Şirket Tanıtım Dosyası

Transkript

Şirket Tanıtım Dosyası
ENGLISH
ARSLANTÜRK CITY PLANNING ,TRANSPORT
TRAFFIC CONSULTING COMPANY
NUH MEHMET ARSLANTURK IS AN URBAN PLANNER AND THE COMPANY OWNER.
HE HAS GRADUATED FROM URBAN AND REGIONAL PLANNING DEPARTMENT OF M.E.T.U. AT
1979.
ARSLANTÜRK CPTTCC IS IN HIS MANAGEMENT WITH HIS 35 YEARS OF EXPERIENCE.
HE WORKED AS A TRANSPORT PLANNER IN ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITY BETWEEN
THE YEARS 1980-1986.
HE WORKS WITH HIS COMPANY SINCE 1986.
HE HAS WORKED ON DEVELOPMENT PLANS, TRAFFIC PLANS, INTERSECTION AND ROAD
DESIGNINGS, SIGNALIZATION AND BIKE PROJECTS;
WHILST TIME HE HAD WORKED AS A CONSULTANT FOR ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY
BETWEEN THE YEARS 1997-2009 .
ALSO HE HAD WORKED AS A STANDART PREPARATİON SPECIALIST FOR TURKISH STANDARDS
INSTITUTE (T.S.E. ) AT THE INNER CITY ROADS COMMITTE BETWEEN THE YEARS 1988-1997.
WE PRESENT:
- DETAILED
- RIGOROUS PROJECT
- MULTIPLE ALTERNATIVES
ABOUT:
- DEVELOPMENT PLAN
- INTERSECTION DESIGN
- URBAN DESIGN
- BICYCLE ROAD AND LANE PROJECTS (DESIGNED BY OUR COMPANY FOR THE FIRST TIME IN
KAYSERİ)
- TRANSPORTATION PLANNING
- PUBLIC TRANSPORTATION PLANNING
- ROAD DESIGNING PROJECTS
- TRAFFIC CIRCULATION PROJECTS
- TRAFFIC SIMULATION MODELLING
- TRAFFIC SIGNALIZATION PLANS
- TECHNICAL CONSULTING
- INFRASTRUCTURE PROJECTS
- PROJECT COMPETITION
ENGLISH
1987 – 2014 EXTERMINATED WORKS :
İSTANBUL BAKIRKÖY MUNICIPALITY,1987: 3 AT-GRADE INTERSECTION DESIGNS IN BAHÇELIEVLER
BİLKENT UNIVERSITY
1994: BİLKENT-I ,BİLKENT-III HOUSES AND PLAZA AREA ROAD AND INTERSECTION PROJECT.
BURDUR MUNICIPALITY,
2006: DESIGN AND SIGNALIZATION OF 5 INTERSECTIONS
ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITY,
2006: SIGNAL COORDINATION BETWEEN THE 16 INTERSECTIONS
KAHRAMANMARAŞ MUNICIPALITY,
2008 TRAFFIC DESIGN PROJECTS OF DOWNTOWN AND PERIPHERY
UŞAK MUNICIPALITY,
2009: TRAFFIC DESIGN PROJECT OF DOWNTOWN AND PERIPHERY
GAZİANTEP METROPOLITAN MUNICIPALITY,
2010: INTERSECTIONS DESIGN OF 2.STAGE OF GAZIANTEP TRAMWAY PROJECT
KIZILCAHAMAM MUNICIPALITY,
2011: TRAFFIC CIRCULATION PROJECT
KAYSERİ ERCİYES UNIVERCITY- 2013: TRAFFIC PLANNING OF THE UNIVERCITY CAMPUS
2014 :İNEGÖL MUNICIPALITY- CORRIDOR ANALYSIS FOR THE YEAR OF 2023
2014 :KAYSERİ METROPOLITAN MUNICIPALITY- 24 A-GRADE INTERSECTION DESIGN
2014: DİA HOLDING COMPANY - TRAFFIC PLANNING PROJECT OF ANKARA BİLKENT
INTEGRATED HEALTH CAMPUS
2014: DİA HOLDING COMPANY- CORRIDOR ANALYSIS OF ESKİŞEHİR ROAD (DUMLUPINAR
BLV.) FOR 2024
2014: RONESANS HOLDING COMPANY – TRAFFIC PLANNING PROJECT OF ADANA
INTEGRATED HEALTH CAMPUS
2014: ÇANKIRI MUNICIPALITY - TRAFFIC DESIGN PROJECT OF DOWNTOWN AND
PERIPHERY
2014: ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY: ROAD AND JUNCTIONS DESIGN ON
VARSAK CORRIDOR
2014: ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY:MEVLANA MULTİ-LEVEL JUNCTİON
DESIGN.
