0 TIKLAYIN: facebook: Kpss Kaynak Arşivi Kpss

Transkript

0 TIKLAYIN: facebook: Kpss Kaynak Arşivi Kpss
TIKLAYIN:
facebook:
-Slf'ı!=-•;İtİİ;'Lt>'!"îi oVAH; üKpss Kaynak Arşivi
Kpss Doküman Arşivi
.0
2014 - ÖABT / TDE
T G -2
Bu testte 50 soru vardır.
3.
I. Fince
II. Macarca
Aşağıdaki eserlerden hangisi Göktürkçe ile kaleme
alınmamıştır?
ili. Almanca
A) Köl Tigin Yazıtı
IV. Çince
B) Altun Tamgan Tarkan Yazıtı
V. Arapça
C) Köl iç Çor Yazıtı
D) Moyun Çor Yazıtı
Yukarıda numaralanmış dillerden hangileri köken
bakımından farklı dil ailesine mensuptur?
A ) ! ve I!
B ) ! ve IV
D) il ve V
E) Çoyrın Yazıtı
C) II ve III
E) III ve IV
t
o
o
V
e
>.
ÎVi
>.
0
ra
>,
2.
Sezde minem böten toygılarım
^
...
i
5
Sezde minem kersez yeşlerem
S
£
II
1
ülsegez, min de onıtılırmın
İti
IV
Yeşesegez, min de yeşermen
V
B) II.
C )lil.
D) İV
---- Türk lehçelerinin kuzeybatı grubuna dâhil olup en
geniş coğrafi sahada konuşulan Türk lehçelerindendir.
Ünlü ve ünsüzlerin uyumu bakımından yazı dili olmuş
bütün Türk lehçelerinden daha gelişmiş durumdadır. 9
ünlü, 21 tane de ünsüz harfi vardır. Türkiye Türkçesindeki 8 ünlüden farkh olarak bir de “açık e” ünlüsü vardtr.
Türkiye Türkçesindeki ş’ler bu lehçede s; Türkiye Türkçesindeki ç’ler bu lehçede ş; Türkçe asıllı sözcüklerin
başındaki g’ler ise k’dir.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmeİİdir?
Bu dizeierdeki a iti çizili sözcüklerden hangisi yapı­
ca diğerlerinden farklıdır?
A) I.
4.
A) Kazak Türkçesi
B) Uygur Türkçesi
E) V.
C) Özbekçe
D) Tatarca
E) Çuvaşça
3
Diğer sayfaya geçiniz.
i
TG-2
2014 - ÖABT / TDE
i ...........................
7.
Diğer adî "Hakaniye” oian bu şive XI. - XII. yüzyıllarda
Doğu ve Batı Türkistan'da kuiianılmiştır. ilk İslami-Türk
Orta Asya edebî dili olarak anıhr. Balasagunlu Yusuf
(Has Hacip), Kaşgarlı Mahmut, Yüknekü Edip Ahmet bu
Türkçe ile önemli eserler vermişlerdir.
Ol ödün tidıgsiz Sodisstav oi kuvrag srasinta erür ert>.
Ötrü olurmuş orunıntın örü turup, on eğnin tonın açınıp,
tizin çökitip, eliğin kavşurup tenri tenrisi Burkanka inçe
tip ötüg ötünti.
Bu parça aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmış
olabilir?
Bu parçada sözü edilen Türkçe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vezir TonyukukAmt*
A) Kıpçak Türkçesi
B) Sekiz Yükmek
B) Karahanlı Türkçesi
C) Köi Tigin Yazıtı
C) Çağatay Türkçesi
D) Divanü Lügati’t-T ü rk
D) Kırgız Türkçesi
E) Divan-ı Hikmet
E) Yakutça
o
c
>,
cs
6.
I. Nehcü’l-Feradis
1} Başım tofrak, özüm tofrak, cismin tofrak
>*
Hak vashga min dip ruhum müştak
o
«s
II. Mi’rac-name
sz
III. Mu’înü’l-Mürid
î>
%
IV. irk Bitig
Yukarıda numaralanmış eserlerden hangileri Harezm Türkçesi devresinin eserlerinden değildir?
B) II ve İV
D) III ve IV
Köydüm yandım bolalmadım hergiz âfâk
Şebnem boiup yir astığa kirdim muna
2) Işkın kildi şeydâ mini cümle âlem bildi mini
V. jskender-nâme
A) I ve ili
>,
Kaygum sin sin tüni küni minge sin ok kirek sin
Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı dizeler aşağıdaki eserle­
rin hangisinden alınmış olabilir?
C) !l ve V
E) IV ve V
A) Risaietü’n-Nushiyye
B) Divan-s Hikmet
C) Sekiz Yükmek
D) Aitun Yaruk
E) Mecalisü’n-Nefais
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 - OABT / TDE
9.
TG-2
Fiğânımdjn cihânğa tüşîi âteş
i
11.
Tektekçi meyhanelerde terlemişti içimdeki çakal
Bıyıklarımın hâlâ ayva ve rakı kokması bundandır
Cihanın barça cânğa tüşti âteş
II
Kendimi en zalim şarkılar makamına yolcu ederken
Fiyakamı ödünç alırdım açik hava sinemalarından
Aidi könglümni vefa kılgay diyü
III
O zamanlar biz ohhoo iki kafadar bir araya gelsek
Kılmadı min mübtelâğa cüz cefâ
Yelkenleri fora edip hayallerimize giderdik
Bu dizelerdeki altı çizili ekler sırasıyla aşağidaküerin hangisinde verilmiştir?
Sesimiz sıtma görmemiş ruhumuz mürekkep içmemişti
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene­
mez?
A) bulunma - isimden fiil - ayrılma
A) Çekim ekinden sonra yapım eki gelmiş birden fazla
sözcük vardir.
B) ayrılma - yönelme - belirtme
C) geçmiş zaman - fiilden fiil - yönelme
B) Tamlayanı ile tamlananı arasına birden fazla sözcük
girmiş belirtili ad tamlaması vardır.
D) ayrılma - geniş zaman ~ bulunma
E) ilgi - isim-fiil - fiilden isim
C) Ek eylem hem ismi yüklem yapmış hem de basit zamanii eylemleri birleşik zamanlı yapmıştır.
D) Adiaşrmş sıfatlar zaman anlamlıdır ve cümlede zarf
tümleci görevinde kullanılmıştır.
E) Dizelerde ad-eylem (isim-fiil), ortaç (sifat-fiil) ve ulaç
(bağ-eylem / zarf-fiil) kullanılmıştır.
10.
I. Türkçede sözcük kökünde ikiz ünsüz bulunmaz.
o
re
II. Türkçede ünlü uyumları vardır.
ili. Türkçede sözcük sonunda “b, c, d, g” ünsüzleri bulunmaz.
t
IV. Türkçede sözcük başında “c, f, ğ, h, j, I, m, n, n p, r,
ş, v, z” ünsüzleri, çok az istisna dışında, bulunmaz.
V. Türkçede köke gelen ekler kökteki ünlüyü her za­
man değiştirir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
A) i.
B) H.
C) MI.
D) İV.
E) V.
5
Diğer sayfaya geçiniz.
......................
TG-2
2014 - OABT / TDE
14.
12. Aşağıdaki beyitîerin hangisinde ieimih sanatı var­
dır?
