2016 künip yurt dışı az okulları - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü

Transkript

2016 künip yurt dışı az okulları - ulubey ilçe millî eğitim müdürlüğü
w
J,X\
T.C.
ULUBEY KAYMAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğİim Müdtirlügü
Sayı
:785O2l86 l 82|.gg-E.3937 484
Konu :20l 6 rÜNİP Yurt Dışı Yaz Okulları
07.04.2016
..........MüDüRLüĞLINE
ULUBEY
_Yı* il Miııi Eğitim
Müdürlüğünün ,,20ı6 KÜNİP YurtDışl Yaz okulları,,konulu
05l0412016 tarih ve 3285963 sayılı yazısı ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
^_ ^_
Bilgi ve geriğini rica ederim.
Mustafa TURGUT
itçe Milli Eğitim Müdürü
EK:
-Yazı (6 Sayfa)
, uijVenh Elektronik
lmzalı Asiı iie Avn;cjır
DAĞITIM:
o.}/
-Tüm Teşkilata
Aşağt M. Ankan Bediik C. Hükiinıet
I]lcktronik Ağ| www.u]ubey64.gov.tr
!Lnosta: cokhancingil/ahoımail.con1.ır
Konağı UlubeyiUŞAK
Bu evrak güvenli elekıronik imza ile imzalaımı§ııı. http]/,e''ıaksorgu,]neb
0_h/20: t{
Aynntılr bilgj için: Gökhan CiNGiL V.H.K.i
Tcl] (0
27(' 7l6 ]6 54
Fakr: 10 276) 7l1ı l4 46
goı.ır adresinacn
887b-c143-3cce-9b2b-780f
kodt, ıle ıeviı
edil.bilir
T.C.
UŞAK VALiLiĞi
iı ıvrıııi rgıtlm ııtıamtıg,:ı
Sayı
:
5237 4337 -821.99-E.3864335
05.04.2016
Konu : 20t6 KÜNİP Yurt Dışı
yaz okullan
DAĞITIM YERLERiNE
Ardahan ilinde faali yet gösteren Kafkasya Üniversiteler birliği (KÜNİP)
KÜNİP Yurt Dışı Yaz Okulla rı" etkinliğinin, Tiirkiye geneli resmiiözel
tiim lise ve dengi okul öğrencilerine duyurulması i,le ilgili Bkanlığımız Yenilik ve Eğitim
Teknolojileıi Genel Müdürlüğünün 01/04/20i6 tarih ve 3714666 sayılı yazısı ve ekleri ilişikte
gönderilmiş olup, ayrıntılı bilgi i lgili web sayfasından alınacaktır.
di,izenlenen "2016
Bilgilerinizi
ve gereğini rica ederim.
Bı,ılent
ŞAHiN
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER
-İlgi yazı ve Ekleri (4 Sayfa)
DAĞITIM:
Mrk. ilk. ort. lise ve dengi okul Müd
5 İlçe Kaymakamlığı(MEM)
KuJtuluş Mh. Enstitii sk. MeIkezruŞAK
Bilgi için : Aleanin KAYA V.H.K,İ.
Tel:02'762233990-198
web adres : http://usak,meb,gov.tr
c-po§ta: dinogİetimi64(Dmcb.8ov,tİ
Bu evrak giivenli elektonjk imza ile imzalanmışıır, http://evraksorgü.meb.gov.lr
Faks
adıesinden
:
0276 2233939
29ec-e67f-383f-8e48-70bc
kodu ile teyit edi]ebilir
w
J"^\
.rı§tiı ı_
Sayı
T.C.
uirri nĞiriıı rarıtNr,rĞı
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel N{üdürlüğü
: 880l333'7 -821.99-E.3'7
Konu : 2016 rÜNİP Yurt Dışı
yaz okullan
|4666
01.04,2016
.................VALiLiĞİNE
(il Milli Eğitim Müdiıİlüğii)
iıgi
:
ortaöğretim Genel Müdürlügü niin 22/0312016 tarihli ve E.3286304 sayılı yazısı.
