zamana yenilmeyen tek şey, emektir

Transkript

zamana yenilmeyen tek şey, emektir
201112
Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa,
tam bir hayata sahip olamaz.
ay
ul Gün m Bakanı
r
ğ
u
t
r
iz
E
ve Tur
büyük
an ve
ık
ç
e
rinden
n
rkezle
rda ö
e
la
ıl
m
y
t
a
n
so
ve san
ılının
yanın
, turizm mına 1995 y
ve dün
ih
lya
r
in
a
t
iz
r,
m
a
ü
ş
n Anta
lt
a
a
ü
y
Ülke
y
k
t
a
la
n
ş
n
a
a
a
n
s
b
a
e,
ak
kaz
yurt
ilimizd
sı olar
önem
ugüne
ntalya
rkestra
b
A
O
ri
n
n
a
a
la
d
d
şun
onserle
biri o
bir O
şarılı k
ı kurulu
yında
s
a
a
a
b
r
n
i
t
e
a
s
r
iğ
ir
le
tird
Haz
i Orke
niş kitle
çekleş
Senfon
aha ge
r
da ger
d
le
ın
v
in
ış
Devlet
e
r
d
iğ
li gö
müz
m
li
e yurt
e
s
v
e
n
e
s
ö
k
d
da
için
i ile ço
ılmasın
inlikler
ınlaştır
g
y
ve etk
a
y
n
ası ve
n gele
tanıtılm
liğinde
in
r
.
e
ir
t
d
iş
m
ra’’
zün
üstlen
ürümü
ygun ic
slına u
ve kült
a
larını
iz
a
e
v
im
m
çalış
tarih
tırma
;
r
ş
e
ız
a
r
iğ
m
a
d
‘’
a
r
irçok
üm
ı ile
Orkest
inde b
ini ve t
kış açıs
r
iğ
a
z
le
b
t
ü
e
lı
y
m
li
tı
deki
kapsam yenilikçi faa
daş ba
lkemiz
ğ
ü
a
ç
ın
t
,
li
a
lı
s
a
an
se
ya day
n, çok
ış, bu s
andır.
yürüte
za atm
rımızd
le
la
k
im
li
m
a
u
iz
y
r
tit
li icra
alan ku
nitelik
kültür
t altına
a
üstün
in
m
ğu ilin
e
t
u
i
d
n
in
ğ
lu
kazanç
ı, bu
gelece
etli bir
estras
k
m
r
i ilgi
ıy
O
k
i
sterdiğ
eğer,
enfon
ö
d
S
g
t
ir
e
b
le
r
v
li
le
m
a De
konser
in öne
esidir.
Antaly
österg
şamı iç
verlerin
a
g
e
s
y
t
ir
t
a
b
a
n
ilir
sa
ve san
güven
talyalı
bunun
tur. An
a
d
olan
olmuş
ım
katıl
an biri
d
lı
r
ın
a
r
r
la
ik
tüm
ıtaş
ve ist
ek için
ün yap
z
m
ü
le
m
in
ü
d
la
ltür
kten
yorum
t etme
üzik kü
e
ir
v
m
b
a
ı
ş
ıl
d
a
r
e
a
Çağd
iği baş
serlerin
li müz
ın kon
ız
m
a
r
çokses
t
es
ızı Ork
halkım
arım.
y
üm
u
d
k
diler, t
mutlulu
şarılar
a
b
a
ımız
.
atçılar
unarım
rle san
le
arımı s
is
ıl
h
g
y
a
Bu
s
re
everle
sanats
ltür
T.C. Kü
ürlüğü çığı
el Müd
p
ar Gen Sezonu Kita
tl
a
n
a
S
r
l
ı Güze -2012 Konse
ğ
lı
n
a
k
Ba
2011
lya
Turizm i Orkestrası
zi, Anta
n
ltür ve
ü
Merke
ğ
r
T.C. Kü Devlet Senfo
ü
ü
rl
lt
ü
ü
d
a
ası Mü rkı, Antalya K
Antaly
Orkestr
Pa
enfoni türk Kültür
S
t
32
le
v
v.tr
, Ata
38 52
a De
foni.go
Antaly bancı Bulvarı aks : 0.242 2
lyasen
ta
F
a
n
S
a
3
52 3
Sakıp
• [email protected]
niz
42 238
gov.tr
ğur De
Tel : 0.2 lyasenfoni.
