J - Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Transkript

J - Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
.4.
->
\'1.
T.C.
MEZİTLİ KAYMAKAMLlGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
,.
. ..rJ
ı............ l
Sa~ı
: 10965224/100220/219835 i
Konu: Davamsız Öğrenciler
27/02/20 i 5
.......................................................................... MÜDÜRLÜGÜNE MEZİTLİ
ilgi
:iı Milli Eğitim Müdürlüğünün 29101/2015 tarih ve 1057890 sayılı yazısı.
ii Milli Eğitım Müd[irlüğünüıı "Devanısız Öğrenciler" ile ilgili yazısı yazımız ekinde
,;öncerilmi~ olup; ilgi yazı doğrultusunda adı geçen öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı Okul
Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre okulunu7.da
devam "dip etmediğinin araştırılması, devam ediyor ise ilgili okul tarafından naklinin
,ılın"rak ,onucundan resmi yazı ile Müdürlüğümüz Temel Eğitim Hizmetlleri Birimine 02
Mart 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ivedilikle bilgi verilmesi hususunda:
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Abmet YALK11" Müdür a. Şube Müdiirü EKLER:
yazl(15 sayfa)
.)
DA<1ITIM.
i ün' Okul \1üdürlüklerine
1-.,"; i
2if.·ôı
",J...
.
\...,.
(tıJı<~ /"
.
~"'fıtın,f,
"' '1
~:.. ':'~'li
.. "lJ~ ;:)
"
\\dIı)I;!t lıjı,~ı
B'i' _", LLl
'~:;, f? F
ru
Il( ı MIL! J ı:c',lTlt\! M(iOÜRLOÖÜ
i' "ııi
\talı <; :r..ı K Buh Jii \1ezilli Sanayii Silç'Sl (lirişi Ç'dik .-\pLK,1l:! MLı:!TLliMLRSIN
i .'kj~)11 U::.ı ),~"';;S",-6..; F:ıb r03:2",- U5\)U44
(' po,;ta mc/lıll.13 ii 111<.+ !,;,,\ tr \\eh http',Jimczitli
\!lll
I,m irLha(
()ıI;ı\.l~!.rdınl :Sub.:::;ı
Ilh,h §J)i
lr
A ('AI'ANDFr-.l1R
"U\ . :~ııı .:kkı!<.' 111. ım/:.ı ik' Jnıi'.~II;\lımJ~lIT
lmp /','\ r,ıksN!:,d .Jo1:11.:!"ı ~O\ tr :ıJrcsınJ\:rıd?c648eO-) 1 ı b-ba6J~6 783 "",,du iı..., k: iı c:.Jıkhilıı
T.C.
MERSİN VALiLiGi
İl Milli Eğitim Müdürlölü
~~.;:.t"'''," .",,~ ~
<
<,
'!:
~
't:Y
Sayı
: 61961361/22011 057890
Konu: Devamsız Öğrenciler
29101/2015
...........................V ALiLİGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
............... KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlölü)
İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği
Yenişehir Kaymakamlığı. İlçe MEM 06/011201 5 tarih ve 66436632/1 011112335
sa) ılı
)azısı.
c) Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Bila tarihli ve sayılı
yazıları.
ilirniz Yenişehir Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sürekli devamsız ve adresinde
bulunamayan öğrenciler ile ilgili ilgi (b) ve (c) yazıları ilişikte gönderilmiştir.
Adı geçen öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve Ilköğretim
Kurumları Yönetmeliğinin 18. maddesine göre ilinizlİlçeniz okullarına devam edip
etmediğinin
araştırılması,
fl.ıüdürlüğümüz
devam ediyorlar ise ilgili okul tarafindan naklinin
Temel Eğitim Hizmet Şubesine bilgi verilmesi hususunda;
alınarak
Bilgilerinizi ve gereğini arz i rica ederim.