Ardahan ilinde.. faaliyet gösteren kafkasya Üniversiteler Birliği (küNip) tarafından
düzenlenen "2016 KÜNİB Yurt Dışı Yaz Okulları'' etkinliğinin rıırkiye genelİ resmi/özel
tiim lise ve dengi okul öğrencilerine duyurulmasına yönelik ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
söz konusu etkinliğe, Ek' te yer alan bilgi ve belgeler doğrultusunda, Tük Milli
Eğitiminin genel amaçlanna ayknlık teşkil eftneyecek şekilde, gönüllüliik esaşına göre
katılımı hususunda duyurusunun yapılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet Onur AK
Bakan a.
Genel Müdür
Ek: İlgiyazl vcekleri (4 sayfa)
Not:
Etkinliğe hltpi//yegitek.meb.gov.tr/www/5osyal-etkinIiklern.utegori/19
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
adlesinden ulaşılabilir
Bilgi:
ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdülüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Gen, Müdürlüğü
Ozel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gen. Müd.
Özel Ögretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Gen, Müdürlüğü
Kafkasya Üniversiteler Birliği Demeği
rıĞiıır
- 06500 Yenimahalle/ANKAM
Elektronik Ağ: wrııı.meb, gov, tr
[email protected] tr
Tekıikokullar
Bu ev.ak güvenli elektronik jmza ile imzalanm§tır, httpr/evrakoİgu.ıİeb.gov,tr
Te|.
Faks
aclİesinden
|
j
blıgi için : G. senenıTosUN (Öğrt.)
(0312) 296 94 65
(0 3l2) 223 87 36
9r/b-9ab9-3239-bb45-ba5e
kodıj ile teyit edilebilir
w
j'X'r"
.
T.c.
MLLiEĞtTiM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdiirlüğü
22.03.2016
Sayı : 84037561-330.99,F,.3286304
Konu : 20l 6 KÜMP Yurtdışı Yaz
Okulları
YENİLiK VE EĞİTiM TEKNOLOJiLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ilgi
:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüniın B.08.0.\,ET.00.20,00/36l6
sayılı yazısı. (Genelge No:201 2/l 3)
ve 7 5_002_|26 /37
b) rafl<asya Üniversiteler Birliği Başkantığı,nın 1610312016 tarihli
sayılı yazısı.
a)
Kafkasya Üniversiteler Birliği,nin (KİjNiB) "Yurt Dışı Yaz okulları" faaliyetleri
bilgilendirmek
kapsamında, tilm ortaöğretim kurĞlannda öğrenim gören öğrencileri
amacına yönelik olan ilgi (b) yazı incelenmiştir,
ilgi (b) yazı ve ekleri resmi ve özel ortaöğretim
Söz konusu faaliyetlere yönelik
'konununilgi (a) Genelge doğrultusunda .Genel
kurumlarıru ilgilendirdiğinden
Müdürlüğünüzce değerlendirilmesi hususunda
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Yaşar
KOÇAK
Daire Başkanı
Ek:
İlgi yazı ve ekleri
rk Blvr.06648 rJzılay/ Anliara
ELelffonik Aği \wvw.ıı€b. go!,tr
e.posta: [email protected],gov,t
Ata
Bu cvrak guvenl
i
elektı,onik imza ile imzalanmıştür httpJ/ewaksorgu.meb,gov
Ay.lntılı bilgi içinIYasin AYDEtvfiR Şef
Tel
faks
tr adresinden
:(0312) 4l3 l5 93
: (0312)418 07 39
13e6-3 1e2-3124-bc65-800c
kodu ile teyit €dilebilır
]
t,,'
§ıyı
Ktııu
:
fi
l6,03,20l6
2016l?5-002-|25l
KÜi.,lİB Yundışı Yaz
Okullan
: 2016
MİI.I.t
EĞİrh! BAKANLıĞİNA
(Ortı ÖğFcrim Gerct MOdOrlüği)
l
l Kıstıı
2009 tari_hinde 3 Olkeden 7 ıııivetsiıenin biı oraya gelmesiylı kurılmuş olaıı
lkftasyı Üniversitelg Biıliğ'nin (KÜNIB) (wwwiuııib.com)
tç.cıet
ımacıı Kaftısya
ootrı$aıınırarıi psydaş tlJkelerin sahip oİduklan ortak mirastan yola çıkffiIq bu i[kelerdeki
üniveniıeler srıcılığyla gelğceğe §tk futacak biı vizyın bçliılemek ve di], kültrr, EaE*, iaıih.,
ş6{
lillmrc| çıtışmalt yapmattıı KÜNb, tğ§a zaırılda
ülkeden l05 univ€ısitenin lofulımıytı büy{i* bir stıaği ve eğtim işbirliği
ekoıornl, eğitim gibi alanlalda
hızlı btlltyaek
13
oıgmİzasyonung
döililsriiş bulunmahadır.
