2014HLT22-1 2014HLT22-1 - ATAUZEM

Transkript

2014HLT22-1 2014HLT22-1 - ATAUZEM
2014HLT22-1
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
A
HEMŞİRELİK LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI
YILSONU SINAVI
01 Haziran 2014, Pazar, Saat: 09.30 III. OTURUM
ADI SOYADI
: …………………………………………………………………………………..
T.C. KİMLİK NO. : ………………………………………………………………………………….
SALON NO.
: ………………………………………………………………………………….
SIRA NO.
: ………………………………………………………………………………….
2014HLT22-1
GENEL AÇIKLAMA
1. Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü
cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu
kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış
yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır.
2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer
almaktadır:
Testin Adı
Hemşirelik Esasları
Hemşirelik Felsefesi ve Temel
Kavramlar
Hemşirelikte Eğitim
Temel Bilgi Teknolojileri
Biyoistatistik
Soru Sayısı
Sayfa No.
25
25
2
6
25
25
25
10
14
18
3. Toplam sınav süresi 150 dakikadır.
4. İstediğiniz
testin,
istediğiniz
sorusundan
cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme
işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan
işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir
kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama
alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde
yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya
mürekkepli kalem kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi
ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir
soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru
yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı
üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en
doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru
bırakmamanız yararınıza olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın
arka kapağında belirtilmiştir.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATAUZEM’in yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve
soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2014HLT22-1
A
HEMŞİRELİK ESASLARI
DİKKAT
•
•
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelik Esasları Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
4. Bir vücut parçasını açma veya doğrultma,
eklem açısını genişletme anlamına gelen
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
1. “Bağışıklama” enfeksiyon zincirinin hangi
halkasına yönelik bir uygulamadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Etken
Kaynak
Giriş yolu
Bulaşma yolu
Konakçı duyarlılığı
A)
B)
C)
D)
E)
5. Aşağıdakilerden hangisi kaslara etki eden
ve yoğurma şeklinde yapılan masaj
hareketine verilen isimdir?
2. Aşağıdaki durumların hangisinde hijyenik
el yıkama gereklidir?
A)
B)
C)
D)
Yemek yemeden önce
Hastaya temastan sonra
Tuvaletten çıktıktan sonra
Kontamine malzemeye dokunduktan
sonra
E) Hepsi
A)
B)
C)
D)
E)
A) Epinefrin ve nor-epinefrin yapımı ısı
üretimini azaltır
B) Ovulasyon sonrası vücut sıcaklığı düşer
C) Metabolizmanın hızlanması vücut
sıcaklığını düşürür
D) Tiroid hormonu salgılanmasının
artması vücut sıcaklığını yükseltir
E) Parasempatik sistemin aktivitesi vücut
sıcaklığını yükseltir
Kalbin iş yükü azalır
Bazal metabolizma yavaşlar
Ortostatik hipotansiyon riski artar
Venöz tromboz riski artar
Negatif nitrojen dengesi oluşur
2014HLT22-1
Eflöraj
Friksiyon
Petrisaj
Tapotman
Perküsyon
6. Aşağıda vücudun ısı üretimi ile ilgili verilen
ifadelerden hangisi doğrudur?
3. Aşağıdakilerden hangisi hareketsizliğin
organizmaya olan etkilerinden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Fleksiyon
Ekstansiyon
Abdüksiyon
Addüksiyon
Trendelenburg
2
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. Solunum sayısının dakikada 10’un altında
olmasına ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bradipne
Hipopne
Apne
Dispne
İrregüler solunum
A)
B)
C)
D)
E)
A) Deride basmakla kaybolmayan
kızarıklık vardır
B) Epidermis veya dermisin üst tabakasını
etkileyen kısmi derinlikte doku kaybı
vardır
C) Deride sıyrılma ve su toplanması vardır
D) Epidermisten başlayıp üst fasiyaya
kadar uzanan tüm dokuları içeren tam
derinlikte doku kaybı vardır
E) Doku kaybı fasiyanın altına, kemik
dokuya, tendon ve eklem kapsülü gibi
destekleyici yapılara kadar ilerlemiştir
40
50
80
120
140
9. Yetişkinlerde sistolik kan basıncı değerini
korotkof seslerinin hangi fazı belirler?
A)
B)
C)
D)
E)
1.faz
2.faz
3.faz
4.faz
5.faz
13. Öksürme egzersizleri ve solunan havanın
nemlendirilmesi aşağıdaki hemşirelik
tanılarından hangisinin girişimlerinden
biridir?
10. Kan basıncının ölçümü ile ilgili aşağıda
verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
I. Manşet eninin hastaya göre geniş
olması gerçek değerden daha düşük
ölçüme neden olur
II. Steteskop alıcısının manşetin altına
sıkıştırılması gerçek değerden yüksek
ölçüme neden olur
III. Manşonun havasının çok hızlı
boşaltılması gerçek değerden daha
düşük ölçüme neden olur
IV. Manşetin çok gevşek sarılması gerçek
değerden daha yüksek ölçüme neden
olur
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Hava yolu açıklığında yetersizlik
Enfeksiyon
Fiziksel harekette bozulma
Deri bütünlüğünde bozulma
Sözel iletişimde bozulma
14. Merhemin yağsız, suda çözünür bazlarla
hazırlanan tipine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız III
I ve II
II ve III
II ve IV
I, III ve IV
2014HLT22-1
Evaporasyon
Radyasyon
Kondüksiyon
Konveksiyon
İletme
12. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü evre
basınç yarasının özelliğidir?
8. Normal yetişkin bir bireyde istirahat
halinde nabız hızı dakikada ortalama
kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Vücut ısısı yükselen bir bireyin giysilerinin
çıkarılması aşağıdaki yollardan hangisi ile
ısı kaybedilmesine neden olur?
3
Pomat
Lapa
Supozituar
Krem
Kaşe
Diğer sayfaya geçiniz 
A
15. 10 ml enjeksiyonluk su ile sulandırılmış 1
gr Rocephin flakondan 500 mg almak için
enjektöre kaç ml ilaç çekilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
0.01 ml
0.05 ml
0.1 ml
1 ml
5 ml
A)
B)
C)
D)
E)
7.5
15
20
7500
15000
17. İntravenöz sıvı tedavisi uygulanan bir
hastada ani göğüs ağrısı, şok, ani şuur
kaybı, solgunluk, siyanoz ve hipotansiyon
gibi belirtilerin görülmesi aşağıdakilerden
hangisini düşündürür?
