polsan polis güvence planı

Transkript

polsan polis güvence planı
POLSAN POLİS GÜVENCE PLANI
TEMİNATLAR –Limitler
Teminatlar
Konut Paket Sigortası
Vefat Eğitim Sigortası
Maluliyet Eğitim Sigortası
Nakliyat Sigortası
Silah Sigortası
Teminat Limiti
Beher yıl için Azami 10.000 TL
Poliçe Süresince Azami 10.000 TL
Poliçe Süresince Azami 10.000 TL
Olay Başına ve beher yıl için azami 10.000 TL
Olay Başına ve beher yıl için azami 1.000 TL
A- KONUT PAKET SİGORTASI
Tanım: Sigortalının Evinde bulunan bina ve eşyaların;
(Yangın, Yıldırım, İnfilak, Sel/su baskını, Yer kayması, Hırsızlık (Her halükarda,
ziynet eşyaları, kıymetli evrak, nakit kıymetler teminat haricidir.), Dahili su,
Duman, Yangın Mali Mesuliyet ( 2.000-TL limitli), Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk
Hareketleri, Terör, Kötü Niyetli Hareketler, Kar ağırlığı, Kara taşıtları çarpması,
Hava taşıtları çarpması, Fırtına, ve Konut Asistans Hizmetleri) zarar görmesi
durumunda maddi zararların temini, risk adresinde bulunan bina ve eşyaların
toplam sigorta bedeline bakılmaksızın, seçilen plan dahilinde ilk ateş poliçesi
esasına* göre yapılır.
İzolasyon Yetersizliği; ( Limit: 1.000-TL)
Poliçe başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 gün içinde izolasyon yetersizliği sebebiyle
meydana gelebilecek olan hasarlar teminat haricidir.Bitişik nizam binanın yıkılması
ile ortaya çıkan sıvasız yan cepheden sızan sular,
- Kaba ve ince sıvası yapılmış ancak boyası yapılmamış cepheden sızan sular,
- Yer süzgeci bulunmayan balkonlarda biriken suların, alt kata ve/veya kapı
altlarından sigortalı kata sızması,
- Isı izolasyonu eksikliği/kaybı nedeniyle oluşacak terleme, küflenme ve
benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar,
- Her türlü izolasyon masrafları,
- Dış cephe ve çatıda meydana gelen hasarlar, teminat kapsamı dışındadır.
* İlk Ateş Poliçesi: Malın veya tesisin toplam değeri üzerinden değil, sigortalı ve
sigortacının aralarında belirledikleri bir değer üzerinden poliçeleşmesidir. Bu
durumda, sigortacının azami sorumluluğu belirlenen değer kadardır. Bu değerin
üzerindeki hasarlar sigortacının sorumluluğuna girmez.
Ankara Sigorta Konut Yardım Hizmetleri
1) Su Tesisatı Hizmeti: Sigortalının ikamet ettiği konutun su tesisatındaki
kırılma/patlama nedeniyle acil tamir gerektiren durumlarda, standart
malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami 150 TL limit
dâhilinde, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere ödenir.
2) Elektrik Tesisatı Hizmeti: Sigortalının ikamet ettiği Konutun dahili elektrik
tesisatında (elektrik sigortasından priz/elektrik anahtarlarına kadar)
meydana gelebilecek ve Konuta elektrik enerjisinin ulaşmasını engelleyecek
problemlerde, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına
azami 150 TL limit dahilinde, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak
üzere ödenir.
3) Çilingir Hizmeti: Sigortalının ikamet ettiği Konut anahtarının kaybedilmesi,
unutulması, kazaen veya hırsızlık neticesinde hasarı gibi durumlarda Konuta
girilebilmesi için, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına
azami 150 TL limit dahilinde, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak
üzere ödenir. Ek anahtar yaptırılması, kilit değiştirilmesi sonucu oluşacak
malzeme masrafları kapsam dışıdır.
4) Cam İşleri Hizmeti: Sigortalının ikamet ettiği Konutun dış yüzey camlarının
herhangi bir sebeple kırılması durumunda Turasist bir camcıyı Konut adresine
yollama, standart malzeme ve işçilik masraflarını her bir olay başına azami
150 TL'ye kadar, bir yıl içinde azami 3 defaya mahsus olmak üzere ödenir.
444 1936 numaralı Ankara Sigorta Müşteri İletişim Merkezi hattı aranmadan,
Assistance hizmetleri (Elektrik-Su Tesisatçısı, Çilingir, Camcı) alındığı durumlarda,
sigortalının kendi ödemiş olduğu ücretleri geri alma hakkı yoktur.
