UNIVERSITY OF CALCUTTA FOR ADMISSION TO M.Sc./B.Tech

Transkript

UNIVERSITY OF CALCUTTA FOR ADMISSION TO M.Sc./B.Tech
UNIVERSITY OF CALCUTTA
FOR ADMISSION TO M.Sc./B.Tech. COURSES IN 2016
TEST DATE: 04/08/2016
GROUP : PHYSIOLOGY
SLNO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
FORM
S16062501472
S16062703943
S16063006670
S16062401003
S16062400621
S16070409849
S16063006992
S16062906003
S16062906000
S16070611194
S16062502174
S16062704016
S16070711923
S16062803108
S16071012510
S16062800160
S16062901961
S16062905694
S16062502145
S16062502192
S16062905537
S16062905994
S16070108177
S16063007133
S16062602998
S16062502042
S16070611619
S16062905837
S16062501507
S16062602143
S16062602851
S16062603162
S16070104628
S16062703596
S16062501687
S16062906242
S16062602891
S16062804601
S16062906467
GR
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
HT1
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
HT2
0026
0068
0124
0019
0009
0162
0127
0114
0113
0178
0036
0069
0182
0081
0187
0076
0100
0107
0034
0037
0105
0112
0141
0192
0052
0032
0179
0108
0027
0043
0047
0056
0132
0066
0029
0117
0048
0089
0119
NAME
ARKA MANDAL
JAYANEE BHATTACHARYA
SUDIPTA SARKAR
SHRADDHA GHOSH
RAKHI LAHA
SATTWIKA BANERJEE
MADHURI DATTA
TUHIN PAL
SOUMITA HALDER
SPANDAN BHATTACHARYA
ANWESHA BISWAS
ANGSHITA GHOSH
AYANTIKA PAUL
ABHILASH SINHA
CHITRITA CHAKRABARTY
SAYONI PAUL
SHREYA BANERJEE
TWARITA MUKHERJEE
SUMEDHA CHAKRABOOTY
TANIYA SAHA
SHILPA SATPATI
ADITI MUKHOPADHYAY
PUJA BANERJEE
ANUSMITA SAHU
PARAMITA GANGULY
BIDYUT KAR
DEBOSREE GHOSH
SUBHAM BASAK
SUBHADIP DAS
SWETA CHATTERJEE
SAYAN DEV CHOWDHURY
TARIK ALIM RAHAMAN
SAFIA REHAN
HIMANISH RAY
SONAM MANDAL
ASIF MONDAL
ZEESHAN KABIR
ARPITA PAUL
ABHIRUP DUTTA
SCORE
54.50
54.00
54.00
51.50
50.50
50.00
49.00
46.50
44.00
44.00
43.50
42.50
42.50
42.00
41.00
40.50
39.00
39.00
38.00
37.50
37.50
37.50
37.50
37.00
36.50
36.00
36.00
35.50
35.00
34.50
34.50
34.50
34.50
34.00
33.00
33.00
32.00
32.00
32.00
RIGHT WRONG
31.00 15.00
31.00 16.00
29.00
8.00
28.00
9.00
27.00
7.00
29.00 16.00
29.00 18.00
27.00 15.00
25.00 12.00
24.00
8.00
23.00
5.00
25.00 15.00
26.00 19.00
26.00 20.00
23.00 10.00
23.00 11.00
23.00 14.00
23.00 14.00
22.00 12.00
22.00 13.00
21.00
9.00
23.00 17.00
24.00 21.00
22.00 14.00
20.00
7.00
22.00 16.00
22.00 16.00
20.00
9.00
23.00 22.00
21.00 15.00
20.00 11.00
22.00 19.00
22.00 19.00
20.00 12.00
21.00 18.00
21.00 18.00
19.00 12.00
21.00 20.00
18.00
8.00
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
S16062400649
S16070410098
S16070502522
S16062905861
S16070510839
S16062400970
S16062500162
S16062703507
S16062801145
S16062501895
S16062502211
S16062602646
S16062502140