A)
B)
C)
D)
E)
Kilo kaybı sağlamak
Perine kaslarını güçlendirmek
Mesane atrofisini önlemek
Konstipasyonu önlemek
Solunum kaslarını çalıştırmak
21. Üriner kateteri olan hastalarda görülen en
yaygın komplikasyon aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Enfeksiyon
Pirojenik reaksiyon
Dolaşım yüklenmesi
Emboli
Tromboflebit
Hematüri
Üretral darlık
Bakteriüri
Mesane taşı
Mesane spazmı
22. Aşağıdakilerden hangisi lavman
uygulanırken bireye sol lateral pozisyon
verilmesinin nedenidir?
18. Aşağıdakilerden hangisi ödem
nedenlerinden biridir?
A) Hidrostatik basıncın azalması
B) Kapiller permeabilitenin azalması
C) Plazma kolloidal osmotik basıncın
artması
D) Lenfatik drenajın artması
E) Plazma proteinlerinin azalması
2014HLT22-1
% 0.9 NaCl
% 5 Dextroz
Ringer Laktat
Mannitol
İsolayt M
20. Kegel egzersizlerinin amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
16. 5 ml hacmindeki bir flakonda toplam
25000 ünite heparin bulunmaktadır. Bir
hastaya 4x2500 ünite heparin
uygulanmaktadır. Bu hasta bir günde kaç
dizyem heparin almaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
19. Hastaya kan transfüzyonu ile birlikte
intravenöz yolla aşağıdaki solüsyonlardan
hangisi verilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
4
Dışkı inkontinansını önlemek
Distansiyonu önlemek
Defekasyonu kolaylaştırmak
Kan basıncının düşmesini önlemek
Sıvının kolona geçişini kolaylaştırmak
Diğer sayfaya geçiniz 
A
23. Aşağıdaki ağrı tiplerinin hangisinde birey
ampute edilen ekstremitesinin
ağrımasından yakınır?
A)
B)
C)
D)
E)
25. Siyatik sinirin zedelenme riskinin olduğu
intramüsküler enjeksiyon bölgesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Santral ağrı
Fantom ağrısıVisseral ağrı
Nöropatik ağrı
Refere ağrı
Visseral ağrı
Ventrogluteal bölge
Dorsogluteal bölge
Laterofemoral bölge
Deltoid bölge
Rektus femoris bölgesi
24. Aşağıdakilerden hangisi uykusuzluğa bağlı
olarak ortaya çıkan bir durum değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Fiziksel bozukluklar
Bilişsel bozukluklar
Ağrıya karşı duyarlılığın azalması
Davranışsal bozukluklar
Termoregülasyonun bozulması
2014HLT22-1
5
Diğer sayfaya geçiniz 
A
HEMŞİRELİK FELSEFESİ ve TEMEL KAVRAMLAR
DİKKAT
•
•
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Testi için ayrılan
kısmına işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi ilk askeri hemşire
olarak kabul edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. Aşağıdakilerden hangisi meslek
ölçütlerinden biri değildir?
Dorothea Johnson
Dorothea Orem
Dorothea Dix
Virginia Fry
Virginia Henderson
A)
B)
C)
D)
E)
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
5. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanı
olarak hemşirenin sahip olması gereken
özelliklerden biri değildir?
A) Hemşireliğin odağı yalnızca hasta
bireylerdir
B) Modern hemşireliğin tarihi Florence
Nightingale ile başlar
C) Hemşireliğin gelişiminin dekon ve
dekoneslere dayandığı belirtilir
D) Kadınlar arasında ilk hemşirelik
örgütünü Hygiea kurmuştur
E) Orta çağda yalnızca hastanelerde
bakım hizmeti verilmiştir
A) Kendini ve başkalarını tanıyabilme
B) Dürüstlük, güven ve otonomi
özelliklerini sergileyebilme
C) Akıl yürütme ve muhakeme yeteneğine
sahip olma
D) Bilimsel bilgi üretme ve kullanma
kapasitesine sahip olma
E) Hiçbiri
3. “Meslek” kavramı aşağıdaki ifadelerden
hangisi ile tanımlanmaktadır?
6. “Bir kişiye sosyal bir pozisyon veren
hareket ve davranış” şeklinde tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sonuç elde etmeye yönelik güç
harcayarak yapılan mekanik etkinlik
B) Toplumun iyiliği ve esenliği ile ilgili
hizmette bulunmak
C) Uzun ve yüksek dereceli öğrenimi
gerektiren ve geçim sağlayan uğraş
D) Amaçları uygulamaya dönüştürmek için
emek gerektiren güç
E) Organize ve sistematik bilgi sahibi
olmak için çaba sarf etmek
2014HLT22-1
Topluma hizmet sunma
Otonomi
Eğitim
Sosyallik
İletişim
A)
B)
C)
D)
E)
6
Entellektüalite
Benlik
Kimlik
Rol
Kendilik
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin
temel rollerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Uygulayıcı
Yönetici
Araştırıcı
Klinisyen
Profesyonel
A)
B)
C)
D)
E)
8. Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin
geleneksel rolden çağdaş rollere geçişini
etkileyen faktörlerden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kültür
Etik
Değer
Ahlak
Değer sistemi
11. “Değer” kavramı ile ilgili aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Değerler, temel olarak gerçek güzellikle
ilgili kişisel inanç ve duyuşlardır
B) Değerler, inançlardan daha güçlü
motivasyonel bileşenler içerir
C) Değerler, bireyin davranışlarına yön
veren bireysel inançlardır
D) Değerleri organize eden bir değer
sistemi vardır
E) Değer sisteminde tüm bireyler için
standart bir sıralama vardır
Demografik değişiklikler
Hastalıkların artması
Yasal düzenlemeler
Dini etkiler
Sosyal statü değişiklikleri
12. “İnsan davranışlarında neyin iyi, kötü,
doğru ve yanlış olduğunu belirlemeye
çalışan felsefe dalı” olarak tanımlanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
9. Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin
işlevlerinden biri değildir?
