HD 75 Euro 5 - Hyundai Truck

Transkript

HD 75 Euro 5 - Hyundai Truck
HD 75 Euro 5
HD 75 (140 PS) Standart fiasi
HD 75 Euro 5 Teknik Özellikler
Ölçüler (mm)
3.415
6.170
2.010
2.285
1.120
1.635
4.510
1.665
1.495
736
750
3.775
6.630
2.010
2.285
1.120
1.735
4.810
1.667
1.495
736
750
A¤›rl›klar (kg)
Azami Yüklü A¤›rl›k (AYA)
Araç Bofl A¤›rl›¤›
‹stiap Haddi
Ön Aks Kapasitesi
Arka Aks Kapasitesi
7.500
2.756
4.744
2.900
4.700
7.500
2.830
4.670
2.900
4.700
Motor Özellikleri
Motor Modeli
Motor Tipi
Yak›t Da¤›t›m Sistemi
Emisyon Seviyesi
Silindir Adedi (S›ral›)
Silindir Hacmi (cm3)
D4GA
Turbo Dizel Intercooler
Common Rail
Euro 5
4
3.933
D4GA
Turbo Dizel Intercooler
Common Rail
Euro 5
4
3.933
Motor Performans De¤erleri
Maksimum Güç (PS)
Maksimum Tork (Nm)
Maksimum H›z (km/h)
T›rmanma Kabiliyeti (%)
Arka Dingil Tahvil Oran›
140
392
124
48,0
4,625
160
588
139
47,3
3,727
Lastik Bilgileri ve Da¤›l›m›
Arka Aks
Lastik Ölçüleri
Çift
8,5 x R17,5 - 12PR
Çift
8,5 x R17,5 - 12PR
Vites Kutusu
fianz›man
Manuel, 5 ‹leri - 1 Geri
Manuel, 6 ‹leri - 1 Geri
100
100
Devrilebilir
Devrilebilir
√
√
√
√
220
3415
6170
1635
1495
2010
1665
220
2285
HD 75 (160 PS) Uzun fiasi
1120
3775
6630
1735
1495
2010
1667
Yak›t Tank› Kapasitesi (lt)
Güvenlik, Konfor, ‹ç & D›fl Donan›m Özellikleri
Kabin
• Hidrolik & Ayarlanabilir Direksiyon • Egzost Freni • ABS • Elektronik Devir Saati • Eflya Saklama Gözleri • Renkli Camlar
• Elektrikli Sürücü ve Yolcu Camlar› • Uzaktan Kumandal› Merkezi Kilit Sistemi • Ön Sis Farlar› • Yak›t Su Ayr›flt›r›c›s› • Torpido
Gözü • Günefllikler • Kap› ‹ç Cepleri • Far Ayar Mekanizmas› • Direksiyon Kilidi • Kilitlenebilir Yak›t Deposu Kapa¤› • Yedek
Lastik • Is›tma ve Havaland›rma Ünitesi • Komple ‹ç Giydirme • Bardak Tutacaklar› • Baflüstü Saklama Gözleri • Katlanabilir
Orta Yolcu Koltu¤u • Katlanabilir Orta Yolcu Koltu¤u Arkas› Tepsi • Geri Vites Park Uyar›s› • Radyo-CD-mp3 Çalar
Süspansiyon Sistemi
Ön Viraj Denge Çubu¤u
Arka Viraj Denge Çubu¤u
Fren Sistemi
Ön - Arka
YETK‹L‹ SATICI
HD 75 (160 PS) Uzun fiasi
Dingil Mesafesi
Maksimum Uzunluk
Maksimum Genifllik
Maksimum Yükseklik
Ön Uzunluk
Arka Uzunluk
Faydal› fiasi Uzunlu¤u
Ön ‹z Geniflli¤i
Arka ‹z Geniflli¤i
fiasi Yerden Yüksekli¤i
fiasi Geniflli¤i
2285
1120
HD 75 (140 PS) Standart fiasi
Bu broflürdeki bilgi ve görüntüler, broflür
bas›ld›¤›nda geçerli olan teknik özellikleri esas
al›r. Sunulan ekipmanlar versiyonlara göre
standart veya opsiyoneldir. Broflürde yer alan
baz› foto¤raflar, Türkiye ürün gam›ndaki araçlar›
temsil etmeyebilir. Ürünün sürekli iyilefltirilmesi
politikas› çerçevesinde, her an, teknik özelliklerde,
ekipmanlarda, opsiyon ve renklerde de¤iflikliklere
gidilebilir.
Dönüfl Yar›çap› (mm)
Kampana - Kampana
Kampana - Kampana
Hidrolik, Çift Devreli, Vakum Servo Takviyeli Hidrolik, Çift Devreli, Vakum Servo Takviyeli
6.200
HD 75 Euro 5
7.100
www.hyundaitruck.com.tr