Figan eylemesin yok yere bülbül
Bülbül bilir elbet gül kıymetini
Kıymetini kendi ne bilsin gönül
A) Gonce-i dil açılub hâtir niçün şâd olmaya
Gönü! veren bilir dil kıymetini
Bâğda güller mi yok gülşerıde bülbüller mi yok
B) Bir nefes dîdâr içün bin cân fedâ itsem n'oia
Halk şiirinde dize sonlarında kafiye oluşturan ke­
limenin bir sonraki dizenin başında yer almasıyla
oluşan ve bir örneği yukarıda verilen koşmalara ne
ad verilir?
Nice demlerdür esîr-i iştiyâkıdur gönüi
C) Harâbât ehlini hor görme zâhid
Hazîneye mâlik ne vîrâneier var
A) Ayaklı koşma
D) Mende Mecnûndan füzûn âşıklık istidâdı var
B) Musammat koşma
Âşık-ı sâdık menem Mecnûnun ancak adı var
C) Zincirleme koşma
E) Yâ Rab, belâ-yı aşk ile âşinâ kil meni
D) Koşma şarkı
Bir dem belâ-yı ışkdan kılma cüdâ meni
E) Düz koşma
E
o
o
•¿S
u
c
>
13. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde diğerlerinden farklı
bir uyak kullanılmıştır?
A) Şerefli kubbeler iklimi Marmara’yla Boğaz
Üzerlerinde bulutsuz ve bitmeyen bir yaz
E3
o
^
^
.rr
•^
£
B) Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek
Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek
C) Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen
D) Bir zafer müjdesi burda her İsım
Yekpare bir anda, gün, saat, mevsim
E) Elimle batırmışım gençliğimi
15. — Şeyh Arslan Baba'dan ve Yusuf Hemadani’den
dersler almış, Türk dünyasını derinden etkilemiş mutasavviflardandır. Türklerin Müslüman olmalarında büyük
hizmetler göstermiş, tasavvuf anlayışını yaymak için
hikmetli şiirler söylemiştir. “Divan-1 Hikmet” adlı yapıtında insanları kurtuluş yoluna ve dine davet etmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılar­
dan hangisi getirilmelidir?
A) Yunus Emre
B) Hacı Bektaş Veli
C) Niyazi Mısrî
D) Kaygusuz Abda!
E) Ahmet Yesevi
Binip bineceğim en güzel gemi
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Döküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 - ÖÂBT / TDE
16.
TG - 2
—- olağanüstü varlıkları ya da olaylan anlatan bazen
de tarihsel bir olayı olağanüstü öğeler katarak hikâyeleştiren anlatı türüdür. Bu türün diğerlerinden farklı oian
en önemli özeiiiği inandırıcılık iddiası taşıması ve bir
inanışı yansıtmasıdır. Halk arasında doğru kabul edilen
bu metinlerin konuşma diline yakın bir anlatımı vardır.
18. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi dönemde
oluşmuş bir destan değildir?
A) Manas Destanı
B) Oğuz Kağan Destanı
C) Şu Destanı
D) Türeyiş Destanı
E) Göç Destanı
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han­
gisi getirilmelidir?
A) Mit
B) Efsane
C) Destan
D) Masal
E) Halk hikâyesi
17.
Eski Türk şiirinde, özellikle Mani dinini benimsemiş
Türklerde görülen ve “ilahi” anlamına gelen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padak
D) Takşut
B) Koşuk
19.
Biz pîr-i mugândan ezelî aldık icazet
Rez duhterini verdi bize kıldı inâyet
Divan edebiyatı ve aruz ölçüsünden etkilenen bazı
âşıkların hecenin dışına çıkarak şiir yazdıkları türler de
olmuştur.
C) Kojan
E) Başik
Yukarıda bir örneği verilen ve aruzun 'mef'ûlü /
mefâîlü / mefâîîü / fa’ûlün" kalıbı kullanılarak yazılan
şiirlere ne ad verilmektedir?
A) Semai
8} Divan
C) Kalenden
D) Satranç
E) Selis
7
Diğer sayfaya geçiniz.
...
TG-2
2014 - OABT / TDE
20.
22. Aşaği dakilerden ha ı iyisi kaynağı m İstanbul çevre­
sinden alan "realist halk hikâyelerinden” biri değildir?
17. yüzyılda Toroslarda yaşayan Türkmen boyu şair­
lerindendir. Anadolu’nun pek çok yerini gezen sanatçı,
sade bir dille yazdığı ürik şiirleriyle tanınır. Aşk, ayrılık,
gurbet, sıla özlemi şiirlerindeki başlıca temalardandır.
“A!a gözlü” diye başiayan koşma ve güzellemeleri olan
sanatçı divan ve tekke şiirinden hiç etkilenmemiştir.
A) Hançerii Hanım
B) Letaif-name
C) Veysel Karani
Bu parçada özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
D) Tayyarzade
E) Cevrî Çelebi
A) Karacaoğlan
B) Âşık Ömer
C) Seyrani
D) Bayburtlu Zihnî
E) Dadaloğlu
o
o
Js£
0
£
>*
21.
fîî
>,
ra
Bre ağalar bre beğler
Ölmeden bir dem sürelim
Gözümüze kara toprak
■£
1
Dolmadan bir dem sürelim
23. 20. yüzyılda ortaya çıkan ve Batı dünyasında tartışılan
bu kuram, "Homer Meselesi” olarak da bilinir. Miimen
Parry ve Aibert Batesiord tarafından oluşturulan bu kuram temelde Homeros’un İlyada ve Odysseia’yi nasıl
meydana getirdiği sorusuyla ilgilidir.
S
£
Aman hey Allahım aman
Ne aman bilir ne zaman
Edebiyatımızda halk edebiyatı ürünlerinin özellikle
de destanların günümüze kadar nasıl geldiklerini
açıklamaya yarayan ve yukarıda özellikleri anlatılan
halk bilimi kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Üstümüze çayır çemen
A) Yapısalcı Kuram
Bitmeden bir dem süreiim
B) İşlevsel Halk Bilimî Kuramı
Bu dörtlükler biçim ve içerik açısından aşağıdaki
nazım şekillerinden hangisine aittir?
A) Varsağı
D) Türkü
B) Destan
C) Sözlü Kompozisyon Kuramı
D) Psikoanalitİk Kuram
C) Koşma
E) Yayılma Kuramı
E) Semai
8
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 - OABT / TDE
24.
TG-2
Dilberin haddi gül-i handândurur
26.
Şol mutarrâ sünbülü reyhandurur
18. yüzyıl divan şairlerinden biri olan Sünbülzade
Vehbî’nin oğlu için nasihatnâme türünde yazdığı
eserin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Cân eğer tenden revân olsa ne gam
A) Lütfiyye
Ehl-i aşkın cânı çün cânândurur
B) Kabus-name
Divan edebiyatında tek bir dörtlükten oluşan, aruz
ölçüsünün “fâ’ilâtün / fa’iiâtün / fâ’ilün" kalıbıyla yazı­
lan ve bir örneği yukarıda verilmiş olan şiirlere ne
ad verilir?
C) Hayriyye
D) Pend-name
E) Har-name
A) Rubai
B) Tahmis
C) Müstezat
D) Muhammes
E) Tuyuğ
27.
25.
