NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA BĠLGĠ SĠSTEMĠ

Transkript

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA BĠLGĠ SĠSTEMĠ
NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA BĠLGĠ SĠSTEMĠ UYGULAMA KILAVUZU
NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA BĠLGĠ SĠSTEM DÖNGÜSÜ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ
*Nişantaşı Üniversitesi*
*BÖLÜM - PROGRAM*
Misyon
Amaçlar
Vizyon
Hedefler
Fakülteler
8 y.y. Ders Planı
Enstitüler
Program Öğrenme Çıktıları
Yüksekokullar
Eğitim Öğretim Metotları
Meslek Yüksekokulları
Ders - Program Çıktıları İlişkisi
Öğrenci & Mezun Takip Sistemi
Ders Kategori Listesi
Alınacak Derece
Sektörel İşbirlikleri
Kabul Koşulları
Akademik İşbirlikleri
İstihdam Olanakları
Uluslararası İlişkiler
Mezuniyet Koşulları
Akademik Kadro
Ölçme ve Değerlendirme
Faaliyet Arşivi
Sektörel işbirlikleri
Faaliyet Takvimi
Akademik İşbirlikleri
Uluslararası İlişkiler
Akademik Kadro
Faaliyet Arşivi
Faaliyet Takvimi
*FAKÜLTE, ENSTİTÜ, Y.O, M.Y.O*
Misyon
Vizyon
Bölümler - Programlar
Sektörel İşbirlikleri
Akademik İşbirlikleri
Uluslararası İlişkiler
Akademik Kadro
Faaliyet Arşivi
Faaliyet Takvimi
Akademik Yayınlar
NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ BOLOGNA BĠLGĠ SĠSTEMĠ ORGANĠZASYONU
• Rektörlük
• Genel Sekreterlik
• Nişantaşı Üniv. Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü
• Fakülte, Enstitü, Y.O., M.Y.O Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü
• Bölüm, Program Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü
• Ders Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü
KALĠTE VE EĞĠTĠM BĠLGĠ SĠSTEMĠNĠN UYGULAMA SÜRECĠ
1.NiĢantaĢı Üniversitesi Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Komisyonu kurulacaktır.




Nişantaşı Üniversitesi Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü
Fakülte /Enstitü/ Y.O./ M.Y.O / Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü
Bölüm Program, Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü
Ders Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü
2. EK-1Ġçeriği ve Sorumluluk Dağılımı:




EK-1 içerisinde yer alan maddelerin tamamının (N ve O maddeleri hariç) tüm bölüm yönetim
kurullarınca ortak görüş birliği ile hazırlanması gerekmektedir.
EK-1 içerisindeki “N-Ders İçerikleri” her ders için ayrı ayrı ilgili konuda belirlenecek “Ders Kalite ve
Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatör”leri tarafından hazırlanacaktır. İlgili ders koordinatörleri tarafından
hazırlanacak olan içerikler bölüm kurullarına teslim edilecek ve bölüm kurullarınca EK-1‟in hazırlanma
sürecine dahil edilecektir.
EK-1 içerisinde yer alan “O - Dersler ile Öğrenme Çıktılarının İlişkisi” kısmında yer alan her ders için
ayrı ayrı ilgili konuda belirlenmiş olan ders koordinatörleri içeriklerini hazırladıkları dersler ile bölüm
kurullarınca ortaya koyulan program çıktılarını ilişkilendireceklerdir. Hazırlanan ilişki skalası bölüm
kurullarına teslim edilecek ve EK-1‟in hazırlanma sürecine dahil edilecektir.
Bölüm kurullarınca hazırlanan EK-1‟ler Bölüm Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörleri
tarafından ilgili Fakülte / Enstitü / Y.O / M.Y.O Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörüne ve
Nişantaşı Üniversitesi Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörüne birer örnek olarak teslim
edilecektir.
3. EK-2 Ġçeriği ve Sorumluluk Dağılımı:

EK-2; Bölümler kurulları tarafından ayrı ayrı hazırlanacak olan EK-3 lerin her Fakülte/Enstitü/Y.O ve
M.Y.O için sistematik olarak bir araya getirilmiş şeklidir. Tüm bölümler tarafından doldurulacak olan
EK-3‟ler bölüm koordinatörleri tarafından fakülte koordinatörlerine teslim edilir. EK-2‟ler fakülte
koordinatörü ve bölüm koordinatörlerinden oluşan bir komisyonca hazırlanır ve Nişantaşı Üniversitesi
Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörüne teslim edilir.
4. EK-3 Ġçeriği ve Sorumluluk Dağılımı:

EK-3 Tüm Akademik personeller tarafından doldurulacak olan EK-4‟lerin her bölüm için sistematik
olarak bir araya getirilmiş şeklidir. Tüm akademik personel tarafından doldurulacak olan EK-4‟ler
bölüm koordinatörlerine teslim edilir. EK – 3‟ler bölüm kurullarınca hazırlanır.
5. EK-4 : Ġçeriği ve Sorumluluk Dağılımı:

EK-4‟ler tüm akademik personel tarafından doldurulur ve bölüm koordinatörlerine teslim edilir.
6. EK-5: Performans Değerleme Anketleri Ġçeriği ve Sorumluluk Dağılımı

