CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR (TCK 102-105)

Transkript

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR (TCK 102-105)
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI
SUÇLAR (TCK 102-105)
Mehmet Reşat KOPARAN
Kayseri Hakimi
CİNSEL SUÇLAR(TCK.102-105)
(01.01.2007-31.12.2007)
➲
Dava Sayısı
: 14.347
➲
Oranı
: % 1.9
➲
Sanık Sayısı ve Dağılımı
➲
➲
12-15 yaş grubu Erkek
12-15 yaş grubu kadın
: 531
: 19
➲
➲
15-18 yaş grubu Erkek
12-15 yaş grubu kadın
:1905
: 45
CİNSEL SUÇLAR(TCK.102-105)
(01.01.2007-31.12.2007)
➲
➲
➲
➲
➲
➲
18 yaş üstü Erkek
:15.755
18 yaş üstü Kadın
: 907
TOPLAM ERKEK SAYISI :18.191
TOPLAM KADIN SAYISI : 971
TOMLAM SANIK SAYISI :19.162
TOPLAM MÜŞTEKİ SAYISI:20.281
(Mağdur-Müşteki)
CİNSEL SUÇLAR
➲
Cinsel Saldırı suçları
(TCK.102.md)
➲
Çocuğun Cinsel İstismarı
(TCK.103.md)
➲
Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK.104.md)
➲
Cinsel Taciz
(TCK.105.md)
CİNSEL SALDIRI SUÇLARI
●
Basit Cinsel Saldırı suçu
(TCK.102(1)
●
Nitelikli Cinsel saldırı suçu
(TCK.102(2)
Daha ağır cezayı gerektiren n.h
(TCK.102(3)
●
●
Neticesi sebebiyle ağırlaşan c.s.s (TCK.102(5)
(TCK.102(6)
BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇLARI
(TCK.M.102(1)
➲
➲
➲
Mağdurun cinsel dokunulmazlığını ihlal
eden,
Ancak cinsel ilişki boyutuna varmayan,
Cinsel arzuları tatmin gayesine bağlı olarak
işlenebilir
Suçun fail ve Mağduru
➲
Kural olarak herkes olabilir
➲
Farklı cisten kişiler arasında olabilir
➲
Aynı cinsten kişiler arasında da olabilir
Suçun maddi Unsuru
Mağdurun vücudu üzerinde gerçekleştirilen, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik
ve fakat cinsel ilişki boyutuna varmayan
cinsel davranışlardır
Cebir,tehdit
veya
hile
kullanılabiceği
gibi,bilincin yitirilmesini sağlayarak veya
bundan faydalanılarak işlenebilir
SUÇUN MANEVİ UNSURU
➲
Kasten işlenebilir
➲
Cinsel arzuları tatmin gayesi taşımalıdır
HUKUKA AYKIRILIK UNSURU
➲
Mağdurun rızasına aykırı olarak işlenebilir
➲
Rızanın varlığı hukuka uygunluk sebebidir
SORUŞTURMA-KOVUŞTURMAYAPTIRIM
➲
Takibi şikayete bağlıdır
➲
2 yıldan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılır.
NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI
(TCK.m.102(2)
➲
Vücuda organ veya cisim sokularak
işlenebilir
➲
Penis,parmak,veya yapay herhangibir cisim
olabilir
➲
Sokulan vücut bölgesinin cinsel arzuların
tatmimine elverişli olması gerekir
MANEVİ UNSUR
➲
KASTEN İŞLENEBİLİR
➲
CİNSEL ARZULARI TATMİN GAYESİ
YANINDA
İNTİKAM KISKANÇLIK GİBİ
SAİKLERLEDE İŞLENEBİLİR
SORUŞTURMA-KOVUŞTURMAYAPTIRIM
➲
Kural olarak resen yapılır
➲
Eşler arasında ise zarar gören eşin şikayeti
aranır
➲
7 yıldan 12 yıla kadar hapis ile cezalandırılır
DAHA AĞIR CEZAYI GEREKTİREN
NİTELİKLİ HALLER
➲
➲
➲
➲
Beden ve ruh bakımından kendisini
savunamıyacak kişiye karşı işlenmesi
Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin
sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması
3.derece dahil kan ve kayın hısımlarınca
işlenmesi
Silahla veya birden fazla kişi tarafından
işlenmesi
NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞAN
HALLER
➲
Mağdurun beden ve ruh sağlığının
bozulması
(10 yıldan az olmamak üzere hapis)
➲
Mağdurun bitkisel hayata girmesi veya
ölümü
(Ağırlaştırılmış müebbet hapis)
CİNSEL TACİZ (TCK 105)
(Suçun temel şekli)
➲
➲
➲
➲
➲
➲
Suçun fail ve mağduru herkes olabilir.
Vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen cinsel
davranışlarla işlenebilir
Kasten işlenebilir
Rıza hilafına işlenebilir
Takibi şikayete büğlıdır
3 Aydan 2 yıla kadar hapis ve APC ile
cezalandırılır
NİTELİKLİ CİNSEL TACİZ
➲
➲
➲
Hiyerarşi,, hizmet veya eğitim ve öğretim
İlişkisinden ya da aile İçi İlişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanilmak suretiyle ya
da ayni İşyerinde çalişmanin sağladiği
kolayliktan yararlanilarak işlenmesi
Cinsel taciz sonucunda mağdurun İşi
bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak
zorunda kalmış olması

Benzer belgeler