SM79-4 - Spormeydani.org

Transkript

SM79-4 - Spormeydani.org
Ligimizin de¤eri 904 milyon
En çok haber olan baflkan...
FEHM‹ ERDO⁄RUL
ç›kars›n›z. Ama yanl›fllardan dönmeyenler, ar›yor. Adaleti de, sportmenli¤i de.
Nefretin ve fliddetin buldu¤u zemin döneyollar›ndan dönmek zorunda kal›rlar.
Hiç, bu kadar çirkin olmam›flt› futbolu- min yöneticilik, gazetecilik ve taraftarl›k sisteminin eseridir. Birbirine böylesimuz. Hiç, bu kadar ikiyüzlü ve
ne sar›lan bir futbol toplumunu
zorba! Gerçek sportmenlik
kimse ay›ramaz art›k.
1980'den önceydi. Televizyonlar
Siyasetin spora egemen olma
12 Eylül'den sonra bu ülkenin
çabas›n›n felaket sonuçlar›n› izligördü¤ü en büyük darbedir. O
yoruz. Eme¤in ve adaletin önemi
zamanlarda yoksulluk semalar›nyok. Çiçeklerin renklerine kadar
da bayrak gibi dalgalanan bir resherfley kirlendi.
mi vard› futbol sevgisinin. Bugün
Türk futbolu karanl›ktan uzakise ana avrat sövenlerin, aya¤a
laflmak için ne kadar bahane uydüflmüfl nefretine dönüfltü.
SANTRA
duruyorsa, gerçekte karanl›¤a o
Herfley birbirine vidaland›.! Ve
kadar yak›nlafl›yor.
art›k hiçbirfley sebebsiz de¤il.
‹nsan›n derin bir off çekesi geliyor, bu gaHerkes kendisinde olmayan› baflkas›nda
w.
4
s po
rmey
g
w
i.o
n
a
d
r
TRANSFERMARKT internet sitesinin verilerine göre,
Avrupa'daki ülkelerin en üst düzey liglerinin yaklafl›k kadro de¤erleri 20 milyar avroya yaklaflt›. Her geçen y›l futbol
ekonomisinin büyüdü¤ü Avrupa'da, sadece futbolcu de¤erleri milyar avrolara ulafl›rken, ‹ngiltere Premier Lig 3
milyar 502 milyon avro ederiyle en pahal› lig olurken, ‹spanya ve ‹talya liglerinin takip etti¤i s›ralamada, yaklafl›k de¤eri
904 milyon 475 bin avroya ulaflan Süper Lig ise 7. s›rada yer ald›.
rip ülkede. Gönül gözüyle bakmay› ö¤renemeyenler dünyas›nda. B›rak›n yükselen de¤er alçakl›k olsun. Popüler olmak için her yolu deneyen sürüngenlerle renk bulsun hayatlar. B›rak›n ekran saraylar›nda f›nd›k k›ran
cariyelerle kurtulsun futbol!!! Yak›nda futbol f›rt›nas› her fleyi silip süpürecek.
Sevgili tak›m taraftarlar›…
Kendi renklerinin ç›kar›ndan baflkas›n› gözün görmüyorsa. Haks›zl›¤a ayaklanm›yorsan. Otur oturdu¤un yerde. Senin gibilerinden her yerde var…
Sportmenli¤in kolunda hakl›n›n yan›ndaysan. Att›¤›n her ad›mda, kendinden gurur
duy. Senin gibilerinden çok az var…
SÖZ S‹ZDE çocuklar…
Ayn› topraklar›n çocuklar›yd›k, baflka tak›mlara gönül versek de. Ezeli rakip bile olsa,
kolkola yürürdük maça giderken. Polisler bile üzerimizi aramazd›.
Futbol, duygular›n› kalbiyle terbiye edenlerin tutkusuydu. Yenilgilerin tesellisini bile
kolay bulurduk. fiimdi ise savaflmak için bahaneler buluyoruz, sevmek için de¤il.
S›rr›n› çözdük, bizleri düflman eden gücün. Bunlar› s›rf para için yapt›lar, kan› bozuk para için.
Ey sevgili çocuklar… Sadece sizler devirebilirsiniz, bu çamurdan heykelleri. Onlar›n
kan kokan nefeslerinin önüne sizler geçebilirsiniz. Çünkü çocuklar› yere serecek formülü hiçbir mucid, icat edemedi henüz.
Art›k SÖZ S‹ZDE…
Sayg›lar›mla.
