i-01r-07_Layout 2

Transkript

i-01r-07_Layout 2
kurunkalem
7 Eylül 2012 CUMA
16
’nin katkılarıyla...
[email protected]
Öğrenmeyi sevmek
sevmeyi öğrenmek
B
ugünlerde özel okullar3 tercih eden ve
henüz kay3t yapt3rmayan anne babalarda
büyük bir tela" var. Çocu)umuzu hangi
okula göndersek tela"3...
Karar vermek elbette kolay de)il. Çünkü
özel okul seçerken göz önüne al3nabilecek
birçok kriter var. Akademik ba"ar3, okulun lokasyonu, fiziki imkânlar, e)itim kalitesi vs.
Ancak öyle bir kriter var ki bu listenin en
üstüne ç3kmay3 hak ediyor. O da çocu)unuzu
emanet etti)iniz kurumun önem verdi)i de)erler. Velilerimize bu tercih sürecinde belki
yard3mc3 olabilir diye dikkat edilecek birkaç
nokta üzerinde durmak istiyorum:
E)er çocu)unuzu emanet edece)iniz e)itim
kurumu, sadece akademik ba"ar3ya odaklanm3"sa...
Bu e)itim kurumunun ö)retmen toplant3lar3nda rakamlar ve puanlar havada uçu"uyor
ama e)itimin as3l gayesi olan iyi insan yeti"tirmek üzerine tek bir kelam edilmiyorsa...
Bu kurumda ö)retmen ba"ar3s3, sadece rakamlarla de)erlendiriliyor; iyi al3"kanl3k kazand3rma, düzgün model olma gibi sorumluluklar
ö)retmene yüklenmiyorsa...
Evrensel bir vizyonun içine yerel motifler ve
de)erler serpi"tirilmemi"se...
E)itim politikalar3 olu"turulurken nicelik üzerinde duruluyor, nitelik göz ard3 ediliyorsa...
Aile, vatan, millet, maneviyat gibi kavramlar,
hiçbir cümlede kendine yer bulam3yorsa...
Bu kurumda teknolojinin ad3 var, kendisi
yoksa...
Bireysel farkl3l3klar göz önüne al3nm3yor ve
birebir çal3"malar3na önem verilmiyorsa...
Ba"ar3l3 olan çocuklar reklam kampanyalar3n3n
ba" aktörleri olarak görülüyor ve öyle muamele
ediliyorsa...
Annesinin babas3n3n gözünde "bir inci" de)erinde olan çocuklara tek amaç olarak s3navlarda "birinci" olmak gösteriliyorsa...
Veya böyle bir okul yok ama biz anne
babalar yukar3da yazmaya çal3"t3)3m özellikte
bir okul aray3"3nda isek..!
Ve ö)renci okuldan eve döndü)ünde anne
babas3na daha bir s3k3 sar3lm3yor, mezun oldu)unda insanlara hizmet etmek için yan3p
tutu"muyorsa...
Bir kez daha dü"ünmeli...
Bir kez daha dü"ünmeli çünkü okul çocu)un
ikinci evidir. Okulun fizikî donan3m3 ve akademik
ba"ar3 düzeyi elbette önemlidir. Ancak okul
binalardan, hayatsa ders ba"ar3s3ndan ibaret
de)ildir.
Bayram sabah3 çalmayan zillerin, Darülaceze'de geceleri akan gözya"lar3n3n sebebi
(Darülaceze hâline gelmi" evlerimiz de), de)erler
e)itiminin ihmal edilmesidir. Bunun fark3na
varan Avrupa, müfredat3n3 yeniden gözden
geçiriyor ve de)erler e)itimi kavram3 dalga
dalga bütün ülkelere yay3l3yor.
htiyac3m3z olan "ey iyi insan yeti"tirmektir.
Bu gayeyle at3lan ad3mlar, elbette akademik
ba"ar3y3 da beraberinde getirecektir.
Sak3n unutmayal3m!
E)itimin amac3 ö)renmeyi sevmek ve sevmeyi ö)renmektir.
Sevgi dolu bir hafta diliyorum efendim.
twitter.com/AhmedRAkdag
Derya Yıldırak
Sivrisinekler aza kanaat etse hiç böyle
sorunlar yaşamıycaz. İlla gel beni öldür diyolar.