BANDIRMA MUNICIPALITY,
2012: TRAFFIC DESIGN PROJECT OF DOWNTOWN AND HARBOUR CORRIDOR ANALYZING
2014 :KAYSERİ METROPOLITAN MUNICIPALITY- 18 AT-GRADE INTERSECTION DESIGN
SİVAS MUNICIPALITY,
2012: TRAFFIC DESIGN PROJECT OF DOWNTOWN AND PERIPHERY
2015 CONTINUING WORKS :
NİJERYA-KANO D.C.
2012: 3 MULTI-LEVEL INTERSECTION PRELIMINARY PROJECTS
KAYSERİ METROPOLITAN MUNICIPALITY : AHİEVRAN REGION ROAD AND JUNCTION
DESIGN PROJECT
KAYSERİ METROPOLITAN MUNICIPALITY,
2008: INTERSECTION DESIGNS OF KAYSERİ TRAMWAY PROJECT.
2009: 30 AT-GRADE INTERSECTIONS DESIGN
2010: DESIGN OF 42 KM. BICYCLE ROAD PROJECT
2010: 60 AT-GRADE INTERSECTIONS DESIGNS
2011: TRAFFIC CIRCULATION PROJECT AND TRAFFIC SIMULATION MODEL OF KAYSERI TRAMWAY
2011: 27 AT-GRADE INTERSECTIONS DESIGNS
2012: 35 AT-GRADE INTERSECTIONS DESIGNS2013: INTERSECTION DESIGN OF 2.STAGE OF KAYSERİ
TRAMWAY PROJECT
KAYSERİ ERCİYES UNIVERCITY : BETWEEN THE TALAS BLV. AND PROF. DR. N. TOKER
AVENUE MULTI-LEVEL JUNCTION DESIGN
İNEGÖL MUNICIPALITY,
2013: TRAFFIC DESIGN PROJECT OF DOWNTOWN AND PERIPHERY
2013: BICYCLE PROJECT DESIGN OF THE SOUTH RING ROAD
KAHRAMAN MARAŞ MUNICIPALITY : 15 AT-GRADE INTERSECTIONS DESIGNS
MARDİN METROPOLITAN MUNICIPALITY : MARDİN HISTORICAL AREA 1.AVENUE
PEDESTRIANIZATION AND URBAN DESIGN PROJECT.
1- HAKKIMIZDA
2- EKĠBĠMĠZ
3- SUNULAN HĠZMETLER
4- REFERANSLARIMIZ
5- DEVAM EDEN ĠġLERĠMĠZ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
1- HAKKIMIZDA
NUH MEHMET ARSLANTÜRK
ġEHĠR ve BÖLGE PLANCISI VE ġĠRKET SAHĠBĠ
1979 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ġEHĠR ve BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ MEZUNU.
1980-1986 ARASINDA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “ULAġIM PLANCISI” OLARAK ÇALIġTI.
1986 YILINDA ARSLANTÜRK ġEHĠRCĠLĠK LİMİTED ŞİRKETİNİ KURDU.
1988-1997 ARASINDAKĠ ġEHĠR ĠÇĠ YOLLAR, KAVġAKLAR KOMĠSYONUNDA
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ ĠÇĠN STANDART HAZIRLAMA UZMANI OLARAK ÇALIġTI
1997-2009 ARASINDA DANIġMAN OLARAK ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ĠÇĠN ÇALIġTI.
