ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Transkript

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE
KAYIT YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Anadolu Üniversitesine yurt dışından ön lisans,
lisans düzeyinde; birinci öğretim, ikinci öğretim ve açıköğretim sistemiyle eğitim veren
programlara kabul edilecek öğrencilere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, yurt dışından Anadolu Üniversitesine başvuran öğrencilerin
kabul koşulları, öğrenci kontenjan esasları ve kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge, Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin
2922 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca kurulan Yükseköğretim Değerlendirme
Kurulunun 06/01/2010 tarihli kararı doğrultusunda 21/01/2010 tarihli Yükseköğretim Genel
Kurul toplantısında oluşturulan yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin esaslara dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4- Bu Yönergede;
a)Akademik Birimler: Anadolu Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul, Meslek
Yüksekokullarını,
b) Bölüm: Anadolu Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarındaki Bölümlerini,
c) Komisyon: Akademik Süreçleri İzleme Komisyonunu,
ç) Program: Anadolu Üniversitesi programlarını,
d) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
g) ABITUR: Alman lise bitirme sınavını,
ğ) ACT: Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı
(American College Test),
h) AL-SAHADA-AL TAHANAWIYYA: Suriye ve Libya üniversitelerinde eğitim
almak için yapılan sınavı,
ı) AYÖS: Anadolu Üniversitesinde yapılan Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavını,
i) BACCALEAUREAT LIBANAIS: Lübnan üniversitelerinde eğitim almak için
yapılan sınavı,
j) FRANSIZ BAKALORYASI: Fransa’da üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı,
k) GCE: İngiltere’de üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı (General Certificate
Education),
l) GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti’nde üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı,
m) IB (INTERNATIONAL BACCALAUREATE): Uluslararası Bakolarya Sınavını,
n) MATURA: İsviçre ve Avusturya’da üniversite eğitimi almak için yapılan lise
bitirme sınavını,
o) SAT 1: Amerika Birleşik Devletlerinde üniversite eğitimi almak için yapılan sınavı
(Scholastic Aptitute Test),
ö) TAWJIHI: Ürdün ve Filistin üniversitelerinde eğitim almak için yapılan sınavı,
p) Yurtdışı Öğrenci Ofisi: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında oluşturulan çalışma
mekanını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler, Başvurular ve Değerlendirmeler
Madde 5- Yurtdışı öğrenci kontenjanlarına başvuruların değerlendirilmesi
Bölüm/Programlara yerleştirme işlemleri ve kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yurtdışı Öğrenci Ofisi tarafından yapılır.
Madde 6- Yurtdışı öğrenci kontenjanlarına sınavsız olarak kabul edilecek uluslararası
sınav ve diploma türlerinin kabulü Akademik Süreçleri İzleme Komisyonu tarafından yapılır.
Madde 7- Her eğitim-öğretim yılı için Üniversiteye, yurt dışından kabul edilecek
öğrenci kontenjanları, ilgili akademik birimlerin görüşü alınarak Senato tarafından belirlenir.
Madde 8- Yönetim Kurulu, her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yurt
dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücretinin asgari ve azami miktarları
arasındaki Üniversite talebini belirleyerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunar.
Madde 9- Adaylar başvurularında en fazla 3 (üç) Bölüm veya Program tercihi
yapabilir. Yerleştirme işlemi, adayların tercih ettikleri Bölüm veya Programın koşulları göz
önünde bulundurularak yapılır.
Madde 10- Başvurunun yapılmadığı veya kontenjanların dolmadığı Bölüm veya
Programların kontenjanlarına diğer kontenjanlardan aktarma yapılamaz. Gerekli görüldüğü
takdirde ek yerleştirme yapılabilir.
Başvuru koşulları
Madde 11- Lise son sınıfta okuyan veya mezun olan adaylardan;
1) Yabancı uyruklu olanların,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından
çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına
İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun
7 nci maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik
birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul
kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar
bulunmaktadır.),
3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına
geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
4) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede
tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar dahil),
5) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacakların
başvuruları kabul edilir.
Madde 12-Aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez:
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de
tamamlayanların,
