PDF indir - İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Transkript

PDF indir - İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 36 / Bahar 2013
Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Süreli Elektronik Dergi
Copyright - 2013 Bütün Hakları Saklıdır
E-ISSN: 2147-4524
Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları
Postmodern Art Movements and Reflections to Advertisements
Özen OKAT ÖZDEM
Öğr. Gör. Dr., Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
E-posta: [email protected]
Erdem GEÇİT
Doktora Öğrencisi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
E-posta: [email protected]
Anahtar Kelimeler:
Postmodernizm, Sanat
Akımları, Postmodern
Sanat Akımları,
Reklam.
Öz
Günümüzde reklama ilişkin tartışmalardan biri, reklamın sanatsal mı yoksa ticari
bir faaliyet mi olduğudur. İnsan tarafından gerçekleştirilip ‘artifakt’ adı verilen oluşumların
sanat eseri sayıldığı gerçeğinden hareketle zaman zaman, reklamın da sanatın bir parçası
olduğu tartışmalı bir şekilde düşünülmektedir. Ancak tartışılmaz olarak ifade edilebilecek bir
gerçek vardır ki o da topluma ilişkin olguların birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğidir.
Özellikle matbaanın icadı sonrası dönemde büyük bir gelişim gösteren reklam
ürünleri, günümüzde postmodern özellikler göstermektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın
amacı, reklamın en büyük ivme gösterdiği postmodern dönem sonrası reklam çalışmalarının,
postmodern sanat akımlarından ne ölçüde etkilendiğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla
çalışmada, postmodern dönemin özellikleri, postmodern dönem sanat akımları ve bu
akımlardan etkilendiği çok açık bir şekilde gözlenebilen reklam örneklerine yer verilecektir.
Keywords:
Postmodernism,
Art Movements,
Postmodern Art
Movements,
Advertisement
Abstract
In that days, one of the main debates that whether advertising is art or commercial
activity. From the view, which is ‘artifacts’ that maden by human are considered as art
work, sometimes it is thought contradictively that advertising is also a part of the art.
Hardly, there is an indisputable realistic that social facts can’t have been thought distinctly
from each other.
Advertising products, which have made progress especially after the invention
of the printing press, presents postmodern features. Therefore, the aim of this study is to
reveal, how advertising products have been effected from postmodern art movements, after
postmodern period that advertising made progress in. For this purpose, in this study, it will
have been explained that the features of postmodern period, postmodern art movements and
the examples of advertisements that are effected from postmodern period which can have
been seen clearly.
Özen OKAT ÖZDEM, Erdem GEÇİT
Giriş
Sanayi Devrimi’nden sonra başlayan aydınlanma hareketleri, ‘modern dönem’
adı verilen bir sürecin başlamasına yol açarak, rasyonaliteye ve mantığa dayalı düşünce
yapısının yönetim ve üretim süreçlerinin dışına çıkmasına; toplumun tüm katmanlarına
yayılmasına neden olmuştur. Dolayısıyla da bir değişim ve dönüşüm süreci başlamıştır.
Ortaçağ ve öncesinde din otoritesine bağlı olan toplumsal yapı, ‘modern dönem’
ile birlikte kültürel anlamda farklılaşmaya başlamıştır. Böylece tüm sanat, edebiyat ve
mimari alanlarda özgür eserler ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak üretim
tarzlarında ve iletişim alanında yaşanan değişim ve dönüşümler ile birlikte özgürlüğün
mantık ile eşgüdümlü olarak hakim olduğu modern dönem sona ermiş ve tamamen
‘kaotik’ olarak adlandırılabilecek, ‘sanat’ kavramının dahi sorgulandığı ‘postmodern
dönem’ başlamıştır.
Toplumun tüm katmanlarına yayılan bu değişim ve dönüşüm sürecinden sanat ile
yakın ilişki içinde olan görsel tasarım ve buna bağlı olarak reklam sektörü de etkilenmiştir.
Dolayısıyla bu dönem ile birlikte görsel materyallerin oluşturulmasında, postmodernizmin
ve postmodern sanat akımlarının etkisini görmek olanaklı hale gelmiştir.
Görsel tasarımları bağlamında göstergebilimsel analiz yöntemiyle irdelenen reklam
örneklerinin postmodern sanat akımları bağlamında değerlendirildiğinde hangi reklamın,
hangi postmodern sanat akımından ne yönde etkilendiğini anlamanın mümkün olabileceği
öngörülmektedir. Bu bağlamda ilk olarak postmodern dönem ve postmodernizm
tanımlanacak, ardından farklı bir bakış açısıyla postmodern sanat akımları sınıflandırılarak
açıklanacaktır. Son bölümde ise günümüz reklam örnekleri gözden geçirilerek postmodern
sanat akımlarından etkilenilerek tasarlandığı öngörülen reklam örnekleri göstergebilimsel
çözümleme yöntemiyle analiz edilecektir.
Postmodern Dönem
Postmodernite, 20. yüzyıl sonlarında modernizme karşı olarak ortaya çıkan
bir akımı simgelemektedir ve kelime anlamı itibariyle de ‘modern sonrası’ anlamını
taşımaktadır. Sarup’a (1995: 156) göre postmodernlik, modernlikten sonra neyin geldiğini
bildirmektedir. Bu bağlamda Sarup’un postmodernliğe ilişkin anlayışı ‘postmodern’in
kelime anlamı ile örtüşmektedir. Featherstone’a göre postmodernlikten söz etmek
‘kendine özgü örgütleyici ilkelere sahip yeni bir toplumsal totalitenin ortaya çıkışını
içeren bir çağ değişikliğini ya da modernlikten kopuşu ileri sürmek’ anlamına gelmektedir
(Featherstone, 2005: 22).
Postmodernizmin terim olarak çıkış noktası kesin olarak bilinememektedir. Sarup,
terimin 1960’larda New York’taki sanatçılar ve eleştirmenler arasında ortaya çıktığını,
70’lerde ise Avrupalı kuramcılar tarafından geliştirildiğini söylemektedir (Sarup,
1995: 158). Akay’a göre ise kavram, 1960’lı yıllarda Amerikalı soyut ekspresyonizm
kapsamında adı anılan Robert Rauschenberg’in resimlerindeki kolajların başlamasıyla
plastik sanatlara girmiştir (Akay, 2005: 7). Terimin ilk kez 1934 yılında, edebiyat bilimci
153 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları
Federico de Oniz tarafından yeni İspanyol ve İspano-Amerikan şiirinin dönemlerini,
‘modernismo’, ‘postmodernismo’ ve ‘ultramodernismo’ şeklinde ayırdığı dönemde
kullanıldığı da savunulmaktadır (Kızılçelik, 1986: 32). Dolayısıyla kavramın edebiyat
çıkışlı olmakla birlikte plastik sanatlar ve mimaride kullanıldığı söylenebilmektedir. Ancak
Akay’a göre bugünkü anlamdaki asıl tartışmanın başlangıç kaynağı, J.F. Lyotard’ın 1979
yılında yayımladığı ‘Postmodern Durum’ adlı kitabıdır (Akay, 2005: 7). Kale ( 2002:
35 - 36), kendini bir karşı-modernlik olarak sunan postmodernizm söylemini şu şekilde
özetlemektedir:
Genel geçerlik iddiası taşıyan önermelerin reddedilmesi, dil oyunlarında, bilgi
kaynaklarında, bilim adamı topluluklarında çoğulculuğun ve parçalanmanın kabul
edilmesi, farklılığın ve çeşitliliğin vurgulanıp benimsenmesi, gerçeklik, hakikat, doğruluk
anlayışlarının tartışılmasına yol açan dilsel dönüşümün yaşama geçirilmesi, mutlak
değerler anlayışı yerine yoruma açık seçeneklerle karşı karşıya gelmekten çekinmemek;
korkmamak; güvensizlik duymamak gerçeği olabildiğince (sonsuz) yorumlamak,
belli bir zaman ve mekân sözcüklerini kullanmak yerine gerçekliği kendi bütünlüğü
özerkliği içinde anlamaya çalışmak, insanı ruh beden olarak ikiye bölen anlayışlarla
hesaplaşmak, tek ve mutlak doğrunun egemenliğine karşı çıkmak. Bu söylemde artık
önemli olan “hakikat/doğru nedir?” sorusu değil, hakikatin/doğrunun nasıl kurulduğu
sorusudur ya da önemli olan daha doğru bilginin araştırılması değil yeni doğruların
oluşturulmasıdır. Genel ahlaksal anlayışlar, ilkeler artık geçerliliğini yitirmiştir; ahlaksal
normların kaynağı yaşanan koşullardır; çağın, zamanın gerekleridir (Kale, 2002: 35 – 36).