Gece Gelen Arıza
Uzmanlar uyardı: Sakın ha! Kızarım bak!
Murat Yıldırım
Benim kafamdaki belgeselci; aslan ceylanı
yakalayınca sopayla aslanı kovalayan, sırtlan
görünce arabayı üzerine süren adamdır.
Samet AKAR
Sanki sen de annenden gizli, ayakkabılarla
eve girip unuttuğun bir şeyi almadın.
Mal Tweetler
Çocukluğumuzda izlediğimiz filmlerden
sonra hep 2000li yıllarda uzay yolu, zaman yolu
vs olacak sandık. Sonuç: Toplu Taşıma Yolu
tekerleklibavul
Adam televizyondaki yarışmada 5 TL kazanıyor ve annemden yine o muhteşem yorum
geliyor: Amaaan taş attı da kolu mu yoruldu.
AbSurDMaN
Teknoloji mağazaları bence sırf birini beklerken gezelim diye var. Oralarda alışveriş falan
olmuyor, gelen herkes zaman geçirip çıkıyor.
Malted Man
Asıl organlarımız bizi bağışlasın. Onlara
yapmadığımızı bırakmadık.
OKUL FOBİSİNE KARŞI
SAKİN VE SABIRLI OLUN
Siz endişeli
olmazsanız
okula daha
çabuk alışır
Hakkında bilmediğiniz 3 şey: TİTANİK
¥ Titanik'e bileti olduğu hâlde binemeyen tek kişi vardır. Bu kişi
de bir Türk'tür. Bu kişi ilk kadın
doğum hekimi olan Besim
Ömer Paşa'dır. Besim Ömer
Paşa bu duruma ilk başlarda
çok üzülmüştür lakin sonradan
çok sevinmiştir.
¥ Titanik'ten kurtulan hemşire Violet Jessop, daha sonra Olympic
isimli bir gemiden de kurtulmuştur. Ayrıca Jessop, Ege'de batan
bir gemiden de sağ olarak çıkar.
Çekirge için söylenen deyim Jessop'ta tutmamıştır lakin üç ge-
miden kurtulan hemşire, Titanik'in
ikiz kardeşi denilen Brittanic isimli
gemiden kurtulamaz.
¥ Titanik büyük bir gemi olduğu
için gemi içinde yön tabelaları bulunmaktadır. Yalnız bu tabelalar
üçüncü sınıf yolcuları güverteye
ulaştıramaz. Çünkü tabelalar İngilizce idi ve üçüncü sınıf yolcular
göçmenlerden oluştuğu için hiçbiri
İngilizce bilmiyordu. 709 üçüncü
sınıf yolcudan yedi kilometre
uzunluğundaki koridorları aşıp
filikalara binmeyi başaran sadece
55 kişidir ve hepsi erkektir.
KARMA SÖZLÜK - Sözlüklerden seçmeler...
¥ ÖODTÜ- Öz Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (kunculu akit)
¥ Baldız Teknik Üniversitesi
(betos)
¥ Oxford ve Harvard
Üniversiteleri Üniversitesi
(crown)
Okul fobisi genellikle ilk ya da tek çocuklarda görülüyor. Bu çocuklar anne-babalarından ayrıldıkları için kendilerini suçlu,
güvensiz ve reddedilmiş hissedebilir.
B
u yıl birinci sınıfa başlayacak
bir kızımız var. Babasına ve
bana çok düşkün bir çocuk.
Tek çocuk olduğu için bizden ayrı, anneannesinde iki saat
kalmasını bile sıkıntı yapar. Bu yüzden okula çabuk alışıp alışamayacağı konusunda endişelerimiz
var. Önümüzdeki hafta okullar açılacak. Bu sürede çocuğumuzu
okula nasıl hazırlayabiliriz? Özellikle ilk gün çocuğumuza nasıl
yaklaşmamız gerekir? Eğer okulda kalmak istemezse ne yapmalıyız? Bu konularda bize yardımcı
olursanız çok memnun oluruz. (Çiğdem Ayyıldız-Kayseri)
Saygıdeğer okuyucumuz, bazı
çocuklar okula başlamadan önce
çok istekli görünseler bile annebabadan ayrılma söz konusu olduğu için bu istekleri endişeye dönüşür ve okulda kalmak istemezler.
