G‹R‹fi

Transkript

G‹R‹fi
G‹R‹fi
OYAK taraf›ndan üyelerine yönelik sürdürülen konut edindirme hizmetleri
çerçevesinde, ‹stanbul ‹li Baflakflehir ilçesi s›n›rlar› içerisindeki ‹kitelli bölgesinde,
etaplar halinde infla edilecek yaklafl›k 12,000 konutluk “OYAKKENT” Projesinin
1,096 konutluk 1. Etab› Haziran 2009 ay› içerisinde, 471 konutluk 2. Etap 1.
Faz› Nisan 2010 ay› içerisinde hak sahiplerine teslim edilmifltir. Bu kez Ekim
2009 tarihinde inflaat›na bafllanan “‹kitelli OYAKKENT 2.Etap 2. Faz Konut
Projesindeki 458 konut bu broflür/duyuru ile tüm üyelerimizin be¤enisine
sunulmaktad›r.
OYAKKENT 2. Etap 2. Faz Konut Projesi’nde 10 blok halinde 1+1, 2+1, 3+1,
4+1 odal› ve 45.83 m2 - 140.65 m2 aras›nda net kullan›m alan›na sahip
konutlar›n inflaatlar›na 2009 y›l› Ekim ay›nda bafllanm›flt›r. Konutlar›n 2012 y›l›
May›s ay›nda üyelerimize teslim edilmesi planlanmaktad›r.
1.Etap ve 2.Etap 1.Faz konutlar›n tamamlanmas›yla de¤eri ve cazibesi artan
bölgede yer alan konutlar, ‹kitelli - Mahmut Bey Kavfla¤›ndan 7 km kuzeyde,
‹stanbul Atatürk Havaliman›na 16.6 km ve Harp Akademileri kavfla¤›na 26 km
mesafededir.
Her dairede kombi ve klima, ankastre cihazlar, modüler mutfak ve banyo
dolaplar›, çelik daire kap›s› ve laminant parke yer döflemeleri ile son derece
modern tasarlanan konutlar›n yer ald›¤› OYAKKENT Projesi, bitkisel peyzaj›
yap›lm›fl yeflil alanlar›, kent mobilyalar›, spor alanlar›, otoparklar› ve çocuk
oyun alanlar› ile ça¤dafl bir yaflam alan›na sahiptir. Ayr›ca deprem yönetmeli¤ine
uygun olarak radye temeller üzerine tünel kal›p sistemi ile infla edilen bloklara
d›flar›dan yal›t›m (mantolama) uygulamas› yap›lmaktad›r.
Projede yer alan konutlar›n finansman› için OYAK konut kredisi yan›nda,
özellikle OYAK Konut Kredisi kullanma hakk› olmayan veya geçmiflte OYAK’›n
Konut Edindirme Hizmetlerinden (Bireysel Kredi, Kooperatif Kredisi kullanm›fl
veya Kurum Konutlar›ndan edinmifl) yararlanm›fl üyelerimize yönelik olarak,
Kurum d›fl› banka (Garanti Bankas›,‹fl Bankas› ve Vak›fbank) kaynakl› konut
kredisi temin edilmesi yönünde çal›flmalar tamamlanm›fl olup arzu eden
üyelerin banka kaynakl› konut kredisi kullanmas› sa¤lanacakt›r.
Bu projeden konut tahsisi almak üzere baflvuruda bulunacak üyeler konut
tercihlerini sadece OYAK Web Sitesi (www.oyak.com.tr) “ONLINE ÜYE
H‹ZMETLER‹” bölümüne OYAK Üye Numaralar› ve kendi belirledikleri flifreleri
ile girerek 11 Ekim 2010–26 Kas›m 2010 tarihleri aras›nda yapabilirler. Bu
süre içerisinde tercihlerde de¤ifliklik yapabilme imkan› bulunmaktad›r. Tercih
sistemi, en son kaydetti¤iniz tercih s›ralaman›z› dikkate almaktad›r.
Tercih girifli yapabilmek için henüz flifre almam›fl üyelerimiz “OYAK Üye
Numaras›n›n Ö¤renilmesi ve Online Üye Hizmetleri Girifl fiifresinin Oluflturulmas›”
bölümünü okuyarak flifrelerini nas›l belirleyeceklerini ö¤renebilirler.
OYAK Web Sitesi üzerinden tercihlerin sa¤l›kl› bir flekilde yapabilmesi için
haz›rlanan “Tahsis Sistemi Kullan›m K›lavuzu” bölümünü okuduktan sonra
tercih ifllemlerine bafllanmas›n› öneririz. Bu konuda karfl›laflaca¤›n›z sorunlar
olmas› durumunda, OYAK Ça¤r› Merkezi'nde görevli Üye Temsilcileri sizlere
yard›mc› olacakt›r.
Her fleyin gönlünüzce olmas›n› dileriz.
Sayg›lar›m›zla…
2
TAHS‹SE K‹MLER KATILAB‹LECEK?
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. Etap 2. Faz Konut Projesindeki 458 konutun tahsisine hizmet süresine bak›lmaks›z›n tüm
OYAK üyeleri kat›labileceklerdir. Ancak ‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2.Etap 2.Faz 507 Konut Projesi için daha önce
yap›lan tahsis ifllemine süresi içinde baflvuran üyeler, adlar›na konut tahs‹s edilmemifl olsa dahi, bu projeye
kat›lamayacaklard›r. Ayr›nt›lar afla¤›da aç›klanm›flt›r.
1.OYAK daimi üyeli¤inde Ocak 2011 ay› itibariyle 15 y›l›n› tamamlayacak üyeler,
OYAK daimi üyeli¤inde Ocak 2011 ay› itibariyle (Görevdeki ve OYAK Emekli Maafl› Sistemi'ndeki (EMS) üyeler)
15 y›l›n› tamamlayacak (1995 ve daha önceki y›llarda OYAK üyesi olan ve Ocak 2011 ay› dahil üyelikte en
az 182 adet aidat› olacaklar ile daha sonraki y›llarda OYAK üyesi olmalar›na karfl›n yedek subayl›k hizmet
süresi birlefltirmesi yaparak Ocak 2011 ay› dahil üyelikte en az 182 adet aidat› olacak üyeler) ve OYAK'›n
Konut Edindirme Hizmetleri'nden (Bireysel Konut Kredisi, Kooperatif Kredisi, Kurum Konutlar›) daha önce
yararlanmam›fl tüm üyeler, (‹kitelli OYAKKENT 2. Etap 2.Faz 507 Konut Projesi için yap›lan ilk tahsis ifllemine
süresi içinde baflvuran üyeler hariç),
Bu üyeler Kurum Konut Kredisinden yararlanabileceklerdir. (OYAK EMS üyeleri’ne Kurum Konut Kredisi EMS
kat›l›m paylar›na göre kulland›r›labilecek, adlar›na tahsis edilen konut için öngörülen Konut Kredisi ile kendilerine
aç›labilecek Konut Kredisi aras›ndaki fark›, kredili peflin al›mlarda 1.tahsis için 07 Ocak 2011, 2.tahsis için
28 Ocak 2011, 3.tahsis için 04 Mart 2011 de, taksitli al›mlarda Konut Kredisinin aç›laca¤› tarih olan 31 Ocak
2012 de defaten yat›racaklard›r.) Bu gruptaki üyelere talepleri durumunda Kurum d›fl› Banka/Bankalar kaynakl›
konut kredisi kulland›r›lmas› ile ilgili detaylar broflür/duyurunun 11’inci sayfas›nda belirtilmifltir.
2. OYAK daimi üyeli¤inde Ocak 2011 ay› itibariyle 15 y›l›n› tamamlamayacak üyeler,
Kurum üyeli¤i 1996 ve daha sonraki y›llarda bafllayan üyeler ise Kurum Konut Kredisinden yararlanamayacak,
adlar›na tahsis edilen konut bedelinin tamam›n› peflin al›mlarda 1.tahsis için 07 Ocak 2011, 2.tahsis için 28
Ocak 2011, 3.tahsis için 04 Mart 2011 de, taksitli al›mlarda ise konut kredisi karfl›l›¤›n› 31 Ocak 2012 tarihinde
defaten yat›racaklard›r. Bu üyelerden adlar›na konut tahsis edilecekler OYAK'›n Konut Edindirme Hizmetlerinden
yararlanm›fl olacaklar›ndan, gelecekte konut kredisi kullan›m haklar› olmayacakt›r. Bu gruptaki üyelere talepleri
durumunda Kurum d›fl› Banka/Bankalar kaynakl› konut kredisi kulland›r›lmas› ile ilgili detaylar broflür/duyurunun
11’inci sayfas›nda belirtilmifltir.
NOT: Taksitli al›m seçene¤ini tercih edecek üyelere konut kredisi 31 Ocak 2012 tarihinde aç›laca¤›ndan;
Bu üyelerden Kurum üyeli¤i 1996 y›l›nda bafllayan ve Ocak 2012 ay› dahil üyelikte en az 182 adet aidat›
olacaklar ile daha sonraki y›llarda OYAK üyesi olmalar›na karfl›n yedek subayl›k hizmet süresi birlefltirmesi
yaparak Ocak 2012 ay› dahil en az 182 adet aidat› olacak üyeler, talepleri durumunda, 2012 y›l› Ocak ay›
içerisinde adlar›na tahsis edilen konut için öngörülen Kurum Konut Kredisinden yararlanabileceklerdir.
3. Daha önce OYAK’›n Konut Edindirme Hizmetleri’nden yararlanm›fl üyeler,
Bu üyeler Kurum Konut Kredisinden yararlanamayacak, adlar›na tahsis edilen konut bedelinin tamam›n› peflin
al›mlarda 1.tahsis için 07 Ocak 2011, 2.tahsis için 28 Ocak 2011, 3.tahsis için 04 Mart 2011 de, taksitli
al›mlarda ise konut kredisi karfl›l›¤›n› 31 Ocak 2012 de defaten yat›racaklard›r. Bu gruptaki üyelere talepleri
durumunda Kurum d›fl› Banka/Bankalar kaynakl› konut kredisi kulland›r›lmas› ile ilgili detaylar broflür/duyurunun
11’inci sayfas›nda belirtilmifltir.
4. Tam, Daimi, K›smi Maluliyet yard›m›ndan yararlanm›fl üyeler,
205 say›l› OYAK yasas›n›n 26 nc› maddesi gere¤ince “Tam ve Daimi Maluliyet” veya “K›smi Maluliyet” yard›m›na
01 Ekim 2008 tarihinden sonra hak kazananlar ile belirtilen süreye bak›lmaks›z›n bu durumda olmalar›na karfl›n
Türk Silahl› Kuvvetleri Sa¤l›k Yetene¤i Yönetmeli¤i'nin 31’inci maddesinin 6 nc› f›kras›na göre Türk Silahl›
Kuvvetleri'nde göreve devam eden üyelere Kurum Konut Kredisi, “Tam ve Daimi Maluliyet” veya “K›smi
Maluliyet” yard›m›n›n ödendi¤i tarih ve o tarihteki Konut Kredisi üst limiti dikkate al›narak kulland›r›labilecek,
adlar›na tahsis edilen konut için öngörülen Konut Kredisi ile kendilerine aç›labilecek Konut Kredisi aras›ndaki
fark›, peflin al›mlarda 1.tahsis için 07 Ocak 2011, 2.tahsis için 28 Ocak 2011, 3.tahsis için 04 Mart 2011 de,
taksitli al›mlarda ise konut kredisinin aç›laca¤› tarih olan 31 Ocak 2012 de defaten yat›rmalar› istenecektir.
Bu gruptaki üyelere talepleri durumunda Kurum d›fl› Banka/Bankalar kaynakl› konut kredisi kulland›r›lmas›
ile ilgili detaylar broflür/duyurunun 11’inci sayfas›nda belirtilmifltir.
TAHS‹SE K‹MLER KATILAMAYACAK?
1. OYAK üyesi olmayanlar, (01 Ekim 2008 tarihinden sonra OYAK'tan Maluliyet Yard›m› alarak Kurum üyeli¤i sona
erenler hariç)
2. ‹kitelli OYAKKENT 2. Etap 2.Faz 507 Konut Projesi için yap›lan ilk tahsis ifllemine süresi içinde baflvurmufl üyeler,
3. Baflvuru hakk› olmakla birlikte OYAK'a ve üçüncü flah›slara olan borçlar› nedeniyle haklar›nda yasal takibata
geçilmifl bulunanlar konut tercihinde bulunamayacaklard›r. Ancak, bu durumda bulunanlar borçluluk hallerinin
tahsis baflvuru süreci içinde ortadan kalkmas› sonras›nda tahsis prosedürüne dahil olabileceklerdir.
3
MAHAL L‹STES‹
Is›tma Sistemi
Kombi
: Hermetik Kombi
Radyatörler
: Panel radyatör
D›fl Cephe
Mantolama
: Tüm bloklarda, ›s› transferini önlemek için bina d›fl›ndan yap›lan yal›t›m sistemi ve katlar aras›
alev geçiflini engelleyen taflyünü yang›n bariyeri,
Zemin ve 1. katlar ›s› yal›t›m› üzerine konstrüksiyonlu, 1. kalite s›rl› granit porselen giydirme
cephe
Daire içi Döfleme, ‹ç Duvar ve Tavan Kaplamalar›
Döfleme kaplamas›
: Salon ve odalar laminat parke , di¤er mahaller 1. kalite s›rl› granit porselen
Duvar
: Saten alç› üzerine su bazl› boya
Tavan
: Saten alç› üzerine su bazl› boya
Klima
Salonda
: Duvar tipi split klima; A s›n›f› düflük enerji tüketimli, çevre dostu
Mutfak
Dolap ve Tezgah
: Suntalam gövdeli dolap (eviye dolab›nda alüminyum taban), Laminat kaplama tezgah (suya,
çizilme vb. darbelere dayan›kl›), MDF üzeri komple beyaz lake ve endüstriyel ahflap kapak,
alüminyum görünümlü pvc tezgah süpürgeli¤i, alüminyum baza, tezgah üstü metal ask› çubu¤u
Çelik Eviye
Davlumbaz
Ocak
: Do¤algazl›, ankastre, set üstü ocak
F›r›n
: Elektrikli, ankastre f›r›n
Bulafl›k Makinesi
: Yar› ankastre
Eviye armatürü
: 1. S›n›f
Duvar Kaplamas›
: Tezgah üstü duvar k›s›mlar› 1. kalite s›rl› granit porselen kaplama
Banyo
Asma Tavan
: Alç›pan asma tavan
Küvet / Dufl kabini
: Akrilik küvet / dufl teknesi ve temper caml› dufl kabini
Lavabo
: Genel banyo; tezgah üstü lavabo, Ebeveyn banyo; kendinden dolapl›, etajerli lavabo
Banyo dolaplar›
: Suntalam veya MDF gövdeli dolap, MDF üzeri beyaz lake veya endüstriyel ahflap kapak,
ayna ve üzeri ayd›nlatma armatürü
Banyo armatürleri
: 1. S›n›f
Aksesuarlar
: Kromajl› ka¤›tl›k, havluluk, bornoz ask›s›, süngerlik
Döfleme kaplamas›
: 1. kalite s›rl› granit porselen kaplama
Duvar kaplamas›
: 1. kalite s›rl› granit porselen kaplama + Vinil duvar ka¤›d›
Pencere ve Kap›lar
Pencere
: Sert PVC çerçeveli, çift aç›l›ml› ve ›s› kontrollü çift cam
Balkon Kap›s›
: Sert PVC çerçeveli, çift aç›l›ml› ve ›s› kontrollü çift cam
Daire Girifl Kap›s›
: Çelik (mobilya kaplamal›)
4
MAHAL L‹STES‹
Daire ‹ç Kap›lar
: Laminat veya endüstriyel ahflap yüzeyli panel kap›, salon, mutfak ve koridorda satine caml›
Bina içi Ortak Mahaller
Döfleme
: Zemin kat ; do¤al mermer kaplama, Üst katlar ; 1. kalite s›rl› granit porselen kaplama
Servis merdiveni
: Do¤al mermer kaplama
Yang›n merdiveni
: Suni mermer kaplama
Asansör
Her blokta 2 adet; 8 kifli - 630 kg/adet
Jeneratör ve TV
Jeneratör
: K›smi çevre ayd›nlatma ve her blokta ortak mahaller, blok girifli ve asansör için
TV
: 32 kanal aç›k yay›n, D-Smart ve Digitürk alt yap›s›, flifresiz uydu kanal›
Su deposu
Merkezi kullanma suyu ve yang›n suyu deposu
Otopark ve Site Girifli
Konut bafl›na minimum 1 adet olmak üzere peyzaj projesine göre belirlenecek aç›k otopark alanlar›, çevre duvar›,
güvenlikli ve bariyerli site girifli
Elektrik ve Güvenlik sistemleri
Görüntülü interkom (Siyah - Beyaz)
Her odada TV sistemi
Her odada telefon sistemi
Tamam› güvenlik hatl› ve çocuk korumal› prizler
Mutfakta do¤algaz kaça¤›na karfl› alarm detektörü
Banyolarda havaland›rma aspiratörü
Daire içi panoda hayat koruma eflikli kaçak ak›m rölesi
Ortak alanlarda yang›n ihbar sistemi,
Acil ve yön ayd›nlatmalar› (acil durumda devreye giren)
Çevre ve Oyun alanlar›
Yeflil alanlar
Kent mobilyalar›
Çocuk oyun alanlar›
Çok amaçl› spor sahas› (Tenis, Basketbol, Mini futbol)
NOT
• Mahal listesinde üye istekleri do¤rultusunda herhangi bir de¤ifliklik yap›lamamaktad›r.