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve
liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar
hariç),
3) 11 inci maddenin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan
çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki Türk
okullarında tamamlayanlar hariç),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını
K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında
diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına
sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan
yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 11 inci maddenin 2 numaralı
bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular.
Kabul koşulları
Madde 13- Anadolu Üniversitesi tarafından her yıl, yurt dışından kabul edilecek
öğrenciler için Anadolu Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı (AYÖS) yapılır. Bu sınav
iki yıl için geçerli olup sınavın yapılış şekli, içeriği ve tarihi Senato tarafından belirlenir.
Madde 14- Adaylar AYÖS dışında, Yükseköğretim Kurulunca onaylanan sınav
sonuçlarına göre aşağıda belirtilen asgari puanı sağlamaları hâlinde, ilan edilen kontenjanlara
kayıt için başvurabilirler.
Üniversite giriş sınavı statüsünde olan;
- ACT’de fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21
puan,
- Al-Shahada-Al Thanawiyya sınavından fen dalında (Scientific Stream) 240
üzerinden, Mühendislik Fakültesi Bölümleri için en az 180, diğer bölümler için en az 170
puan,
- Gaokao, başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,
- SAT I sınavında, en az 1000 toplam puan ve en az 550 matematik puanı,
K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini
tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacak adaylar
başvurabilirler.
Lise diploma notu ve lise bitirme sınavı sonuçlarına göre;
- ABITUR veya MATURA sınavında 1 - 4 puan,
- Baccalaureat Libanais, Lübnan'da fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100
üzerinden en az 65,
- Fransız Bakaloryası, diploma notu en az 10,
- GCE’ de (A level), en az biri başvurulan bölüm veya programla ilgili olmak üzere en
az 2 konuda A seviyesinde (A level) puan,
- IB (International Baccalaureate) diploma notu en az 28,
- Tawjihi Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden 100 üzerinden en az 80 not
ortalaması olan adaylar,
- TÜBİTAK’ın tanıdığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz
madalya alan adaylar başvurabilirler.
Abitur, International Baccalaureate, Matura vs. lise diploma notu ve lise bitirme sınavı
sonuçlarının geçerlilik sürelerinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak üniversite giriş
sınavı statüsünde olan sınavların AYÖS, SAT, ACT, GCE vs. geçerlilik süresi iki yıldır.
Yabancı uyruklu öğrenciler için Ülkemizde farklı Üniversitelerce yapılan AYÖS
benzeri sınav sonuçlarıyla Üniversitemize öğrenci başvurusu alınmayacaktır.
Yönergede belirtilmeyen sınav sonuçlarıyla başvuran adayların durumu ilgili
komisyon tarafından değerlendirilir.
Ancak öğretim dili Türkçe olan programlara başvuracak adayların yeterli düzeyde
Türkçe bildiklerini belgelendirmeleri veya AYÖS Türkçe Testinden en az 70 puan almaları
gerekmektedir.
AYÖS başvuruları
Madde 15- AYÖS’e katılmak isteyen adayların, Üniversite web sayfasında yer alan
internet üzerinden fotoğraflı online başvuru formunu doldurarak istenilen diğer belgeler ile
birlikte süresi içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına (Anadolu Üniversitesi Yunus Emre
Kampusü Öğrenci Merkezi ESKİŞEHİR) şahsen veya posta yolu ile başvurmaları
gerekmektedir. Posta yolu ile yapılan başvurularda eksik belge bulunması hâlinde başvurular
değerlendirilmeye alınmayacak ve postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversite sorumlu
olmayacaktır.
Online başvuru yapmaksızın posta/şahsen/elektronik posta yolu ile yapılan başvurular
dikkate alınmayacaktır.
AYÖS’ e başvuran adaylardan istenilen belgeler elektronik posta yolu ile kabul
edilmeyecektir.
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda başvurusu kabul edilen ve AYÖS’e girmesi
uygun görülen adayların sınava alınmasına ilişkin duyuru, Üniversite web sayfasında ilan
edilir. ve “AYÖS Giriş Belgesi” dökümü aday tarafından alınır.
Adayların sınava girerken “AYÖS Giriş Belgesi” ile pasaportlarını/nüfus cüzdanını
yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Adaylar, AYÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış işlemlerini, ülkelerindeki kurallar
uyarınca tamamlamak durumundadırlar.
Sınavlar ve değerlendirme
Madde 16- AYÖS tarihi, yeri ve saati bu Yönerge kapsamında hazırlanan “Başvuru ve
Koşulları” duyurusunda ilan edilir.
Sınav (AYÖS), Türkçe ve İngilizce açıklamaları bulunan “Genel Yetenek Testi” ile
“Türkçe Testi”nden oluşur. İki testin puanları ayrı ayrı hesaplanarak sonuçlar adaylara “Genel
Yetenek Testi Puanı” ve “Türkçe Testi Puanı” olmak üzere iki puan hâlinde “Sınav Sonuç