Hasan GÜL
Vsli s.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER: 1- Yazı ve Ekleri (22 sayfa) r-
y\ ")
DAGITIM: • 81 il Valiliğine (il Milli Eğitim Müdürlüğü) • 13 İlçe Kaymakamlığına (Ilçe MEM)
iO;:' \
\
~\~fl'
i )tımlLpınar Ma/ı.G.MK
f]~kıronik A~:
BuL. 33130 YenişehirIMe"in
http://mersin.meb.gov.tr
~-postn: temelegitim33(~meb,gov,tr
Ayrıntılı
bilgi
S.PARLAK/Şef-
1/
.,L; O
/j"':r) /'
'Li) .
M.AYDIl'N.H.KJ Tel: (O 324)3291481(202) Faks: (O 324)327 35 i 8 Bu ':,T1K gu\cl'lli dektn;l(1lk: inva ile im:f.alanmıştır. http:'ıevraks,olgu.rııeb.g()\I.ır adresinden 72ff~22a2~345a~96 ı O-f694 kodu ile teyit edile-bıhr
"""'---.. @
Sayı
T.C. YENİşımiR KA YMAKAMLICI ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ; 65497314i Konu: Devamsız Öğrenciler MERSiN VALiLiCiNE (tı Milli Eğitim Müdürliiğii) ilgi:
I\yrunlıkevler İlkokulu Müdürlüğünün 0910li201S tarihli ve 24 sayılı yulS!.
Ilgi yazısı gereği. Aydınlıkevler ilkokulu 2/0 sınıflnda eğitim öğretim ! 6039195082 T.C. Kimlik Numaralı Nchir (;ÜMÜŞ ile 10525429514 TC. Kimlik Nu.
Eb GÜMÜŞ adlı öğrencilerin sürekli devamsızlık yaptıkları, Gılndoğdu \1ahallesiı:de ı,..ııııd ettıkleri ve Gündoğdu Mahallesi Mulıtarlığ, ile yapılan görüşmede velınin adrc.""';' bu:unmadığı ile ilgili okul yazısı ekle sumıımu~tur. H'"'' B'lgilerinizi ye gereğini arz ederim.
Dr. Mustafa ÖZARSLAN
Kaymakam
LKLER: Yazı
(2 Adet) A,ıi'~s. E~ri\'2m :"!al'4üıes-i G.M.K. BulvlUl 12. etıdelI! Nn:k Yf::l'j~I::Hiı{/ MERSis n<l~'lorı
ra"
0..:243:;54315 -76 2, 'U2·13ı;:·p
[ıinm: Tı'mcl E~:Hm Ş'ibe)ı E ,p
i
........ _
..-
il
.~'a y":nt~dıL 33egü'im@ırnail,coın
emı" ı.:üwnjj elektrm~ık ımı;>. ıle iınaılar;rrılŞt!L htlp f/eunksorgu.mt."b,g,w ir ;:ıdr~sindt'n 89dc-af7c-3b~J
. -... ---~- ~,-"> w86c5-2.2bc kodu ile !('yıt ~dıh~'),lır
-....
....
·~
~ ...
~~ T.C.
YENİşEHİR KA YMAKAMUGı
ilçe Milli Eğitim Müdürlnğü
Sayı
: 66436632110111 12335
Konu : Ahmet AKTAŞ
06/01/2015
MERSİN VALiLiGiNE
(İl Milli Eğitim Müdürlnğü)
İlgi:
24 Ka~ım ılkokulu/Ortaokulu MüdürlüğünOn 23.12.2014 tarih ve 571 sayılı yazısı.
yazısı gere!!;i, 2014-2015 E!!;itim Ö!!;retim Yılında sürekli devamsız olan
29839229970r.C. Kimlik Numaralı Ahmet AKTAŞ' ın velisi ile yazışma ve öğrenci
tahkikat sonucu hiçbir bilgiye ulaşılamadığına dair okul yazısı ve Muhtarlık
) azısı ekte sunulmuştur.