üner, U
G
ın
ta
n
g
y
a
www.a
le, F. S
Edeba
lü, Anıl
rulu
ö
u
rg
K
e
k
m
Yöneti ınar, Efdal Te
zp
. Şti.
Adil Ö
ic. Ltd
edya T , Antalya
a
M
m
e
la
v
u
0
ve Uyg
Reklam
1 0720
Tasarım örsel İletişim Blok Kat:1 D:1 3
G
11
C
ir
0
7
b
ri
13
:8
3
o
ik
F
N
42
Bulvarı 113 Faks 0.2
ir.com
Perge
@fikrib
311 0
ta
2
s
4
o
.2
p
0
•
m
Tel
o
.c
ir
krib
www.fi
talya
011, An
Ekim 2
allıel
Ş
Orhan
a Dev
Antaly
rler;
ikseve
z
gili Mü
ba Sev
efi
sı Ş
rkestra
foni O
let Sen
ında
kapsam ız
u
n
o
z
Merha
e
lacağ
ser s
de 21.
likte o
12 kon
ir
0
b
2
r
1
a
1
ylense
r
0
ö
k
s
2
e
t
ta
y
a
d
la
la
ram
lamak
a ko
Bu yıl
ir prog yince aslınd kez daha tın
n
b
i
e
t
n
iş
e
ir
çm
de
yepy
rçeği b ar olarak ge
011 yılı
e
2
.
g
le
z
r
u
ıl
sizle
natç
sanın
uğum
izler sa ir ve yine in onser
da old
a
Yüzyıl lerimizde. B
k
d
e
il
a
eser
amın
ce
düşün ze insan yaş miş bir çok için.
ü
r
iril
günüm vücuda get ruyoruz sizle
e
u
il
t
ı
ş
ekten
lu
m
a
o
ilh
ızı
a gerç a.
ım
n
r
a
la
s
in
m
ğ
akt
progra
ımız ça
aşatm
yaşadığ tecrübeler y
ası
n
a
m
ş
u
a ula
adığı
ın
rsek ş
ü
ız
su
m
n
t
h
ü
a
ş
ş
ya
Dü
doğru
e ışık
nce hiç in neredeys ığımız, daha gi ile
ö
a
h
a
d
im
bil
ald
reksiz
le iletiş
izden
ekli, ge u... İnsanoğlu i
Özellik nda çevrem
r
e
g
k
ya
ek
ruh
ir ço
ile; bir
ha önc
ımız b e olan insan
işti da
kaldığ
m
d
z
e
in
u
r
m
iç
a
e
m
a gir
yüklem
k altın
bir çok dar fazla yü
ka
zik.
avi mü ı
hiç bu .
d
e
t
l
e
z
da
aynağ
n gü
çağlar
ısına e e dinlence k
k
s
a
b
bu ruh onsuz şifa v
ışında
da da
s
üzik d emez.
m
ir
Bir yan z için bence
b
u
kaliteli
etki ed in kalbine
r
Ruhum labildiğince a doğrudan
r bizle
O
n
.
ruhu
elodile i bırakır.
n
müzik
m
a
s
n
in
e
k
şey
den gir
i bir et i takılmış
hiç bir
ızın için da mucizev
d
ım
lo
r
e
la
m
k
a
yiciler
Kula
a bir
ve or
ik
ir
r
a
iş
ili dinle
r
h
g
e
ız
a
v
a
d
e
n
s
ız
u
a
h
ru
aldığım
and
aklım
aruz k
.