Yukarıda da görüldüğü üzere postmodernizm belirsizliğe, parçalılığa, farklılığa,
etnikliğe, alt-kültürlere, kültürel çoğulculuğa, bilgiye yönelik çoğulcu bakış açısına, yerel
bilgiye, yerelliğe, özgünlük ve özgürlüklere ayrıcalık tanıyan bir harekettir (Kızılçelik,
1986: 28). Bu yönüyle modernizmin biçimsel tekdüzeliği ve kuralcılığı postmodernizmde
reddedilmektedir. Akım, edebiyat ve sanat alanındaki temsili özgürleşme ile birlikte,
insanın temel yargılarından kurtularak özgürleşmesini, bağımsızlaşmasını, yeni ve özgün
eserler ortaya koymasını savunmaktadır. Dolayısıyla Doug Brown da postmodernizmin,
modern endüstriyel kapitalizmin temel kültürel yapısını tamamen değiştirmeye yönelik
bir nitelik taşıdığını söylemektedir (Brown, 1991:3).
Postmodernizmin, modernizme yaptığı temel eleştiri, Batı’nın katı mantıksal
kuralcılığına karşıdır. Temellerini Aydınlanma felsefesine yaslayan toplumbilim anlayışı,
iyiye ulaşma ve akılcılık yoluyla ileriye gitme sentezini benimserken, postmodernistler
bu tür bir rehberliğin olanaksızlığından söz etmekte, Hiroşima’ya ya da Auschwitz’e
gönderme yaparak modernizmi eleştirmektedirler (Şaylan, 2002: 34). Postmodern
kuramcılara göre, insan ve toplum değişkendir, sürekli bir devinim halindedir. Böylesi
bir yapıda geleceğe yönelik kestirim yapmak da olanaklı değildir (Ercan, 2003: 228).
Postmodernizmde güvensizlik hakimdir. Sosyal kurumlar, insan ve doğa çatışmasından
doğduğuna, kurumlaşmak da doğal olanı disiplin altına sokmak ve onu sistemleştirmek
anlamına geldiğine göre, sosyal ve kültürel kurumlar doğanın kendisinde tartışılmaz
doğrular olarak yer almaz, öyleyse tüm kurumlar ve onlara ait sistemler, kavram ve
doğrular kurmacadır (Kale, 2002: 34).
Sayı 36 /Bahar 2013
154
Özen OKAT ÖZDEM, Erdem GEÇİT
Bilim ve aklı temel dayanak noktaları olarak alan modernizm, bilim ve akıl
sayesinde insanların daima huzur ve mutluluk içinde yaşayacağı gerçeğini öngörmüştür.
Ancak bu büyük söylem, modernitenin getirdiği birçok gelişmeye rağmen tam olarak
gerçekleştirilememiştir. Savaşlar, açlık, sefalet, ölüm, yoksulluk, işsizlik, çevre kirlenmesi
gibi sorunlar, modernizmin ideallerine, büyük söylem, proje ve anlatılarına şüpheyle
bakılmasına yol açmıştır. Bu bağlamda modernizm eleştirilerinin önemli bir bölümü
modernizmin süreç içerisinde geçirdiği krizlerle yakından ilişkilidir (Odabaşı, 2004: 21).
Özellikle İkinci Dünya Savaşı ve Nazi rejiminin neden olduğu kitlesel kıyımlar,
sonraki yıllarda soğuk savaş, nükleer tehdit ve insanlığın tümüyle yok olma korkusu,
endüstri devrimiyle ortaya atılan ve uygarlığın sürekli ileriye gittiği düşüncesine karşı
Batı toplumunda bir güvensizlik yaratmıştır (Kale, 2002: 34). Harvey’e göre, 70’li yıllarda
işgücü piyasasındaki dalgalanmalar, ekonomik krizler ve belirsizlikler, kadın işçilerin
yaşadığı sorunlar fordizmden esnek birikime geçiş ile ilgilidir ve bu durum bireyleri
kimlik arayışına yöneltmiştir (Harvey, 2010: 164 - 196). Bu bağlamda postmodernizm,
insanlığın kimlik arayışına ilişkin kapsamlı önermeler dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır
(Kale, 2002: 37). Modernizmin postmodernizme dönüşüm sürecinde öne çıkan pek
çok ayrıntı bulunmaktadır. Toplumların pek çok kesiminde ortaya çıkan göstergeler bu
dönüşümü açıkça ortaya koymaktadır. Brown’un, ‘modern ve postmodern özellikler ve
ikili karşılaştırma tablosu’ (Bkz. Tablo 1), hem modernizmin hem de postmodernizmin
getirilerine işaret etmesi yönünden çarpıcı bir değerlendirme sunmaktadır:
Modern /Modernite
Düzen / Kontrol
Kesinlik / Belirleyicilik
Fordizm /Fabrika
İçerik / Derinlik
İlerleme / Yarın
Türdeşlik / Kanı Birliği, Ortak Görüş
Sıradüzen / Yetişkinlik
Varoluş / Gerçeklik
Önceden Tasarlanmış / Dışa Dönük
Düşünme, Tasarlama / Metafizik
Uygunluk / Tasarım
Postmodern / Postmodernite
Düzensizlik /Kaos
Belirsizlik /Şüphelilik
Post-Fordizm / Büro
Tarz / Yüzeysellik
Durağanlık / Bugün
Türdeş Olmayan / Çoğulcu
Eşitlik / Gençlik
Performans / Taklit
Oyuncu / Benmerkezci
Katılım / Parodi
Uygunsuzluk / Şans
Tablo 1: Modern ve Postmodern Özellikler ve İkili Karşılaştırma
Kaynak: Brown, 1993: 22.
Postmodern Sanat
Postmodernizmin, modernizme karşı duruş olarak ortaya çıkan bir akım olması
doğal olarak onu modernizmden farklı kılmaktadır. Postmodernizmden sonra ortaya
çıkan sanat eserlerinde ise bu farklılık belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Adı gerek
siyaset gerek sanat olsun, toplumlara özgü tüm değerlerin birbiriyle içiçe olduğu ve
birbirinden etkilendiği düşünüldüğünde postmodernizm akımının sanatı etkilememesi de
olanaksızdır. Bu nedenle postmodern sanat akımları da modern sanat akımlarından çok açık
bir biçimde farklılaşmaktadır ve yeni bir anlayış oluşturmaktadır. Postmodernizmin temel
amacı modernizmin kaybolmuş düşlerinin yerine yeni bir ütopya koymak amacından çok
yeni bir dil oluşturarak, yeni kavramlar getirerek modernist vizyonun gözden kaçırdığı
155 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları
ufukları fark etmektir (Şaylan, 2002: 46). Bu yönüyle irdelendiğinde postmodernizmin,
modernizmin eksikliklerini tamamlama çabası olduğu da ifade edilebilmektedir. Akımın
sanatsal yansıması da bu bağlamda şekillenmektedir.
Postmodernistler bir sanat eseri ne şekilde yorumlanıyorsa o sanat eserinin
gerçekliğinin de o olduğunu iddia etmektedirler. Postmodernistler, sanatı sadece elit sosyal
sınıfa ait olan bir oyuncak olarak değil, yaşamla bağ kurmayı sağlayan, bireyler arasındaki
iletişimi güçlü kılan bir ‘yaşam aracı’ olarak görmeyi yeğlemektedirler. Bir diğer ifadeyle
postmodern sanatta sanat, soyut bir imgeleme yöntemi olmaktan çıkarak gerçeğin kendisi
haline dönüşmüştür. Baudrillard bu durumu, sanat ile gerçekliğin arasındaki sınırların
ortadan kalktığı, yeni bir süreç (postmodern süreç) olarak tanımlamaktadır (Kılıç, 2007:
7–8). 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlayan postmodernizm, ilk
oluşumunu Fütürizm ve Dadaizm gibi düşünce ve sanat akımlarından alan ve modernist
sanatın temelini oluşturan, iki boyutlu yüzey ve biçimciliğin ön plana çıkartılması
anlayışını eleştiren bir hareket olma yolunda gitmektedir (Baudrillard, 2005: 72).