• Kat planlar›ndaki hareketli mobilya vb. gösterim amaçl›d›r.
• Belirtilen mahal listeleri taahhüt olmay›p OYAK teknik nedenlerle mahal listelerinde ve kullan›lan malzemelerde
de¤ifliklik yapma hakk›na sahiptir.
5
BAfiVURU VE TAHS‹S TAKV‹M‹
11 Ekim 2010, Pazartesi
Üyelerin Web ortam›nda tercih girifllerini yapmaya ve
1,000 TL (Bin Türk Liras›) ön peflinat tutarlar›n› ING
Bank'ta belirtilen hesap numaras›na yat›rmaya
bafllayabilecekleri tarih.
26 Kas›m 2010, Cuma
Üyelerin Web ortam›nda tercih girifllerini yapabilecekleri
ve 1,000 TL (Bin Türk Liras›) ön peflinat tutarlar›n› ING
Bank'ta belirtilen hesap numaras›na yat›rabilecekleri
son tarih.
17 Aral›k 2010, Cuma
Birinci tahsis sonuçlar›n›n üyelere duyurulaca¤› tarih.
07 Ocak 2011, Cuma
Birinci tahsis sonuçlar›na göre ING Bank’ta belirtilen
hesap numaras›na en geç peflinat yat›rma tarihi.
14 Ocak 2011, Cuma
‹kinci tahsis / Tercih kayd›rma ifllemi sonuçlar›n›n
üyelere duyurulaca¤› tarih.
28 Ocak 2011, Cuma
‹kinci tahsis / Tercih kayd›rma ifllemi sonuçlar›na göre
ING Bank'ta belirtilen hesap numaras›na en geç peflinat
yat›rma tarihi.
18 fiubat 2011, Cuma
Üçüncü ve son tahsis için, önceki tahsislerde adlar›na
konut tahsis edilemeyen veya tahsis edilen konutlar›
almaktan vazgeçen üyelerin, tahsisi yap›lamayan
konutlar için Web ortam›nda yeni tercih girifli yapacaklar›
ve ING Bank'ta belirtilen hesap numaras›na 10,000
TL. (Onbin Türk Liras›) peflinat›n yat›r›laca¤› son tarih.
25 fiubat 2011, Cuma
Üçüncü tahsis sonuçlar›n›n üyelere duyurulaca¤› tarih.
04 Mart 2011, Cuma
Üçüncü tahsis sonuçlar›na göre ING Bank'ta belirtilen
hesap numaras›na en geç peflinat yat›rma tarihi.
6
ÖDEME KOfiULLARI
1 OYAK'›n yapt›rd›¤› / yapt›raca¤› konutlar›n üyelere tahsisi “OYAK Konut
Kredisi Yönetmeli¤i” ve “OYAK Konut Kredisi Uygulama Yönergesi”
hükümlerine göre gerçeklefltirilmektedir. ‹kitelli OYAKKENT 2. Etap 2. Faz
Konut Projesindeki 458 Konut için baflvuruda bulunan tüm üyelerimiz OYAK
Web Sitesinde (www.oyak.com.tr) yer verilen tan›t›m broflür/duyurusunda
aç›klanan flartlara, burada hüküm bulunmamas› halinde “OYAK Konut Kredisi
Yönetmeli¤i” ve/veya “OYAK Konut Kredisi Uygulama Yönergesi” hükümlerine,
buralarda da hüküm bulunmamas› durumunda konu ile ilgili Kurum'un di¤er
mevzuat›nda yer alan hükümlere uymay› peflinen kabul, beyan ve taahhüt
eder.
2 Kurum; teknik zorunluluklar nedeniyle tahsis ve sat›fl konusu olan konutlar›n
ve bloklar›n yerleflimlerinde, projelerinde, yap› eleman ve malzemelerinde
de¤ifliklik yapabilir.
3 Konutlar için bildirilen sat›fl fiyatlar› kesin fiyatlard›r.
4 Duyuruda belirtilen sat›fl fiyatlar›n›n ve taksit miktarlar›n›n d›fl›nda konutlar
için teslim esnas›nda flu anda yürürlükte bulunan mevzuat uyar›nca;
• ‹lan edilen konut sat›fl bedelinden ankastre ürünler ile kliman›n sat›fl bedeli
ç›kar›larak bulunacak bedel üzerinden %1, ankastre ürünler ile kliman›n
sat›fl bedeli üzerinden %18 olarak uygulanacak KDV,
• Konut Sat›fl bedeli üzerinden % 1.65 olarak uygulanacak Tapu Harc›,
• Tapu Döner Sermaye Ödemesi (2010 y›l› için ifllem bafl›na 135 TL),
• Konuta ait DASK Sigortas› Bedeli (2010 y›l› için 3+1 odal› bir konut için
yaklafl›k 186 TL),
tapular›n hak sahibi üyeler ad›na ç›kar›lmas› için ayr›ca tahsil edilecek, bunun
d›fl›nda teslim sonras›, ad›na Kurum Konut Kredisi aç›lan veya Kurum d›fl›
bankalar kaynakl› kredi kullanan üyelerimizin kredi geri ödemeleri d›fl›nda
herhangi bir taksit veya ödeme olmayacakt›r. (Konutlar›n teslimi aflamas›nda
tapular›n hak sahibi üyeler ad›na ç›kar›lmas› esnas›nda tapu ifllemlerine ait
ödenecek tapu harc› ve varsa di¤er vergi, resim ve harçlar kanunen ait oldu¤u
tarafça ödenmektedir.)
Teslim aflamas›nda OYAK Konut Kredisi kullanan üyelerden;
• Konut Kredi Bakiyesi (31.05.2012 tarihli) üzerinden % 0.396 oran› ile
‹potek Harc›,
• Konut Kredi Bakiyesi (31.05.2012 tarihli)’nin 1.5 kat› üzerinden % 0.825
oran› ile ‹potek Damga Vergisi,
• Tapu Döner Sermaye Ödemesi (2010 y›l› için ifllem bafl›na 135 TL),
ayr›ca tahsil edilecektir. Banka kaynakl› konut kredisi kullanan üyeler için
Banka lehine gerçeklefltirilecek ‹potek Tesisi ‹fllemi, ‹potek Harc› ve ‹potek
Damga Vergisi’nden muaf bulunmaktad›r. Bu üyelerden sadece tapu döner
sermaye ödemesi ile banka taraf›ndan bildirilecek masraflar tahsil edilecektir.
Yukar›da sunulan oranlar, Ekim 2010 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ilgili
mevzuatta geçerli olan oranlard›r. Konutlar›n teslimi aflamas›nda yukar›da
belirtilen tüm vergi, resim, harç, döner sermaye ve sigorta ödemeleri, o
esnada yürürlükte bulunacak ilgili mevzuatta yer alacak oranlara göre talep
edilecektir.
Bireysel abonelikler (Elektrik, Su, Do¤algaz) için Resmi Kurulufllara ödenecek
tutarlar teslim aflamas›nda talep edecek üyelere ayr›ca duyurularak tahsil
edilecektir. Konut teslimlerinden önce tahsis edilen konut tipine göre belirlenmifl
3 ayl›k Toplu Yap› Yönetim aidat avans toplam› da bu aflamada tüm hak
sahiplerinden talep edilecektir.
(Fikir vermesi bak›m›ndan; OYAKKENT 2. Etap 1. Faz 471 Konut Projesinde
3+1 odal›, taksitli al›m seçene¤i ile 198,100 TL üzerinden sat›n al›nm›fl,
konutun finansman›nda 110,000 TL OYAK konut kredisi kullan›lm›fl bir konut
için, bireysel abonelikler hariç, yukar›da belirtilen tüm masraflar›n toplam›
7,752 TL, OYAK konut kredisi kullan›lmam›fl bir konut için ise 5,861TL
mertebesinde idi.)
Yukar›da belirtilenlerin d›fl›nda çeflitli nedenlerle tapu al›m›ndan önce ya da
sonra kamu kurulufllar› ve yerel yönetim birimleri taraf›ndan talep edilebilecek
her türlü vergi (Sözleflme Damga Vergisi ve KDV dahil), resim, harç, fon,
katk› pay› ve di¤er yasal giderler konut al›c›lar›na aittir.
Üyelerden talep edilecek her türlü vergi, resim, harç, fon, katk› pay› ve benzeri
giderler 30 gün önceden üyelerimize duyurularak tahsil edilecektir.
5 Üyeler, tercihlerini OYAK Web Sitesi'ndeki “ONLINE ÜYE H‹ZMETLER‹”
bölümünün alt›nda yer alan “‹kitelli OYAKKENT 2. Etap 2. Faz Konut
Projesindeki 458 Konut Tercih ‹fllemleri” seçene¤i ile 11 Ekim - 26 Kas›m
2010 tarihleri aras›nda yapacaklard›r. (Üyelerimiz, ONLINE ÜYE H‹ZMETLER‹'ni
Kurum üye numaralar› ve flifreleriyle girerek kullanabilmektedirler. Tercihlerin
nas›l yap›labilece¤i bu broflür/duyurunun 46-52’inci sayfalar› aras›nda yer
alan “OYAK KONUT TERC‹H S‹STEM‹ KULLANIM KILAVUZU”nda detayl›
olarak aç›klanmaktad›r.) Üyeler, tüm konutlar için 1'den 458'e kadar tercihte
bulunabileceklerdir.
6 Projeden konut tahsisi almak üzere OYAK Web Sitesi “ONLINE ÜYE
H‹ZMETLER‹” bölümünden tercih yapacak üyelerimiz, 1,000 TL (Bin Türk
Liras›) ön peflinatlar›n›;
a. ING Bank flubelerinden yat›rmay› tercih etmeleri durumunda, OYAK Genel
Müdürlü¤ü’nün ING BANK Kurtulufl OYAK Üye Hizmetleri/ANKARA fiubesi
nezdindeki TR090009900603107000100001 No'lu IBAN hesab›na OYKO
menüsünden 142 ön peflinat kodu ödeme türü ile mutlaka Ad Soyad ve
Kurum Üye Numaralar›n› belirterek (Belirtilen hesaba tüm ING Bank
flubelerinden ücretsiz havale gönderilebilir.),
b. Banka hesab›ndan havale veya EFT yolu ile yat›rmay› tercih etmeleri
durumunda, yine OYAK Genel Müdürlü¤ü’nün ING BANK Kurtulufl OYAK
Üye Hizmetleri/ANKARA fiubesi nezdindeki
TR090009900603107000100001 No'lu IBAN hesab›na yapacaklar›
gönderilerinde; mutlaka Ad Soyad, Kurum Üye Numaras› ve 142 ön peflinat
kodu bilgilerini belirterek,
c. ING Bank ‹nternet Bankac›l›¤› vas›tas›yla yat›rmay› tercih etmeleri durumunda,
ING Bank ‹nternet Bankac›l›¤›'na “Kullan›c› Kodu” ve “fiifre” ile girdikten
sonra Ana Ekran'›n solunda yer alan menülerden “Ödemeler’ in alt›nda
bulunan “OYAK Ödemeleri” k›sm›ndan “OYAK Üye Ödemesi”ni seçerek
7
ÖDEME KOfiULLARI
aç›lan pencereye;“OYAK Üye Numaras›” girip, “Serbest Ödeme”yi
iflaretleyerek “Tamam” butonuna bast›klar›nda aç›lan ekranda yer alan
“Ödeme Türü” bölümünden, “‹stanbul ‹kitelli OYAKKENT 2. Etap 2.Faz 507
Konut Ön Peflinat Tahsilat› - (142)” alternatifini seçerek ve aç›klama k›sm›na
mutlaka Ad Soyad, Kurum Üye Numaras› bilgilerini girerek, yat›rabilirler.
Konut tahsisi almak üzere tercihte bulunan ancak 1,000 TL (Bin Türk Liras›)
ön peflinat tutar›n› ilgili banka hesab›na 26 Kas›m 2010 tarihine kadar
yat›rmayan üyelerimizin tercih baflvurular› kabul edilmeyecek, tahsis iflleminde
OYAK Web Sitesi “ONLINE ÜYE H‹ZMETLER‹” bölümünden yapm›fl olduklar›
tercihleri dikkate al›nmayacakt›r.
7
OYAK Genel Müdürlü¤ü'nce konut tahsislerinin yap›lmas›n› takiben ad›na
konut tahsis edilen üyeler konutlar›n peflinatlar›n›, 17 Aral›k 2010 - 7 Ocak
2011 tarihleri aras›nda kendilerine bildirilecek ING Bank IBAN hesap numaras›na
yat›racaklard›r. Bu üyelerimizin tahsise kat›labilmek için yat›rm›fl olduklar›
1,000 TL (Bin Türk Liras›) ön peflinat tutarlar› konut peflinatlar›ndan düflülecektir.
8 26 Kas›m 2010 tarihine kadar projeye baflvuruda bulunmas›na karfl›n
her üç tahsis sürecinden önce OYAK daimi üyeli¤i sona eren üyelerimiz ilgili
tahsis sürecine dahil edilmeyecek, yat›rm›fl olduklar› 1,000 TL (Bin Türk
Liras›) lik ön peflinat tutarlar› kendilerine iade edilecektir. Yine kendilerine
daire tahsisi önerilen üyelerden istenilen peflinat› ödemeden OYAK daimi
üyeli¤i sona erenlerin de konut tahsisi iptal edilecektir (OYAK Emekli Maafl›
Sistemi'ne (EMS) giren üyelerimiz bu uygulamalar›n d›fl›nda tutulacaklard›r).
9
Ad›na konut tahsis edilemeyen veya tahsis edilen konutu almaktan vazgeçen
üyelerimizin yat›rm›fl olduklar› 1,000 TL (Bin Türk Liras›) ön peflinat tutarlar›
3. Tahsis sonuçlar›n›n üyelerimize duyurulaca¤› tarih ertesi olan 2011 y›l›
Mart ay› içinde üyelerimizin Kurum'da kay›tl› banka hesap numaralar›na
yat›r›lmak suretiyle faizsiz olarak iade edilecektir. Belirtilen tarihten
önce 1,000 TL (Bin Türk Liras›) lik ön peflinat tutarlar› kesinlikle iade
edilmeyecektir.