İşte o
ir
m
kmışız
.
t
a
a
t
iz
iş
b
k
s
m
k
a
ir
il
B
gere
çalm
k ed
li
o
n
k
y
a
e
d
r
n
a
e
a
a
durm
ları, g
arafınd ramayız am
zorluk
elodi t
va
künü
n
ü
a
y
hayatın tres vs. o m
m
if
t
a
z
ga
r, s
a çoğu
tüm ne
bilgile
n farkın lodi hayatın
u
n
u
b
Belki
bir me
lun ki
emin o
labilir.
i de en
zdan a
u
n
n belk pis yatan
u
u
h
z
ru
u
m
n ha
ruhu
e zate
idir ve
d
n
in
izim
a
s
s
e
f
in
ka
et
in de b
Bu gay tiyacıdır. Ten
için, siz di mutlaka
k
e
m
ih
il
lo
büyük
atlatab ğınız bir me
zu rah
a
u
c
la
m
a
u
h
n
ru
de
lerimiz
konser
.
eği ile..
vardır.
onu dil
z
e
s
r
e
ir kons
e iyi b
iz
in
p
e
H
ar
zpın
Adil Ö
üdürü
sı M
rkestra
nfoni O
t Se
a Devle
Antaly
canla
ü heye
k
n
a
ü
g
Antaly
da ilk
şayan
zonun
a
e
y
s
a
u
d
t
n
a
n
n
ğu
nu
012 sa
t sezo
mutlulu
2011-2
ni sana
e
lmanın
ilir.
y
o
ğ
ı,
a
e
s
d
ız
gıyla
kestra
y
r
a
karşın
s
O
i
e
n
nd
Senfo
ın önü
Devlet
cek
ostların
d
i
c
ir
m ede
y
k deva
a
tüm se
r
a
t
r
ri
i, a
onserle
ileceğ
üzesi k
icra ed
sik
M
in
la
r
a
k
le
ly
k
Anta
ramız
t
i,
s
Yine il
r
e
le
k
r
r
e
eo
kons
ılması
erleri il
eğitim
ınlaştır
t kons
g
n
y
e
a
k
meye
y
ik
e getir
ası ve
ve ant
in
m
r
in ne
ıl
e
ş
y
la
viyesin
eyde
in an
e
z
s
iğ
ü
t
z
d
a
ü
t
n
m
an
n üs
e sa
e katıl
nunu e
rkiye’d
lerimiz
r
misyo
dir. Tü
e
an
e
s
t
ş
n
k
la
o
e
uk
pay
etm
lduğun
r ile de
o
gayret
le
a
r
e
ıd
i
v
r
in
tse
yuka
en iyis
e sana
kadar
ımı için
natçı v
ıt
a
n
s
a
ı
t
c
n
izin
yaba
ülkem
ramız
ir.
d
e
t
orkest
k
an siz
tirme
ş
le
k
akmay
e
ır
b
gerç
ız
ı
yaln
ılarımız
aman
e sayg
içbir z
v
sanat
i
h
ı
g
ir
v
ız
b
e
ram
ıza s
dolu
e
ım
ş
r
e
la
Orkest
n
t
os
ve
ever d
utluluk
sanats
zur, m
u
h
,
k
lı
ağ
iletir, s
.
dilerim
n
o
sez u
Baka
el San
Turizm
ğı Güz
lı
e
n
v
a
r
k
ü
a
B
ült
• T.C. K ür ve Turizm
ült
K
lüğü
.
