İşveren İSG Eğitimleri Bilgi Notu

Transkript

İşveren İSG Eğitimleri Bilgi Notu
~
I
/
I
İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
e-Sertifika
Programı
http://www.esertifika.anadolu.edu. tr
Programın Tanımı
Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9
Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, 3-ınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü
imzalanmıştır.
Bu kapsamda hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetleri e-Sertifika
Programına katılarak başarılı
ondan az
çalışanı
güvenliği
hizmetlerini yürütebilecektir.
bulunan ve az tehlikeli
sınıfta
olan
işveren
veya
işveren
vekilleri
işyerlerinde, iş sağlığı
yer alan
ve
İş eren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika
Programı
29.06.2015 tarih ve 29401
sayılı
Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe
giren "İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve
Güvenliği \
Yönetmelikle; ondan az
işe giriş
veya
İlişkin"
Hizmetlerine
çalışanı
Yönetmeliğe
bulunan ve az tehlikeli
v periyodik muayeneler hariç
işv~ren
tarafından
vekili
dayanmaktadır.
iş sağlığı
sınıfta
güvenliği
ve
yürütülebilmesine
Söz
yer alan
konusu
işyerlt:rinde,
hizmetlerinin
ilişkin
usul
ve
işveren
esaslar
düzenlenmektedir.
Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı
bulunan ve az tehlikeli
iş sağlığı
ve
güvenliği
sınıfta
yer alan
hizmetlerinin sunumuna
sertifikalandırılması amaçlanmaktadır.
ve söz konusu
işveren
işyerlerindeki işveren
veya
işveren
ilişkin eğitim
veya
işveren
eğitimin
verilmesi ve bu
Böylece Yönetmelikteki amaç
vekilleri kendi
vekillerine
işyerlerinde
gerçekleşecek
bu hizmetleri kendileri
yürütebileceklerdir.
Hedef Kitle
Sertifika programının temel hedef kitlesi
ve az tehlikeli
sınıfta
yer alan
işyerlerindeki işveren
gelecekte bu konumda olabilecek
kişiler
daha sonra belirtilen kapsamdaki
durumlarında
işe
giriş
halihazırda
veya
de programa
işveren
katılarak
işyerlerinde işveren
veya
ve periyodik muayeneler hariç
hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.
---
ondan az
iş
çalışanı
bulunan
vekilleridir. Ancak
sertifika alabilecek ve
işveren
sağlığı
vekili olma
ve
güvenliği
/
'/
I
/
Aynca bu alana merak duyan 18
katılarak eğitim
yaşından
büyük herkes
programımıza
alabilir.
Kapsamı
Sertifika
işlenen
programı kapsamında
konular
bir ders
kitabı hazırlanmış
olup ders
kitabında
şöyledir:
1. İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü
2. Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi•
3. İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı
-t İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı
5. İşveren tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
6. İş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve getirdiği maliyetler
7. İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi ve hukuki sonuçlan
8. İş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri (1) (2) (3)
9. İş sağlığı güvenliğinde bireysel ve organizasyonel faktörler
1O. İş sağlığı ve güvenliğinde tutulması gereken kayıtlar
Başvuru
Tarihi ve
Kayıt
Bedeli
Başvurular İnternet ortamında
:ırasında
Kayıt
28
Aralık
2015 - 15 Ocak 2016 tarihleri
http://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden
yapılacaktır.
bedeli 250 TL'dir.
Öğrenme Ortamları
Programın öğrenme ortamları;
•
uzaktan öğretim tekniklerine göre tasarlanmış Ders Kitabı,
•
e-Sertifıka Programlan Partalı üzerinden sunulan e-Öğrenme Hizmetleri,
e-Sertifıka programlarına kayıt yaptıran katılımcılar bürolarımızdan
uzaktan
öğretim
yöntemine göre
hizmetlerden yararlanarak
1 ·-·
'
1 ....... .._ '' .
..
....... -· 1
~
hazırlanmış
eğitim
ders
tamamlama
kitabı
ve
temin edecekleri
İnternet ortamında
sunulan
sınavına hazırlanmaktadır.
Kitap
Ders
kitabı
Fakültesi
15
Şubat
2016 tarihinden itibaren 81 ildeki
Bürolarından
temin edilecektir.
Açıköğretim
//
ı'
c-Öğrcnınc Hizmetleri
--- ·--,
ı<t •"> .- r - - ~ ~
. -- ..
---~
..
e-Öğrenme hizmetleri http:Uesertifika.anadolu.edu.tr/Portal
..
'1·· "" '
-·. -.....
adresinde yer alan
·---------
--···--------·
=:.:::::::_--=-------
e-Sertifıka
sunulmaktadır. Katılımcılar
---~·-·---
------ '· e-Sertifika Programlan
Programlan
15
Şubat
Partalı
üzerinden
2016 tarihinden itibaren
Portalında kullanıcı adı
ve
parolalarını
.
yazarak oturum açtıklarında tüm e-Öğrenme hizmetlerine ulaşabilirler .
.1
_
e _·_ _ _ __ _
- ,
ss· ınavl7arN
ınav
1ayıs 2016
"h" de be
tarı ın
ı·
l" mer kez1erde
ır ı
yapı
1aca k tır.
l
Başvuru sırasında
adaylar sınav merkezini tercih edebilirler.
Başarı Ölçütleri ve Tamamlama Belgesi
·· -·---··- -- ---- ----
Katılımcıların başarılı
N _ _ _ , ___ __
üzerinden 50 puan
olabilmesi için
alması
sınavdan
100 tam puan
gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan
katılımcılar "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne
İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi" almaya hak
kazanacaktır. Sınavdarı
1S gün sonra
Sonuç Belgesi" intemette
Sınav
adayların başarı
durumunu gösteren
" Sınav
yayınlarıacaktır.
sonuçlan aynca
Çalışma
ve Sosyal Güvenlik
Bakarılığına
bildirilecektir.
İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanarı işveren veya işveren vekilleri
İSG-KATiP sistemine İnternet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları
halinde
iş sağlığı
ve
güvenliği
hizmetlerini yürütebileceklerdir.
İSG-K.A TİP sistemine nasıl kayıt yapılması gerektiği Bakanlık ana sayfasında
(http://www.csgb .gov.tr/csgbPortal/csgb.portal) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğünün
http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal)
adresinde
duyurulacaktır.
İletişim Bilgisi
Yaşadığınız ildeki AÖF bürolarından başvuru işlemleriyle ilgili bilgi alabilirsiniz.
\Veb: http://esertifika.anadolu.edu.tr/
e-Posta: [email protected]
Facebook: /AUesertifika
AÖF Büroları: https:ijwww.anadolu .edu.tr/acikogretim/aof-iletisim/buro-adresleri
---

Benzer belgeler

http://www.esertifika.anadolu.edu.tr Anadolu Üniversitesi ile Çalışma

http://www.esertifika.anadolu.edu.tr Anadolu Üniversitesi ile Çalışma 8. İş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri (1) (2) (3) 9. İş sağlığı güvenliğinde bireysel ve organizasyonel faktörler 10. İş sağlığı ve güvenliğinde tutulması gereken kayıtlar

Detaylı