Olursan Nâiiî-veş gördüğün dil-dâra efgende
Metâ’-ı sabrını tâlân eder her şûh-ı nâzende
Muhabbet germ-fezâ ashâb-ı cem'iyyet perâkende
"Bahâyî-veş değilsin kâbil-i feyz-î safâ sen de
15. yüzyılda yaşamış ve döneminde “sultânü’ş-şuâra"
(şairlerin sultanı) adıyla anılmış bir sanatçıdır. Fatih
Sultan Mehmet’in sevgisini kazanıp kazaskerliğe kadar
yükseltilmiştir. Fatih’e sunduğu “kerem" redifli kaside­
siyle tanınmıştır. Şiirlerinde, "Ey fitnesi çok kavli yalan
yandum elinden / Bir nâz ile bir gönül alan yandum elin­
den" dizelerinde olduğu gibi maddi aşkı işlemiştir.
Tekellüf ber-tarâf ey hâîır-ı nâ-şâd neylersin"
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisi­
dir?
Son bendi verilen bu şiir için aşağıdakilerden han-
A) Hoca Debhani
A) Çok bentli musammatlardan biridir.
B) Süleyman Çelebi
B) Şiir tahmis biçiminde yazılmıştır.
C) Ahmet Paşa
C) Gazelin iki beytinin üstüne üçer mısra eklenmiştir.
D) Baki
D) Şiirin nazım şekli müseddestir.
E) Nedim
E) Nailî, Bahayi’nin şiirini tahmis etmiştir.
9
Diğer sayfaya geçiniz.
r ................................................................. .......... ...................i
2014 - ÖABT / TDE
28.
TG-2
30.
i. Garib-name
lî. Şairin kendini övdüğü bölüm medhiye, başkasını
övdüğü böiüm fahriyedir.
II. Hüsnü Aşk
III. Şikâyet-name
III. Tegazzül bölümünde kasidenin içine aynı ölçü ve
uyakta gazel sıkıştırılır.
IV. Hayriyye
V. Mecaiisü'n-Nefais
İV. Düğün ve sünnet şenlikleri anlatan kasidelere cülusiyye denir.
Yukarıda numaralanmış eserlerden hangisi ‘mesne­
vi’’ nazım biçimiyle yazılmamıştır?
A) İve IV
i. Kafiye şeması aa / xa / xa / xa... şeklindedir.
B) Eli ve V
D) III ve !V
V. Kış mevsiminin anlatıldığı kasidelere şitaiyye denir.
C) İSve IH
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi ' kaside”
nazım biçimi için söylenemez?
E) IV ve V
A) I ve III
B) il ve İli
D) II ve IV
29.
Bir safâ bahşedelim gei şu dil-i nâ-şâda
31.
Gidelim serv-i revanim yürü Sa’d-âbâda
C) I ve IV
E) lî ve V
Döktü omuzundan poşu saçağını
Açtı gönüller deli bayrağını
işte üç çifte kayık iskelede âmâde
Ay yenisi gökte ne Ülker satar
Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d-âbâd’a
Değmeyecek kestiği tırnağını
Gülelim oynayalım kâm alahm dünyâdan
İlk iki beyti verilen bu şiir biçim ve içerik bakımın­
dan hangi gazeli örneklendirir?
Âb-ı tesnîm içelüm çeşme-i nev-peydâdan
Görelim âb~ı hayât aktığın ejderhâdan
A) Musammat gazeî
Gidelim serv-i revanim yürü Sa’d-âbâd’a
B) Türkİbasİt gazel
Bu dizeler aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?
C) Musarra gazel
A) Şeyh Galib
D) Züİmetalİ gazel
B) Fuzuli
E) Müracaa gazel
C) Bağdatlı Ruhi
D) Nedim
E) Âşık Paşa
10
Diğer sayfaya geçiniz.
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
2014 - ÖABT / TDE
32.
TG-2
Reng-i rûyı gül ile yek-dil idi
34.
Güî gibi kırmızıya mâ’il idi
Kaplamışdı yüzüni nûr-ı sürür
Sure-i Nûr idi yâ matla’-ı nûr
Hazreîi Muhammed’in fiziki ve ruhi güzelliğini anla­
tan ve bir örneği yukarıda verilen tü r aşağıdakilerden hangisidir?
İnsan dışı varlıklar arasında hayali olarak tasarlanan
olayların anlatıldığı öykülere ’“fabl” denir. Öğreticilik
yönü oian fabi türünün ilk örneklerinden biri Hintli filozof
— adlı sanatçının Sanskritçe yazdığı ve Türkçeye 14.
yüzyılda Kul Mesut tarafından ~— adıyla çevrilen Pançatantra'dır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ezop-Fabllar
A) Menakıb-name
B) Beydaba - Kelile ve Dimne
B) Hadis
C) La Fontaine - La Fontaine Fablları
C) Tefsir
D) Andersen -Andersen Masalları
D) Hilye
E) Perrault- Grimm Kardeşler
E) Perıd-name
E
o
o
o
m
33.
Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb
Kılma derman kim helâkim zehri dermamndadır
o
.i1
sz
Bu beyitte aşağıdaki söz sanatlarından hangi ikisi
vardır?
A) Tezat - tenasüp
B) Tevriye - seci
C) Tedriç - irsalimesel
D) Akis - rücu
E) Telmih - tekrir
11
Diğer sayfaya geçiniz.
c 2014 - OABT / TDE
35.
TG-2
37.
Döneminde “şair-i azam” olarak bilinen —- şiirlerini sa­
dece aruz ölçüsüyle yazmıştır. Kırk civarındaki eserinin
yarısı tiyatrodur. Tanzimat Dönemi'nde divan şiirinin
etkilerini büyük ölçüde silen sanatçı Türk edebiyatında
aruzla yazılan ilk oyun -—’i de kaleme almıştır.
I. Nazım Hikmet
il. Haşan İzzettin Dinamo
III. Rıfat İlgaz
IV. Ahmet Hamdi Tanpınar
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getiriimeiidir?
V. Cahit Sitkı Tarancı
Yukarıda numaralanmış şairlerden hangileri top­
lumcu gerçekçi şiir anlayışı ile eser vermemiştir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem - Afife Anjelik
B) Sami Paşazade Sezai ~ Şîr
A) İve ISI
C) Abdüihak Hamit Tarhan - Eşber
B) I ve V
D) lil ve IV
C) II ve IV
E) IV ve V
D) Namık Kemal ~ Gülnihal
E) Ahmet Vefik Paşa - Zoraki Tabib
£
o
u
O
c
36. Servetifünun Dönemi’nin en önemli şairlerinden olan
sanatçı, nazmı nesre yaklaştırmış, bir eseri dışında tüm
şiirlerini aruz ölçüsü kullanarak yazmıştır. Servetifünun
Dönemi’nde sanat için sanat, dergi kapatıldıktan sonra
toplum için sanat anlayışıyla eserler vermiştir. “Rübab-ı
Şikeste, Rübabın Cevabı, Şermin" eserlerinden bazılarıdır.
tö
o
”
•“
|
ş
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C) Süleyman Nazif
ı
D) Ali Ekrem Boiayır
j
!
E) Halit Ziya Uşaklıgil
12
Diğer sayfaya geçiniz.
TG - 2
2014 - ÖABT / TDE
38.
40.
