u* \ ,r^. d.\.G.tofu

Transkript

u* \ ,r^. d.\.G.tofu
T.C.
vursgrocnnriu
ul;r,l'Nr,rGt
KURULU
02,02.2010
03891
[\
Sayr:B.30.0.AUie.oo.oo.Ool
Konu: Tiirkiye YilksekofretimYeterliliklerQergevesi
KOCAELI UNIVNNSITNSI RE,KTORLUGUNN
sayrhyaznuz.
itgi: zl.oe .2009tarih ve B.30.0.AUIB.00.00.001179118814
tlzere tilkemizde Bologna Siireci ve Lizbon Stratejisi gahgmalarr
Bilindifi
dogrultusunda yiiksekoflretimde ulusal bil yeterlilikler gergevesi olugtuma gahqmalan
Bagkanhgrmrz sorumluiugu ve iroordinasyonundaolmak iizere konuyla ilgili oluqturulmug
olan Komisyon ve Qahgma Gruplan katkrlanyla siirdiirtilmektedir. Bu gergevede.
yiiksekd[retim programlarr diizeyinde uygulanmasr ongtirtilen "Tiirkiye Yiiksekiifiretim
Yeterlilikler Qergevesi" (TYYQ)'nin giiniimrize kadar yaprlan gahgmalal ile irygularna
takvimi, tasanmr, kredi ve dlrenci gahgmayrikleri ile mesleki egitimi de kapsayanon lisans,
lisans, y0ksek lisans; ve doktora dtizeylerinin yeterliliklerinin tammlanmasr qahgmalan
tamamlanmtgtrr.
TYYQ'nin belirtilen bu temel unsullarr, ilgide kayrth yazrmLza konu olan
Ytiksekcifiretim Genel Kurulu'nun daha once aldrft 21.05.2009 tarih ve 10 sayrh karan
paralelinde 21.01.2010 tarilili toplantsmda gortigtilerekkabul edilmig ve bundan sonraki
stregte TYYQ'nin ytiksekd$retirn kunrrnlarr diizeyinde uygulanmasrna ydnelik yaprlmasr
gerekengahqmalarkarara ba$anmrqtr (Ek-l).
Universitenizin TYYQ kapsarnrndabturdansoffa yapacaptgahgrnalarrnEk'te yer alan
Genel Kuml Karan ve benimsenen ilkeler cercevesindevrirrittllmesi icin bilsilerinizi ve
gerefini dnemle rica ederirn.
"{
Ek-l: GenelKurul Karan (9sf)
f q
Dafirtrm: TrirnUniversiteRektorl"k&r.
'rc.\
\ ,r^. d.\.G.tofu
lf;,*u*
. . , . . ;r , ,! i, . , i v h i ' i * i i ' :
i . ;'I L;,11a::"i..t]dftFl
t u $ubat
26;^
2 t6 3
9. Cad.06539Bilkcnt/ ANKARA
Telefon : (0312)
e-posta :.....-.......
Aynntrh Bilgi igin irtibat:
Faks:(0312)
Elcktronik A[: www.yok.gov.tr
W
T.C.
yUxsBrocRETiM KURULUBA$KANLTGT
GEI{EL KURUL KARARIARI
oturumrarni,4./.,....{...i..*-.i...ilC-OturumNo,
:.......-......-....................*...
KARAR.2O10.1.48
Yiiksekopretim Ulusal Yeterlilikler Komisyonu tarafindan hazrlanan .'Tiirkiye
Yiiksekogretim Yeterlilikler Qergevesi(TYYQ)" gahgmalanylailgili ekteki rapor g6nigiildii.
Yaprlan goriigmeler neticesinde; Yiiksekri[retim Genel Kwulu'nun 21.05.2009tarih
ve 2009.10 sayrh kararr ile kabul edilmig olan Trirkiye Ytiksekdfretim Ulusal yeterlilikler
Qergevesi(TYUYQ)'nin;
I ' isminin "Ttirkiye
de[igtirilmesine,
Yiiksekofretim
Yeterlilikler
Qergevesi (TyyQ),'
olarak
2' Oluqfurma stireci ve takviminin Ek-l: Tablo l'de gdsterilen tarihler ile
giincellenmeninuygun oldu[una,
J.