.C
T
•
Müdür
aliliği
m
V
iz
r
a
u
ly
T
e
• Anta
ültür v
diyesi
lya İl K
ir Bele
h
e
ş
k
• Anta
ü
y
lya Bü
• Anta
diyesi
le
e
B
z
e
p
e
diyesi
K
•
şa Bele
a
p
t
a
si
r
• Mu
lediye
altı Be
a
y
n
i
o
•K
diyes
Odası
ği
ya Bele t ve Sanayi
n
la
Derne
A
•
icare
amları
T
d
a
a
ı
s
İş
ly
a
a
ve
estr
• Ant
nayici
ni Ork
lya Sa
ı Senfo
ğ
rası
lı
t
n
s
• Anta
a
e
k
k
ni Or
urbaş
o
h
f
n
m
e
u
S
•C
trası
vlet
bul De enfoni Orkes estrası
n
a
t
İs
•
S
rk
Devlet
nfoni O
strası
• İzmir
vlet Se
i Orke
e
n
D
o
f
a
n
v
e
o
r
S
u
t
k
le
u
•Ç
osu
e Dev
ürlüğü
sli Kor
a Bölg
i.
Çokse
si Müd
• Burs
t
le
le
a
Ltd. Şt
v
B
e
ra D
era ve
Medya
p
e
v
O
t
• Anka
m
vle
ekla
lya De
tişim R
• Anta
rsel İle
ö
G
ir
tel
.
• Fikrib
ach Ho
ret A.Ş
pol Be
e Tica
v
i
y
a
• Acro
n
a
Ağaç S at
• AGT
ah
y
e
S
s
es
• Expr
e
f
rin Ca
• Bale
tesi
h Gaze esi
a
• Sab
azet
iyet G
tesi
• Hürr
t Gaze
huriye
m
u
C
•
etesi
et Gaz
• Milliy
r Aydın
f Serda
Fotoğra
201112
rlüğü
olayı
ı Müdü kılarından d
s
a
r
t
s
i Orke
ına kat
Senfon u çalışmalar
t
le
v
e
on
aD
Antaly 2 Konser sez
1
;
0
r
2
2011i suna
ürlüğü
ürlerin
el Müd
n
e
G
teşekk
ı
r
nlığ
atla
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası & İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu “Senfonik Mehter„