Yeni bir sanat anlayışı olarak postmodernizm, modernist hareketin yüksek ve
seçkinci sanatıyla, gündelik hayata yönelik olan kitle kültürünü birbirine yaklaştırma
girişimine sahip olan temelde de popüler ve Amerika çıkışlı olarak kendini göstermektedir.
Buna bağlı olarak modernist geleneğin seçkinciliğine tepki olarak ‘pop-art’a yönelen
postmodern estetik, modern arılık arayışının (işlevsel mimarlık, soyut resim ve yeni roman)
yerine mimarlıkta süslemenin, resimde figürün ve edebiyatta öykülemenin gelmesiyle
birlikte, sanat ve yaşam arasındaki uçurumun kapatılması çabası olarak tanımlanmaktadır
(Yamaner, 2007: 42).
Clement Greenberg’in de savunduğu, tuvalin iki boyutlu yüzeyini esas alan ve
sanat eserini, ekonomik, siyasi ya da her türlü toplumsal olayın bir yansıması olmaktan
öte, biçimsel ve estetik arayışların bir göstergesi olarak gören modernist anlayışı,
postmodernizm reddetmiştir (Kılıç, 2007: 90 – 91).
Resim 1: Postmodern resim
Kaynak: http://cemiyyet.blogcu.com/postmodern-hayat-tarzi2/4047877
Postmodernist sanat, özü yönünden irdelendiğinde ortaya çıkan tablo şu şekildedir:
Her ‘şey’in sanata dahil edilmesi, her nesnenin sanatın konusu olması, yaşama ilişkin her
Sayı 36 /Bahar 2013
156
Özen OKAT ÖZDEM, Erdem GEÇİT
bir parçanın sanat olarak değerlendirilebilmesi mümkündür. Postmodern sanat ‘gerçek
olanı’ bulma çabasıdır. Postmodern sanatın modern sanattan farklılaşan en önemli noktası
kullanılan malzeme ve yöntemlerin sınırsızlığıdır. Bu bağlamda yaşam içinde kullanılan
her bir eşya, örneğin bir diş fırçası bile sanatın aracı ya da konusu olabilmektedir. Sanattaki
katı kurallar postmodernizm ile birlikte yıkılmıştır. Yeryüzünde yaşayan canlılara ilişkin
her öğe sanatı konusunu ve yöntemini meydana getirmiştir.
Postmodern Sanat Akımları
Diğer tüm düşünsel akımlarda olduğu gibi postmodernizm de sanatsal alanlarda
önemli etkiler bırakmıştır. Sanatın toplumsal bir göstergeler dizgesi olması mantığından
hareketle, postmodernizmi anlamanın en iyi yolunun dönemin sanat eserlerini incelemekten
geçtiğini söylemek mümkün olabilmektedir.
Postmodern sanat akımları ile ilgili olarak sınırları çok keskin şekilde belirlenmiş
bir ayrım yapmak olanaksızdır. Örneğin; sanat akımı dahilinde ele alınan bir eser
eşzamanlı olarak başka bir sanat akımı içerisinde de değerlendirilebilmektedir. Bu
doğrultuda çalışmada, literatürde yer alan sanat akımlarının en genelgeçer ve yaygın
olanları sınıflandırmaya dahil edilmiştir. Dolayısıyla kesin sınırlar dahilinde olmamak
koşuluyla en temel ve genelgeçer ana yönelimler bağlamında postmodern sanat akımları
aşağıdaki başlıklar altında açıklanabilmektedir:
1. Pop-Art
Pop-art kavramının temeli popüler kültüre dayanmaktadır. ‘Pop Art’ terimini ilk
kez 1958 yılında, İngiliz eleştirmen Lawrece Alloway (1926 – 90), Architectural Design
dergisine yazdığı ‘Sanatlar ve Kitle İletişimi’ başlıklı makalesinde, popüler kültür ürünlerini
tanımlamak için kullanmıştır (Antmen, 2012: 160). Popüler kültür ürünleri ise, kolay
tüketilebilen, anlaşılabilen nesneler olması itibariyle hızla kabul görmüştür. Bu dönemden
sonra büyük bir popülarite kazanan pop-art, modernizme, modernist estetik anlayışına
ve modernist sanatçı anlayışına karşı postmodern tepki olarak tanımlanabilmektedir
(Türkmenoğlu, 2007: 96).
1960’lı yıllara değin modernist bakış açısı ‘seçkinci’ olarak tanımlanmaktadır.
Postmodern görüşlerin doğuşu bu seçkinci bakış açısına bir karşı çıkış hareketinin
sonucudur. Sanat, sadece belirli bir zümrenin ürettiği ve tükettiği bir meta olmaktan
çıkarılmalıdır. Bu nedenle herkesin üretebileceği ve anlamlar çıkarabileceği eser tiplerinin
olması arzusundan hareketle popüler kültürün, kitle kültürünün ürünü olan pop art (pop
sanatı) doğmuştur. Pop-art’ın çıkış noktası, sanatın yaşama yön verme ya da yaşamı kritik
etme gibi bir işlevi olmadığıdır (Türkmenoğlu, 2007: 96).
“Pop-art’ın en tanınmış ve büyük ustalarından biri olan Amerikan sanatçı Andy
Warhol, aynı zamanda postmodernist sanat anlayışının öncülerinden de sayılmaktadır.
Warhol’e göre sanatın misyonu olması anlamsız bir tezdir, sanatın temel işlevi yaşamın
yansıması olmalıdır” (Şaylan, 2009: 116). Warhol’un eserlerinde çok renklilik hakimdir
157 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları
ve yaşamın ciddiyetinden uzak, çizgi roman temasında yapılar görülmektedir. Warhol
örneğinden hareketle pop-art ürünlerinin eğlenceli, çok renkli ve kolay anlaşılır yapılara
sahip oldukları düşünülmektedir.
2. Kavramsal Sanat (Conceptual Art)
Postmodern sanat anlayışının, sanatı yaşamın içine katması, seçkinci sanat
anlayışının yıkılması, sanata karşı sanat yapılması, pek çok sanat yapıtının tek bir
sanat yapıtı içinde birleştirilmesi ve farklı sanat eserleri türlerinin ortaya çıkması
özellikleri kavramsal sanat anlayışını doğurmuştur. 1960’larda ortaya çıkan ve ilk kez
Sol LeWitt tarafından tanıtılan akımın ana iddiası, sanatın nesneden çok bir ‘kavram’
olduğudur (Little, 2010: 132). Postmodernizmin sanattaki en büyük yansıması olarak
tanımlanabilecek kavramsal sanatın içine, literatürde ayrı ayrı ele alınmış pek çok eseri
dahil etmek mümkündür. Çünkü kavramsal sanat, postmodern sanat anlayışı ile birebir
örtüşen bir yapı sergilemektedir. Kavramsala yaklaşım, sanatın demokratikleşme sürecini
tamamladığı ve yaygınlık kazandığı, profesyonel sanatçının elinden çıktığı günümüzün
Batı dünyasında, insanın kendini ifade etme yollarının nerelere dek uzanabileceğini
göstermesi açısından önemlidir (LeWitt, 2005: 59).
1960’lı yıllar sonrasında sanatın nesneye ihtiyacı olup olmadığı tartışılmaya
başlanmıştır. Düşünce ön plana geçerek sanat eserinin biçim ve form özellikleri önemini
neredeyse tamamen yitirmiştir.
İlk başta ‘Düşünce Sanatı’, ‘Enformasyon Sanatı’ gibi isimlerle anılan bu tür
eğilimler, Minimalist sanatçı Sol LeWitt’in kendi yapıtlarının kavramsallığını vurgulamak
için 1967 yılında Artforum dergisinde yayınladığı ‘Kavramsal Sanat Üzerine Paragraflar’
yazısından sonra ‘Kavramsal Sanat’ başlığı altında toplanmış, ayrıca ‘konseptüalizm’
(kavramcılık), dönemin hemen tüm alternatif ifade biçimlerini karşılayan bir genel terim
haline gelmiştir (Antmen, 2012: 193).
