Stratejik Planımız - İnegöl Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu

Transkript

Stratejik Planımız - İnegöl Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
BURSA İNEGÖL
ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU
2015 - 2019
STRATEJİK PLAN
1
ÖNSÖZ
Çağımıza ayak uydurmak,gelişimleri ve dönüşümleri takip
ederek yeni bir bakış açısıyla vizyon ve misyon geliştirerek
geleceğimizi planlamak stratejik öneme sahiptir. Kurumların dikkat
ile izlemesi etmesi gereken ilkelerin başında yenilikleri ve gelişmeleri
takip etmesidir. Kaynaklarını ve potansiyelini bu yönde etkin bir
şekilde kullanabilirse geleceğe emin adımlarla ilerleyebilir.
İnegöl Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olarak bizde
2014-2019 stratejik planımızı bu anlayışla hazırladık.Kamu kurumu
olarak Öğretmenevinin herkese açık olması ve çağdaş, medeni bir
hizmet vermeyi ilke olarak kabul etmesi geleceğini planlaması ancak
maddi kaynaklarını verimli kullanması ile mümkündür. Dönüşüm
gelişim,planlama ölçme ve değerlendirme günümüz kurumlarının en
önemli yol haritasıdır.
Yunus Emre’nin”Yaratılanı severiz yaradan ötürü”hizmet politikamızın temel
dayanağıdır.Kamuya hizmet vermek üzere oluşturulan Öğretmenevleri ve ASO müdürlükleri her
daim müşteri odaklı çalışmanın yanında insani duygularla hareket etmenin bilincindedir.
Konaklama hizmetinin yanında İnegöl’deki tüm kamu personelinin dinlenmek eğlenmek ve
arkadaş çevresi ile muhabbet edebileceği bir mekan olmayı planlayan bir kamu kurumuyuz.
Öğretmenlerimizin ve misafirlerimizin rahat etmesi,aldığı hizmetten memnun kalması temel
ilkemizdir.Bu amaçla bütçe imkanları elverdikçe kurumu yenilemek,değiştirmek ve kaliteli hizmet
vermek istiyoruz.
Bu nedenle önceki stratejik plan döneminde olduğu gibi yeni plan döneminde de vizyon,
misyon, ilke ve değerlerimiz çerçevesinde tüm çalışan ve paydaşlarımızın yürütecekleri faaliyet ve
projelerde gösterecekleri üstün gayret ve çabalarla İnegöl Öğretmenevi ASO Müdürlüğünü daha
modern bir seviyeye çıkacağına olan inancım tamdır.2015-2019 dönemi Stratejik Planı sonuç ve
müşteri odaklı kalite merkezli hazırlandı.Bu plan istenildiğinde revize edilebilecek ve anketlerle
ölçme ve değerlendirilmeye açık ve revize edilmeye uygun olarak hazırlanmıştır.Kurumumuzu
daha gelişmiş bir noktaya taşımayı amaçlayan bu planın hazırlanmasına katkı sağlayan başta dış
paydaşlarımız olmak üzere emeği geçen Danışma Kurulu Üyelerine ve Çalışanlarımıza teşekkür
eder, Kurumsal hedeflerimizin başarıyla gerçekleşmesini dilerim.
Ergün YILMAZ
İnegöl Öğretmenevi ASO Müdürü
2
İçindekiler
I. Bölüm
GİRİŞ
1. Yasal Dayanaklar
2. Stratejik Planlama Süreci
3. Stratejik Planlama Yöntemi
II.Bölüm
DURUM ANALİZİ
1. Kurum İçi Analiz
1.1. İnegöl İlçesi Genel Bilgiler
1.2. Kurumun Tarihçesi ve Yapısı
1.3. Kurumun Organizasyon Yapısı
1.4. Kurumun Yasal Görev, Yetki ve Sorumlulukları
2.
3.
Paydaş Analizi
GZFT Analizi
3.1. Güçlü Yönler
3.2. Zayıf Yönler
3.3. Gelişim Fırsatları
3.4. Gelişim için Tehditler – Engeller
III. Bölüm
GELECEK TASARIMI VE YOLCULUĞU
1. Değerler ve İlkeler
2. Vizyon
3. Misyon
4. Stratejik Konular (Temalar)
5. Amaçlar
IV Bölüm
1-Performans Değerlendirme
2-Performans Göstergeleri
3-Zaman Çizelgesi
4-Mali Bilançolar
EKLER:
1-Çalışanlara Yönelik Anket
2-Müşterilere Yönelik Anket
3
I.
B
Ö
L
Ü
M
I.BÖLÜM
GİRİŞ
4
YASAL DAYANAK
“2015-2019 İnegöl Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Stratejik Plan”ı aşağıdaki yasal
dayanaklara göre hazırlanmıştır.
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3.
Maddesi
2. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9.
maddesi
“Kamu idareleri;kalkınma planları,programlar,ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler
çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak,stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler saptamak,performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve
bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan
hazırlar”
3. 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname.
4. Öğretmenevleri, 2013-2665 T.D. 97 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları uygulama yönergesi
STRATEJİK PLANLAMA YÖNETİM ŞEMASI
Y
A
S
A
L
D
A
Y
A
N
A
K
L
A
R
ADI SOYADI
Ergün YILMAZ
ÜNVANI
Kurum Müdürü
Günay KOÇAK
Müdür Yardımcısı
Yılmaz BAYRAKTAR
Kadir KIRAÇ
Danışma Kurulu Başkan
Yardımcısı
Danışma Kurulu Üyesi
Latif BÜYÜKKARA
Danışma Kurulu Üyesi
Alaattin TÜRK
Danışma Kurulu Üyesi
Ayşe ARACİBOĞA
Kat Görevlisi
Sebahattin DEMİR
Temizlik Görevlisi
Sevda ERDEM
Lokal İşletmecisi
5
PLANLAMA SÜRECİ ve YÖNTEM
P
L
A
N
L
A
M
A
S
Ü
R
E
C
İ
İlçe Milli Eğitim Müdürü, Öğretmenevinden sorumlu Şube Müdürü, Kurum Müdürü,Müdür
Yardımcısı,Öğretmenevi Danışma Kurulu ve Çalışanların katılımı ile Bakanlığımızın 2013/26 sayılı
genelge doğrultusunda 24.01.2015 Tarihinde toplantı yapılarak Stratejik Planlama Yönetim ve
Stratejik Planlama Yürütme Ekibi oluşturuldu.
Stratejik Planlama Yönetim ve Yürütme Ekibi gerçekleştirilecek çalışmalar için planlama
yaparak görev dağılımı yapıldı.
Çağımızda her şey yeni gelişmelerle hızla değişiyor ve gelişiyor.Bizimde bir kamu kurumu
olarak zaman içinde gelişerek değişime ihtiyacımız var.Çünkü hedefi, süreci,işleyişi bilinmeyen bir
faaliyetin sonucunu ancak tesadüfler ve rastlantılar tayin eder. Bu sebeple öğretmene ve kamuya
Yüce Türk milletine hizmet vermeyi gaye edinmiş bir kurum olarak bu günü ve geleceğimizi
planlamamız kaçınılmaz bir realitedir.
Stratejisini belirlemiş,kurum ve teşkilatlar yaptıkları çalışmalardan ve yönetimlerinden daha
iyi verim alabilirler.Ayrıca gelecekte nerede ve nasıl bir kurum olacaklarını ancak akılcı ve
gerçekçi bir planlama ile gerçekleştirebilirler. İyi bir planlama da herkesin katılım sağladığı ekip
çalışması ile mümkündür.
Devletin üzerimize yüklediği sorumluluk ve toplumun ihtiyacı olan gerçeklerden yola
çıkılarak yapılmış bir stratejik plan ile hem çalışanların hem de bu kurumdan yararlananların
bakışını değiştirecektir.
Bu planı hazırlarken, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığının 2015 – 2019 Stratejik Plan
Hazırlık Programından faydalandık.
Stratejik Plan hazırlanırken planın paydaşlarına ulaşılarak fikirleri alındı. Gelişmeye açık
yönler fırsat ve güçlü yanlarımız ile analiz edilerek tespit edildi. Yapılmış olan bu plan ile
kurumumuzu bir adım daha ileri taşımayı hedef aldık.