10
Konutlar için Peflin ve Taksitli olarak iki ayr› fiyat ilan edilmifltir. Adlar›na
tahsis edilen konutlar› peflin fiyatlar› üzerinden sat›n almak isteyecek
üyelerimize, talepleri halinde, 50 nci OYAK Ola¤an Genel Kurul'u taraf›ndan
03 May›s 2010 tarihinden itibaren OYAK Konut Kredisi üst limiti olarak
belirlenen 120,000 TL üzerinden;
• Konut Tipi 1, 2, 3, ve 4 olan 1+1 odal› konutlardan tahsis alarak peflin sat›fl
seçene¤ini tercih edecek üyelerimize Kurum Konut Kredisi 80,000 TL,
• Konut Tipi 5, 6, 7 ve 8 olan 1+1 ve 2+1 odal› konutlardan tahsis alarak
peflin sat›fl seçene¤ini tercih edecek üyelerimize Kurum Konut Kredisi
110,000 TL,
üyelerimize kulland›r›lacak 80,000 TL ve 110,000 TL lik konut kredileri
ile konut kredisi üst limiti olan 120,000 TL aras›ndaki farklar
üyelerimize hiç bir flekilde ödenmeyecektir.
Taksitli al›m seçene¤ini tercih eden üyelerimizin ise; 2011 y›l›nda
toplanacak 51’inci OYAK Ola¤an Genel Kurul'u taraf›ndan OYAK Konut
Kredisi'nin Ocak 2012 ay›ndan geçerli olacak flekilde 135,000 TL’ye
kadar yükseltilece¤i öngörüsüyle;
• Konut Tipi 1, 2, 3, ve 4 olan 1+1 odal› konutlardan tahsis alarak taksitli
sat›fl seçene¤ini tercih edecek üyelerimize Kurum Konut Kredisi Ocak
2012’de 85,000 TL,
• Konut Tipi 5, 6, 7 ve 8 olan 1+1 ve 2+1 odal› konutlardan tahsis alarak
taksitli sat›fl seçene¤ini tercih edecek üyelerimize Kurum Konut Kredisi
Ocak 2012’de 120,000 TL,
• Konut Tipi 9,10,11,12 ve 13 olan 3+1 ve 4+1 odal› konutlardan tahsis
alarak taksitli sat›fl seçene¤ini tercih edecek üyelerimize Kurum Konut
Kredisi Ocak 2012’de 135,000 TL,
olarak kulland›r›lacakt›r. (OYAK Emekli Maafl› Sistemi (EMS) üyeleri bak›m›ndan
yukar›da belirtilen Kurum Konut Kredileri, seçilen ödeme tipine göre kredinin
aç›laca¤› tarihteki EMS kat›l›m paylar›na göre 11’inci madde de aç›kland›¤›
flekilde aç›lacak, öngörülen kredi tutar› ile adlar›na aç›lan kredi tutar› aras›ndaki
fark›n ise kredinin aç›laca¤› tarihte defaten yat›r›lmas› istenecektir.) 51’inci
OYAK Genel Kurul'u taraf›ndan 1 Ocak 2012 den geçerli olacak
flekilde belirlenece¤i öngörülen 135,000 TL’lik konut kredisi üst limiti
ile 1+1 ve 2+1 odal› konutlardan tahsis alarak taksitli sat›fl seçene¤ini
tercih eden üyelerimize talepleri durumunda kulland›r›lacak 85,000
TL ve 120,000 TL lik konut kredileri aras›ndaki farklar üyelerimize
hiç bir flekilde ödenmeyecektir.
Konutlara ait fiyat listeleri bölümü ile yukar›da belirtilen Kurum Konut Kredisi
üst limiti olan 135,000 TL nin 51’inci OYAK Ola¤an Genel Kurul'unca daha
düflük belirlenmesi durumunda, aradaki farklar adlar›na konut tahsis edilen
üyeler taraf›ndan kredinin aç›laca¤› ay içerisinde Kurum'ca belirlenecek tarihte
defaten ödenecektir.
Ayr›ca yine bu dönemde aç›lacak Kurum Konut Kredilerine alternatif olarak
talep edecek üyelere kulland›r›lmak üzere Kurum d›fl› banka (Garanti Bankas›,
‹fl Bankas› ve Vak›fbank) kaynakl› konut kredisi temin edilmesine yönelik
çal›flmalar tamamlanm›fl olup arzu eden üyelerin banka kaynakl› konut kredisi
kullanmas› sa¤lanacakt›r.
Üyeler gerek peflin gerekse de taksitli al›m seçeneklerinde Kurum kaynakl›
veya Kurum d›fl› banka kaynakl› konut kredilerinden kendi tercih edecekleri
bir tanesinden yararlanabileceklerdir. Her iki kredinin üyelerimizce birlikte
kullan›lmas›, Kurum ve bankac›l›k mevzuat› uyar›nca, mümkün
bulunmamaktad›r.
• Konut Tipi 9, 10, 11, 12 ve 13 olan 3+1 ve 4+1 odal› konutlardan tahsis
alarak peflin sat›fl seçene¤ini tercih edecek üyelerimize Kurum Konut Kredisi
120,000 TL,
11 Kendilerine konut tahsisi önerilen üyelerden, konut kredilerinin aç›laca¤›
olarak kulland›r›lacakt›r. Kurum Konut Kredisi'nden yararlanmak istemeyen
veya yararlanamayan üyeler bu kredinin karfl›l›¤› olan tutar› peflin al›mlarda
1. Tahsis için 07 Ocak 2011, 2. Tahsis için 28 Ocak 2011, 3. Tahsis için 04
Mart 2011’de Kurum'ca belirtilen hesaba defaten yat›racaklard›r. 1+1 ve 2+1
odal› konutlardan tahsis alarak peflin sat›fl seçene¤ini tercih eden
tarihlerden önce OYAK daimi üyeli¤i sona erenler (OYAK Emekli Maafl›
Sistemi'ne (EMS) girmeyenler veya EMS üyesi iken üyeli¤ini sona erdirenler)
bu krediden yararlanamayacak, öngörülen tutar› konut kredilerinin aç›laca¤›
ay içerisinde Kurum'ca kendilerine bildirilecek tarihte defaten yat›racaklard›r.
Benzer flekilde kredilerin aç›laca¤› tarihten önce emekli olarak OYAK Emekli
Maafl› Sistemi'ne (EMS) giren ve Sistem'de yer alan üyelerimize aç›lacak
8
ÖDEME KOfiULLARI
konut kredileri, EMS kat›l›m paylar›na göre afla¤›daki oranlar ile kulland›r›lacak
ve bu üyelerimizden kredinin tamam› ile kendilerine aç›lacak tutar aras›ndaki
fark›, kredilerin aç›laca¤› ay içerisinde Kurum'ca kendilerine bildirilecek tarihte
defaten yat›rmalar› istenecektir.
EMS Kat›l›m Oran›
Aç›lacak Konut Kredisi'nin Oran›
1/4
Kredinin 1/4 ü
2/4
3/4
4/4
Kredinin 2/4 ü
Kredinin 3/4 ü
Kredinin tamam›
(OYAK Emekli maafl Sistemi (EMS)’ne 1/4 - 2/4 - 3/4 üye olanlara Kurum
kaynakl› olarak k›st kredi kulland›r›lmakta olup bu üyeler daha yüksek tutarlarda
banka kaynakl› kredi talebinde bulunabileceklerdir.)
12 Kurum Konut Kredisi geri ödemeleri, peflin al›mlarda kredinin aç›laca¤›
tarihi takip eden 2’nci ay içerisinde, taksitli al›mlarda kredinin aç›laca¤› tarihi
takip eden 5’inci ay içerisinde bafllat›lacakt›r. (Üyelerimize kulland›r›lmas›
öngörülen konut kredisi üst limitleri için, Ekim 2010’da geçerli olan faiz oran›
ve vadeler ile haz›rlanm›fl geri ödeme tablolar› 10’uncu sayfada sunulmufltur.)
Üyelerimize, talepleri halinde, konut kredisi üst limitlerinden daha düflük
tutarlarda kredi kulland›r›labilecektir. Bu durumda üyelerimiz konut kredisi
üst limiti ile talep ettikleri tutar aras›ndaki fark› kredinin kulland›r›laca¤› tarihte
defaten Kurum’a yat›racaklard›r.
13
Kurum Konut Kredisi geri ödemelerinin faiz, vade, taksit ve geri ödeme
koflullar›nda, her bir kredinin aç›laca¤› tarihte Kurum'ca konut kredilerine
uygulanmakta olan faiz, vade, taksit ve geri ödeme koflullar› geçerli olacakt›r.
14
Ad›na konut tahsis edilen üyeler, Konut Ön Biriktirim Fonu'na üye
iseler peflinat olarak Fon'daki birikimlerini kullanabileceklerdir. Konut Ön
Biriktirim Fonu'ndaki birikimini kullanan üye Yasa gere¤i birikiminin tamam›n›
kullanmak zorundad›r. Bu üyeler tekrar Konut Ön Biriktirim Fonu'na
giremeyecektir. Ad›na tahsis edilen konutun peflinat› için Konut Ön Biriktirim
Fonu'ndaki rezervini kullanmayan üyelerimizin Fon ile iliflkileri, konut
inflaatlar›n›n bitirilmesi ertesinde tapuda üye ad›na tescil suretiyle sat›fl›n
tamamland›¤› tarih itibariyle kesilecek ve Fon’daki birikimleri kendilerine
ödenecektir.
15
Birinci Tahsis ifllemi ertesinde adlar›na konut tahsis edilen ve taksitli
ödeme seçene¤ini tercih eden üyelerimizin inflaat dönemi taksit ödemeleri
fiubat 2011 itibariyle bafllayacak olup, taksitler her ay›n 23’üne kadar tahsis
sonras› kendilerine bildirilecek ING Bank'taki IBAN hesap numaras›na
yat›r›lacakt›r.
16
Adlar›na konut tahsis edilen ve taksitli al›m seçene¤ini tercih eden
üyelerden, konut tahsis sözleflmesinin imzaland›¤› tarih ile adlar›na Kurum
Konut Kredisi aç›larak kredi geri ödemelerinin bafllayaca¤› tarihe kadar olan
dönem için hesaplanacak konut kredisi vefat karfl›l›klar› peflinat ile birlikte
ayr›ca tahsil edilecektir. Ayn› flekilde peflin al›m seçene¤ini OYAK Konut
Kredisi kullanarak tercih eden üyelerden de kredinin aç›laca¤› tarih ile ilk
taksit ödemesinin yap›laca¤› tarih aral›¤›n› kapsayan dönem için hesaplanacak
konut kredisi vefat karfl›l›klar› ve talep ettikleri kredi tutar›na istinaden
hesaplanacak sözleflme damga vergileri (Kredi tutar›n›n % 0.825’i) de peflinat
ile birlikte ayr›ca tahsil edilecektir Taksitli al›m seçene¤ini tercih edecek
üyelerimizin Ocak 2012 dönemi için talep edecekleri Kurum konut kredisi
tutar›na istinaden hesaplanacak sözleflme damga vergileri de (Kredi tutar›n›n
% 0.825 i olup 100,000 TL lik kredi için 825 TL dir.) Aral›k 2011 / Ocak
2012 döneminde istenecektir.
17
Projeden adlar›na konut tahsis edilerek inflaatlar›n bitimi
ertesinde kendilerine konut teslimi gerçeklefltirilen üyelerimiz,
konutlar›n finansman›nda OYAK Konut Kredisi kullanm›fl olup
olmamalar›na bak›lmaks›z›n, OYAK’›n Konut Edindirme Hizmetleri
(Bireysel Konut Kredisi, Kooperatif Kredisi, Kurum Konutlar›)’nin
birinden yararlanm›fl olacaklar›ndan, gelecekte bu hizmetlerin herhangi
birinden yeniden yararlanma haklar› olmayacakt›r.
18 Adlar›na konut tahsis edilen üyeler, kendilerine konut teslimi
gerçeklefltirilinceye kadar bu konutu almaktan vazgeçebilirler. Bu durumda
üyelerimizin o güne kadar yat›rd›klar› tüm ödemelerden Kurum'ca yap›lan
masraf ve ödemeler düflüldükten sonra kalan tutar faizsiz olarak kendilerine
iade edilecektir.
Ancak konutlar›n finansman›nda Kurum d›fl› bankalar kaynakl› konut kredisi
kullanan üyelerin krediye istinaden Bankaya ödemifl olduklar› taksit vb di¤er
ödemeler üyelere geri ödenmeyecektir.
Adlar›na tahsis edilen konutu almaktan vazgeçen üyelerimizin gelecekte
OYAK’›n Konut Edindirme Hizmetleri’nden yararlanma haklar› sakl› tutulacakt›r.
9
KONUTLARIN SEÇ‹M VE TAHS‹S ‹LKELER‹
1 Bu Projede OYAK Konut Kredisi Yönetmeli¤i hükümlerine göre yap›lacak tahsis ifllemi için
oluflturulacak Tahsise Esas S›ralama Listesi, üç alt gruptan (A, B ve C gruplar›), afla¤›da belirtilen
esaslar çerçevesinde oluflturulacakt›r.
(A) Grubunda, 1995 ve daha önceki y›llarda Kurum üyesi olan ve OYAK’›n Konut Edindirme
Hizmetlerinden (Kurum Konutlar›, Bireysel Konut Kredisi, Kooperatif Kredisi) bugüne kadar hiç
yararlanmam›fl üyeler,
(B) Grubunda, 1996 ve daha sonraki tarihlerde OYAK üyesi olanlar,
(C) Grubunda, OYAK Konut Edindirme Hizmetlerinden daha önce yararlanm›fl üyeler yer alacakt›r.
SIRALAMA (A), (B), (C) GRUPLARI fiEKL‹NDE YAPILACAKTIR.
Her üç grup içerisinde konut tahsisi almak üzere baflvuran üyelerin, üyelik süreleri (üyelik süresini
muvazzaf üyelerimiz için OYAK’a ödenen aidat say›lar›, EMS üyesi üyelerimiz için ise muvazzafl›klar›nda
OYAK’a ödedikleri aidat say›lar› ve EMS’nde geçen üyelik sürelerinin toplam› belirlemektedir.) dikkate
al›narak s›ralama yap›lacakt›r. (En yüksekten en aza do¤ru)
Önemli Not: OYAK üyesi olmalar›na karfl›n ücretsiz do¤um izni, ücretsiz izin, aç›kta kalma ve
benzeri sebeplerle ödenmeyen üyelik aidatlar›, 26 Kas›m 2010 tarihi itibariyle hizmet borçlanmas›
yap›lmamas› halinde bofl say›lacak ve üyelik süresine dahil edilmeyecektir.
Üyelik süresi (aidat say›lar›) eflit olanlardan;
a. Kas›m 2010 ay› dahil en az 12 adet ek aidat ödemifl olmak koflulu ile Konut Ön Biriktirim Fonu'na
(KÖBF) üye olanlar, Fona üyelik sürelerine göre s›ralanacaklard›r.
b. Kas›m 2010 ay› dahil KÖBF'na en az 12 ek aidat ödeyen üyelerin KÖBF üyelik sürelerinin eflit
olmas› halinde bu üyeler aras›ndaki önceliklendirme komisyon nezaretinde ve noter huzurunda
yap›lacak kura çekimi ile kesinlefltirilecektir.
c. KÖBF'na üye olmayanlar ile Kas›m 2010 ay› dahil KÖBF üyelik aidat› say›s› 12 ek aidattan daha
az olanlar›n Tahsise Esas S›ralama Listesi’ndeki yerleri de yine ayn› komisyon nezaretinde ve
noter huzurunda yap›lacak kura çekimi ile kesinlefltirilecektir.