Kavramsal sanat anlayışına göre sanat eseri sadece estetik kaygılarla
üretilmemelidir. İzleyiciyi düşündürtmeli ve hatta bir ölçüde aklını karıştırmalıdır. Bu
nedenle her türlü materyal, kavramsal sanatın malzemesidir. Kavramsal sanat yapıtını her
birey kendi penceresinden yorumlayabilir, çünkü kavramsal sanat eserinde tek bir doğru
yoktur; izleyicinin doğruları ve çıkarımları vardır. Dolayısıyla da kavramsal sanatın
en temel yönünün, sanat pratikleri, kuram ve eleştiri arasındaki ayrımı yıkmak olduğu
söylenebilmektedir (Newman ve Bird, 1999: 2). Sanatın sadece yetenekle varolan bir
unsur olduğu varsayımını yıkmaya çalışan kavramsal sanat yapıtları tepkisel bir anlayışla
ortaya çıkmıştır. Bunlara, Robert Rauschenberg’in ressam Willem de Kooning’in bir
desenini alıp 40 adet silgi tüketerek sildiği ‘Silinmiş De Kooning Deseni’ (1953) ya da
Paris’teki Iris Clert Galerisi’ndeki bir sergiye, ‘Bu telgraf Iris Clert’in portresidir, ben
öyle diyorsam öyledir’ mesajıyla gönderdiği telgrafla katılması örnek olarak verilebilir
(Antmen, 2012: 194).
Kavramsal sanat kapsamında ele alınabilecek diğer akımlar ise süreç sanatı,
performans sanatı, fluxus hareketi olarak sınıflandırılabilir:
Sayı 36 /Bahar 2013
158
Özen OKAT ÖZDEM, Erdem GEÇİT
Süreç Sanatı:
Süreç sanatının en temel özelliği herhangi bir nesnenin oluşum sürecinin (bu
sanatçının yarattığı bir nesne olabileceği gibi doğal bir oluşum süreci de olabilir)
izleyicinin gözleri önüne serilmesidir.
Bu anlayıştaki sanatçılar alışılagelmiş gereçlerin dışında yağ, buz, toprak, keçe,
çimento, lastik, kömür, çimen... kullanmakta ve Oldenburg gibi yumuşak gereçlerden
(kumaş, plastik) yontular yapmaktadır. Bir kısmı ise doğal değişimleri tetikleyerek
(örneğin korozyon ve/veya mantarların maden plaklarını zamanla çürütmeye başlatmasını)
bunların fotoğraflarını sergilemekte ya da çeşitli aygıtlarla süreli deneyleri yapmakta,
bunları izleyiciye sunmaktadırlar (Demirkol, 2008: 168).
Genellikle sanat eserlerinde izleyicinin görebildiği sadece (sanat eserinin kendisi)
sonuçtur. Ancak süreç sanatında izleyici sanat eserinin kendisinden çok yapım aşamaları
üzerine odaklandırılır. En bilinen süreç sanatı anlayışı ise fakir sanattır.
- Fakir Sanat (Arte Povera): ‘Fakir / Yoksul Sanat’ olarak Türkçe’ye çevrilmiş
olan Arte Povera hareketi, temeli İtalya’da atılmış ve dolayısıyla İtalyanlara mal edilmiş
bir sanat hareketidir. Bu sanat hareketi özünde, sanat yapıtının oluşum sürecinde doğal
ve atık malzemelerin kullanılması esasına dayanmaktadır. Celant’ın 1969 tarihli ‘Arte
Povera: Kavramsal, Hakiki ya da İmkansız Sanat?’ başlıklı kitabı, akımın İtalya dışında
tanınmasına katkıda bulunmaktadır (Antmen, 2012: 213). Bu dönemden sonra da doğal
ve atık malzemeler kullanılarak üretilen sanat eserleri bu akımın birer örneği olarak
nitelendirilmişlerdir.
Performans Sanatı:
Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü’ne (tdk.gov.tr) göre performans,
‘başarım’ anlamını taşımaktadır. Bir sanat yapıtının ‘başarımı’, bir başka deyişle ‘sanat
performansı’, o sanat yapıtının, sanatçı tarafından ek bir çaba gösterilmeden seyirci
tarafından anlaşılmasıdır.
“Bu anlayışın esası sanatçının, konusu önceden yazılmamış bir olayı tiyatro tarzında
konuşarak, hareketlerle, doğaçlama olarak gösteri şeklinde seyirciyi o konu üzerinde
düşündürtmesidir. Bu eylemin belli bir yeri yoktur; açık havada ya da bir salonda basit
dekor ve eşyalardan oluşan hatta dekorsuz sahnelerde, alanlarda, su içinde, gökte ve diğer
yerlerde gerçekleştirilir” (Demirkol, 2008:157).
159 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları
Resim 2: Yves Klein’in ‘antropometrie’ adlı çalışması
Kaynak: Maroon Galeri, http://www.maroon.com.tr/galeri/Yves-Klein/yves-klein-9
1960’da Yves Klein’ın maviye boyadığı üç çıplak modeli tuval üzerinde hareket
ettirerek gerçekleştirdiği ‘antropometrie’ gösterisi ve kendini pencereden atarken gösteren
‘boşluğa sıçrayış’ fotoğrafı bu sanatın erken örneklerindendir (Atakan, 2008: 72 - 73).
Performans sanatı ile vücut sanatı zaman zaman eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. Bu
çalışmada ise vücut sanatı, performans sanatı başlığında ele alınmaktadır.
- Gövde / Vücut Sanatı (Body Art): İfadenin ilk ve en önemli öğesi olarak
vücudun kullanılışı, 1964 yılı sonrası ‘Vücut Sanatı’ olarak adlandırılan yeni bir eğilimin
ortaya çıkmasına yol açmıştır (Atakan, 1998: 73). Vücut sanatı ve performans sanatı 70’li
yıllardan sonra bir arada anılmaya başlamıştır. Çünkü vücut sanatı, performans sanatında
olduğu gibi seyircinin önünde gerçekleştirildiği gibi fotoğraf aracılığıyla da izleyicisiyle
buluşmaktadır. Vücut sanatında insan ya da hayvan bedeninin tüm açıklığıyla ortaya
konulması izleyiciyi tedirgin edebilmekte ve ürkütebilmektedir. Bu yönüyle bu sanat
eserlerinin ‘çarpıcı’ olduğu ifade edilebilmektedir.
Fluxus Hareketi:
Fluxus akımı için yapılmış çok fazla tanım bulunmaktadır. Bu nedenle ‘çokluk’
anlamına gelen fluxus adı seçilmiştir. Bu akımın temel felsefesi sanatı reddetmek üzerine
kuruludur ve sanata karşı bir duruş sergilemektedir. Fluxus sanatçıları, şenlikler, olaylar
gösteriler, yayınlar ve filmlerden oluşan çalışmalarıyla sanata alternatif bir yaklaşımın
savunucuları olmuştur (Atakan, 2008: 66). George Maciunas söz konusu akımın öncü
yaratıcılarından biridir. Maciunas’ın (1931 – 78) yazdığı Fluxus Manifestosu’nda,
1960’lı yılların en radikal sanat hareketlerinden biri olan Fluxus’un amaçları, ‘sanatı
burjuva hastalıklarından’ kurtarmak!, Ölü sanattan arınmak!, Sanatta devrimci bir akım
başlatmak! olarak tanımlanıyordu (Antmen, 2012: 203).
Fluxus grubu, Duchamp’ın Gerçeküstücülük ve Dada’yla bütünleşen düşüncelerinin
yanında, Batı dışı düşünce sistemlerini eylemleriyle bütünleştiren besteci ve öğretmen
John Cage’den etkilenmiştir. Fluxus grubu uluslararası bir nitelik taşımaktadır,
deneyseldir; inter-medyadan yararlanmıştır. Farklı geçmişleri olan sanatçılar bedensel
gösteriler, ses, imge ve müzik, edebiyat, dans kadar görsel sanatlar dilini de birleştiren
gösteriler yapmışlardır. Eserlerde sanat/yaşam ikilemi çözülmeye çalışılmıştır ve her
Sayı 36 /Bahar 2013
160
Özen OKAT ÖZDEM, Erdem GEÇİT
zaman şimdiki zaman kipi içinde çalışarak olaylara insanı, oyunculuğu, sürprizi ve gelip
geçiciliği katmışlardır (Atakan, 2008: 68).
