AB Laga - Luga Yapma

Transkript

AB Laga - Luga Yapma
T
arih; 28 Aralýk 2005, yer;
Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bütçe görüþmeleri
sýra-sýnda, Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan kürsüde.
Kitaplýkta eskiden okuduðum bir
kitabý bulmaya çalýþýrken, bir
yandan da Baþbakan’a kulak
kesilmiþ durumdayým. Fakat o da
ne? Baþbakan coþmuþ, komþunun camý-ný kýrmýþ çocuðunu
azarlayan öfkeli baba gibi birilerini azarlayýp duruyor. Ya da
Baþbakan’ýn uslubuna uygun
tanýmla, fena halde fýrça kayýyor.
Ekrana
baktýðýmda
fýrçayý
yiyenin ana muhalefet, öncelikle
de Deniz Baykal oldu-ðunu
görüyorum.
Bu
Cumhuriyet,
birbiriyle
cenazede bile konuþmayan liderler gördü, kadayýf tariflerine tanýk
oldu ama demek böylesini de
görmek
varmýþ
kaderinde,
dedim.
**
Ertesi günü Milliyet Gazetesinde
, Baþbakan’ýn tutanaklara geçen
sözlerinden bazýlarý þöyleydi:
-Eðer, bu fotokopileri ben çýkarmaya
baþlarsam,cemaziyül
evveliniz çok kötü, çok kötü!..
-‘Ya olduðun gibi görün, ya göründüðün gibi ol’ ifadesi Mevlana’ya ait. Yarasý olan gocunur, ne
gocunuyorsun.
-...Yattýnýz kalktýnýz, bakanýma
belden aþaðý vurmaktan baþka iþ
yapmadýnýz. Oðlundan baþladýnýz, eþinden çýktýnýz.Bir edep var,
adap var ya!..
-Müddei iddiasýný ispatla mükelleftir. Ýddiasýný ispatlayamayan...
Oraya iþte ben üç tane nokta
koyuyorum.
-Rahat ol, rahat... El kol hareketi
yapma. Bir genel baþkan el kol
hareketiyle deðil diliyle konuþur.
-(CHP Balýkesir Milletvekili Ali
Ke-mal Deveciler’e) Biraz sabýrlý
PENCERE
GÜL KALE
AB
Laga - Luga
Yapma
ol... Caným gülüm benim...
- (CHP Mersin Milletvekili
Mustafa
Özyürek’e)
Bak,
Mustafa Bey, çok ileri gittin. Plan
ve Bütçe Komisyonu’nda ‘Zaten
bu millet mazoþistir. Ne kadar
eziyet yaparsanýz, o kadar... diyorsun. Bu ne be?! Sayýn Baykal
size ithaf olunur, yanýnýzda bu tür
adamlar çalýþtýrýyorsunuz
-Sayýn Baþkan, bunlara içtüzük
neyi gerektiriyorsa yapýn.
-Mülakat sistemi bizden önceki
dönemlerde
de
vardý.
Bilmiyorsan git sor aðabeylerine.
- (Özyürek’e) Türk milletine ‘mazoþist’ diyen kiþiyi, kabul etmiyorum. Özür dileyeceksin, özür!..
Terbiyesiz!..
**
Þimdi,
Sayýn
Baþbakan’ýn
katýldýðý Uluslararasý toplantýlardaki tavýr ve konuþmalarýný
tahayyül etmeye çalýþalým.
Örneðin; Avrupa Birliði müzakereleri sýrasýnda masaya yumruk
atarak ‘Bize laga-luga yapmayýn artýk Yeter ama terbiyesizler!.. Bu ne be!.. Eðer bizi
AB ye almazsanýz...buraya üç
nokta koyuyorum... Sonra olacaklara karýþmam, bilmiyor-
sanýz gidin abilerinize sorun.
AB kendine gel, kendine...
Çarpar kapýyý dýþarý çýkar
‘Lavuklar, ne olacak!..’
**
Allahtan Baþbakan yabancý dil
bilmiyor. Tercüman (bir nevi Sayýn Beki), düzeltiyordur herhalde.
Annesi hiç çocukken sayýn Baþbakan’ýn aðzýna acý biber sürmemiþ.
Sayýn okurlar, eðer bu seçimlerde acý biberi biz sürmezsek,
sadece aðzýmýz deðil, içimiz
yanacak, içimiz... ‘Annadýn mý
icabýnda Sayýn Okur!!’