Hint Kınası ile Yapılan Geçici Dövmeye Bağlı Lokalize

Transkript

Hint Kınası ile Yapılan Geçici Dövmeye Bağlı Lokalize
Yeni Tıp Dergisi 2014;31:205-206
Olgu sunumu
Hint Kınası ile Yapılan Geçici Dövmeye Bağlı
Lokalize Hipertrikoz: Bir Olgu
(Localized hypertrichosis due to temporary henna tattoo: A case report)
Havva Kaya AKIŞ, Bengü Çevirgen CEMİL, Filiz CANPOLAT, Müzeyyen GÖNÜL
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, ANKARA
ÖZET
Geçici dövmeler son yıllarda özellikle tatil yörelerinde
çocuklar ve gençler arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Dövmenin geçici olması, işlemin kısa sürmesi,
ağrısız ve ucuz olması tercih nedenleridir. Ancak
geçici dövmenin ana maddesi olan hint kınasına,
işlem süresini kısaltmak ve dövme rengini koyulaştırmak amacıyla eklenen para-fenilendiamin gibi katkı
maddeleri, sıklıkla allerjik kontakt dermatite neden
olmaktadır. Hipertrofik skar, keloid, hiperpigmentasyon, hipopigmentasyon ve hipertrikoz geçici dövmelere bağlı geliştiği bilinen diğer komplikasyonlardır.
Lokalize hipertrikoz, az sayıda olguda bildirilmiş olup
geçici özelliktedir ve tedavi gerektirmez. Yaz tatili
sırasında sırtına hint kınası ile yaptırdığı geçici dövme
sonrası allerjik kontakt dermatit ve lokalize hipertrikoz gelişen 8 yaşında erkek çocuk olguyu sunmaktayız.
ABSTRACT
Temporary henna tattoos have been more common
among children and young adults especially on
holiday spots in recent years. It is favourite because
tattoo is temporary, the process takes short time, it
is painless and cheap. However, the additives such as
paraphenylenediamine used in henna tattoo mixtures
in order to shorten the application time and to darken
the color of henna, often cause allergic contact
dermatitis.The other complications due to temporary
henna tatoos are hypertrophic scar, keloid,
hyperpigmentation, hypopigmentation and hypertrichosis. Localized hypertrichosis is reported in only a
few cases, it is temporary and treatment is not
necessary. We report a 8-year-old boy who
developed allergic contact dermatitis and localized
hypertrichosis on his back after temporary henna
tattoo in summer holiday.
Anahtar Kelimeler: Dövme; hint kınası; hipertrikoz
Key Words: Tattoo; henna; hypertrichosis
GİRİŞ
Hint kınası ile yapılan geçici dövmelerin özellikle
tatil yörelerinde çocuklar ve gençler arasında
popülaritesi giderek artmaktadır. Ülkemizde de
özellikle yaz aylarında, Akdeniz ve Ege kıyılarında,
çocuklar ve gençler geçici dövmelere giderek artan
yoğunlukta ilgi göstermektedir. Hint kınasının İslam ülkelerinde kullanımı gelenekseldir. Hint kınası,
Lawsonia alba bitkisinin çiçekleri ve kuru yapraklarından elde edilen yeşilimsi renkte doğal bir
tozdur1,2. Lawsone (2-hidroksi-1, 4-naftokinon) ise
aktif maddesidir1,3. Doğal hint kınasının deriden
emilimi saatler sürer, kahverengimsi-turuncu bir
renk oluşturur, nadiren allerjik ve irritan
reaksiyonlara neden olur1,2. Ancak geçici dövmeler
hazırlanırken uygulama süresini kısaltmak ve
oluşacak dövme rengini koyulaştırılmak amacıyla
hint kınası içine para-fenilendiamin gibi bazı katkı
maddeleri karış-tırılmaktadır. Para-fenilendiamin
güçlü bir allerjendir
Yazışma adresi:
Dr.Havva Kaya AKIŞ
Dışkapı Yıldırım Bayezit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği,
Ankara
e-mail: [email protected]
Yazının geldiği tarih : 14.10.2013
Yayına kabul tarihi : 18.11.2013
ve hint kınası ile yapılan geçici dövmelere bağlı
gelişen allerjik kontakt dermatitin major sebebidir.
Ayrıca, geçici dövmeler sonrası kalıcı skar, keloid,
hiper veya hipopigmentasyon, kalıcı sensitizasyon
gibi komplikasyonların gelişme riskini de artırır4,5.
Geçici dövmelere bağlı lokalize hipertrikoz az
sayıda olguda bildirilmiş nadir bir komplikasyondur3,5,6.
OLGU
8 yaşında erkek çocuk, yaz tatili sırasında
sırtına yaptırdığı geçici dövme sonrası birkaç gün
içinde dövme alanında kaşıntı, kızarıklık, kabarıklıklar ve sulantı şikayetinin olduğunu ancak tatili
sırasında herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurmadığını belirterek şikayetlerinin yaklaşık 5-6 gün
içinde kendiliğinden azalmaya başlamasıyla beraber bu kez dövme alanında kıllarda belirginleşme
şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın
dermatolojik muayenesinde sırtında geçici dövme
figürüne uyan alanda hafif eritemli papüller ve
hipertrikoz tespit edildi (Resim 1,2). Hasta lokalize
hipertrikozun 3-4 ay içinde kendiliğinden geçeceği
konusunda bilgilendirilerek takibe alındı.
205
205
Yeni Tıp Dergisi 2014;31:205-206
H. K. Akış ve ark.
Resim 1,2. Hastanın sırtında geçici dövme alanında hafif
eritemli papüller ve hipertrikoz
TARTIŞMA
Hint kınası ile yapılan geçici dövmeler, kalıcı
dövmelere oranla işlemin daha kısa sürmesi, ağrısız ve ucuz olması gibi nedenlerle daha çok tercih
edilmekte ve giderek yaygınlaşmaktadır. Ancak,
hint kınasına eklenerek işlem süresini kısaltan ve
dövme rengini koyulaştırmayı sağlayan katkı
maddeleri nedeniyle geçici dövmelere bağlı gelişen
komplikasyonlar da artmaktadır. Bu katkı maddelerinin başında para-fenilendiamin yer almaktadır2,3. Özellikle para-fenilendiamin kulanımına bağlı
gelişen allerjik kontakt dermatit, hipo veya hiperpigmentasyon, skar, keloid, kalıcı sensitizasyon
gibi komplikasyonlar sık gözlenirken lokalize geçici
hipertrikoz literatürde az sayıda olguda bildirilmiştir. Bu olguların hepsinde, hipertrikoz, dövme
sonrası 5 ila 15 gün içinde, dövme silinmeye başlarken gelişmekte, asemptomatik seyredip 3-4 ay
içinde spontan düzelmektedir3,5,6.
Bildirilen az sayıda olgudan sadece birinde
bizim olgumuzda olduğu gibi hipertrikoz öncesi
kontakt dermatit gelişimi söz konusudur. Kontakt
dermatit ve hipertrikoz arasında bir ilişki olup
olmadığı bilinmemektedir. Geçici dövme boyaları
içine karıştırılan katkı maddelerinin geçici kıl
büyümesini indükleyebileceği düşünülmüş ancak
bu konuda da kanıtlanmış bulgular yoktur.
sAslında, topikal takrolimus ve prostoglandin
analoglarının kıl büyümesine neden olduğunu bildiren yayınlar vardır5. Ancak bizim olgumuzda da
diğer olgularda olduğu gibi yaz tatili sırasında
sokakta yaptırılan geçici dövmenin içeriği tam
olarak bilinmemektedir, bu da kıl büyümesine neden olabilecek potansiyel bir ajanın ortaya konmasına engel olmaktadır.
Sonuç olarak, nedeni bilinmemekle beraber
geçici lokalize hipertrikoz, geçici dövmelere bağlı
gelişebilen benign bir komplikasyondur, prognozu
son derece iyi olup tedavi gerektirmeden birkaç ay
içinde kendiliğinden düzelmektedir.
Yazarın beyanı: Çıkar çatışması bulunmamaktadır.
(Conflict of interest statement: None declared)
REFERANSLAR
1. Uzuner N, Olmez D, Babayiğit A, Vayvada O. Contact dermatitis with
henna tattoo. Indian Pediatrics 2009;46:423-24.
2. Turan H, Okur M, Kaya E, Gun E, Aliagaoglu C. Allergic contact
dermatitis to para-phenylenediamine in a tattoo:a case report. Cutan Ocul
Toxicol 2013;32: 185-7.
3. Durmazlar SP, Tatlican S, Eskioglu F. Localized hypertrichosis due to
temporary henna tattoos: report of three cases. J Dermatolog Treat
2009;1: 1-3.
206
4. Kind F, Hofmeier KS, Bircher AJ. Irritant contact dermatitis from a black
henna tattoo without sensitization to para-phenylenediamine. Pediatrics
2013;131:e1974-6.
5. Kluger N, Garat H. Trasient localized hypertrichosis on a temporary
henna tattoo. Contact Dermatitis 2010;62:188-9.
6. Del Boz J, Martin T, Samaniego E, Vera A, Moron D, Crespo V.
Temporary localized hypertrichosis after henna tattoo. Pediatr Dermatol
2008;25:274-5.
206

Benzer belgeler

Geçici Kına Dövmesi Sonrası Gelişen Allerjik Kontakt

Geçici Kına Dövmesi Sonrası Gelişen Allerjik Kontakt oluşmaktadr. Sklkla bu boya PPD’dir. PPD oldukça potent kontakt duyarlaştrcdr ve kontakt dermatit oluşumuna yol açmaktadr1-8. Burada geçici dövme sonras alejik reaksiyon gelişen 11 yaşnda...

Detaylı

Mimari Çizimlerin Boyanması

Mimari Çizimlerin Boyanması bu seçenek kapatılarak gölge farklı durumlarda farklı şekillerde meydana getirilir. Distance gölgenin referans alınan nesneden mesafesidir.

Detaylı

International INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS

International INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS our local clinical activities and experiences, international meetings are providing unique opportunity to our friends to share their own clinical practices and new developments. Turkey and the neig...

Detaylı