Özetle fluxus sanatının en temel özelliğinin, “sanat eseri gibi görünmeyen sanat
eserleri ortaya koymak” olduğu söylenebilmektedir. Bu yönüyle söz konusu sanat
hareketinin ‘asi’ duruşu net bir şekilde görülebilmektedir. Ekranda sadece sayıların
artarak göründüğü Maciunas eseri olan film, fluxus hareketinin en çarpıcı örneğidir.
3. Yeni Kavramsalcılık
Sanatta yeni kavramsalcılık hareketi, kavramsal sanatın bir devamı niteliğindedir.
1970’lerde ortaya çıkan çeşitli sanatsal eğilimleri ve eleştirileri kapsar; sanatsal ve kültürel
normları (özgünlük ve cinsiyetçilik gibi) eleştirir (Little, 2010: 134). Kavramsal sanat,
postmodernizm ile birlikte sanat alanında başlayan ‘sanat sadece seçkinler için değildir’
anlayışını yaymaya çalışan bir karşı duruş hareketiyken; yeni kavramsalcılık, toplumsal
bazı olgulara karşı duran bir harekettir.
Yeni kavramsalcılık, toplumda varolan çarpıklıkları, çatışmaları ve hoşgörüsüzlükleri
bertaraf etmek amacıyla ortaya çıkan bir sanat hareketi olarak tanımlanabilmektedir. Bu
akıma özgü sanat eserlerinde ırkçılık, kadın-erkek eşitsizliği, savaş gibi olgulara karşıt
görüşler izlenebilmektedir.
Özellikle 1980’li yıllarda, postmodern kuramların yaygınlık kazanmaya başladığı
yıllarda dikkat çekmeye başlayan postmodern ‘Yeni Kavramsalcılık’, sanatsal nesneden
çok toplumsal anlama odaklanan, cinsiyet ayrımcılığından ırk ayrımcılığına, medya
eleştirisinden sanat kurumlarının eleştirisine uzanan, özünde belli güç ilişkilerinin
şekillendirdiği toplumsal kodları irdeleyen sanatçıların pratikleriyle şekillenmiştir
(Antmen, 2012: 277).
Sanatın toplumdan bağımsız düşünülmesinin imkansızlığı çerçevesinde
değerlendirildiğinde postmodern sanat, sanat ve toplum tarafından biçimlendirilen
reklamları da çok doğal olarak etkilemiştir. Bu doğrultuda çalışmanın bu bölümünde
postmodern sanat akımlarının reklamlara etkisi irdelenecektir.
Postmodern Sanatın Reklam Üzerindeki Etkisi
Reklam, ticari bir faaliyet olmakla birlikte özünde yaratıcılık barındırması, estetik
algılara seslenmesi gibi nedenlerle çeşitli görüşler bağlamında sanatsal bir faaliyet olarak
da değerlendirilebilmektedir. Bazı görüşlere göre ise reklam ticari bir faaliyet olması
nedeniyle sınırlamalara tabidir ve sanat sınırlandırılamayacak bir olgudur.
Her iki görüşte de haklılık payı varolmakla birlikte gerçek olan, reklamın sanattan
bağımsız düşünülemeyeceğidir. Her ne kadar ticari kaygılarla gerçekleştirilse de genellikle
reklamlarda sanatın izlerine rastlanmakta, hatta başlı başına sanat eseri denilebilecek türde
reklamlarla da karşılaşılmaktadır. Bu konuya ilişkin Mehmet Yılmaz ‘Modernizmden
Postmodernizme Sanat’ adlı eserinde şöyle bir tespitte bulunmaktadır:
161 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları
Reklamcılık daha çok işletme, iktisat ve iletişim alanında incelenmektedir.
Gerçi, 1960’lardaki pop sanattan beri reklam dünyasının birçok sanatçıya ilginç
geldiğini, ilham verdiğini biliyordum bilmesine de, bütün çekiciliğine karşın
reklamcılığın önemli bir sanat türü olduğunu aklıma getirmemiştim – ta ki Paul
Rutherford’un ‘Yeni İkonalar: Televizyonda Reklam Sanatı’ adlı kitabına rastlayıncaya
kadar. Rutherford, iletişimcilerin babası kabul edilen Marshall McLuhan’ın izinden
giderek, reklamcılığın zamanımızın sanatı olduğunu savunuyor (Yılmaz, 2006: 374).
İsmail Tunalı ise ‘Tasarım Felsefesine Giriş’ adlı eserinde sanatçı ve tasarımcının
(reklam, endüstri tasarımcısı) özgürleşme bağlamında birbirlerinden ayrıldıklarını ifade
etmektedir (Tunalı, 2004: 52). Ona göre sanatçı, yaratma sürecinde özgürken tasarımcı,
belirli sınırlar dahilinde yaratmak durumdadır. Bununla birlikte tasarımcının sanatçıdan
çok daha fazla bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir.
Bir diğer görüşe göre de özellikle 16. yüzyıldan itibaren pek çok sanat eserinin
zaten ‘ısmarlama’ olarak yaratıldığı, dolayısıyla da sadece reklamın sanattan değil,
sanatın da reklamdan etkilendiği, sanatta reklamın ya da ticaretin izlerinin görüldüğü
de söylenebilmektedir (Yılmaz, 2006: 376 – 377). Günümüzde kullanıldığı anlamıyla
reklamcılığın başladığı ilk yıllarda, reklamın ilk örnekleri sayılabilen afişlerin her zaman
ressamların elinden çıktığı bilinmektedir. Çünkü afiş tasarlamak, eğer bilgisayar gibi
bir araç yoksa, çizim yeteneği ya da sanatsal el becerisi gerektiren bir iştir. Tasarımları
bağlamında reklamlar, ressamların elinden çıktığı için aynı zamanda birer sanat eseri
olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer taraftan da Jules Cheret ve Henri de ToulouseLautrec gibi afiş sanatçılarının, Rene Magritte ve Andy Warhol gibi ressamların, Jean
Luc-Godard gibi sinemacıların birçok çalışmasında reklam özellikleri ağır basmaktadır
(Becer, 2002: 239). Günümüzde de grafiğin bir sanat dalı olması ve grafik tasarımının
reklamı görselleştirmede doğrudan doğruya kullanılması dahi reklamın sanat ile olan
yakın ilişkisini gözler önüne sermektedir.
Birbiriyle son derece yakın ilişki içinde olan reklam ve sanatın birbirlerinden
bağımsız düşünülemeyeceği oldukça açıktır. Reklamların gelmiş geçmiş tüm sanat
akımlarından izler taşıdığı söylenebilmektedir. Günümüz reklamlarının ise daha çok 20.
yüzyıl sonrası sanat akımlarından etkilendiği görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın bu
bölümünde, üç ana akım olarak açıkladığımız postmodern sanat akımlarının, günümüzde
hangi reklamlara nasıl etki ettikleri göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle1 analiz
edilecektir.
1 Göstergebilimsel çözümleme yöntemi Rengin Küçükerdoğan’ın “Reklam Nasıl Çözümlenir?” adlı eserinden
uyarlanmıştır.
Sayı 36 /Bahar 2013
162
Özen OKAT ÖZDEM, Erdem GEÇİT
Pop-Art Akımından Etkilenen Reklamlar:
DKNY - Be Delicious Reklamının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi:
Resim 3: DKNY – Be DELICIOUS Limited Edition Reklamı
Kaynak:http://designyoutrust.com/2009/07/limited-edition-pop-art-for-dkny-be-delicious-
fragrance/
Genel Betimleme:
Reklam iletisi bir tam sayfa şeklinde görülmektedir. Reklamın tamamı bir çizgi
roman görüntüsündedir. Renkler canlı ve parlaktır. Reklamda, ısırdığı elmayı elinde tutan
bir kadın figürü yer almaktadır. Kadının arkasında ikiye bölünmüş bir alan görülmektedir.
Soldaki alanda kırmızı fon üzerinde kırmızı elmalar, sağdaki alanda ise yeşil zemin
üzerinde yeşil renkli elmalar bulunmaktadır. En önde yeşil elmalarla birlikte parfüm şişesi
ve reklamın üzerinde reklam metni yerleştirilmiştir. Reklam metninde “the new limited
edition – BE DELICIOUS – fragrance bottle for woman – DKNY – DKNYfragrance.
com” ifadeleri dikkati çekmektedir. Söz konusu reklam DKNY’nin aynı adlı parfümünün
klasik sürümünün (bkz. Resim 4) reklamının “pop-art” formuna dönüştürülmüş şeklidir.