205 say›l› OYAK yasas›n›n 26’nc› maddesi gere¤ince “Tam ve Daimi Maluliyet” veya “K›smi
Maluliyet” Yard›m›na 01 Ekim 2008 tarihinden sonra hak kazananlar ile belirtilen süreye
bak›lmaks›z›n bu durumda olmalar›na karfl›n Türk Silahl› Kuvvetleri Sa¤l›k Yetene¤i Yönetmeli¤i'nin
31’inci maddesinin 6’nc› f›kras›na göre Türk Silahl› Kuvvetleri'nde göreve devam ederek bu
projeye baflvuru hakk› alan üyelerin öncelik s›ralar›n›n belirlenmesinde de yukar›da belirtilen
ayn› ifllemler uygulanacakt›r.
2
ING Bank'ta verilen IBAN hesap numaras›na 1,000 TL (Bin Türk Liras›) ön peflinat tutar› yat›rm›fl
olmak flart›yla üyeler, 26 Kas›m 2010 Cuma günü saat 24:00'a kadar Web ortam›nda tercih girifli
yapabilecektir. Belirtilen tarihten sonra tercih girifline izin verilmeyecektir.
Önemli Not: Web sunucusunda afl›r› yo¤unluk nedeniyle oluflabilecek problemler sebebiyle
üyelerimizin ma¤dur olmamas› için konut tercihlerini son güne b›rakmamalar› önem tafl›maktad›r.
3
OYAK'a ve üçüncü flah›slara borçlar› nedeniyle haklar›nda yasal takibata geçilmifl bulunanlar
Web ortam›nda tercih giriflinde bulunamayacaklard›r. Ancak, bu durumda bulunanlar›n baflvurular›
haklar›ndaki yasal takibat›n ortadan kalkmas› ile imkan dahilinde olabilecektir.
10
KONUTLARIN SEÇ‹M VE TAHS‹S ‹LKELER‹
Kurum'ca ad›na konut tahsis edilen üyelere peflin al›mlarda talepleri durumunda, tahsis sürecine göre Ocak
veya Mart 2011 aylar› içerisinde kulland›r›lmas› planlanan 80,000, 110,000 ve 120,000 TL ile taksitli al›m
seçene¤ini tercih edecek üyelere, 51’inci OYAK Ola¤an Genel Kurul'u taraf›ndan Ocak 2012 den itibaren
135,000 TL olarak belirlenece¤i öngörülen konut kredisi üst limiti üzerinden, talepleri durumunda 31 Ocak 2012
tarihinde kulland›r›lacak 85,000, 120,000 TL ve 135,000 TL Kurum Konut Kredilerinin, bu broflür/duyurunun
yay›nlanma tarihi olan Ekim 2010’da geçerli faiz oran› ve vadeler ile haz›rlanm›fl örnek geri ödeme tablolar›
afla¤›da sunulmufltur.
Ad›na Konut Tipi 1, 2, 3 ve 4 olan 1+1 odal› konut
tahsis edilerek peflin sat›fl seçene¤ini tercih eden
üyelere talepleri durumunda kulland›r›lacak 80,000
TL için örnek geri ödeme tablosu
Kredi Tutar›: 80,000 TL
Faiz Oran›: Ayl›k % 0.79
VADE ( AY )
36
48
60
84
120
144
180
TAKS‹T (TL)
2,670.01
2,093.88
1,750.25
1,361.85
1,077.96
971.53
869.63
Ad›na Konut Tipi 5, 6, 7 ve 8 olan 1+1 ve 2+1 odal›
konut tahsis edilerek peflin sat›fl seçene¤ini tercih
eden üyelere talepleri durumunda kulland›r›lacak
110,000 TL için örnek geri ödeme tablosu
Kredi Tutar›: 110,000 TL
Faiz Oran›: Ayl›k % 0.79
VADE ( AY )
36
48
60
84
120
144
180
TAKS‹T (TL)
3,671.27
2,879.09
2,406.59
1,872.54
1,482.19
1,335.85
1,195.74
Ad›na Konut Tipi 9, 10, 11, 12 ve 13 olan 3+1 veya
4+1 odal› konut tahsis edilerek peflin sat›fl seçene¤ini
tercih eden üyelere talepleri durumunda
kulland›r›lacak 120,000 TL için örnek geri ödeme
tablosu
Kredi Tutar›: 120,000 TL
Faiz Oran›: Ayl›k % 0.79
VADE ( AY )
36
48
60
84
120
144
180
TAKS‹T (TL)
4,005.02
3,140.82
2,625.37
2,042.77
1,616.94
1,457.29
1,304.45
NOT: Tablolar, kredi geri ödemelerinin, kredilerin aç›ld›¤› tarihi takip eden 2’nci ay içinde ödenmeye bafllanmas›na göre
haz›rlanm›flt›r. Taksitlere konut sigorta primi ve vefat karfl›l›klar› dahil edilmifltir.
Ad›na Konut Tipi 1, 2, 3 ve 4 olan 1+1 odal› konut
tahsis edilerek taksitli sat›fl seçene¤ini tercih eden
üyeler için 31 Ocak 2012’de aç›lmas› öngörülen
Kurum Konut Kredisi üst limiti için örnek geri
ödeme tablosu:
Kredi Tutar› : 85,000 TL
Faiz Oran›: Ayl›k % 0.79
VADE ( AY )
36
48
60
84
120
144
180
TAKS‹T (TL)
2,881.93
2,260.07
1,889.16
1,469.94
1,163.51
1,048.64
938.65
Ad›na Konut Tipi 5, 6, 7 ve 8 olan 1+1 ve 2+1 odal›
konut tiplerinden konut tahsis edilerek taksitli sat›fl
seçene¤ini tercih eden üyeler için 31 Ocak 2012’de
aç›lmas› öngörülen Kurum Konut Kredisi üst limiti
için örnek geri ödeme tablosu:
Ad›na Konut Tipi 9, 10, 11, 12 ve 13 olan 3+1 veya
4+1 odal› konut tiplerinden konut tahsis edilerek
taksitli sat›fl seçene¤ini tercih eden üyeler için 31
Ocak 2012’de aç›lmas› öngörülen Kurum Konut
Kredisi üst limiti için örnek geri ödeme tablosu:
Kredi Tutar› : 120,000 TL
Faiz Oran›: Ayl›k % 0.79
Kredi Tutar› : 135,000 TL
Faiz Oran›: Ayl›k % 0.79
VADE ( AY )
36
48
60
84
120
144
180
TAKS‹T (TL)
4,068.60
3,190.68
2,667.05
2,075.20
1,642.61
1,480.43
1,325.16
VADE ( AY )
36
48
60
84
120
144
180
TAKS‹T (TL)
4,577.18
3,589.52
3,000.43
2,334.60
1,847.93
1,665.48
1,490.80
NOT: Tablolar, kredi geri ödemelerinin, 15 Haziran 2012 tarihi itibariyle ödenmeye bafllanmas›na göre haz›rlanm›flt›r. Taksitlere,
konut sigorta primi ve vefat karfl›l›klar› dahil edilmifltir.
Yukar›daki tablolar bilgi amaçl› olarak haz›rlanm›fl olup tablolarda belirtilen taksit tutarlar›, kredilerin aç›laca¤› tarihlerde Kurum'ca uygulanacak limit,
faiz oran›, vade, sigorta karfl›l›¤› ve geri ödeme seçeneklerine göre de¤ifliklik gösterebilecektir.
Kredi kullanacak üyelerimize, talepleri halinde ve adlar›na aç›labilecek konut kredisi üst limitleri ile talep ettikleri tutar aras›ndaki fark› defaten Kurum'ca talep
edilen tarihte yat›rmalar› koflulu ile daha düflük tutarlarda konut kredisi aç›labilecektir.
Taksitli fiyatlar bölümü ile yukar›da ilan edilen Kurum Konut Kredisi tutarlar›n›n 51’inci OYAK Ola¤an Genel Kurul’unca 135,000 TL den daha düflük belirlenmesi
durumunda, aradaki farklar adlar›na konut tahsis edilen üyeler taraf›ndan kredinin aç›laca¤› ay içerisinde Kurum'ca belirlenecek tarihte defaten ödenecektir.
NOT: Projeye kesin baflvuru yapmayacak üyelerimizin web sitesinden tercih yapmamalar›, deneme amaçl› olarak web sitesinde konut
tercihi yapan veya sonradan vazgeçen üyelerimizin tercih bitifl tarihinden önce tercihlerini sistemden silmeleri önemle rica olunur.
11
KURUM DIfiI BANKALAR KAYNAKLI
KONUT KRED‹S‹ KULLANIMI
1 Üyeler, OYAK Konut Kredisi veya Banka Kaynakl› Konut Kredisinden kendi tercih edecekleri
bir tanesinden yararlanabilecektir. Her iki krediden de ayn› anda yararlan›lmas›, OYAK ve Bankac›l›k
mevzuat› aç›s›ndan, mümkün bulunmamaktad›r.
2 Üyeler konutun peflin sat›fl fiyat›n›n % 75’ine kadar Banka kaynakl› kredi talep edebilecektir.
3 Adlar›na konut tahsis edilen üyelere banka kaynakl› kredi talebinde bulunmalar› durumunda
baflvuru esnas›nda bankalar taraf›ndan talep edilecek belge ve evraklar ile ilgili bilgiler OYAK Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan gönderilecek Tahsis Bilgilendirme Mektubu’nda verilecektir.
4 Bankalar üyelerin kredi taleplerini, aile gelir durumu, yafl, konutun sat›fl fiyat›, talep edilen
kredi tutar› vb. kriterler çerçevesinde de¤erlendirecektir. Kredi tahsis edilip edilmemesi veya talep
edilen tutardan daha düflük tutarda kredi tahsis edilmesi hususlar› tamamen bankalar›n takdirindedir.
5 Krediler, üyeler ile kredi kullanmay› tercih edecekleri banka aras›nda imzalanacak sözleflme
ertesinde geçerlilik kazanacak ve konutlar›n inflaatlar›n›n tamamlanarak tapular›n hak sahibi üyelerimiz
ad›na ç›kar›lmas› ertesinde konutlar üzerinde kredi kullan›lan banka lehine 1. Derece ve 1. S›rada
ipotek tesis edilecektir.
6 Adlar›na tahsis edilen konutlar›n finansman›nda banka kaynakl› konut kredisi kullanan üyeler
OYAK ile “Kurum Konutlar› Tahsis Sözleflmesi”, banka ile de “Konut Kredisi Sözleflmesi” imzalayacaklar,
üyelerin OYAK ve banka ile ifllemleri bu sözleflmeler çerçevesinde sürdürülecektir. Banka kredisi
kullanan üyelerden, konutlar kendilerine teslim edilinceye kadar ad›na tahsis edilen
konutu almaktan vazgeçenlere o güne kadar bankaya gerçeklefltirmifl olduklar› kredi
taksit ödemeleri geri ödenmeyecektir.
7 Kulland›r›lacak kredilere istinaden bankalarca üyelerden Dosya Masraf›, Komisyon vb adlar
alt›nda herhangi bir ödeme talep edilmeyecektir. Kredi borcu devam ederken bankalar taraf›ndan
talep edilecek DASK, Konut, Hayat Sigortalar› vb. hususlar banka ile üyeler aras›nda imzalanacak
Konut Kredisi Sözleflmesi hükümleri paralelinde yürütülecektir.
8 Banka Kaynakl› Konut Kredisi kullanacak üyeler için, kredinin aç›laca¤› tarihte kendilerine
bildirilecek vade ve faiz oranlar› geçerli olacakt›r.