Yıllaıdır KÜNIB ıscrübesi ve kılitesiyle hayaıa geçirmckte oldufumuz eğitim
faıliyct|oimiz etteki KÜNİB Eğİtim Kataloğu (EK l) içiıde bcliıtİlrniş bulunınakEdır. Bunı
et olaai, KÜMB Yuıtdlşı Yaz Okullan ile ilgü bmştirüınüzr (EK 2) de ekb sunuyoruz,
Amıcımız, yuıt üEndıki parncı {lniı,srsiteleıimiz blnyesinde düzaılmeoek nitelikli yıbsncı
dil yız ohıllatıı bu iı*andan fıyıtaianınak istğyebilğcck öğeııcilaimide en uygıııı
lroşullaıda bulu$unai ve yıbuıcı dil eplişiıılErine kaıkü buluımaktıı
KÜUİl Vuıtdış Yz Okutlan ile ilgili faaliyaiııizin Bakııılğını- 6ünyesindcki orıı
_qğte.fslhıllafünda duyııııiabjlmesi husısunda;
Bilğlednize saygıIanmla rz edtriıı.
Prof Dr, Ronazan
I(dısya Üoiırcrsiteler
Başkını
eıd*ıan Üniwrsllesi Rıit&ü
EKLER:
1}
'}
20ı6 KğMB Bğitirı Kotoğu
aıt6 KÜİ.{iB Yıİİtdışı Yaz okullın Bıoşürİl
rrd!ı!İ orıJ,İrıtırl tr$rİOııo
ı*ıırı{Lıl.'ııtatı ıürü f,':ffiır
fiüO/ıE6ıIAıı
ıb' ,ıOlı4rrıl'01
f.PğbJ &bahrlD.ğ4,
i{,bD : rrt Ju,rıLğq!!
Ü,ür
f,rıt * 6er,&f',
üıııraa
fllrıEr
20ü
Yurtdışı
Yaz
Okul!arı
7-17Yaş
Amerika
İngiltere,
Seçkin Ünivensitelerde Dil Eğitimi
l_J
Rüya glbi bin yaz
Malta,
İrlanda,
ispanya,
UEL
Fransa,
Ve
Almanya'd a
yaz Okulları
r-l.....
UN l
v
\_-L
s TY
E R
ğ
l
QuEEİl MARY
oXFoRD
RooKES
,:ffi;
UNlVERslTY
ffi
london soüh
Unive.ity
cATs
CoLLEGE
B.ı.ı
ı
n lgffi,,ff:
uNlvER5ıTY
.lo
www.kunib.com
B!]İ:njffI
_*:\
l!.
tvw
Il
iİ
ı
ril
l
t
Yu rtdı
rnlz
latı
kuI
ıYozo
7
_
17 Yaş
eden Çocuğumu Yaz Okulu Programlarına Gön dermeliyim?