Görüntü Oluşturum Göstergeleri:
Çerçeveleme: Reklamdaki kadın figürü kadrajlanarak reklama yerleştirilmiş
ve yakın plan elde edilerek bakışlarının etkisinin artırılması hedeflenmiştir. Böylece
parfümün çekiciliği, kadının çekiciliği üzerinden yansıtılmaya çalışılmıştır.
Ölçek: Görüntü dikey ve yakın ölçekte verilmektedir. İletide görsel öğelerin
sıkışıklığı söz konusudur.
Bakış Açısı: Yukarıdan aşağıya bir bakış açısı bulunmaktadır. Kadına “çekici,
etkileyici” izlenimi verilmiştir.
163 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları
Düzenleme: Görselin en güçlü öğesi kadının bakışlarıdır. İzleyici reklamı yukarıdan
aşağıya doğru okumaktadır.
Biçimler: Reklam iletisi çizgi roman biçiminde tasarlanmıştır. Bu biçim Andy
Warhol’un pop-art eserlerinde de görülmektedir. Yuvarlak biçimler kadınsılık, dişilik
özelliklerini yansıtmaktadır.
Renk: Kullanılan renkler ile izleyiciye ferahlık (yeşil) ve iştah açıcılık (kırmızı)
mesajları verilmektedir. Renkler, reklamın “be delicious – lezzetli ol” mesajıyla ve
parfümün ferah kokusuyla özdeşleşmektedir. Renklerin son derece canlı bir şekilde
kullanılması yine Andy Warhol’un eserlerinde görülen bir unsurdur.
Anlatı Yapı Çözümlemesi:
Kişi: Manken Louise Pederson’un çizgi karakter şekline dönüştürülmüş hali.
Parfümün klasik türünde görülebilen manken, reklamın pop – art uyarlamasında yeniden
kurgulanmıştır. Çekici, seksi bir kadın figürü yaratılmıştır.
Zaman: Reklamın çizgi roman formunda olması nedeniyle zamansızlık durumu
söz konusudur.
Uzam: Görsele göre uzamsal bir yorumda bulunulamamaktadır.
Anlamlandırma:
Reklam
iletisinin
genel
göstergeleri
bağlamında
değerlendirildiğinde temel gösterilenin “çekicilik, seksapel, dişilik” olduğu
söylenebilmektedir. Ürünün ferah ve dişil oluşu da farklı göstergelerle anlatılmaktadır.
Gösteren: Kadın, Elma, Parfüm Şişesi
Gösterilen: Dişilik, Çekicilik, Ferahlık
Resim 4: DKNY BE DELICIOUS Orijinal Reklamı
Kaynak:http://img102.imagevenue.com/img.php?image=10843_DKNY_BeDelicious_
LouisePedersen_122_497lo.jpg
Sayı 36 /Bahar 2013
164
Özen OKAT ÖZDEM, Erdem GEÇİT
Pepsi Reklamının Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi:
Resim 5: Pepsi Reklamı
Kaynak:http://www.campaigntr.com/2013/03/07/36487/beyonce-pop-artla-pepsi-reklaminda/
Genel Betimleme:
Reklam iletisi dört ayrı kareye bölünmüş şekilde görülmektedir. Reklamın tamamı
bir çizgi roman görüntüsündedir. Renkler canlı ve parlaktır. Reklamda, ilk üç karede
Beyonce adlı dünyaca ünlü ses sanatçısının görüntüleri yer almaktadır. Ancak Beyonce’un
fotoğrafları çeşitli görsel efektlerle çizgi roman şekline dönüştürülmüş ve renkleri parlak
hale getirilmiştir. Son karede ise Pepsi’nin ürün görüntüsü yine çizgi roman şeklinde
görülebilmektedir. Reklamın en alt sınırında orta kısımda ise Pepsi logosu ve Beyonce
imzası dikkati çekmektedir.
Görüntü Oluşturum Göstergeleri:
Çerçeveleme: Reklam dört ayrı kareye bölünerek parçalı bir görünüm elde edilmiş
ve bu şekilde çizgi roman imajı yakalanmıştır.
Ölçek: Görüntü dikey ve yakın ölçekte verilmektedir.
Bakış Açısı: Tam karşıya doğru bir bakış açısı bulunmaktadır. İzleyici ile “eşit”
mesajı verilmektedir. Kadına “sevimli” izlenimi verilmiştir.
Düzenleme: İleti dört ayrı unsura göre bölümlenmiştir. Bu bölümleme Andy
Warhol’un ünlü Marilyn Monroe adlı eserinin (bkz. Resim 6) sergilenmesinde sıkça
rastlanan bir bölümleme türüdür. Görüntünün en güçlü noktası Beyonce’un gözlerini
165 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları
açarak dudaklarını büzdüğü fotoğraftır. Görselin izleyici tarafından okunması üst soldan
sağa, sağdan aşağıya ve sağdan sola şeklinde görülmektedir.
Resim 6: Andy Warhol’un “Marilyn Monroe” adlı Pop Art Çalışması
Kaynak: http://lacenleather.wordpress.com/2010/10/06/diamond-dust/marilyn/, Erişim Tarihi: 29.04.2013.
Biçimler: Reklam iletisi çizgi roman biçiminde tasarlanmıştır. Bu biçim Andy
Warhol’un pop-art eserlerinde de görülmektedir. Yuvarlak biçimler kadınsılık, dişilik
özelliklerini; parlak renklerse pozitif duyguları yansıtmaktadır.
Renk: Kullanılan renkler izleyiciye canlılık, enerji (kırmızı, sarı), pozitif duygular
(pembe) ve kurumsallık (mavi) hissini vermesi amacıyla kullanılmıştır. Renklerin son
derece canlı bir şekilde kullanılması yine Andy Warhol’un eserlerinde görülen bir
unsurdur.
Anlatı Yapı Çözümlemesi:
Kişi: Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce’un çizgi karakter şekline dönüştürülmüş
halidir. Sahne şovları ve müziği ile enerjik bir kişilik olarak bilinen Beyonce’un genç bir
hedef kitleye yönelik hazırlanmış bu reklamda kullanılması, izleyicide pozitif (olumlu)
algılar uyandırmaktadır.
Zaman: Reklamın çizgi roman formunda olması nedeniyle zamansızlık durumu
söz konusudur.
Uzam: Görsele göre uzamsal bir yorumda bulunulamamaktadır.
Anlamlandırma:
Reklam
iletisinin
genel
göstergeleri
bağlamında
değerlendirildiğinde temel gösterilenin “enerjiklik, sevimlilik ve olumlu duygular”
olduğu söylenebilmektedir. Gösterilenlerin, marka imajına yansıması hedeflenmektedir.
Gösteren: Beyonce, Pepsi kutusu.
Gösterilen: Pozitiflik, enerji, kurumsallık.
Sayı 36 /Bahar 2013
166
Özen OKAT ÖZDEM, Erdem GEÇİT
Kavramsalcılık Akımından Etkilenen Reklamlar:
Şişecam Reklamı:
Resim 7: Şişecam 75. Yıl Özel Reklamı
Kaynak: http://www.youtube.com/watch?v=Zrf4XcOQX-E , Erişim Tarihi: 29.04.2013.
Genel Betimleme:
Reklam filmi ilk sahnede bir kum tepesinin arkasından kameraya doğru gelen
Şişecam çalışanlarını göstermektedir. Sonraki sahnede çalışanlar birbirlerine bakmaktadır
ve kravatlarını çözerek, ceketlerini çıkararak, kollarını sıvayarak coşku içinde koşmaya
başlamaktadırlar. Kumların üzerinde yalınayak koştukları görünen çalışanlar yere
çökerek kumdan tepeler yapmaya başlamaktadırlar. Kumdan tepeler gitgide dev kulelere
dönüşmektedir. Çalışanların hepsi, kumdan kuleler tamamlandıktan sonra durup gururla
kulelere bakmaktadırlar. Bu esnada kulelerin üzerindeki kumlar uçuşmaktadır ve ortaya,
camdan binalar, dev şişeler, kavanozlar, karaflar ve sürahiler çıkmaktadır. Aynı anda
dış ses “Şişecam, bundan tam 75 yıl öncesinde yarını gördü. Camla yapabileceklerini
gördü. İyi ki doğdun Şişecam” metnini okumaktadır. Reklam genel görünüme geçerek
tüm bu camdan eşyaları ve onların önünde gururla onları izleyen insan topluluğunu
göstermektedir. Dış ses “her cam Şişecam” metnini okurken ekranda Şişecam logosu
belirmektedir. Reklamın tamamında duyulan fon müziği, temposu yer yer artarak azalan
bir Fahir Atakoğlu bestesidir.