A) Geliştirici, önleyici, tedavi edici ve
rehabilitasyona yönelik bireylere,
ailelere ve gruplara destekleyici
nitelikte hemşirelik bakım hizmeti
vermek ve yönetmek
B) Çalıştığı kurumda malzemelerin
teminini sağlamak
C) Hasta ve sağlıklı bireyler ile sağlık
bakım personelini eğitmek
D) Sağlık bakım ekibinin etkin bir üyesi
olarak çalışmak
E) Eleştirel düşünme ve araştırmalar yolu
ile hemşirelik uygulamalarını
geliştirmek
2014HLT22-1
10. “Kişinin yaşadığı toplumsal çevrenin
törelerine uyma yetisi, yeteneği” olarak
tanımlanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
İdealizm
Etik
Metafizik
Epistemiyoloji
Hümanizm
13. Davranışın sonuçlarına göre ahlaka
uygunluğunun değerlendirildiği etik
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
7
Deontolojik yaklaşım
Yararcı yaklaşım
Materyalist yaklaşım
Teleolojik yaklaşım
Epistemiyolojik yaklaşım
Diğer sayfaya geçiniz 
A
14. “Hastanın seçimlerini yaşam planlarına
uygun şekilde kararlaştırma özgürlüğü”
ifadesi hangi etik ilke ile örtüşmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Maslow’un gereksinimler piramidinde
en alt basamakta sosyal gereksinimler
bulunmaktadır.
II. Sosyalleşme, öğretim ve taklit yolu ile
gerçekleşir.
III. Duygudurum, insanın kültürel yönüne
ait bir bileşendir.
Güvenilirlik
Sadakat
Otonomi
Doğruluk
Adalet
A)
B)
C)
D)
E)
18. İnsan kavramını “gereksinimleri
olduğunda ortaya çıkan gerginliği
azaltmak için kendi kendine çaba gösteren
bir organizma” şeklinde tanımlayan
hemşire kuramcı kimdir?
15. Aşağıdakilerden hangisi ilk lisans eğitimi
veren hemşirelik yüksekokuludur?
A) Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi
B) Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi
C) Ege Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu
D) Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu
E) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Hazırlık dönemi
Başlangıç dönemi
Yaygınlaşma dönemi
Yüksekokullar dönemi
Araştırma dönemi
2014HLT22-1
Florence Nightingale
Joyce Travelbee
Hildegard Peplau
Dorothea Orem
Ernestine Wiedenbach
19. Aşağıdakilerden hangisi büyümeyi
etkileyen fizyolojik faktörlerden biridir?
16. Florence Nightingale’in Selimiye
Kışlası’nda hizmet vermesi hemşirelik
eğitiminin hangi döneminde yer
almaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
8
Sosyal faktörler
Kültürel faktörler
Psikolojik faktörler
Spiritül faktörler
Nöro-hormonal faktörler
Diğer sayfaya geçiniz 
A
20. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çevre
bileşenleri arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Mikroorganizmalar
Nem
Riketsiyalar
Virüsler
Vektörler
24. Aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisi
“bireyin kendi kendine düşünmesi, karar
vermesi ve kendini yargılaması” olarak
açıklanır?
A)
B)
C)
D)
E)
Sözsüz iletişim
Bireysel iletişim
Kişiler arası iletişim
Grup iletişimi
Etkileşim
21. Hemşireliğin ilgi alanının “hastalık” değil
“hasta insan” olduğunu ilk defa
vurgulayan hemşire kuramcı kimdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Florence Nightingale
Virginia Henderson
Dorothea Orem
Martha Rogers
Joyce Fitzpatrick
25. Hemşirelik sürecini ilk defa tartışmaya
açan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
22. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel stres
oluşturan durumlara örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Hastalık veya kaza
Evlilik ya da boşanma
Yeni bir iş
Hamile olma
Rol değişimi
Lydia Hall
Dorothy Johnson
Ida Jean Orlando
Yura ve Walsh
Kristina Gebbie
23. “Hemşirelik felsefesi” ile ilgili aşağıda
verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hemşirelik felsefesi yaşamın, bireysel
değerlerin ve hasta otonomisinin
korunmasını temel alır
B) Hemşirelik felsefesine göre bakımda
yalnızca hemşirelik kararları göz önüne
alınmalıdır
C) Hemşirelik felsefesine göre bakımda
fiziksel çevrenin yönetimi tek başına
yeterlidir
D) Hemşirelik felsefesine göre hemşireliğe
ait mesleki bilgi yalnızca klinik
uygulamalarda kullanılmalıdır
E) Hemşirelik felsefesinin şekillenmesiyle
ortaya çıkan görüş hemşirenin yalnızca
mesleki hayatını etkiler
2014HLT22-1
9
Diğer sayfaya geçiniz 
A
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM
DİKKAT
•
•
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hemşirelikte Eğitim Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Bir davranışın öğrenilmesi için pekiştirme
önemlidir. Bu nedenle bireyde istenilen
davranışın pekiştirilmesi için davranışı
izleyen ve organizma üzerinde hoşa giden
bir etki yaratarak davranışın ortaya çıkma
olasılığını arttıran uyaranlar kullanılır.
Pekiştirmenin türü, zamanı ve sıklığı bireyin
özelliklerine göre değişir.
4. Eğitim yapan kişi aşağıdaki yöntemlerden
hangisini uzun süre kullanırsa grubun
eğitim sürecine etkin olarak katılımını
sağlayamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıda özellikleri açıklanan öğrenme
kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Klasik Koşullama Kuramı
Edimsel Koşullama Kuramı
Sosyal Öğrenme Kuramı
Bilişsel Öğrenme Kuramı
Gözlemle Öğrenme Kuramı
5. Önemli bir sorunla karşılaşan ya da
sağlığını kaybeden birey, sorun ya da
hastalığın etkilerine uyum sağlarken inkar,
öfke, pazarlık, depresyon ve kabul olarak
sıralanan aşamalardan geçer. Sorun
yaşayan bireye ya da hastaya eğitim
vermek için en uygun aşama
aşağıdakilerden hangisidir?