35 YILLIK DENEYĠMĠ ve YÖNETĠMĠNDE
İMAR PLANI, TRAFİK PLANI, KAVŞAK VE YOL TASARIM PROJELERİ, BİSİKLET PROJELERİ,
TRAFİK SİNYALİZASYONU KONULARINDA BİR ÇOK ÇALIŞMALARA İMZA ATMIŞTIR.
2- EKĠBĠMĠZ
NUH MEHMET ARSLANTÜRK
1956 KAYSERĠ DOĞUMLU, ġĠRKET KURUCUSU
ODTÜ – ġEHĠR VE BÖLGE PLANLAMA 1979
Ġmar Planı Etüd-Yapımı ,UlaĢım Planlaması ,Trafik Proje Tasarımları
ve DanıĢmanlık
e-posta: [email protected]
AYSEL ARSLANTÜRK
1965 ANKARA DOĞUMLU, ġĠRKET ORTAĞI
Word-Excel-Auto Cad Konularında Teknik Destek.
e-posta: [email protected]
S.ALİ ÜLKER
1984 KAYSERĠ DOĞUMLU
ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ – ġEHĠR VE BÖLGE PLANLAMA 2010
Netcad, Autocad, Photoshop, 3dsMax, Netcad GIS , Corel Draw
Aimsun Simülasyon Modelleme, konularında teknik destek .
e-posta: [email protected]
İBRAHİM ÇAKIROĞLU
1990 SAMSUN DOĞUMLU
SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ – ġEHĠR VE BÖLGE PLANLAMA
2013
Netcad, Autocad, Photoshop, 3dsMax, Aimsun Simülasyon
Modelleme konularında teknik destek.
e-posta: [email protected]
SEDA AKYOL
1992 SAMSUN DOĞUMLU
GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ – ġEHĠR VE BÖLGE PLANLAMA 2014
Netcad, Autocad, Photoshop, Aimsun Simülasyon konularında teknik
destek.
DANIŞMANLAR
ONUR YENER
1981 ANKARA DOĞUMLU
ODTÜ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ, LĠSANS 2003
NORTHEASTERN UNIVERSITY, Boston, UlaĢtırma Mühendisliği, Yüksek
Lisans 2005
NORTHEASTERN UNIVERSITY, Boston, ĠĢletme Mühendisliği, Yüksek
Lisans 2006
Trafik Simülasyon modellemeleri,3 Boyut Tasarımlar,Koridor Analizleri vb.
VISSIM, Synchro/SimTraffic, HCS, Dynasmart, C, Lingo, Arena,
Minitab,MathCAD, Primavera,
AutoCAD, MicroStation, and MS Project
SERHAT CELEP
1983 ANKARA DOĞUMLU
ODTÜ - ġEHĠR VE BÖLGE PLANLAMA 2006
Ġmar Planı Etüd ve Trafik Proje Tasarımları,
Word, Excel , Photo Shop, Auto Cad , Net Cad Konularında Teknik
Destek.
e-posta: [email protected]
EMRAH ARSLANTÜRK
SABANCI ve INDIANA ÜNĠVERSĠTELERĠ .YÜK. MEKATRONĠK MÜH.
Bilgisayar Programlamasında Teknik Destek
e-posta: [email protected]
3- SUNULAN HĠZMETLER
İMAR-VAZİYET PLANLAMA;
-ĠMAR PLANI
-VAZĠYET PLANI
-KENTSEL TASARIM
TRAFİK PLANLAMA;
-KAVġAK TASARIMI
-ULAġIM PLANLAMASI
-TRAFĠK PLANLAMASI
-KORĠDOR ANALĠZĠ
-TOPLU TAġIM PLANLAMASI
-YOL DÜZENLEME PROJELERĠ
-TRAFĠK SĠRKÜLASYON
KONULARINDA:
PROJELERĠ
DETAYLI,
-BĠSĠKLET YOLU VE ġERĠTLERĠ
TĠTĠZ VE
PROJELERĠ
SEÇENEKLĠ
-TRAFĠK SĠMÜLASYONU
PROJE ÇALIġMALARI ĠLE HĠZMET MODELLEMESĠ
VERMEKTEYĠZ.