Sokakta giderken kendi kendime
Gülümsediğimin farkına vardığım zaman
Beni deli zannedeceklerini düşünüp
Gülümsüyorum
Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri dikkate alınır­
sa aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazılmış
olabilir?
A) Ahmet Haşim
B) Ahmet Hamdi Tanpmar
1968’de yayımlanan ilk Öykü kitabı “Cumartesi Yalnız­
lığında sınırlı ilişkiler içinde sıkışan insanların yaşam­
larını anlattı. “Pastırma Yazı" ve “Bir Denizin Eteklerin­
de” adlı öykü kitaplarında duyarlı gençlerin tutkularını,
sıkıntılı ilişkilerini, yalnızlıklarını, acılarını kaleme aldı.
“Her Gece Bodrum" romanıyla büyük bir ün kazandı,
iç konuşma tekniğini kullandığı bu romanda toplumsal
kargaşa içinde bunalıma düşen aydınların arayışlarını
ve çıkmazlarını ele aldı. “Hüzün Kahvesi, Bir Denizin
Eteklerinde, Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın,
Ölünceye Kadar Şeninim, Ay Işığı” sanatçının diğer
eserlerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden
hangisidir?
C) Orhan Veii Kanık
D) Necip Fazıl Kısakürek
A) Selim İleri
E) Yahya Kemal Beyailı
B) Zeyyat Selimoğlu
C) Necati Tosuner
D) Muzaffer Buyrukçu
o
E) Mustafa Kutlu
o
„Sî
o
£
m
39.
Romandaki olaylar Burdur’un bir köyünde geçer. Kara
Bayram; dul anası Irazca, karısı ve üç çocuğuyla baba­
dan kalma evinde yaşar. Kara Bayram; köy muhtarının,
evinin önünü köy kurulu üyesi Haceii’ye satıp da Haceli’nin buraya ev yapmaya kalkması üzerine ne yapacağını şaşırır. Haklarının korunması için yaşlı anası Irazca
kuvvet oiur. Muhtara ve Hacelİ’ye karşı çıkar. Muhtar,
köye gelecek kaymakama ziyafet çekmek için Bayram’ın kuzularını çaldırır, yaptığı kötülükleri onları dövdürmeye kadar götürür. Zulüm yapan muhtarla, varlıklı
güçlü köy kurulu üyesi ve onun kardeşleriyle savaşmak
Bayram’ın annesi Irazca Ana'ya düşer.
>1
o
iti
>-
*~;
^
ş
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin romancılık an­
layışı bu parçadaki anlatım Özelliklerine daha uzak­
tır?
A) Fakir Bayburt
B) Yaşar Kemal
C) Orhan Kemal
D) Tarık Buğra
E) Dursun Akçam
13
Diğer sayfaya geçiniz.
TG - 2
2014 - ÖABT / TDE
43.
Bu yöntem dilin soyut kurallarım ezberlemeyi değil, öğ­
rencinin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmeyi amaçla­
maktadır, Bu nedenle öğrencilerde diii sorgulama, dille
ilgili düşünme ve araştırma yapma mantığını oluştur­
maya çalışmaktadır. Bu yöntemin ilk aşamasında öğ­
rencilere gerekli açıklamalar yapılır. Ardından dil olayı
gözlenir, gerekli bilgiler toplanır. Gözlemlerden kurallar
oluşturulur, sınıflama yapılır, alıştırmalarla zihinde yapı­
landırılır ve uygulamaya aktarılır.
Edebiyat derslerini yürüten bir Öğretmenin açık
uçlu soruları hazırlarken aşağıdakilerden hangisine
dikkat etmesi
A) Sorulan sınırlandırılalı, genel soruları sormamalıdır.
B) Soruları açık ve anlaşılır bîr şekilde sormalıdır.
C) Sorular birbirinden bağımsız olmalıdır.
D) Sorulan ders kitabının belirli yerlerinden aynen alın­
mış ifadelerden seçmelidir.
Yukarıda anlatılan dil bilgisi öğretim yöntemi aşağidakilerden hangisidir?
E) Uzun ve az sayıda soru yerine kısa ve çok sayıda
soru tercih etmelidir.
A) Sezdirme yöntemi
B) Geleneksel yöntem
C) işitsel-sözel (dinle-konuş) yöntem
D) Di! bilgisi çeviri yöntemi
E) Doğrudan öğretim yöntemi
42.
Öğrenciler bir konu seçerler ve seçtikleri konu hakkındaki duygu, düşünce ve hayallerini tür (şiir, hikâye,
tiyatro, masal vb.) sınırlaması olmadan yazarlar. Bu
çalışmaların sınıfta uygulanma zorunluluğu yoktur. Öğ­
renciler okul dışında yazdıklarını da öğretmen ve arka­
daşlarıyla paylaşabilirler.
>.
a
(S
>ı
Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi üze­
rinde durulmaktadır?
A) Yaratıcı yazma
B) Serbest yazma
C) Grup olarak yazma
D) Özet çıkarma
E) Kontrollü yazma
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
14
Diğer sayfaya geçiniz.
2014- ÖA8T I IDE
44,
TG-2
Dii ve anlatım dersi öğretmeni Ahmet Bey öğrencilerinin
dil bilgisi bilgilerini yoklamak için aşağıdaki çoktan seç­
meli soruyu hazırlamıştır.
46.
Aşağıdakilerden hangisinin sıfatın tanımı olduğu
söylenebilir?
A) İsim ya da eylem kök ve gövdelerinden yapım
ekleriyle türetilmiş sözcüktür.
“Bir metinle ilgili yorum, o metnin anlam çerçevesi dı­
şına çıkabilir. Yani öğrenci, yazarın kastetmediği bir
anlamı metinden çıkarabilir. Bu da metnin bir çağrışım
zenginliği içinde olduğunu gösterir. Zengin metinler
okuyucuya
Metin seçimi Türk diîi ve edebiyatı öğ­
retmeni için en önemli faaliyetlerin başında gelir, çünkü
dersler metin etrafında şekillenir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han­
gisi getirilebilir?
B) Herhangi bir yapım eki almamış ya da başka bir
sözcükle bileşmemiş kelimedir.
A) tarihi ve felsefi bilgiler öğretir
C) Bir fiilin, sıfatın veya zarfın anlamını zaman, yer,
ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkile­
yen kelimelerdir.
8) ağır gelse de okunmalıdır
C) çeşitli yorum imkânları sunar
D) Varlıkların niteliklerini gösteren ya da onları belir­
ten sözcüklerdir.
D) oldukça sıkıcı gelir
E) her zaman gereklidir
E) Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri,
çeşitli durumları bildiren kelimelerdir.
Ahmet Bey bu sorusunu, Bloom’un bilişsel alan basamaklarından hangisini esas alarak hazırlamıştır?
iE
o
G
A) Kavrama
B) Uygulama
D) Bilgi
C) Analiz
E) Değerlendirme
^
^
s
>.
o
ts
>1
5
5
3’.
45.
Tanzimat’a kadar Türk toplumunda onun yerini destan­
lar, efsaneler, mesneviler ve halk hikâyeleriyle masallar
tutmuştur. Bir edebiyat türü olarak bize Tanzimat’tan
sonra Batı’dan gelmiştir. İlk Örnekler de Fransız edebi­
yatından yapılma çevirilerdir. Bunlardan ilk tanıdığımız
yapıt, Yusuf Kâmil Paşa’nın bir çevirisidir.