hakkında yapılan
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Dr. Mustafa ÖZARSLAN Kaymakam f:KLER Yazı
ve Ekleri (9 Adet) AJre, . Egriç,," Mahalle'Sİ G.M.K. Bulvan 12. Cadde No:8
YENIŞEHIR! MERSİN
lolefon: 0.321.3254325 - 26
i.'" 0.3H.32S U 27
Ririm: Temel Fgitiın
Şubesi
•.Post.! :[email protected]
Bu c\fa~ p:üvenli dektronık imm ile imzalal1m~tır bttp:!!evrakscırgu meb gov.tr adresindenC t ef-08c4~300 ı ~bc29·S800 kodu ile ıeyit edilebılir
T.C.
YENişEHiH KA nIAK:\MLI(;ı
Dr, i. K"mil Tarhan Ortııukulu 1\1üdiirUiğii
"
,
.sa",
:\}'2M~()H8i75S j
K"nu
2(J,OI,::UI;'
:Aslıh •• ÖZliAN.
t
t
i
iLÇE\liLti ı:(;iTiM MÜ"CIILÜ(;(rW
y ı:lli~ı·hiriMt:fsi il
ı
i
OkUllllltıU NIE ':\uuf ü1!n.·lh:l~~ 27631.07(,3..1.0 T,('
iıilıan:J! okı.da ~(.'hlH'dini
Uilj.!ilcrlnit.l'
ilt' UJ.!iti
tutiın<ık ~~l't.HHII.
nolu ,'\slılwJl ()ZI J/\ 1\ 1:'i' ı 1/2U l ~ hı nIı iHtl~' H
(,:kilHk ~a.ınuhuu~(itr.
:H7 ı'dcrtııı.
lı'
,
. ~ı;.{~f~";t,:n(\,,
Okul Mül!ün.i
Ekı: Tul;,II1~'h.
(i adct,
' (.•• -..I,'L.';·;
",;.),
N;,,",
'''.'
'1-"",
E:iE.~.N~
.
·\ı:ii'
.. ~r;Rı;,,:;
!: ,;.oi/~'\,,-~i,;;._ıc
'fJc,."I~ -t~· -'~'"l11'r.r '6'21j'1
r> "
'--." " ", 'L._;
•.:.v,L~f!i" '" ""
'TTff.i.i.. i;; .-:i-i
"
.. '''1-'-'-'
\OHES,Ay,lınlıkc,!cr "'laIt.Z()H Sok, Y,'IıI;chiri\U:ıısiN Tcı:03H J~591J..ılFaks:.12~".ı!'1
E·Po'la :9ı)!!760'l(ındı.k i ı.tr E-M uil:d I'ku mil t~rlıaniu((( holııı. iI.cıml
'.j
r"
,-1
-;
/"
':'J'
f':
f.
~j
",;
;
Le
YENİŞEHiR KA YMAKA1'.lLlGı TOrk Telekom ılkokulu :-1üdül'lCığil Sil:l; 493(ı79~9~IOO/ '1 ('1
K"u: CAIIIDE NUR Ilı\l
ı 6/<')
t.W1S
iıççe MıLLİ EGİM MÜDURUJ(';ÜNE
YENişEHİR/MERSi.N
Okulurnuz
kayıtlı
olan 16086013544 TC
Kımlık Numaralı
Cahide Nw BAL s(l"ckl,
ve e-oku! kayıtıanru göre bu
!r w
Hurriyet ~l"hallesinden taşınc!ığı tespıt edilmışti" Dhide Nur BAl'lı, hmterlanclna uygc
bi" okula kaydının yapılması hU5usunda ge.reqini aıı ederirn.
d~'varnsjzlık yaprnaktadır, Yaoıltin araştırmalara
i
(j,,,,,., "
"if
i/.'"
'. Cf;tıı l\~id:ırü
:i
i"
-­
••
,-tdNlS
Tt/ıejM
r(p:
O',r,,,,,,,
:Hürrlytt MU'IGlles/ 1 'N1 Sokak No, '1 l'tiıifelıir/MER5lN
:0124 ın33 1 r
:ı)324J2'1
f·
J3 99
.,,,,,ı.f.,I,,t....
