GDO devleri Gerçek Kıyamet Peşinde mi? - Üzüm

Transkript

GDO devleri Gerçek Kıyamet Peşinde mi? - Üzüm
Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý
GDO devleri Gerçek Kýyamet Peþinde mi?
F. William Engdahl:
Alman asýllý Amerikalý araþtýrmacý gazeteci F. William Engdahl, tarým sektörünü elinde tutan GDO devlerinin, insanlýk için gerç
kýyamet yaratacaðýný söylüyor. Ýddialarý son derece ürkütücü. Norveç’teki küresel tohum deposuyla amaçlanan arî üstü
mý, yoksa istenmeyen ýrklarý yiyeceklerle kýsýrlaþtýrmak mý?
SVALBARD TOHUM DEPOSU
Norveç’in kuzeyindeki Spitsbergen adasýnda “Svalbard Küresel Tohum Deposu” adý verilen o ambar,
Mart 2008 itibariyle resmen faaliyete baþladý. Donmuþ bir daðýn 130 metre altýna inþa edilen ambarda, þu anda dünyanýn dört
yanýndan yaklaþýk 3 milyon farklý tohum özel ambalajlarda saklanýyor. Kuzey Kutbu’na 1100 kilometre uzaklýkta olan
buzdaðý ambarýnda, bazý dayanýklý tohumlar 1000 yýl kadar bozulmadan kalabilecek. Her türlü nükleer saldýrýya, patlamaya v
depreme dayanýklý olan bu tohum deposuna “kýyamet tohum deposu” da deniyor. Dünya üzerindeki tüm tohum
çeþitlerini biraraya getirmeyi hedefleyen ambarýn amacý, gelecekte dünyanýn baþýna gelebilecek nükleer savaþ, meteor düþme
iklim deðiþimi gibi bir felaket durumunda, tohum çeþitliliðinin korunmasýný saðlamak.KIYAMET MUHAFIZLARI
Soru: Svalbard Küresel Tohum Deposu’nun finansörleri kimler?
Cevap: Öncelikle, bu ambarýn Global Crop Diversity Trust (GCDT- Küresel Hasat Çeþitliliði Örgütü) aracýlýðýyla iþletildiðini söyle
Nisan 2009 rakamlarýna göre 123 milyon dolarlýk bir finansmanlarý var. Roma’da kurulan bu örgütün baþýnda Kanadalý
Margaret Catley-Carlson bulunuyor. 1998′e dek New York merkezli Nüfus Konseyi’nin de (Population
Council) baþkanýydý. Bu konsey, John D. Rockefeller’ýn nüfus popülasyonunu düþürmek amacýyla, 1952′de kurd
aile planlamasý adý altýnda geliþmekte olan ülkelerde kýsýrlaþtýrma çalýþmalarý yürüten bir konsey. Diðer GCDT üyeleri arasýn
Dream Works Animation’a baþkanlýk eden Lewis Coleman da var. Coleman, ABD’nin en büyük Pentagon
anlaþmalý askeri endüstri þirketi olan Northrup Grumman Corporation’ýn da kurul baþkanýydý.
ÖRGÜTÜN FÝNANSÖRLERÝ
1) Geçen yýl þirketin aktif yönetiminden çekilerek kurduðu Bill-Melinda Gates Vakfý aracýlýðýyla kendini Asya ve Afrika’da
çiftçilere yardýma adayacaðýný beyan eden Microsoft’un kurucusu Bill Gates!
2) Dünyanýn en büyük patentli GDO tohum ve tarým kimyasallarý devi ABD’li DuPont / Pioneer Hi-Bred!
3) Yine bir ABD’li GDO devi Monsanto!
4) Ýsviçre menþeli GDO tohum ve tarým kimyasallarý þirketi Syngenta!
5) 1970′lerde 100 milyon dolarlýk bir kaynakla “Yeþil Devrim” diye bilinen tohumda gen devrimini
baþlatan ve tarýmsal deðiþim ile ideal genetik saflýðý saðlama çalýþmalarýný yürütmek üzere dünyanýn en büyük vakýflarýndan
devi Rockefeller!
6) ABD, Ýngiltere, Norveç, Almanya, Ýsviçre ve Kanada’dan da devlet fonlarý aktarýlýyor.