Bu parçada sö^ü odiîen edebiyat türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Hikâye
B) Tiyatro
D) Roman
C) Gezi
E) Anı
19
Diğer sayfaya geçiniz.
r ~ .....: ........... "
2014 - OABT / TDE
47.
....................... ........................ ...i .....................................
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Kübizm
C) Sürrealizm
D) Natüraiizm
TG- 2
^
49. Yayla adamı, toprağı gibi dışından sönük; içinden uyanık, içinden derin, içinden duyumludur. Yaylanın suyu
kazılarak çıkar, yayla insanını da kazmak gerekir. İnsan,
kendisinin derinliklerindedir. Yayla insanı, ruhunun dip­
lerine kadar karıştırmadıkça coşmaz. Yayla nasıl sessiz
görünürse, insanı da durgun, vurdumduymaz görünür.
Yayla havası gibi, yayla adamının, toplaya toplaya, biriktire biriktire, sindire sindire aldığı bir hız vardır ki yay­
la fırtınası gibi birden boşanır; taş uçurur, çatı koparır,
baca yıkar, kök söker.
insaninbilinçaltını açıklamaya çalışan ve insanin gerçek kişiliğinin dış baskılardan kurtulduktan sonra çı­
kacağına inanan, Freud’un verilerini belge kabul eden
edebiyat akımıdır.
A) Empresyonizm
......
E) Klasisizm
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki betimleme türle­
rinden hangisi ağır basmaktadır?
A) izlenimsel
B) Fiziksel
C) Simgesel
D) Ruhsal
E) Açıklayıcı
E
o
o
.*£
O
E
>.
ra
48. Aşağıdakilerden hangisi gözlemci bakış açısıyla
söylenmiştir?
A) Çocuğu hemen yerden kaldırıp hastaneye götürdüm.
^
®
£
S
B) Kuş yuvasını bozmaya çaiışan küçük çocukları
uyardı.
|
50. Aşağıdakilerden hangisi tartışma kurallarından biri
değildir?
A) Konu dışına çıkmaktan kaçınmak
B) Peşin hükümlü olmadan etkili dinlemeye gayret et­
mek
C) Kitabı açıp okumaya başladım.
C) Katılımcıların sözünü keserek onları ikna etmeye
çalışmak
D) Elbiseyi beğenmediğimi anneme sessizce söyle­
dim.
D) Başkan tarafından verilen zamana uymak
E) Beden dilini etkili biçimde kullanmak
E) Yağmur yağınca pikniğe gitmekten vazgeçmiştik.
16
Test Bitti.
Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
c 2014 - ÖABT / TDE
TG - 2
ÖĞRETMENLİĞİ
1.
N um aralanm ış dillerden Fince (I) ve M a ­
4.
Parçada ö zellikleri verilen Türk lehçesi Ka­
7.
Parçada Burkancılık üzerinde duruluyor.
carca (II) Ural - A ltay Dil A ile si’ne m ensup­
za k Türkçesidir. Parçanın başına “ Kazak
Budizm le
tur. A lm anca (III) H int - Avrupa Dil A ile si’ne,
Tü rkçe si” getirilm elidir.
baktığım ızda A’daki V ezir Tonyukuk Anıtı
$ ®©©I )
Ç ince (IV) Çin - Tibet Dil A ile si’ne, Arapça
ilgili
bir eserdir. S eçeneklere
G öktürkçe yazılm ış ve içeriği ise II. Kök-
(V) H am i-Sam i Dil A ile si’ne m ensuptur. I
tü rk D evle ti’nin kuruluşu, Ç inlilerle yapılan
ve II num aralı diller aynı dil ailesine m en­
savaşlardır. C ’deki “ Köl Tigin Yazıtı” ise II.
suptur.
K öktürk D evleti H akanı Bilge K ağan’ın ölen
kardeşi “Köl Tigin” in halkı için yaptıklarını
$ ®©@©
içerir. D ’deki “ D ivan-ü Lügât’it Türk” adlı
e ser ise bir sözlük niteliğinde, Türkçe ve
A rapçayı karşılaştıran bir eserdir. E ’deki
“ D ivan-ı H ikm et” adlı eser ta s a v v u f inan­
cını anlatır. B’deki Irk Bitig ise U ygur Dön em i’nde yazılan ve Burkancılığı anlatan,
Budizm le ilgili bir eserdir.
8.
2.
5.
D izelere baktığım ızda dini nitelikli bir eser
Bir d iğ e r adı “H akaniye” olan bu şive “ Ka-
olduğunu söyleyebiliriz. D izeler XII. y ü z ­
“-gı” yapım eki alm ış ve türem iştir. 2. söz­
rahanlı T ü rkçe si”dir. Y u su f Has H acip’in
yılda Türkista n ’da ya şam ış olan A hm et
cük (kersez) “kir” ism ine gelen “-sız” yapım
“ Kutadgu Bilig” , Y üknekli Edip A h m e t’in
Y esevi’nin D ivan-ı H ikm et adlı eserinden
ekini alm ış türemiştir. 4. sö zcük (onıtılırm ın)
“A ta b e tü ’l H akayık” gibi eserleri bu Türkçe
alınm ıştır.
“ unut-” eylem ine gelen “-ul” yapım ekini al­
ile kalem e alınm ıştır.
I. sözcük (toygılarım ) “duy-” eylem ine gelen
m ış türem iştir. 5. sö zcük “ya ş” ism ine ge­
@0 C M )
len “-a” yapım ekini alm ış ve türem iştir. 3.
sö zcük ise (ülsegez) “öl-” eylemidir. “-se”
şart kipini (çekim eki) ve “-niz” kişi ekini
yani çekim ekleri alm ıştır. Bu sözcük yapıca
basittir.
9.
6.
3.
I’deki N ehcü’l Ferâdis, II’deki M i’rac-nam e,
A ’daki “ Köl Tigin Yazıtı” , B ’deki “Altun Tam-
III’teki M u în ü ’l-M ürîd adlı eserle r Harezm
gan Tarkan Yazıtı” , C ’deki “Kol İç Ç o r Yazı­
Türkçesi devrine aittir. IV ’teki Irk Bitig U y­
tı” , E’deki “Ç oyrın Yazıtı” G öktürkçe ile ka­
gu r D önem i’ne V ’teki “İskender-nâm e” adlı
lem e alınm ıştır. D ’deki “M ayun Ç or Yazıtı”
eser Eski A nadolu Türkçesine (XIII ve XIV.
ise U ygurca kalem e alınm ıştır.
yüzyıl) aittir.
I. sözcükteki “-dın” eki ayrılm a,
II. sözcükteki “-ğa” eki yönelm e,
III. sözcükteki “-ni” eki belirtm e ekidir.
® [email protected]®
®®©DE
®@©D©
3
Diğer sayfaya geçiniz.
í
10.
"\
2014 - ÖABT / TDE
TG - 2
Türkçede sö zcük kökünde ikiz ünsüz bu­
13.
A ’da
“ B oğaz” , “ya z” sözcüklerinde
B’de
tam
16.
“d em e k” , “ bilm eyerek” sö z­
Efsaneler, bu dünya üzerindeki ta rih î bir
lunm az (I), Türkçede ünlü uyum ları va rdır
uyak,
(II), Türkçede sözcük sonunda “b, c, d, g”
cüklerinde ta m uyak C ’de “âlem sin sen” ,
olayları ya da varlıkları anlatan türlerdir.