16 Eylül 2011, Aspendos Antik Tiyatro
seri
ılış Kon
k
i
n
o
f
n
Se
r
e
t
h
e
M
Aç
Sezon
si
e
z
ü
M
a
Antaly i
ler
r
e
s
n
o
K
n
o
h
s
l
l
e
Mend
n
e
v
o
h
t
& Bee
1:00
2011, 2
ım
s
a
K
10
Salonu
endos
p
s
A
,
AKM
0:00
2011, 2
7 Ekim
esi
a Müz
Antaly
ristia
21:00
l 2011,
atro
16 Eylü
ntikTiy
A
s
o
d
Aspen
21:00
l 2011,
lü
y
E
7
1
Önü
, Şelale
Alanya
llıel
han Şa
Şef Or
ağrı
rkan Ç
e
S
t
e
Klarn
üziği
Türk M
i
ih
r
a
ul T
nseri
İstanb
rtak ko
o
u
ğ
Toplulu
Film m
inden
üzikler
llıel
han Şa
Şef Or
o
n Delis
Şef Ch
k’ü
Atatür
eri
s
n
o
K
Anma
ler
seçme
0:00
2011, 2
21 Ekim
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
hl
tor Pu
lu
Şef Vic
Ganioğ
Toğrul
n
a
m
Ke
hn
delsso
F. Men
rtosu
Konçe
n
a
m
e
K
oven
Beeth
L. van
i No.8
Senfon
ka
tür
M. Glin
a Uver
Ludmil
e
v
n
Rusla
Vokaliz
ngo
a
T
n
i
t
Arjan
ga
n
o
l
i
M
&
Mozart vski
o
k
y
a
Ç
&
, 20:00
k 2012
a
c
O
13
Salonu
endos
p
s
A
,
AKM
0
1, 20:0
lık 201
lonu
23 Ara
a
S
ndos
e
p
s
A
AKM,
üneis
de
oul Gr
üzelza
Şef Ra
t Adıg
a
r
u
M
Piyano
llıel
han Şa
r
O
f
e
Ş
r Alp
uş
Gökçe
t Durm
Tenor
x Umu
o
b
t
a
& Be
Tenor
Ünal
Cengiz
n
o
it
r
n
Ba
a Güle
n Tolg
Barito
a
Tıkn z
ehmet
M
s
a
B
t
Mozar
o.20
W. A.
rtosu N
e
ç
n
o
K
Piyano
i
ykovsk
P. İ. Ça
i No.6
Senfon
, 20:00
k 2012
a
nu
c
O
6
os Salo
spend
A
,
M
AK
, 20:00
k 2012
7 Oca
Alanya
pe
anç Te
yeno
Şef Kıv
rdo Mo
a
ic
R
r
Gita
ağlam
zgür S
Gitar Ö
ssa
neon
ttisste
Bando
ava Ba
t
s
u
G
Carlos
Fotoğraf Serdar Aydın
&
v
e
fi
o
k
Pro
Liszt
:00
012, 20
2
k
a
c
20 O
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
v
Kerimo
hrettin
a
F
f
r
e
a
Ş
Kasp
Pavel
Piyano
.1
osu No
onçert
K
o
n
a
i
t Piy
Senfon
F. Lisz
Klasik
v
e
fi
o
S. Prok
&
r
h
o
p
S
hn
o
s
s
l
e
Mend
i
d
l
a
v
i
V
:00
012, 20
2
k
a
c
27 O
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
0
2, 20:0
ak 201
28 Oc
Alanya
Brett
athan
n
o
J
f
Şe
şkın
Cihat A
Keman
r
e
l
k
i
s
Kla
, 20:00
t 2012
3 Şuba
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
azıcı
ahim Y
r
t
İb
f
e
Ş
Quarte
orusan
B
t
s
li
So
ıvrak
Esen K
Keman
ızılay
Olgu K
n
a
m
Ke
ltun
Efdal A
ağ
Viyola
ağ Erç
nsel Ç
lo
o
iy
V
r
evsimle
aldi M
A. Viv
0
2, 20:0
at 201
b
u
Ş
10
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
u
çertos
Kon
uartet
K
r
h
o
p
L.S
hn
delsso
)
F. Men
(İskoç
i No.3
Senfon
aşlıçam
üven Y
G
in
m
Şef E
ysev
u
akan A
H
r
o
m Kur
n
Te
u Büke
c
r
u
B
no
Sopra
r
e
l
i
l
s
e
Nef ı
s
a
t
f
a
H
&
g
e
i
r
G
i
k
s
v
o
Çayk
, 20:00
t 2012
a
b
u
Ş
17
Salonu
endos
p
s
A
,
AKM
0:00
2012, 2
t
a
b
u
24 Ş
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
roe
ri Mun
s Olivie
le
r
a
h
Şef C
Onay
Gülsin
o
n
a
Piy
gen
on
den Bil
Şef Er
homps
mes T
a
J
t
e
Tromp
fare
rtosu
Konçe
o
n
a
iy
ieg P
ic Fan
limp
ams O
illi
John W
isch
stakovWalze
o
h
c
S
D.
