bu say›da... - Technotoday

Yorumlar

Transkript

bu say›da... - Technotoday
bu say›da...
M A R T
2 0 1 0
26 Devler Arenada
tafl
34 Hoparlörlere
ç›karan kulakl›klar 40 iPad
dosyalar
26
Devler Arenada
Engels, “Bilgi onu kazand›¤›m›z koflullara
ba¤l›d›r” der. Baflar›ya ulaflmak da öyle...
Teknolojiyi bir futbol ligine benzetecek
olursak, baflar›ya koflacak olan teknolojik
cihaz›n bu ligde oynayan cihazlardan farkl›
bir sistemle sahaya ç›kmas› gerekir. Haliyle
ayn› segmentte mücadele eden cihazlar,
farkl› teknolojileri ya da taktikleri kullanarak
rakiplerinden farkl›laflabilirler.
yarat›yor. Windows 7 iflletim sistemi,
kullan›c›lara yeni nesil dizüstü bilgisayarlarla
birlikte sunuluyor. Windows 7’nin Vista’dan
çok daha kullan›c› dostu bir arayüze sahip
olmas›, en dikkat çekici özelli¤i. Ancak yeni
iflletim sisteminin maharetleri bununla s›n›r›
de¤il. Windows 7’nin yeni özellikleri
sayesinde yeni nesil dizüstü bilgisayarlarda
daha önce görmedi¤imiz uygulamalar ve
özellikler görme flans›na sahip olaca¤›z.
34
52
Hoparlörlere tafl ç›karan kulakl›klar
Kulakl›klar, herhangi bir ses kayna¤›ndan
gelen sesleri, d›flar›dan etkilenmeden
dinlemeyi sa¤layan yard›mc› ses araçlar›d›r.
Çevreyi rahats›z etmeden ya da ergonomik
faydalar›yla dinleme keyfi yaflamak isteyenler
için ise, cazip bir mobil cihaz.
40
iPad
Sat›n almak için 10, almamak için 10 neden
iPod ile tafl›nabilir müzik kavram›na yeni bir
bak›fl getiren, iPhone ile ak›ll› telefon
pazar›n›n profilini de¤ifltiren Apple’›n son
sürprizi iPad oldu..
Robot Teknolojiler
2000’li y›llar›n bafl›nda robotlar›n dünyay›
kontrol alt›nda tuttu¤u, insanlar›n köleye
dönüfltü¤ü ve yeni bir yönetim sisteminin
oluflaca¤›n› iddia eden 19’uncu yüzy›l
bilimkurgu yazarlar›n›n öngörülerinin tam
olarak gerçekleflti¤i söylenemez. Ancak çok
yak›n bir zamanda inorganik ak›ll›
sistemlerin dünya üzerinde önemli bir güce
sahip olaca¤› flimdiden belli oldu. Bilim ve
teknik alan›ndaki inan›lmaz geliflmeler, uzay
araflt›rmalar›, askeri teknolojik çal›flmalar ve
tüketici elektroni¤i piyasas›ndaki
geliflmelerin tamam›n›n birleflti¤i ortak bir
kesiflim noktas› var: Robot üretimi.
44
Windows 7
Yeni iflletim sistemi dizüstünde devrim
inceleme
Firmalar›n vitrine yeni ç›kard›klar› ürünleri
performans, kullan›m kolayl›¤› ve tasar›m
kriterlerine göre mercek alt›na ald›k.
• BlackBerry Bold 9700 • Toshiba Camileo P30 • Western Digital My Book Elite 2TB
• HP ProBook 5310M • Dell Studio 15 • Canon imageFORMULA P–150 • Creative ZEN MX
• SAMSUNG Omnia II i8000
öne ç›kanlar
• HP Touchsmart • HTC • The Famous Grouse
• Levi’s Eyewear • Samsung M5650 • Toshiba
JournE Touch • Kaspersky Lab • Casio Z280
• AMD • Crea Ultra Slim Serisi • Epson
• PNY Quadro • LG GU285 • Olympus FE-4000
• Vestel • Red Bull • Sony EyePet
daha baflka...
Panasonic 3D Ev Sinemas›na Odakland›