2. Aşağıdakilerden hangisi bir davranışı
başlatan, açığa çıkaran ve yönlendiren
enerjidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Güdü
Denge
İhtiyaç
Dürtü
Güdüleme
A)
B)
C)
D)
E)
3. Bireylerin sağlık inançlarını etkileyen
sosyo-kültürel özellikleri, akraba ya da
komşu önerileri, geleneksel uygulamaları,
dinsel tutum ve davranışları gibi
değişkenleri sistematik olarak ele alıp
değerlendiren model aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Soru-cevap yöntemi
Demostrasyon yöntemi
Anlatım yöntemi
Problem çözme yöntemi
Rol yapma yöntemi
İnkar aşaması
Pazarlık aşaması
Kabul aşaması
Öfke aşaması
Depresyon aşaması
Sağlık İnanç Modeli
Transteoritik Model
Henderson Modeli
Özbakım Modeli
İnanç İnceleme Modeli
2014HLT22-1
10
Diğer sayfaya geçiniz 
A
6. Aşağıdaki kuramlardan hangisi
öğrenmenin, doğrudan gözlenemeyen
içsel bir süreç olduğunu ve davranışlardaki
değişmenin gerçekte kişinin zihninde
meydana gelen öğrenmenin dışa
yansıması olduğunu savunmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
10. Aşağıdakilerden hangisi yetişkin birey
eğitimcisinde bulunması gereken kişisel
bir özellik değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Klasik Koşullama Kuramı
Edimsel Koşullama Kuramı
Sosyal Öğrenme Kuramı
Bilişsel Öğrenme Kuramı
Gözlem Yolu İle Öğrenme Kuramı
7. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin
temel koşullarından biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal alana ait
bir öğrenmedir?
Çift yönlü iletişim kurma
Toplumu yargılamadan kabullenme
Etkili dinleme ve konuşma
Toplumun inançlarına saygılı olma
Hepsi
A) Hastanın kendisi için yazılmış olan ilacın
yan etkilerini bilmesi
B) Hastanın ameliyat sonrası oluşabilecek
komplikasyonları bilmesi
C) Meme ampütasyonu sonrası hastanın
protez kullanmayı kabul etmesi
D) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi
torbasını değiştirebilmesi
E) Hastanın kullandığı bir ilacın yan
etkilerini açıklayabilmesi
12. Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin eğitici
rolünü önemli kılmaktadır?
8. Eğitimin program ögelerinden hedef
boyutunda aşağıdaki sorulardan hangisine
cevap aranmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Toplumun sağlıklı yaşam isteğini
cevaplamakla yükümlü olması
B) Meslektaşlarına hizmet içi eğitim
vermekle yükümlü olması
C) Tıbbi ve teknolojik gelişmeleri bilmekle
yükümlü olması
D) Bireylere ve gruplara danışmanlık
vermekle yükümlü olması
E) Hepsi
Bireyleri niçin öğretelim?
Hedefe ne kadar ulaşıldı?
Bireyleri nasıl öğretelim?
Bireylere ne öğretelim?
Bireylere ne kadar öğretelim?
9. Aşağıdakilerden hangisi insanı bir makine,
hastalığı makinenin bir bölümündeki
bozukluk olarak ele almıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
13. Aşağıdakilerden hangisi bireysel eğitimde
en çok başvurulan öğretim yöntemdir?
A)
B)
C)
D)
E)
Cohen
Descartes
Gardner
Piaget
Neuman
2014HLT22-1
Otoriter kişilik
Özgüvenli kişilik
Genel kültür
Dengeli kişilik
Liderlik özelliği
11
Beyin fırtınası
Sempozyum
Bilgi şöleni
Danışmanlık
Konferans
Diğer sayfaya geçiniz 
A
14. İşiterek, konuşarak, okuyarak ve başkaları
ile karşılıklı iletişime girerek en iyi öğrenen
kişiler aşağıdaki zeka alanlarından
hangisinde daha yeteneklidir?
A)
B)
C)
D)
E)
18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bedensel zeka
Doğacı zeka
Görsel zeka
Sözel zeka
Kinestetik zeka
15. Hastanın ilaçlarını tek başına hazırlayarak
uygulaması, aşağıdaki psikomotor
öğrenme basamaklarından hangisine
örnek olarak verilebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
19. Eğitimin program ögelerinden ölçmedeğerlendirme boyutunda aşağıdaki
sorulardan hangisine cevap aranmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Karmaşık işlevler
Hazırlanma
Kılavuzla yapma
Duruma uydurma
Beceriye dönüştürme
A)
B)
C)
D)
E)
A) Belli hedefleri ve programı olan
okullarda yapılan eğitim
B) Algın öğrenme şeklinde yetişkinlere
verilen eğitim
C) Çalışan bireylere işe yönelik sistemli
olarak verilen eğitim
D) Belli hedefleri ve programı olmadan
rastgele olan eğitim
E) Sosyal öğrenme şeklinde yetişkinlere
verilen eğitim
Cinsellik
Susuzluk
Boşaltım
Saygınlık
Dinlenme
21. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi zekaya
ilişkin yeni anlayışı ifade eder?
17. Aşağıdakilerden hangisi iletişime engel
yaratan durumlardan biridir?
A) Zeka doğuştan kazanılır, sabittir,
değiştirilemez ve geliştirilemez
B) Zeka niceliksel olarak ölçülebilir ve tek
bir sayıya indirgenebilir
C) Kalıtımla gelen zeka kapasitesi
geliştirilebilir ve değiştirilebilir
D) Zeka gerçek hayattan soyutlanarak belli
zeka testleri ile ölçülür
E) Zeka, öğrenenleri belli seviyelere göre
sınıflandırmak için kullanılır
Alıcının mesajı dinlememesi
Alıcının mesajı anlamaması
Alıcının mesaja inanmaması
Alıcının mesajı yanlış uygulaması
Hepsi
2014HLT22-1
Bireyleri niçin öğretelim?
Hedefe ne kadar ulaşıldı?
Bireyleri nasıl öğretelim?
Bireylere ne öğretelim?
Bireyleri neden öğretelim?
20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güdülerden
biridir?
16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hizmet içi
eğitimi tanımlamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
Öğretim bilgi aktarma işidir
Öğrenme yaşantı ürünüdür
Öğrenme kalıcı izlidir
Eğitim bilgi aktarma işidir
Eğitim davranış değişikliğidir
12
Diğer sayfaya geçiniz 
A
22. Bloom’a göre insanın dünya ile etkileşimi
sonunda hangi alanlarda öğrenme
olmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
24. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin en hızlı
öğrendiği yaş aralığıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Bilişsel alan
Duyuşsal alan
Devinişsel alan
Zihinsel alan
Hepsi
25. İşe yeni giren ya da bölüm değiştiren
personele işe başlama öncesi veya işe
girilen ilk günlerde uygulanan ilk eğitimdir.