[email protected]
Milli Tak›m'›n
yeni formalar›
görücüye ç›kt›
NIKE taraf›ndan tasarlanan ve Türkiye A Milli Futbol Tak›m›'n›n 2014 y›l›nda iç saha ve deplasmanda giyece¤i formalar yenilendi. Performansta
yenili¤in ve ince ayr›nt›lar›n dikkat çekti¤i formalar, Türk kültürünün benzersiz tarz› ve milli gururunun zarif bir
yans›mas› olarak tasarland›.
Geleneksel fleritli tasar›ma sahip
formalar, Türk kültürünün bir parças›
olan, koruyucu özelli¤i yan›nda kudreti simgeleyen çintemani deseninden ilham al›narak üretildi. Türk Milli
Tak›m›'n›n en önemli simgesi ay y›ld›zl› arma ise, kalbin tam üstünde büyütülerek yer ald›. Tamamen k›rm›z›
renkten oluflan iç saha formas› ve
beyaz renkteki deplasman formas›n›n gö¤üs k›sm›ndan geçen çintemani desenli k›rm›z› flerit, formaya göz
al›c› bir estetik kazand›r›rken Milli Tak›m ruhunu da göklere ç›kart›yor.
Forman›n ense k›sm›ndaysa nazar
boncu¤unu tafl›yan üçgen fleklinde
dokunmufl bir parça yer al›yor.
Formalar, oyuncular› sahada bask›
alt›nda kuru ve serin tutmaya yard›mc› olmak için teri vücuttan ar›nd›ran Nike Dri-FIT teknolojisiyle üretildi. ‹ç saha formas›n›n flortlar› k›rm›z› renkte tasarlan›rken, deplasman flortlar›nda
beyaz tercih edildi. fiortlar›n dar kesimi, hareket kabiliyetini ve konforu artt›rmak için özel tasarland›.
›
S.M.A.R.T Teknoloji taraf›ndan tamam
Türk mühendislerle birlikte gelifltirilen
dünyan›n ilk ak›ll› futbol topu fiAH‹
futbolseverlere ve bas›na tan›t›ld›.
T Ü R K futbolunun önemli
isimleri Y›lmaz Vural ve R›za Çal›mbay'›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen tan›t›m toplant›s›nda görücüye
ç›kan fiAH‹, S.M.A.R.T Teknoloji
taraf›ndan gelifltirilen sensör ve
yaz›l›m teknolojisi sayesinde sadece antrenmanlarda de¤il, ayn›
zamanda tek bafl›n›za oynarken
bile, gelifltirilen modlar› sayesinde
tak›m ve bireylerin performanslar›n›n ölçümlenmesine, kendilerine
hedefler belirleyerek antrenman
yapmalar›na imkan sa¤l›yor. fiAH‹ için özel olarak gelifltirilen
ak›ll› bileklikler sayesinde, fiAH‹'nin hangi oyuncunun kontrolünde oldu¤u anlafl›labilecek, bu
sayede oyuncular ve oyun alan›
aras›nda kesintisiz bir iletiflim a¤›
kurulmas› sa¤lanm›fl olacak. Ayr›ca “Ak›ll› Saha” teknolojilerine
uygun olarak tasarlanm›fl olan fiA-
H‹, geliflmifl sistemi sayesinde topun sahada bulundu¤u yer ve yükseklikten saha ve kale çizgilerini
geçip geçmedi¤i, topa elin de¤ip
de¤medi¤i ile ilgili bilgileri de kolayca sunabiliyor.
‘fiAH‹’ B‹RÇOK YABANCI
FONUN ‹LG‹S‹N‹ ÇEK‹YOR
Tan›t›m toplant›s›nda söz alan
S.M.A.R.T Teknoloji CEO'su ‹lker
Torlak, Projenin yurt d›fl›ndan birçok fonun ilgisini çekti¤ini söyleyen Torlak; tamamen %100 yerli
sermaye, yerli yaz›l›m ve donan›m
mühendislerinin gelifltirdi¤i bir
ürün oldu¤unu belirterek, hiçbir flekilde yabanc› bir firmayla bu projeyi gelifltirmediklerini söyledi
YAKIfiAN YAKIfiMAYAN
tatil edilmesi için çok büyük olaylar olM aç›n
mad›. Bunun alt›n› çizelim. Yani, Volkan'›n
kalesine at›lan bir iki ses bombas›, maytap, hoop içeri, sonra tatil. Bülent Y›ld›r›m, erken davrand›. Daha do¤rusu flu; Bülent Y›ld›r›m ve Fenerbahçe belli ki sahadan erken ç›kmaya gelmifl.
Fenerbahçe en rahat Trabzon deplasmanlar›ndan birini kolayca bitirdi.