12
ULAfiIM PLANI
OYAKKENT
“2. Etap 2. Faz
507 Konut”
OYAKKENT
MASKO
1 km
13
GENEL VAZ‹YET PLANI
OYAKKENT
“2. Etap
2. Faz
507 Konut”
OYAKKENT
“2. Etap 1. Faz
471 Konut”
739-1
741-1
740-1
768-1
OYAKKENT
“1. Etap
1,096 Konut”
‹kitelli
fiantiyesi
VAZ‹YET PLANI
B 06
C 02
C 03
B 05
D 03
C 04
A 04
B 04
B 08
B 07
KAT PLANLARI
16
A BLOK ZEM‹N KAT
B BLOK ZEM‹N KAT
B
A - D (m2)
98.01
111.82
NET (m2)
BRÜT(m2)
B (m2)
98.01
112.03
APARTMAN
GÖREVL‹S‹
DA‹RES‹
8
7
1
6
9
10
2
11
5
3
4
4
3
4
5
5
10
10
6
6
11
2
9
3
11
2
9
1
1
7
A
7
8
(m2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Salon
Oda
Ebeveyn Yatak Odas›
Ebeveyn Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon 1
Balkon 2
Balkon 3
Antre
Hol
D
8
A D
B
33.81
12.56
14.30
3.82
5.61
12.29
3.19
1.44
1.44
5.84
3.71
33.81
12.56
14.30
3.82
5.61
12.29
3.19
1.44
1.44
5.84
3.71
17
A - D (m2)
98.01
111.82
NET (m2)
BRÜT(m2)
B
A BLOK 1. KAT
B BLOK 1. KAT
B - C (m2)
114.49
130.44
9
8
1
8
2
10
1
2
7
11
3
12
12
6
4
10
7
11
3
6
4
5
5
5
5
4
4
6
6
12
12
2
2
11
10
11
7
10
7
1
1
8
A
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C
9
Salon
Oda
Oda
Ebeveyn Yatak Odas›
Ebeveyn Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon 1
Balkon 2
Balkon 3
Antre
Hol
D
9
A D
B C
33.81
12.56
14.30
3.82
5.61
12.29
3.19
1.44
1.44
5.84
3.71
33.81
12.54
12.56
14.30
3.82
5.82
12.29
3.19
1.44
1.44
9.57
3.71
(m2)
18
A BLOK 2. KAT
B BLOK 2. KAT
A - D (m2)
114.49
130.44
2. KAT NET (m2)
2. KAT BRÜT(m2)
B - C (m2)
114.49
130.80
B
C
9
9
8
1
8
7
10
2
7
2
11
3
6
5
5
5
6
4
6
12
12
11
3
7
11
2
2
3
7
1
10
1
8
(m2)
Salon
Oda
Oda
E. Yatak Odas›
E.Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon 1
Balkon 2
Balkon 3
Antre
Hol
D
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
5
4
A
3
12
6
10
10
11
12
4
1
9
A D
B C
33.81
12.54
12.56
14.30
3.82
5.82
12.29
3.19
1.44
1.44
9.57
3.71
33.81
12.54
12.56
14.30
3.82
5.82
12.29
3.19
1.44
1.44
9.57
3.71
19
A - D (m2)
114.49
130.80
3.4. KAT NET (m2)
3.4. KAT BRÜT(m2)
B - C (m2)
114.49
130.80
A BLOK 3. 4. KAT
B BLOK 3. 4. KAT
B
C
9
9
8
1
8
7
10
2
7
2
11
3
6
4
5
5
5
5
4
6
12
11
10
4
6
12
3
7
11
2
2
3
10
7
1
1
8
Salon
Oda
Oda
E. Yatak Odas›
E.Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon 1
Balkon 2
Balkon 3
Antre
Hol
D
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
12
6
A
10
11
12
4
1
9
A D
B C
33.81
12.54
12.56
14.30
3.82
5.82
12.29
3.19
1.44
1.44
9.57
3.71
33.81
12.54
12.56
14.30
3.82
5.82
12.29
3.19
1.44
1.44
9.57
3.71
(m2)
20
A BLOK 5 - 10 KAT
B BLOK 5 - 11 KAT
A - D (m2)
111.61
129.23
NET (m2)
BRÜT(m2)
B
B - C (m2)
111.61
129.23
C
8
1
8
7
3
2
2
9
7
9
3
10
4
10
6
4
6
4
5
5
5
5
6
10
9
3
1
A
7
Salon
Oda
Oda
E. Yatak Odas›
E.Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon
Antre
Hol
3
9
2
2
7
1
D
8
8
(m2)
4
6
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
A D
B C
33.81
12.54
12.56
14.30
3.82
5.82
12.29
3.19
9.57
3.71
33.81
12.54
12.56
14.30
3.82
5.82
12.29
3.19
9.57
3.71
21
ÖN (m2)
53.82
63.64
NET (m2)
BRÜT(m2)
A BLOK ÇATI KATI (11. KAT)
B BLOK ÇATI KATI (12. KAT)
ARKA (m2)
53.82
63.64
ARKA
2
6
1
5
4
3
3
5
4
1
6
2
ÖN
1
2
3
4
5
6
Salon
E. Yatak Odas›
Banyo
Mutfak
Antre
Hol
ÖN
ARKA
12.54
16.32
4.48
6.89
4.85
8.74
12.54
16.32
4.48
6.89
4.85
8.74
(m2)
22
C BLOK ZEM‹N KAT
A - D (m2)
121.54
138.25
NET (m2)
BRÜT(m2)
B (m2)
98.01
112.03
9
B
APARTMAN
GÖREVL‹S‹
DA‹RES‹
8
1
7
10
11
2
12
6
4
5
5
4
12
5
6
6
11
11
2
2
4
12
3
10
3
1
7
8
A
8
9
9
(m2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Salon
Oda
Oda
E. Yatak Odas›
E.Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon 1
Balkon 2
Balkon 3
Antre
Hol
10
1
7
A D
B
33.81
10.26
15.17
17.22
4.12
5.61
12.29
3.19
1.44
1.44
12.79
4.20
33.81
12.56
14.30
3.82
5.61
12.29
3.19
1.44
1.44
5.84
3.71
D
23
A - D (m2)
121.54
138.25
NET (m2)
BRÜT(m2)
C BLOK 1. KAT
B - C (m2)
114.49
130.44
9
B
9
8
1
7
10
3
C
8
2
2
1
7
11
11
6
6
12
10
3
12
4
4
5
5
5
5
4
4
6
6
11
11
2
2
12
3
10
7
12
3
10
7
1
1
8
A
8
9
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Salon
Oda
Oda
E. Yatak Odas›
E.Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon 1
Balkon 2
Balkon 3
Antre
Hol
A D
B C
33.81
10.26
15.17
17.22
4.12
5.61
12.29
3.19
1.44
1.44
12.79
4.20
33.81
12.54
12.56
14.30
3.82
5.82
12.29
3.19
1.44
1.44
9.57
3.71
D
(m2)
24
C BLOK 2. KAT
A - D (m2)
140.65
159.51
2
2. KAT NET (m )
2. KAT BRÜT(m2)
10
10
B
9
1
8
11
3
5
C
9
2
1
2
8
12
12
7
7
13
5
11
3
13
5
6
6
6
6
13
7
7
5
13
4
4
12
11
1
8
3
12
2
2
9
A
3
8
(m2)
Salon
Oda
Oda
Oda
E. Yatak Odas›
E.Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon 1
Balkon 2
Balkon 3
Antre
Hol
1
11
10
D
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B - C (m2)
114.49
130.80
A D
B C
33.81
14.74
10.26
15.17
17.22
4.12
5.82
12.29
3.19
1.44
1.44
16.95
4.20
33.81
12.54
12.56
14.30
3.82
5.82
12.29
3.19
1.44
1.44
9.57
3.71
25
2
3.4. KAT NET (m )
3.4. KAT BRÜT(m2)
A - D (m2)
140.65
159.87
B - C (m2)
114.49
130.80
C BLOK 3.4. KAT
10
10
B
9
1
8
11
3
2
1
2
8
12
12
7
7
13
5
5
C
9
11
3
13
5
6
6
6
6
13
7
7
5
13
4
4
12
11
1
8
3
12
2
2
9
A
3
8
Salon
Oda
Oda
Oda
E. Yatak Odas›
E.Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon 1
Balkon 2
Balkon 3
Antre
Hol
11
10
D
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
A D
B C
33.81
14.74
10.26
15.17
17.22
4.12
5.82
12.29
3.19
1.44
1.44
16.95
4.20
33.81
12.54
12.56
14.30
3.82
5.82
12.29
3.19
1.44
1.44
9.57
3.71
(m2)
26
C BLOK 5 - 11 KAT
B
NET (m2)
BRÜT(m2)
9
1
1
2
8
8
10
10
11
3
11
7
5
B - C (m2)
111.61
129.23
C
9
2
3
A - D (m2)
137.77
158.29
7
5
6
6
6
6
5
5
11
4
1
8
7
7
10
10
3
2
2
9
3
11
4
8
1
9
A
D
(m2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Salon
Oda
Oda
Oda
E. Yatak Odas›
E.Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon
Antre
Hol
A D
B C
33.81
14.74
10.26
15.17
17.22
4.12
5.82
12.29
3.19
16.95
4.20
33.81
12.54
12.56
14.30
3.82
5.82
12.29
3.19
9.57
3.71
27
NET (m2)
BRÜT(m2)
ÖN (m2)
59.10
69.40
C BLOK ÇATI KATI
ARKA (m2)
53.82
63.64
(12. KAT)
ARKA
2
1
5
6
4
3
3
6
5
4
1
2
ÖN
1
2
3
4
5
6
Salon
E. Yatak Odas›
Banyo
Mutfak
Antre
Hol
ÖN
ARKA
15.18
18.96
4.48
6.89
4.85
8.74
12.54
16.32
4.48
6.89
4.85
8.74
(m2)
28
D BLOK ZEM‹N KAT
A - E (m2)
92.78
105.97
NET (m2)
BRÜT(m2)
APARTMAN
GÖREVL‹S‹
DA‹RES‹
8
D (m2)
68.17
77.18
D
7
1
6
9
10
APARTMAN
GÖREVL‹S‹
DA‹RES‹
3
5
4
4
3
5
5
10
10
6
6
11
2
9
3
11
2
9
1
A
1
7
(m2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Salon
Oda
E. Yatak Odas›
E.Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon 1
Balkon 2
Balkon 3
Antre
Hol
E
7
8
8
A E
D
28.26
11.21
14.30
3.96
5.67
12.29
3.19
1.44
1.44
7.31
3.71
26.74
11.16
3.78
11.46
3.19
1.44
1.44
8.96
-
29
A - E (m2)
NET (m2)
92.78
BRÜT(m2)
105.97
B - D (m2)
92.78
105.97
C (m2)
45.83
52.20
D BLOK 1. KAT
C
8
9
B
9
8
10
1
7
4
6
2
7
11
12
4
4
5
5
5
5
4
6
12
10
3
6
6
3
12
11
11
7
7
3
10
1
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Salon
Salon+Mutfak
Oda
E. Yatak Odas›
E.Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon 1
Balkon 2
Balkon 3
Antre
Hol
10
12
6
4
1
12
11
3
D
8
1
8
8
9
9
E
A E
B D
C
28.26
11.21
14.30
3.96
5.67
12.29
3.19
1.44
1.44
7.31
3.71
28.26
11.21
14.30
3.96
5.67
12.29
3.19
1.44
1.44
7.31
3.71
22.11
14.52
3.88
2.68
2.64
(m2)
30
D BLOK 2 - 4 KAT
A - E (m2)
NET (m2)
92.78
BRÜT(m2)
105.97
B - D (m2)
92.78
105.97
C - F (m2)
45.83
52.20
C
B
8
8
9
4
10
1
D
9
8
2
7
10
1
7
12
6
3
11
11
6
6
12
4
3
12
4
5
5
5
5
4
4
6
6
12
3
12
11
12
10
A
6
7
9
10
7
2
1
3
11
4
1
8
8
9
8
E
F
(m2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Salon
Salon+Mutfak
Oda
E. Yatak Odas›
E.Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon 1
Balkon 2
Balkon 2
Antre
Hol
A E
B D
C F
28.26
11.21
14.30
3.96
5.67
12.29
3.19
1.44
1.44
7.31
3.71
28.26
11.21
14.30
3.96
5.67
12.29
3.19
1.44
1.44
7.31
3.71
22.11
14.52
3.88
2.68
2.64
31
A - E (m2)
NET (m2)
89.90
BRÜT(m2)
104.39
B - D (m2)
89.90
104.39
D BLOK 5 - 11 KAT
C - F (m2)
45.83
52.20
C
B
D
8
8
8
1
7
4
2
7
10
6
9
3
9
10
4
6
5
5
5
6
4
6
10
9
3
9
10
2
A
4
5
10
1
3
10
6
4
3
1
6
4
7
7
8
1
E
8
8
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Salon
Salon+Mutfak
Oda
E. Yatak Odas›
E.Banyosu
Banyo
Mutfak
Balkon 1
Antre
Hol
A E
B D
C F
28.26
11.21
14.30
3.96
5.67
12.29
3.19
7.31
3.71
28.26
11.21
14.30
3.96
5.67
12.29
3.19
7.31
3.71
22.11
14.52
3.88
2.68
2.64
(m2)
32
D BLOK ÇATI KATI (12. KAT)
NET (m2)
BRÜT(m2)
ÖN (m2)
66.71
78.40
ARKA
7
2
1
4
5
6
3
3
5
4
1
6
2
7
ÖN
(m2)
1
2
3
4
5
6
7
Salon
E. Yatak Odas›
Banyo
Mutfak
Antre
Hol
Teras
ÖN
ARKA
12.87
14.30
4.66
7.44
4.18
9.66
13.60
12.87
14.30
4.66
7.44
4.18
9.66
13.60
ARKA (m2)
66.71
78.40
F‹YAT L‹STELER‹
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT F‹YAT L‹STES‹
TAKS‹TL‹ SATIfi F‹YATI
‹nflaat Dönemi Taksitleri
Daire
Sıra Blok
No No Tercih Kodu
A 04 BLOK
1
A 04
2
A 04
3
A 04
4
A 04
5
A 04
6
A 04
7
A 04
8
A 04
9
A 04
10 A 04
11 A 04
12 A 04
13 A 04
14 A 04
15 A 04
16 A 04
17 A 04
18 A 04
19 A 04
20 A 04
21 A 04
22 A 04
23 A 04
24 A 04
25 A 04
26 A 04
27 A 04
28 A 04
29 A 04
30 A 04
31 A 04
32 A 04
33 A 04
34 A 04
35 A 04
36 A 04
37 A 04
38 A 04
39 A 04
40 A 04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Kat
Ba¤ımsız
Bölüm No
Konum
Daire Tipi
Oda Sayısı
ZEM‹N
ZEM‹N
ZEM‹N
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
A
B
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
Daire Net Daire Brüt
Peflin Fiyat (TL) Peflinat (TL)
Alanı (m2) Alanı (m2)
98.01
98.01
98.01
98.01
114.49
114.49
98.01
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.82
112.03
111.82
111.82
130.44
130.44
111.82
130.44
130.80
130.80
130.44
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
34
159,000
160,000
159,000
178,000
210,000
210,000
179,000
215,000
217,000
218,000
215,000
227,000
229,000
230,000
228,000
235,000
238,000
235,000
237,000
239,000
239,000
237,000
238,000
240,000
240,000
238,000
239,000
241,000
241,000
239,000
239,000
241,000
242,000
240,000
239,000
241,000
242,000
240,000
239,000
241,000
34,250
35,250
34,250
54,250
61,450
61,450
55,250
67,450
69,450
70,450
67,450
80,450
82,450
83,450
81,450
88,450
91,450
88,450
90,450
92,450
92,450
90,450
91,450
93,450
93,450
91,450
92,450
94,450
94,450
92,450
92,450
94,450
95,450
93,450
92,450
94,450
95,450
93,450
92,450
94,450
‹NfiAAT DÖNEM‹
‹NfiAAT DÖNEM‹
Öngörülen Kurum
TAKS‹TLER‹ fiUBAT 2011 TAKS‹TLER‹ OCAK 2012
Konut
Kredisi (TL)
ARALIK 2011 (11 AY) (TL) MART 2012 (3 AY) (TL)
900
900
900
900
1,650
1,650
900
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
950
950
950
950
1,800
1,800
950
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
120,000
120,000
120,000
120,000
135,000
135,000
120,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
TOPLAM
(TL)
167,000
168,000
167,000
187,000
220,000
220,000
188,000
226,000
228,000
229,000
226,000
239,000
241,000
242,000
240,000
247,000
250,000
247,000
249,000
251,000
251,000
249,000
250,000
252,000
252,000
250,000
251,000
253,000
253,000
251,000
251,000
253,000
254,000
252,000
251,000
253,000
254,000
252,000
251,000
253,000
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT F‹YAT L‹STES‹
TAKS‹TL‹ SATIfi F‹YATI
‹nflaat Dönemi Taksitleri
Daire
Sıra Blok
No No Tercih Kodu
41 A 04
42 A 04
43 A 04
44 A 04
B 04 BLOK
45 B 04
46 B 04
47 B 04
48 B 04
49 B 04
50 B 04
51 B 04
52 B 04
53 B 04
54 B 04
55 B 04
56 B 04
57 B 04
58 B 04
59 B 04
60 B 04
61 B 04
62 B 04
63 B 04
64 B 04
65 B 04
66 B 04
67 B 04
68 B 04
69 B 04
70 B 04
71 B 04
72 B 04
73 B 04
74 B 04
75 B 04
76 B 04
77 B 04
78 B 04
79 B 04
80 B 04
Kat
Ba¤ımsız
Bölüm No
42
43
44
45
10
10
11
11
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
ZEM‹N
ZEM‹N
ZEM‹N
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
Konum
Daire Tipi
Oda Sayısı
C
T‹P 11 (3+1)
D
T‹P 11 (3+1)
ÖN CEPHE
T‹P 3 (1+1)
ARKA CEPHE T‹P 3 (1+1)
A
B
D
A
B
C
D
A
C
D
A
C
D
A
B
C
D
A
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
C
D
A
B
C
D
A
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
Daire Net Daire Brüt
Peflin Fiyat (TL) Peflinat (TL)
Alanı (m2) Alanı (m2)
‹NfiAAT DÖNEM‹
‹NfiAAT DÖNEM‹
Öngörülen Kurum
TAKS‹TLER‹ fiUBAT 2011 TAKS‹TLER‹ OCAK 2012
Konut
Kredisi (TL)
ARALIK 2011 (11 AY) (TL) MART 2012 (3 AY) (TL)
TOPLAM
(TL)
111.61
111.61
53.82
53.82
129.23
129.23
63.64
63.64
242,000
240,000
127,000
128,000
95,450
93,450
41,150
42,150
1,650
1,650
550
550
1,800
1,800
600
600
135,000
135,000
85,000
85,000
254,000
252,000
134,000
135,000
98.01
98.01
98.01
98.01
114.49
114.49
98.01
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.82
112.03
111.82
111.82
130.44
130.44
111.82
130.44
130.80
130.44
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
159,000
162,000
161,000
179,000
212,000
212,000
181,000
216,000
219,000
218,000
228,000
231,000
230,000
236,000
239,000
239,000
238,000
238,000
241,000
240,000
239,000
242,000
242,000
241,000
240,000
243,000
243,000
242,000
240,000