6
K
U
R
U
M
İ
Ç
İ
A
N
A
L
İ
Z
İ
II.BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
KURUM İÇİ ANALİZ
İNEGÖL İLÇESİ GENEL BİLGİLER
7
İlk ve Ortaçağlarda İnegöl
İnegöl’de yapılan arkeolojik kazılarda çıkarılan tarihi eserlerden İnegöl ve civarında M.Ö.
3000 yılından itibaren yerleşme olduğu anlaşılmaktadır.
M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla bölge Doğu Roma
İmparatorluğunda kalmış, daha sonra da Bizans İmparatorluğuna geçmiştir. Bizans döneminde
kuzeyden Got’lar ve Hun’ların, güneyden de Arap’ların akınları sonucu bölgemiz uzun süre çeşitli
devletlerin hakimiyeti altında kalmıştır.
Türkler Zamanında İnegöl
İ
N
E
G
Ö
L
T
A
R
İ
H
Ç
E
Uzun süre Bizanslıların elinde kalan bölgemiz Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu
Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın ( 1075-1081 ) İznik’i alarak başkent yapmasıyla da Anadolu
Selçuklular’ının hakimiyetine girer. Türkler çok kısa zamanda orta ve batı Anadolu’nun hakimi
olurlar. Doğuya doğru fetihler yapmak amacıyla yola çıkan 1. Kılıçaslan Malatya kuşatmasını
sürdürürken Haçlılar Anadolu’ya geçerek İznik’i kuşatırlar. Yapılan savaşlar sonunda İznik, Bursa
ve çevresi 1097 yılında Bizanslılara bırakılır. Anadolu Selçukluları İznik, Bursa ve çevresini tekrar
alarak Çanakkale Boğazına kadar ilerlerler. Güçlenen Bizans kuvvetleri Türkleri bir daha İç
Anadolu’ya doğru çekilmek zorunda bırakır. Batı Anadolu tekrar Bizanslıların eline geçer.( 1143 )
İnegöl’ün Osmanlılar tarafından fethine kadar da Bizans egemenliği bölgemizde devam
eder. İstanbul’un 1204 yılında Haçlılar tarafından alınıp bir Latin Krallığı kurulması üzerine
Bizanslılar yönetim merkezlerini İznik’e taşırlar. Selçuklu Sultanı Alaattin Keykubat,
Ertuğrulgazi’ye Söğüt ve dolaylarını kışlak Domaniç dağlarını da yazlık olarak verir. Ertuğrul
Gazi yaşadığı bölgedeki komşu Rum beylerine ve tekfurlarına karşı iyi geçinme politikasını
uygulayarak aşiretini maddi ve manevi yönden güçlendirir. Bir süre sonra yaşlanan Ertuğrul Gazi
Beyliğini oğlu Osman Bey’e devreder. Osman Bey de babası gibi Bursa, Bilecik ve civar
tekfurlarla iyi geçinme politikasını sürdürür.
Lakin Angelacoma ( İnegöl ) Tekfuru Nicola, Osmanlı Beyliği’nin gelecekte bir tehlike
olduğunu düşünerek Osman Bey’e karşı da düşmanca tavırlar sergiler. Osmanlı aşiretinin her yıl
Uludağ’a Domaniç yaylasına gidiş gelişlerinde çok defa yol keserek zarar vermekten geri kalmaz.
Meydana gelen üzücü olaylar karşısında Osman Bey baba dostları Abdurrahman Gazi ve Akçakoca
kendi arkadaşları Turgut Alp, Konur Alp ve Aykut Alp’in katıldığı bir değerlendirme toplantısı
yapar. Bu tarihi toplantıda İnegöl’ün fethi kararlaştırılır. Osman Bey’in bir ilkbahar gecesi
Angelacoma Kalesine saldıracağı haberini alarak Tekfur Nicola Ermenibeli denilen yerde pusu
kurar. Yapılan savaşta Osman Bey’in genç yeğeni Bay Hoca Şehit olur. ( 1284 – 1286 ) Kardeşi
Savcı Bey’in oğlunun şehit olması Osman Bey’i çok üzer. Bu üzücü durumun ardından 300 kişilik
bir kuvvet ile Angelacoma’ya çok yakın Kolça ( Kulaca ) Kalesini alır. Bu olay Osmanlı tarihine
ilk kale fethi olarak geçer. ( 1286 )Osman Bey İnegöl Tekfuru Nicola’nın tüm çalışmalarını uzun
yıllar bu kaleden takip eder. Bu süre içinde Karacahisar ( İnönü Kalesi ), Bilecik ve Yarhisar
Kalelerini alır. Böylece Angelacoma’nın ( İnegöl ) Tekfurluğunun birçok dostu tarih sahnesinden
silinmiş olur. Yapayalnız kalan Nicola’nın da bertaraf edilmesi için kapsamlı ve planlı bir
hazırlıktan sonra Osman Bey çok sevdiği dostu Turgut Alp’i Ancelacoma’nın fethi için
görevlendirir. Turgut Alp, 14 yıl akıllıca uygulanan plan sayesinde çevresi iyice daralmış olan
Ancelacoma’nın fethini gerçekleştirir. ( M.1299 ) Bu fetih ile Osman Bey Bursa kapısına dayanmış
olur. Zaman bir miktar durarak düşünme, planlama ve sorumlulukları paylaşma zamanıdır diyerek,
devlet kuruluşlarının oluşmasını arzular. Bu amaçla da bugüne kadar alınan toprakların
yönetimlerini yakın çalışma arkadaşlarına devreder. İnegöl ve çevresinin yönetimi Turgut Alp’e
verilir. Turgut Alp, bir yanda savaşlara katılırken bir yanda da yaptığı güzel hizmetlerle bölgesine
“Turgut İli” damgasını vurur. Orhangazi ile Bursa’nın fethine katılır. 36 yıl İnegöl ve çevresini
yönetir. Yapılan araştırmalar bu yüce insanın kabrinin Turgut Alp ( Gence ) köyü mezarlığında
olduğunu göstermiştir. Aziz hatırasına da 1986 yılında kabrine güzel bir türbe ve çevre
düzenlemesi yapılmıştır.
8
İnegöl Adının Kaynağı
İnegöl’ün Bizanslılar dönemindeki adı ; ANGELACOMA’dır. İlk Osmanlı eserlerinin
birçoğunda şehrin ismi genellikle İne-göl ( Ayna-göl ) şeklinde yazılmıştır. Ayrıca Osmanlı
döneminde, refah, huzurlu, mamur yahut konumu itibarı ile ayrıcalığı olan şehir veya yerlerin
adlarının başına “İne” kelimesi getirilerek vurgu yapılmıştır. İnebahtı, İnebolu, İneçay, İneoba gibi.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde ise şöyle açıklama yapılır. İnegöl “Ezinegöl”den türeme bir
isimdir.
Bu şehir fethedildiğinde Ezine Günü yani Cuma günü imiş. Türkler bu isimdeki “Ez”
harfini kaldırarak İnegöl derler. Hala bu diyarlarda camilere “İnedamı” yani Cuma Camii derler.
Önceleri göl kenarında cuma kılındığı için de İnegöl derler. İnegöl isim kaynağı için ; efsanelere
dayandırılarak
farklı
yorum
ve
değerlendirmeler
de
halk
arasında
anlatılır.
İnegöl 6 EYLÜL 1922 tarihinde ise düşman işgalinden kurtarılmıştır
İ
N
E
G
Ö
L
T
A
N
I
T
I
M
İNEGÖLE GELİNCE NE YAPMALI?
İnegöl Köftesi Yenmeli
"İnegöl Köftesi'nin özelliği ne?" derseniz, hemen açıklayalım. Köfte,bölgenin dana ve kuzularından
imal ediliyor. Yüzde 80 oranında dana, yüzde 20 oranında kuzu etinin karıştırılıp 24 saat
dinlendirilmesi iyi bir köfte için ilk adım.
Karışık 1,5 porsiyonda acılı, kaşarlı ve sade çeşidinden, ikişer adet altı yassı köfte bulunuyor.
Acısı, kaşarı, yumuşaklığı, pişkinliği kıvamında. Köfteler, kıyılmış beyaz soğan ve maydanozlu
garnitür ile on dakikada sofranıza geliyor.Kesmezse ilave alabiliyorsunuz. Şişe takıp getiriyorlar.