Taraftar büyük taflk›nl›klar yapmad›. Ama agresifti, Fener'in istedi¤i gibi
davrand›. Maç› durdurmak için özel çaba gösterdi. E¤er maç› devam
ettirseydi, daha büyük
olaylar ç›kard›. Maç› tatil
ederek en az›ndan büyük
PERSPEKT‹F
olaylar› önledi. Maç›n tatil edilmesini biz TV'den ö¤rendik, taraftara bir
anons yap›lamaz m›yd›? Bunu yapmad›lar.
Maç tatil olduktan sonraki hali ise konuflmak yersiz. Taraftar adalet sa¤lans›n diye adaletsiz davrand›. Trabzonspor para cezas› al›r, saha kapatma al›r, sezonu zar zor tamamlar. fiimdi bu olaylardan sonra kim karl› ç›kt›? Zararl› ç›kan Trabzon flehri ve Trabzonspor'dur.
Daha önemlisi, bu flehrin valisi, belediye baflkan›, vekilleri neredesiniz? Uykuda m›s›n›z? ‹yi uykular size. Say›n vali maç› germek için isabetli yorumlar yapm›fl. Trabzon flehrini tan›madan Trabzonspor'u bilmeden vali olmayacaks›n demek ki!
Say›n Hac›osmano¤lu'nun akflam yaflananlardan sorumlulu¤u en az. Bu olaylar›n sorumlusu
kendisi de¤il. Çak›ro¤lu'nun baflkan›n› istifaya davet aç›klamas› yanl›fl. Ne yapsayd›, ne yapabilirdi? fiike sürecini unutturmaya çal›flanlara ders niteli¤inde bir tepki. Tasvip etmiyoruz ama siz de
Trabzonspor'un flampiyonlu¤unu tescil edin.
KAD‹R BIYIKLI
SÖZ S‹ZDE…
diye bir tabir vard›r. Birde yüYuvarlanmak
rümek… Yollar sizi terk etmez, siz yoldan
MART 2014
w
MEDYA takip ajans› Interpress taraf›ndan haz›rlanan
raporda, fiampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupas›'nda yoluna devam eden Galatasaray'›n faaliyet gösterdi¤i tüm spor dallar› dahil 9.413 haberde isminin yer ald›¤›
belirlendi. Fenerbahçe ise toplam 8.647 haberle ikinci s›ray› al›rken, Befliktafl'›n 8.362 haberle üçüncü oldu¤u tespit edildi. fiubat ay›nda en çok haber olan kulüp baflkanlar› s›ralamas›nda 1.092 haberle FB Baflkan› Aziz Y›ld›r›m ilk s›rada yer ald›.
Spor’un tüm branfllar›ndan,
..
tüm etkinliklerden haberiniz olsun.
www.spormeydani.org
[email protected]
Ligdeki teknik direktörlerin
ortalama görev süresi 7 AY
‹flte rakiplerimiz
2016 Avrupa Futbol fiampiyonas›
eleme gruplar› kura çekimi yap›ld›.
Fransa'n›n Nice kentindeki Acropolis
Kongre Salonu'nda gerçeklefltirilen
kura çekiminde Türkiye, A grubunda
yer ald›. Kura çekimine 3. torbadan
kat›lan Türkiye'nin A Grubu'ndaki rakipleri Hollanda, Çek Cumhuriyeti, ‹zlanda, Letonya ve Kazakistan oldu.
T Ü R K ‹ Y E Futbol Federasyonu'nun resmi yay›n organlar›ndan Tam Saha dergisinde yer alan araflt›rmaya göre, Süper Lig'deki
18 tak›mdan sadece ikisinin teknik direktörleri bir y›ldan daha uzun süre ekiplerinin bafl›ndayken, ligdeki teknik adamlar›n ortalama görev süresi sadece 7 ay.
Avrupa'n›n büyük liglerinde Türkiye'ye
en yak›n olanlar› 12 ayl›k ortalamayla La
Eleme gruplar›nda maç tarihleri
1. Maçlar: 7-8-9 Eylül
2. Maçlar: 9-10-11 Ekim
3. Maçlar: 12-13-14 Ekim
4. Maçlar: 14-15-16 Kas›m
5. Maçlar: 27-28-29 Mart 2015
6. Maçlar: 12-13-14 Haziran 2015
7. Maçlar: 3-4-5 Eylül 2015
8. Maçlar: 6-7-8 Eylül 2015
9. Maçlar: 8-9-10 Ekim 2015
10. Maçlar: 11-12-13 Ekim 2015
Liga ve 13,7 ayl›k ortalamayla Serie A. Bu
sezon bafl›nda Sir Alex Ferguson'›n teknik
direktörlü¤ü b›rakmas›yla birçok tafl›n yerinden oynad›¤› Premier Lig buna ra¤men
teknik adam ömründe 21,5 ayl›k ortalamaya
sahip. ‹lk s›rada ise 22,5 ayl›k ortalamayla
Bundesliga yer al›yor. Almanlar, kulüp
tak›mlar›ndaki teknik adam istikrar›n› milli
tak›mlar›nda da fazlas›yla koruyor.
