Hz. Ebu Eyyub Ensari (ra) Hz. Resulüllah`ı (sav) evinde misafir ediyor

Transkript

Hz. Ebu Eyyub Ensari (ra) Hz. Resulüllah`ı (sav) evinde misafir ediyor
Hz. Ebu Eyyub Ensari (r.a.) Hz. Resulüllah'ı (s.a.v.) evinde misafir ediyor
Hz. Peygamber (S.A.V.) Medine’ye geldiğinde, herkes evinde onu misafir etmek şerefine nail
olmayı istiyordu. Devesi bir sokaktan geçerken, aileler onu karşılamak için yolun iki tarafına
diziliyorlardı. Hepsi bir ağızdan “İşte biz evlerimizle, malımızla ve canımızla sizi misafir etmeye
ve korumaya hazırız. Geliniz ve bizde kalınız” diyorlardı. Bir çokları daha fazla şevk ve tehalük
gösterip ileri atılıyor, deveyi yularından tutup, Hz. Peygamber (S.A.V.)’ın kapıları önünde aşağı
inmesini ve evlerine girmesini ısrarla diliyorlardı. Hz. Peygamber (S.A.V.) “Deveyi kendi haline
bırakınız. O Allah’ın emri altındadır. Allah nerede durmasını istiyorsa orada duracak” diyerek
nazikâne ret cevabı veriyordu. En sonunda, deve Beni Neccar kabilesi yetimlerine ait bulunan
bir arsada durdu. Allah’ın Habibi (S.A.V.) deveden indi ve “Allah’ın burada kalmamızı istediği
anlaşılıyor” dedi. Arsanın sahibini sordu. Yetimlerin vasisi ve mutemedi yanına geldi ve arsayı,
dilediği şekilde kullanması için kendisine vermeyi teklif etti. Allah’ın Habibi (S.A.V.) bir karşılık
ödemedikçe teklifi kabul etmeyeceğini söyledi. Fiyat üzerinde anlaşılınca, Hz. Peygamber
(S.A.V.) arsa üzerine bir mescit ve birkaç ev yapmayı kararlaştırdı. Bu mesele de halledilince,
Hz. Peygamber (S.A.V.) en yakında kimin oturduğunu sordu. Hz. Ebu Eyyup Ensari (R.A.)
Allah’ın Habibi’ne yaklaşıp, arsaya en yakın yerde kendi bulunduğunu ve hizmete âmâde
olduğunu söyledi. Allah’ın Habibi, Hz. Ebu Eyyub (R.A.)’dan, evinde kendisi için bir oda
hazırlamasını istedi. Hz. Ebu Eyyup (R.A.)’un evi iki katlı idi. Hz. Peygamber (S.A.V.) yukarı katı
vermeyi teklif etti. fakat Hz. Peygamber (S.A.V.) ziyaretçilerine kolaylık olsun diye aşağı katı
tercih etti.
Medine halkının Hz. Peygamber (S.A.V.)’a bağlılığı bir kere daha sabit oldu. Hz. Ebu Eyyub
(R.A.), Hz. Peygamber (S.A.V.)’ın aşağı katı almasına razı oldu amma, Hz. Peygamber
(S.A.V.)’a ikametgâh hizmeti gören bir yerin üstündeki katta yatmaya razı olmadı. Kendisi ve
karısı böyle bir hareketi nezaketsizlik saydılar. Kezaen kırdıkları bir testideki su döşemeye aktı.
Hz. Ebu Eyyub (R.A.), Hz. Peygamber (S.A.V.)’ın işgal ettiği aşağı kata su sızmasın diye
yorganını kaptı, onunla suyu kuruttu ve aşağıya sızmasına meydan vermedi. Sabahleyin
Allah’ın Habibi’ni ziyaret ederek, bir gece evvelki hadiseyi anlattı. Allah’ın Resulü (S.A.V.) bunu
dinledikten sonra üst kata taşınmayı kabul etti. Hz. Ebu Eyyub (R.A.) yemek hazırlar ve yukarı
gönderirdi. Allah’ın Habibi (S.A.V.) bu yemeklerden istediğini alır, geri kalanı da Hz. Ebu Eyyub
(R.A.) yerdi. Bir iki gün geçtikten sonra, başkaları da Hz. Peygamber (S.A.V.)’i ağırlamak
istediler. Hz. Peygamber (S.A.V.) kendi evinde yerleşinceye ve işlerini bir düzene koyuncaya
kadar, Medine halkı nöbetleşe Allah’ın Habibi (S.A.V.)’ne ikram ettiler. Bir dul kadının sekiz
dokuz yaşlarında Enes isimli tek bir oğlu vardı. Çocuğu Hz. Peygamber (S.A.V.)’a getirdi ve Hz.
Peygamber (S.A.V.)’ın şahsî hizmetlerini görmesi için yanına verdi. Bu Enes İslâm tarihinde
ölmez bir nâm bırakmıştır. Bilâhara âlim ve zengin bir adam olmuştu. Yüz seneden fazla ömür
sürmüş ve halifelerin devrinde çok hürmet görmüştü. Enes (R.A.)’ten naklen rivayet edildiğine
göre, kendisi çocukken Hz. Peygamber (S.A.V.)’ın hizmetini görmeye başlamış ve Hz.
Peygamber (S.A.V.) vefat edinceye kadar onun hizmetinde bulunmuş olduğu halde, Hz.
Peygamber (S.A.V.) ona bir defacık olsun bile ne acı bir söz söylemiş, ne de yapabileceğinden
daha ağır bir iş vermişti. Allah’ın Habibi (S.A.V.)’nin Medine’deki misafirliği esnasında yanında
yalnız Enes (R.A.) vardı. Binaenaleyh, Enes (R.A.)’in şahadeti, Hz. Peygamber (S.A.V.)
Medine’de gittikçe nüfuz kazandığı ve refaha kavuştuğu günlerde gelişen şekli ile, karakterini
1/2
Hz. Ebu Eyyub Ensari (r.a.) Hz. Resulüllah'ı (s.a.v.) evinde misafir ediyor
ifşa etmektedir.
Sonraları, Hz. Peygamber (S.A.V.) azatlısı Zeyd (R.A.)’i Mekke’ye gönderip, ailesini ve
akrabalarını Medine’ye getirdi. Mekkeliler, Hz. Peygamber (S.A.V.)’ın ve taraftarlarının birden
bire ve iyi tasarlanmış bir plâna göre, ayrılıp gitmesinden şaşkına dönmüşlerdi. Binaenaleyh, bir
müddet için onu taciz edecek bir harekette bulunmamışlardı. Hz.Resulüllah (S.A.V.)’ın ailesi ve
Ebu Bekir (R.A)’in ailesi Mekke’den ayrılırken bir güçlük çıkarmamışlardı. Bu arada, Hz.
Peygamber (S.A.V.) satın aldığı arsa üzerinde bir mescidin temellerini atmıştı. Bundan sonra,
kendisi için ve sahabeleri için evler yaptırmıştı. Bunlar yedi ayda tamamlanmıştır.
2/2