Performans Değerleme Anketleri Nişantaşı Üniversitesi Kalite ve Eğitim Bilgi Sistemi Koordinatörü
tarafından ilgili yerlere uygulanır. Analiz edilir ve rapor haline getirilir.
7. EK-4’ler her akademik yılın Nisan ayı’nın son haftası doldurulur ve bu Ģekilde performans değerleme
süreci baĢlamıĢ olur.
8.EK-5’ler her akademik yarıyıl sonunda uygulanır.
9.Ġlk baĢlangıç yılı olması sebebiyle ihtiyaç duyulan baĢlangıç verilerini elde etmek ve ilgili planlamaları
oluĢturmak üzere 2013-2014 öğretim yılı ekim ayı içerisinde ilk uygulama gerçekleĢtirilecektir.
EK.1.BÖLÜM EĞĠTĠM BĠLGĠ SĠSTEMĠ ÖRNEĞĠ
NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
A.Amaçlar
Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Üniversitenin kendi dinamik ve öğrenci merkezli yapısını, mimarlık
eğitiminin pratiği ile birleştiren, disiplinler arası bilgi ve deneyim alışverişine açık, teknolojiyi takip eden ve
kendini sürekli geliştiren bir eğitim atmosferi yaratmayı amaçlamaktadır.
B.Hedefler
Mimarlık Bölümü,
• Değişen ve gelişen günümüz koşullarını doğru bir şekilde algılayıp yaratıcı, esnek ve çözüm odaklı fikirler
geliştirebilen,
• topluma ve çevreye duyarlı,
• araştıran, sorgulayan ve eleştirel düşünebilen,
• Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eden,
• disiplinler arası bilgi ve deneyimlerden faydalanan, bilgiyi sorgulayan ve kullanabilen
• söylem-kuram-pratik ilişkisini kurabilen, geliştirebilen, uygulayabilen
mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
C. Program Öğrenme Çıktıları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme, karşı bakış açıları
geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları değişik standart ve ölçütlerle deneme
hakkında kritik düşünme, konuşma ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar
teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon
oluşturur.
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma yapar, analiz eder,
örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir.
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde tasarım kararı
verme becerisine sahip olur.
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi anlar, işbirliği yapar
ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak
sorumluluk alır.
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki gelişiminde
kullanır.
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları belgeler, rölöve ve
restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek, davranış kalıpları, sosyal ve
mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak uygulamada değerlendirir.
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların, kültürel öneme sahip
bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini
uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun
emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara,
tasarım kriterlerine göre değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin ve çağdaş
sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon,
iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve enerji kullanımı konularının temel
ilkelerini ve uygun uygulamalarını anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği sistemleri ve servis
sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için bilginin toplanması, bir araya getirilmesi,
bağlanması ve bilginin kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel ilke ve standartları,
uygun uygulama yöntemlerini ve performans gereksinimlerini anlayarak uygulamada
değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını ve mimari
çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder,
mesleki yasal sorumluklarını uygular.
D. Eğitim Öğretim Metotları
Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem
yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi
becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.
Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.
Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:
Metot
Başlıca öğrenme faaliyetleri
Kullanılan Araçlar
1
Ders
Dinleme ve anlamlandırma
Standart derslik teknolojileri, çoklu
ortam araçları, projektör,
bilgisayar, tepegöz
2
Tartışmalı Ders
Standart derslik teknolojileri, çoklu
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları
ortam araçları, projektör,
işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
bilgisayar, tepegöz
3
Özel Destek /
Yapısal Örnekler
Önceden planlanmış özel beceriler
4
Rol Yapma / Drama Önceden planlanmış özel beceriler
Standart derslik teknolojileri, özel
donanım
5
Problem Çözme
Önceden planlanmış özel beceriler
6
Vaka Çalışması
Önceden planlanmış özel beceriler
7
Beyin Fırtınası
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları Standart derslik teknolojileri, çoklu
işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım ortam araçları, projektör,
çalışması
bilgisayar, tepegöz
8
Küçük Grup
Tartışması
Standart derslik teknolojileri, çoklu
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları
ortam araçları, projektör,
işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme
bilgisayar, tepegöz
9
Gösterim
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları Gözleme imkan verecek gerçek ya
işleme
da sanal ortam
10 Benzetim
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları Gözleme imkan verecek gerçek ya
işleme, Bilişim becerileri
da sanal ortam
11 Seminer
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, Standart derslik teknolojileri, çoklu
okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, ortam araçları, projektör,
yönetsel beceriler
bilgisayar, tepegöz, özel donanım
12 Grup Çalışması
