ButylSeal (TDS)

Yorumlar

Transkript

ButylSeal (TDS)
ButylSeal
Butil Mastik
Ürün Tan :
Bostik ButylSeal, polibüten (izobütilen / büten kopolimeri) esasl tek bile enli tiksotrop bir s zd rmazl k malzemesidir.
Kullan ld
Yerler:
Hava, nem ve su geçirimsizli i sa layan butil dolgu macunudur
Özellikler:
Özelliklerini uzun süre korur, titre imle dökülmez.
Sac koruyucu ve pas önleyici kimyasal maddeler içerir.
Dolduruldu u bo luklara nem ve toz girmesini önler.
Teknik Veriler:
Renk
Siyah, Gri
3
Yo unluk (gr / cm )
Viskozite (Pa.s)
Uygulanabilir derz ölçüleri
Max.geni lik (mm)
Derinlik (mm)
Teknik bilgiler + 20°C hava s cakl
1,20 ± 0,2
500
20
8
na ve 50% rölatif hava nemi oran na göre elde edilen yakla k verilerdir.
Uygulama Öncesi Haz rl k:
Uygulama yap lacak yüzeyler, sa lam, temiz, kuru, ya ve tozdan ar nd lm
olmal
r.
Uygulama:
Kartu kullan lmadan önce a
kesilip, plastik uç tak r.
Ucun a
uygulama yüzeyin geni li ine göre kesilip, kartu tabancaya tak r.
Uygulama s ras nda fugalar n bir defada ve bo luk kalmadan doldurulmas gerekir.
Derzlere Bostik ButylSeal s ld ktan sonra, yüzey hemen spatula ile bast rarak düzeltilir.
Uygulaman n, -5 °C’nin ve +40 °C’nin alt ndaki s cakl klarda yap lmas tavsiye edilir.
Uygulama Sonras Temizlik:
Bula an yerler ve kullan lan aletler, 10 dk içinde sanayi benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.
Sarfiyat:
Kullan m miktar fuga boyutlar na göre de
ir.
Ambalaj:
310 ml plastik kartu / kolide 25 adet.
Depolama:
Suya, dona ve a r hava artlar na kar korunmal r.
Ah ap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C aras ndaki serin, kuru ve nemden ar nd lm ortamda muhafaza
edilmelidir.
Ambalaj aç lm ürünler derhal tüketilmelidir.
Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
Yukar da belirtilmi olan muhafaza ko ullar na uyulmas kayd yla depolama ömrü maksimum 2 y ld r.
Güvenlik Önlemleri:
Genel in aat yap m kurallar ve güvenlik önlemleri gere ince, uygulama esnas nda, Genel Hususlarda tan ml
Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallar na dikkat edilmelidir.
Uyar : BOST K sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nas l kullan laca na ili kin öneriler d nda ve/veya hatal kullan lmas
durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz
alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar nedeniyle mümkün de ildir. Gerekli hallerde kullan
kendi testlerini yapmal r. Yerel düzenlemeler
nedeniyle ürün performanslar ülkeden ülkeye farkl klar gösterebilir. bu teknik bülten, yenisi olu turulana kadar geçerlidir. Yenisinin yay nlanmas yla
bundan önceki teknik bültenlerin geçerlili i sona erer. BOST K teknolojik geli meler do rultusunda ürünlerde de iklik yapma hakk
sakl tutar.
Ürünlerin güvenli iyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) ba vurulmal r.
Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 st.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
[email protected] - www.bostik.com.tr
01.05.2015

Benzer belgeler

Çekomastik 888

Çekomastik 888 durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı

Aquarium

Aquarium durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı

EPDM Fix

EPDM Fix durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı

PU Seal - Bostik

PU Seal - Bostik durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı

MSP 2730

MSP 2730 durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı

Construction

Construction durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için i lem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullan m olas klar n çoklu u ve ürünlerin kontrolümüz alt nda olmayan depolama ve i lem ko ullar neden...

Detaylı