Tanıtım Sunumu - Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Transkript

Tanıtım Sunumu - Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÜKSEK OKULU
GENEL BİLGİLER
SAĞLIK YÜKSEKOKULU,
Sağlık Yüksek okulumuz, 1993 yılında eğitim öğretime başlamış
olup, 10/10/1996 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla Sağlık
Yüksekokuluna dönüştürülmüştür. 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla
kurulan Sinop Üniversitesine bağlanmıştır.
MÜDÜRÜN MESAJI
Misyonumuz
Yüksekokulumuzun amacı, mesleğine gönülden bağlı, mesleğini
ve insanlara yardım etmeyi seven; “her insanın eşit, kaliteli sağlık hizmeti
alma ve yaşam hakkı vardır” felsefesini özümsemiş, sürekli gelişime açık,
yaşam boyu öğrenme ilkesini benimsemiş ve toplum sağlığının ve
niteliğinin
iyileştirilmesinde
liderlik
rolü
üstlenerek
mesleğinde
profesyonelleşecek sağlık uzmanları yetiştirmektir.
Yüksekokulumuzda evrensel bilgi üreterek, toplum ve insanlık
yararına kullanmak; çağdaş anlayışta, eleştirel düşünen sorumluluk sahibi,
etik karar alma becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmektir..
Değişen ve gelişen bir üniversite olarak ulusal ve
uluslararası düzeyde yetkin, saygın, öncü ve işbirliğine
açık bir araştırma kurumu olmak ve mevcut sistemin
aksayan yönlerini sorgulayan, problem çözme yetisi
gelişmiş değişime açık öğrenciler yetiştirip mezun
etmektir.
AMACIMIZ
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bireyi ve sağlığını
etkileyebilecek her türlü değişime ve gelişmelere duyarlı, bireyin
çevresi ile etkileşimine önem veren, sağlığın önemli bir değer
olduğunu kabul eden, hizmetlerini tüm bireylere eşit bir şekilde
sunan, bireylerin bütünlüğünü ve saygınlığını koruyan,
sağlıklı/hasta bireyin, ailenin ve toplumun sağlık gereksinimini
saptayan, sağlığı koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde ve
rehabilitasyonda profesyonel hizmet veren bilgi, beceri ve tutuma,
bilimsel düşünme gücü ve geniş dünya görüşüne sahip etik
değerlere saygılı bireyler yetiştirebilmek.
Hedeflerimiz
Eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında
gereksinimlere yanıt veren mezunlar yetiştirmek,
değişen
Bilimsel etkinliklerde öğrencilerin etkin olmasını sağlamak,
Eğitim-uygulama
entegrasyonunu
öğrenciler yetiştirmek,
gerçekleştirebilecek
Sağlık hizmetlerinin bilgiye dayalı, akılcı, sistematik olarak
sunulmasını sağlamak,
Hedeflerimiz
 Yaratıcı, eleştirel düşünen ve bunu ifade edebilen,
 Bireylerin öz-bakım sorumluluğunu geliştiren ve destekleyen,
 İşlev ve uygulamalarında bağımsız ve cesaretli davranan,
 Birey, aile ve toplumla etkin bir iletişim kurabilen ve disiplinler arası
ekip çalışmasına önem veren,
 Evrensel etik, ilke ve değerleri benimseyen ve uygulamalarına
aktaran öğrenciler yetiştirip mezun etmektir.
DEĞERLERİMİZ
İyi insan
olma
Öğrenci odaklılık
Doğruluk ve
güvenirlilik
Katılımcılık
Ulaşılabilirlik
Yurtseverlik
Paylaşımcılık
Çağdaşlık
Bilgiyi arama, toplama,
üretme ve yaymada
mükemmellik
Değişime açıklık, Bilimsellik,
Adil olmak, Etik ilkelere
duyarlık,
Evrensellik, İnsan
odaklılık, Dürüstlük,
Güvenirlik, Yenilikçilik
Davranışlarımızda saygı ve
sevgi esaslılığı,
Yapıcı, Üretici, Verimli
olmak, Mesleki örgütlenme
bilincine sahip olmaktır.