conde
iloso
The Se
sia Jub
a
t
n
a
n F
erman
et ve
Arno H
Trompası için
lo
o
S
r
ennan
Orkest
Kent Kli Çalgılar
s
e
Nef
’s
Sonat
ductor
er Con
h
c
a
b
r
e
M.Sch e
ie
Fanfar
Fantas
vische
la
S
e
öhn
Carl H
otten
ijnsch day Party
L
n
a
h
H.v
i’s Birt
Rossin
nce
eler
al Eğle
X.Lech Filou Müzik
Grand
E. Gr
ki Slav
ykovs
P. İ. Ça
&
i
k
s
v
o
Çayk
Dvorak
&
n
i
k
r
E
n
e
v
o
h
t
Bee
Marşı
ki
ykovs
P. İ. Ça
yosu
Kapriç
n
a
ly
a
İt
, 20:00
rt 2012
09 Ma
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
0:00
2012, 2
2 Mart
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
roe
ri Mun
s Olivie
le
r
a
h
kkaya
Şef C
n Büyü
la
s
r
A
Keman
llıel
han Şa
Şef Or
Ulucan
Özcan
n
a
m
Ke
U. C.
u
çertos
an Kon
m
e
K
Erkin
o.5
foni N
n Sen
ethove
e
B
n
a
L. v
ki
ykovs
P. İ. Ça
rtosu
Konçe
Keman
rak
A. Dvo
i No.9
Senfon
Fotoğraf Serdar Aydın
i
in
ehitler
kale Ş
k
a
n
a
Ç
ri
Konse
Anma
i
k
s
v
o
k
Çay
, 20:00
t 2012
lonu
16 Mar
dos Sa
n
e
p
s
A
AKM,
n Tao
Şef Fa
Fan
Cong
Piyano
ki
ykovs
o.1
P. İ. Ça
rtosu N
Konçe
o
n
a
Piy
ki
ykovs
P. İ. Ça
i No.5
Senfon
s&
n
e
a
S
Saint
zt
s
i
L
&
Enescu
, 20:00
rt 2012
23 Ma
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
çkin
zih Se
Şef Ne
Büke
Burçin
o
n
a
Piy
scu
G. Ene
odisi
n Raps
e
m
o
R
t
F. Lizs
isi No.1
apsod
R
r
a
c
Ma
rkin
U. C. E
çeler
Köçek
&
s
m
h
a
Br
t
r
e
b
u
h
Sc
, 20:00
rt 2012
30 Ma
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
v
Kerimo
hrettin
a
F
f
arkov
e
M
Ş
ander
x
le
A
Keman
ms
J. Brah
rtosu
Konçe
n
a
m
e
K
ubert
F. Sch
i No.4
Senfon
&
n
e
v
o
h
Beet
v
o
n
u
z
Gla
, 20:00
n 2012
6 Nisa
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
ner
us Ler
Şef Lin
oo Kim
Eung S
n
a
m
Ke
zunov
A. Gla
rtosu
Konçe
Keman
oven
Beeth
L. van
i No.4
Senfon
seri
an Kon
sky &
Stravin ssorgsky
Mu
Lalo &
, 20:00
n 2012
a
is
N
13
Salonu
endos
p
s
A
,
AKM
irolli
tonio P
oo Shim
Şef An
Joan H
l
e
s
n
Viyolo
vinsky
I. Stra
i
şu Suit
Ateşku
23 Nis
o&
g
i
r
d
o
R
vel
a
R
&
la
De Fal
Latin i
Senfon
z
z
a
J
&
Pop ri
Konse
, 20:00
n 2012
a
is
N
20
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
irolli
tonio P
Şef An
Koca
şegül
y
A
r
a
Git
Falla
it 1
M. de
pka Sü
şeli Şa
ö
K
ç
Ü
su
E. Lalo
