072101 Yeşil Tank Regülatörü

Transkript

072101 Yeşil Tank Regülatörü
2010|ALKANGAZALETLERİ|02164470814(PBX)
[Cilt1,Sayı1]
ALKAN072101
SATRALREG.
KILAVUZU
İçindekiler
ALKANKILAVUZİNERTRegülatörü
072101Serisiİçindekiler
1.1Uygulama
1.2Önsöz
1.2TeknikVeriler2
1.3Malzemeler3
1.4Etiketleme4
2.GüvenlikTalimatları
2.1Yanıcı
2.2DemetvePerformasboyutu
2.3GazTipiÖzelTasarım
2.4MalzemelerinDirenci
2.5.1Stardartlar,Kurallar,Kataloglar
2.5.2Kanunlar,Talimatlar,Kurallar
3.1TesisatileBilgiler
1,1.Uygulama
AnahatBasınçRegülâtörleri,merkezibeslemesistemleriİnertgaz
—Basınçkontrolpanelleri
Gazbasıncımax.20barbasınçregülâtörütarafındandan0barile16bararasında
kurulabilir.
Regülâtörkurmavidasıbasınçmax.16barakadarkurulabilir.
Regülâtörünüzümerkezisantralboruhattındakullanılacaksabirhatkesmevanası
olmalıdır.Zamaniçerisindehatkesmevanasıbozulmuşveyaeskimişolabilir.Zaman
içerisindekontroledilmesigerekebilir.
Tankındolulukoranıgaztüketimindedüşmektedir.EğeristenirseAlarmkutusuile
birliktegazmerkezisistemKontrolütakipedilebilir.
Sistemikullanmakiçintalimatveözellikler
Açıklamalar
Kullanılacakmalzemeler
AnasantralRegülâtörlerikontroldüzeyisonteknikstandartlara,yönetmelikve
gereksinimleri,özellikledüzenlemelereuygundur.
Bileşenleritemizkoşullarda,üretimsürecindetektekyenidenkalıcıbirkalite
düzeniylekontrolünetitizbirşekildeözenleüretilmektedir.
TamsistemvebileşenlerininfonksiyonelvekaçaktestinetabidirvebunedenleALKAN
markasıvegüvencesiileMüşterilerinesunulmaktadır
1,2Önsöz
1.1
Tiptestreferansları
TüpveyamanifoltbağlantısıiçinYüksekbasınçhortumu.
Küreselvana
Emniyetvalfı
1,2 Teknikveriler
Girişbasıncı :20bar
Çıkışbasıncı :16bar
1,3
Malzemeler:
Gövde:dökümmihanit
Diyafram:Sentetikkauçuk
kapakdökümmihanit
Ağırlık:Regülâtörü,6kg
İsteküzerineülkeyeözgüstandartlar
1,4
Etiketleme
Ürünüzerindekabartmayazı:
Tip
ÜrünNo.
üretim/Tarih
P1:20barP2:16barMax.
TeknikVeriler
Malzemeler:
2.Güvenliktalimatları
2,1YanıcıDeğildir.
Azotgazıdikkatedilmesigerekentehlikelibirgazdır.ÜrünleriUzmanlıkgerektirir;
Talimatlarınaveilgiliyönetmelikleresıkıbirşekildeizlenmesigerekmektedir.
RegülâtörkurulumunuyapacakkişiveŞahıslaruyguneğitimlivebilirkişilerden
olmalıdır.Talimatlaragüvenlikdüzenlemelerineuyunuz.Yanlışkullanımve/veya
sistemkullanımısırasındayaralanmariskinioperatörlervediğerkişilereveçevreye
zararanedenolabilir.
KullanımtalimatlarınaUyulmasıgerekmektedir.
ü AlkanRegülâtörleriyatayvedikçalışmaözelliğinesahiptir.
ALÇAKBasınçRegülâtörüdür.
2,2.Performansboyutu
İnertgazkullanımındapikçekimdeğerlerineulaşabilirsinizkısasüreiçinkullanılabilir.
2,3.Gaztipiözeltasarım
AzotgazRegülatörlerimükemmelçalışmaözelliğinesahiptirAzotgazındanaşırıistenilenden
fazlaçekimyapılacaksabukonuileilgilikişidenbilgialmanızönemlidir.16barınüzerine
çıkmayınız.
2,4Malzemelerindirenci
Malzemelerindirencimükemmeldir.Eğerilaveedilecektesisatüzerindeekipmanlarvarsa,
belgelivesadeceeminolduğunuzekipmanlarıkullanın.Yanlışkurulumtarafındanbozulmuş,
bağlantılargazkaçağınasebepolabilir.
2,5Standartlar,kurallar,kataloglar
KurulumveAsalçalışmaçeşitliyönetmelikvetalimatlariçinbuülkeyeözgüstandartlara
göredeğişebilirbuyüzdenuyulmasıgerekmektedir.Uyulmalıdır,Yönetmeliklerdebu
belirtilmiştir.
Kazalarınönlenmesiiçin2.5.1Kurallar
-"Geneldüzenlemeler"
2,5,1kanunları,talimatları,teknikkurallar
AzotmerkezisistemkurulumlarındaTüpodasıhavalandırılmasıiyiolmasıgerekmektedir.
3,Tesisatileilgilibilgiler
3,1.TesisattestleriehlikişilerceAzotileveyasuileyapılmalıdır
3,2.Regülâtörtümparçalarıfonksiyonuvekaçaksızdırmazlıktesti%100kontroledilmiştir.
3,4.Basınçdüzenleyicivalfıüzerindeatıkgaztahliyesi
Atıkemniyetvanası072101Süzerindebulunmaktadır.
ALKANGAZALETLERİ
EvliyaCelebiMah.İstasyonCad.
GiptaşSan.SitesiFblokNo:12
Tuzla/İstanbul/TÜRKİYE
02164470814(PBX)
02164470818
[email protected]
DAYANIKLIGAZEKİPMANLARI
Websitemizeulaşın:
www.alkangaz.com.tr