Çocuklarda oluşan yoğun sıkıntı
ve huzursuzluk hissi sebebiyle
okula gitmek istememe ve okulda
yalnız kalamama ile açıklanan bu
durumu okul korkusu veya okul
fobisi olarak tanımlıyoruz. Okul fobisi, ilk bir hafta için normal olmakla
birlikte eğer 15 günden fazla sürerse
o zaman psikolojik bir bozukluk
olarak değerlendirilir. Çocuğun okul
öncesi dönemini anne-babası ile
yoğun bir şekilde geçirmesi ve buna
bağlı olarak bütün ihtiyaçlarının
fazlası ile karşılandığı ev yaşantısından ayrılmak istememesi bunun
en çok rastlanılan sebepleridir. Ayrıca anne-babanın aşırı koruyucu
veya telaşlı olması çocuğun okula
alışmasını olumsuz etkiler.
Okul fobisi çok farklı şekillerde
kendini gösterebilir. Okula gitmek
istememe ve aşırı hâlsizlik, alıngan
ve sinirli olma, iştahsızlık, uyku
bozukluğu, baş ve karın ağrısı, mide
SORULARINIZ
ÇN...
[email protected]
marmara.edu.tr
0 212 639 68 81
bulantısı ve kusma gibi psiko-somatik belirtiler ortaya çıkabiliyor.
Ancak en yaygın görüleni, çocuğun,
ortada bir sebep yokken gözyaşlarına boğulmasıdır. Çünkü çocuklar bebeklikten getirdikleri
bir alışkanlıkla istek ve beklentilerini ağlayarak ifade ederler.
Peki, böyle bir durumda nasıl hareket edeceğiz? Öncelikle ani tepkiler vermemeliyiz. Sakin ve sabırlı olmak mecburiyetindeyiz. Bu
noktada bazı anne-babalar çocuğa karşı sert davranabiliyor;
tepkilerini çocuğu azarlama, tehdit etme, ona rüşvet verme, hatta
bedensel ceza yollarıyla gösterebiliyor. Oysa öfkelenmek, çocuğun daha sıkıntılı bir duruma
düşmesine yol açar. Çocukla, normal bir ses tonuyla konuşarak
onun neden korktuğunu anlatmasına imkân sağlamalıyız. Böylelikle; çocuğun niye okula gitmek
istemediğini öğrenmiş olur ve
probleme daha kolay bir çözüm
yolu bulabiliriz. Bunun yanında
çocuğa gün boyunca nerelerde
olacağımızı, okulda acil bir durum
olduğunda ne yapacağı ve kimlerden yardım isteyeceği hakkında bilgi vermemiz faydalı olacaktır.
Okulun ilk günü için ise size, ço-
cuğunuzla vedalaşmayı kısa tutmanızı tavsiye ederiz. Vedalaşmanın en doğru şekli sakin ve güven
verici olandır. Vedalaşma ne kadar
uzun sürerse, duygusallığa eğilimimiz de o denli artar. Hızlı bir öpücük verip çocuğumuzu kucakladıktan ve onu öğretmenine teslim
ettikten sonra, arkamıza bakmadan oradan uzaklaşmalıyız. Bu davranış çok kolay olmamakla birlikte
yapılması gereken bir harekettir.
Çiğdem Hanım, anne-baba olarak kızınızın okula başlaması konusunda kendinizi psikolojik açıdan
hazırlamaya çalışın. Sizin bilinçli
ve kontrollü davranışlarınız, çocuğunuzun bu ilk haftayı çok büyük
bir sıkıntı yaşamadan geçirmesinde
kritik önemli etkiye sahiptir. Özellikle bazı anneler bu yeni durumda,
aşırı derecede endişelenir ve bundan heyecan duyarlar. Oysa anneyi
endişeli gören bir çocuk sadece
daha fazla üzülür ve kaygılanır.
Özetleyecek olursak anne-babanın "okula neden gidildiğini ve
okulda nelerle karşılaşacağını" çocuğa uygun bir dille anlatması çok
