Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Transkript

Özel Atıkların Yönetimi - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
İTÜ
LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU
(GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)
Dersin Adı
Course Name
Özel Atıkların Yönetimi
Special Waste Management
Kodu
(Code)
Yarıyılı
(Semester)
CBMXXX
Kredisi
(Local Credits)
3
AKTS Kredisi
(ECTS Credits)
7.5
Bahar
(Spring)
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Lisansüstü Program
(Environmental Science and Engineering)
(Graduate Program)
Ders Seviyesi
(Course Level)
Yüksek Lisans
(M.Sc.)
Türkçe
(Turkish)
Dersin Türü
(Course Type)
Seçmeli
(Elective)
Dersin İçeriği
Entegre atık yönetimi, tıbbi atık yönetimi, atık elektik ve elektronik ekipmanların yönetimi, ömrünü
tamamlamış araçlar ve hurda lastiklerin yönetimi, inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi, kullanılmış yağların
yönetimi.
(Course Description)
Dersin Dili
(Course Language)
30-60 kelime arası
Integrated waste management, medical waste management, management of waste electrical and electronic
equipments, management of end-of-life vehicles and scrap tires, construction and demolition wastes
management, used oil management.
Dersin Amacı
(Course Objectives)
Bu derste aşağıdaki konuların öğrenilmesi amaçlanmaktadır:
1. Özel Atıklarla ile ilgili esaslar,
2. Özel Atıkların yönetimi.
Maddeler halinde 2-5 adet
The learning objectives of this course are given below:
1. Principles related to Special Wastes,
2. Management of Special Wastes.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
(Course Learning
Outcomes)
Maddeler halinde 4-9 adet
Bu dersi başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliğini kazanır;
I. Özel Atıkların yönetimi hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olma (bilgi)
II. Özel Atıkların yönetimi edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
(beceri).
III. Özel Atıkların yönetimi ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
IV. Özel Atıkların yönetimi alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir
yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
M.Sc. students who successfully pass this course gain the knowledge, skills and competency given below;
I. Developing and intensifying knowledge in special waste management (knowledge).
II. The ability to use the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in special waste
management (skill).
III. The ability to carry out a specialistic study related to special waste management independently.
(Competence to work independently and take responsibility).
IV. Assessing the specialistic knowledge and skill gained through special waste management area with a
critical view and directing one’s own learning process (Learning Competence).
Kaynaklar
(References)
En önemli 5 adedini belirtiniz
Ödevler ve Projeler
(Homework & Projects)
Tchobanoglous, G. and Kreith, F., 2000. Handbook of Solid Waste Management, 2nd Ed.,
McGraw-Hill.
Landrum, V.J., 1991. Medical Waste Management and Disposal, Elsevier.
Hester, R. E., Harrison, R.M., 2009. Electronic Waste Management, RSC Publishing.
UNEP, 2007. E-waste Management Manual, Vol. 2.
Townsend, T. G., 2001. Construction and Demolition Waste Management. Mc.Graw Hill.
Öğrenciler, özel atıkların yönetimi uygulamaları hakkında detaylı araştırmalar yapacak ve
rapor hazırlayacaklar, daha sonra sınıfta sunum yapacaklardır.
Students will make detailed researches on applications of special waste management and
prepare reports, then make presentations in the class.
Laboratuar Uygulamaları
(Laboratory Work)
Bilgisayar Kullanımı
(Computer Use)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
Başarı Değerlendirme
Sistemi
Faaliyetler
Adedi*
(Activities)
(Quantity)
Yıl İçi Sınavları
(Midterm Exams)
(Assessment Criteria)
Kısa Sınavlar
(Quizzes)
Ödevler
(Homework)
Projeler
(Projects)
1
Dönem Ödevi/Projesi
(Term Paper/Project)
Laboratuar Uygulaması
(Laboratory Work)
Diğer Uygulamalar
(Other Activities)
1
Final Sınavı
(Final Exam)
*Yukarıda Belirtilen Sayılar Minimum Olup Yerine Getirilmesi Zorunludur.
Değerlendirmedeki Katkısı, %
(Effects on Grading, %)
50
50
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Entegre atık yönetimi
Tıbbi atıklar: tanımlar ve yasal mevzuat
Tıbbi atıklar: karakterizasyon ve miktarlar
Tıbbi atıklar: yönetim metotları
Atık elektik ve elektronik ekipmanlar: tanımlar ve yasal mevzuat
Atık elektik ve elektronik ekipmanlar: mevcut uygulamalar, aşamalar ve teknolojiler
Atık pil ve akümülatörler: tanımlar, yasal mevzuat ve yönetim metotları
Ömrünü tamamlamış araçlar ve hurda lastikler: tanımlar ve yasal mevzuat
Ömrünü tamamlamış araçlar ve hurda lastikler: yönetim metotları
İnşaat ve yıkıntı atıkları: tanımlar, yasal mevzuat ve miktarlar
İnşaat ve yıkıntı atıkları: yönetim metotları
Kullanılmış yağlar: tanımlar, kaynaklar, özellikler ve yasal mevzuat
Kullanılmış yağlar: yönetim metotları
Örnek çalışmalar: seçilen özel atıklar için yönetim sistemleri oluşturulması
Dersin
Çıktıları
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II, III, IV
COURSE PLAN
Weeks
1
2
3
4
Topics
Integrated waste management
Medical wastes: definitions and legislation
Medical wastes: characterization and amounts
Medical wastes: management methods
Course
Outcomes
I
I
I
I
5
Waste electrical and electronic equipment: definitions and legislation
I
6
7
8
Waste electrical and electronic equipments: current practices, stages and technologies
Waste batteries and accumulators: definitions, legislation and management methods
End-of-life vehicles and scrap tires: definitions and legislation
I
I
I
9
End-of-life vehicles and scrap tires: handling methods
I
10
Construction and demolition wastes: definitions, legislation and amounts
I
11
12
13
14
Construction and demolition wastes: handling methods
Used oils : definitions, sources, properties, legislations
Used oil : handling methods
Case studies: forming management systems for selected special wastes
I
I
I
II, III, IV
Dersin “Çevre Bilimleri ve Mühendisliği” Programıyla İlişkisi
Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar)
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık
düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
(beceri).
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek
yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).
Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme
(beceri).
Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü
için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile
destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak
sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile
inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı
iletişim kurabilmek (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim
teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması
aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve
bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde
edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,
disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).
Tezli programlarda, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı,
sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (Alana özgü yetkinlik).
1: Az, 2. Kısmi, 3. Tam
Katkı
Seviyesi
1
2
3
X
X
X
X
Relationship between the Course and “Environmental Science and Engineering” Program
Level of
Contribution
1
2
3
Program Outcomes
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
Developing and intensifying knowledge in the related program’s area, based upon the
competency in the undergraduate level (sufficient knowledge) (knowledge).
Grasping the inter-disciplinary interaction related to one’s area (knowledge).
The ability to use the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in the
area (skill).
Interpreting and forming new types of knowledge by combining the knowledge from
the area and the knowledge from various other disciplines (skill).
Solving the problems faced in the area by making use of the research methods (skill).
The ability to carry out a specialistic study related to one’s area independently.
(Competence to work independently and take responsibility).
Developing new strategic approaches to solve the unforeseen and complex problems
arising in the practical processes of one’s area and coming up with solutions while
taking responsibility (Competence to work independently and take responsibility).
Fulfilling the leader role in the environments where solutions are sought for the
problems related to the area (Competence to work independently and take
responsibility).
Assessing the specialistic knowledge and skill gained through the study with a critical
view and directing one’s own learning process (Learning Competence).
Systematically transferring the current developments in the area and one’s own work
to other groups in and out of the area; in written, oral and visual forms
(Communication and Social Competency).
Ability to see and develop social relationships and the norms directing these
relationships with a critical look and the ability to take action to change these when
necessary. (Communication and Social Competency).
Proficiency in a foreign language –at least European Language Portfolio B2 Leveland establishing written and oral communication with that language (Communication
and Social Competency).
Using the computer software together with the information and communication
Technologies efficiently and according to the needs of the area (Communication and
Social Competency).
Paying regard to social, scientific, cultural and ethical values during the collecting,
interpreting, practicing and announcing processes of the area related data and the
ability to teach these values to others (Area Specific Competency).
Developing strategy, policy and application plans concerning the subjects related to
the area and the ability to evaluate the end results of these plans within the frame of
quality processes (Area Specific Competency).
Using the knowledge and the skills for problem solving and/or application (which are
processed within the area) in inter-disciplinary studies (Area Specific Competency).
In the programs with thesis, the ability to present one’s own work within the
international environments orally, visually and in written forms (Area Specific
Competency).
1: Little, 2. Partial, 3. Full
Düzenleyen (Prepared by)
İsmail Toröz
İbrahim Demir
Osman Arıkan
Tarih (Date)
21.06.2011
İmza (Signature)
X
X
X
X

