Hizmet Stratejisi

Transkript

Hizmet Stratejisi
DÖNEMSEL
BASIN BĠLGĠLENDĠRME TOPLANTISI
6 EYLÜL 2006
RITZ CARLTON-ĠSTANBUL
1
Gündem
Genel Değerlendirme
 Dünya‟da ve Türkiye‟de Ekonomik GeliĢmeler ve Yansımaları
 Dünya‟da ve Türkiye‟de Otomotiv Sektöründe GeliĢmeler ve
EtkileĢimler
 Türkiye Ocak – Temmuz 2006 Otomotiv Pazarı
DoğuĢ Otomotiv




SatıĢ Performansı
1Y‟06 Mali Tablolar Analizi ve 2006 Yılsonu Hedefleri
2007 Model Yılı Yenilikleri
Yapısal GeliĢim
2
2
GENEL DEĞERLENDĠRME
3
3
Ekonomik GeliĢmeler ve Etkileri
NĠSAN – MAYIS AYLARINDAKĠ
GELĠġMELER
Global Piyasalarda;


Global Likidite Hareketleri
 FED
 Japonya Merkez Bankası
 Avrupa Merkez Bankası
 GeliĢmekte olan piyasalara yansıması
Petrol ve emtia fiyatlarında yükseliĢ
NĠSAN – MAYIS AYLARINDAKĠ
YANSIMALARI
 YTL değer kaybı
 Faizlerde yükseliĢ trendi
 MB faiz artırımı
 Enflasyon yükseliĢi
 Tüketici kredi faizlerinde artıĢ
Türkiye‟de;


Yüksek iç talep ve artan cari iĢlemler açığı
Faiz dıĢı bütçe harcamalarındaki artıĢ
(sağlık, sosyal güvenlik)
4
Ekonomik GeliĢmeler ve Etkileri
HAZĠRAN - TEMMUZ AYLARINDAKĠ
GELĠġMELER
HAZĠRAN - TEMMUZ
AYLARINDAKĠ YANSIMALARI
Global Piyasalarda;