ünsüzleri bulunm az (III), Türkçede sözcük
“âdem sin sen” sözcüklerinde ta m
Efsanelerin inandırıcılık iddiası taşım ası ve
başında “c, f, ğ, h, j, l, m, n, n, p, r, ş, v, z ”
(-sin sen” sesleri rediftir) E ’deki “gençliği­
bir inanışı yansıtm ası onu d iğer türlerden
ünsüzleri çok az istisna dışında yo ktu r (IV),
m i” , “gem i” sözcüklerinde tam uyak vardır.
ayırır. M itlerde tarihin b aşlangıç dönem ­
a ncak Türkçede köke gelen ekler kökteki
D ’de ise “ isim ” ve “ m evsim ” sözcüklerinde
lerinde oluşm uş, evreni, insanın y a ratılı­
ünlüyü hiçbir zam an (ben - a = bana, sen -
üç ses benzediği için zengin uyak vardır.
şını anlatan olaylara ye r verilir. Masallar,
dönem de
uyak
m eydana gelm iş,
olağanüstü
a = sana dışında) değiştirm ez. V ’teki yargı
gerçeklikle ilgisi olm ayan hayalî olayların
yanlıştır.
anlatıldığı m etinlerdir. D estanlar ve onun
devam ı
®®©DE
niteliğindeki halk hikâyeleri ise
genellikle ta rih î ve sosyal olayları anlatan
m anzum ve m ensur ürünlerdir.
11.
D izelerdeki
-
“ iç
im
ad
-
iy e lik
kökü
de
-
14.
ki”
Dize sonlarında kafiye oluşturan kelim enin
sıfa t
bir sonraki dizenin başında y e r alm asıyla
yap a n
oluşan koşm alara “zincirlem e koşm a” d e ­
b u lu n m a
eki
eki
(çekim
(çekim
eki
e k i)
eki)
(y a p ım
nir. Ayaklı koşm a, koşm anın ilk dörtlü ğ ü ­
e k i)
nün ikinci ve dördüncü dizelerinden sonra
ve “ed
e yle m
-
er
zam an
kökü
eki
-
beş heceli kısa bir dizenin eklenm esiyle
ken
oluşan
b a ğ -e y le m
(ç e k im
koşm alardır. M usam m at koşm a,
m ısra sonunda y e r alan kafiyelerin mısra
eki (yap ım
eki)
içinde yapılm asıyla
e k i)
oluşan
17.
koşm alardır.
(dörtlüğün) dörtte biri dem ektir. “ K oşuk”
Koşm a şarkı, dördüncü m ısraları her dört­
sözcükleri çekim ekinden sonra yapım eki
lüğün sonunda nakarat olarak tekrarlanan
a lm ış sözcüklere (A) örnektir.
koşm alardır. Düz koşm a, hece sayısı 11’li
doğa, sevgi gibi konuları işleyen şiirlerdir.
“ K ojan” eski Türk şiirinde şarkı ve türkünün
karşılığıdır. “Takşut, U ygur Türklerinin na­
olan farklı özellikleri olm ayan koşm alardır.
zım , beyit, m anzum e anlam ında kullandık­
“ Bıyıklarım ın hâlâ ayva ve rakı kokm ası”
T am layan
“ P adak” m ısra anlam ına gelir. Bir şiirin
ları bir deyim dir. “ Başik” ise eski Türk şiirin­
T am lanan
de ilahi anlam ında kullanılan bir kavram dır.
d izesi tam layanı ile tam lananı arasına bir­
®®©d
den fazla sö zcük girm iş belirtili ad ta m la ­
e
m asına (B) örnektir.
“ bundandır” , “alırdım ” , “g iderdik” , “içm e­
m işti” sözcükleri ek eylem hem ismi yüklem
(bundandır) hem de basit zam anlı e ylem le­
ri birleşik zam anlı (alırdım , giderdik, içm e­
m işti) ya pm ıştır (C); “kokm ası (ad - eylem ),
“görm em iş (ortaç), ederken (ulaç)” sö zcük­
leri de E’deki yargıyı doğrular.
D izelerde adlaşm ış sıfat yo ktu r (D).
®®©D©
18.
15.
A hm et Yesevi, 12. yüzyılda Türkista n ’ın
Yesi şehrinde d oğm uş m utasavvıf bir şa ­
12.
D ’deki “M e nd e M e cnû n d an fü zû n â şıklık
irdir.
Yesevilik
tarikatının
kurucusudur.
istidâ d ı v a r / Â şık-ı sâ dık m enem M e cn û ­
Tasavvufu ya ym ak için söylediği hikm etli
nun a nca k adı v a r” derke n M e cn u n ’un a ş ­
şiirleriyle tanınm ıştır. D inî ve a hla kî öğütler
kına h atırla tm a da bulunuyor. Bu da te lm ih
verdiği “ D ivan-ı H ikm et” en m eşhur eseri­
s a n a tın a örnektir.
dir.
®®©DE
4
“O ğuz K ağan” Hun Türklerine, “Ş u ” S aka­
lara, “T ü re yiş” ve “G ö ç” U ygurlara ait İsla­
m iyet öncesi destanlardır. “M anas D esta­
nı” ise Kırgız Türklerine ait olup XI. ve XII.
asırlarda Türkista n ’ın “Yedi Su” bölgesinde
doğm uştur. Hâlen Kırgız ozanları ta ra fın ­
dan yazılan bu destan İslam iyet sonrasına
ait bir destandır.
<A®©@©
Diğer sayfaya geçiniz.
i
19.
2014 - OABT / TDE
D ivan
edebiyatından
TG - 2
ve
aruz
ö lçüsün­
22.
R eailst halk hikâyeleri daha çok m eddah­
25.
“Tahm is” m usam m atlardan biridir. Gazelin
den etkilenen âşıkların aruzun “ m e f’ûlü -
lar ve halk hikâyesi yazarları tarafından
beyitlerinin üstüne başka bir şair ta ra fın ­
m efâ’îlü - m efâ’îlü - fa ’ûlün” kalıbını kul­
sözlü gelenekteki anlatım lardan hareketle
dan üçer dize eklenm esiyle oluşan şiirler­
lanarak yazdıkları şiirlere “ kalenderî” adı
oluşm uş eserlerdir. Bu hikâyelere realist
dir. “M üseddes” , bentleri altışar m ısradan
verilir. Kalenderîler özel bir ezgiyle okunup
halk hikâyesi denm esinin sebebi konusu­
oluşan nazım şeklidir.
çoğunlukla gazel biçim inde yazılm ışlardır.
nu İstanbul çevresine m ensup kim selerin
Fakat m urabba, m uham m es, m üseddes
tehlikeli m aceralarını anlatm asından alır.
biçim inde yazılanları da vardır.
“H ançerli H anım , Letaif-nam e, Tayyarzade,
E
Cevri Çelebi, Kanlı B ektaş bu hikâyelerden
(A B C D e)
bazılarıdır. “Veysel Karani” hikâyesi ise
A ra p ve İslam kaynaklı bir halk hikâyesidir.
i&BCDE
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
20.
Karacaoğlan
17. yüzyılda
Ç uku ro va ’da,
Toroslarda yaşam ış Türkm en boyu halk
26.