... r..,.,,I'ii'I,,.. ,,,fI r".><
177'1:1',/;:"" .. ",1> 1,1' • .-
-'\f'
Le. Yf:Ni~H! ik KAYl\~AKAMLI(;I 24 Kasım iıkoı ulu i Ort"okulu Miidürliijj;ü <.i...
__t"".,,,,,.
,,\.\n"'f\'}(~('ı._,)~)
j
"",
-'il
-
)
,,"unu : Ahmet !\KTi\~
huruııı K"du! 72J77'J'
i
23 i 2,'201-1
•
i
749:;-I~
VENişEiliR ııçr \1 :LLi E(;i ri\! M'::ı>fiRL((;ÜNE
(Ej!;ifim -- ,')jj;rı·tim Büro,ui
Vert~ıir i \1 E ı~si N
hıı,l: (i~, i::'201l THrih \e20S-6::.:ı Sil) ılı p~üınrl!j~ümt IY()"L~l,
LL kim:; , mınıaral /\hmet i\KT/\S'ın ıoı:; 2(lJ-l i 0-;liııı
-Y;lı"ndr.ı lX/09/201.1 l.irıhi itih<.:r; ;k !'nros.~lJ' rv1eh~1Iel Ah'if Lrsoy OrıaokulL?r.t:an
(,I"uhwHl/ 6!f) sınılimı Ilukil okltl.fru. ;ıdı gl. :Lt) ı:i~r ... n; inın ok~ııunııtl hintcrlandll1daki Pır:ı\,:,:,­
IIl.'i 'Ml ile
29H392:ıı:ı970
\'1.ıh,ı!;,.::-ıı 1114 Sokak Lrol !'\ku~ ,'\p~irlrrı~ım .~ 7 '{I.!nl-;;, hir '\'iLRSi~ adrc~in"k ih ..un...' t 1.:llH":ı...iI..:
;'\2LL ;
i,
i
j
:\1 i.1
ıarıh;JlJ~ll ıtıhüren ~ürl,~k!; de\ :ıın'ii/iık YJpL ğı. ~'apI!iln in\:;::<:mcd~ iiğll..:l'(1
.. ,.:k·:inirı ik;'!llle1 cu i!!:
aJn:stı~n ha::;kı
~<. ~'i.a~ltlı..Iıgi: L'xh.:ak Pirir·,,·ı~ \1ahi..ılk' \1uhl~ııij,~!l1t:,ı:;
0'1,...;.
-'ı)I::,
I'[ıi!ı'ııı \")<>r,'\;'"
.1·~
ti
-'
•
'"1:
1::"'''' "., ','dı'ı',!"
','
,~."
~"
hir
::~'i.["l/ ,;;ıh.lim ~dn"!nd;~ı müdndüğnnı'ı/ı" hıid
",·ı,i.
Je\
,iJ~lsı;: (ıraıı ::ıÜ/ ,·.. onusu öğrencı
üiup g.:rdd;
"
i:;ıknıin
..
yaj
ilgili
jt;:
Yııpıhm
)· •.IIı.~nw '
ıahkil\.ıt T .,
,ı;;ıas:
ı..t:ı~!lim hilg.İi~rin~/l:Jr! '::.kı-itlL
Vi\::
Piı·iı ....";~ f\hıhullc :\111ı1tilr!l~j
L
Y:1./\;-;; [ 1 .\dcı i
DL'''-
'i..:
Lıhiosu
an"! D,;;"\
.:s:.'..;sı
( ; :\:.1·:1 i
,·t ()g:v''iı.:i D~;\aı11S!.d:ı... \1\.:ktt,hu
~
1
\tkı}
_
",v
4 "'ı
Adres: pt/-ir.::_'
~:,ı-..,;\lu:ı~
h,';.l:ı
Tei: O .~.!·l
?2~ ~:}
,-",';oh
'1.'