Belgesi” Üniversitenin web sayfasında ilan edilecek linkten aday tarafından alınır. Adaylar
sonuç belgelerinin çıktılarının bir örneğini saklamaları gerekir. Linkin kaldırılmasından sonra
sınav sonuç belgesi tekrar düzenlenmez.
Adayların programlara kayıt için Genel Yetenek Testinden en az 50 puan, Türkçe
Testinden en az 70 puan almaları gerekir.
Gerekli hâllerde AYÖS, yurt dışındaki sınav merkezlerinde online olarak yapılabilir.
Sınav organizasyonu ve sınavların değerlendirmesi, Anadolu Üniversitesi Bilgisayar
Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülür.
Üniversiteye kabul ve yerleştirme
Madde-17 Adaylar, AYÖS Sonuç Belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca onaylanan
sınav sonucu/diplomalarıyla ilan edilen kontenjanlara başvuru yapar.
Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, tercihlerine ve puanlarına göre sıralanarak aynı
ülke uyruklu yerleşen sayısının kontenjan toplamının % 20’sini aşmaması kaydıyla, ilgili
programlara yerleştirilir.
Sıralamada eşitlik olması hâlinde öncelikle orta öğretim başarı notu, sonra tercih sırası,
daha sonra yaş küçüklüğü dikkate alınır.
Madde 18- Kayıt hakkı kazanan adayların, öğretim dili Türkçe olan programlara
kayıtlarının yapılabilmesi için;
- AYÖS Türkçe Testinden 70 puan,
- Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı
veya Anadolu Üniversitesi Türkçe Sertifika Programı karşılığı;
-lisans programları için en az “B1”,
-ön lisans programları için en az “A2” düzeyinde puan almaları
gerekir.
Diğer Üniversitelerin TÖMER belgeleri kabul edilir.
Eğitim dili yabancı dil olan programlara kayıt yaptıracak adaylardan;
Ortaöğretimini yurtiçinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde
tamamlayanlardan,
Ortaöğretimini yurtdışındaki Türk okullarında tamamlayanlardan,
Ortaöğretimini Batı Avrupa Programlarında tamamlayanlardan TÖMER belgesi
istenilmemektedir.
Türkçe puanı yetersiz öğrenciler, yerleştirildikleri bölüm/programlara ön kayıtlarını
yaptırarak Türkçe düzeylerini yükseltmek için bir yıl süre ile izinli sayılırlar. Ancak, bu
öğrenciler öğrenim ücreti ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. İzinli olan adaylar,
kayıt hakkını kazandıkları yılı takip eden öğretim yılı kayıt yenileme tarihine kadar Bölüm
veya Programa kabul edilirler, belgeleyemeyenler ise kayıt haklarını kaybederler.
Madde 19-Yabancı Dil hazırlık sınıfı zorunlu olan Bölüm veya Programlara kaydı
yapılan öğrenciler “Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine tabidir.
Madde 20- Ön kayıt/özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara
başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Yüksekokul tarafından
yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir.
Madde 21- Üniversiteye kabul edilen adaylar, eğitim süresince öğrenim ücreti dışında,
Türkiye’de yaşamlarını sürdürecek (yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçlarını) maddi
güvencelerinin bulunduğunu kanıtlamak durumundadır.
Madde 22- Yabancı uyruklu öğrenci statüsünde öğrenimine başlayan öğrencilerin,
Genel Sağlık Sigortası Kanun’u kapsamında birer yıllık dönemler halinde tescil işlemi
yapılacaktır. Prim ödemeleri öğrencilerin sorumluluğundadır. Tescil işlemi yapılıp, primlerini
ödemeyen öğrenciler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkacak tüm cezai sorumluluğu
üstlenmiş olacaktır.
Madde 23- Yurt dışından gelen öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için “Öğrenim
Meşruhatlı” vize almaları gerektiğinden kayıt hakkı kazanan öğrencilere kabul mektubu veya
eş değer bir belge elektronik posta adreslerine gönderilir.
Açıköğretim sistemiyle eğitim veren bölüm veya programlara kayıt yaptıracak
öğrencilerden oturma izni alamadıkları için öğrenim meşruhatlı vize ve ikamet tezkeresi
istenilmeyecektir.
Madde 24- Kayıt hakkı kazanan adaylardan, ilan edilen süre içinde kaydını
yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer Hükümler
Madde 25- Yurt dışından kabul edilecek öğrenciler, “Anadolu Üniversitesi Öğretim
ve Sınav Yönetmeliği”ne tabidirler.
Yürürlük
Madde 26- Bu Yönerge Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 27- Bu Yönerge hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Benzer belgeler

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",

Detaylı

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi 3) Uyruğundan birisi TC olan çift uyrukluların,(lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), 4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğrenimini...

Detaylı

KMYO Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yönergesi

KMYO Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yönergesi Sınav (AYÖS), Türkçe ve İngilizce açıklamaları bulunan “Genel Yetenek Testi” ile “Türkçe Testi”nden oluşur. İki testin puanları ayrı ayrı hesaplanarak sonuçlar adaylara “Genel Yetenek Testi Puanı” ...

Detaylı