Bu eğitimde, işin gerektirdiği tutum ve
bilgilerin edinilmesi, düşünsel ve bedensel
becerilerin kazandırılması sağlanır.
Eğitiminin süresi yapılan işin karmaşıklığına
ve personelin özelliklerine bağlı olarak iki
hafta ile altı ay arasında değişebilir.
23. Aşağıdakilerden hangisinde öğretim süreci
basamakları doğru olarak sıralanmıştır?
A) Tanı koyma-veri toplama-planlamauygulama-değerlendirme
B) Veri toplama-tanı koyma-planlamauygulama-değerlendirme
C) Planlama-uygulama-veri toplama-tanı
koyma-değerlendirme
D) Değerlendirme-veri toplama-tanı
koyma-planlama-uygulama
E) Veri toplama-tanı koymadeğerlendirme-planlama-uygulama
Yukarıda özellikleri sıralanan sürekli
eğitim yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
2014HLT22-1
25-35 yaş arası
20-25 yaş arası
25-30 yaş arası
35-45 yaş arası
46 yaş sonrası
13
Oryantasyon eğitimi
Uzaktan eğitim
Yaygın eğitim
Örgün eğitim
Hizmet içi eğitim
Diğer sayfaya geçiniz 
A
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
DİKKAT
•
•
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Bilgi Teknolojileri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
4. Sürekli olarak güncellenen web sitelerine
ait özetlerin yayınlanmasını sağlayan ve
web ortamlarının takibini kolaylaştıran
teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?
1. İnternet üzerinden bir tüketicinin yaptığı
alışveriş e-ticaretin hangi kapsamında
değerlendirilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Firma – Firma
Firma – Müşteri
Müşteri – Müşteri
Firma – Kamu
Birey – Kamu
A)
B)
C)
D)
E)
5. Web üzerinden istemci ve sunucu arasında
güvenli iletişim sağlamak için kullanılan
protokol aşağıdakilerden hangisidir?
2. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri
sosyal ağ kullanırken bireylerin dikkat
etmesi gereken önerilerdendir?
A)
B)
C)
D)
E)
I. Kişisel bilgilerinizi herkesle
paylaşmayınız.
II. Paylaştıklarınızı istemediğiniz kişilere
kapatın.
III. Güçlü şifreler oluşturun ve şifrenizi
kimseyle paylaşmayın.
A)
B)
C)
D)
E)
Ftp
Https
Ip
Utp
Rtp
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
I ve III
I, II ve III
3. Özel yazılımlar ile web ortamındaki yeni
ses ve video kayıtlarının takip edilmesini
sağlayan ve bu kayıtların dağıtımı için
geliştirilmiş olan Web 2.0 uygulaması
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Twitter
Flick
Blog
RSS
Web
6. Kullanıcıların çeşitli kategoriler altında yer
alan konular hakkında bilgilerini, fikirlerini
ve görüşlerini paylaştıkları sanal ortam
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Podcast
Wiki
RSS
Blog
Facebook
2014HLT22-1
14
Forum
Anlık Mesajlaşma
E-Posta
Arama Motorları
Video Konferans
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. İnternet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) İnternet çalışma yapısı itibariyle paket
anahtarlamalı bir ağdır.
B) İnternetin temeli, akademik
araştırmalara dayanmaktadır.
C) İnternette bilgi alış verişi IP Protokolü ile
gerçekleştirmektedir.
D) İnternetin işleyişinde ISS ile bir üst ağa
bağlantı sağlanmaktadır.
E) İnternet paketleri dinamik bir yol
izlemektedir.
A)
B)
C)
D)
E)
8. Ağdaki bilgisayarlar arasındaki iletişimin
nasıl yapılacağını belirleyen, standart
olarak kabul edilmiş kurallar bütünü olarak
tanımlanan ağ kavramı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Çözücü
Kodek
Dönüştürücü
Sıkıştırıcı
Birleştirici
12. Kötü amaçlı yazılımlara karşı önlem almak
ve sistemi bunlardan korumak amacıyla
yazılan programlara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ağ topolojisi
Ağ mimarisi
Ağ protokolü
Ağ türleri
Ağ donanımı
9. Bilgisayarların ve taşınabilir aygıtların
yakınlarında bulunan kablosuz erişim
noktaları aracılığıyla yerel ağlara
bağlanabilmesini sağlayan kablosuz erişim
teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
11. “ Videolarda görüntülerin sıkıştırılması ve
dönüştürülmesi işlemleri ………………
aracılığıyla yapılır.” cümlesinde boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
Virüs
Truva Atı
Antivirüs
Solucan
SpyWare
13. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri
video konferansın sunduğu
olanaklardandır?
I. Daha çok insana ulaşma
II. Seyahat yükü ve masrafını ortadan
kaldırma
III. Etkileşimli uzaktan toplantı
Bluetooth
WIMAX
Wi – Fi
Kızılötesi
GPRS
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III
10. “………………., bir saniyede gösterilen resim
sayısıdır.” cümlesinde boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kare hızı
Kare birimi
Kare yüzdesi
Kare sayısı
Kare noktası
2014HLT22-1
15
Diğer sayfaya geçiniz 
A
14. Access’te, bilgisayar ortamında
kullanıcıların asıl etkileşimde bulunduğu
veri tabanı nesnesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Tablo
Sorgu
Rapor
Form
Makro
A)
B)
C)
D)
E)
Silme Sorgusu
Güncelleştirme Sorgusu
Çapraz Sorgu
Dönüştürme Sorgusu
Seçme Sorgusu
16. Aşağıdaki tabloda “Dogum Tarihi” alanını
önceden tanımlanmış bir veri türü şeklinde
ayarlamak için aşağıdaki alan
özelliklerinden hangisi kullanılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Alan Boyutu
Unicode Sıkıştırma
Metin Hizala
Akıllı Etiketler
Sıfır Uzunluk İzni
19. MS PowerPoint programında zamanlama
provası seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi
ya da hangileri yapılabilir?
I.
II.
III.
IV.