ır
;:' Ht!1;i':t,Ct;e "il 12J
'ı"
.. - '
!\1i.:'j"'S!N
':14(1';
~: ~
::ı:f1i"11!f~
r,:,ıı:.ri"·j
tr..::-ı,,!
....
het'li!
,
, .,
"
.
,
,,'
"
,
.,
,
~
"
"
"
c
"
,
"
y
..
~
~
j
"
.-:-;
,
,
..
.. 1
:
J.r
"~
,. . ~
,
.:
.. ~
~
': '" ,
,
" ,,', ,
:"j.
~
H
9
.
­
.....
'"'
,
.'
l( .
MER:,j~ V"UL ~. Yenişehir
2e1 Kas- n Ortaoku. 1 Müuüriüğü
AKT A~
AHMET
/ 2304 , 6. Sınıf-Il 'iubesi
l)evlım~':.!i~lg~i~sl~·===========~
2012-2013 ÖzürsÜT
:H'. uısılUK TARiHi
1)'"' 'l.~
:1' u
GÜ" SAYI,>I
;
l'I,U.l:1t1IJ
~o.ıı3;WI3
__
(\
Lll
Lil
AcıKLA~H
!)EV.\M'>I'.LlK "Hw"i
·1 AM (il~~~~ !)1·,.'/ :\:'\1:--1/ TAM GU,: f)1';I\'V!\1'/ T.\M (,ılı-. DL~
rAM (if'" DI' ,\Ohi! -
- _ . _ - - - - _ .
2S.IIJiJtIU
~ii '0",,/2013
1.0
_.......404;111 13
i.\)
~~~L~121;13
;,1)
r.,,,,, (OC;>.: lll"
-:w tJ
1.0
! i '04!20IJ
LO
i dM GC'" DI':.\~''i._I_ _ __
L\M (11"1:-..; m.'
;1-u-t :NU
i;; (j-ljl~JU
L.O
rAM cC:, j)f"/,\ Vı"" U
LO
11\1\1 CÜ7. nl':''ı,\M\ı/
ı,H
fi\"M(jÜt\ Dj"i,"~")l/
HI 11-'
Hı,tt4/20U
..
rıul.vıuU
!.t!
T.'\M (;(jf\ DI"/;\M~\:( L\M (;CJ~ Dr': \ıv'l~j/ _______________________
.\~ısı/
"--~~--
ı.o
! AM (iCN nE'.. -\\1\:1.
141W2IIU
JII09'2!IU
1.0
1.0
'11\\1 (iCiN IH.',· '\>1'.11
ı!\\1 cCt\ 01- :\!\l\~.
-_._-_. -- -
1 . 0 1 A ' V ! (ıe" DI.· •
UJ fl\M til': '\ DI,., -\M>ıll
.lJ-a:::;;:u
LU j :-,,~\'i 0",~'
DJ, '.
L,,-M (iL'!\:
Dı,. ,;\\ı'ııl
'i
o
lı:ll/:!OIJ
! LL
ri\Mzjt N 1;1
ii 21lı;
III
- - -
_\\1\:/
::?lli
i ()
.4'/1 -:WU
i.U
LI\M(i(:t>.Dl
15, ı L':\.I13
LO
; AM
1.0
Lll
! AM ,;1,;:-.,
Di :'.' \ Y:~;;:
L\M CL i.",
1)]'.
\ \1'S [i
i.{)
r/\M
(:C:...
D\-·'
\i\lStl
~.
~---,-------
,,;llıo!J
L'i/I!!20U
--~!~~~-""
~! 'I j,I~{)D
- - -:!2't
- it2U13
:ıt.'li/~nıJ
:_0
1.0
lı\M
(,("ır-...
(tC,-'
Di
'.\\\"',~/
,\\1'-.1/
._------------­
-------
Dı: •. \M'O~~-/-----
-----~----.
_.\_~"'i"'_,:./_._ _ __
",,:c.:.:.-,-c,,""",..:..:cc. ,H.1.. ., ~ i.
