilim I dersinin devamı niteliğindedir.
(GÜZ DÖNEMİ) (III. Semester)
DERS İÇERİKLERİ
DERS KODLARI
Bitirme Projesi:
NMC500
Her öğrenci yüksek lisans diplomasını alabilmek için bir bitirme projesini tamamlamak zorundadır.
Bitirme projesi, öğrencinin bir tür saha araştırması yapmasının gerektirir. Bu ders öğrencinin pazarlama
iletişimi konusundaki teorik bilgisini uygulama deneyimiyle birleştirmesini ve bu konudaki üretimin
özel prodüksiyonlardaki önemini yansıtırken, kuramsal yapılar, metodolojik yaklaşımlar ve araştırma
becerileri alanındaki kavrayışını da geliştirmeyi, aynı zamanda da pazarlama iletişimi konusundaki
kavrayışlarının geliştirecek düşünce ve deneyimlerini de arttırmayı da amaçlamaktadır. Bu proje
öğrencilere, ilgilendikleri bir alandaki bir projeyi gerçekleştirirken, bu alandaki yeteneklerini de
gösterme fırsatını vermektedir. Gerekli kaynaklar, projeye göre belirlenir.
SEÇMELİ DERS HAVUZU
DERS İÇERİKLERİ
DERS KODLARI
Dijital Pazarlama
NMC513
NMC523
NMC533
Dijital Pazarlama iletişimi kapsamında dijital iletişim kampanya geliştirme sürecinin her aşamasını
öğrencilere hem teorik olarak aktarmak hem de uygulamalar üzerinden tanıtmak ve dijital pazarlama
iletişiminin geleneksel pazarlama iletişiminden farklarını mecra üzerinden kavramalarını sağlamak bu
dersin amacıdır.
Pazarlama İletişimi ve Medya İlişkileri
Bu dersin amacı pazarlama iletişiminin ve medyanın temel olgu ve kavramlarını tanıtmak ve iletişimin
bakış açısıyla guncel olayları analiz etmektir. Derste pazarlama iletişimi ile ilgili temel kavramlar,
toplumsal yaşamda pazarlama iletişiminin yeri ve önemi, medya ile ilişkisi öğretilecektir. Ayrıca kitle
iletişimi, medya türleri, yeni medya türlerininin tarihçesi ve günümüzdeki durumu da derste ele
alınacaktır.
Pazarlama İletişiminde Reklam
Stratejik reklam, satış promosyonu, doğrudan pazarlama, sponsorluk ve kitle iletişim araçları karmasını
kullanarak marka yaratımı ve yönetimi alanlarında çalışmalar yapmak bu dersin amacıdır.
Pazarlama İletişiminde Halkla İlişkiler
NMC543
Pazarlama İletişiminde halkla ilişkiler; satışı ve müşteri memnuniyetini teşvik eden, kurumları ve
ürünlerini hedef kitlenin istek, ihtiyaç, çıkarları ve özel ilgi alanları ile özdeşleştiren bir program
sürecidir. Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, pazarlama etkinliklerini destekleyen, uzmanlaşmış
uygulama teknikleri içeren ayrı ve yeni bir disiplindir. Bu kavram, kazandığı önem karşısında, halkla
ilişkileri, pazarlamanın yardımcısı olarak görmeye başlamanın bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Bu ders, tüm bu süreçlerin incelenerek öğrenilmesini ve öğrenciyi bu konuda yetkin hale getirmeyi
amaçlar.
Pazarlama
NMC553
NMC563
İletişiminde
Müşteri
İlişkileri
Yönetimi
Pazarlama kavramının gelişimi kapsamında ürün anlayışının geçerli olduğu dönemlerde pazarlama
kavramından söz edilmezken; ürün arzının arttığı dönemlerde işletmeler tarafından benimsenen satış
anlayışında; pazarlama, satış kavramı ile bütünleştirilmiştir. Ancak artan rekabet ile birlikte işletmelerin
içinde bulunduğu iş ve pazarlama çevresinin sürekli değişime uğradığı ve böylece pazarlamanın,
müşterinin değişen gereksinimlerine karşılık vermeye odaklanan bir faaliyet olduğu ortaya çıkmıştır.