nçerto
sel Ko
n
lo
o
Viy
rigo
J. Rod
osu
onçert
Gitar K
ky
ssorgs
M. Mu
lolar
en tab
id
g
r
e
Bir s
ro
el Bole
M. Rav
0
2, 20:0
an 201
is
N
7
2
Salonu
endos
p
s
A
,
AKM
nsel
n Orçu
u
ç
r
O
Şef
arlıel
Ayça V
Vokal
unt
Banu K
n
Vokal
t Akgü
Cüney
Vokal
rsoy
Emir E
Piyano
lit
lem Pe
Bas Ey
Öktem
Volkan
l
u
v
a
D
Çakır
n Tunç
o
y
s
ü
k
Per
, 20:00
ıs 2012
y
a
M
4
Salonu
endos
p
s
A
,
AKM
iş
lga Tav
Şef To
Kahya
Aydın
Vokal
ürsoy
Sibel G
Vokal
üneş
Uğur G
le
Piyano
Edeba
as Anıl
b
a
r
t
n
Ko
Seçkin
Erhan
Davul
Bilgin
t Tolga
e
p
k
m
o
Tr
Altıno
Serkan
n
o
f
a
s
Sak
Bahar ri
Konse
ıs
19 May
nma,
A
ü
’
k
yramı
a
B
r
Atatür
o
p
k ve S
Gençli
ri
Konse
0:00
2012, 2
ıs
y
a
18 M
alonu
ndos S
e
p
s
A
AKM,
0
, 20:0
ıs 2012
19 May
Alanya
0:00
2012, 2
ıs
y
a
11 M
Salonu
endos
p
s
A
,
AKM
llıel
han Şa
y Kayış
Şef Or
Tunca
l
a
k
o
on, V
Tromb
llıel
han Şa
Şef Or
2
1
0
2
1
1
20
Şefler
lli
io Piro
roe
Anton
ri Mun
ie
v
li
O
s
Charle
o
n Delis
ia
t
Chris
aşlıçam
üven Y
G
in
Em
Bilgen
Erden
ov
in Kerim
t
t
e
r
h
Fa
o
Fan Ta
Yazıcı
İbrahim
tt
an Bre
Jonath
Tepe
Kıvanç
Lerner
Linus
Seçkin
Nezih
sel
Orçun
Orçun
Şallıel
Orhan
is
Grune
Raoul
Taviş
Tolga
Puhl
Victor
2
1
0
2
1
1
20
r
e
l
t
s
i
l
So
ano)
ay (Piy
n
O
in
nor)
Güls
ev (Te
s
y
pet)
)
A
n
a
n
em
(Trom
aka
K
n
H
(
o
v
s
o
p
k
r
Thom
nsel)
s)
der Ma
James
(Viyolo
ntraba
Alexan
o
im
h
K
(
S
oo
ebale
eman)
Joan H
(Bas)
Anıl Ed
aya (K
o)
k
k
Tıknaz
ü
t
y
e
ü
(Piyan
B
m
h
e
n
e
d
a
M
l)
lz
a
Arsla
e
Vok
dıgüz
arlıel (
n)
urat A
)
r
M
o
n
Ayça V
e
(Kema
T
y
(
a
a
ıl
y
ız
h
n)
Ka
Olgu K
(Kema
itar)
Aydın
n
G
(
a
c
a
c
lu
U
ül Ko
ar)
Özcan
Ayşeg
m (Git
okal)
la
)
V
ğ
o
(
a
n
t
S
a
n
r
u
Özgür
iyano)
u (Sop
Banu K
m Kur
spar (P
e
a
k
K
ü
l
B
e
)
Gitar)
Pav
Burcu
yena (
Piyano
o
(
)
M
e
a
k
s
o
ü
s
d
B
te
ksafon
Ricar
Burçin
Battiss
ok (Sa
a
ın
v
lt
a
t
A
s
Gu
rnet)
Serkan
Carlos
rı (Kla
ğ
)
a
n
Ç
o
e
n
n
e
Serka
okal)
iton)
(Band
okal)
rsoy (V
al (Bar
ü
n
G
Ü
l
bon, V
e
iz
m
ib
)
o
S
n
r
a
T
Ceng
(
em
Kayış
şkın (K
yon)
l)
uncay
a
T
k
o
Cihat A
V
Perküs
(
n
ü
ır
k
g
a
k
an)
tA
Tunç Ç
lu (Kem
o)
Cüney
n
ğ
a
io
iy
n
P
a
G
Fan (
pet)
Toğrul
Cong
ola)
(Trom
iy
in
V
(
g
il
ğ
B
rça
)
Tolga
ariton)
Çağ E