Play - Off maç tarihleri
1. Maçlar: 12-13-14 Kas›m 2015
2. Maçlar: 15-16-17 Kas›m 2015
Eski futbolculardan
‘Yoksullukla Mücadele Maç›’
Grupta ilk iki s›radaki tak›mlar
direkt ç›kacak
Toplam 53 ülkenin 6 tak›ml› 8 ve 5
tak›ml› 1 grupta yer alaca¤› EURO
2016 elemelerinde gruplar›n› ilk iki s›rada bitiren 18 tak›m ve en iyi grup
üçüncüsü finallere yükselecek. Geri
kalan 8 grup üçüncüsünün ikili olarak
eflleflece¤i play-off maçlar› sonunda
ise 4 tak›m daha finallere kat›lmaya
hak kazanacak. Play-off karfl›laflmalar› 12-14 ve 15-17 Kas›m 2015'te
yap›lacak.
EURO 2016 finallerinin kura çekimi
ise 12 Aral›k 2015'te Fransa'n›n baflkenti Paris'te yap›lacak. Finallerde 24
tak›m 4'erli olarak 6 gruba ayr›lacak.
KUZEY OTOMOT‹V Sat›fl • Servis • Yedek Parça • 2. El
E-5 Havaalan› Kavfla¤›, Küçük ‹fl Merkezi No: 38 Çobançeflme - Bahçelievler / ‹stanbul
Tel: (0212) 551 24 86
Foto¤rafta kullan›lan aksesuar ve ekipmanlar, Türkiye paketinde farkl›l›k gösterebilir. Kredi uygulamalar› anlaflmal› finans kuruluflu taraf›ndan sa¤lanmaktad›r.
Finans kurulufluna göre farkl› dosya masraf› uygulanabilmektedir. 14.000 TL için 14 ay %0 faizli kredi kullan›m› araç bedelinin 14.000 TL’lik k›sm› için geçerlidir.
14.000 TL için 14 ay %0 faiz tüm Juke modelleri için geçerli olup di¤er Nissan modellerine uygulanan kredi seçenekleri de¤ifliklik gösterebilir. Ayr›nt›l› bilgi için
Kuzey Otomotiv’le temasa geçiniz. Juke modelinin CO2 emisyon de¤eri 104-145 gr/km ve flehir d›fl› yak›t tüketimi 3,7 - 5,2 lt/100 km aras›nda versiyonlar›na göre
de¤iflmektedir. Yak›t tüketimleri 1999/100/EC’ye göre belirlenmifltir. Hava flartlar›, sürüfl tekni¤i ve bak›mlar›na göre sonuçlar de¤iflebilir. 48.400 TL’lik fiyat
1.6 Juke Visia M/T versiyonu için geçerlidir.
B ‹ R L E fi M ‹ fi Milletler Kalk›nma Program› (UNDP) taraf›ndan organize edilen
"Yoksullukla Mücadele Maç›"nda eski futbolcular Filipinler'deki Haiyan Tayfunu
ma¤durlar› için ter döktü.
Bu y›l 11'incisi düzenlenen "Yoksullukla Mücadele Maç›"nda, UNDP ‹yi Niyet
Elçileri Luis Nazario de Lima Ronaldo ve
Zinedine Zidane'›n dünyaca tan›nm›fl eski
futbolculardan kurdu¤u tak›m, Young Boys
ve arkadafllar›ndan oluflan tak›m› 8-6 yen-
di. Ronaldo ve Zidane'›n tak›m›n›n teknik
direktörlü¤ünü Ruud Gullit, Young
Boys'un teknik direktörlü¤ünü ise Uli Forte ve Vladimir Petkoviç yapt›. Eski ‹talyan
hakem Pierluigi Collina'n›n yönetti¤i maç›
UEFA Baflkan› Michel Pilatini de izledi.
Bilet sat›fllar›ndan elde edilecek gelir, tarihin en y›k›c› do¤al afetlerinden birinin
yafland›¤› Filipinler'deki Haiyan Tayfunu'nun ard›ndan bafllat›lan iyilefltirme
çal›flmalar›na destek amac›yla kullan›lacak.

Benzer belgeler