(1) Yiiksekdgretim Yeterliliklen, Q) Mesleki Egitim Yeterlilikleri ve (3) Sanat
Egitimi Yeterlilikleri olarak tasanmr ongortilmrig olan TYYQ Yeterlilik profiilerinin
(farkhirklanmn), Ek-2: Tablo 2'de gdsterildigi gekli iie "Ytiksekd["retim yeterlilik]eri"
olarak de[igtirilmesine,
4 . 6-,7- ve 8. dtizeylerin dtizey tammlanrun, yriksekd[retimin him dtizeylerini ve bu
dtizeylerin yeterlilik profillerini (farkhhklanm) kapsayacakgekilde tek 6ir gergevede
tarumlandr$ TYYQ on lisans, lisans, piksek lisans ve doktora drizey tammlanrun Ek3: Tablo 3,4, 5 ve 6'da gdsterildifiipekli ile degigtirilmesine;
5 . Her bir di.izeyi igin toplam kredi (AKTS) ve cifrenci gahgmayiikii arahklanrun Ek-4:
Tablo 7'de gcisterildi[i gekli ile uygun olduSuna;
TYYQ kapsamrndabundan sonraki gahgmalannsiirdtiriilebilmesi i gin;
i . TYYQ kapsamrnda Temel Alan Yeterliliklerinin tammlanmasr gahqmalanna esas
tegkil etmek tizere TYYQ Temel Alanlan olarak Uluslararasr E[itim Srmflandrrma
Standardr(ISCED 97)'run belirledi[i temel alanlann (Ek-5: Tablo 8) benimsenmesine,
2 . TYYQ Temel Aian Yeterliliklerinin tammlanmasrndagdrev alacak olan Temel Alan
Konseyleri Uyelerinin ilgili temel alanlardaki dekanlar arasrndanUniversitelerarasl
Kurul'un Efitim
Konseyleri tarafindan beiirlenecek iiyelerin katrhmr ile
oluqturulmastna,
karar verildi.
Ek-t
Tarihleri
Tablo 1.TYYQ'nin OluqturulmaAgamalanve Tamamlanma
Tamamlama
Tarihi
TYYC Olugturma Agamalan
Nisan2006
1
Siireci baglatmakigin karar ahnmast
2
Qahgmatakviminin olugturulmasr
a
J
Siirecin organizasyonu
2006- 2008
A
T
Qergevenintasanmt
Kasrm2008
5
Paydaglardangoriiq almmast
6
Qergeveninonaylanmast
Ocak2009
- Ksmen
Mayrs2009
- Tamamen
Ocak2010
Subat2010
idari organizasyon
8
Qergevenin yiiksek<i[retim
diizeyinde
programlan
uygulanmasr
2006
- Pilot diizeyde uygulama
Tiim kurumlarda uygulama
Arahk2010
Arahk2012
YeterliliklerinTYYQ'ye dAhiledilmesi
2010- 2015
t 0 QergeveninAvrupa Yeterlilik Qergeveleriile
2010- 2012
1 t TYYQ Web sitesinin oluqturulmaslve yayrnlanmast
2010
9
uyumlululunun belgelendirilmesi
5r0-f,110
0,i i0
>
:
U
:
:f
o q,i
E i
<
v
g.n0zrv
0F-EHEA:
S.n0ztv
EOF':LLL:
x
J
6
b , 5 -6 {
s
DOZEY
QF.EHEA:2.
r. oiizEv
EoF-LLL
i
l
a
4<.
..
.
1.DOZEY
OF-EHEA:
sor-Ltus.PiizrY
? {
.
,
.