(Viyola
ven (B
ü
n
u
G
lt
a
A
no)
Tolg
Efdal
iyano)
ş (Piya
P
e
(
n
y
ü
o
G
s
r
Uğur
Tenor)
vul)
Emin E
rmuş (
in (Da
u
k
ç
D
e
t
)
S
u
n
avul)
Um
Erhan
(Kema
em (D
t
im
k
K
Ö
o
n
o
Volka
an)
Eung S
k (Kem
a
r
ıv
)
K
r
Esen
as Gita
elit (B
P
m
le
)
Ey
(Tenor
lp
A
r
e
Gökç
ıları
ç
t
a
n
a
ra S
Orkest
Şef
Şallıel
Orhan
ısı
rdımc
dner
Şef Ya
dil Gar
z
Ö
a
ık
A. Sıd
an
1. Kem
lü
ekergö
Efdal T
l
Karta
Semih
Sezer
İbrahim
gın
Mine Il
zpınar
Adil Ö
ik
n Ged
D. Oza
r
e
n
t Gü
Leven
ıver
r
n
e Ta
J. Özg
onel
Flüt
lü**
Elagöz
Ender
ğulları
yramo
a
B
a
Lely
Ağlaç
et Can
Mehm
rı
oğulla
Obua
Bayram
m
r
a
a
r
t
y
Ba
ayrak
Yeliz B
Bihter
üven
Pelin G
an
2. Kem
ingü
m Met
le
z
F. Ö
Türeli
Deniz
t Yalaz
Leven
Gökay
Beste
et
Klarin
soy
Elif Ak
eniz
Uğur D
rı*
Viyola
oğulla
ayram
B
en
r
in
r
ö
s
Ne
n İşg
arguta
S
l
a
d
Ay
cı
en Kar
F. Des
ürcan
Eray G
Yalaz
Sevinç
nsel
Viyolo
*
Atakır
Şafak
Ulutaş
Bahar
Akça
Erdem
üksel
İrem Y
bas
Kontra
Karcı*
k
Bura
debale
Anıl E
p Şefi
ı
** Gru
rdımcıs
Şef Ya
ru
*G p
Fagot
gin
cun Bil
Akça A
Korno
uvan
t Raht
Ahme
et
Tromp
Sevinç
Engin
tür
Gönen
Doruk
on
Tromb
dar
ak Bay
r
u
A. B
ay
ta Kırb
C. Yek
ılar
lı Çalg
Vurma
er
ın Gün
F. Sayg
ng
ç Türü
S. Tun
n
er Erte
R. Yen
Notist
n
Atama
Özgür
ers
İdari P
Müdür
pınar
z
Adil Ö
cısı
Yardım
r
ü
d
ü
M
gölü
eker
Efdal T
rlar
Memu
rt
Bozku
Bayram
r
la
Çağ
Suzan
an
Akdoğ
n
ü
Gülg
Baktır
uncay
Hakan
dem T
r
E
a
Fatm
Genç
Esma
Sahne
lisi
Görev
an
t Okud
Ahme
fikribir.com
Müziğin ışıltısını saçan yetenekli ellere
bu yıl da başarılı bir konser sezonu dileriz
zamana yenilmeyen
tek şey, emektir...
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’na
yeni konser sezonunda başarılar dileriz...
2011-2012 Konser sezonunda
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’na
başarılar dileriz.
antalyasenfoni.gov.tr
antalyasenfoni.gov.tr
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası
Ministry of Culture and Tourism
General Directorate of Fine Arts
Antalya State Symphony Orchestra
Sakıp Sabancı Bulvarı, Atatürk Kültür Parkı
Antalya Kültür Merkezi, Antalya, Türkiye
T +90.242 238 5233
F +90.242 238 5232
[email protected]
www.antalyasenfoni.gov.tr

Benzer belgeler