Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hiz. Üretenler Derneği

Transkript

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hiz. Üretenler Derneği
TÜRKĠYE LOJĠSTĠK PERSPEKTĠFĠNDE
“HATAY”
Cavit UĞUR
UTĠKAD Genel Müdürü
SUNUġ
 UTİKAD
 Türkiye Lojistik Sektörü 2011
 Hatay : Lojistik Olanaklar
2
UTĠKAD
3
UTĠKAD
 Ülkemiz Lojistik Sektörünün En Büyük Temsilcisi olan STK
 400’e varan üye firma ile 50.000’e ulaşan doğrudan personel istihdamı
 Türkiye’de:
•
•
•
•
Hava yolu taşımacılığının % 95’i
Kara yolu taşımacılığının % 73’ü
Deniz yolu taşımacılığının % 60’ı
Demir yolu taşımacılığının % 20’si
UTİKAD üyeleri tarafından organize ediliyor.
4
UTĠKAD’IN AMAÇLARI
 Dünya standartları
 Sektörel eğitim
 Mesleki temsil
 Sektörün yurt dışında temsili
(FIATA – CLECAT – ECOLPAF)
5
UTĠKAD ÇALIġMA GRUPLARI
 Deniz yolu Çalışma Grubu
 Hava yolu Çalışma Grubu
 Kombine Taşımacılık ve Demir yolu Çalışma Grubu
 Gümrük Çalışma Grubu
 Genç Forwarder Çalışma Grubu
 Eğitim, Tanıtım, Üye İlişkileri ve Sosyal Sorumluluk
Proje İhtisas Çalışma Grubu
6
SEKTÖR TEMSĠLĠ – YURT ĠÇĠ
SEKTÖR TEMSĠLĠ – YURT DIġI
UTĠKAD ORGANĠZASYONLARI
 1999: Balkan Kongresi, İstanbul
 2002: FIATA Dünya Kongresi, İstanbul
 2011: 10.Güneydoğu Avrupa Freight Forwarderlar ve
Lojistik Operatörleri Kongresi, İstanbul
 2016: FIATA Dünya Kongresi, İstanbul
9
ULUSLARARASI ĠġBĠRLĠKLERĠ
 2011: ECOLPAF – Çok Uluslu
 2012: ATEIA OLT – Barselona
 2012: LINEKA – Litvanya
10
TÜRKĠYE LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ 2011
11
RAKAMLARLA TÜRKĠYE LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ
Firma Sayısı
İstihdam Sayısı
Sektör Büyüklüğü
GSYH Payı
Kamu Yatırımları İçindeki Oranı
12
DIġ TĠCARETTE TAġIMA TÜRLERĠNĠN PAYI
* 2011 Yılı (Değer Üzerinden)
13
LOJĠSTĠK PERFORMANS ENDEKSĠ 2012
“Türkiye’nin Lojistik Performansı Yükseliyor”
TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI
 Lojistik Master Plan Strateji Belgesi
 Lojistik Master Plan
15
“LOJĠSTĠK KANUNU”
TCDD LOJĠSTĠK MERKEZLERĠ
“ Türkiye’de 19 adet Lojistik Merkez kurulması planlanıyor”
16
KÜRESEL LOJĠSTĠK ÜS: TÜRKĠYE
Kars-Tiflis Bakü
Demir yolu Projesi
BALO Projesi
Samsun-Kavkaz Tren
Ferisi
TRACECA
Poti
Varna
Mersin
17
Marmaray Projesi
Viking Treni
Uzak Doğu Asya
KÜRESEL LOJĠSTĠK ÜS: TÜRKĠYE
Urumqi
Ala Shankau
Kuche
Orta ve Kuzey Asya
Samsun-Kavkaz
Avrupa
ÇİN
Korla
Kashgar
Kars-Tiflis-Bakü
Marmaray
Kars-Nahçivan-İran
Van Gölü Geçişi
Kurtalan- Nusaybin-Irak
Tekirdağ-Muratlı
Güney Doğu Asya
Kuzey Afrika
Ortadoğu
Ülkemizdeki projelerin tamamlanmasıyla
Türkiye “Küresel Lojistik Üs” olma iddiasını güçlendirecektir
18
HATAY: LOJĠSTĠK OLANAKLAR
19
EKONOMĠ
Ekonomik Hayata Hakim Sektörler:
En Fazla Ġhraç Edilen Ürünler:
 Tarım
 Çelik
 Sanayi
 Yaş Sebze - Meyve
 Ticaret
 Ulaştırma
 İnşaat
20
KARA YOLU
 Yaş sebze - meyve taşımacılığı
 Uluslararası soğutmalı kara taşımacılığı
 En önemli ticari partnerler: Ortadoğu Ülkeleri
 Suriye’de yaşanan siyasi olaylar sonucu kara yolu taşımacılığı azaldı
21
KUZEY – GÜNEY KORĠDORU
“ Akdeniz ve Karadeniz birbirine bağlanıyor ”
 Toplam 18 Karayolu Güzergahı ile;