KISA_DUZEY
0F-EHEA:
5.DUZEY
EOF-LLL
t
. , : : :
'
:
: : : : :
g
I
I
I
z4o i
iI
r2o
F
z
=
5
I
i
I
I
i
I
F
I
ra
l
F
l
l
I
I
I
( a l
t d l
(-I I
n t
l
I
E t l
a \
|
El
l
l
r
l
l
F.
l
|
5
' - l
!1
s l l
)9 1
v)
EI
()
tl
t-
L
ql
c)
)Uo
a
U)
q)
N
rn
,.
ra
F
J
.1
z
F
:
o
bD
N
o
(t)
6
o)
ro!
g !
)h0 ;.i
'Oi
c)q)
g 4.
,'\ ,:,
N = ) U t
ctrtr
)bNiE
:e-
*E alE -Es€e p T F F r g sgE E
Ei= -!Ef' €:i u't'E
r ggE
E;H*' #!
t :a*
5
r- Ig,E E
!EEi =
{FFEBfe
+:ee€as€
se Eg €s
E g ' ! E g € , 1 q .H, ? x $
*[lE*€
Etei€
EF:€f,
:EEgt€
3 g { E5g!€ : EE * E f sl iri S $ t e
EFEH;E
EEE.Bl
EggET
.}BF€A.fr
T E g € E1 € g E gT i 8 * f i * T i i f l = i
E " t +€ : E i * I * i = E " g E
qilo"
H*-v
.U.cl.=
c)
'=
J
S.EE
E?F".r
+
= af 9
E"::+i
Io.v E
i
;giaeB$agE*Eg$
6 2F
sF- H
=
t.x",f
.-*E ^ .N .i
,fiEEE
€€ . XE E
g: - :E
E;*e..6
,-E^oogE
$ ". ?
.
H
r-r
\
t
rr)
A
t
V h
r
;
-
OV
q
-
a
t f
J *
j , $ | r ' 1' N
r, A
r ' ,zOz v i II r i . o I H ?
qs5EBE
*Fc
€E
F€*HB$
a r= g E * " eE€*Eirr: f
E
E
E r s g iTEEE;!tsg eEH tE'€€B€e = t a
lE-?5*er-8
E$IE$EE
:EFs
e,:€si
€gt1E=35t:Afi
rc>ritr
r s E { E t E E , $ f l H EEgs =
.i
T * i s , $4€€ i l . a e
T€FE
E € a EE s . T EE€*eg i t
A€gHH 'n^iF#
A?i
T E € g T - E g B tE = : E e
a3#
o
a
r > 5
F r E =
F
g E
^/:"=
r'l Z Po
-
L b !
' - = > r
Q V p
u'X
>r Fl
F.N
c)
o)
q)
)bO
o
v)
I
c)
N
,r
Ll
t<
CN
r,l
r,l
r-f
rl
J
rl
F
F
rQ
v)
t*
tl
w
11
z
w
F
F
(t)
e)
DD
o
lU
0)
)h0
q)
(r)
()
q
c)
h0
N
q)
N
q
6
6)
)bD
O
. l > =
9
> bO
fit >r
'i i E =
Fi
i,r
i-
3 E
_ c g
qvp
L b o
.ts = > l
-.
E'E
d
E ". A
;$
8 , 5 :
E E ; 5
d
. 9 p
-'e
9
*
e9Eg
FFEFg"SEE
E ; r E . ' $ E q
EgEsga::
:
flEEpEE€q*€
rg*e;
;€Ee?Bcgst
ee?a
r F-o'Ot
>.td
!E
ail
5
tr
il
k
q)
c)
F , = Q E S E H i I E " E= ' c o g F =
-: E A-,
:=
EI"HEE !gEgE
;Ege'E: As,Egi
E =t t . € € E,* ;EH,ie
!e-Ei€
HEi;€
B ei q e e E
* f ' a € 8bEs"?, s E
giesFne
EEFEH
ig3€*EE
{gE$i
SE[E€
EflFagA€
EB
+gEiE
s f r Hs
I E E T E, E
i:
4
S
E6!.+!
bE':5
?sBF
*E-.:
S q
ca
-:z
g;€E:g
eE
E xb. eE5 -^ .
E ;6 ! ;
*..!