S16062502497
S16062603133
S16062800531
S16062803287
S16062500933
S16062906080
S16063006654
S16062703534
S16062400794
S16062400587
S16062703594
S16062906268
S16070510425
S16062400548
S16062704037
S16062704066
S16062905560
S16062906064
S16063007085
S16063004323
S16070208253
S16070307478
S16062704180
S16070103661
S16062400843
S16062905068
S16062804563
S16062501862
S16062502232
S16062603055
S16070107589
S16070711850
S16062903835
S16062905462
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
0010
0164
0167
0109
0175
0015
0022
0063
0079
0031
0038
0045
0033
0041
0055
0077
0083
0024
0116
0123
0064
0012
0008
0065
0118
0169
0004
0071
0073
0106
0115
0128
0189
0147
0152
0075
0131
0014
0103
0190
0030
0039
0054
0134
0181
0101
0104
SOUVIK DEY
MD MOSARRAF HOSSAIN
SWARNASHREE BASAK
DARAKHSHAN NIGAR
TAMAL DEY
TISHANJIT GHOSH
ANUPAMA SHAW
PRIYANKA SAMANTA
ARPAN BHATTACHARYYA
PRIYANKA SAHA
RUMELA MUKHERJEE
SNIG HA BANERJEE
SOHINI CHAKRABORTY
SUVAM SARKAR
TULIKA DAS
ARINDAM DEY
MOUMITA GHOSH
MD TAUKIR AHMED
ISHITA DAS
TAMAL CHANDA
SAMIMA SULTANA
SOUVIK GANGULY
RAINA GHOSH
SIDDHARTHA BASU
PRIYA BHAKAT
SAMIRAN MONDAL
KUSUM SHAW
RIMITA KUNDU
MADHUMILAN PATRA
DEBRAJ SINGHA
SAPTADWIPA BHATTACHARJEE
KANCHAN SAHA
SUDIPA PRAMANICK
DURGAPADA MAITY
SOUMEN SEN
GEORGE KISHORE DAS
SUBHADEEP GHOSHAL
RAJARSHI PAUL
SANANDA DEY
GARGI CHAKRABARTY
MOU SAHA
SOURAV BANERJEE
BIDISHA MANDAL
ANGIRA GHOSH
ANUSUYA BANERJEE
HAIMABATI CHATTERJEE
ANISHA ANIS
31.50
31.50
31.50
30.50
30.50
30.00
30.00
30.00
30.00
29.50
29.00
29.00
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
27.50
27.50
27.50
27.00
26.50
26.00
26.00
26.00
26.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
24.50
24.50
24.00
24.00
23.50
23.50
23.00
22.50
22.50
22.50
22.50
22.50
22.00
22.00
20.00
21.00
19.00
19.00
21.00
21.00
22.00
19.00
21.00
21.00
20.00
17.00
16.00
18.00
18.00
19.00
19.00
17.00
18.00
17.00
17.00
18.00
17.00
16.00
18.00
19.00
18.00
17.00
15.00
14.00
18.00
17.00
15.00
15.00
17.00
14.00
14.00
15.00
17.00
15.00
19.00
15.00
18.00
15.00
14.00
15.00
16.00
17.00
21.00
13.00
15.00
23.00
24.00
28.00
16.00
24.00
25.00
22.00
10.00
8.00
16.00
16.00
20.00
20.00
13.00
17.00
13.00
14.00
19.00
16.00
12.00
20.00
24.00
22.00
18.00
10.00
6.00
22.00
18.00
10.00
11.00
19.00
8.00
8.00
13.00
21.00
14.00
31.00
15.00
27.00
15.00
11.00
16.00
20.00
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
S16070611105
S16063006889
S16070105484
S16062804753
S16062603013
S16062804556
S16062804680
S16070409627
S16063006750
S16070410190
S16062805303
S16070812374
S16070108256
S16062804500
S16062602975
S16062704105
S16070409550
S16070410225
S16070108334
S16062400225
S16070107880