faydalıdır. Unutulmamalıdır ki çocuğunuz okul hakkında ne kadar
olumlu duygular beslerse onun bu
yeni duruma alışması o denli çabuk
olur. Bunun dışında kızınızın okula
uyum sağlamasında sizin sınıf öğretmeniyle sağlıklı iletişim kurmanız ve onunla iş birliği yapmanız
gerekir. Dolayısıyla okul fobisi durumunda önce sınıf öğretmeniyle
bire bir görüşmelisiniz. Çözüm ihtimallerini birlikte tartışmalısınız.
Öğretmeniyle yapılan iş birliği sonucu, birçok problemin kendiliğinden normale döndüğünü göreceksiniz. Çocuğunuzu okuldan aldığınızda ve çocuğunuz okuldan eve
geldiğinde onunla gününün nasıl
geçtiği hakkında konuşma yapmalısınız. Okulda yaptıkları ve öğrendikleriyle ilgili sohbet etmek,
onları rahatlatır. Ancak yazının başında da belirttiğimiz üzere çocuğunuzdaki okul fobisi 15 gün boyunca devam ediyorsa mutlaka bir
uzmandan yardım almalısınız.
¥ Karadeniz Etnik Üniversitesi
(asprinicik)
¥ Baliç Üniversitesi
(generalduncan)
¥ Yamukkale Üniversitesi (betos)
¥ Hakiki Yeğin Üniversitesi
(ilzmel)
¥ Oğlum neden bitki taklidi yapıyorsun?! (alikavazinmahmut)
¥ Sen kendini ünlü mü sanıyorsun
da sağa sola ismini yazıyorsun?
Bir de imza dağıt tam olsun!
(stubbornchili)
¥ Senin o dilini keserim. Bak orada
dolaşan uyuz bir it var ona veririm. Hiç olmazsa onun karnı
doyar. (esspresso)
¥ Bezelyenin sekizde biri kadar
beyninizle bana kafa mı tutuyorsunuz siz! (nicklausse)
¥ O dişlerin hiç olmayabilir de.
(husniye tozpembe)
¥ Camdan bak bakalım burası ne
kadar yüksekte. (husniye tozpembe)
¥ Seni nekrofililer kovalasın kızım.
(umutsuz polynanna)
¥ Oğlum lan şu ağaçlara yazık
size oksijen üretiyorlar. (baymayself)
¥ Sadece sınıfa gelmekle bu işler
olsa bugün bu sıralar ODTÜ mezunuydu! (süzgün pinokyo)
¥ Sizden sünger bob bile olmaz.
(dengesizimsanırım)
TWİTTER'DA BU HAFTA NE KONUŞULDU?
Beşiktaş'ın futbolcusu Manuel
Fernandes başarılı oyununun ardından Twitter'da TT (trendtopic)
listesine girdi.
¥ Hayat Beşiktaş
İkinci öğretim oku, okul harçlarını
biz yatıralım.
¥ BlackQueen
Doktorlar dizisi ol, sabah akşam
izleyelim.
¥ Dişi Kartallarız
Langırtta kolun olalım fırfır yap
bizi Manuel Fernandes.
¥ ArdaDoganGunes
Otobüs şoförü ol, sen söylemeden
arkaya ilerleyelim.
¥ Fatih Dedetas
Islak terlik ol çorabımla basayım
FERNANDES.

Benzer belgeler

öğrenci - veli - okul sözleşmesi - Albert-Schweitzer

öğrenci - veli - okul sözleşmesi - Albert-Schweitzer çok istekli görünseler bile annebabadan ayrılma söz konusu olduğu için bu istekleri endişeye dönüşür ve okulda kalmak istemezler. Çocuklarda oluşan yoğun sıkıntı ve huzursuzluk hissi sebebiyle okul...

Detaylı

okula başlarken "merak eden çocuk"un penceresinden

okula başlarken "merak eden çocuk"un penceresinden Özetleyecek olursak anne-babanın "okula neden gidildiğini ve okulda nelerle karşılaşacağını" çocuğa uygun bir dille anlatması çok faydalıdır. Unutulmamalıdır ki çocuğunuz okul hakkında ne kadar olu...

Detaylı