Arama Sihirbazı
Geçerlilik Kuralı
Giriş Maskesi
Varsayılan Değer
Biçim
2014HLT22-1
Güvenlik kilidini açar.
Veri türünü değiştirir.
Otomatik kilitlemeyi sağlar.
Benzersiz kayıtlar oluşturur.
Kayıtlar arası geçişi sağlar.
18. MS Access programında bir tablodaki
herhangi bir alana girilen karakter sayısını
30 ile sınırlandırmak için aşağıdaki alan
özelliklerinden hangisi kullanılır?
15. Aşağıdaki tabloda sadece askerliğini
yapmış olan kişileri görüntülemek için
aşağıdaki sorgu türlerinden hangisi
kullanılmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
17. MS Access programında resimde
gösterilen düğmenin görevi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
16
Otomatik geçiş süresi belirlenebilir.
Animasyon gecikmeleri belirlenebilir.
Sunum süresi etkili kullanılabilir.
Her slayt için ayrılacak süre
belirlenebilir.
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I, II ve III
I, II, III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz 
A
20. Aşağıdakilerden hangisi MS PowerPoint
programında sunum hazırlanırken dikkat
edilecek hususlar arasında yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Animasyon ve sesler gerektiği yerlerde
kullanılmalıdır.
B) Slayt içeriği ile uyumlu görsel
nesnelerden faydalanılmalıdır.
C) Renk uyumuna dikkat edilmelidir.
D) Mümkün olduğunca çok metin yer
almalıdır.
E) Gözü yormayan bir yazı tipi ve uygun yazı
boyutu kullanılmalıdır.
A)
B)
C)
D)
E)
I. Geçişlere ses eklenebilir.
II. Geçiş hızı ayarlanabilir.
III. Geçiş süresi belirlenebilir.
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III
22. MS PowerPoint programında nesnelerin
animasyon özelliklerini kopyalayıp diğer
nesnelere uygulamak için kullanılan araç
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Word
Publisher
Outlook
Excel
Access
25. MS PowerPoint programında aşağıdaki
alanların hangisinde yer alan bilgiler
sunum esnasında görüntülenmez?
A)
B)
C)
D)
E)
Resim Boyacısı
Animasyon Boyacısı
Biçim Boyacısı
Tetikleyici
Animasyon Bölmesi
2014HLT22-1
Tablo
Resim
Şekiller
Metin kutusu
Grafik
24. PowerPoint programı grafik çizimi için
Microsoft Office paketinin hangi
programını kullanır?
21. MS PowerPoint programında slayt
geçişlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
23. Bir okuldaki öğretmenlerin haftalık nöbet
listesini hazırlamak için kullanılabilecek en
uygun nesne aşağıdakilerden hangisidir?
17
Başlık alanı
Slayt paneli
Not paneli
Alt başlık alanı
Metin alanı
Diğer sayfaya geçiniz 
A
BİYOİSTATİSTİK
DİKKAT
•
•
•
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoistatistik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Bazı sorularla ilgili ihtiyaç duyacağınız istatistik tablolar bu testin sonunda yer almaktadır.
4. Türkiye nüfusu yaklaşık 74 milyon olup
nüfus “çocuklar, gençler, orta yaşlılar ve
yaşlılar olarak 4 gruba ayrılarak bölünmüş
daire grafiğinde gösterilecektir. Türkiye’de
14.8 milyon genç nüfus olduğu
varsayıldığında gençler bölünmüş daire
grafiğinde kaç derecelik bir açı ile temsil
edilirler?
1. Aşağıdakilerden hangisi Kolesterol
değerinin ölçümünde kullanılan ölçek
tipidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aralık
Dereceleme
Oran
Sıralama
Adlandırma
A)
B)
C)
D)
E)
5. Değişken nitelikli ve sıralanmış verilerde
merkezde bulunan (ortanca) veri hangi
istatistik ölçüdür?
2. Normal dağılıma sahip popülasyonda
ortalamaya (μ), iki standart sapma eklenip
çıkarılınca elde edilen sınırlar (μ ± 2σ)
verilerin % kaçını içine almaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
% 65
% 68
% 75
% 95
% 99
Yi = (6, 3, 9, 4, 8, 7, 11, 5, 5, 9, 4, 5, 2)
A)
B)
C)
D)
E)
7.34
7.37
7.33
7.35
7.30
2014HLT22-1
Aritmetik Ortalama
Merkezi ortalama
Medyan
Mod
Kartil
6. Aşağıdaki Y değişkeninin ortalaması nedir?
3. Bir hastanın kan pH değeri 7.3364
ölçülmüştür. Bu değerin iki ondalıklı
yuvarlaklaştırılmış şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
10
72
36
90
100
18
4
3
6
7
5
Diğer sayfaya geçiniz 
A
7. Aşağıdaki Y değişkeninin medyanı nedir?
Yi = (6, 3, 9, 4, 8, 7, 11, 5, 5, 9, 4, 5, 2)
A)
B)
C)
D)
E)
5
4
3
10
6
A)
B)
C)
D)
E)
Yi = (6, 3, 9, 4, 8, 7, 11, 5, 5, 9, 4, 5, 2)
A)
B)
C)
D)
E)
4
6
5
10
7
9. Ortalaması 49, standart sapması (s) 5 olan
bir z değişkeninin varyansı (S2)nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
24
39
44
25
45
A)
B)
C)
D)
E)
Değişmez
Örnek hacmi artar
Örnek hacmi azalır
Popülasyon büyür
Popülasyon küçülür
14. Zamana göre araştırmalarda “ne oldu”
sorusunun cevabı hangi araştırma
düzeninde aranır?
Varyasyon katsayısı
Standart sapma
Varyans
Değişim genişliği
Ortalama
2014HLT22-1
Basit şans örneklemesi
Sistematik örnekleme
Tabakalı örnekleme
Küme örneklemesi
Amaçlı örnekleme
13. İncelenen popülasyonda değişkenin
varyansı (S2) küçüldükçe örnek hacmi
(büyüklüğü) nasıl değişir?
10. İki değişkenin varyasyonunu
karşılaştırmak için hangi ölçü kullanılır?
A)
B)
C)
D)
E)
3
16
8
24
2
12. Popülasyon sınırlı ve fertler doğal olarak
sıralı ise aşağıdaki örnekleme metodu
tiplerinden hangisi kullanılır?