• FED‟in faiz arttırımlarına ara vereceğine
iliĢkin sinyaller
YTL değer kazancı
Gösterge faizlerde sınırlı düĢüĢ
Aylık Tüketici Kredi Faizleri GeliĢimi
2,25
Türkiye‟de;
• Enflasyonla mücadele programına sadık
kalınması, MB faiz arttırımı
• IMF ile 3. ve 4. gözden geçirmenin
tamamlanması
• Niyet Mektubu‟nda harcamalarda
tedbirlerin ilan edilmesi
• Haziran ayı ihracatındaki olumlu
performans
• Haziran ayında TÜFE‟nin beklentilerin
altında gerçekleĢmesi
• Temmuz ayında TÜFE‟nin beklentilerin
üstünde gerçekleĢmesi
TL
EURO
USD
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Aylık Döviz Kuru GeliĢimi
Ağustos
2006
*
2,5000
USD
EURO
2,0000
1,5000
1,0000
0,5000
0,0000
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
* Kaynak: TCMB
Temmuz
5
5
Otomotiv Sektöründe GeliĢmeler ve EtkileĢimler
Toplam Avrupa Pazarı
Avrupa Pazarı Yeni Araç Kaydı
*
DÜNYA
DÜNYA
 Üretimde kapasite fazlası,
talepte sınırlı artıĢ (Avrupa‟da % 1 artıĢ)
 Haziran ayında Ġtalya, Almanya, Ġngiltere
baĢta olmak üzere Avrupa pazarında da
daralma yaĢandı
1Y 2005
 VW AG, Avrupa pazarında Pazar lideri
%19,5 pazar payı, %1,1 pazar payı artıĢı
Nis 05-Nis 06
May 05-May 06
VW AG Avrupa Pazar Payı
VW Grup
 Üreticilerde düĢük maliyete odaklanma,
verimliliğin arttırılması
1Y 2006
Haz 05-Haz 06
1Y 2006
19,5
19,5
VW Group
1
All Brands
Diğer
+80,5
80,5
1Y 2005
VW Grup
18,4
18,4
VW Group
1
All Brands
Diğer
81,6
+81,6
* Kaynak: ACEA
6
6
Otomotiv Sektöründe GeliĢmeler ve EtkileĢimler
TÜRKĠYE
TÜRKĠYE
GSMH – Otomotiv Pazar Büyüme Karşılaştırması
 Kurdaki dalgalanmayla baĢlayan zam
beklentisiyle öne çekilen talep
 Kurdaki dalgalanmaya karĢın sınırlı zam
- marjlarda daralma
GSMH
Otomotiv
Pazarı
 Stok yönetiminin önemi
 Araç kredileri, sektörün büyümesine
doğrudan etkide bulunmaktadır
 Araç üzerindeki vergi oranları önem
taĢımakta
 Döviz kurları, otomotiv sektörünü direk
etkilemekte
2006
60.000
Aylık Otomotiv Pazar
GeliĢimi
50.000
*
40.000
Binek Araç
30.000
20.000
Hafif Ticari Araç
10.000
 Araç sahiplik oranı dünya ortalamasının
hala gerisinde**
0
Ocak
Ağır Ticari Araç
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
* Kaynak: ODD
** JD POWER
Temmuz
7
7
Türkiye‟de Ocak-Haziran 2006 Otomotiv Pazarı
2006 Yılı 1. Çeyrek
2006 Yılı 2. Çeyrek
 Makroekonomik stabilizasyon
 Yükselen faiz oranları
 DüĢük faiz oranları
 Artan rekabet
 Cazip tüketici kredileri
 Tüketici kredilerinde daralma
Toplam Araç Pazarı
Binek Araç Pazarı
Bin adet
Bin adet
725
753
394
346
172
2002
2003
2004
2005
1Y’ 06
96
2002
240
2003
204
2004
2005
1Y’ 06
Hafif Ticari Araç Pazarı
Ağır Ticari Araç Pazarı
Bin adet
Bin adet
29
135
17
8
2003
2004
277
244
33
18
2002
443
452
2005
1Y’ 06
125
67
2002
2003
2004
2005
Kaynak: ODD
1Y’ 06
8
8
Türkiye‟de 2006 Otomotiv Pazarı

Yılın ilk altı ayında dizel araç pazar
payı ortalama % 49 seviyelerine
ulaĢtı

Mini, küçük ve kompakt sınıf araç
satıĢı toplam BA pazarının % 85‟ini
oluĢturmaktadır
Dizel Araç Pazar payı
60,0%
50,0%
48,0%
47,2%
44,1%
2006
52,8%
50,3%
48,1%
43,5%
40,0%

SUV pazarında % 15‟lik artıĢ
30,0%
20,0%

Lüks markalar dalgalanmadan
etkilenmedi
10,0%
0,0%
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Kaynak: ODD
Temmuz
9
9
DOĞUġ OTOMOTĠV
10
DOAġ SatıĢ Performansı
DOAġ Pazar Payını Hızla Artırdı
MODEL
DeğiĢim
1Y’06
1Y’05
VOLKSWAGEN
32.767
25.248
%30
Binek Araç
14.703
12.388
%19
 VW satıĢlarını % 30 arttırdı
Hafif Ticari Araç
18.064
12.860
%40
 Passat segment lideri
1.665
1.538
%8
 VW Ticari araç Pazar payını artırdı
124
44
SEAT
2.833
2.536
%12
SKODA
3.112
2.925
%6
SCANIA
979
820
AUDI
PORSCHE
%
%150
%19
Temmuz sonu itibariyle;
 Audi lüks sınıfta lider
 Porsche 10. yılında satıĢ rekoru kırdı
 Skoda Octavia ile çıkıĢ yaptı
 Seat Leon, segmentinde etkinliğini arttırdı
Toplam DOAġ SatıĢları
Binek Araçlar
22.437
19.431
%15
 Scania ithal Ağır Ticari V. pazarında 3 yıldır lider
Hafif Ticari Araçlar
18.064
12.860
%40
 Krone treyler pazarında en hızlı büyüyen marka
979
820
%19
Ağır Ticari Vasıta
Toplam
41.480
33.111
DOAŞ Pazar Payı
%12
%10
%25
MODEL
DeğiĢim
1Y’06
KRONE
395
1Y’05
128
%
%308
Kaynak: ODD
11
11
1Y‟06 Mali Tablolar Analizi ve 2006 Hedefleri
SPK mali tablolarına göre temel sonuçlar milyon YTL bazında aşağıdaki gibidir;

