Cheetah 15K.4

Transkript

Cheetah 15K.4
ÜRÜN GENEL BÝLGÝSÝ
Cheetah 15K.4
Genel kullaným amaçlý kurumsal sabit diskler
Þu ana kadar üretilen sabit
disklerdeki en ekonomik
fiyat, en iyi performans ve
en düþük sahip olma maliyeti
TEMEL ÖZELLÝKLER VE YARARLARI
•
Cheetah® 15K.4 daha az sayýda diskle maksimum IOPS'i en düþük toplam kurulum
maliyetiyle sunarken, Seagate'in þu ana kadar piyasaya sürdüðü en yüksek
performanslý disktir.
•
Performans baþýna fiyat deðerinin SCSI (SAS)'nin teknolojide çýðýr açan avantajlarýyla
birleþmesi, Cheetah 15K.4'ü kurumsal depolamanýn en saðlam ve önemli diski yapar.
•
Proaktif, kendi kendine çalýþmaya baþlayan arka plan yönetim iþlevleri medya
bütünlüðünü iyileþtirir, disk verimliliðini artýrýr, entegrasyon arýzalarýný azaltýr ve alan
güvenilirliðini iyileþtirir.
•
Cheetah 15K.4, fabrika çýkýþ özelliklerinde uyum saðlamak ve piyasaya çýkýþ süresini
kýsaltmak için elektronik mimarisini ve firmware tabanýný Cheetah 10K.7 ve Savvio™ ile
paylaþýr.
TEMEL ÖZELLÝKLER
•
•
•
•
•
•
146, 73 ve 36 Gbayt kapasite seçenekleri
3,3 msn ortalama okuma ve 3,8 msn ortalama yazma arama süreleri
96 Mbayt/sn’ye kadar sürdürülebilir transfer hýzý
Sürekli kullanýmda 1,4 milyon saat MTBF
Seri Baðlý SCSI (SAS), Ultra320 SCSI ve 2 Gbits/sn Fibre Channel arabirimleri
5 yýl garanti
15K’nýn, belli baþlý depolama uygulamalarýnýn kullanýmý konusunda
sektörün neden en iyi fiyatlý/performanslý sabit diski olduðu hakkýnda
daha fazla bilgi almak için http://specials.seagate.com/15k adresini
ziyaret edin.
“Veriler katlanarak artmaya devam ettiðinde, verilere daha hýzlý ve verimli eriþim ve bunlarýn
depolanmasý birçok þirket için temel bir sorun halini almaktadýr. Tek baþýna veya bir dizi
içerisinde, Seagate 15K, size en iyi performansý sunar.”
– CRN Test Merkezi
Cheetah 15K.4
Genel kullaným amaçlý kurumsal sabit diskler
ÜRÜN TANIMI
UYGULAMALAR
Yeni Cheetah 15K.4 kurumsal sabit diskler, yüksek
performansýn ve ekonomik fiyatýn eþsiz birleþimini
sunar. Seagate, Cheetah hýzýný, 3,3 msn arama süreleri
saðlayarak, gecikme sürelerini 2 msn’ye düþürerek ve veri
hýzlarýný bir önceki kuþaða göre yüzde 30 artýrarak inanýlmaz
bir biçimde geliþtirmiþtir. Bu, Cheetah 15K.4, toplam kurulum
maliyetini önemli ölçüde azaltarak, yüksek kullaným altýnda
hýz gereksinimlerini daha az disk ile karþýlar. Ayrýca
Cheetah 15K.4, bu performansa 15K.3 kuþaðý ile ayný
güç tüketimi, darbe ve akustik karakteristikleri ile ulaþýr.
Güvenilirliðin ve I/O performansýnýn fevkalade olduðu
aþaðýdakileri de içeren ortamlarda:
•
•
•
•
E-posta
Online iþlemler (OLTP)
Kurumsal Ýnternet ve e-ticaret sunucularý
Veritabaný sunucu uygulamalarý, veri deposu ve
madenciliði
Depolama alaný aðý (SAN) ve süper bilgisayarlar
SEAGATE AVANTAJI
•
•
•
•
YENÝ FIRSATLAR SAÐLIYOR
Cheetah 15K.4, dört nesil Cheetah 15K-RPM ürünlerinin
geliþtirilmesinde kullanýlan tecrübeden yararlanan
Seagate’in performans baþýna düþünüldüðünde en
ekonomik sabit disktir.
Çok kullanýcýlý multimedya, dijital A/V ve görüntü iþleme
Grafikler ve medikal görüntüleme, bilimsel iþ istasyonlarý
•
Cheetah 15K.4, bugünün dinamik kurumsal sistemlerin
gereksinimlerine daha büyük performans/deðer eþitliði
saðlayarak ileri depolama çözümleri sunar.
•
Cheetah 15K.4, 3,5 inç 10K disklerden yüzde 30 daha
fazla IOPS ve yüzde 20 daha hýzlý yanýt süresi sunar.
•
•
Cheetah 15K.4, daha az diskle daha yüksek performans
saðlar; bu da toplam kurulum maliyetinin daha düþük
olmasý anlamýna gelir.
Cheetah 15K.4 diskleri, sistemlerin artan performans
ihtiyaçlarýna uzun vadede çözümler sunarak, kalýcý deðer
yaratýr.
•
Ýþyükleri arasýnda e-postalar da olan Storage Performance
Council (SPC) testleri, Cheetah 15K disklerin maliyet
verimliliðini onaylýyor. SPC test sonuçlarý Cheetah 15K
kullanan sunucularýn test edilen diðer belli baþlý
sunuculardan üstün olduðunu kanýtlýyor. (Teste tabi tüm
üst düzey SPC fiyat/performans sunucularý 15K diskler
kullanmýþtýr).
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Kapasite (Gigabayt)
Arama Süresi, Okuma/Yazma (ortalama, msn)
Transfer Hýzý, Sürdürülebilir (Mbayt/saniye)
MTBF, Sürekli Kullaným (saat)
Güç Tüketimi (watt, boþta)
Arabirim
Garanti (yýl)
146, 73, 36
3,3/3,8
96’ya kadar
1,4 milyon
7,98 ile 13,77 arasý
Seri Baðlý SCSI (SAS)
Ultra320 SCSI
2 Gb/s Fibre Channel
5
Daha fazla bilgi için, www.seagate.com adresini ziyaret edin.
GENEL MERKEZ Seagate Technology LLC 920 Disc Drive, Scotts Valley, California 95066, United States, 831-438-6550
ASYA/PASÝFÝK Seagate Technology International Ltd. 151 Lorong Chuan, New Tech Park #06-01, Singapore 556741, 65-6488-7498
AVRUPA, ORTA DOÐU VE AFRÝKA Seagate Technology SAS 130-136, rue de Silly, 92773 Boulogne-Billancourt Cedex, France, 33 1-41 86 10 00
© 2004 Seagate Technology LLC. Tüm haklarý saklýdýr. A.B.D’de basýlmýþtýr. Seagate ve Seagate Technology, Seagate Technology LLC.’nin tescilli ticari markalarýdýr. Cheetah, Savvio ve Wave logosu Seagate Technology LLC.’nin tescilli
ticari markalarý veya ticari markalarýdýr. Diðer ürün adlarý, sahiplerine ait tescilli ticari markalar veya ticari markalardýr. Seagate önceden haber vermeksizin, ürün sunumlarýný ve teknik özelliklerini deðiþtirme hakkýný saklý tutar.
Yayýn Numarasý: PO-0003, Mayýs 2004

Benzer belgeler