Görüntü Oluşturum Göstergeleri:
Çerçeveleme: Reklam, televizyon reklamı olduğu için doğal olarak çerçevelidir.
Ölçek: Genel plan, çok yakın planlar kullanılmıştır.
Bakış Açısı: Alt açı, üst açı ve olağan görüş noktası filmde kullanılan çekim açılarıdır.
Alt açı, cam ürünlerin büyüklüğünü vurgulayarak izleyicide heyecan yaratmakta; üst açı,
167 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları
genel görüntüyü vermekte ve olağan görüş noktası ise izleyicilerin Şişecam çalışanlarına
ve camın üretim sürecine kendilerini yakın hissetmelerini sağlamaktadır.
Düzenleme: Reklam filminin kurgusu izleyiciyi heyecanlandıracak ve duygusal
yoğunluk yaşatacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde izleyici camın üretim sürecini
yakından hissederek, camı üretenlerin heyecanını paylaşacaktır. Bu durum reklamın,
kavramsal sanat akımlarından biri olan “süreç sanatı”ndan izler taşıdığına işaret etmektedir.
Reklamda doğal malzemelerin kullanımı da süreç sanatının bir kolu sayılan “fakir sanat”
etkilerini temsil etmektedir. İletinin vurucu noktası, müziğin de tepe noktasına rastlayan
kumdan kulelerin cam eşyalara dönüştüğü sahnedir.
Biçimler: Reklamda yuvarlak (kum tepeleri) ve dikey biçimler (kum kuleleri)
birarada verilmektedir.
Renk: Kullanılan renkler izleyiciye doğallık (kum rengi), saflık (beyaz giysiler),
rahatlık ve olumlu duygular (mavi gökyüzü) hissini vermesi amacıyla kullanılmıştır. Tüm
renkler natürel ve pastel tonlardadır.
Anlatı Yapı Çözümlemesi:
Kişi: Şişecam çalışanları reklamda camın üretim sürecini vurgulamak amacıyla
kullanılmaktadır.
Zaman: Reklam, güneşli ve az bulutlu bir yaz ya da ilkbahar gününde güneşin
doğuş ya da batış saatlerini işaret etmektedir.
Uzam: Reklam, Türkiye’nin güney sahil şeridinde yer alan Patara Plajı’nda
çekilmiştir.
Anlamlandırma:
Reklam
iletisinin
genel
göstergeleri
bağlamında
değerlendirildiğinde temel gösterilenin “üreticilik, yaratıcılık, çalışma aşkı” olduğu
söylenebilmektedir. Gösterilenlerin, marka imajına yansıması hedeflenmektedir.
Gösteren: Şişecam çalışanları, kum, buğday başakları, cam ürünler, kumdan
kuleler.
Gösterilen: Çalışma aşkı, üreticilik, yaratıcılık.
Sayı 36 /Bahar 2013
168
Özen OKAT ÖZDEM, Erdem GEÇİT
Dünya Doğayı Koruma Vakfı Reklamı:
Resim 8: WWF Reklamı
Kaynak: http://www.andrewkeir.com/animal-illustrations-painted-on-hands/ , Erişim Tarihi: 29.04.2013.
Genel Betimleme:
Reklamda, ilk bakışta bir kartal görülmektedir. Ancak reklama dikkatli bir şekilde
bakıldığında görselin gerçek bir kartal resmi olmadığı, insan elinin kartal figürüne
boyanmış şekli olduğu görülmektedir.
Görüntü Oluşturum Göstergeleri:
Çerçeveleme: Reklam tek sayfa yakın plan olarak verilmektedir.
Ölçek: Görüntü yatay ve yakın ölçekte verilmektedir.
Bakış Açısı: Bakış açısı izleyici ile aynı hizadadır.
Düzenleme: İleti tek sayfa olarak verilmektedir. Görüntünün en güçlü noktası
kartalın bakışlarıdır.
Biçimler: Reklam iletisi, insan elinin boyanması ile oluşturulmuştur. İnsan elinin
boyanarak reklam iletisinin oluşturulmuş olması, kavramsal sanat akımlarından vücut
sanatı etkilerini işaret etmektedir. Reklam iletisinde kartalın bakışları dehşet verici bir
şekilde izleyiciyi ürküterek etkilemektedir.
Renk: Kullanılan renkler, kartalın doğal renkleridir. Fonda ise tarafsızlığın rengi
gri kullanılmıştır. Bu durum, tarafsızlığını her durumda vurgulamak durumunda olan bir
sosyal sorumluluk örgütü için olağan kabul edilmektedir.
Anlatı Yapı Çözümlemesi:
Kişi: Reklamda kişi belirgin değildir. Sadece bir insan eli yer almaktadır. Söz konusu
insan eli boyanmış olduğu için hangi cinsiyette bir insana ait olduğu da seçilememektedir.
169 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları
Zaman: Reklamda zamana ilişkin unsurlar seçilememektedir. Dolayısıyla
zamansızlık durumu söz konusudur.
Uzam: Görsele göre uzamsal bir yorumda bulunulamamaktadır. Stüdyo ortamı
kullanıldığı açıktır.
Anlamlandırma: Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın Resim 8’de görülen reklamında
kavramsal sanat akımlarından olan performans sanatının vücut sanatı etkileri, söz konusu
sanat dalının ‘çarpıcı’ biçimlerine nazaran daha yumuşak bir şekilde görülmektedir.
İnsan elinin bir hayvan figürüyle boyanmış şekli ile “vahşi yaşama bir el uzatın” sloganı
pekiştirilmek istenmektedir.
Reklam iletisinin genel göstergeleri bağlamında değerlendirildiğinde temel
gösterilenin “vahşilik, tarafsızlık, yardım eli uzatmak” olduğu söylenebilmektedir.
Gösteren: Kartal figürü, gri renk, el.
Gösterilen: Vahşilik, tarafsızlık, yardım eli uzatmak.
Yeni Kavramsalcılık Akımından Etkilenen Reklamlar:
Benetton Reklamı:
Resim 9: Benetton Reklamı
Kaynak: www.toscani.com, Erişim Tarihi: 29.04.2013.
Genel Betimleme:
Reklam iletisi tam sayfadan oluşmaktadır. Reklamda beyaz tenli bir yetişkine ait
olduğu anlaşılan bir insan eli ve siyah tenli bir çocuğa ait olduğu anlaşılan bir insan eli
karşılıklı durmaktadır. Görselde kullanılan zemin rengi gri tonlarındadır.
Görüntü Oluşturum Göstergeleri:
Çerçeveleme: Reklam doğal olarak kendi sınırlarıyla çerçevelidir.
Ölçek: Görüntü yatay ve yakın ölçekte verilmektedir.
Sayı 36 /Bahar 2013
170
Özen OKAT ÖZDEM, Erdem GEÇİT
Bakış Açısı: Reklamda derinlik izlenimi bulunmaktadır.
Düzenleme: İletide öncelikle yetişkinin eli, daha sonra çocuğun eli fark edilmektedir.
Dıştan içe doğru bir okuma sırası oluşmaktadır.
Biçimler: Reklam iletisi siyah tenli ve beyaz tenli insan ayrımını vurgulayacak
biçimde tasarlanmıştır.
Renk: Kullanılan renkler siyah ten rengi, beyaz ten rengi, gri ve logonun yeşilidir.
Reklamda kullanılan renkler, reklamın ana vurgu noktasını oluşturmaktadır.
Anlatı Yapı Çözümlemesi:
Kişi: Reklamda beyaz tenli bir yetişkin ile siyah tenli bir çocuk eli yer almaktadır.
Ellerin kimlere ait olduğuna ilişkin başka bir bilgi verilmemektedir.
Zaman: Reklamda zamansızlık durumu söz konusudur.
Uzam: Görsele göre uzamsal bir yorumda bulunulamamaktadır. Çekimler stüdyo
ortamında gerçekleştirilmiştir.