Satışlar

Net İşletme Sermayesi

Net Dönem Karı




Toplam Pazar
DOAŞ Satış
DOAŞ Pazar Payı
Ciro (mn YTL)
1Y’06
1Y’05
Değişim (%)
1,275
972
31
58
192
(70)
2
39
(95)
2006T
630,000
78,000
% 12
~ 2,400
2005
753,501
86,739
%11,5
2,465
12
12
DoğuĢ Otomotiv 2007 Model Yılı Yenilikleri
Volkswagen BA
Volkswagen TA
Audi
Porsche
Skoda
Seat
Eos
Transporter ve Caravelle serilerinde ESP standart
A6 Allroad quattro, RS4, S3, S6, S8, TT Coupe
Cayman, 911 GT3 RS, 911 Targa
Roomster
Leon FR, Leon Cupra
13
13
ĠĢ Kollarında Yapısal GeliĢim
HEDEFĠMĠZ, OTOMOTĠV DEĞER ZĠNCĠRĠNĠN HER ALANINDA OLMAK
 Krone ile Türkiye’de üretim
 VW AG’nin Mısır’da HTA ithalat ve dağıtımı
 Bentley’in Türkiye’de temsili
14
Yeni Proje 1: Krone
Krone ile Türkiye‟de Üretim

Krone, kaliteli üretim için Türkiye‟de yatırımı
tercih etti

2003 yılında Avrupa‟nın en büyük 2 treyler
üreticisinden biri olan Krone markasının
distribütörlüğü alındı

2006 Haziran sonu itibariyle Türkiye‟de
Krone toplam pazar payı % 17

2006 Haziran sonu toplam satıĢı 395 adet

Gebze‟de montaj hattı bulunmakta

BaĢlangıç için yılda 5.000 adet treyler
üretimi hedeflenmektedir

Fizibilite çalıĢmaları ortak ekipler tarafından
devam etmekte
15
15
Yeni Proje 2: Mısır
VW AG‟nin Mısır‟da HTA Ġthalat ve Dağıtımı
Kapsam:
 DOAġ‟ın satıĢ ve satıĢ sonrası hizmetler alanındaki
baĢarılı performansı VW ile uluslararası platformda iĢ
birliği sağladı

VW Ticari Araçlar ithalat, dağıtım, satıĢ ve satıĢ
sonrası hizmetler Mısır‟da DoğuĢ Otomotiv
tarafından yürütülecektir

Eylül ayında bayilik sözleĢmesi imzalanması
planlanmaktadır

2007 yılının ilk yarısında resmen faaliyete geçmesi
hedeflenmektedir

Kahire, Ġskenderiye ve Sharm El Sheikh‟de satıĢ
noktaları ve servisler açılması planlanmaktadır
Pazar Bilgisi:
 Mısır‟da 1000 kiĢiye 40 araç düĢmekte ve toplam
pazar 120.000 adet seviyesindedir
16
16
Yeni Proje 3: Bentley
Bentley‟in Türkiye‟de temsili

VW AG çatısı altında yer alan lüks üretici
Bentley Motors Limited ile ön sözleĢme
imzalandı

DoğuĢ Otomotiv, “Bentley markalı
ürünlerin” ithalat, dağıtım, satıĢ ve satıĢ
sonrası hizmetlerinden sorumlu olacaktır

Bentley markası için yeni bir satıĢ ve
pazarlama ekibi kurulmaktadır
17
17
Hizmet Stratejisi
DOAġ, MÜġTERĠSĠNĠN HER AN HER YERDE YANINDA