Sağlık Yüksekokulumuz, misyonu ve vizyonu
ile hedeflerine ulaşma yolunda, bilimsel
araştırmaların desteklenmesinde, topluma ve
bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe
sahip, paydaşlarına yararlı olacak bilgi ve
teknolojilerin
üretimini,
eğitim-öğretimde
evrensel standartları yükseltecek, akademik
ve idari personel nitelik kriterlerini sürekli
geliştiren ve yükselten, bölgenin tarihi, kültürel,
sosyal, çevresel ve doğal özelliklerinin
korunması ve ön plana çıkartılması yönünde
yapılan çalışmaları destekleyen, katılımcı
yönetim anlayışını benimseyen, başarılı
öğrenci ve personelini daima teşvik eden bir
strateji izlemektedir.
Sağlık
Yüksekokulu,
Ülkemizdeki
ve
dünyada ki gelişmeleri sürekli yakından
takip ederek; kendisini sürekli geliştirmekte
Ve yenilemektedir.
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ;
•
Mezunlarımızın kolay iş bulması ve tercih edilmesi
•
Klinik ve sahada çeşitli uygulama alanlarının kullanılıyor olması
•
Yüksekokulumuzun Erasmus ve Farabi kapsamında öğrenci-öğretim elemanı değişimi
•
Yüksekokulumuz yapı ve işleyişinin kurumsallaşmış olması
•
Projelerin finansal olarak desteklenmesi
•
Üniversitemizin geniş veri tabanına sahip olması
•
Akademik personelin atama ve terfilerinin yazılı kriterlere göre yapılması
•
Ders kredilendirme sisteminin Bologna Süreci kapsamına uyumlu olması
•
Öğretim elemanlarının eğitim ve öğretimi geliştirmeye azimli olması
•
Öğretim elemanlarının akademik gelişimlerini sürdürmeye azimli olması
•
Öğretim elemanlarının akademik gelişim açısından birbirlerini destekleyici olması
•
Öğretim sürecinde etik ilkelere bağlılığın yüksek olması
•
Öğrenci etkinliklerinin artırılmış olması
•
AB ülkeleri serbest dolaşım kapsamında olan meslekler içinde yer almamız
YÜKSEKOKULUMUZUN
POLİTİKALARI
Bilimsel araştırmaların desteklenmesinde
bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe
sahip ve paydaşlara yararlı olacak bilgi
üretimini dikkate almak,
Eğitim-öğretimde evrensel standartları
dikkate almak,
 Bölgenin tarihî, kültürel, çevresel ve doğal özelliklerinin korunmasına ve ön
plana çıkarılmasına katkıda bulunmak,
 Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,
 Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek,
 Çeşitli ulusal ve uluslar arası programları kullanarak fakülte/Yüksekokul öğretim
elemanları ile öğrencilerinin karşılıklı değişimlerini sağlamak,
 Ulusal ve uluslararası boyutlu proje çalışmalarını teşvik etmek
DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLERi
ERASMUS HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BİRİM
KOORDİNATÖRÜ
Yard. Doç.Dr. Bilge Bal Özkaptan
[email protected]
FARABİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ
Yard. Doç. Dr. Dilek Sağır
[email protected]
MEVLANA KOORDİNATÖRÜ
Yard. Doç.Dr. Bahtiyar Sarıboğa
[email protected]
ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI
2013-2014 AKADEMİK YILI ERASMUS İKİLİ
ANLAŞMALAR LİSTESİ
L = Lisans YL = Yüksek
Lisans D = Doktora
Bölüm
Ülke
Üniversite Adı
Erasmus Kodu
İletişim Kişisi
Öğrenci
Kontenja
nı
Süre
(ay)
L
Ders Süre
YL D Verme (haf
Kon.