243,000
242,000
240,000
243,000
243,000
242,000
240,000
34,250
37,250
36,250
55,250
63,450
63,450
57,250
68,450
71,450
70,450
81,450
84,450
83,450
89,450
92,450
92,450
91,450
91,450
94,450
93,450
92,450
95,450
95,450
94,450
93,450
96,450
96,450
95,450
93,450
96,450
95,450
93,450
96,450
96,450
95,450
93,450
900
900
900
900
1,650
1,650
900
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
950
950
950
950
1,800
1,800
950
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
120,000
120,000
120,000
120,000
135,000
135,000
120,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
167,000
170,000
169,000
188,000
222,000
222,000
190,000
227,000
230,000
229,000
240,000
243,000
242,000
248,000
251,000
251,000
250,000
250,000
253,000
252,000
251,000
254,000
254,000
253,000
252,000
255,000
255,000
254,000
252,000
255,000
254,000
252,000
255,000
255,000
254,000
252,000
35
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT F‹YAT L‹STES‹
TAKS‹TL‹ SATIfi F‹YATI
‹nflaat Dönemi Taksitleri
81 B 04
82 B 04
83 B 04
84 B 04
85 B 04
86 B 04
87 B 04
88 B 04
89 B 04
B 05 BLOK
90 B 05
91 B 05
92 B 05
93 B 05
94 B 05
95 B 05
96 B 05
97 B 05
98 B 05
99 B 05
100 B 05
101 B 05
102 B 05
103 B 05
104 B 05
105 B 05
106 B 05
107 B 05
108 B 05
109 B 05
110 B 05
111 B 05
112 B 05
113 B 05
114 B 05
115 B 05
116 B 05
117 B 05
118 B 05
119 B 05
120 B 05
‹NfiAAT DÖNEM‹
‹NfiAAT DÖNEM‹
Öngörülen Kurum
TAKS‹TLER‹ fiUBAT 2011 TAKS‹TLER‹ OCAK 2012
Konut
Kredisi (TL)
ARALIK 2011 (11 AY) (TL) MART 2012 (3 AY) (TL)
Kat
Ba¤ımsız
Bölüm No
Konum
Daire Tipi
Oda Sayısı
86
87
88
89
90
91
92
93
94
10
10
10
11
11
11
11
12
12
41
42
43
44
45
46
47
48
49
B
C
D
A
B
C
D
ÖN CEPHE
ARKA CEPHE
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 3 (1+1)
T‹P 3 (1+1)
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
53.82
53.82
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
63.64
63.64
244,000
243,000
242,000
240,000
243,000
243,000
242,000
127,000
128,000
97,450
96,450
95,450
93,450
96,450
96,450
95,450
41,150
42,150
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
550
550
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
600
600
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
85,000
85,000
256,000
255,000
254,000
252,000
255,000
255,000
254,000
134,000
135,000
95
96
97
98
99
100
101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
ZEM‹N
ZEM‹N
ZEM‹N
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
A
B
D
A
B
C
D
A
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
98.01
98.01
98.01
98.01
114.49
114.49
98.01
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.82
112.03
111.82
111.82
130.44
130.44
111.82
130.44
130.80
130.44
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
159,000
162,000
161,000
179,000
212,000
212,000
181,000
216,000
219,000
218,000
228,000
231,000
231,000
230,000
236,000
239,000
239,000
238,000
238,000
241,000
240,000
239,000
242,000
242,000
241,000
240,000
243,000
243,000
242,000
240,000
243,000
34,250
37,250
36,250
55,250
63,450
63,450
57,250
68,450
71,450
70,450
81,450
84,450
84,450
83,450
89,450
92,450
92,450
91,450
91,450
94,450
93,450
92,450
95,450
95,450
94,450
93,450
96,450
96,450
95,450
93,450
96,450
900
900
900
900
1,650
1,650
900
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
950
950
950
950
1,800
1,800
950
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
120,000
120,000
120,000
120,000
135,000
135,000
120,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
167,000
170,000
169,000
188,000
222,000
222,000
190,000
227,000
230,000
229,000
240,000
243,000
243,000
242,000
248,000
251,000
251,000
250,000
250,000
253,000
252,000
251,000
254,000
254,000
253,000
252,000
255,000
255,000
254,000
252,000
255,000
Daire
Sıra Blok
No No Tercih Kodu
Daire Net Daire Brüt
Peflin Fiyat (TL) Peflinat (TL)
Alanı (m2) Alanı (m2)
36
TOPLAM
(TL)
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT F‹YAT L‹STES‹
TAKS‹TL‹ SATIfi F‹YATI
‹nflaat Dönemi Taksitleri
121 B 05
122 B 05
123 B 05
124 B 05
125 B 05
126 B 05
127 B 05
128 B 05
129 B 05
130 B 05
131 B 05
132 B 05
133 B 05
134 B 05
135 B 05
136 B 05
B 06 BLOK
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
B 06
‹NfiAAT DÖNEM‹
‹NfiAAT DÖNEM‹
Öngörülen Kurum
TAKS‹TLER‹ fiUBAT 2011 TAKS‹TLER‹ OCAK 2012
Konut
Kredisi (TL)
ARALIK 2011 (11 AY) (TL) MART 2012 (3 AY) (TL)
Kat
Ba¤ımsız
Bölüm No
Konum
Daire Tipi
Oda Sayısı
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
ÖN CEPHE
ARKA CEPHE
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 3 (1+1)
T‹P 3 (1+1)
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
53.82
53.82
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
63.64
63.64
243,000
242,000
240,000
243,000
243,000
242,000
240,000
244,000
243,000
242,000
240,000
243,000
243,000
242,000
127,000
128,000
96,450
95,450
93,450
96,450
96,450
95,450
93,450
97,450
96,450
95,450
93,450
96,450
96,450
95,450
41,150
42,150
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
550
550
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
600
600
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
85,000
85,000
255,000
254,000
252,000
255,000
255,000
254,000
252,000
256,000
255,000
254,000
252,000
255,000
255,000
254,000
134,000
135,000
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
ZEM‹N
ZEM‹N
ZEM‹N
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
B
D
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
98.01
98.01
98.01
98.01
114.49
114.49
98.01
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.82
112.03
111.82
111.82
130.44
130.44
111.82
130.44
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
160,000
163,000
162,000
180,000
213,000
213,000
182,000
217,000
221,000
220,000
230,000
232,000
232,000
232,000
238,000
240,000
240,000
240,000
239,000
242,000
242,000
242,000
240,000
243,000
35,250
38,250
37,250
56,250
64,450
64,450
58,250
69,450
73,450
72,450
83,450
85,450
85,450
85,450
91,450
93,450
93,450
93,450
92,450
95,450
95,450
95,450
93,450
96,450
900
900
900
900
1,650
1,650
900
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
950
950
950
950
1,800
1,800
950
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
120,000
120,000
120,000
120,000
135,000
135,000
120,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
168,000
171,000
170,000
189,000
223,000
223,000
191,000
228,000
232,000
231,000
242,000
244,000
244,000
244,000
250,000
252,000
252,000
252,000
251,000
254,000
254,000
254,000
252,000
255,000
Daire
Sıra Blok
No No Tercih Kodu
Daire Net Daire Brüt
Peflin Fiyat (TL) Peflinat (TL)
Alanı (m2) Alanı (m2)
37
TOPLAM
(TL)
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT F‹YAT L‹STES‹
TAKS‹TL‹ SATIfi F‹YATI
‹nflaat Dönemi Taksitleri
161 B 06
162 B 06
163 B 06
164 B 06
165 B 06
166 B 06
167 B 06
168 B 06
169 B 06
170 B 06
171 B 06
172 B 06
173 B 06
174 B 06
175 B 06
176 B 06
177 B 06
178 B 06
179 B 06
180 B 06
181 B 06
182 B 06
183 B 06
184 B 06
B 07 BLOK
185 B 07
186 B 07
187 B 07
188 B 07
189 B 07
190 B 07
191 B 07
192 B 07
193 B 07
194 B 07
195 B 07
196 B 07
197 B 07
198 B 07
199 B 07
200 B 07
‹NfiAAT DÖNEM‹
‹NfiAAT DÖNEM‹
Öngörülen Kurum
TAKS‹TLER‹ fiUBAT 2011 TAKS‹TLER‹ OCAK 2012
Konut
Kredisi (TL)
ARALIK 2011 (11 AY) (TL) MART 2012 (3 AY) (TL)
Kat
Ba¤ımsız
Bölüm No
Konum
Daire Tipi
Oda Sayısı
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
ÖN CEPHE
ARKA CEPHE
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 3 (1+1)
T‹P 3 (1+1)
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
53.82
53.82
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
63.64
63.64
243,000
242,000
241,000
244,000
244,000
243,000
241,000
244,000
244,000
244,000
242,000
245,000
244,000
244,000
242,000
245,000
245,000
244,000
242,000
245,000
244,000
244,000
128,000
129,000
96,450
95,450
94,450
97,450
97,450
96,450
94,450
97,450
97,450
97,450
95,450
98,450
97,450
97,450
95,450
98,450
98,450
97,450
95,450
98,450
97,450
97,450
42,150
43,150
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
550
550
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
600
600
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
85,000
85,000
255,000
254,000
253,000
256,000
256,000
255,000
253,000
256,000
256,000
256,000
254,000
257,000
256,000
256,000
254,000
257,000
257,000
256,000
254,000
257,000
256,000
256,000
135,000
136,000
193
194
195
196
197
198
202
204
205
206
207
208
209
210
211
213
ZEM‹N
ZEM‹N
ZEM‹N
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
1
2
3
4
5
6
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
A
B
D
A
B
C
C
A
B
C
D
A
B
C
D
B
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
98.01
98.01
98.01
98.01
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
111.61
111.82
112.03
111.82
111.82
130.44
130.44
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
130.80
129.23
162,000
163,000
162,000
182,000
214,000
214,000
221,000
232,000
233,000
233,000
232,000
240,000
241,000
241,000
240,000
243,000
37,250
38,250
37,250
58,250
65,450
65,450
73,450
85,450
86,450
86,450
85,450
93,450
94,450
94,450
93,450
96,450
900
900
900
900
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
950
950
950
950
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
120,000
120,000
120,000
120,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
170,000
171,000
170,000
191,000
224,000
224,000
232,000
244,000
245,000
245,000
244,000
252,000
253,000
253,000
252,000
255,000
Daire
Sıra Blok
No No Tercih Kodu
Daire Net Daire Brüt
Peflin Fiyat (TL) Peflinat (TL)
Alanı (m2) Alanı (m2)
38
TOPLAM
(TL)
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT F‹YAT L‹STES‹
TAKS‹TL‹ SATIfi F‹YATI
‹nflaat Dönemi Taksitleri
201 B 07
202 B 07
203 B 07
204 B 07
205 B 07
206 B 07
207 B 07
208 B 07
209 B 07
210 B 07
211 B 07
212 B 07
213 B 07
214 B 07
215 B 07
216 B 07
217 B 07
218 B 07
219 B 07
220 B 07
221 B 07
222 B 07
223 B 07
224 B 07
225 B 07
226 B 07
B 08 BLOK
227 B 08
228 B 08
229 B 08
230 B 08
231 B 08
232 B 08
233 B 08
234 B 08
235 B 08
236 B 08
237 B 08
238 B 08
239 B 08
240 B 08
‹NfiAAT DÖNEM‹
‹NfiAAT DÖNEM‹
Öngörülen Kurum
TAKS‹TLER‹ fiUBAT 2011 TAKS‹TLER‹ OCAK 2012
Konut
Kredisi (TL)
ARALIK 2011 (11 AY) (TL) MART 2012 (3 AY) (TL)
Kat
Ba¤ımsız
Bölüm No
Konum
Daire Tipi
Oda Sayısı
214
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
233
234
235
236
237
238
239
240
241
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
C
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
B
C
D
A
B
C
D
ÖN CEPHE
ARKA CEPHE
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 3 (1+1)
T‹P 3 (1+1)
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
53.82
53.82
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
63.64
63.64
243,000
243,000
244,000
244,000
243,000
244,000
245,000
245,000
244,000
244,000
245,000
245,000
244,000
244,000
245,000
245,000
244,000
246,000
246,000
244,000
244,000
245,000
245,000
244,000
128,000
129,000
96,450
96,450
97,450
97,450
96,450
97,450
98,450
98,450
97,450
97,450
98,450
98,450
97,450
97,450
98,450
98,450
97,450
100,450
100,450
97,450
97,450
98,450
98,450
97,450
42,150
43,150
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
550
550
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
600
600
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
85,000
85,000
255,000
255,000
256,000
256,000
255,000
256,000
257,000
257,000
256,000
256,000
257,000
257,000
256,000
256,000
257,000
257,000
256,000
259,000
259,000
256,000
256,000
257,000
257,000
256,000
135,000
136,000
242
243
244
245
246
247
249
250
251
252
253
254
255
256
ZEM‹N
ZEM‹N
ZEM‹N
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
A
B
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
98.01
98.01
98.01
98.01
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
114.49
111.82
112.03
111.82
111.82
130.44
130.44
130.44
130.80
130.80
130.44
130.80
130.80
130.80
130.80
162,000
163,000
162,000
182,000
214,000
214,000
220,000
221,000
221,000
220,000
232,000
233,000
233,000
232,000
37,250
38,250
37,250
58,250
65,450
65,450
72,450
73,450
73,450
72,450
85,450
86,450
86,450
85,450
900
900
900
900
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
950
950
950
950
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
120,000
120,000
120,000
120,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
170,000
171,000
170,000
191,000
224,000
224,000
231,000
232,000
232,000
231,000
244,000
245,000
245,000
244,000
Daire
Sıra Blok
No No Tercih Kodu
Daire Net Daire Brüt
Peflin Fiyat (TL) Peflinat (TL)
Alanı (m2) Alanı (m2)
39
TOPLAM
(TL)
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT F‹YAT L‹STES‹
TAKS‹TL‹ SATIfi F‹YATI
‹nflaat Dönemi Taksitleri
241 B 08
242 B 08
243 B 08
244 B 08
245 B 08
246 B 08
247 B 08
248 B 08
249 B 08
