ELIMSAN OANB36 (36kV ) Current Transformers / Akım

Transkript

ELIMSAN OANB36 (36kV ) Current Transformers / Akım
ELIMSAN OANB36 (36kV ) Current Transformers / Akım Transformatörleri
A
C
B
H
F
D
G
E
=
120
=
=
M12
120
=
M12
M12
80
40
40
M12
40
62
40
90
Type
A
B
C
D
E
F
G
H
OANB 36-2
255
384
320
160
430
250
300
225
OANB 36-3
239
386
290
145
430
250
300
225
OANB 36-7
255
386
450
225
430
250
300
225
OANB 36-9
255
386
370
185
430
250
300
225
Tüm ölçüler mm cinsinden verilmiştir / All dimensions are in mm
www.elimsan.com