Sofraya önceden gelen piyaz, köfteler pişene kadar hem oyalıyor, hem de iştahınızı ve
sabırsızlığınızı frenliyor. Patates tava altın sarısına dönen renkte kızartılmış. Hepsi bir boy ve
sıcacık. Şıra da var. Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehirli köfte meraklıları yüzünden hafta sonunda
salonda yer yok. Yazın ise bir başka..." Her gün yer yok!" Afiyet olsun...
İnegöl Köftesi
Oylat Kaplıcaları ve Oylat Mağarası gezilmeli
Şifalı doğasıyla Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Oylat Kaplıcaları. İçinden Oylat deresinin
çağlayanlar meydana getirerek geçtiği vadi, çam, gürgen, meşe, kestane, ıhlamur, kavak çınar
ağaçları ile, kuşburnu ve böğürtlen bitkilerinden oluşan ormanla bütünleşiyor.
9
İlkbaharda yer gök kır çiçekleri ve menekşelerle kaplanırken, sonbaharda her yer yağlıboya tablo
görünümüne bürünüyor. Kışın ise beyaz örtüsüyle anlatılmaz güzellikteki doğayı varın siz hayal
edin.
İnegöl’ün 17 km. güneydoğusunda bulunan Hilmiye Köyü’nün 1 km. güneyinde, Oylat
Kanyonunun sona erdiği noktada yer alır.
Oylat Mağarası permiyen mermerlerinde doğu-batı yönlü belirgin bir fay hattı üzerinde
gelişmiştir. Pliyösen rölyef sisteminin karakteristik bir şekli olan Oylat Mağarası, Oylat deresi
kanyonunun sağ kenarında gelişmiştir. Mağaranın giriş ağzı vadi tabanından 5-6 metre yukarıdadır.
Burada kanyonun derinliği 450-500 metre civarındadır. Mağara girişinin üst tarafında 3 tane daha
mağara girişi vardır.
OYLAT
KAPLICALARI
İ
N
E
G
Ö
L
T
A
N
I
T
I
M
10
OYLAT
MAĞARASI
MAĞARASI
İ
N
E
G
Ö
L
T
A
N
I
T
I
M
İnegöl Mobilyası ve Organize Sanayi Bölgesi
İnegöl’de ağaç işleme sanatı 20.y.y başlarına dayanıyor. Kerestecilik, sandık ve daha sonra
sandalyecilik ile devam eden sektör bugün Türk mobilya sektörünün % 35’ini teşkil etmektedir.
İnegöl’ün % 65’ini oluşturan mobilya sanayi büyük bir gelişim süreci içerisindedir.
Ürünlerinin pazarlama ve sevkiyatında coğrafi konumu itibariyle avantajlı bir noktada
bulunan İnegöl Türkiye’nin her yerine kendi ulaşım imkânlarıyla ürün teslimi yapıyor.
Mobilya tasarımlarındaki son yenilikleri, farklılıkları yerinde görmek istiyorsanız MODEF’e gelin.
İnegöl mobilyasının en seçkin ürünlerini bir arada görebileceğiniz MODEF mobilyanın yükselen
yıldızı İnegöl mobilyasını dünya ile buluşturuyor.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi ,Bursa-Eskişehir Karayolunun 43. km'si üzerinde
kurulmuştur. Bölge Mudanya Limanına 76 km, Gemlik Limanına da 75 km. mesafede olduğundan
deniz ulaşımı yapılabildiği gibi, Bursa Hava Limanı ve Yenişehir Hava Limanı ile uluslar arası
hava taşımacılığına elverişlidir. 1977 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile, İnegöl Belediyesi ve
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının teşebbüsü ile kurulmuş olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının
kredi desteği ve kontrolü ile altyapısı tamamlanmıştır. Organize sanayi bölgemiz, 3.000.000 m2 lik
bir alan üzerine kurulmuştur. Her türlü altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.
Bölgemiz parselasyon planı, yerleşim açısından 10.000 m2 ile 200.000 m2 arasında değişen
90 sanayi parselinden oluşmaktadır. Bölgemizde, Türkiye'nin ihracatında önemli katkıları bulunan
özellikle, tekstil sektörüne ait büyük kuruluşlar bulunmaktadır.
11
İNEGÖL
MOBİLYASI
İ
N
E
G
Ö
L
T
A
N
I
T
I
M
İNEGÖL MOBİLYA
FUARI
İnegöl Mehteri Mutlaka İzlenmeli
İlçemizde mehter takımı 1959 yılında dönemin Belediye Başkanı Kemal Özkan tarafından
belediye bünyesinde kurulmuştur. Daha sonraki Belediye Başkanı Ahmet Akyollu’nun
girişimleriyle üyeleri yine belediye personelinden oluşan İnegöl mehteri dernek statüsüne
dönüştürülmüştür. Derneğin kurucuları arasında Ahmet Akyollu, Sabri Erçoban, Fahri Özşen, M.
Ali Sal. Ve Nihat Uğur’u sayabiliriz.
İnegöl mehteri Türkiye’nin ilk sivil mehteri olma özelliğine sahiptir. 12 Eylül askeri darbesi
sonrasında yayınlanan bir genelge ile sivil oluşumlu tüm mehter derneklerinin kapatılması
kararının alınması nedeniyle çalışmaları sekteye uğrayan İnegöl mehteri daha sonra yeniden
faaliyetini hızlandırmıştır.
12
İnegöl Tarihi Mehteri Yaşatma Derneği adıyla faaliyetini sürdüren mehter takımı, gerek
yurtiçinde gerekse yurtdışında pek çok festivale katılmış ve dereceler elde etmiştir.
İNEGÖL MEHTERİ
İ
N
E
G
Ö
L
T
A
N
I
T
I
M
Türkiye’nin En Büyük ve İlk İlçe Kent Müzesi İnegöl’de
“İnegöl Kent Müzesi açılmasıyla gerçekten mükemmel bir iş ortaya konulmuş. Mekânın
ağırlığına çok iyi uyan bir müze ortaya çıkmış. İçinde bulunduğumuz mekân sayesinde,
dedelerimizin kültürü neydi, ne yerlerdi, ne giyerlerdi, nasıl sosyal etkinliklerde bulunurlardı
görebiliyoruz. Tarihimizi ve kültürümüzü müzelerimiz aracılığıyla çocuklarımıza anlatabiliriz.
Müzedeki eserlerin neredeyse tamamının İnegöllüler tarafından bağışlanmış olmasının
büyük bir kentlilik bilincinin göstergesidir. Onun için İnegöl müzesinin ziyaret edilmesi tavsiye
edildi
İSHAK PAŞA (D …… Ö 1497)
Fatih Sultan Mehmet ve III. Murat zamanında hayatını sürdürmüş olan İshak Paşa, dönemin
önemli devlet adamlarından biri olup, 1451 tarihinde Anadolu Beylerbeyliği'nde görev başında
bulunmuş, İstanbul'un fethinde yer almış, Fatih Sultan Mehmet zamanında üç defa Başvezir
görrvinde bulunmuştur. Selanik sancağı kendisine verilmiş olmakla beraber, 1487'de Selanik'te
vefat etmiş, vasiyetine uyularak cenazesi İnegöl'e getirilip İshak Paşa Külliyesine gömülmüştür.
Arşivlerdeki araştırmalar sonucunda İshak Paşa Camii'nin 1468-69 tarihinden önce yapımı
bitirilmiştir. Şimdilerde caminin kuzey tarafında yer alan kapı üzerinde bulunan kitabe, II.
Abdülhamit tarafından 1877'de tamir edilmiştir.
İSHAK PAŞA
13
1.3. KURUM İÇİ ANALİZ
Kurumun Bina ve Donanım Durumu
K
U
R
U
M
İ
Ç
İ
A
N
A
L
İ
Z
İlçemizde Öğretmenevi açma çalışmaları;06.01.1984 Gün ve 041/164 Sayılı İnegöl Kaymakamlığının yazıları, İl Makamının 13.01.1984 Tarih ve 050/2364 Sayılı Onayı ile ilçemizde
Öğretmenevi Lokali açılmış oldu.
İnegöl Öğretmenevi binasının arsası, İnegöl Belediyesinin mülkiyetinde olan, Kemalpaşa
Mahallesi Osman Balcı Sokakta bulunan, 1114 M”2 arsanın, 05.11.1991 Tarihli Belediye Encümen
Kararı ile üzerine İnegöl Öğretmenevi binası yapılmak koşulu ile Maliye Hazinesine devredildi.