LG.
____ c
ı\\hl/.
i AM (i('t>O LLL ,~1"~,~ _
;,\I\'lıIL'1\ L>:
\\i~,i~~
i:
.. ~
.:.:==
IIIWi~IIIJ
1i 'ın;:!uu
------,­
------,,
\i\:~Lt:
-=-=,....;,.;;=--­
o
--------------------
.. _.:;:,;.;,:
:1 1: L '!{,:_;
- -,-,------""
~
,
iı! L~
_-­
"\i lJL,,\Vı:--u.
.
.c" Vi ~ J N
rAMG
iıı::'2iHJ
i.O
()_~!20U
l.(ı
i.\ nııfı13
;,0
l:'\MCı
16 i l:Z1201J
'.ll
TAM
i
f) L •'-',,",.c:.::~_
'" :):. ' '. \~~J
?')".,.,n .. A
III
i i
i j :
i
i i
i
i
i
i
i
•
i
i i
i
i
i
i
i i
i
i
IIi i
! i
i
i i
!i ! ı
! i
i
'
i
i
Iı
i II
i
'"a"
.- ::::
)C,,,,!
_
i i !
i i i i i
iiiii
III
i
i
Iı
iı
i
i
'"
~
'"
N
"j
i
<:
i
M
N
i
·",0,
""
i
! Iı "
ii
• i
i
i i
i
i
i
~~.,~
-
.::::
Iıi i i
i i
i
i•
i
:
iiii iii
i i i i i II
i i! ı ı
i
=CQ==_~c_cqCC
-,
- -"
--
i
~==================================::.==::==.------..
~=======~:"='=L====================::::t:I:,:'ı:":":)=9:"==: -------
~\'vl
----_.----------­
_______________________
tım:::;'.)u/n ı
tııri:~lliVi:I;
ıe
/',,\~\\
T':..i -..,
t
i.~::
?~~,v-;,,,-
·~n ~:J:~~\V!
()
t
ıııc:;~qı(,~
,'1''';1,'\\/
Ki \;;:)\'\V!
i)'
tll);::f~{jIt;~
'I\~(\
ıU ".,ı ı ) t\iV,ı
(I ;
tril;:'~H:
ır
t
\"
ıı~
t II,Z,"}H/t-11
n' i
jh;'" \:
/i','-i'\ \'
i'.{V'
,---­
':I~IV,-\:: :( I '
----·/r..:(\}\;'
------------------________________ ~ __ ~..
..
11 j
i I\V ı
!".!\i_!
i
.:­
.~,Z/\;W\~:::
,~(ı ~
ri
(rI
t,nt!~Hı\~~___
'in \:
.1,1 k~\';,
{rı
tıın>-:;or::
O'
t tnZ,:iHm:
,~;
/, .. ;,..
.L_~__~~~~,!_________
') V,: 'J
_
tW{(~H/i~
t
:"7_.-:-1"::'_:::"\:.'-;-,,~"'_ ______:D~-____ . _________" __
:":C; \; ::";
f:qi\ \.
------------
,l(! ,'v-
j;;.i\ \
"",---­
rr
tıı:;c;: 'jH;'~'
(~
felOZ
iYi
tWZ'-::41, " '
/\iV 1
Ifi
t i iI:;: );U'l\n
1,\,'/:
f','
t IHZ '~I)!~1l
{"
t
(rı
tın;:'~Hif)q
:r"";
-i,
V\\',t
ıe
/F.,!,\V
/''';'\\
ın
/;\,~'\.\
,j{; \
1\"
ll" V_,
/~\:r.\\
i~: '\;,':<"~"\i;
/"'"ı\\
ıl'IJV;
/",1.\\ i
tJH'ZJ~I),.\:n
I"~\\
(ri
tW'[itlıl!'"