Benzer belgeler

PST 612E Makromolekül Mühendisliğinde Yeni Yöntemler

PST 612E Makromolekül Mühendisliğinde Yeni Yöntemler Quirck, R. (Ed.). (1998). Anionic Polymerization. New York: Marcell Dekker. Faust, R. (Ed.). (1997). Cationic Polymerization. Washington, D.C: Am. Chem. Soc. Mishra, M. K. & Yagci, Y. (Eds.). (2008...

Detaylı

İndir - Konstrüksiyon

İndir - Konstrüksiyon geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi). Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi). ii. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal...

Detaylı

Course Catalogue Form with ECTS Credits

Course Catalogue Form with ECTS Credits Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Bilişim Uygulamaları alanı ile ilgili u...

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma

CKY543-BinaTasarımYangınKoruma Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

İndir - Konstrüksiyon

İndir - Konstrüksiyon The ability to use the expert-level theoretical and practical knowledge acquired in the area and interpreting and forming new types of knowledge by combining the knowledge from the area and the kno...

Detaylı

Dersin Adı Course Name İleri Rezervuar Mühendisliği Advanced

Dersin Adı Course Name İleri Rezervuar Mühendisliği Advanced Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve soru...

Detaylı

CKY545E-BinaTekTeoridenPratik

CKY545E-BinaTekTeoridenPratik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). V. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve beceril...

Detaylı

Dersin Adı Course Name İleri Kuyu Logları Analizi Advanced Well

Dersin Adı Course Name İleri Kuyu Logları Analizi Advanced Well Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve soru...

Detaylı

İndir - Konstrüksiyon

İndir - Konstrüksiyon düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi). Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi). Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki ku...

Detaylı

CKY547-CepheMalzemeleriveBilesenleri

CKY547-CepheMalzemeleriveBilesenleri Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemey...

Detaylı

CKY515-BinaTipolojiAkustikSorunlar

CKY515-BinaTipolojiAkustikSorunlar Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemey...

Detaylı

CKY530E-KonusmaveMuzikSalonAkustik

CKY530E-KonusmaveMuzikSalonAkustik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemey...

Detaylı

CKY550E-BinaTekSurdurulebilirlik

CKY550E-BinaTekSurdurulebilirlik Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği). Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemey...

Detaylı