. =
I
ci€EB$agHeFHE
cj
E
=
i€
.EE
#g.,1
= Ex'
B
. E E= :
.EbE Ei-rqFE E8g.E;E
9Es.[TE
;
;
=
TE fSE i g= bEE E
EX E= eJ- B E
o E 9 € €
E E
E - € gt € =
1 € B T $ ' s H ; H? E [ ' ! ' € ' 9 .
ss
P E g e ' sE
;*;IEfl€Efl,agE
EE
o . *9" g
'+
{gE€tE€EEf,a
{EE€
.-E
g6
trrl!
I
5,'
T-
it Fo '| d
e
*lR
Fe,E;csrier
*t E
ggeeeE
e:BP€
.U)z
\ O'5a
q)
q)
rhD
U)
0
I
v)
N
trr
Ld
rn
F
F-r
o
r L
w
. t
. ' 1
-l
Fl
tt
z
F
Irl
0)
()
h0
N
q)
q
v)
C)
)bI)
q)
o
Q)
)bO
q ) q )
It
F
?=
,\ .:t
i:
H z 9 0
J : t =
F { E =
r i u :
^l>-=
q)
a
6
uEE
Fg*+,t*f
i-c*-u*e"
s
fsgH+e
t ; EE E E E ; t Bt r: i t t ? : : € f r E s E i
d
E
-
r
v
-
d
F
*
:
F
-
3 EEE€ NsE
q
*tgg
g:et
- E a :
{I AB5aF€
$E
B*EEET
Hg.$
i EaBFE:
E
ExEe
Ef;$€E
iflfg€
g E E g €; *Er g
b€
- F; u$* ; *E i ; E
:
a:e€fa*
et€fiEIt
TgEEfiH$
FgEfg
+*€IEcgF
IgEE€
';o 9I
E # a€ s
r
I
!
-() >\'O
rO >\
h !'=S44
tr
€rFtg$HE
I
iF_A '€r g*EF H
. F EI E
E 'E
'3i=E t*g
b ! . = =
b0_o
b 0 > r i i = t r
r
JJ.=
bI)d
b o x ( . =
,
o.o
< ' 8 8
e
*E
-:E
EIi
:853FEgFE
, - s F i3 € * : E ' [ t - E E
='El = K'FE.i
r
.E
F€ -u SEn
t
A&
=
A&
< N = X =
r
r
o rS o-::
),'O
> td
N
5
r -o
cB-O.o
>\>'O
=+.E
< ; S J E 5 6 =
o ()
boE
r
:
O
i: (g
cdl4
X,n
r.lZ
rdJ
{ G ; = o
O*
rr:-
|
(}.
fr..i
O..
r -w t i l t H x
,
J-
qEaEEEgf
€e,g
F € $ E g;egE* u
€
€
E E E fS
, Eg € f l E E5EA"A=5 E
: 9ET t E
€ E ; E €€ f € * E - E S
E g - FE, ; E{ * - gE H *E
!
\ . o c t ' ; r d F
i E g 4 E E b gE
t '5E
A A E\ o ) . o
'uD !
E t r t r
N = ) b l
a
F
Q
V
O
V
\r.
3
- €
3 E
r. - = > btr
()VD
J
ul
F.N
>< El
:D.i
> ri
L
q)
!r
0.)
e)
rbB
o
N
€
,.
,
Lr
o
r \
. ' l
\l
. " l
. ' l
r-l
Al
a
l=
fi
Q
w
a
w
F
FI
=
q)
N
bo
0)
(t)
0)
G
c)
)b0
q)
Q)
DN
o q )
c)
.':
.ii
-3?
N = ) b l
E F t r
d ^ O )
'bD E i3
*
3
qf
0 ' F
c i * u E E ' F B eEscE # # ,
E
eEE6='3€
FEfrigEFgE#:*E
3€
EE*iE!fiE
E€EEEi
I{E*EEfl$
E P , E E -s! € _ Y - E A ' =
F ! 3 ! E - a , EE i € g
t
?
b
o
)
>
'
'F
d
I
ja-€gi
srr
EI . a €
t - e EH
1 t = E g € . H If - E ' a S E 1
-
iei*.,5-=
+E$Egf
g€€=ct*
iaggi;"**
E;btiE,
e + ?g 3 E - = .