Anlamlandırma:
Reklam
iletisinin
genel
göstergeleri
bağlamında
değerlendirildiğinde temel gösterilenin “sevgi, eşitlik” olduğu söylenebilmektedir. Bu
bağlamda reklamın sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildiği görülmektedir.
Böylesi sosyal sorumluluk temelli sanatsal çalışmalar ise “sanat toplum içindir”
anlayışıyla yeni kavramsalcılık akımı bağlamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla
söz konusu reklamın da postmodern sanat akımlarından “yeni kavramsalcılık” akımının
izlerini taşıdığı ifade edilebilmektedir.
Gösteren: Siyah tenli çocuk eli, beyaz tenli yetişkin eli.
Gösterilen: Sevgi, eşitlik.
Sonuç
Tam anlamıyla bir karşı duruşu simgeleyen postmodernizm, kuralları yıkan,
uyum aramayan, karmaşıklığa göz yuman bir yapıya sahiptir. Bu düşünce yapısının
‘postmodern dönem’ sanatının tamamına yansıdığı söylenebilmektedir. Özellikle ilk
olarak edebi alanlarda, resim ve mimaride görülen yansımalar, zamanla sosyal yaşamın
diğer alanlarına da sıçramıştır.
Postmodern sanatın karmaşık ve kaotik yapısı, günümüz reklam uygulamalarında da
sıklıkla görülmektedir. Tüketicinin değişen özellikleri neticesinde, postmodern söylemler
ve görsel tasarım uygulamaları günümüz reklam anlayışında geniş yer edinmektedir.
Böylelikle, farklılaşan tüketicinin daha rahat ikna edilmesi amaçlanmaktadır.
Bir diğer açıdan değerlendirildiğinde ise, sanatın toplumun içinden doğan sosyal
bir olgu olması ve insan eliyle gerçekleştirilmesi, reklamın da insan ve toplum odaklı bir
sistem olması, topluma ilişkin tüm olgu ve sistemlerin birbirini etkilemesi gibi nedenler,
reklam ve sanatın birbirleriyle içiçe olması sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla reklamın
171 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları
sanat olup olmadığına ilişkin tartışmaların yersiz olduğu açıkça görülebilmektedir ki sanat
ve reklam birbirini sürekli olarak besleyen ve birbirinden etkilenen iki kavram olarak
ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla reklamın varolduğu her dönemde sanatta reklamın,
reklamda ise sanatın izlerini görmek olanaklıdır.
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen göstergebilimsel analiz neticesinde de,
günümüz reklamlarının pek çoğunda postmodern özelliklerin ve postmodern sanat
akımlarının etkilerinin görüldüğü söylenebilmektedir. Bu durum, sanat ve reklamın içiçe
geçmiş kavramlar olduğunu ve her durumda birbirlerini etkilediklerini kanıtlamaktadır.
Kaynakça
Akay, Ali, (2005). Postmodernizm, İstanbul: L&M Yayınları.
Antmen, Ahu, (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul: Sel Yayıncılık.
Atakan, Nancy, (1998). Arayışlar Resimde ve Heykelde Alternatif Akımlar, İstanbul:
YKY Yayınları.
Atakan, Nancy, (2008). Sanatta Alternatif Arayışlar, İzmir: Karakalem Kitabevi.
Barthes, Roland, (2009). Göstergebilimsel Serüven, İstanbul: YKY Yayınları.
Baudrillard, Jean, (2005). Simulakrlar ve Simulasyon, Çev. Oğuz Adanır, Ankara:
Doğu Batı Yayınları
Becer, Emre, (2002). İletişim ve Grafik Tasarım, Ankara: Dost Yayınları.
Brown, Doug, (1991). “Postmodernizme Kurumsal Bir Yaklaşım”, Journal of
Economic Issues, Vol. XXV, No.4.
Brown, Stephen, (1993). “Postmodern Marketing?”, European Journal of
Marketing, Vol.27, No. 4.
Campaign.tr, http://www.campaigntr.com/2013/03/07/36487/beyonce-pop-artlapepsi-reklaminda/. Erişim Tarihi: 29.04.2013.
Demirkol, Vedat, (2008). Batı Sanatında Modernizm ve Postmodernizm, İstanbul:
Evrensel Basım Yayın.
Design Your Trust (2012), http://designyoutrust.com/2009/07/limited-edition-popart-for-dkny-be-delicious-fragrance/. Erişim Tarihi: 29.04.2013.
Ercan, Fuat, (2003). Modernizim, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, İstanbul: Bağlam
Yayınları.
Erol, Murat, (2008). http://cemiyyet.blogcu.com/postmodern-hayat-tarzi2/4047877.
Erişim Tarihi: 10.02.2013.
Featherstone, Mike, (1996). Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (çev.) Mehmet
Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Sayı 36 /Bahar 2013
172
Özen OKAT ÖZDEM, Erdem GEÇİT
Harvey, David, (2010). Postmodernliğin Durumu, Sungur Savran (Çev.), İstanbul:
Metis Yayınları.
Image Venue, http://img102.imagevenue.com/img.php?image=10843_DKNY_
BeDelicious_LouisePedersen_122_497lo.jpg. Erişim Tarihi: 30.05.2013.
Kale, Nesrin, (2002). “Modernizmden Postmodernist Söylemlere Doğru”, Doğu
Batı Düşünce Dergisi; Dünya Neyi Tartışıyor?; Yeni Düşünce Hareketleri 2, Felsefe
Sanat ve Kültür Yayınları, Yıl: 5, Sayı 19.
Keir, Andrew, (2010). http://www.andrewkeir.com/animal-illustrations-painted-onhands/. Erişim Tarihi: 29.04.2013.
Kellner, Douglas, (2004). “Popüler Kültür ve Postmodern Kimliklerin İnşası”,
Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 15, No.4.
Kılıç, Levent, (2007). Görüntü Estetiği, İstanbul: İnkılap Kitabevi.
Kızılçelik, Sezgin, (1986). Postmodernizm Dedikleri, İzmir: Saray Medikal
Yayıncılık.
Küçükerdoğan, Rengin (2009). Reklam Nasıl Çözümlenir?, İstanbul: Beta
Yayıncılık.
Lace & Leather, http://lacenleather.wordpress.com/2010/10/06/diamond-dust/
marilyn/. Erişim Tarihi:30.05.2013.
Lewitt, Sol, (2005). Paragraphs on Conceptual Art - Kavramsal Sanat Üzerine
Paragraflar, Sol LeWitt’in aynı isimli eserinden (çeviri), Artist Dergisi, Eylül 2005/08.
Little, Stephen, (2013). İzmler – Sanatı Anlamak, İstanbul: Yem Yayın.
Maroon Galeri, http://www.maroon.com.tr/galeri/Yves-Klein/yves-klein-9. Erişim
Tarihi: 30.05.2013.
Newman, M. ve Bird, J., (1999). Rewriting Conceptual Art, London: Reaktion
Books.
Odabaşı, Yavuz, (2004). Postmodern Pazarlama, İstanbul: Kapital Medya.
Odabaşı, Yavuz, (1999). Tüketim Kültürü; Yetinen Toplumun Tüketen Topluma
Dönüşümü, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Olivero Toscani Studio, (2012). http://www.toscani.com. Erişim Tarihi: 29.04.2013.
Sarup, Madan, (1995). Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, Baki Güçlü (Çev.),
Ankara: Ark Yayınevi.
Stewart, Susan, (1993). On Longing: Narratives of the Miniature, the Gigantic, the
Souvenir, the Collection, Durham: Duke University Press.
Şaylan, Gencay, (2002). Postmodernizm, Ankara: İmge Kitabevi.
173 İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi
Postmodern Sanat Akımları ve Reklamlara Yansımaları
Tunalı, İsmail, (2004). Tasarım Felsefesine Giriş, İstanbul: Yapı Yayın.
Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, tdk.gov.tr. Erişim Tarihi: 20.05.2013.
Türkmenoğlu, Dilek, (2007). “Toplumsal ve Kültürel Değişim Sürecinde Pop
Sanatı”, Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 23.
Yamaner, Güzin, (2007). Postmodernizm ve Sanat, Ankara: Algı Yayın.
Yılmaz, Mehmet, (2006). Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ankara: Ütopya
Yayınevi.
YouTube, (2013). http://www.youtube.com/watch?v=Zrf4XcOQX-E. Erişim Tarihi:
29.04.2013.
Sayı 36 /Bahar 2013
174

Benzer belgeler