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnegöl Öğretmenevi Lokali Yönetim Kurulunun
20.11.1997 tarihinde yapılan protokol doğrultusunda, 24 Kasım 1997 Öğretmenler Gününde,
İnegöl Öğretmenevi binasının inşaat çalışmalarına başlandı ve 24 Kasım 2001 tarihinde inşaatı
tamamlanarak hizmete girdi.
Öğretmenevi binası L şeklinde iki bloktan oluşmakta olup, 18x22 ebatlarında; yarı bodrum,
Zemin + 2 kat ve yarı teras kattan oluşmaktadır.
Mülkiyeti Milli Emlak’a ait olan Öğretmenevimiz ; lokal, çay bahçesi, okuma salonu,otel,
toplantı salonu,ısı merkezi,arşiv,depo ve idare bölümlerinden oluşmaktadır.
Zemin Katta lokal, okuma salonu, üstü kapalı iki yanı açık oturma yeri ve çay bahçesi
bulunmaktadır.
Aynı katta Müdür, Müdür Yardımcısı odalarının yanı sıra yaklaşık 40 kişilik toplantı
salonumuz ve 4+1 bilgisayar laboratuarımız mevcuttur.
İkinci Katta bulunan otel bölümünde 18 yatak kapasiteli 9 adet otel odası mevcut olup
odalarımızın günlük temizlik işlerinin yapılması için kat görevlisi çalıştırılmaktadır. Odalarımız
asgari iki kişilik olup gerektiğinde 3 oda üçer kişilik kapasiteye de çıkarılabilinir. Tüm
odalarımızda banyo, tuvalet, 24 saat sıcak su, televizyon ve mini bar buzdolabı bulunmaktadır. Otel
odalarımızın zeminleri PVC malzeme ve halı ile kaplıdır. Binamızın tamamı Doğalgaz sistemiyle
ısıtılmaktadır.
Hedeflerimiz; mevcut odalarımızın tefrişatını geliştirerek oda ve yatak kapasitemizi
artırmanın yanı sıra güneş enerjisi sistemi kurarak enerjiden tasarruf sağlamak ve
öğretmenevimizin bahçesini cazip hale getirildi ,İnegöl ve İnegöl dışından gelen misafirlerimize
kaliteli hizmet sunulmaktadır.
242 bin nüfuslu ilçemizde yaklaşık 3000 Eğitim çalışanına ve en az bir o kadar da eğitim
emeklisine hizmet vermektedir. Ancak kapasitemizin sınırlı, gelirimizin yetersiz olması nedeniyle
hedeflerin gerçekleştirilmesi için planlı ve ölçülü adım atılması zorunluluğu oluşmaktadır.
Tamamen kendi kaynaklarıyla ayakta durmaya çalışan kurumumuzun, çalışanlarına, kamu
kurum ve kuruluşları ile özel sektöre herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Hizmetlerini kesintisiz
olarak devam ettirmektedir. Gelecek yıllarda da kalitesini arttırarak hizmetlerine devam etmek
azminde ve kararlılığındadır
Personel Durumu
Öğretmenevinde; 1 Müdür,1 Müdür Yardımcısı , 1 Sözleşmeli Personel ve 1 yarı zamanlı
hizmet alımı personeli görev yapmaktadır.
Çalışanlar ve Müşteriler
İnegöl Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü, bir müdür, bir müdür yardımcısı,
bir geçici görevli yardımcı personel ve 1 yarı zamanlı hizmet alımı personeli ile hizmet
vermektedir. Çay bahçesinin işletmesi müstecir tarafından yapılmaktadır.
Öğretmenevi Danışma Kurulu ile diğer çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim mevcuttur.
Her yıl yapılacak işler Aralık ayı içerisinde genel hatlarıyla planlanır. 1 Ocak’tan itibaren
uygulamaya konur. İdareci, personel ve diğer çalışanlar birbirleri ile sürekli iletişim ve
yardımlaşma içinde işleri yürütürler. Öğretmenevi yönetimi, çalışanların işlerini kolaylaştırmak
14
K
U
R
U
M
İ
Ç
İ
A
N
A
L
İ
Z
için ne gerekiyorsa, zamanında kararlar alarak uygular. Personel de idarenin emir ve istekleri
doğrultusunda görevini eksiksiz ve zamanında yapar. Otel ve lokalden elde edilen gelirler,
öncelikle öğretmen evinden hizmet alan/alacak tüm üyelerimiz, milli eğitim personeli, kamu
personeline en iyi hizmeti sunabilmek ve öğretmen evini geliştirmek için kullanılmaktadır.
Bütün mekanların temizliği günlük olarak yapılmaktadır. Elektrik, su, v.b. tesisatın
periyodik bakımları yapılmaktadır. Zaman zaman oluşan arızalar derhal giderilmektedir.
Kurumumuzda her çalışanın görev ve sorumluluğu net bir şekilde belirtilmiştir. Herkes
görevini, haklarını bilmektedir. Görev dağılımı adaletli şekilde yapılmıştır. Belirsizliklere
kesinlikle yer verilmemiştir. Bunların sonucunda kurumumuzda, iş ahengi sağlanmış, verimlilik
artmıştır.
Öğretmen evimiz sürekli olarak değişmekte ve kendini yenilemektedir. Bina, araç-gereç ve
zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu hususta değişik fikirlere önem
verilmektedir. Kurum çalışanları işlerini özverili şekilde yapmaktadırlar.
Yönetimle çalışanlar arasında uyum ve işbirliği vardır. Herkes birbirine yardımcı olmaya
çalışır. Yapılması düşünülen herhangi bir yenilik, önce tartışılır. Olumlu ve olumsuz yönleri ele
alınır. Maliyeti hesaplanır. Çoğunluğun kararıyla çalışma başlatılır.
Kurumların yaşamasını, gelişmesini, karlılık oranının artmasını sağlayan unsurlardan biri de
tasarruftur. Bir başka deyişle; kaynakların etkili ve verimli kullanılmasıdır. İşte bu çalışma esası,
kurumumuzda tam manasıyla uygulanmaktadır. Hiçbir malzeme gereksiz kabul edilmez. Çöpe ya
da hurdaya atılmaz. Onarılır, temizlenir, boyanır, vs… Ama muhakkak değerlendirilir. Malzeme
dolaplarımızda malzemelerin yedekleri mevcuttur.Özellikle otel bölümünde yer alan çarşaf
nevresim takımı havlu vb malzemeler kullanılmaya hazır olarak mevcuttur.
Bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının çoğu, kurum çalışanları tarafından
yapılmaktadır. Bu yöntemle malzemeden yüzde seksen, işçilikten ise yüzde yüz tasarruf
edilmektedir. Kazanan ise kurumun kendisi olmaktadır.
KURUM KİMLİK BİLGİSİ
İli:BURSA
İlçesi:İnegöl
Kurum Adı:Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu
KURUMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Kurum Adresi
Telefonu
Faks
Elektronik Posta Adresi
Web sayfa adresi
PERSONEL İLE İLGİLİ
BİLGİLER
Kemalpaşa Mh.A.Menderes Bulvarı
Osman Balcı Sokak No:13
İnegöl/Bursa
0224 711 28 00 /0224 715 01 76
0224 713 32 64
[email protected]
www.inegologretmenevi.meb.k12.tr
Sayıları
Unvanları
KurumMüdürü
1
Müdür Yrd
1
Kurumun Hizmete Giriş
1990
Tarihi
KURUM VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ
Lokal Kapasitesi
2 Bölüm 150 Kişilk
Erkek Kadın
Öğretmen Durumu
Erkek Kadın
Öğretmen
0
0
Okuma Salonu
Var
Memur
0
0
Bilgisayar Labaratuvarı
4+1
Hizmetli
1
1
Yemekhane Kapasitesi
Hizmet verilmemektedir
Toplam
3
1
Otel Oda ve Yatak Sayısı
10/18
15
Genel Toplam
4
İNEGÖL ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULUMÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI
Ergün YILMAZ
Müdür
K
U
R
U
M
İ
Ç
İ
A
N
A
L
İ
Z
Müdür Yardımcısı
Sebahattin DEMİR
Temizlik Görevlisi
Ayşe ARACİBOĞA
Kat Görevlisi
16
DİĞER BAĞLI
BİRİMLER
LOKAL İŞLETMECİSİ
DANISMA KURULU
Yılmaz BAYRAKTAR
Latif BÜYÜKKARA
Alaattin TÜRK
Kadir KIRAÇ
LOKAL ÇALIŞANLARI
K
U
R
U
M
İ
Ç
İ
A
N
A
L
İ
Z
PAYDAŞ ANALİZİ
Stratejik Planın önemli dayanaklarından biri de “Paydaş Analizi”dir. Paydaş analizi tam ve
doğru yapıldığında kurumumuzun fırsat ve tehditleri daha isabetli tespit edilecektir. Hangi paydaşa
karşı hangi sorumluluğu taşıyoruz, hangi paydaşımızdan neyi bekliyoruz, tüm bunlar paydaş analizi
ile anlaşılacaktır.