“Eksper atama”
Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atama
hakkı olup bu yönde talebin olması halinde atama işlemleri Sigorta Bilgi Merkezi
nezdinde teşkil edilen "Eksper Atama ve Takip Sistemi" üzerinden yapılabilecektir.
B- EĞİTİM SİGORTASI
Teminatlar
 Kazaen Vefat
 Kazaen Daimi Maluliyet
Yaş: 0- 24 Yaş arası eğitim gören çocuklar
Teminatlar
Sigortalıyı, sigorta müddeti içinde maruz kalacağı bir kaza neticesinde ölüm ve
sürekli sakatlık hallerini, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçede
yazılı limitlere kadar teminat altına alır. Ayrıca Ferdi Kaza Sigortası Genel
Şartlarınca ek sözleşme ile dahil edilebilecek Motosiklet ve takma motorlu bisiklet
kullanmak ve bunlara binmek, Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması
ve terör hali teminata dahil olup diğer haller teminat haricidir.
Sigortalının poliçe geçerlilik süresi içerisinde yukarıda belirtilen kapsamda bir kaza
sonucu yaşamını kaybetmesi halinde, eğitim gören çocuk / çocuklarının eğitim
masrafları için, seçilen limitler dahilinde bir defaya mahsus olmak üzere çocuğun
kendisine veya yasal temsilcilerine ödenen teminattır.
Sigortalının eğitim gören çocuğu bulunmadığı takdirde, ferdi kaza teminatı
kapsamında kanuni varislerine ödenen teminattır.
C- NAKLİYAT SİGORTASI
Polsan üyesi polislerin bu ürünü satın almaları durumunda poliçe süresi içinde il
ve/veya ilçeler arası nakil sebebiyle yapacakları taşınma esnasında taşıtın
uğrayabileceği bir kaza neticesinde polsan üyesi olan polislerin eşyalarına
gelebilecek zararlar teminat kapsamındadır. Teminat kapsamına yükleme ve
boşaltma esnasında oluşabilecek zararlar da dahildir. Teminat her bir olayda olup
yıllık sayı sınırlaması bulunmamaktadır.
Sigorta teminatı:
İşbu nakliyat sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan emteanın nakliye
rizikolarına, Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları ve ekli Kamyon Klozunda yazılı
rizikolar mucibince teminat verilmiştir.
Kamyon Klozu:
İşbu sigorta deniz yoluyla yapılacak emtia nakliyatına mahsus umumi şartların 1, 8,
17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırmak ve kamyon veya treylerle yapılacak sevkıyata
kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ateş, yıldırım, seylâp, dere
taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon
veya treylerin devrilmesi, yanması ve çarpışması neticesinde taşınan malın
uğrayacağı ziya ve hasarları muafiyetsiz temin eder. Kaza olmaksızın meydana
gelen hasarlar teminat haricidir.
Sigorta, malların nakledilmek üzere kamyona veya treylere yüklendiği anda başlar
ve nakil vasıtasının poliçede gösterilen mahale varışı ile sona erer. Sigorta, malları
taşıyan kamyon yada treylerin, göl veya denizdeki nakillerine de denizyoluyla
yapılacak emtia nakliyatına mahsus umumi şartlar şeraiti gereğince akdedilmiştir.
Diğer Şartlar:
-Sigortalı emteada yükleme ve boşaltma esnasında meydana gelebilecek hasarlar
sigorta teminatına dahil olup, her bir hasar ve olay başına 1.000 TL tenzili muafiyet
uygulanacaktır.
-Sigortalı emteanın, kapalı kasa araçla ve /veya üzeri su geçirmez, delik / yırtık
olmayan sağlam bir branda ile örtülü araçlarla sevk edilmesi esastır. Aksi halde
verilen sigorta teminatı geçersizdir.
-Taşımaların, nakliyeci firmalar tarafından yapılması esas olup, sigortacının taşıyıcı
firmaya karşı her türlü rucü hakkı saklıdır.
Hasar İhbar Yükümlülüğü:
-Sigortalı emtia sahibi, herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda en seri
haberleşme aracı ile şirket merkezine veya Ankara Sigorta Müşteri İletişim
Merkezinin 0212 444 1936 numaralı telefonuna ihbarda bulunması gerekmektedir.