23.
ozanlarından biridir. Ş iirlerinde daha çok
köy ve kasaba hayatını, aşk, özlem , ayrılık
gibi konuları anlatm ıştır. Şiirlerinin tüm ünü
heceyle yazm ış, divan ve tekke e debiyatın­
dan hiç etkilenm em iştir.
"5BCDI
“Sözlü Kom pozisyon K uram ı” bağlam m er­
“ Kabus-nam e” K e yka vus’un oğlu G iylanşâh adına yazılan bir nasihatnam e kitabı­
kezli halk bilim i kuram larından birisidir. Te­
dır. “ H ayriye” N abi’nin oğlu E bulhayr için
m elde H om eros’un İlyada ve O dyseia adlı
yazdığı nasihatnam e kitabıdır. “ Pend-na-
eseri nasıl oluşturduğuyla ilgilidir. Teorinin
m e” G üvahi’nin öğüt kitabı, “ H ar-nam e” ise
en önem li yönü H om e r’in bu destanı sözlü
Ş e yh î’nin fabl türünde yazdığı bir kitaptır.
olarak öğrendiği ve daha sonra yazıya g e ­
“ Lütfiyye” ise S ünbülzade V e h bi’nin, oğlu
çirm iş olduğu görüşüdür. Bu kuram la Türk
için yazdığı nasihatnam e kitabıdır.
destanlarının günüm üze kadar nasıl geld i­
5®®®®
ği de açıklanm ıştır.
27.
21.
Varsağı, G üney A n a do lu ’da yaşayan “Var­
sak T ürklerinin” özel bir ezgiyle söyledikleri
24.
Rubai, İran edebiyatına özgü 24 özel aruz
kalıbıyla yazılan şiirlerdir. Tahm is, bir gaze­
şiirlerdir. Şekilsel olarak sem aiye benze­
lin her beyitinin üstüne üçer dize eklenm e­
yen va rsağılarda yiğitçe, m ertçe bir üslup
siyle oluşan şiirlere, m üstezat gazelin uzun
vardır. “ Bre, behey, hey hey” gibi nidalar,
bir dizesinin altına ziyad e adı verilen kısa
varsağıyı d iğer türlerden ayıran özelliktir.
bir dize eklenm esiyle oluşan şiirlere denir.
A hm et Paşa, 15. yüzyılda B aki’den önce
yaşam ış
şairler sultanıdır.
Fatih
Sultan
M e hm e d ’in yakınında bulunm uş ona çeşitli
kasideler sunm uştur. Sanatçı eserlerinde
ince ve derin hayallerle örülü m addi aşkı
konu alan şiirleriyle tanınm ıştır.
M uham m es, beşer dizelik bentlerden o lu­
şan şiirlerdir. “Tuyuğ” Türklerin divan ede ­
biyatına kazandırdıkları bir nazım biçimidir.
Tek bir aruz kalıbıyla ya zılır ve te k dörtlü k­
ten oluşur.
5
Diğer sayfaya geçiniz.
f
28.
"\
2014 - ÖABT / TDE
TG - 2
“G arib-nam e” Â şık P a şa ’ya, “Hüsn ü A şk”
31.
Dize ortaları birbiriyle uyaklı gazellere “m u-
Şeyh G a lib ’e, “ H ayriyye” N abi’ye ait m es­
sam m at g azel” , bütün beyitleri birbiriyle
nevi nazım
eserlerdir.
uyaklı olanlara “m usarra g azel” , gazelin
“Ş ikâyet-nam e” Fuzuli’nin m ektup türünde,
ilk beytinin altına aynı şekilde birbiriyle
biçim iyle yazılan
“M ecalisü ’n-N efais” Ali Ş ir N evai’nin tezkire
uyaklı bir beyit eklenm esiyle oluşan g a ­
türünde yazdığı eserlerdir.
zellere “zü lm etali g azel” karşılıklı konuşm a
34.
Parçada ilk boşluğa “ B eydaba” ikinci boş­
luğa da “ Kelile ve D im ne” getirilm elidir.
biçim inde “dedim - dedi” şeklinde ya zıla n ­
(AB©©®
lara “ m üracaa g azel” denir. İçinde Arapça,
Farsça sözcüklerin olm adığı yalın bir Türkçeyle söylenen gazellere “Türkibasit g azel”
denir.
“ ~'© D e)
29.
“ N edim ” , Lale D evri’nin ze vk ve eğlence
32.
M enakıb-nam e, din ve ta rikat büyüğünün
35.
lerini sadece aruz ölçüsüyle yazan “M ak-
ortaya koyduğu keram etleri anlatan hikâ­
sidir. Din dışı yazdığı şiirlerinde İstan b u l’un
yelerdir. Hadis, Hz. M u ha m m e d ’in sözle ri­
ber, Ölü, S ahra, H acle” gibi şiirlerin yazarı
z e vk ve eğlence yerlerini (Sadabat, Göksu,
ne denir. Tefsir K u r’a n ’ın yorum u, Pend-na-
sanatçı A b d ülh ak H am it Tarhan’dır. Tarhan
Kâğıthane) canlı ve kıvrak bir dille a nlat­
me, d in î ve ahlaki öğütler içeren kitaplardır.
“ Eşber” adlı oyununu aruz ölçüsü kullana­
mıştır.
H azreti M u ha m m e d ’in, fiziki ve ruhi g üzel­
rak yazm ıştır. Parçadaki boşluklara “A bdül-
likleri, güzel ve m übarek yönlerini anlatan
hak ham it Tarhan” ve “ Eşber” getirilm elidir.
eserlere “hilye” adı verilir.
®®[email protected]©
(A BCDI)
33.
30.
D önem inde “şair-i A za m ” diye bilinen şiir­
şairidir. Şarkı türünün en önem li tem silci­
I, III, V. m addeler kaside nazım biçim i için
doğru yargılardır. Kasidelerde şairin kendi­
ni övdüğü bölüm fahriye başkasını övdüğü
bölüm , methiyedir. Düğün ve sünnet şen­
Bu dizelerde “dert ve derm an” birbiriyle
zıtlık o luşturm uştur ve bir tezat sanatıdır.
Ayrıca “dert, derm an, tabib, zehir, ilaç” gibi
sö zcükle r birbiriyle ilişkili olduğu için tena-
36.
Parçada sözü edilen Servetifünun Dönem i’nin önem li şairi Tevfik Fikret’tir.
®B©@®
süb sanatını örneklendirm iştir.
liklerini anlatan kasidelere “suriye” denir.
C ülussiye, padişahların tahta oturm aları
m ünasebetiyle yazılan kasidelere denir.
6
Diğer sayfaya geçiniz.
c 2014 - OABT / TDE
37.
TG - 2
I’deki Nazım H ikm et, II’deki Hasan İzzettin
40.
Parçada kimi eserlerinden ve eserlerinin
43.
A çık uçlu sorular hazırlanırken öğrencinin
D inam o, III’teki Rıfat Ilgaz toplum cu ger­
içeriğinden sözü edilen sanatçı S elim İle-
öğrenm ekle sorum lu olduğu kitabın belirli
çekçi şiir anlayışı ile e ser verm iştir. IV ’teki
ri’dir.
yerlerinden aynen alınm ış ifadelerin kulla­
A h m et Hamdi Tanpınar ile V ’teki C ahit Sıtkı
nılm ası doğru değildir. Bu şekilde hazırla­
^ bTcTdTe)
Tarancı öz (saf) şiir anlayışı ile eser v e r­
nan sorular, öğrencileri ezberciliğe yö nle n ­
mişlerdir.
dirir. Bu istenen ve am açlanan bir beceri
değildir.