MüĢteri ĠliĢkileri
CSS

Toplam Hizmet YaklaĢımı
DOD
DoğuĢ Oto Center

Pazarlama ĠletiĢimi
DoğuĢ Motorsporları

Sosyal Sorumluluk iletiĢimi
Trafik Hayattır
18
18
Hizmet Stratejisi
CSS (Customer Satisfaction Survey) ve SatıĢ
Sonrası Hizmetlerde GeliĢim
 2004 Ağustos ayından beri satıĢ ve satıĢ sonrası
hizmetler alanlarında müĢteri memnuniyeti
ölçülmektedir
 SatıĢ alanında tüm markalarımız en yüksek
derece olan „mükemmel‟ seviyesine ulaĢmıĢtır
 SatıĢ sonrası hizmetler alanında 2. en iyi sonuç
olarak değerlendirilen „çok memnun‟ seviyesine
ulaĢılmıĢtır
 VW müĢteri memnuniyetinde 1 numaraya ulaĢtı
 Sürekli geliĢim ve istikrarlı baĢarıyı sağlayabilmek
amacıyla her iki alanda da eğitim ve yatırımlara
devam edilmektedir
19
19
Hizmet Stratejisi
DOD
 Türkiye‟nin ve Avrupa‟nın en büyük
kapalı alan 2. el otomobil alım
satım merkezi
 20.000 metrekare kapalı alan
 DOAġ‟ın 59 yetkili satıcısıyla DOD
bayiliği için sözleĢme imzalamıĢtır
20
20
Hizmet Stratejisi
DOĞUġ OTO CENTER
 DoğuĢ Oto Center, tüm markalarımızın birlikte
sergilendiği, yeni araç satıĢı, satıĢ sonrası
hizmetler ve otomotivle ilgili tüm beklentilerin
karĢılanacağı benzersiz bir merkez
 DoğuĢ Otomotiv; otomobil satıĢını, farklı
sergileme yaklaĢımı ve sosyal aktivitelerle
birleĢtirerek, 7.500 m2‟de Türkiye‟de ilk kez
uygulanan bir konseptte yaĢam merkezini
Maslak‟ta yaratıyor
 2007 yılının ilk yarısında açılıĢının yapılması
planlanmaktadır
21
21
Hizmet Stratejisi
DOĞUġ MOTORSPORTS

DoğuĢ Otomotiv çatısı altında yer alan ve
motorsporlarına yeni bir bakıĢ açısı
kazandıran DoğuĢ Motorsports (DMS),
Seat Cup Türkiye ile birbirinden baĢarılı
pilotların yarıĢtığı 3. sezonunu devam
ettirirken, VW Polo Ladies Cup ile de
Türkiye‟de ilk defa bayanların yarıĢtığı tek
marka olarak 2. sezonunu sürdürmektedir

DoğuĢ Motorsports önümüzdeki sezon
Porsche Cup ile motorsporları tutkunlarının
karĢısına çıkacaktır
22
22
ĠletiĢim Stratejisi
TRAFĠK HAYATTIR
 Trafik konusundaki eğitim ve sorumluluk
bilincini erken yaĢlarda Türk toplumuna
kazandırma anlayıĢla yola çıkılmıĢtır
 GeliĢmiĢ ülkelerde trafik kazalarında
çocuk ölüm ve yaralanma oranı % 3 iken
Türkiye'de bu oran % 46‟dır
23
23
TEK ANAHTAR
SINIRSIZ HİZMET
 DoğuĢ Otomotiv, pazarlama Ģirketi kimliğine üretici kimliğini eklemiĢtir
 VW AG‟nin duyduğu güvenin bir sonucu olarak, DoğuĢ Otomotiv operasyonlarını
baĢka ülkelere de taĢıma baĢarısını göstermiĢtir
 Otomotiv müĢterisinin bütün ihtiyaçlarını karĢılama odaklı çalıĢan DoğuĢ Otomotiv,
sürekli olarak geleceğe yatırım yapmaktadır
 DoğuĢ Otomotiv, otomotiv değer zincirinin her alanında müĢterisinin duyduğu
güven çıtasını istikrarlı biçimde büyütmeyi hedeflemektedir
27
24
DOAS Yatırımcı İlişkileri
Tel: 0212 2862425
Fax: 0212 3353090 Email: [email protected]
28