/ h \'\ 'v
O'
t !OUt.), ~ i'
/1':,\\' , ---.'
i\ t :f
!
tjP~:tl! ~
H
~
---------ır'
/ :''';l \ '/i'!\
__
_V_
_____ __
:.~-_2_:.~:_:__
'ji,i\\' (r'
tL O:i:;',U, Ij:
i:\~\\
ır!
tH}(','tO :,.'t
li~I~\'
nı
tlOi:.-tOtl
_______________ ._ _ _ _/.:.'.
.:.~\\.
ifi
---------
",-,--­
----
---,,-----
-~~~~----
~)':
''''ı
-----
----
\. ~!~'Hili:":j
IIl4>~ni_n
t
ll';
~(:
:--P.\
'S!i,t~
II""t·\;\
---~~-
/ ; .... i','\'
;;
,e \:
/1 .... ;'\
---------------------- ------­
'/"r,\
\'!~
------
____________________ _
--'-'
~,\
V
~
,li"', !'} V\Vi
i~.>_>_-_-;-_' [z;
il':\ y c.,.''-cC",,-'-~~
- - - '-'----""""'-'-'-'-'­
__ ___ __1_""'ı_·_t''.-':-
~!9!!".l~nı!!w
,l');;'\,\,i
f
i::
i
ttHi :tH 1,11
n'
İ'
i) ';
twtJtW"'ı:
ıl'
tI04.'tt~'xn
!
O't
/;\~\\, ' . ,I(' "IJ1ıyv,i
r,' ~
1l'!10"n1\"} 1\ ,,~~ tı J~q")~iU",Iı
"IIT"_\
,ı":':!]ı~
"y,!.
ılı
n
(r
~(-:i---,~.-::.:._
c '_::
If'O L:
nOi 'tO
Wt:.1tll
ii
---­
ttlıi:1tH",'O
t WI:/tU' ~ ii
i i
I
i i
i .
. i
i
i
.
i ı i
i ii i
i !
i
i
i
i
i
i
ı ı
i
i
i
i
!
i
i
i
",
, i j
""
'"
LLL
~
:;
,=
-~
,:: j , o
-:; ::; ~~~ .;: ,~
;... ~
.
f
',.,. ::-t
::
rı
! j ı
, !
i
i
i
i
!
i
!
i
i
!
i
,
ii
::!:'
;:;
'"
~
"}
i ii
ii
'n
i
iJ
i "<>
~
N
;;
''""
""""
:..
~'
M
::
;;
«
-l
ii
ii
,
"'
di
,-.'"
".~!
;;
..,
i
i :
i
"­
~
:i
!, iı
i
i
i
I '
i i i
-
Iı
i
;,
C
! t
\11 R<'i' VAI iı j(,i
ı-ı.:ni"ı.'hir 24 I\.ı"ım Urt.lükulu \'lmtudugu
2014-201, UCII
.'\dı ~"'("
/,dı:
\;;\11
j
Ul
\r.; ',.
ıl '<cı,
.'
()/in I;ı
"cı
DnA\1- LJI;VA \1~IZI
-=::;jl.+
:) ~tı/ dı"
:'lını!.,
i
!
----+--- -­ -Ek:iM
f-
P
D
-
.
KASIM
D
n
i>
~\Rt\j);-·-~- rı
D
j)
D
i)
:)'
r:
",,1:""-,
.'
i·
i
1J
,,~~-
C+:)
.
i"n
j:: D
!;"
i
LJ-
.
f)
i
rı ~;~jD"',,i
D
D
l)!)
f)
i
'-;ı;-
ıı
[)
n
I ' ,
.­
I",.
\
i,
i,
~1 ,'\ YI,)
, .
11/>/ ,"/\'1
i
ı!
OJ:'Llrl:;
_ _ _ _ _ _ •• _ _ ~_
l
i
i
,i
- ..
i
i
i
: '
i
,
i
",r"
,
.
_.'"
"
i
"
DL'yam:-l/lıkl.,;
•_ _ _ _ _ _ _ _ • _ _ ' _ _ _ , 6 6 _ , .