Karsan Pazarlama A.fi.
YOLA, YÜKE MEYDAN OKU!
160 Beygir Güç. 588 Nm Tork. 6 ‹leri Vites.
Ekonomi, performans, konfor ve güvenlik özellikleriyle ticarette baflar›n›z›
garantileyen, tuttu¤unu koparan, çelikten bile¤i olan HD 75, Euro 5 160 PS
yeni motoru ile gücüne güç katt›, klasman›nda liderli¤i ele ald›. HD 75
Euro 5, 6 ileri vitesi, 160 PS gücü ve 588 Nm’lik performans›yla yola ve
yüke meydan okuyor!
500
160
450
150
400
140
350
130
300
120
250
Torque (Nm)
170
110
100
90
60
50
40
HD 75 Euro 5, 588 Nm’lik tork de¤eriyle s›n›f›nda
rakipsiz.
HD 75 Euro 5, en uzun yolculuklarda bile yormayan,
vücudu saran, rahat sürücü ve yan yolcu koltuklar›
ile sadece a¤ır kamyonlarda rastlayabilece¤iniz
süspansiyonlu kabinlerin bir benzeri olan
yar›-süspansiyonlu kabin sistemiyle yolculu¤u
keyfe dönüfltürüyor.
Kabinin tamamını saran kaliteli iç kaplama,
mükemmel ses izolasyonu ve estetik bir görünüm
sa¤lıyor.
80
70
1200
1600
2000
Motor H›z› (RPM)
2400
2800
MOTOR TORK E⁄R‹S‹ (HD 75 160 PS)
170
600
160
550
150
500
140
450
130
400
120
350
Torque (Nm)
Hafiflik ile sa¤lamlı¤ı birlefltiren özel alaflımlı
silindir blo¤u ve yumuflak geçiflli 6 ileri vites
kutusu size yıllar boyu sorunsuz hizmet ederken
uzun periyodik bakım aralıklar› da kâr›n›z› art›racak.
MOTOR TORK E⁄R‹S‹ (HD 75 140 PS)
Power (kw)
Hyundai’nin gelifltirdi¤i, elektronik kontrollü Denso
Common Rail yakıt sistemi ile donat›lan Turbo
Dizel Intercooler Euro 5 motor tork ve beygir gücü
ile s›n›f›nda lider, yakıtta cimri, düflük emisyon
de¤erleriyle de tam bir çevreci.
Power (kw)
HD 75 Standart fiasi
Ticaret zorluklarla dolu. Zaman›nda teslimat için, en zor koflullarda
bile yol alman›z› sa¤layacak; k›vrak ve güçlü bir ifl orta¤ın›z olmal›.
Ekonomi, performans, konfor ve güvenlik özellikleriyle
HD 75 Euro 5, tam size ve iflinize göre!
HD 75 Euro 5’in ahflap görünümlü ön konsolu, her
türlü kiflisel eflyanızı rahatça yerlefltirebilece¤iniz
genifl bafl üstü saklama gözleri, ergonomik kontrol
paneli, katlandı¤ında tepsi ve bardaklık özelli¤i
de sunan orta koltuk yük taflımacılı¤ını konforlu
bir seyir ile birlefltiriyor.
HD 75 Euro 5, standart ve uzun flasi versiyonlar›yla
her türlü ihtiyaca cevap veriyor.
110
100
90
80
70
60
50
Yüksek tork de¤erleriyle en zorlu rampalarda bile
üstün çekifli garanti eden güçlü motor.
40
800
1200
1600
Motor H›z› (RPM)
2000
2400
Modern görünümlü ön farlar
Krom çerçeveli ve petekli yeni ön ›zgara
Yeni Euro 5 motor
Genifl aç›l› kap›lar
6 ileri vites kutusu
HD 75’in yüksek dayanımlı sert flasisi her türlü yükün altından kolayca kalkıyor;
ön / arka viraj denge çubukları ile güvenilir yolculuklar sunuyor.

Benzer belgeler

FRONTERA

FRONTERA ‹çerik bas›l›fl tarihindeki koflullara ba¤l›d›r. Yap›m ve donan›mda de¤ifliklik yapma hakk›m›z mahfuzdur. Burada bas›l› olan renkler, gerçek renklerden farkl›l›k gösterebilir. Burada gösterilmifl olan ...

Detaylı