Y.: okulu n.dlr?
(ampüslerinde ın9ilizce eğitimi aldlk|an ve aynl zamanda fark]ı etkinlik ve
i-rz-uas orubu ()ğren(;lerinın yaz aylannda, Wrtdlşlndakj ünlversite
qeziıdr iÜ-konuşmi prat,ğl yap;rken eğIenrne ftrsaıı buld,Jkları bİ eğitim programldlr
gün ise şehir gezileri ve etkhlikler ile desteklenir
Ğene]liıie nattaiıi zd_ ıo-sjai dıl egitlıil içeren programlarda oğrenİiler İan; gün eğltim yanm
bulunabili[
lideri
olarak
bir
öğretmen
gurubun
;kullannd;n
başndrkendi
9rup
İer 10 oğrencilik
EtklııllH.t
yüzme, binicilik 9ibideğiŞik sporlarün
oörencilerimiz için sosyalVe sportjf alanlarda pek çok etkinlik seçeneği bulunmaktadıı: Basketbol, futbol, tenjs,
lideder taraindan düzenlenir;
görevlendireceği
yurtdışındakı
okullann
yerverıııı
ıtİinlikler
gİıri ;"İİr.İt*ıÜ*Ijre de
;;;;, ;;;.;r;İ'j;.,
onlann sorumluluk ve gozetmenliğinde gerçekleşir
G.Jl.,
poprjler mekanları,
Ğiii.i'oır",nin
"n
yerIel allşveriş
,**ezı"ri,i.iihi
"ğienie
Konıkıırnı v. Yam€k:
;;okrL;.9;İ.,;;a
tarihi yerleri ve §ehirleri rehber eşliğinde ziyaret edilf thnm günlük gezilerde;, yakın iıesafede bulunan
merk;zlen vb ziyaret edilir, Tam günlük gezilerde ise farkl| bir şehir ziyareti yapıhü:
ada 5eçeneği
öğrenciler genellikle "gniversite yunlannda" kat|rlar.14yaş ve üzen öğrenciler iÇin "AıleYan]nd_a'' konaklam
yemek 'kumanya' olarak venlebilir
,İ.aİİ İ"oİ"1& J ooun açık'bofe şekiİndedıı öğle yemeğinin gezi saaderine ra§Üması halinde,
Ia
ü
ffi
İngiltere Yaz Okulları
E
Manhattan Pace University
.The Juilliard school
. Curry College
.
.
Pepperdlne Unlverslty
calıfornia Nike sport camp
. Eckerd College
. Rutger Univeİsity
. Dean College
. storm King school
. Tufts university
. caılfornia state Northridge
. woodbury Unlverslty
. occidental co|lege
.
Skola Londra Merkez
chalfontyaz okulu
. MedwayYaz Okulu
. Kingwood Hall
. . Luton Yaz okulu
Yaz Okulu
dge Yaz Okulu
ersi§ of West England
hester college Yaz okulu
|T|
i..ı]_',ı,,"',,"",
tl
o
Malta yaz okulları
ırlanda yaz okulları
. lrlanda Dublin Yaz
.
Universlty Of Callfornia
.
. Hastlng Yaz okulu
. Pangbourne college
.
Yaz Okutları
. Lon9 l5land unlversity
University of East London
. Queen Mary Universlty
. University of Kent
. London south 8ank university
. oxford Bİookes university
. cambridge cats college
. unlverslty of Bedfordshlre
. unlversity of Po.tsmouth
.
.
lmerika
*
Okultan"ğ
University college Dublİn
İspanya Yaz Okulları
. ispanya Enfocamp
|-| r."nr"
. paris
tl
Yaz Okulları
st Nicholasyaz okulu
llın"ny"
. Berlin Mitte Yaz
Yaz Okullan
lGmpl
1:
ranaaa Yaz okulları
. unlvers|ty ofToronto
t

Benzer belgeler