Kurumumuzun paydaşları, kurumumuzun verdiği otel, çay bahçesi ve lokal hizmetlerinden
doğrudan yararlanan iç paydaşlar ve sürekli ilişki içinde bulunduğumuz dış paydaşlar olarak iki
kategoride değerlendirilmiştir. Buna göre iç paydaşlarımız: Üyelerimiz, üye yakını müşterilerimiz
ve kurumumuzun tüm çalışanlarıdır. Dış paydaşlarımız da, İnegöl Belediyesi, İnegöl İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm kamu- özel okullar ile kurumlar
olarak belirlenmiştir. Paydaşlarımıza yönelik çeşitli anketler uygulanmış ve kurumumuzla ilgili
görüşleri sorulmuştur.
İç paydaşlarımızdan çalışanlarımıza yönelik beş başlık altında anket soruları ve üç açık uçlu
soru yöneltilmiştir. Üyelerimize ve üye yakını müşterilerimize yönelik beş başlık altında anket
soruları ve dört açık uçlu soru yöneltilmiştir.
Paydaşlar birimimizin sağladığı ürün ve hizmetlerden yararlanan, faaliyetlerinden doğrudan
ve dolaylı bir şeklide etkilenen veya birimimizi etkileyen kişi, grup ve kurumlardır.
Çalışanlarımıza, üyelerimize ve üye yakını müşterilerimize yönelik durum analiz anketleri
yaklaşık 200 kişiye uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, genel olarak şu şekildedir:
Paydaşlar temel olarak iç ve dış paydaşlar şeklinde ikili bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur.
İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya
kurumlardır.
Dış Paydaşlar: Kuruluşta etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi grup veya
kurumlardır.
a) İç Paydaşlara Dönük Gerçekleştirilen Çalışmalar
1.Stratejik Plan hedefi ve uygulanış amacı hakkında bilgi verildi.Planın mikro-makro düzeydeki
hedefleri ve amaçları anlatıldı.
2.Stratejik Planımıza alınması istenen,alınmasının iyi olacağı hususlar hakkında fikirler alındı.
3.Kurum personeli ve diğer iç paydaşlara GZFT Analizi Anketi uygulanmak üzere çeşitli anket ve
bilgi edinme formları gönderildi.
17
b) Dış Paydaşlara Dönük Gerçekleştirilen Çalışmalar
1.Stratejik planın hedef ve amaçları hakkında bilgi verildi.
2.Kurum Stratejik planımıza hangi konu yada konularda katkıları olabilecekleri hakkında fikirleri
alındı.
3.GZFT Analiz anket formları uygulanmak üzere veriler gönderildi.
K
U
R
U
M
İ
Ç
İ
A
N
A
L
İ
Z
İç Paydaş Analizi
İç paydaşlarımızdan çalışanlarımıza yönelik beş kategoride likert ölçeği kullanılarak anket soruları
yöneltilmiştir. Bu kategoriler şunlardır:
— İletişim işbirliği (8 soru)
— Güvenlik, güvenirlilik (7 soru)
— Çalışma koşulları (7 soru)
— Fiziki donanım (7 soru)
— Sosyal, kültürel Etkinlikler (6 soru)
Anket sorularına ilave olarak çalışanlarımıza 3 açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bu sorular:
— Size göre öğretmen evimizin eksikleri nelerdir?
— Size göre öğretmen evimizin güçlü yönleri nelerdir?
—Öğretmen evinden beklentileriniz nelerdir?
Üyelerimize ve üye yakını müşterilerimize yönelik dört başlık altında anket soruları ve dört açık
uçlu soru yöneltilmiştir. Bu kategoriler şunlardır:
— Otelimizi nasıl değerlendirirsiniz? (4 soru)
— Odanızı nasıl değerlendirirsiniz? (4 soru)
— Resepsiyon (2 soru)
— Kişisel bilgiler (6 soru)
Anket sorularına ilave olarak çalışanlarımıza dört açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bu sorular:
— Size daha iyi bir hizmeti nasıl sunabiliriz?
— Öğretmenevimizde gördüğünüz en olumlu nokta nedir?
--- Öğretmenevimizi tercih etme nedeniniz nelerdir?
Dış Paydaşlar
Kurumumuzun dış paydaşlarına farklı türde açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Bu sorularla
kurumumuzun kamuoyunda nasıl bilindiğini, eksiklerin neler olduğunu, üstün yönlerinin neler
olduğunu ve paydaşlarımızın kuruma ne gibi katkılar yapabileceğini belirlemeye çalıştık.
18
ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
PAYDAŞ LİSTESİ
No
K
U
R
U
M
İ
Ç
İ
A
N
A
L
İ
Z
Paydaşın Adı
Türü
1
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Dış Paydaş
2
Kurum Müdürü
İç Paydaş
3
Belediye Başkanı
Dış Paydaş
4
Mahalle İhtiyar Heyeti
Dış Paydaş
5
Güvenlik Hizmetleri (Polis)
Dış Paydaş
6
Çalışanlar
İç Paydaş
7
Yaygın Eğitim Kurumları
Dış Paydaş
8
Kurum Hizmetinden Yararlanan Müşteriler
Dış Paydaş
9
Hayırseverler
Dış Paydaş
10
Sivil Toplum Kuruluşları
Dış Paydaş
11
Meslek Odaları
Dış Paydaş
19
III. BÖLÜM
GELECEK TASARIMI
Temel Değerlerimiz
G
E
L
E
C
E
K
T
A
S
A
R
I
M
I










Mutlu olmak herkesin hakkı
Çalışanı ön plana çıkarmak
Her çalışana değer verme,eşit fırsat tanıma
Herkes hata yapabilir ancak hatadan dönmek erdemli kişinin işidir.
Planlamacı yaklaşım
Sürekli gelişme düşüncesi
Problemin değil çözümün parçası olma
Karar almada şeffaflık
Hizmette herkese eşit davranma
İnsana saygı temel düsturumuzdur.
VİZYONUMUZ
İnegöl Öğretmenevi olarak öz kaynaklarını artıran ,kaynaklarını en iyi değerlendiren
ve kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen,müşteri memnuniyetini sürekli artıran bir kamu
kurumu olmak.
MİSYONUMUZ
İnegöl Öğretmenevi olarak Milli Eğitim mevzuatına uygun,planlı ve programlı
çalışan, tüm paydaşlarına açık,güler yüzlü davranan ve güvenli,sağlıklı, nezih bir ortamda
hizmet vermeyi gaye edinmiş bir kamu kurumu olmak
20
(SWOT)
GZTF ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
KURUMUN ZAYIF YÖNLERİ
İnkılaplarına bağlılığı esas alınır.
*Yaratılanı severiz yaratandan ötürü genel
felsefemizdir.
* Kurumumuzdan hizmet alan herkese, sevgi
ve hoşgörü ile yaklaşılır.
* Kimden gelirse, gelsin her öneriye açık
olunur ve bunlar dikkate alınır.
* Biz, birbirimize ve kendimize güveniriz.
* “Her insan saygındır ve saygı görmeye
layıktır.” Anlayışıyla hizmet edilir.
* Yöneticiler ve çalışanlar arasında, hizmete
yönelik sağlıklı iletişim bulunur ve başarı
ekip olarak paylaşılır.
* Eşitlik ilkesi inancı ile çalışırız.
* Değişim ve sürekli gelişim bizim için
önemlidir.
* İlçemizin nüfusu, öğretmen sayısı ve
sanayinin gelişmişliği.
