đdaş – đstanbul döşeme sanayđđ a.ş. yönetđm kurulu toplantı tutanağı

Transkript

đdaş – đstanbul döşeme sanayđđ a.ş. yönetđm kurulu toplantı tutanağı
ĐDAŞ – ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş.
YÖNETĐM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
: 09.12.2011
Toplantı No.
: 786
Toplantı Saati
: 15:00
Toplantı Yeri
: Đstanbul Merkez Büro
Katılanlar
:
Ahmet Vefik EVĐN
Alaeddin TĐLEYLĐOĞLU
Murat H. ĐŞERĐ
Haldun Osman BERKĐN
Hakan Murat AKIN
Ayşe Benan ĐŞERĐ AKOSMAN
Yurdaer ÇAYIRLI
Gündem
1.
Kararlar
1.
:
Şirket çıkarılmış sermayesinin azaltılması ve eşanlı olarak artırılması.
:
a- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan “Halka Açık
Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltım Đşlemlerinde Uyulacak Đlke
ve Esaslar Duyurusu” kapsamında fon çıkışı gerektirmeyecek şekilde, Şirketimizin
31.12.2010 tarihli, bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurulca onaylanmış konsolide
finansal tablolarında yer alan 33.055.959,- TL tutarındaki geçmiş yıl ve dönem zararlarından
kaynaklanan bilanço açığının 18.000.000,- TL kısmının sermayenin azaltılması yoluyla
kapatılmasına, bu kapsamda halen 24.000.000,- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı
geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmek suretiyle 6.000.000,- TL’na azaltılmasına ve eşanlı
olarak , Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 24.000.000,- TL’na yükseltilmesine
b- Çıkarılacak payların tamamının (B) gurubu ve hamiline paylar olarak ihraç edilmesine,
c- Artırılan 18.000.000,- TL. sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara
nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından ( %300
bedelli ) karşılanmasına,
d- Bedelli pay alma haklarının ortaklarımıza 1 Kuruş nominal bedelli her bir pay için 1 Kuruş
nominal bedelden, sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere 15 gün süre ile
kullandırılmasına, süresi içinde kullanılmayan rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan paylar
olduğu takdirde bu payların nominal değerden az olmamak kaydı ile Đstanbul Menkul
Kıymetler Borsası’nda oluşacak fiyattan tasarruf sahiplerine satılmak üzere 7 iş günü süreyle
Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda halka arz edilmesine,
e- Çıkarılmış sermayenin 6.000.000,- TL’na azaltılması ve eşanlı olarak 24.000.000,- TL’na
artırılması nedeniyle ihraç edilecek payların Kurul kaydına alınması hususlarında gerekli
izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve sermaye artırım
işlemleri nedeniyle ilgili yasalar, tebliğler ve genel mektuplarda öngörülen her türlü işlemlerin
yapılması, Sermaye Piyasası Kurulu,Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası,Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş., Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve diğer kuruluşlarca istenecek bilgi ve belgelerin
verilmesi, gerekli harcamaların yapılması ve benzeri konularda her türlü işlemlerin yapılması
hususunda Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
f- Ön izinlerin alınmasını takiben Genel Kurul’un toplantıya çağrılarak tekliflerin Genel
Kurul’un onayına sunulmasına ve bu kapsamda gerekli diğer işlemlerin yapılmasına
g- Sermaye artırımı nedeniyle Şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun
kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A..Ş.’nin Genel Mektupları
çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme
sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
h- Sermaye artırımı işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının
Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine,
ı- Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınacak tescile mesnet belgenin, alınmasını takiben 10
gün içinde Ticaret Siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanı için gerekli
işlemlerin yapılmasına
oy birliği ile karar verilmiştir.
Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığı için toplantıya son verildi.
Ahmet Vefik Evin
Başkan
Alaeddin Tileylioğlu
Başkan Vekili
Murat Hilmi Đşeri
Murahhas Üye
Ayşe Benan Đşeri Akosman
Üye
HaldunOsman Berkin
Üye
Hakan Murat Akın
Üye
Yurdaer ÇAYIRLI
Üye