-SĠNYALĠZASYON PLANLARI
-TEKNĠK DANIġMANLIK
-ALTYAPI PROJELERĠ
-PROJE YARIġMALARI
4- REFERANSLARIMIZ
1986:ÇUKUROVA KENTSEL GELİŞME PROJESİ (DAR AL-HANDASSAH CONSULTANTS)
1987:İSTANBUL BAKIRKÖY BELEDİYESİ BAHÇELĠEVLER YÖRESĠ ULAġIM ÇALIġMASI
1994:BİLKENT-I VE -III KONUTLARI VE PLAZA ALANI YOL VE KAVġAK PROJELERĠ
2005:KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 4 KÖPRÜLÜ KAVġAK ÖN PROJESĠ,
2006:
•KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 1 KÖPRÜLÜ KAVġAK VE 3 HEMZEMĠN KAVġAK UYGULAMA PROJESĠ
•ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, 3 YOL PROJESĠ VE KAMPÜS SĠRKÜLÂSYON PLANI
•BURDUR BELEDİYESİ, 6 KAVġAK PROJESĠ VE SĠNYALĠZASYON PLANLARI YAPIMI
•DÜZCE 2. O.S.B ĠMAR PLANI YAPIMI
•ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 16 KAVġAĞIN UYDU ĠLE SĠNYALĠZASYONLARININ KOORDĠNASYONU (YEġĠL
DALGA) PROJESĠ
2007:DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ĠMAR PLANI YAPIMI
2008:BURDUR BELEDİYESİ KENT MERKEZĠ 5 KAVġAK PROJESĠ VE 1 KÖPRÜLÜ KAVġAK ÖN PROJESĠ
2007–2008:KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ “KENT MERKEZĠ TRAFĠK DÜZENLEME PROJESĠ”
(BU KAPSAMDA 55 HEMZEMĠN, 5 KÖPRÜLÜ KAVġAK, TOPLUTAġIM HATLARI PLANLAMASI, KENT MERKEZĠ TRAFĠK
SĠRKÜLÂSYONU VB. ÇALIġMALAR YAPILMIġTIR.)
2008:KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 1.ETAP HAFĠF RAYLI SĠSTEM GÜZERGÂHI’NDAKĠ 19 KAVġAĞIN
GEOMETRĠK DÜZENLEME PROJELERĠ
2009:
•UŞAK BELEDİYESİ “KENT MERKEZĠ VE ÇEVRESĠ TRAFĠK PLANLAMASI VE YOL- KAVġAK DÜZENLEME PROJE
ÇALIġMASI”
(BU KAPSAMDA 35 HEMZEMĠN KAVġAK PROJESĠ, TOPLUTAġIM HATLARI PLANLAMASI, KENT MERKEZĠ TRAFĠK
SĠRKÜLÂSYONU VB. ÇALIġMALAR YAPILMIġTIR.)
•KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 30 KAVġAĞIN GEOMETRĠK DÜZENLEME PROJELERĠ
2010:
•KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BĠSĠKLET ġERĠTLERĠ DÜZENLEME PROJESĠ
•KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 60 ADET KAVġAK DÜZENLEMESĠ PROJESĠ
•GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 2 AġAMA RAYLI SĠSTEM KAVġAKLARI TASARIMI
2011:KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ, KENT MERKEZĠ TRAFĠK SĠRKÜLASYONU
4- REFERANSLARIMIZ
2011:
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• KAYSERAY 2. VE 3. AġAMA BAĞLANTI NOKTASI TRAFĠK SĠRKÜLASYONU ÖNERĠSĠ VE MĠKRO SĠMÜLASYON
MODELLEMESĠ
• YOĞUNBURÇ VE KARTAL KAVġAKLARI ARASI TRAFĠK SĠRKÜLASYONU ÖNERĠSĠ VE MĠKRO SĠMÜLASYON
MODELLEMESĠ
• 27 ADET HEMZEMĠN KAVġAK TASARIMI
2012:
BANDIRMA BELEDİYESİ
• KENT MERKEZĠ VE ÇEVRESĠ TRAFĠK PLANLAMASI VE LĠMAN KORĠDOR ANALĠZĠ PROJE ÇALIġMASI
SİVAS BELEDİYESİ
• SĠVAS KENT MERKEZĠ VE ÇEVRESĠ TRAFĠK DÜZENLEME PROJESĠ
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=108891
NİJERYA-KANO- KANO EYALETĠ 3 ADET KATLI KAVġAK TASARIMI ÖN PROJESĠ
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ 35 ADET KAVġAK TASARIM PROJESĠ
• ANKARA GĠRĠġĠ YOL VE KAVġAK DÜZENLEME PROJESĠ
2013:
İNEGÖL BELEDİYESİ
• KENT MERKEZĠ VE ÇEVRESĠ TRAFĠK PLANLAMA (DÜZENLEME) PROJESĠ
• GÜNEY ÇEVRE YOLU BĠSĠKLET PROJESĠ
• KORĠDOR ANALĠZĠ ĠLE 2023 YILI TRAFĠK TALEP TAHMĠNLERĠ PROJESĠ
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• HAFĠF RAYLI SĠSTEM 2. AġAMA KAVġAKLARI DÜZENLEMESĠ
• KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ “UKOME ĠÇĠN 25 KAVġAK DÜZENLENMESĠ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
• KAMPÜS ĠÇĠ TRAFĠK SĠRKÜLASYONU ve YOL-KAVġAK DÜZENLEME PROJESĠ”
4- REFERANSLARIMIZ
2014:
RÖNESANS HOLDİNG
•
ADANA ġEHĠR HASTANESĠ KAMPÜSÜ TRAFĠK SĠRKÜLASYON PLAN
DİA HOLDİNG - İNŞAAT ve ALTYAPI YATIRIMLARI
•
•
BĠLKENT SAĞLIK KAMPÜSÜ” VAZĠYET PLANI – OTOPARK PLANI ve YOL-KAVġAK DÜZENLEME PROJELERĠ
DANIġMANLIĞI
ANKARA ESKĠġEHĠR YOLU (DUMLUPINAR BLV.) 2024 YILI KORĠDOR ANALĠZĠ
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
•
MEVLANA KATLI KAVġAĞI UYGULAMA PROJELERĠ
•
KUZEY KORĠDORU ( K.IRMAK- Y.IRMAK CD.) YOL VE KAVġAK DÜZENLEME PROJELERĠ
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
•
18 ADET UKOME KAVġAĞI DÜZENLEME PROJELERĠ
2015:
ÇANKIRI BELEDİYESİ
•
ÇANKIRI KENT MERKEZĠ ve YAKIN ÇEVRESĠ TRAFĠK PLANLAMASI
5- DEVAM EDEN ĠġLERĠMĠZ
2015:
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• KENT MERKEZİ KAVŞAK DÜZENLEME PROJELERİ
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• AHİ EVRAN CADDESİ VE YAKIN ÇEVRESİ YOL VE KAVŞAK DÜZENLEME PROJELERİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
• TALAS BLV.- PROF. DR. N. TOKER CADDESİ KESİŞİMİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK DÜZENLEME PROJESİ
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
• 1.CADDE YAYALAŞTIRMA TOPLU TAŞIMA İYİLEŞTİRME VE KENTSEL TASARIM PROJESİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
1993-1994.