*Şehir merkezinde bulunması
*kamu kurumlarına yakın olması
*Yıl içinde mobilya,tarım ve diğer fuar ve
etkinliklerin yapılması
İÇ FAKTÖRLER
KURUMA YÖNELİK TEHDİTLER
POZİTİF
21
* Bursa iline yakın olmasından dolayı bazı
müşterilerimizin Bursa’yı tercih etmesi
* Kadrolu personelin olmaması
* Çevremizdeki otel, pansiyon, çay bahçesi
gibi işletmelerle rekabet etme zorunluluğu.
*Devletin tadilat,bakım ve onarım alanlarında
kurum ihtiyaç duyduğu maddi desteği
vermemesi
*Personel yetersizliğinden dolayı
müşterilerimize yemek hizmetini verememek.
DIŞ FAKTÖRLER
NEGATİF
* Öğretmenevimizin ilçe merkezinde
olması nedeniyle ulaşım ve emniyet
sıkıntısı olmaması.
* Öğretmenevinin kamu binaları ve
okullar bölgesinde bulunması
* Öğretmenevi çalışanlarıyla birlik ve
beraberlik içinde olması.
* Bağlı bulunduğumuz ya da
ilişkilerimizin olduğu tüm kurumlarla,
kişilerle sağlıklı ilişkilerimizin olması.
* İlçemizde hayırsever işadamlarının
bulunması
* İlçemizdeki eğitim çalışanları ve
emeklilerinin fazla olması
* Halen kullanılmakta olan binamızın yapı
kullanım izni ve ruhsatının olmaması.
* Kurumumuzda müdür ve müdür yardımcısı
dışında kadrolu personelin bulunmaması.
* Otel kapasitesinin ilçemizin gelişmişlik
düzeyi ve nüfus yoğunluğuna rağmen
yetersizliği.
* Odalarımızın tefrişatının eski olması.
*Kaynaklarımızın sınırlı olması
*Artırılamayan
kaynaklarımıza
rağmen
devletin çeşitli kalemler adı altında
kurumumuzdan vergi alması
*Bürokratik engeller
*Kurum binasının otel planına uygun
yapılmaması
TEHDİTLER
FIRSATLAR
KURUMUMA YÖNELİK FIRSATLAR
G
Z
F
T
A
N
A
L
İ
Z
İ
KURUMUN YÖLERİMİZ
* Kurumumuzda Atatürk İlke ve
DEĞERLERİMİZ Tablo 1
D
E
Ğ
E
R
L
E
R
İ
M
İ
Z
S.NO
Adalet, eşitlik, özgürlük, hoşgörü, saygı ve sevgi gibi evrensel değerler; bizim temel
1
değerlerimizdir.
Başarı bir alışkanlıktır ve ömür boyu süren bir yolculuktur.
2
Öğretmen tüm faaliyetlerin merkezidir.
3
Sürekli ve yüksek moral, emeğin gördüğü karşılığın bir ürünüdür
4
Elinden geleni yapma yerine, işin gereğini yapma anlayışı esastır.
5
Herkes lider olabilir, herkes dünyanın en iyisi olabilir. Hizmet üreten kurum olmak, bir
6
tercih değil; mecburiyettir.
Başarısızlık, mazereti olan insanların yarattığı bir sonuçtur.
7
Beklentileri karşılama, kalite göstergesidir. .Disiplin ve özgüven bir hayat tarzıdır.
8
Halkla ilişkiler, kurum olarak var olmanın ve dışa açılmanın tek yoludur.
9
Kurum çalışanlarının mutluluğu, hizmetin kalitesini artırır.
10
insan, aldığı sorumluluk ölçüsünde büyüktür
11
Takım çalışmasını gerçekleştirmek, başarmaktan daha değerlidir.
12
Verilen hizmet, en az işin kalitesi kadar önemlidir.
13
Tecrübe geçmiş yılların toplamı değil akademik bilginin tükendiği yerde başvurulabilecek
14
bir bilgi kaynağıdır
KURUM KÜLTÜRÜ:
KURUMUMUZUN İLKE VE POLİTİKALARI:
İLKELERİMİZ
İ
L
K
E
L
E
R
İ
M
İ
Z
Tablo 2
1
2
3
4
5
6
7
8
* Her Faaliyeti İnsanı Merkeze Alarak Gerçekleştirmek Amacımızdır.
* Ekip Olarak Başarıya İnanır,Bunu Gerçekleştirme Azmi ve Kararlılığındayız
* Günümüz gelişmelerine Açık ve Yüzümüz Geleceğe Dönüktür.
* Birbirimizi Yüreklendiririz.Verimli Çalışmaya İnanır ve Sorumluluk Üstleniriz.
* İnsana Yer Yüzünün Efendisi Olarak Görür,Merkezde İnsana Hizmet Vardır
*Doğayı Korumak ve Sahip Çıkmak Kurum Kültürümüzün Esasları arasındadır
*Değişim Yanında Geçmişteki Değerlerimizi de Koruruz
* Farklı Olduğumuza İnanır; Enerjik, Üretken ve Coşkumuzla Yeteneklerimizi Sürekli
Geliştiririz.
22
POLİTİKALARIMIZ
Tablo 3
P
O
L
İ
T
İ
K
A
L
A
R
I
M
I
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*Ulaşmak istediğimiz hedeflerin temelinde öğretmen vardır.
*Zoru yenmek el ele vermekle mümkündür.
*İstediğimiz amaca, sadece azimli çalışmakla yeterli ölçüde ulaşamayabiliriz.
*Hizmet alanında her yeniliğe açık ve başarı odaklı çalışırız.
*Çalışmalarımızda plan ve program esastır.
*Başarı hepimizindir. Çünkü her işte aynı sorumluluğu üstlenmeye özen gösteririz
*İşten kaçmayız.Çalışmak ve üretmek bizim işimizdir.
* İnsan tanımadığı ve bilmediklerinden korkar. Birbirimizi tanımaya çalışmalı aramızdaki
dostluğu, beraberliği pekiştirmeli, samimiyetimizi arttıran etkinlikler içinde olmalıyız.
*Bir kurumu itaat değil, karşılıklı saygı ayakta tutar.
*Farklılıklarımız zenginliğimizdir Normal olmayan zenginliklerimizi toplumun yararına
sunamamaktır
Temiz olmak,güvenilir olmak ve çevremize huzur vermek işimizin temel ilkesidir
BÜTÇE VE YATIRIMA YÖNELİK AMAÇLAR
STRATEJİK AMAÇ:1 (OTEL BÖLÜMÜ)
STRATEJİK AMAÇ 1 : Otel bölümünde kaliteyi artırma,İnegöl’de konaklamak
isteyenlerin tercih ettiği bir kamu kurumu olmak
Tablo 4
T
E
M
A
L
A
R
STRATEJİK AMAÇ 1
HEDEF 1
FAALİYET 1
HEDEF 2
FAALİYET 1
HEDEF 3
FAALİYET 1
HEDEF 4
FAALİYET 1
HEDEF 5
FAALİYET 1
HEDEF 6
FAALİYET 1
HEDEF 7
FAALİYET 1
Bina içi görümün değiştirilmesi ve hijyen sağlanması
Bina içi boya badana yapılması ve korkulukların boyanması
Otel odalarımızın iç görünümünün kalitesini artırmak
Otel odalarında kullanılan perde çarşaf ve nevresimlerin
yenilenmesi
Otel odalarının cazibesini artırma
Tüplü televizyonların yerine led televizyonların satın alınması
Enerji tasarrufu yapmak ve sıcak su kullanımını artırma
Yakıt tasarrufu için güneş enerjisi sitemi kurulması
Oda sayısını ve süit oda sayısını artırma
Yetersiz olan otel ve yatak sayılarının artırılması için I. katta süit
oda yapılması.
Doğalgaz ve enerji tasarrufu sağlamak
Bina dış cephenin izolasyonunun yapılması
Müşteri Memnuniyetini artırma
Sabah kahvaltısı vermek
23
STRATEJİK AMAÇ :2 (LOKAL BÖLÜMÜ)
STRATEJİK AMAÇ :2 Öğretmenevi Lokal Bölümünde hizmet kalitesini
artırmak daha yaşanılabilir daha ferah bir ortam oluşturmak
Tablo 5
STRATEJİK AMAÇ 2
HEDEF 1
FAALİYET 1
HEDEF 2
FAALİYET 1
HEDEF 3
FAALİYET 1
HEDEF 4
FAALİYET 1
HEDEF 5
FAALİYET 1
HEDEF 6
FAALİYET 1
Yaz günlerinde lokal bahçesinin kullanılması
Kurum bahçesini işlevsel hale getirmek için kamelya yapılması.