Yani özetle, GDO tohumlarý az geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelere yayarak tarlalardan orijinal tohumlarýn kökünü kazýyan þirke
þimdi dünya üzerindeki tüm orijinal tohumlarý olasý bir kýyamet günü için kutuplarda buzdan bir adaya saklýyor.
Dünya’nýn pek çok ülkesinde “zaten var olan tohum depolarý”na ne gibi bir felaket gelecektir ki,
Svalbard’a muhtaç kalýnacaktýr?
“EBU GARÝB TOHUMLARI” NEREDE?
Soru: Nükleer savaþ, iklim deðiþimi veya meteor düþmesinin dýþýnda bir felaketten mi söz ediyorsunuz?
Cevap: Evet, planlý bir felaketten söz ediyorum. Bunu anlamak için yalnýzca 2003 Amerikan bombardýmanýndan sonraki
Irak’a bakmak yeterli. Irak medeniyetlerin beþiði ve binlerce yýl önce buðday tarýmýnýn doðduðu yerdir. Ebu Garib&rsquo
yüzlerce yýlda geliþtirilen buðday tohumu çeþitlerinin yer aldýðý bir tohum bankasý bulunuyordu. Amerikan bombardýmanýndan
o tohum mahzeni tarihe karýþtý. Artýk kimse o tohumlarýn nerede olduðunu bilmiyor. Düþünün, dünyadaki tüm tohum çeþitleri NA
destekli Svalbard’da biraraya getirilip kontrol altýna alýndýðýnda, dünyadaki diðer paha biçilmez tohum bankalarýný sava
ve terörist eylemler ile yok etmek çok kolay olacak! Sonrasýnda da Monsanto ve DuPont gibi devler, kendi GDO tohumlarýný
tüm dünya çiftçilerine tek elden sunabilecekler. Yani tüm tohum çeþitlerini ele geçirdikten sonra dünyanýn diðer tohum bankalarý
tekel oluþturabilmek amacýyla yok edebilirler.
Soru: Peki, tekel olma arzusunun temelinde yatan tek sebep ekonomik mi?
Cevap: Hayýr. Bunu açýklamak için önce kýyamet muhafýzlarýnýn kimliklerinden ve geçmiþte neler yaptýklarýndan biraz söz ede
Rockefeller, 1971′de Uluslararasý Tarým Araþtýrmalarýnda Küresel Danýþmanlýk Grubu olan CGIAR’ý kurdu.
CGIAR, üçüncü dünya ülkelerinin bilim adamlarýnýn ve agronomistlerinin (tarým uzmaný) “modern tarým ürünü”
kavramlarýnda uzmanlaþmalarý ve ABD’de öðrendiklerini ülkelerine götürmeleri ile yakýndan ilgilendi. GDO’lu
“Gen Devrimi”nin yaygýnlaþmasý için paha biçilmez bir etki þebekesi oluþturdular. CGIAR, daha etkin olabilmek içi
BM Gýda ve Tarým Örgütü’nü (FAO), BM Ýlerleme Programý’ný ve Dünya Bankasý’ný da iþin içine dâhil e
“ROCKEFELLER, HÝTLER’ÝN DE FÝNANSÖRÜYDÜ”
Soru: Üstün ýrk yaratma projesi taný ola-rak nasýl bir þey?
Cevap: Rockefeller Vakfý’nýn ve zengin finans kurumlarýnýn 1920′lerden beri genetik olarak üstün ýrk yaratmayý
meþrulaþtýrmak için kullandýklarý öjenik bilimi, daha sonradan genetik mühendisliði olarak deðiþtirilmiþtir.
Hitler ve Naziler, buna ari üstün ýrk diyorlardý. Hitler’in öjenik çalýþmalarý, da bugün Svalbard’a milyonlarca dolar
akýtan Rockefeller Vakfý tarafýndan finanse edilmiþti. Rockefeller Vakfý, Third ReIch’s Kaiser WiIhelm
Instilutcs’nün “ari ýrk öjenik çalýþmalarýný” finanse ediyordu. 2. Dünya Savasý’nda, ABD resmi olara
savaþa Hitler Almanya’sýnýn karsýsýnda olarak girerken, Rockefeller Standard Oil Group, illegal olarak Alman
Luftvvaffe ve VVehrmacht birliklerine petrol nakline devam etti. Bununla ilgili ABD Senato araþtýrmasý da yapýldý.