Sigortalı emtia sahibi, şahsına ait ev eşyasında hasar olduğunu öğrendiği andan
itibaren 5 (beş) gün içerisinde sigortacıya ihbarda bulunacaktır.
Hasar ihbarında;
*Mağdur isim ve soyadını,
*Polis Bakım ve Yardım Sandığına ait ortak numarasını,
*Hasar tarihini, hasar yerini, hasar nedenini,
*Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ile eksperin irtibata geçeceği kişinin irtibat
bilgilerini,
*Hasarlı emteanın resimlerini,
Şirket merkezine veya Ankara Sigorta Müşteri İletişim Merkezine iletecektir.
-Sigorta şirketi, hasar ihbarını aldıktan sonra uygun gördüğü takdirde, kazanın
gerçekleştiği mahale de eksper görevlendirebilecektir.
-Sigorta ettiren tarafından bildirimi yapılan hasarlı eşyaların, uygun bir yerde
ekspertiz yapılabilmesi amacıyla muhafaza edilmesi esastır. Aksi halde verilen
sigorta teminatı geçersiz olacaktır.
-Sigorta ettiren bir hasar vukuunda, taşıyıcı firmanın yetkilisinin/sürücüsünün ve
sigortalı emtia sahibinin(ev eşyası sahibinin) birlikte imzalayıp onayladığı, nakliye
ve taşıma esnasında meydana gelen hasar bilgilerinin (olayda hasarlanan emtea
listesinin, emtea hasar tutarının) belirtildiği yazıyı sigorta şirketine iletmekle
yükümlüdür.
D- SİLAH SİGORTASI
Polsan üyesi polislerin poliçe süresi içerisinde silahlarının çalınması durumunda
devreye giren sigorta 1.000 TL teminat dâhilinde güvence sağlamaktadır.
SİGORTA KONUSU VE KAPSAMI :
Emniyet Hizmetleri sınıfı personeline görevlerinde kullanılmak üzere bedeli
mukabili satılan zat’i demirbaşa kayıtlı tabancanın gasp, zor ve şiddet kullanılarak
ele geçirilmesi hırsızlık ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartlarında teminat dışı
bırakılmasına rağmen, kaybolma dahil her türlü yitirilmesi sonucu Emniyet Genel
Müdürlüğü İkmal Bakım Daire Başkanlığınca belirlenen fiyatlar dikkate alınarak
zararı tazmin edilir.
TAZMİN EDİLECEK BEDEL:
Tazminat ödenecek silah kaybedilen silahtır. Tazmin edilecek bedel yeni alınacak
silah bedeli değil, (kusurlu olması halinde yeni tabanca satışının yapılmasında
ödeyeceği iki kat bedel dikkate alınmayacaktır) kaybedilen silahın Emniyet Genel
Müdürlüğü İkmal Bakım Daire Başkanlığınca belirlenen birim fiyat cetvelinde
belirtilen değeridir.
Hasar İhbar Yükümlülüğü;
Herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda sigortalı en seri haberleşme aracı ile
şirket merkezine veya Ankara Sigorta Müşteri İletişim Merkezinin 0212 444 1936
numaralı telefonuna ihbarda bulunması gerekmektedir. Sigortalı hasarını poliçenin
geçerli olduğu sürece talep edebilir.
Hasar ihbarında;
-Mağdur isim ve soyadını,
-Polis Bakım ve Yardım Sandığına ait ortak numarasını,
-Hasar tarihini hasar yerini ve hasar nedenini,
-Emniyet Gn. Md lüğünün gasp hırsızlık kaybolmaya ilişkin zaptı,
-Demirbaşa kayıtlı tazminata konu silahın sahibi olduğunu gösterir belge,
-EGM İkmal Bakım Daire Başkanlığı tarafından belirlenmiş olan tazminata konu
silahın değerini gösterir belge,
-Tazminat ödenecek silah, kaybedilen silahtır. Tazmin edilecek bedel yeni alınacak
silah bedeli değil (kusurlu olması halinde yeni tabanca satışının yapılmasında
ödeyeceği iki kat bedel dikkate alınmayacaktır) kaybedilen silahın Emniyet Genel
Müdürlüğü İkmal Bakım Daire Başkanlığınca belirlenen birim fiyat cetvelinde
belirtilen değeridir.

Benzer belgeler