ers€EH;E
, =
c
r3.r'r
f
K
q
9 c r( J
)
cs oO b0 >\
>\
r
cd ii
h0 c!
oOJ4
€ : gF
€€
r E Ee f r F "sE
q
-i 85€ E g g
€E
€f l : e E a
o
.. l:L
I e U3 ilt ff H
+ = H 1 9 E , 3
I "ii E't *'I uE
; - > o 0 = k 6 ? s )
rD
g g E H} E E
E.H
r=
o := =
, ' d O > N - v = > \ b O
l " - 4 -.o
F t r . = = F orJ:o
-c=
-
- E EE E:=E
;;.gqg*,$_!
*E€
IiEEEaE
$ggSEEESF
lg*?iEck*rEEESFSE€
E3E
-
'=
e
;
,
;€-ci
-
>-o-o
-
G
.{ :
=
e
bo!
:F
e :$
r
o
';'F
c€.v
i- i- s
>
".
g
(€!
t^
5g
* E* l* = E
E
Fx
=-oro
HR
€ oU i| a E II q
E
A
(d b0{5 5
p
_E
F g 5 - E T g r + - g6k-6u6 E r o € E e ; E * F s ' A g
!_-
E
aE 'Ej
g = iHEa j ;=e=l E
aEgE E
S *gs e F s * E E o =
- E*
. AE
E =c. g
gAg;gggE€g,
E;taca$.e;€*,$-,
6!
g$iBgEE€gE
EAEE
$ggEEgE
IB€€'E
E$a6E
3 E € s o i , s :H € H a E g - s HHESi gH EF : = t * *
#:E's.[$c-E-':
€s
Efg$gEEH
$EgE
{g$EEEFEEE
(:)
Ed6>
q
P =
6
FE E
;
-
3 E
h
L b !
:
(JYD
H
E.l Z Po
J
'-rts=
l I 1 A :
^/>=
r.1
tl
z
F
.
l
uX
>rll
F.N
6 ' f ; ' 5 . . i
EK-4
Tablo7. TYYQ Diizeyleriigin ToplamKredi(AKTS)ve OgrenciQahgma
Yiikii Arahklan*
TYYCDUZEYLERi
STJRE
(Yrl)
TOPLAM AKTS
KREDISi
TOPLAMoGNNNCi
qALI$MA YUKU
(Yrl x 60 AKTS)
(Saat)
(l AKTS= 25- 30 saat)
S.DUZEY
(DOKTORA)
T.DUZEY
(YUKSEKLiSANS)
180-240
4.500- 5.400
6000- 7.200
r , 5- 2
90- 120
2.250-2.700
3.000- 3.600
4
240
6.000- 7.200
2
t20
3.000- 3.600
a
t
J - +
6. DUZEY
(LiSANS)
5. DUZEY
(ON LISANS)
* Bir akademik e{itim-olretim y*
60 AKTS ve 1500-180asaat iSytikii esasalnarak hesaplanmryttr.
Ek-5
TAbIO8: ISCED97 EGiTiM VE OGRETIMTEMELALANLARI
ISCED
GENEL
ALAN
KODU
GENEL ALANLAR
I
E!itim
2
BeqeriBilimler ve Sanat
SosyalBilimler,igletmeve
Hukuk
4
5
ISCED
TEMEL
ALAN
KODU
nGirinavE OGRETina
rnvrBr, ALANLARI
t4
OlretmenYetigtirmeve ESitimBilimleri
2l
Sanat
22
BegeriBilimler
31
Sosyalve DavranrgBilimleri
32
Gazetecilik ve Enformasvon
34
igletmeve Ydnetim Bilimleri
38
Hukuk
42
YaqamBilimleri
44
Dof,aBilimleri
46
Matematikve istatistik
48
Bilgisayar
52
Miihendislik
54
Uretimve igleme
58
Mimarhk ve Yapr
Bilim
Miihendislik, Uretim ve ingaat
Tarrm, Ormancilrk,Hayvancrhkve SuUfitnleri

Benzer belgeler