250 B 08
251 B 08
252 B 08
253 B 08
254 B 08
255 B 08
256 B 08
257 B 08
258 B 08
259 B 08
260 B 08
261 B 08
262 B 08
263 B 08
264 B 08
265 B 08
266 B 08
267 B 08
268 B 08
269 B 08
270 B 08
271 B 08
272 B 08
273 B 08
274 B 08
C 02 BLOK
275
276
277
278
279
280
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
‹NfiAAT DÖNEM‹
‹NfiAAT DÖNEM‹
Öngörülen Kurum
TAKS‹TLER‹ fiUBAT 2011 TAKS‹TLER‹ OCAK 2012
Konut
Kredisi (TL)
ARALIK 2011 (11 AY) (TL) MART 2012 (3 AY) (TL)
Kat
Ba¤ımsız
Bölüm No
Konum
Daire Tipi
Oda Sayısı
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
ÖN CEPHE
ARKA CEPHE
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 3 (1+1)
T‹P 3 (1+1)
114.49
114.49
114.49
114.49
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
111.61
53.82
53.82
130.80
130.80
130.80
130.80
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
129.23
63.64
63.64
240,000
241,000
241,000
240,000
242,000
243,000
243,000
242,000
243,000
244,000
244,000
243,000
244,000
245,000
245,000
244,000
244,000
245,000
245,000
244,000
244,000
245,000
245,000
244,000
244,000
246,000
246,000
244,000
244,000
245,000
245,000
244,000
128,000
129,000
93,450
94,450
94,450
93,450
95,450
96,450
96,450
95,450
96,450
97,450
97,450
96,450
97,450
98,450
98,450
97,450
97,450
98,450
98,450
97,450
97,450
98,450
98,450
97,450
97,450
100,450
100,450
97,450
97,450
98,450
98,450
97,450
42,150
43,150
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
550
550
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
600
600
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
85,000
85,000
252,000
253,000
253,000
252,000
254,000
255,000
255,000
254,000
255,000
256,000
256,000
255,000
256,000
257,000
257,000
256,000
256,000
257,000
257,000
256,000
256,000
257,000
257,000
256,000
256,000
259,000
259,000
256,000
256,000
257,000
257,000
256,000
135,000
136,000
291
292
293
294
295
296
ZEM‹N
ZEM‹N
ZEM‹N
1
1
1
1
2
3
4
5
6
A
B
D
A
B
C
T‹P 10 (3+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 10 (3+1)
T‹P 10 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
121.54
98.01
121.54
121.54
114.49
114.49
138.25
112.03
138.25
138.25
130.44
130.44
205,000
174,000
206,000
222,000
219,000
219,000
56,450
50,250
57,450
74,450
71,450
71,450
1,650
900
1,650
1,650
1,650
1,650
1,800
950
1,800
1,800
1,800
1,800
135,000
120,000
135,000
135,000
135,000
135,000
215,000
183,000
216,000
233,000
230,000
230,000
Daire
Sıra Blok
No No Tercih Kodu
Daire Net Daire Brüt
Peflin Fiyat (TL) Peflinat (TL)
Alanı (m2) Alanı (m2)
40
TOPLAM
(TL)
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT F‹YAT L‹STES‹
TAKS‹TL‹ SATIfi F‹YATI
‹nflaat Dönemi Taksitleri
Daire
Sıra Blok
No No Tercih Kodu
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
C 02
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
Kat
Ba¤ımsız
Bölüm No
Konum
Daire Tipi
Oda Sayısı
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
ÖN CEPHE
T‹P 10 (3+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 4 (1+1)
Daire Net Daire Brüt
Peflin Fiyat (TL) Peflinat (TL)
Alanı (m2) Alanı (m2)
121.54
140.65
114.49
114.49
140.65
140.65
114.49
114.49
140.65
140.65
114.49
114.49
140.65
137.77
111.61
111.61
137.77
137.77
111.61
111.61
137.77
137.77
111.61
111.61
137.77
137.77
111.61
111.61
137.77
111.61
111.61
137.77
137.77
111.61
111.61
137.77
137.77
111.61
111.61
137.77
59.10
138.25
159.51
130.80
130.80
159.51
159.87
130.80
130.80
159.87
159.87
130.80
130.80
159.87
158.29
129.23
129.23
158.29
158.29
129.23
129.23
158.29
158.29
129.23
129.23
158.29
158.29
129.23
129.23
158.29
129.23
129.23
158.29
158.29
129.23
129.23
158.29
158.29
129.23
129.23
158.29
69.40
41
223,000
262,000
224,000
224,000
263,000
279,000
239,000
239,000
280,000
283,000
242,000
242,000
284,000
287,000
244,000
244,000
288,000
288,000
245,000
245,000
289,000
289,000
246,000
246,000
290,000
289,000
246,000
246,000
290,000
246,000
246,000
291,000
290,000
246,000
246,000
291,000
290,000
246,000
246,000
291,000
140,000
75,450
107,750
77,450
77,450
108,750
125,750
92,450
92,450
126,750
129,750
95,450
95,450
130,750
131,250
97,450
97,450
132,250
132,250
98,450
98,450
133,250
133,250
100,450
100,450
134,250
133,250
100,450
100,450
134,250
100,450
100,450
135,250
134,250
100,450
100,450
135,250
134,250
100,450
100,450
135,250
50,650
‹NfiAAT DÖNEM‹
‹NfiAAT DÖNEM‹
Öngörülen Kurum
TAKS‹TLER‹ fiUBAT 2011 TAKS‹TLER‹ OCAK 2012
Konut
Kredisi (TL)
ARALIK 2011 (11 AY) (TL) MART 2012 (3 AY) (TL)
1,650
2,250
1,650
1,650
2,250
2,250
1,650
1,650
2,250
2,250
1,650
1,650
2,250
2,500
1,650
1,650
2,500
2,500
1,650
1,650
2,500
2,500
1,650
1,650
2,500
2,500
1,650
1,650
2,500
1,650
1,650
2,500
2,500
1,650
1,650
2,500
2,500
1,650
1,650
2,500
800
1,800
2,500
1,800
1,800
2,500
2,500
1,800
1,800
2,500
2,500
1,800
1,800
2,500
2,750
1,800
1,800
2,750
2,750
1,800
1,800
2,750
2,750
1,800
1,800
2,750
2,750
1,800
1,800
2,750
1,800
1,800
2,750
2,750
1,800
1,800
2,750
2,750
1,800
1,800
2,750
850
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
85,000
TOPLAM
(TL)
234,000
275,000
236,000
236,000
276,000
293,000
251,000
251,000
294,000
297,000
254,000
254,000
298,000
302,000
256,000
256,000
303,000
303,000
257,000
257,000
304,000
304,000
259,000
259,000
305,000
304,000
259,000
259,000
305,000
259,000
259,000
306,000
305,000
259,000
259,000
306,000
305,000
259,000
259,000
306,000
147,000
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT F‹YAT L‹STES‹
TAKS‹TL‹ SATIfi F‹YATI
‹nflaat Dönemi Taksitleri
Daire
Sıra Blok
No No Tercih Kodu
322 C 02
C 03 BLOK
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
C 03
Daire Tipi
Oda Sayısı
Daire Net Daire Brüt
Peflin Fiyat (TL) Peflinat (TL)
Alanı (m2) Alanı (m2)
‹NfiAAT DÖNEM‹
‹NfiAAT DÖNEM‹
Öngörülen Kurum
TAKS‹TLER‹ fiUBAT 2011 TAKS‹TLER‹ OCAK 2012
Konut
Kredisi (TL)
ARALIK 2011 (11 AY) (TL) MART 2012 (3 AY) (TL)
Kat
Ba¤ımsız
Bölüm No
Konum
339
12
49
ARKA CEPHE
T‹P 3 (1+1)
53.82
63.64
129,000
43,150
550
600
85,000
136,000
340
341
342
343
344
345
346
347
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
ZEM‹N
ZEM‹N
ZEM‹N
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
A
B
D
A
B
C
D
A
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
T‹P 10 (3+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 10 (3+1)
T‹P 10 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 10 (3+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
121.54
98.01
121.54
121.54
114.49
114.49
121.54
140.65
114.49
140.65
140.65
114.49
114.49
140.65
140.65
114.49
114.49
140.65
137.77
111.61
111.61
137.77
137.77
111.61
111.61
137.77
137.77
111.61
137.77
137.77
111.61
111.61
137.77
137.77
111.61
111.61
137.77
137.77
111.61
138.25
112.03
138.25
138.25
130.44
130.44
138.25
159.51
130.80
159.51
159.87
130.80
130.80
159.87
159.87
130.80
130.80
159.87
158.29
129.23
129.23
158.29
158.29
129.23
129.23
158.29
158.29
129.23
158.29
158.29
129.23
129.23
158.29
158.29
129.23
129.23
158.29
158.29
129.23
206,000
174,000
206,000
223,000
219,000
219,000
223,000
263,000
224,000
263,000
280,000
239,000
239,000
280,000
284,000
242,000
242,000
284,000
288,000
244,000
244,000
288,000
289,000
245,000
245,000
289,000
290,000
246,000
290,000
291,000
246,000
246,000
290,000
291,000
246,000
246,000
291,000
291,000
246,000
57,450
50,250
57,450
75,450
71,450
71,450
75,450
108,750
77,450
108,750
126,750
92,450
92,450
126,750
130,750
95,450
95,450
130,750
132,250
97,450
97,450
132,250
133,250
98,450
98,450
133,250
134,250
100,450
134,250
135,250
100,450
100,450
134,250
135,250
100,450
100,450
135,250
135,250
100,450
1,650
900
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
2,250
1,650
2,250
2,250
1,650
1,650
2,250
2,250
1,650
1,650
2,250
2,500
1,650
1,650
2,500
2,500
1,650
1,650
2,500
2,500
1,650
2,500
2,500
1,650
1,650
2,500
2,500
1,650
1,650
2,500
2,500
1,650
1,800
950
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
2,500
1,800
2,500
2,500
1,800
1,800
2,500
2,500
1,800
1,800
2,500
2,750
1,800
1,800
2,750
2,750
1,800
1,800
2,750
2,750
1,800
2,750
2,750
1,800
1,800
2,750
2,750
1,800
1,800
2,750
2,750
1,800
135,000
120,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
216,000
183,000
216,000
234,000
230,000
230,000
234,000
276,000
236,000
276,000
294,000
251,000
251,000
294,000
298,000
254,000
254,000
298,000
303,000
256,000
256,000
303,000
304,000
257,000
257,000
304,000
305,000
259,000
305,000
306,000
259,000
259,000
305,000
306,000
259,000
259,000
306,000
306,000
259,000
42
TOPLAM
(TL)
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT F‹YAT L‹STES‹
TAKS‹TL‹ SATIfi F‹YATI
‹nflaat Dönemi Taksitleri
362 C 03
363 C 03
364 C 03
365 C 03
366 C 03
367 C 03
368 C 03
369 C 03
C 04 BLOK
370 C 04
371 C 04
372 C 04
373 C 04
374 C 04
375 C 04
376 C 04
377 C 04
378 C 04
379 C 04
380 C 04
381 C 04
382 C 04
383 C 04
384 C 04
385 C 04
386 C 04
387 C 04
388 C 04
389 C 04
390 C 04
391 C 04
392 C 04
393 C 04
394 C 04
395 C 04
396 C 04
397 C 04
398 C 04
399 C 04
400 C 04
401 C 04
‹NfiAAT DÖNEM‹
‹NfiAAT DÖNEM‹
Öngörülen Kurum
TAKS‹TLER‹ fiUBAT 2011 TAKS‹TLER‹ OCAK 2012
Konut
Kredisi (TL)
ARALIK 2011 (11 AY) (TL) MART 2012 (3 AY) (TL)
Kat
Ba¤ımsız
Bölüm No
Konum
Daire Tipi
Oda Sayısı
381
382
383
384
385
386
387
388
10
10
11
11
11
11
12
12
42
43
44
45
46
47
48
49
C
D
A
B
C
D
ÖN CEPHE
ARKA CEPHE
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 4 (1+1)
T‹P 3 (1+1)
111.61
137.77
137.77
111.61
111.61
137.77
59.10
53.82
129.23
158.29
158.29
129.23
129.23
158.29
69.40
63.64
246,000
291,000
291,000
246,000
246,000
291,000
140,000
130,000
100,450
135,250
135,250
100,450
100,450
135,250
50,650
44,150
1,650
2,500
2,500
1,650
1,650
2,500
800
550
1,800
2,750
2,750
1,800
1,800
2,750
850
600
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
85,000
85,000
259,000
306,000
306,000
259,000
259,000
306,000
147,000
137,000
389
390
391
392
393
394
395
396
399
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
417
418
419
423
432
433
434
435
ZEM‹N
ZEM‹N
ZEM‹N
1
1
1
1
2
2
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
11
11
11
11
1
2
3
4
5
6
7
8
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
35
44
45
46
47
A
B
D
A
B
C
D
A
D
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
B
C
D
D
A
B
C
D
T‹P 10 (3+1)
T‹P 7 (2+1)
T‹P 10 (3+1)
T‹P 10 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 10 (3+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 9 (3+1)
T‹P 12 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 13 (4+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 11 (3+1)
T‹P 13 (4+1)
121.54
98.01
121.54
121.54
114.49
114.49
121.54
140.65
140.65
114.49
114.49
140.65
140.65
114.49
114.49
140.65
137.77
111.61
111.61
137.77
137.77
111.61
111.61
137.77
111.61
111.61
137.77
137.77
137.77
111.61
111.61
137.77
138.25
112.03
138.25
138.25
130.44
130.44
138.25
159.51
159.51
130.80
130.80
159.87
159.87
130.80
130.80
159.87
158.29
129.23
129.23
158.29
158.29
129.23
129.23
158.29
129.23
129.23
158.29
158.29
158.29
129.23
129.23
158.29
207,000
174,000
207,000
224,000
219,000
219,000
224,000
264,000
264,000
239,000
239,000
281,000
285,000
242,000
242,000
285,000
289,000
244,000
244,000
289,000
290,000
245,000
245,000
290,000
246,000
246,000
291,000
292,000
292,000
246,000
246,000
292,000
58,450
50,250
58,450
77,450
71,450
71,450
77,450
109,750
109,750
92,450
92,450
127,750
132,750
95,450
95,450
132,750
133,250
97,450
97,450
133,250
134,250
98,450
98,450
134,250
100,450
100,450
135,250
136,250
136,250
100,450
100,450
136,250
1,650
900
1,650
1,650
1,650
1,650
1,650
2,250
2,250
1,650
1,650
2,250
2,250
1,650
1,650
2,250
2,500
1,650
1,650
2,500
2,500
1,650
1,650
2,500
1,650
1,650
2,500
2,500
2,500
1,650
1,650
2,500
1,800
950
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
2,500
2,500
1,800
1,800
2,500
2,500
1,800
1,800
2,500
2,750
1,800
1,800
2,750
2,750
1,800
1,800
2,750
1,800
1,800
2,750
2,750
2,750
1,800
1,800
2,750
135,000
120,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
135,000
217,000
183,000
217,000
236,000
230,000
230,000
236,000
277,000
277,000
251,000
251,000
295,000
300,000
254,000
254,000
300,000
304,000
256,000
256,000
304,000
305,000
257,000
257,000
305,000
259,000
259,000
306,000
307,000
307,000
259,000
259,000
307,000
Daire
Sıra Blok
No No Tercih Kodu
Daire Net Daire Brüt
Peflin Fiyat (TL) Peflinat (TL)
Alanı (m2) Alanı (m2)
43
TOPLAM
(TL)
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT F‹YAT L‹STES‹
TAKS‹TL‹ SATIfi F‹YATI
‹nflaat Dönemi Taksitleri
Daire
Sıra Blok
No No Tercih Kodu
402 C 04
403 C 04
D 03 BLOK
404 D 03
405 D 03
406 D 03
407 D 03
408 D 03
409 D 03
410 D 03
411 D 03
412 D 03
413 D 03
414 D 03
415 D 03
416 D 03
417 D 03
418 D 03
419 D 03
420 D 03
421 D 03
422 D 03
423 D 03
424 D 03
425 D 03
426 D 03
427 D 03
428 D 03
429 D 03
430 D 03