8. Aşağıdaki Y değişkeninin varyansı (S2 )
nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
11. Ortalaması 60, standart sapması 8 olan bir
not popülasyonunda 76 puan olan bir
öğrencinin standart z notu nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
19
Kesitsel
Geriye dönük
Anket
İleriye yönelik
Sayım
Diğer sayfaya geçiniz 
A
15. Bir araştırmada denekler, kısa süreli
izlenerek elde edilen veriler kullanılmakta
ve “ne oluyor” sorusuna cevap
aranmaktadır. Bu çalışmanın zamana göre
araştırma tipi nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
18. Bir ilacın kolesterol düzeyini azaltmadaki
etkisi araştırılmak istenmektedir.
Deneklerden ilaç alımından önce ve sonra
ölçümler yapılmıştır. Bu çalışmanın verileri
yeterli sayıda ve normal dağılım
gösterdiğine göre aşağıdakilerden hangisi
en uygun istatistik testidir?
Geriye dönük
Laboratuar
Deneysel araştırmalar
Kesitsel
İleriye yönelik
A)
B)
C)
D)
E)
19. Aşağıdakilerden hangisi en zayıf ölçek
tipidir?
16. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel
çalışmalarda (α) hata değeri olarak
alınamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
α = 0,05
α = 0,01
α = 0,025
α = 0,005
α = 0,30
A)
B)
C)
D)
E)
%5
% 2.5
% 1.5
% 10
%1
2014HLT22-1
Oran
Aralık
Dereceleme
Sıralama
Adlandırma
20. Nüfusun cinsiyete ve yaşa göre dağılımı,
aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi ile
şekilsel olarak ifade edilir?
17. Z tablosunda 1.96 kritik tablo değerinin
sağ tarafındaki bölgenin alanı % olarak
nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Grup karşılaştırması, t testi
X2 testi
Z dağılışı ile oran testi
Binomiyal test
Eşleme testi, t testi
20
Daire
Dörtgen
Altıgen
Piramit
Kare
Diğer sayfaya geçiniz 
A
21. Bir dersi alan öğrencilerin derse devam
ettikleri saat ile dersin sınavından almış
oldukları not arasındaki ilişki r = 0.77 ise
bu ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Korelasyon katsayısı
Regresyon katsayısı
Varyasyon katsayısı
Mutlak ortalama ayrılış ölçüsü
Değişim genişliği
A)
B)
C)
D)
E)
22. Yirmi dört (24) milyon erkek nüfusu olan
bir ülkede, yirmi beş (25) milyon kadın
nüfusu vardır. Bu ülkede cinsiyet oranı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
24. İki sürekli değişkenden biri bağımlı, diğeri
bağımsız değişken olarak öngörülerek,
bağımlı değişkeni bağımsız değişkenin bir
fonksiyonu olarak açıklayan istatistik
tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?
Korelasyon
Regresyon
Eşleme
Binom
Uniform
25. Aşağıdakilerden hangisi medikal tanı
testlerinin güvenirlik ölçülerinden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
1.25
1.64
0.96
0.50
Hesaplanamaz
Özgüllük (Specifity) Oranı
Pozitif Tanımlama Oranı
Duyarlılık (Sensitivity) Oranı
Geçerlilik oranı
Doğruluk Oranı (Tanı değeri)
23. Popülasyon ortalaması aşağıdaki
sembollerden hangisi ile gösterilir?
A)
B)
C)
D)
E)
µ
α
χ
β
σ
2014HLT22-1
21
Diğer sayfaya geçiniz 
Z Tablosu P(z > z0) Z
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
0
0,5000
0,4602
0,4207
0,3821
0,3446
0,3085
0,2743
0,2420
0,2119
0,1841
0,1587
0,1357
0,1151
0,0968
0,0808
0,0668
0,0548
0,0446
0,0359
0,0287
0,0228
0,0179
0,0139
0,0107
0,0082
0,0062
0,0047
0,0035
0,0026
0,0019
0,0013
0,01
0,4960
0,4562
0,4168
0,3783
0,3409
0,3050
0,2709
0,2389
0,2090
0,1814
0,1562
0,1335
0,1131
0,0951
0,0793
0,0655
0,0537
0,0436
0,0351
0,0281
0,0222
0,0174
0,0136
0,0104
0,0080
0,0060
0,0045
0,0034
0,0025
0,0018
0,0013
0,02
0,4920
0,4522
0,4129
0,3745
0,3372
0,3015
0,2676
0,2358
0,2061
0,1788
0,1539
0,1314
0,1112
0,0934
0,0778
0,0643
0,0526
0,0427
0,0344
0,0274
0,0217
0,0170
0,0132
0,0102
0,0078
0,0059
0,0044
0,0033
0,0024
0,0018
0,0013
0,03
0,4880
0,4483
0,4090
0,3707
0,3336
0,2981
0,2643
0,2327
0,2033
0,1762
0,1515
0,1292
0,1093
0,0918
0,0764
0,0630
0,0516
0,0418
0,0336
0,0268
0,0212
0,0166
0,0129
0,0099
0,0075
0,0057
0,0043
0,0032
0,0023
0,0017
0,0012
0,04
0,4840
0,4443
0,4052
0,3669
0,3300
0,2946
0,2611
0,2296
0,2005
0,1736
0,1492
0,1271
0,1075
0,0901
0,0749
0,0618
0,0505
0,0409
0,0329
0,0262
0,0207
0,0162
0,0125
0,0096
0,0073
0,0055
0,0041
0,0031
0,0023
0,0016
0,0012
0,05
0,4801
0,4404
0,4013
0,3632
0,3264
0,2912
0,2578
0,2266
0,1977
0,1711
0,1469
0,1251
0,1056
0,0885
0,0735
0,0606
0,0495
0,0401
0,0322
0,0256
0,0202
0,0158
0,0122
0,0094
0,0071
0,0054
0,0040
0,0030
0,0022
0,0016
0,0011
0,06
0,4761
0,4364
0,3974
0,3594
0,3228
0,2877
0,2546
0,2236
0,1949
0,1685
0,1446
0,1230
0,1038
0,0869
0,0721
0,0594
0,0485
0,0392
0,0314
0,0250
0,0197
0,0154
0,0119
0,0091
0,0069
0,0052
0,0039
0,0029
0,0021
0,0015
0,0011
0,07
0,4721
0,4325
0,3936
0,3557
0,3192
0,2843
0,2514
0,2206
0,1922
0,1660
0,1423
0,1210
0,1020
0,0853
0,0708
0,0582
0,0475
0,0384
0,0307
0,0244
0,0192
0,0150
0,0116
0,0089
0,0068
0,0051
0,0038
0,0028
0,0021
0,0015
0,0011
t Tablosu
Tek yönlü test için önem seviyesi (α/2 ihtimal)
SD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
∞
0,25
0,50
1,000
0,816
0,765
0,741
0,727
0,718
0,711
0,706
0,703
0,700
0,697
0,695
0,694
0,692
0,691
0,690
0,689
0,688
0,688
0,687
0,686
0,686
0,685
0,685
0,684
0,684
0,684
0,683
0,683
0,683
0,681
0,679
0,677
0,674
0,10
0,005
0,001
İki yönlü test için önem seviyesi (α=ihtimal )
0,20
0,10
0,05
0,02
0,010
3,078
6,314
12,706
31,821
63,657
1,886
2,920
4,303
6,965
9,925
1,638
2,353
3,182
4,541
5,841
1,533
2,132
2,776
3,747