Rockefeller Vakfý, insaný, “gen dizilimleri”ne indirgemeye çalýþan sözde moleküler biyoloji bilimini yaratmýþtý ve
sonunda insan özelliklerini istenen þekilde deðiþtirmeyi amaçlýyorlardý. Hitler’in Öjenikçi bilim adamlarý, 2. Dünya
Savaþý’ndan sonra sessizce ABD’ye götürülmüþ ve çeþitli yaþam formlarýnýn genetik olarak tasarlanmasý konusu
http://www.uzumsen.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 23:50
Üzüm-Sen, üzüm üreticileri sendikasý
adýmlarý atmýþlardýr.
GIDALAR ÝLE “NEGATÝF OJENÝK”
Soru: Amaç tarým yani gýdalar üzerinden üstün ýrk yaratmak mý?
Cevap: Aslýnda daha da kötüsü. Rockefeller, Carnegie, Harriman ve diðer zengin elit aileler tarafýndan fonlanan öjenik (üstün ýrk
yaratma) lobisinin, 1920′den beri biricik amacý “negatif öjenik”tir. “Negatif ojenik”
istenmeyen soylarýn sistemli bir þekilde yok edilmesidir. Aile Planlamasý Enternasyonali’nin kurucusu, koyu öjenikçi ve
Rockefeller ailesinin yakýn dostu Margaret Sanger, 1939′da Harlem’de “Negro (Zenci)
Projesi” adý altýnda bir proje baþlattý. Bu projenin ne olduðunu bir arkadaþýna yazdýðý mektupta açýkça dile getiriyordu:
“Negro (Zenci) nüfusu, ortadan kaldýrmak istiyoruz.”
Soru: Negatif öjenik bir kýsýrlaþtýrma projesi mi?
Cevap: Örnekler üzerinden gidelim. Küçük bir Kaliforniya biyoteknoloji þirketi olan Epicyte, genetik mühendisliði marifetiyle,
yendiðinde erkeði kýsýrlaþtýran bir mýsýr geliþtirdiklerini açýkladý. Epicyte, Svalbard’ýn iki sponsoru olan DuPont ve Syng
ile teknolojilerini yaymak için ortaklýk kurmuþtu. Çok ilginçtir ki Epicyte, genetiði deðiþtirilmiþ sperm öldürücü mýsýrý, ABD Tarým
Bakanlýðý’ndan (USDA) aldýðý araþtýrma fonuyla geliþtirmiþti.
Bir baþka örnek; 1990′larda BM Dünya Saðlýk Örgütü, Nikaragua, Meksika ve Filipinler’de 15 ila 45 yaþlarý arasýn
milyonlarca kadýnýn tetanoza karþý aþýlanmasý için bir kampanya baþlattý. Erkekler de tetanoz olabilirdi, ancak aþý erkeklere
yapýlmadý. Bu þüphe uyandýrýcý durumdan ötürü Katolik bir kilise organizasyonu olan Comite Pro Vida de Mexico (Meksika Yaþ
Komitesi) aþýlarý test ettirdi. Test sonuçlarý ile, Dünya Saðlýk Örgütü’nün(WHO), yalnýzca çocuk doðuracak yaþtaki kadý
aþýlarýn Chorionic Gonadotrophin (hCG) içerdiði ortaya çýktý. Doðal bir hormon olan hCG, tetanoz toksoid taþýyýcýlarýyla birleþ
kadýnlarýn hamile kalmasýný engelleyen antikorlarý üretiyordu.
Daha sonradan ortaya çýktý ki Rockefeller Vakfý, Rockefeller Nüfus Konseyi, Dünya Bankasý ve ABD Ulusal Saðlýk Enstitüleri,
Dünya Saðlýk Örgütü(WHO) için tetanoz taþýyýcýn bir kýsýrlaþtýrma aþýsý üretmek için 1972′de 20 yýllýk bir proje baþla
Svalbard Kýyamet Tohum Deposu’nun ev sahibi Norveç hükümeti kýsýrlaþtýrýcý aþýnýn üretilmesi için 41 milyon dolar ba
Kaynak:Dilek Ayman / www.karasaban.net
http://www.uzumsen.org
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 23:50

Benzer belgeler