'
f -
' ", ­
i
l
.
o
,
,
_ _ . _ . _... _ . _ , _ _ _ _ _ ,
-
'
_,
D,y]
Ö7illSjZ
,
.'
~-'--.
t~
-,_. -,---_.
okııl
__
._-----~_._._-------
-----­
----
....
__ .._-­
r- ..t:Vllt-.tU;ı!J,t. ()önettı
D o.~tırSv7 Df'vamsı? y' '{r,rwı G~~rı 0211rs~;z Devam~,:i S: ~Jq!''\ f:2pt,'IL
,.
r:
10.111 L'n!ı
·----l-':~~L'
:opIJlf: Ocvaınsızlrk
------------~~.-
~- f~ııtıyrt ımı C-
-
. • -1
•
D('L·ıı:-,~I/jık I"nplaın;,ırı
)(;2"12015 L Oönef~'
~
ı
i
4.­
­
..I
-------_.'_ ..
'
i.
.
:
---rffi
--T'--- J_
D
f)
.
'-S; "
:=:'
~I'<• •\'>
""
.
"
. ,
.'
'
t-r-­
i
•
,bı::.
I
-..
'. '-~+--tı~'
-i-'+
t --j--L-+------r~--ı -f,
~+---t- - ---~
+t'-'--~--1---Lj-;.---·-~-;---;-------'·····---t-t-·-'-tıt--1--ı-t-t1--t--+-i
--'----t-1-i- 1 --ı---r'
+-m'
·
.
L
··-t---'
+
'-r'--i-r--,-·-·.L·~-----I
+---+-.-i·-------eti'___
"--T~'
--tT··
r
i
::
i - _.
,
' '. ..ı,
r
\-lAR'
il
'fl
.
J D
'
-'
ı
i
1\1,
""
I'
n;
:
.~;- ~-;-tı
!
2.
,--r--:­
D
LL
[l
Lı
"'
,---r-- .
p
o
i
iJ'
rı D
II
il
D
i
_.i~-
Sııııl
,,-~:-:-=ı:; I-,,~:,--~-ll'
j
"I
"
n
--- --
D
---+-T- -i
II
---
D if):
,.--+--"
i)
f'
-,
rı
--- ----~-
1----------- -- -- -UL/,t<
. .
.
Tı',
i II
j.
-r---o
:",:h-<; ',_
dli'..,Iı:Ih.;,11
~1-::--:;-~'~:ı7:l-;::T-:T-;- LT~ ~::-r::
i
ıK
--------­
Gc" Geldı N Nöbet(.-!
rO~j~r.~j '~-l
",,",v
6],0
t
(c.,
/'"
\ ,(
\
,
-'\
,,,
\
. . /,\" \. ;
\ \ LII"'''(
.:::ı.
,
:: k\
"
/)
~\JJ
~-'
~
"+
i­
::.J.
<'t
,
."..
;fı,
~
...­
.....
-r:ı...
c..,-.
-ı,.
~
.... tt.
,..Ç
')1
, '
:1,.'::':'
~
.~~'
;Lj
/.
,"""'"
.'
-z::­
,
,,'l
<J.,
~
.....

Benzer belgeler

~lı 1!~OI4 Vı:Kİ

~lı 1!~OI4 Vı:Kİ ;:ç"i'"'gi k,stı :J?ıP:ffü",;li; Dtı01i;O t(;~\,p::a poı,tıi ı;ı~ail Spı::I','1.,.;!:f! Oillıll. TUrkiye VOcut Geliştınna fitness ve Bilek Gtlrel}i Federasıunu ı..yçtı ilt1ığı d...

Detaylı

Katılımcı listesini indirmek için tıklayınız

Katılımcı listesini indirmek için tıklayınız ilirniz Yenişehir Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sürekli devamsız ve adresinde bulunamayan öğrenciler ile ilgili ilgi (b) ve (c) yazıları ilişikte gönderilmiştir. Adı geçen öğrencilerin Milli Eğiti...

Detaylı