-BĠLKENT-I VE BĠLKENT-III KONUTLARI ALANI YOL PROJESĠ
-PLAZA ALANI YOL VE 6 ADET KAVġAK PROJESĠ
-BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ. MÜZĠK FAKÜLTESĠ YOLU VE KAVġAĞI PROJESĠ, YÜKLENĠCĠ
2005 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ, 4 ADET KÖPRÜLÜ KAVġAK ÖN PROJESĠ, YÜKLENĠCĠ
2006 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
1 ADET KÖPRÜLÜ KAVġAK VE 3 ADET HEMZEMĠN KAVġAK UYGULAMA PROJESĠ, YÜKLENĠCĠ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
2006 KAYSERĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ
3 ADET YOL UYGULAMA PROJESĠ VE KAMPÜS SĠRKÜLASYON PLANI , YÜKLENĠCĠ
2006 BURDUR BELEDĠYESĠ ,
6 ADET HEMZEMĠN KAVġAK GEOMETRĠK DÜZELTME VE SĠNYALĠZASYON PLANLARI, YÜKLENĠCĠ
2007 - 2008 KAHRAMAN MARAġ BELEDĠYESĠ
-KENT MERKEZĠ YENĠ TRAFĠK SĠRKÜLASYONU
-52 ADET HEMZEMĠN KAVġAK TASARIMI VE UYGULAMA PROJESĠ
-5 ADET KÖPRÜLÜ KAVġAK ÖN PROJESĠ
-3 ADET KÖPRÜLÜ KAVġAK UYGULAMA PROJESĠ, YÜKLENĠCĠ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
2008 BURDUR BELEDĠYESĠ
- 5 ADET HEMZEMĠN KAVġAK GEOMETRĠK DÜZENLEME PROJESĠ VE - 1 KÖPRÜLÜ KAVġAK ÖN PROJESĠ ,
YÜKLENĠCĠ
2008 DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ,
-KAMPUS GĠRĠġ KAVġAĞI YOL VE KAVġAK PROJESĠ YAPIMI
YÜKLENĠCĠ
2008 KAYSERĠ BÜYÜK ġEHĠR BELEDĠYESĠ,
17 ADET HEMZEMĠN KAVġAĞIN HAFĠF RAYLI SĠSTEM ĠLE UYUM PROJELERĠNĠN ,SĠNYALĠZASYON VE
APLĠKASYON PLANLARININ YAPIMI
YÜKLENĠCĠ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
2009 ġEREFLĠKOÇHĠSAR BELEDĠYESĠ
6 ADET HEMZEMĠN KAVġAK TASARIMI
DANIġMAN
2009 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
1.ETAP 30 ADET HEMZEMĠN KAVġAK PROJESĠ YAPIMI
YÜKLENĠCĠ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
2009 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
2. ETAP 24 ADET HEMZEMĠN KAVġAK PROJESĠ YAPIMI
YÜKLENĠCĠ
2009 UġAK BELEDĠYESĠ BAġKANLIĞI
“KENT MERKEZĠ VE ÇEVRESĠ TRAFĠK PLANLAMASI VE YOL-KAVġAK DÜZENLEME PROJESĠ” ĠġĠ (TRAFĠK
SĠRKÜLÂSYONU VE 35 ADET KAVġAK PLANLAMASI)
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
2010 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
24 ĠSTASYONLU ve 300 ADET BĠSĠKLET KAPASĠTELĠ PAYLAġIMLI
KAYBĠS “BĠSĠKLET YOL VE ġERĠTLERĠ UYGULAMA PROJESĠ”
YÜKLENĠCĠ
2010 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
1.ETAP 30 ADET HEMZEMĠN KAVġAK TASARIMI
YÜKLENĠCĠ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
2010 GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ
“KARATAġ TRAMVAY HATTI 9 ADET KAVġAK DÜZENLEME PROJESĠ”
DANIġMAN
2011 KIZILCAHAMAM KENT MERKEZĠ TRAFĠK SĠRKÜLASYONU
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
KAYSERİ KAYSERAY KATLI KAVŞAK PROJE ÖNERİLERİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
KAYSERİ KAYSERAY KATLI KAVŞAK PROJELERİ ve HEMZEMİN KAVŞAK
ÖRNEĞİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
SİVAS KENT MERKEZİ KAVŞAK ve YOL DÜZENLEMELERİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
NİJERYA KANO EYALETİ KATLI KAVŞAK PROJELERİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
İNEGÖL KENT MERKEZİ KAVŞAK ve YOL DÜZENLEMELERİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
TRAFİK SİRKÜLASYON SİMÜLASYONLARI
İnegöl Kent Merkezi Trafik Sirkülasyon Simülasyonu
MEVCUT DURUM
ÖNERĠ
http://www.youtube.com/watch?v=aZXtFvxTMZk http://www.youtube.com/watch?v=Ny1uldHSORQ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
BURSA İNEGÖL BELEDİYESİ GÜNEY ÇEVRE YOLU BİSİKLET
PROJESİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS TRAFİK PLANLAMASI – YAYA ve BİSİKLET
YOLLARI
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
TRAFİK MİKRO-SİMÜLASYON MODELLEMELERİ
KAYSERĠ KAYSERAY RAYLI SĠSTEM 2.