Lokal bölümünde yer alan masaları okey oyununa uygun hale
getirmek
12 Adet oyun masasının genişletilmesi ve sehpaların yenilenmesi
Lokal bölümünde yer tuvaletleri daha kullanışlı hale getirmek
Lokal bölümünde yer tuvaletin genişletilmesi ve yenilenmesi
Lokal havasını temiz ve kuru tutmak
Çay ocağına davlumbaz yapılması ve cam aspiratörlerin takılması
Lokal bölümünde oturma rahatlığını artırma
Lokal bölümünde bulunan oturma Gurubunun yeniden
düzenlemesi çalışmaları
Müşteri Memnuniyetini artırma
Ürün Çeşitliliğini artırma
STRATEJİK AMAÇ :1 MALİ BİLANÇO
Tablo 6
T
E
M
A
L
A
R
HEDEF
FAALİYET
HEDEF 1
FAALİYET 1
HEDEF 2
STRATEJİK AMAÇ 1
FAALİYET 1
HEDEF 3
FAALİYET 1
HEDEF 4
FAALİYET 1
HEDEF 5
FAALİYET 1
HEDEF 6
FAALİYET 1
HEDEF 7
FAALİYET 1
HEDEF-FAALİYETİN KONUSU
Bina içi görümün değiştirilmesi ve hijyen
sağlanması
Bina içi boya badana yapılması ve
korkulukların boyanması
Otel odalarımızın iç görünümünün kalitesini
artırmak
Otel odalarında kullanılan perde çarşaf ve
nevresimlerin yenilenmesi
Otel odalarının cazibesini artırma
Tüplü televizyonların yerine led
televizyonların satın alınması
Enerji tasarrufu yapmak ve sıcak su
kullanımını artırma
Yakıt tasarrufu için güneş enerjisi sitemi
kurulması
Oda sayısını ve süit oda sayısını artırma
Yetersiz olan otel ve yatak sayılarının
artırılması için I. katta süit oda yapılması.
Doğalgaz ve enerji tasarrufu sağlamak
Bina dış cephenin izolasyonunun yapılması
Müşteri Memnuniyetini artırma
Sabah kahvaltısı vermek
STRATEJİK AMAÇ :2 MALİ BİLANÇO
24
YIL-BÜTÇE
2015 AĞUSTOS
3000,00TL
SÜREKLİ
2.000,00TL
MAYIS-2015
8.500,00
AĞUSTOS-2016
4.000,00 TL
HAZİRAN-2016
30.000.00TL
HAZİRAN-2017
Her Ay-2016
Aylık:750,00tl
HEDEF
FAALİYET
HEDEF 1
FAALİYET 1
HEDEF 2
STRATEJİK AMAÇ 2
FAALİYET 1
HEDEF 3
FAALİYET 1
HEDEF 4
FAALİYET 1
HEDEF 5
FAALİYET 1
HEDEF 6
FAALİYET 1
HEDEF-FAALİYETİN KONUSU
Yaz günlerinde lokal bahçesinin
kullanılması
Kurum bahçesini işlevsel hale getirmek
için kamelya yapılması.
Lokal bölümünde yer alan masaları okey
oyununa uygun hale getirmek
12 Adet oyun masasının genişletilmesi ve
sehpaların yenilenmesi
Lokal bölümünde yer tuvaletleri daha
kullanışlı hale getirmek
Lokal bölümünde yer tuvaletin
genişletilmesi ve yenilenmesi
Lokal havasını temiz ve kuru tutmak
Çay ocağına davlumbaz yapılması ve
cam aspiratörlerin takılması
Lokal bölümünde oturma rahatlığını
artırma
Lokal bölümünde bulunan oturma
Gurubunun yeniden düzenlemesi
çalışmaları
Müşteri Memnuniyetini artırma
Ürün Çeşitliliğini artırma
T
E
M
A
L
A
R
25
Tablo 7
YIL-BÜTÇE
HAZİRAN-2015
1.000,00TL
OCAK-2015
1.1000,00TL
NİSAN-2015
10.000,00TL
NİSAN-2016
600,00TL
MAYIS-2015
700,00TL
MAYIS-2015
YOK
IV. BÖLÜM
PERFORMANS
DEĞERLENDİRME
Bu bölümde ortaya konan stratejik amaçların ve amaçlara hedef ve faaliyetlerin, kimler
tarafından, hangi zaman aralığında, ne kadar maliyetle yapılacağı ve amaca ulaşma derecesini ölçen
performans göstergeleri yer almaktadır.
4.1. PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Her bir faaliyet için performans göstergesi tablo 2 de verilmiştir.
Tablo 8
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
P
E
R
F
O
R
M
A
N
S
Stratejik
Amaç No
Hedef No
Faaliyet
No
2
6
1
Oturma Gurubunun yenilenme durumu
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
Bina içi boya badana yapılması ve korkulukların
boyanması
Otel odalarında kullanılan perde çarşaf ve nevresimlerin
yenilenmesi
Tüplü televizyonların yerine led televizyonların satın
alınması
Yakıt tasarrufu için güneş enerjisi sitemi kurulması
4.
2
1
1
1
5
1
1
6
1
Kurum bahçesini işlevsel hale getirmek için kamelya
yapılması
Yetersiz olan otel ve yatak sayılarının artırılması için I.
katta süit oda yapılması
Bina dış cephenin izolasyonunun yapılması
B
Ö
L
Ü
M
2
2
1
2
3
1
2
4
1
1
7
1
12 Adet oyun masasının genişletilmesi ve sehpaların
yenilenmesi
Lokal bölümünde yer tuvaletin genişletilmesi ve
yenilenmesi
Çay ocağına davlumbaz yapılması ve Pencerelere cam
aspiratörlerin takılması
Sabah kahvaltısı vermek
2
6
1
Ürün Çeşitliliğini artırma
Performans Göstergesi
26
4.4. ZAMAN ÇİZELGESİ
Her bir faaliyet için zaman çizelgesi tablo 5’te verilmiştir.
Z
A
M
A
N
Ç
İ
Z
E
L
G
E
S
İ
Stratejik
Amaç No
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
1
2
Tablo 9
Zaman Çizelgesi
Hedef Faaliyet
Başlama
Bitiş Tarihi
No
No
Tarihi
6
1
Mayıs 2015
Haziran 2015
1
1
Temmuz 2011
Ağustos 2015
2
1
Haziran 2015
Ağustos 2015
3
1
Mayıs 2015
Mayıs 2015
4
1
Nisan 2016
Ağustos 2016
1
1
Nisan 2016
Haziran 2016
5
1
Nisan 2017
haziran 2017
6
1
Nisan2018
Ağustos 2018
2
1
Ocak 2015
Ocak 2015
3
1
Nisan 2015
Mayıs 2015
4
1
Nisan 2015
Mayıs 2015
7
1
Ocak 2016
Belirsiz
6
1
Ocak 2016
Belirsiz
27
Ne Sıklıkla Yapılacağı
Bir Defa
Bir Defa
Her yıl Başında yenilenecek
Bir Defa
Bir Defa
Bir Defa
Bir Defa
Bir Defa
Bir Defa
Bir Defa
Bir Defa
Sürekli
Sürekli
EKLER
EK:1 Çalışanlarımıza yönelik Anket
İNEGÖL ÖĞRETMENEVİ DURUM ANALİZİNE YÖNELİK ANKET
Değerli çalışanımız, öğretmen evimizin daha nitelikli bir hizmet verebilmesi için, öğretmen
evimizdeki uygulamalara ilişkin olarak görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Ankette yer alan
maddeleri okumanızı ve size uygun gelen seçeneği işaretlemenizi rica ediyoruz. Vereceğiniz her
samimi cevabın öğretmen evimizin gelişmesine katkı yapacağını unutmamanız dileği ile teşekkür
ederiz.
İnegöl Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü
) Yönetici
( )Öğretmen
( ) Destek personeli
)20-29 ( )30-39
( )40-49
( )50-59 ( )60 ve üzeri
)İlköğretim/Lise ( )Ön lisans ( )Lisans ( )Lisans üstü
) 0-5 yıl
( ) 6-10 yıl ( ) 11-15 yıl ( )16 ve üzeri
Öğretmenevi yönetimi ile diğer çalışanlar arasında iletişim sağlıklıdır.