431 D 03
432 D 03
433 D 03
434 D 03
435 D 03
436 D 03
437 D 03
438 D 03
439 D 03
440 D 03
441 D 03
Daire Tipi
Oda Sayısı
Daire Net Daire Brüt
Peflin Fiyat (TL) Peflinat (TL)
Alanı (m2) Alanı (m2)
‹NfiAAT DÖNEM‹
‹NfiAAT DÖNEM‹
Öngörülen Kurum
TAKS‹TLER‹ fiUBAT 2011 TAKS‹TLER‹ OCAK 2012
Konut
Kredisi (TL)
ARALIK 2011 (11 AY) (TL) MART 2012 (3 AY) (TL)
Kat
Ba¤ımsız
Bölüm No
Konum
436
437
12
12
48
49
ÖN CEPHE
ARKA CEPHE
T‹P 4 (1+1)
T‹P 3 (1+1)
59.10
53.82
69.40
63.64
140,000
130,000
50,650
44,150
800
550
850
600
85,000
85,000
147,000
137,000
438
439
440
441
442
443
444
445
447
449
452
453
454
455
456
457
458
459
461
462
463
464
465
467
468
469
470
471
473
474
475
476
477
479
480
481
482
483
ZEM‹N
ZEM‹N
ZEM‹N
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
A
D
E
A
B
C
D
E
B
D
A
B
C
D
E
F
A
B
D
E
F
A
B
D
E
F
A
B
D
E
F
A
B
D
E
F
A
B
T‹P 6 (2+1)
T‹P 2 (1+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 1 (1+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 1 (1+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 1 (1+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 6 (2+1)
T‹P 1 (1+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 1 (1+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 1 (1+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 1 (1+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
92.78
68.17
92.78
92.78
92.78
45.83
92.78
92.78
92.78
92.78
92.78
92.78
45.83
92.78
92.78
45.83
92.78
92.78
92.78
92.78
45.83
89.90
89.90
89.90
89.90
45.83
89.90
89.90
89.90
89.90
45.83
89.90
89.90
89.90
89.90
45.83
89.90
89.90
105.97
77.18
105.97
105.97
105.97
52.20
105.97
105.97
105.97
105.97
105.97
105.97
52.20
105.97
105.97
52.20
105.97
105.97
105.97
105.97
52.20
104.39
104.39
104.39
104.39
52.20
104.39
104.39
104.39
104.39
52.20
104.39
104.39
104.39
104.39
52.20
104.39
104.39
162,000
138,000
162,000
175,000
177,000
92,000
177,000
175,000
181,000
181,000
190,000
192,000
100,000
192,000
190,000
98,000
193,000
195,000
195,000
193,000
100,000
194,000
196,000
196,000
194,000
101,000
194,000
197,000
197,000
194,000
101,000
195,000
197,000
197,000
195,000
102,000
195,000
198,000
37,250
52,150
37,250
51,250
53,250
9,125
53,250
51,250
57,250
57,250
66,250
69,250
17,125
69,250
66,250
15,125
70,250
72,250
72,250
70,250
17,125
68,300
70,300
70,300
68,300
18,125
68,300
71,300
71,300
68,300
18,125
69,300
71,300
71,300
69,300
19,125
69,300
72,300
900
550
900
900
900
200
900
900
900
900
900
900
200
900
900
200
900
900
900
900
200
1,100
1,100
1,100
1,100
200
1,100
1,100
1,100
1,100
200
1,100
1,100
1,100
1,100
200
1,100
1,100
950
600
950
950
950
225
950
950
950
950
950
950
225
950
950
225
950
950
950
950
225
1,200
1,200
1,200
1,200
225
1,200
1,200
1,200
1,200
225
1,200
1,200
1,200
1,200
225
1,200
1,200
120,000
85,000
120,000
120,000
120,000
85,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
85,000
120,000
120,000
85,000
120,000
120,000
120,000
120,000
85,000
120,000
120,000
120,000
120,000
85,000
120,000
120,000
120,000
120,000
85,000
120,000
120,000
120,000
120,000
85,000
120,000
120,000
170,000
145,000
170,000
184,000
186,000
97,000
186,000
184,000
190,000
190,000
199,000
202,000
105,000
202,000
199,000
103,000
203,000
205,000
205,000
203,000
105,000
204,000
206,000
206,000
204,000
106,000
204,000
207,000
207,000
204,000
106,000
205,000
207,000
207,000
205,000
107,000
205,000
208,000
44
TOPLAM
(TL)
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT F‹YAT L‹STES‹
TAKS‹TL‹ SATIfi F‹YATI
‹nflaat Dönemi Taksitleri
Daire
Sıra Blok
No No Tercih Kodu
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
D 03
485
486
487
488
489
491
493
495
497
498
499
500
501
502
504
506
507
Kat
Ba¤ımsız
Bölüm No
Konum
8
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
48
49
50
51
52
54
56
58
60
61
62
63
64
65
67
69
70
D
E
F
A
B
D
F
B
D
E
F
A
B
C
E
ÖN CEPHE
ARKA CEPHE
Daire Tipi
Oda Sayısı
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 1 (1+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 1 (1+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 1 (1+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 1 (1+1)
T‹P 8 (2+1)
T‹P 5 (1+1)
T‹P 5 (1+1)
Daire Net Daire Brüt
Peflin Fiyat (TL) Peflinat (TL)
Alanı (m2) Alanı (m2)
89.90
89.90
45.83
89.90
89.90
89.90
45.83
89.90
89.90
89.90
45.83
89.90
89.90
45.83
89.90
66.71
66.71
104.39
104.39
52.20
104.39
104.39
104.39
52.20
104.39
104.39
104.39
52.20
104.39
104.39
52.20
104.39
78.40
78.40
45
198,000
195,000
102,000
196,000
198,000
198,000
102,000
198,000
198,000
196,000
102,000
196,000
198,000
103,000
196,000
154,000
155,000
72,300
69,300
19,125
70,300
72,300
72,300
19,125
72,300
72,300
70,300
19,125
70,300
72,300
20,125
70,300
29,650
30,650
‹NfiAAT DÖNEM‹
‹NfiAAT DÖNEM‹
Öngörülen Kurum
TAKS‹TLER‹ fiUBAT 2011 TAKS‹TLER‹ OCAK 2012
Konut
Kredisi (TL)
ARALIK 2011 (11 AY) (TL) MART 2012 (3 AY) (TL)
1,100
1,100
200
1,100
1,100
1,100
200
1,100
1,100
1,100
200
1,100
1,100
200
1,100
800
800
1,200
1,200
225
1,200
1,200
1,200
225
1,200
1,200
1,200
225
1,200
1,200
225
1,200
850
850
120,000
120,000
85,000
120,000
120,000
120,000
85,000
120,000
120,000
120,000
85,000
120,000
120,000
85,000
120,000
120,000
120,000
TOPLAM
(TL)
208,000
205,000
107,000
206,000
208,000
208,000
107,000
208,000
208,000
206,000
107,000
206,000
208,000
108,000
206,000
161,000
162,000
OYAK KONUT
TERC‹H S‹STEM‹
KULLANIM KILAVUZU
47
‹STANBUL ‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2. FAZ KONUT
PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT ‹Ç‹N
OYAK KONUT TAHS‹S S‹STEM‹ KULLANIM KILAVUZU
fiekil 1: Online Üye Hizmetleri Anasayfa
OYAK WEB Sayfas›nda ONL‹NE ÜYE H‹ZMETLER‹ Bölümünün alt›nda yer alan “‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2.FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹
458 KONUT TERC‹H ‹fiLEMLER‹” linkini kullanarak konut tercihlerinizi belirlerken yararlanaca¤›n›z ekranlar:
• Vaziyet Plan› ekran›nda, tahsis edilecek tüm konutlar›n içerisinde yer ald›¤› bloklar›n harita üzerindeki konumlar›n›, konutlar hakk›ndaki
bilgileri ve görüntülerini bulabilirsiniz.
• Konut tercihlerini yapabilmeniz için,
a) H›zl› Tercih
b) Plandan Tercih ekranlar›nda iki farkl› yöntemi kullanabilirsiniz.
• Konut Arama ekran›, istedi¤iniz özellikleri içeren konutlar›n listesini görebilmenizi sa¤lar.
• Tercih Listem ekran›ndan, yapt›¤›n›z tercihleri liste halinde ekranda görebilir, isterseniz Excel ortam›nda liste ç›kt›s› alabilirsiniz.
• Online Üye Hizmetleri’nde “‹K‹TELL‹ OYAKKENT 2. ETAP 2.FAZ KONUT PROJES‹NDEK‹ 458 KONUT TERC‹H ‹fiLEMLER‹” (fiekil 1)
linkine her t›klad›¤›n›zda bundan sonra yapaca¤›n›z ifllemlere iliflkin bir taahhüt ekran› (fiekil 2) görüntülenecektir. Bu ekran›n sa¤ alt
köflesindeki kutucu¤u iflaretleyip “Tercih Sistemine Gir” butonuna t›klad›ktan sonra tercih yapmaya bafllayabilirsiniz. Ayr›ca bu ekranda
sistemimizde kay›tl› olan adres bilginiz de görüntülenecektir. Size daha h›zl› ve sorunsuz flekilde ulaflabilmemiz için adres bilginizi
güncellemeniz gerekmektedir. Gerekli güncellemeyi yap›p “Tercih Sistemine Gir” butonuna t›klad›ktan sonra tercih yapmaya bafllayabilirsiniz.
Adres alan› bofl ise doldurmadan tercih ifllemlerine bafllaman›za izin verilmeyecektir.
fiekil 2: Taahhüt ekran›
48
1.VAZ‹YET PLANI
OYAK Konut Tahsis Sistemi’ne girifl yap›ld›¤›nda ilk
olarak tahsis edilecek konutlar›n vaziyet plan›n›n
incelenebilece¤i “VAZ‹YET PLANI” ekran› aç›l›r. Bu
ekranda tahsis edilen konutlar›n etkileflimli (t›klanabilir)
haritas› görüntülenmektedir (fiekil 3). Haritan›n
görüntülenmeyen k›s›mlar›na haritan›n alt›ndaki ve
sa¤›ndaki yatay ve düfley kayd›rma çubuklar›
kullan›larak ulafl›labilir. Haritadaki binalar›n üzerine
t›klayarak o binada bulunan dairelerin bilgilerine
ulafl›l›r. Blok resimlerinin üzerindeki oklar ilgili
bloklar›n girifllerini göstermektedir. (fiekil 4). Daire
bilgileri haritan›n yan›nda listelenir. Listenin
görüntülenmeyen k›s›mlar›na listenin sa¤›ndaki düfley
kayd›rma çubu¤u kullan›larak ulafl›labilir. Daire
listesinde e¤er daire tercih edilmiflse kaç›nc› s›rada
tercih edildi¤i, dairenin tercih kodu, kat›, konumu,
cephesi ve fiyat› da görüntülenir.
fiekil 3 : Vaziyet Plan›
fiekil 4 : Daire Listesi
49
OYAK KONUT TERC‹H S‹STEM‹ KULLANIM KILAVUZU
2. HIZLI TERC‹H
fiekil 5 : H›zl› Tercih
Proje duyurusunda veya OYAK Web Sayfas› Online
Üye Hizmetleri bölümünde yer alan konut tahsis
sistemindeki vaziyet plan›n› kullanarak ayr› bir
k⤛t üzerine s›ralad›¤›n›z tercih listesini h›zl› bir
flekilde sisteme girebilmeniz için “ HIZLI TERC‹H”
ekran› oluflturulmufltur (fiekil 5). Bu ekran elinde
haz›r listesi olan üyelerimizin tercih listelerini
h›zl› bir flekilde girmesini sa¤lar. Liste tercih
s›ras›na göre s›ralanm›fl ve yan›nda tercih s›ras›n›
gösteren bofl metin kutular›ndan oluflur. Bu
alanlara her tercih s›ras› için belirlenen daire kodu
girilir. Daire kodlar›n›n girildi¤i metin kutular›na
fare t›klamas› ile ulafl›labilir. ‹stedi¤iniz dairenin
numaras›n› yazd›ktan sonra “ENTER” tufluna
basman›n veya baflka bir kutucu¤a t›klaman›z
sonucunda girilen tercih otomatik olarak
kaydedilir. E¤er yapt›¤›n›z tercihi silmek isterseniz
butonuna t›klayarak tercihinizi silebilirsiniz.
Tercihleriniz aras›nda s›ralama de¤iflikli¤i yapmak
için ve butonlar›n› kullanabilirsiniz.
50
OYAK KONUT TERC‹H S‹STEM‹ KULLANIM KILAVUZU
3. PLANDAN TERC‹H
Ekran›n sol k›sm›nda vaziyet plan› bulunmaktad›r. “Vaziyet Plan›” sayfas›ndaki tüm ifllemler ve bilgiler bu k›s›mda da
aynen geçerlidir. Detayl› bilgi için “Vaziyet Plan›” bafll›¤› incelenmelidir. Bu ekran önceden daire tercihlerini yapmam›fl
ve tercih listesinde tercih kayd›rma, ekleme, silme ifllemleri yapmak isteyen üyelerimize gerekli araçlar› sunmaktad›r (fiekil
6). Ekran›n ortas›nda ve sa¤ alt›nda çeflitli liste ifllemleri için gerekli araçlar yer al›r. Bu araçlar ve kullan›m flekilleri
afla¤›da s›ralanmaktad›r:
fiekil 6 : Plandan Tercih
a. Tercih Ekleme
Tercih listenize tercih eklemek için daire listesinde ilgili dairenin yan›nda bulunan “ekle” butonuna t›klaman›z yeterlidir.
Seçti¤iniz daire ilk bofl tercih sat›r›na eklenecektir.
b. Tercih Yukar› Kayd›rma
Tercihin bir s›ra yukar›s› dolu ise afla¤›daki tercih yukar›daki tercih ile yer de¤ifltirir. Bu ifllem için tercih sat›r›n›n sonunda
bulunan butonuna t›klaman›z yeterlidir.
c. Tercih Afla¤› Kayd›rma
Tercihin bir s›ra afla¤›s› dolu ise afla¤›daki tercih afla¤›daki tercih ile yer de¤ifltirir. Bu ifllem için tercih sat›r›n›n sonunda
bulunan butonuna t›klaman›z yeterlidir.
d. Tercih Silme
Bu ifllem için tercih sat›r›n›n sonunda bulunan butonuna veya daire listesinde bulunan “sil” butonuna t›klaman›z yeterlidir.
51
OYAK KONUT TERC‹H S‹STEM‹ KULLANIM KILAVUZU
4. ARAMA
‹stedi¤iniz özelliklere uyan konutlar›n listesini alabilmeniz için “KONUT ARAMA” ekran› kullan›l›r (fiekil 7). Tahsis edilecek
konutlar›n blok numaralar›, katlar›, konumlar›, cepheleri ve fiyatlar› listeler halinde sunulmaktad›r. ‹stenilen özellikleri
diledi¤iniz flekilde seçebilirsiniz. “KONUT ARAMA” ekran›nda yap›lan seçenekleri temizlemek için “SEÇENEKLER‹
TEM‹ZLE” butonuna t›klayabilirsiniz. Ayr›ca sunulan seçenek listelerinden seçilen de¤erler klavyedeki “CTRL” tuflu bas›l›
tutulurken üstlerine t›klanarak iptal edilebilir veya seçilebilir. Seçenek listelerinde belli bir aral›¤› seçmek için klavyedeki
“SHIFT” tuflu bas›l› tutulurken bafllang›ç ve bitifl de¤erlerine t›klanabilir.
fiekil 7 : Arama
fiekil 8 : Arama sonuçlar›
52
OYAK KONUT TERC‹H S‹STEM‹ KULLANIM KILAVUZU
5.TERC‹H L‹STEM
Oluflturdu¤unuz tercih listesine ulaflabilece¤iniz, listeyi bilgisayara indirilebilece¤iniz ve tercih baflvurusunu iptal
edilebilece¤iniz k›s›md›r (fiekil 9). Bu k›s›mda, oluflturdu¤unuz tercih listesi incelenebilir. Listenin di¤er sayfalar›na
listenin en alt›ndaki sayfa butonlar› kullan›larak ulafl›labilir. E¤er listede taslak çal›flma yap›ld›ysa veya liste istenilen
düzende oluflmad›ysa “L‹STEY‹ TEM‹ZLE” butonuna t›klanarak liste temizlenebilir. Yanl›fll›kla listenin temizlemesini
engellemek için sistem bu aflamada onay isteyecektir. Listeyi temizleme ifllemi tercih iflleminden vazgeçildi¤i anlam›na
gelmez. Hala tercih baflvurusu yap›yor kabul edilirsiniz ancak o ana kadar girmifl oldu¤unuz tercihlerinizin tamam› iptal
olur. Tercih baflvurunuzu “BAfiVURUMU ‹PTAL ET” butonuna t›klayarak iptal edebilirsiniz. Bu ifllemin geri dönüflü
olmad›¤› için sistem taraf›ndan uyar› verilir. Uyar› mesaj› ekran›n› onaylarsan›z baflvurunuz iptal edilir, listeniz silinir ve
sistem kapat›l›r. Dilerseniz OYAK Web Sayfas› Online Üye Hizmetleri bölümüne girerek tercih ifllemine en bafltan
bafllayabilirsiniz.
fiekil 9 : Tercih Listem
GENEL GÖRÜNÜfi
‹K‹TELL‹ OYAKKENT 1 ve 2. ETAPLAR GENEL GÖRÜNÜfi

Benzer belgeler