AġAMA ĠPEKSARAY KAVġAĞI
http://www.youtube.com/watch?v=AZmdy30lpcA
KAYSERĠ KAYSERAY RAYLI SĠSTEM
2. AġAMA HARĠKALAR DĠYARI
KAVġAĞI
http://www.youtube.com/watch?v=HrRPgg--1WI
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
KAYSERİ OYMAK CADDESİ KAVŞAK ve YOL DÜZENLEME PROJESİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
KAYSERİ KAYSERAY İLDEM HATTI YOL-KAVŞAK DÜZENLEME
PROJESİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
KAYSERİ KAYSERAY TALAS HATTI YOL-KAVŞAK DÜZENLEME
PROJESİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
DİA İNŞAAT ve ALTYAPI YATIRIMLARI “BİLKENT SAĞLIK KAMPÜSÜ” VAZİYET
PLANI
SAĞLIK KAMPÜSÜ İLE İLGİLİ
GENEL BİLGİLER ;
•TEK KONTRAT ALTINDA
YAPILMAKTA OLAN DÜNYA’NIN
EN BÜYÜK SAĞLIK
KAMPÜSÜDÜR.
•1.200.000 m² ĠNġAAT ALANI
ÜZERĠNDE ve SANAL YATAKLAR
HARĠÇ TOPLAM 3575 YATAK
KAPASĠTESĠLĠDĠR.
•ÇOK SAYIDA BRANġ
HASTANESĠNĠ VE SAĞLIK
BAKANLIĞI’NIN YENĠ ĠDARĠ
BĠNASINI ĠÇERĠSĠNDE
BULUNDURACAKTIR.
•KAMPÜSTE :
GENEL HASTANE,KADIN
DOĞUM ,ÇOCUK , KALP DAMAR
HASTALIKLARI, YÜKSEK
GÜVENLĠKLĠ ADLĠ
PSĠKĠYATRĠ,ONKOLOJĠ,
ORTOPEDĠ.NÖROLOJĠ, FĠZĠK
TEDAVĠ ve REHABĠLĠTASYON
HASTANELERĠ BULUNACAKTIR.
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
ÇANKIRI KENT MERKEZİ YOL-KAVŞAK DÜZENLEME PROJELERİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
ANTALYA MEVLANA KATLI KAVŞAĞI DÜZENLEME PROJESİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
ANTALYA SAKARYA PARKI KATLI KAVŞAĞI DÜZENLEME PROJESİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
ANTALYA MOBİL KATLI KAVŞAĞIANTALYA SOYLULAR PETROL KATLI KAVŞAĞI
DÜZENLEME PROJESİ
DÜZENLEME PROJESİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
SAĞLIK BAKANLIĞI
ADANA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ VAZİYET PLANI VE TRAFİK SİRKÜLASYON PROJESİ
6- PLAN VE PROJE ÖRNEKLERĠ
SAĞLIK BAKANLIĞI
ADANA ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ VAZİYET PLANI VE TRAFİK SİRKÜLASYON PROJESİ

Benzer belgeler