Günümüzde sadece müşterinin değişen gereksinimlerine uygun karşılık vermek değil, bireysel müşteri
gereksinimlerini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Özellikle bu dönemde, müşterilerle uzun
dönemli ilişkiler kurmak, karlılığın anahtarı haline gelmiştir. Bu dersin amacı bu konuları günümüzdeki
durumu ile ele almaktır.
Pazarlama İletişiminde Satış Promosyonları ve POP
Bu derste Pazarlama İletişimi ışığında, satış promosyonları ve POP ile ilgili ana konular incelenecektir.
Satış promosyonlarının başarıya ulaşabilmesi için hangi çalışmaların yapılması gerektiği, ne tür reklam
ve kişisel satış unsurlarının kullanılması gerektiği vb. konular üzerinde durulacaktır.
Pazarlama İletişiminde Kriz Yönetimi
NMC573
NMC583
NMC593
NMC503
NMC522
Çevredeki belirsizlik ve değişiklik durumu, kurumları sürekli olarak beklenmedik tehlike veya
fırsatlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Kurumların varlığını devam ettirebilmeleri, bu tehlikelerden
korunmalarına veya fırsatları değerlendirebilmelerine bağlı kalmaktadır. Bu ders, kriz iletişimini global
bir bakış açısıyla inceler ve kriz yönetimi sürecini kurumun yaşamsal bileşeni olarak değerlendirir. Bu
derste, Halkla İlişkiler ve İşletmelerde beklenilmeyen ve önceden sezilemeyen mevcut durumu tehdit
eden gerilim yaratan durumların ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların öğretilmesi, kriz
ortamında nasıl bir yöntem uygulanacağı ve mevcut krizin giderilmesi için nelerin yapılması gerektiği
işlenecektir.
Medya Planlama ve Satın Alma
Bu derste öğrenci medya araştırması, planlaması ve satın almasını öğrenmektedir. Hedef, pazar analizi,
araştırma teknikleri, medya ve araçlarının analizi, satın alma teknikleri, görüşme yapma ve bilgisayar
uygulamaları bu dersin kapsadığı konular arasındadır.
Yönetim Teknikleri
Bu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde
tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına
ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde
ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel
sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
Veri Tabanlı Pazarlama İletişim Planlaması
Bu derste mevcut müşterilerin karakteristik özellikleri ve satın alma alışkanlıklarını öğrenmek, bu
bilgileri veri tabanlarına saklayarak gelecekteki stratejilerde kullanmak, mevcut müşterilerin
karakteristik özellikleri ve satın alma alışkanlıkları ışığında olası müşterileri tespit etmek, bu müşterilere
yönelik stratejiler geliştirmek, bir mal veya hizmetin pazarlanması sırasında doğru zamanda, doğru
insana, doğru mesajlarla ulaşılmasını sağlamak için gerekli bilgi altyapısını vermek amaçlanmıştır.
Pozitif Psikoloji ve Sosyal Medya
Hangi karakter özellikleri, duygular, ve kişisel erdemler insanın memnuniyetine ve mutluluğuna katkıda
bulunur? Medya bu özellikleri bireylerde, gruplarda ve örgütsel düzeyde nasıl düzenler? Bu ders
boyunca, öğrenciler medya tüketimi ve gelişimiyle ilgili olarak pozitif psikoloji olarak bilinen bu
bilimsel disiplini inceleyecekler. Klinik hastalık örneklerini ve hizmetlerini aşan ve psikoloji alanında
ortaya çıkan bir bilim olarak Pozitif psikoloji, insan doğasının gücünü ve kaynağını araştırır. Bu dersi
alan öğrenciler, pro-sosyal medya ve optimist, yaratıcılık, merhamet ve esneklik gibi insan özellikleri
arasındaki simbiyotik ve birbirine bağımlı ilişkilere dair bir anlayış kazanacaklar.