TEKLİF MEKTUBU

Transkript

TEKLİF MEKTUBU
TEKLİF MEKTUBU
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
…/…./20…
Teklif Sahibinin
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı
: …………………………………………………
Tebligata esas açık adresi
: …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : …………………………………………………
Telefon ve Faks numarası
: …………………………………………………
Elektronik posta adresi (Varsa)
: …………………………………………………
İdarenizce _ _/_ _/_ _ _ _ tarihinde ihalesi yapılacak olan pancar nakliye işine ait ihale dokümanını
oluşturulan bütün belgeler tarafımızdan tamamen incelenmiş, okunmuş ve Pancarın yükleme ve boşaltma
yapılacağı yer görülmüş olup herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.
Söz konusu işi teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen KDV Hariç toplam
………..…… TL (Y/ ……………………………… TL) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
Kaşe ve İmzasız Teklifler dikkate alınmaz.
FİRMA KAŞE ve İMZA
Ek: Birim Fiyat Teklif Cetveli

Teklifimiz, son teklif verme tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü geçerlidir.
GEÇİÇİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
…/…./…….
No: ………..
…………… (Banka / Özel Finans Kurumu Adı)……….
Muhatap : Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.
Suluova / AMASYA
İdarenizce ihaleye çıkarılan Pancar Nakliye işine İstekli sıfatıyla katılacak olan
………………………………………………………………………………..’nın bu ihale ile ilgili kanun ve
ihale dokümanları hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan
………………........ TL’yi (……………………… yazıyla) (Banka/Özel Finans Kurumu Adı) garanti
ettiğinden, ihalenin adı geçene yapıldığı usulüne uygun olarak bildirildiği ve kesin teminat vermesi ve
sözleşme yapması istenildiği halde kesin teminat vermediği ve sözleşme yapmadığı ve ilgili kanun ile işe ait
dokümanları hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde, protesto çekmeye hüküm ve adı geçenin iznini
almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve
bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine
gecikmeksizin İdarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen
günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi ………… (Banka/Özel Finans Kurumu Adı) ……….. ‘nın
imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve …….. (Banka/Özel Finans Kurumu Adı) ………. ad
ve hesabına tahhüt ve beyan ederiz.
Bu teminat mektubu (*) ……/…./20.… tarihine kadar geçerli olup bu tarihe kadar elimize geçecek
şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı taktirde hükümsüz olacaktır.
……………. (Banka/Özel Finans Kurumu Adı) ……….
.…….…………………………………………… Şubesi
(Yetkili İsim, Unvan ve İmzası)
(*) Geçici teminat mektubunun süresi 60 günden az olmayacaktır.
KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ
…/…./…….
No: ………..
…………… (Banka / Özel Finans Kurumu Adı)……….
Muhatap : Amasya Şeker Fabrikası A.Ş.
Suluova / AMASYA
İdarenizce yapılan ihale sonucunda Pancar Nakliye İşini taahhüt eden Nakliyeci
.......................................................................İhale ile ilgili kanun ve ihale dokümanları hükümlerine göre
vermek
zorunda
olduğu
kesin
teminat
tutarı
olan……………rakamla
TL’yi
(……………………………………… yazıyla)‘yı (Banka ve
Özel Finans Kurumu Adı)…. . garanti
ettiğinden, adı geçen taahhüdünü ilgili kanun, sözleşme ve şartname ve hükümlerine göre kısmen veya
tamamen yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek
kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve
kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen
ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi
...........(Banka/Özel Finans Kurumu Adı) ..............’nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla
ve ......(Banka/Özel Finans Kurumu Adı) ................ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.
……………. (Banka/Özel Finans Kurumu Adı) ……….
.…….…………………………………………… Şubesi
(Yetkili İsim, Unvan ve İmzası)
İŞ DENEYİM BELGESİ
(İş Bitirme)
SAYI:
_ _/_ _/_ _ _ _
1) İlgili idare
:
2) İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası
:
3) İşin yapıldığı yer
:
4) Hizmetin tanımı
:
5) Nakliyecinin Adı Soyadı/Ticaret Ünv.
:
6) İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları,
konsorsiyum ise ortaklar ve
gerçekleştirdikleri iş kısmı ve tutarları
:
7) Keşif veya ilk sözleşme bedeli
:
8) Toplam keşif/sözleşme bedeli
:
9) Sözleşme tarihi
:
10) Sözleşme devredilmişse
a) Devir tarihi
:
b) Devir tarihindeki iş tutarı
:
c) Devirden sonraki iş tutarı
:
11) Kabul tarihi
:
12) Belge tutarı
:
,
İMZA
TAAHHÜTNAME
İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
SULUOVA/ AMASYA
…/…/……… tarihinde ihalesi yapılan Pancar Nakliye ye ait birim fiyat teklif cetvelimizde kantar
ve taşınacak miktar (Ton) itibariyle belirtilen nakliye hizmet ihalesine iştirak ettim.
25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 27.02.2006
tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen taşıma yetki belgelerinden,
R (R1 veya R2) yetki belgesi ile ihaleye katıldığımdan; herhangi bir yetki belgesine sahip olmayan
araçlarla taşıma yapmayacağımı ve teklifte bulunduğum ekli listede belirtilen pancarı taşıyabilecek
kapasitede araçları organize edeceğimi taahhüt ederim.
FİRMA ADI
KAŞE

Benzer belgeler