4,604
1,476
2,015
2,571
3,365
4,032
1,440
1,943
2,447
3,143
3,707
1,415
1,895
2,365
2,998
3,499
1,397
1,860
2,306
2,896
3,355
1,383
1,833
2,262
2,821
3,250
1,372
1,812
2,228
2,764
3,169
1,363
1,796
2,201
2,718
3,106
1,356
1,782
2,179
2,681
3,055
1,350
1,771
2,160
2,650
3,012
1,345
1,761
2,145
2,624
2,977
1,341
1,753
2,131
2,602
2,947
1,337
1,746
2,120
2,583
2,921
1,333
1,740
2,110
2,567
2,898
1,330
1,734
2,101
2,552
2,878
1,328
1,729
2,093
2,539
2,861
1,325
1,725
2,086
2,528
2,845
1,323
1,721
2,080
2,518
2,831
1,321
1,717
2,074
2,508
2,819
1,319
1,714
2,069
2,500
2,807
1,318
1,711
2,064
2,492
2,797
1,316
1,708
2,060
2,485
2,787
1,315
1,706
2,056
2,479
2,779
1,314
1,703
2,052
2,473
2,771
1,313
1,701
2,048
2,467
2,763
1,311
1,699
2,045
2,462
2,756
1,310
1,697
2,042
2,457
2,750
1,303
1,684
2,021
2,423
2,704
1,296
1,671
2,000
2,390
2,660
1,289
1,658
1,980
2,358
2,617
1,282
1,645
1,960
2,326
2,576
0,05
0,025
0,002
318,31
22,327
10,214
7,173
5,893
5,208
4,785
4,501
4,297
4,144
4,025
3,930
3,852
3,787
3,733
3,686
3,646
3,610
3,579
3,552
3,527
3,505
3,485
3,467
3,450
3,435
3,421
3,408
3,396
3,385
3,307
3,232
3,160
3,090
2014HLT22-1
0,01
0,08
0,4681
0,4286
0,3897
0,3520
0,3156
0,2810
0,2483
0,2177
0,1894
0,1635
0,1401
0,1190
0,1003
0,0838
0,0694
0,0571
0,0465
0,0375
0,0301
0,0239
0,0188
0,0146
0,0113
0,0087
0,0066
0,0049
0,0037
0,0027
0,0020
0,0014
0,0010
0,09
0,4641
0,4247
0,3859
0,3483
0,3121
0,2776
0,2451
0,2148
0,1867
0,1611
0,1379
0,1170
0,0985
0,0823
0,0681
0,0559
0,0455
0,0367
0,0294
0,0233
0,0183
0,0143
0,0110
0,0084
0,0064
0,0048
0,0036
0,0026
0,0019
0,0014
0,0010
A CEVAP ANAHTARI
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK
FELSEFESİ ve
HEMŞİRELİKTE
ESASLARI
TEMEL
EĞİTİM
TEMEL BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ
BİYOİSTATİSTİK
KAVRAMLAR
1. E
2. D
3. A
4. B
5. C
6. D
7. A
8. C
9. A
10. E
11. B
12. D
13. A
14. D
15. E
16. C
17. D
18. E
19. A
20. B
21. C
22. E
23. B
24. C
25. B
1. C
2. B
3. C
4. E
5. E
6. D
7. D
8. A
9. B
10. D
11. E
12. B
13. D
14. C
15. C
16. A
17. E
18. C
19. E
20. B
21. A
22. D
23. A
24. B
25. A
1. B
2. A
3. A
4. C
5. C
6. D
7. E
8. A
9. B
10. A
11. C
12. E
13. D
14. D
15. E
16. C
17. E
18. D
19. B
20. D
21. C
22. E
23. B
24. B
25. A
1. B
2. E
3. A
4. D
5. B
6. A
7. B
8. C
9. C
10. A
11. B
12. C
13. E
14. D
15. E
16. C
17. D
18. A
19. E
20. D
21. E
22. B
23. A
24. D
25. C
1. C
2. D
3. A
4. B
5. C
6. C
7. A
8. E
9. D
10. A
11. E
12. B
13. C
14. B
15. D
16. E
17. B
18. E
19. E
20. D
21. A
22. C
23. A
24. B
25. D
A
SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru
sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara
uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde
yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği
takdirde, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından bu
salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan
ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları
içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
sınavları geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik
Numarasının, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size
ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış
olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken
alanları doldurmayan öğrencilerin durumları Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap
kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem,
silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları
kesinlikle yasaktır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren
hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve
değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı,
taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri
konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen
yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında
almak üzere Salon Başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları
kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların
kaybolmasından veya zarar görmesinden Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi sorumlu olmayacaktır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav
binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler
kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir
şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili
açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak
nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır.
Sınavınızda Başarılar Dileriz.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2014HLT22-1
2014HLT22-1
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden
önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, Adınızı,
Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra
numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız
geçersiz sayılır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru
kitapçıkları
üzerine
yapılan
işaretlemeler
kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu
sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler
sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
2014HLT22-1
Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve sınav süresinin son 10 dakikası
içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin salondan
çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Benzer belgeler