Öğretmenevi yönetimi yapılacak işleri planlı yürütür.
İdareciler ve personel arası arkadaşlık ilişkileri iyidir.
Çalışanlar bir birleri ile sürekli yardımlaşırlar.
Öğretmenevi yönetimi çalışanların işlerini kolaylaştırır.
Bu öğretmen evinde destek personeline değer verilir.
Destek personeli idarecilerin işlerini kolaylaştırır.
Öğretmen evinin kaynakları öğretmen evini geliştirme yönünde mi kullanılmaktadır?
Öğretmenevi mekanları temiz ve bakımlıdır.
Öğretmenevinin mekanları etkili ve verimli kullanılmaktadır.
Öğretmenevinde bakım ve onarım faaliyetleri zamanında yapılır.
Öğretmenevi kütüphanesi etkili şekilde kullanılmaktadır.
Öğretmenevi lokantası etkili şekilde kullanılmaktadır.
Öğretmen evi çay ocağı etkili şekilde kullanılmaktadır.
Öğretmen evi yazlık çay bahçesi etkili şekilde kullanılmaktadır.
Yöneticilerin çalışma alanları ihtiyaca cevap vermektedir.
Bu öğretmenevinde çalışmaktan memnunum.
Bu öğretmenevinde herkesin görev ve yetkileri bellidir, riayet edilir.
Bu öğretmenevinde görev paylaşımı adaletlidir.
Öğretmenevi yönetimi yeni fikirlere açıktır ve yeni projeleri destekler.
Öğretmenevi çalışanları kendini geliştirme eğilimindedir.
Destek personeli görevlerini zamanında yapar.
Öğretmenevi yönetimi öğretmen evinin işleyişi ile ilgili konularda herkese eşit
mesafededir.
Bu öğretmenevinde olumlu çalışmalar herhangi bir şekilde ödüllendirilir.
Personel özlük işleri tam ve zamanında yapılır.
Öğretmenevinde yapılacak iyileştirmeler hususunda çalışanların fikirleri sorulur.
ANI
M
FİZİKİ
DONANIM
ÇALIŞMA
KOŞULLARI
GÜVENLİK
GÜVENİRLİK
İLETİŞİM/İŞBİRLİĞİ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
28
Bazen
Hiçbir
zaman
(
(
(
(
Çoğunlukla
1. Konumunuz
2. Yaşınız
3. Öğrenim Durumunuz
4. Mesleki kıdem
Her Zaman
E
K
L
E
R
SOSYAL KÜLTÜREL
ETKİNLİKLER ÇEVRE İLE
İŞBİRLİĞİ
Öğretmenevi çalışanları iş ortamı dışında birlikte zaman geçirirler.
Öğretmenevi imkanları ölçüsünde iyi hizmet verilmektedir.
Öğretmenevinin hizmet materyalleri düzenli kullanılır.
Bu öğretmenevinde gelişime her zaman imkan tanınır.
Bu öğretmenevinde, iş bölümü ve işbirliği esasına göre çalışılır.
Bu öğretmenevinde, herkesin birer iş kıyafeti vardır.
Size göre öğretmen evimizin eksikleri nelerdir?
E
K
L
E
R
Size göre öğretmen evimizin güçlü yönleri nelerdir?
Öğretmen evinden beklentileriniz nelerdir?
29
Hiçbir zaman
Bazen
Çoğunlukla
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Her Zaman
Öğretmenevimizde kültürel faaliyetler yapılır.
Öğretmenevimizde toplantılar yapılır.
Öğretmenevi sosyal alanları yeterlidir. (bahçe salon vs.)
EK:2 Müşterilerimize Yönelik Anket
ÖĞRETMEN EVİMİZİ NASIL DEĞERLENDİRİRSİNİZ ?
Ev sahipliğimizi nasıl buldunuz ?:
Gösterdiğimiz Yakınlık:
Etkinlik ve Yeterliğimiz:
Yardımseverliğimiz:
Nezaketimiz:
ODANIZI NASIL DEĞERLENDİRİRSİNİZ ?
Donanım:
Oda Temizliği:
Banyo Temizliği:
Tesisat ve Teknik Donanım Çalışması:
RESEPSİYON
Resepsiyon Hizmetimiz:
Lobi hizmetimiz:
Öğretmen evimizde daha önce kaldınız mı?:
Öğretmen evimizi tekrar tercih eder misiniz?:
Hizmetinden memnun kaldığınız personelin ismi ?:
Öğretmen evimizi seçme nedeniniz?:
Öğretmen evimizde gördüğünüz en olumlu nokta ?:
E
K
L
E
R
Size daha iyi bir hizmeti nasıl sunabiliriz ?:
30
Çok İyi
İyi
Normal
Zayıf
Kötü
Çok İyi
İyi
Normal
Zayıf
Kötü
Çok İyi
İyi
Normal
Zayıf
Kötü
Çok İyi
İyi
Normal
Zayıf
Kötü
Çok İyi
İyi
Normal
Zayıf
Kötü
Çok İyi
İyi
Normal
Zayıf
Kötü
Çok İyi
İyi
Normal
Zayıf
Kötü
Çok İyi
İyi
Normal
Zayıf
Kötü
Çok İyi
İyi
Normal
Zayıf
Kötü
Çok İyi
İyi
Normal
Zayıf
Kötü
Çok İyi
İyi
Normal
Zayıf
Kötü
Evet
Hayır
Evet
Hayır
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı:
Doğum Tarihi:
Medeni Durum:
Evli
Üyelik Durumu:
Bekar
Öğretmen
E-Posta:
Adres:
E
K
L
E
R
31
Emekli Öğretmen
Doktor
Hemşire
Üye yakını
MEB Personeli
Sağlık Bakanlığı Personeli
İNEGÖL ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU
2015-2019 STRATEJİK PLANI
ŞUBAT 2015
İNEGÖL
32
İNEGÖL ÖĞRETMENEVİ VE ASO 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ
İLİ
BURSA
İLÇESİ
İNEGÖL
ADI
İnegöl Öğretmenevi ve ASO
VERGİ MÜKELLEFİ
( X)
VERGİ MÜKELLEFİ
DEĞİLDİR ( )
VERGİ NO :6520033166
GELİRLER
Konaklama Gelirleri
Restoran Gelirleri
Çay Ocağı (Lokal)Gelirleri
Bayan Kuaförü Glirleri
Erkek Berberi Gelirleri
Sauna Gelirleri
Plaj Gelirleri
Pastahane Gelirleri
Kira Gelirleri(Lokal+Salon)
Amerikan Bar Geliri
Çay Bahçesi Gelirleri
Havuz Gelirleri
Banka Mevcudu/İşletme Hs
Banka Faizi
Diğer Gelirler (Bağışlar) İşletici;
Su,Elektrik Katılımı
Bakım Onarım Hesabı
GENEL TOPLAM
GİDERLER
TL
117.500
0
0
0
0
0
0
0
7.500
0
0
0
34.647
KRŞ
0
0
0
0
0
0
0
KRŞ
0
0
0
0
0
0
0
5.000
0
2.600
0
Yerel Bakım Giderleri
(Tamir,Bakım vb.)
30.000
0
Geçmiş Dönem Zararı ve
Diğerleri
0
0
Dönem Sonu Banka Mev.
21.251
0
GENEL TOPLAM
173.351
0
Elektrik Gideri
Doğalgaz (Yakıt) Gideri
Su Gideri
Vergiler(beyanname+SGK+D.V)
Tefrişat/DemirbaşGiderleri
Personel Maaş+SGK Gideri
Hizmet Alımı(işçilik)
0
0
0
0
0
0
0
2.500
0
11.204
13
173.351
TL
2.000
8.000
16.000
4.000
6.500
4.000
22.000
18.000
1.500
6.500
2.000
16.000
8.000
Telefon Gideri
13
Kıdem Tazminatı/2013
Bakım Onarım Payı % 5
Kırtasiye Gazete Giderleri
Fazla Mesai Gideri
Temizlik Giderleri
Diğer ( Sosyal,Kültürel
Faaliyetler)
Diğer Giderler (Mali Müşavirlik)
0
0
0
0
0
Kayıtlarımıza uygundur.
01.01.2015
Ergün YILMAZ
İnegöl Öğretmenevi ve ASO Müdürü
33

Benzer belgeler