ta)
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMŞİRELİK
Çek
Jan Evangelista
Cumhuriyeti Purkyne University
CZ
USTINAD01
Mgr. Hana Tomková
[email protected]
2
10
2
-
2
1
-
2
1
HEMŞİRELİK Litvanya
Kaunas College
LT KAUNAS08
Jolanta Valiaugiene
[email protected]
2
10
2
HEMŞİRELİK Polonya
University of Bielsko-Biala
PL BIELSKO02
Dr. Wladyslaw JAKUBIEC
[email protected]
2
10
2
-
-
1
1
HEMŞİRELİK Slovenya
Ljublljana University
SI LJUBLJA01
Ms. Katja Cerjak
[email protected]
2
6
2
-
-
2
1
SK TRNAVA01
Marta Seèkárová
[email protected]
2
10
2
-
-
2
1
HEMŞİRELİK
Slovak
Trnava University
Cumhuriyeti
HEMŞİRELİK Polonya
Wyzsza Szkola Humanistyczno
University
PL
WLOCLAW01
Joanna Skiba
[email protected]
[email protected]
2
10
2
2
_
2
1
HEMŞİRELİK Litvanya
Klaipeda
State College
LT KLAIPED08
Aiste Jurkiene
[email protected]
4
20
4
-
-
2
1
HEMŞİRELİK İsveç
University West
S TROLLHA01
Aqvist Sarg Cecilia
[email protected]
2
10
2
-
-
2
1
18
86
18
2
0
Toplam:
ERAMUS DEĞİŞİM PROGRAMI İLE GİDEN ÖĞRENCİLERİMİZ
Yıl
2010-2011
Öğrencinin Adı
Ülke
Üniversite Adı
Oya Çelebi
Litvanya
Kaunas College
Suzan Malo
Litvanya
Kaunas College
Selda Tosun
Çek Cumhuriyeti
Jan Evangelista Purkyne
Gülşah Kaya
Litvanya
University
Klaipeda State College
2011-2012
Haydar Çevik
Litvanya
Kaunas College
2013-2014
Ebru Avıncı
Litvanya
Kaunas College
2014-2015
Seyit Karagöz
Litvanya
Kaunas College
Elif Gizem Gönderen
Litvanya
Kaunas College
HEMŞİRELİK
SOSYAL HİZMET
BÖLÜMLERİMİZ
İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ
ÇOCUK
GELİŞİMİ
Aktif olarak hemşirelik bölümümüz mezun vermektedir, diğer bölümler için
çalışmalar devam etmektedir.
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BİLGİSİ
Okulumuz Hemşirelik bölümüneYGS-2 puan türü ile öğrenci alınmakta olup
öğrenim süresi 4 yıldır.
Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı
Bölüm Adı
Hemşirelik
ÖSS
Kontenjanı
85
ÖSS
sonucu
Yerleşen
85
Boş
Doluluk
Kalan Oranı
-
% 100
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDEN MEZUN
ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM ALANLARI
Hemşirelik mesleği, Avrupa Birliği ülkeleri serbest dolaşım
kapsamında olan meslekler arasındadır. Bu nedenle mezunlarımız,
uluslararası geçerliliği olan diploma hakkına sahip olup sağlık
alanına yönelik her türlü resmi ve özel kurumlarda hemşire ünvanı
ile görev alırlar.
Kapalı Alan Miktarı: 2.905 m²




4 Derslik,
Genel laboratuvar
Bilgisayar laboratuvarı
Teknik Sınıf
Sosyal Alanlar
Kantinler ve Kafeteryalar
Kantin Sayısı: 1 Adet
Kantin Alanı: 11,66 m2 + 120 m2
Spor Tesisleri
Açık Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet
Yemekhaneler
Yemekhane Sayısı: 1 Adet
Ö. yemekhane Kapasitesi: 100 Kişi
P. yemekhane Kapasitesi: 20 Kişi
Teknolojik Kaynaklar
Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar Sayısı: 40 Adet
Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 6 Adet
Yazılımlar
Kütüphane Kaynakları Kitap Sayısı:
1100 Adet
HASTANE ÖNCESİ
HEMŞİRELİĞE ADIM
ATTIĞIMIZ TEKNİK
SINIFIMIZDAN KARELER
GENEL LABORATUVARIMIZ
BİLGİSAYAR LABORATUVARIMIZ
KÜTÜPHANEMİZ
KANTİNİMİZ VE
YEMEKHANEMİZ
SINIFLARIMIZ
DÜZENLENEN ETKİNLİKLERİMİZ
Hemşirelik
Bölümü
4.
Sınıf
öğrencileri, Halk Sağlığı Hemşireliği
dersi kapsamında Sinop sokaklarında
vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması
yaptı.
DÜZENLENEN ETKİNLİKLERİMİZ
Hemşireler Sağlık Kadar Ruha da
Dokundu
Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri, 1218 Mayıs “Dünya Hemşireler Haftası”
münasebetiyle keyifli bir etkinliğe imza
attı.
Her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında
kutlanan “Dünya Hemşireler Haftası”
nedeniyle
Üniversitemiz
Sağlık
Yüksekokulu
Öğrencileri
program
düzenledi.
Bilimsel
ve
Teknolojik
araştırmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Konferans
Salonunda
gerçekleştirildi.
SAĞLIK YÜKSEKOKULUMUZDA SİZLERİ
ARAMIZDA GÖRMEKTEN MUTLULUK
DUYARIZ.

Benzer belgeler