S16063007202
S16070107598
S16070309274
S16070309405
S16062603043
S16062501342
S16070812363
S16062700100
S16062804837
S16070404090
S16062804928
S16062400194
S16063004808
S16070208865
S16070108216
S16070208386
S16070107907
S16062804859
S16070208863
S16070208149
S16062905908
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
0177
0126
0133
0091
0053
0087
0090
0161
0125
0165
0098
0184
0143
0086
0051
0074
0158
0166
0144
0002
0138
0129
0135
0154
0155
0191
0025
0183
0059
0092
0157
0094
0001
0120
0150
0142
0148
0139
0093
0149
0145
0110
KH MATAB UDDIN
SHARMEEN NAAZ
ANWESHA DEY
NABARANJAN DAS
ANUSHREE KARMAKAR
PAPRI BISWAS
TAHSINA TABIA
ANINDITA MANDAL
KOUSIK DAS
EMON MALLIK
PRIYA DAS
BAISHALI BASAK
SUSAMA SAHU
MOUMITA MAITY
KOUSHIKI NANDAN
SOUNOK DAWN
SOVAN SAMANTA
MD SAHAJAHAN ALI
KOUSTAV GHOSH
SANJANA MISTRY
NABANITA SAHA
GARGI KOLEY
BAYSALI BOSE
MAMPI NANDI
SAMBIT ROY
SAMPURNA ROY
SOURAV SARKAR
SUSOVAN PAL
PRIYANKA ROY BARMAN
JIBAN SOREN
ANINDITA DE
ANINDITA DUTTA
SANCHOYETA DASBAGANI
POULAMI DAS
SUBHAM PANJA
SOURAV GUHA
SOUVIK PAL
CHANDRIMA ROY
BHASKAR SEN
PRATIC NANDY
BISWAJIT DAS
MADHU SUDAN GAYEN
22.00
21.50
21.50
21.00
20.00
20.00
20.00
20.00
19.50
19.50
19.00
18.50
18.00
17.50
17.00
17.00
17.00
16.00
15.50
15.00
15.00
14.50
14.50
14.50
14.50
14.50
14.00
14.00
13.50
13.50
13.50
13.00
12.00
11.50
11.50
11.00
11.00
10.50
10.00
3.50
2.00
-0.50
14.00
14.00
12.00
14.00
15.00
16.00
14.00
17.00
16.00
14.00
16.00
13.00
15.00
13.00
11.00
12.00
14.00
15.00
13.00
15.00
13.00
14.00
13.00
13.00
11.00
12.00
12.00
14.00
10.00
10.00
11.00
11.00
13.00
9.00
13.00
10.00
13.00
12.00
9.00
9.00
9.00
9.00
12.00
13.00
5.00
14.00
20.00
24.00
16.00
28.00
25.00
17.00
26.00
15.00
24.00
17.00
10.00
14.00
22.00
28.00
21.00
30.00
22.00
27.00
23.00
23.00
15.00
19.00
20.00
28.00
13.00
13.00
17.00
18.00
28.00
13.00
29.00
18.00
30.00
27.00
16.00
29.00
32.00
37.00

Benzer belgeler

BHAIRAB GANGULY COLLEGE MERIT LIST OF B.SC.

BHAIRAB GANGULY COLLEGE MERIT LIST OF B.SC. Hrishikesh Majumder Priyankar Dey SOUMITRA PAUL SAQLAIN ISLAM ARIJIT CHOWDHURY SOURAV GHOSH RAJIB DUTTA RABISHANKAR MONDAL SHARIQUE ARSHAD SUBHAJIT PALADHI SOMJIT SARKAR KAUSHIK CHATTERJEE Dibyendu...

Detaylı

OBC-B

OBC-B TIRTHA PRASAD SARKAR OBC-B

Detaylı

General 2nd Provisional Merit List

General 2nd Provisional Merit List 2ND PROVISONAL MERIT LIST: SANSKRIT HONOURS  GENERAL  Sl.   No. 

Detaylı

2014 - CEMC - University of Waterloo

2014 - CEMC - University of Waterloo Helen Ivan Josh Judith June Lillian Matthew Stephanie Tinson Vincent Zhiyang Albert Freeman Daniel Jonathan Edison Jay Jonathan Nicholas

Detaylı

OBC-B

OBC-B KALYAN KUMAR GHOSH

Detaylı