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
38.
Verilen dize le r serbest ölçüyle yazılm ış­
41.
tır. Konusu ise sıradan, günlük yaşam da
insanların
başından geçen önem siz bir
olaydır. G ünlük dille kalem e alınan bu şiir
O rhan Veli Kanık tarafından yazılm ış o la­
bilir. Ç ünkü O rhan Veli şiirlerinde ölçü ve
uyağa karşı çıkm ış sıradan insanları şiirle­
rine konu edinm iştir.
Y apılandırm acılığa da uygun olan se zdir­
44.
B loo m ’un taksonom isindeki bilişsel basa­
me yöntem inde dil bilgisi öğretim i ya p ılır­
m aklar; bilgi, kavram a, uygulam a, analiz,
ken örneklerden, uygulam alardan, okum a,
sentez ve değerlendirm e olm ak üzere 6 ’ya
dinlem e, konuşm a, yazm a etkinliklerinden,
ayrılır. İlk basam ak olan bilgi basam ağında
etkileşim ve iletişim lerden hareketle kural
öğrencilerin salt bilgiyi öğrenm eleri sağ­
sezdirilir. Tanım lara, kurallara, bilgilere ö ğ ­
lanır. A h m et Bey sıfatın tanım ını sorduğu
retm en rehberliğinde öğrenci kendisi ula­
için bilgi basam ağına uygun hareket etm iş
şır. Bu yöntem eğitim bilim i stratejilerinden
sayılır.
buluş stratejisine uygundur.
®®©D®
iASiCD®
39.
Parçada sözü edilen rom an köy ve köy
g erçekliğini konu edinen rom anlara örnek­
tir. Eser Fakir B aykurt’un (A) “Yılanların
Ö cü ” adlı eseridir. B’deki Y aşar Kemal,
I’deki O rhan Kem al ve E ’deki Dursun Akçam bu türde rom anlar yazm ıştır. Ancak
D ’deki Tarık Buğra ise daha çok bireyin iç
dünyasını ele alan rom anlar yazm ıştır.
([email protected]© D e)
42.
Yaratıcı yazm ada öğrenci çağrışım lardan
45.
Y u su f Kâm il Paşa, Fransız edebiyatından
hareket ederek, kurallara bağlı kalm aksı­
Fén e lo n ’un Telem aque adlı eserini çevi­
zın hayallerini ve duygularını yazar. S e r­
rerek Türk okurlara ulaştırm ıştır. Bu vakte
best ya zm ad a öğrenci, konu ve yazı türünü
kadar Türk edebiyatında
kendisi belirler; yazı türü ve yazm a zam anı
rastlanm az. S oruda
roman türüne
belirtildiği gibi halk
öğrenciye bırakılır. Grup olarak yazm ada
hikâyeleri, m esneviler, m asallar, efsaneler,
bir yazıyı birkaç öğrenci birlikte oluşturur.
d esta nla r rom ansı ö zellikler taşıdığı için ro­
Ö zet çıkararak yazm a, dinlenen ya da oku­
m anın yerini tutm uştur.
nan m etnin özetinin yazılm asıyla oluşur.
Kontrollü yazm ada öğrencilerden, ö ğre t­
men tarafından verilen sözcükleri ya da
metin üzerinde istenen d eğ işiklikleri ya pa ­
rak yazm aları istenir. Bu çalışm alar ile dil­
deki sözcükleri ve yapıları doğru biçim leri
ile yazm a olanağı verilm ektedir. Bu bilgiler
ışığında soruda üzerinde durulan yazm a
şeklinin serbest yazm a olduğu söyleyebilir.
7
Diğer sayfaya geçiniz.
f
46.
"\
2014 - ÖABT / TDE
TG - 2
C üm le de ça ğrışım zeng in liğ i olan m e tin ­
48.
lerin ö ğ re n cile r ta ra fın d a n ya zarın ka ste t­
Kahram an bakış açısında ben/biz anlatım ı
50.
K onuşanın sözünü kesm ek olum suz bir
vardır, anlatıcı kendi başından geçen o la y­
davranıştır. K arşım ızdakini konuşm ası bi­
m ediği a n la m la r da dâhil o lm a k üzere çok
ları anlatır. Hâkim / Tanrısal / İlahî bakış
tene kadar dinlem ek gerekir.
fa rklı
açısında anlatıcı, gelm iş geçm iş her şeyi
şe killerd e
anlam la n d ırıla cağ ınd a n
b ahsedilm ektedir.
(ABC©®
bilir, hatta kişinin beynini okur. A, C, D ve E
(ABCDE)
şıkları kahram an bakış açısıyla, B şıkkı ise
gözlem ci bakış açısıyla yazılm ıştır. G ö z­
lem ci b akış açısında, anlatıcı gördüklerini
anlatan bir şahit konum undadır. Nesnel bir
tavırla anlatım yapar, sadece gördüklerini
yansıtm aya çalışır ve kişinin zihninden g e ­
çenleri okuyam az.
(AB®®®
47.
S ürrealizm , 20. yüzyılın başlarında André
49.
İzlenim sel betim lem e, duyguların ve ki­
görüşlerine
şiselliğin a ğır bastığı bir türdür. Fiziksel
(psikanaliz yöntem ) dayanılarak o luşturu­
betim lem e, varlığın / kişinin çarpıcı özellik­
lan bir sanat akım ıdır. S ürrealistler bilin­
lerinin ve dış görünüşünün gözlem den y a ­
çaltının, bilinç alanına olan egem enliğini
rarlanılarak anlatıldığı bir türdür. Sim gesel
Breton
tarafından
Freud’un
savunm anın yanı sıra bilinç ile bilinçdışını
betim lem e; bir kavram ı ve ya varlığı, okurun
birleştirm eyi e sas alırlar. S ürrealizm in te m ­
yorum u ile anlaşılacak şekilde anlatm aktır.
silcileri A ndré Breton, Paul Eluard, Louis
R uhsal betim lem e; insanların duygularını,
A ra g o n ’dur. Türk edebiyatında ise G arip
düşüncelerini, beğenilerini, tutkularını, a lış­
akım ının tem silcisi olarak tanınan Orhan
kanlıklarını, kusurlarını gözlem den uzak ve
Veli Kanık, M elih C evdet A nday ve Oktay
sezgisel bir şekilde anlatm aktır. A çıklayıcı
etkilenen
betim lem e, okura bilgi ve rm ek am acıyla
şairlerdir. Freud’a göre, insanoğlunun dış
genel ayrın tıla r üzerinde durularak yapılan
dünyasından edindiği alışkanlıklar, istekler
betim lem edir.
R ifat
H orozcu
sürrealizm den
(AYBYc:
bilinçaltında toplanır. Bu istekler düş (rüya,
yarı rüya) durum unda çözülerek ortaya çı­
kar.
C
ABCDi)
TIKLAYIN:
facebook:
Kpss Kaynak Arşivi
Kpss Doküman Arşivi
8
Diğer sayfaya geçiniz.

Benzer belgeler