Akdeniz ile Karadeniz Orta Anadolu'ya

Akdeniz ile Karadeniz limanlarını birbirine bağlanacak
 Avrupa – Asya – Orta Doğu arasındaki yük hareketliliği hızlanacak
22
DENĠZYOLU - Konteyner Elleçlemesi 2007-2011
“Ġskenderun’un iĢlem hacmi artıyor”
Ġskenderun, Akdeniz,Türkiye KarĢılaĢtırması
Türkiye 2011 Yılı Toplam :
7.000.000
6.000.000
70.381.257 Ton Konteyner
5.000.000
TEU
4.000.000
3.000.000
Hatay 2011 Yılı Toplam:
2.000.000
1.000.000
0
İskenderun TEU
2007
476
2008
95
2009
44
2010
721
2011
25.564
Akdeniz TEU
862.873
940.016
905.685
1.141.510
1.317.904
Türkiye TEU
4.582.268
5.091.621
4.404.442
5.743.455
6.523.506
23
334.382 Ton Konteyner
ASSAN PORT ĠSKENDERUN
Assan Port 2010 yılı sonunda hizmete açıldı
 İskenderun Körfezi’ nin ilk konteyner terminali
 Yıllık 250.000 TEU Kapasite
 2014 Hedefi: 400.000 TEU Kapasite
24
ĠSKENDERUN LĠMAK LĠMANI
“Ġskenderun Limanı’nın iĢletme hakkı 36 yıllığına Limak Holding’e devredildi”
 1.3 milyon TEU’luk konteyner yatırımı
 Hedef: 3 Milyon TEU
 Ropax seferleri
25
HAVA YOLU
Hatay Havalimanı:
 Hedef: Akdeniz Bölgesi’nin en büyük havalimanı olmak
 Kargo taşımacılığı yapılabilmesi için altyapı çalışmaları devam ediyor
26
DEMĠR YOLU
 Liman - demir yolu bağlantısı
 Limana gelen ve sevk edilecek bütün yükler demir yolu bağlantısıyla
ulusal ulaşım ağına bağlanabilmekte
27
HATAY: LOJĠSTĠK BAKIġ
GÜÇLÜ YÖNLER:
ZAYIF YÖNLER:
• Ġskenderun Körfezi
• Ġskenderun Limanı’nın 750 dönümlük
alanıyla Türkiye’nin 4’üncü büyük limanı
olması
• Demir yolu – liman bağlantısı
• Büyük sanayi ve tarım kuruluĢlarının varlığı
• Sınır ve bavul ticareti
• Altyapı eksikliği
• Kalifiye personel sıkıntısı
FIRSATLAR:
TEHDĠTLER:
• Ġskenderun Limanı’nın özelleĢmesi
• Uluslararası ulaĢım koridorları üzerinde yer
alma
• Türkiye’nin ihracatının büyük bölümünün
deniz yolu ile yapılması
•Suriye, Ġran ve Irak gibi Orta Doğu
ülkelerinin transit geçiĢ güzergahında
bulunma
• GAP Projesi
• Mersin Limanı
• Yenice Lojistik Merkezi
• Olası bir Ortadoğu SavaĢı
28
LOJĠSTĠK GELĠġĠMĠN BÖLGE ĠÇĠN ÖNEMĠ
 Hatay’da bulunan büyük sanayi kuruluşlarının dünyaya
daha rahat açılması
 Bölgenin yabancı yatırımcılar için teşvik edici hale
gelmesi
 Bölge içi ulaşım altyapısının gelişmesi ve intermodal
taşımacılığa elverişli hale gelmesi
 Yeni istihdam sahalarının yaratılması
29
TÜRKĠYE VE LOJĠSTĠK SEKTÖRÜ ĠÇĠN ÖNEMĠ
 Mal hareketliliğinin hızlanması
 Bölgesel ticaretin kuvvetlenmesi
 Transit taşımacılığın kolaylaşması
 Türk ürünlerinin dünya çapında daha hızlı ve
daha kaliteli şekilde dolaşımına imkan
sağlanması
 Rekabet gücünün arttırılması
30
HATAY LOJĠSTĠK YAPILANMA BĠLEġENLERĠ
“Amaç: Yüksek kaliteli ve katma değer yaratan lojistik hizmetler sunmak”
 İhtiyaç Analizi & Bilgi Toplama
 Bölgesel Master Plan Planlaması
 Lojistik Köy Planlaması
 TÜRKİYE LOJİSTİK MASTER PLANI’NA ENTEGRASYON
31
YURTTA BARIŞ
DÜNYADA BARIŞ
Cavit UĞUR
UTĠKAD Genel Müdürü

Benzer belgeler

Slayt 1 - Utikad

Slayt 1 - Utikad Transit Boru Hattıyla TaĢımacılık Hizmetleri, Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak ve Uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak Büyük Ölçekli Yat...

Detaylı