İnternet veri tabanları, kütüphane
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma,
veri tabanları, e-posta, çevrimiçi
okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru
sohbet,
geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması
Web tabanlı tartışma forumları
13
Saha / Arazi
Çalışması
Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam
boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler
14 Laboratuar
Gözlem/durumları işleme,
beceriler, takım çalışması
15 Ödev
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, İnternet veri tabanları, kütüphane
okuma, Bilişim
veri tabanları, e-posta
16 Sözlü
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları
işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum
17
İnceleme / Anket
Çalışması
Bilişim,
yönetsel
Özel donanım
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma
18 Panel
Standart derslik teknolojileri, çoklu
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları
ortam araçları, projektör,
işleme
bilgisayar, tepegöz, özel donanım
19 Konuk Konuşmacı
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları Standart derslik teknolojileri, çoklu
ortam araçları, projektör,
işleme
bilgisayar, tepegöz,
özel donanım
Öğrenci Topluluğu
20 Faaliyetleri /
Projeleri
Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme,
soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma –
yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel
beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler
E. Alınacak Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde mimarlık alanında 240 AKTS’lik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program
başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında “Mimarlık Lisans derecesine” sahip olunur.
F. Kabul KoĢulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM
tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer
programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem
başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak
değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları
kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.
G. Mezunların Ġstihdam Olanakları ve Üst Kademeye GeçiĢ
Bölümümüz mezunları resmi kurumlarda ve özel sektörlerde çalışabilirler. Proje-tasarım, kontrol ve uyulama
aşamalarında görev alabilirler. Ayrıca bağımsız olarak da çalışabilirler. Mimarlıkla ilgili eğitim ve öğretim
kuruluşlarında akademik eleman olarak çalışabilir; kamu alanında ilgili bakanlıklar ve belediyelerde
çalışabilirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Mimarlık alanında veya bu alandan öğrenci
kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
H. Mezuniyet KoĢulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın
tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her
yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca,
mezuniyet için öğrencinin 60 iş günü başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı
olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü
program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek
olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması 8. yarıyılda istenmektedir.
J. Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama
Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı
bölümündeki ilgili derse bakınız.
K. Ders Planı – (Mimarlık Bölümü Öğretim Programı)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
DERS PLANI
KODU
LATA101
LTRD101
LYDL101
LSEG101
LMIM101
LMIM103
LMIM105
LMIM107
LMIM109
TOPLAM
KODU
LATA102
LTRD102
LYDL102
LBIL102
LMIM102
LMIM104
LMIM106
LMIM108
LMIM110
TOPLAM
BİRİNCİ YIL
GÜZ YARIYILI (1.YARIYIL)
TEORİK
2
2
3
2
1
1
2
2
2
17
UYGULAMA
0
0
0
0
3
2
2
0
4
11
KREDİ
2
2
3
2
3
2
3
2
4
23
AKTS
2
2
3
3
4
4
4
2
6
30
BİRİNCİ YIL
BAHAR YARIYILI (2.YARIYIL)
DERS ADI
TEORİK
Atatürk İlk. İnk. Tarihi II
2
Türk Dili II
2
İngilizce II
2
2
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Mesleki Teknik Resim II
1
Bina Bilgisi II
1
Yapı Bilgisi
2
Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş
2
Temel Tasarım II
2
16
UYGULAMA
0
0
1
1
3
2
0
0
4
11
KREDİ
2
2
3
3
3
2
2
2
4
23
AKTS
2
2
3
3
4
4
3
3
6
30
İKİNCİ YIL
GÜZ YARIYILI (3.YARIYIL)
TEORİK
2
2
UYGULAMA
6
0
KREDİ
5
2
AKTS
10
3
DERS ADI
Atatürk İlk. İnk. Tarihi I
Türk Dili I
İngilizce I
Araştırma Yöntemleri
Mesleki Teknik Resim I
Bina Bilgisi I
Mimari Tasarıma Giriş
Matematik
Temel Tasarım I
KODU
DERS ADI
LMIM201 Mimari Tasarım I
LMIM203 Mimarlık Tarihi I
LMIM205 Bilgisayar Destekli Tasarım I
LMIM207 Mimari Anlatım İlkeleri
LYDL201 İngilizce III
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
TOPLAM
Seçmeli Ders Listesi (2 Ders Seçilecektir)
LMIM209 Yapı Elemanları I
1
1
3
3
3
15
2
2
0
0
0
10
2
2
3
3
3
20
3
3
3
4
4
30
3
0
3
4
LMIM211
3
0
3
4
UYGULAMA
6
0
2
0
0
0
0
8
KREDİ
5
2
2
2
3
3
3
20
AKTS
10
3
3
3
3
4
4
30
0
0
3
3
4
4
UYGULAMA
6
KREDİ
5
AKTS
10
2
1
3
4
1
3
3
3
2
0
0
0
2
3
3
3
19
4
4
4
4
30
TEORİK
3
3
3
UYGULAMA
0
0
0
KREDİ
3
3
3
AKTS
4
4
4
Yapı Malzemesi I
İKİNCİ YIL
BAHAR YARIYILI (4.YARIYIL)
TEORİK
2
2
1
2
3
3
3
16
KODU
DERS ADI
LMIM202 Mimari Tasarım II
LMIM204 Mimarlık Tarihi II
LMIM206 Bilgisayar Destekli Tasarım II
LMIM208 Statik ve Mukavemet
LYDL202 İngilizce IV
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
TOPLAM
Seçmeli Ders Listesi (2 Ders Seçilecektir)
LMIM210
Yapı Elemanları II
LMIM212
Yapı Malzemesi II
KODU
DERS ADI
LMIM301 Mimari Tasarım III
Çevresel Kontrol
LMIM303
Sistemleri I
LMIM305 Bilgisayar Destekli Tasarım III
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
TOPLAM
Seçmeli Ders Dil Havuzu
KODU
DERS ADI
LYDL303 Almanca I
LYDL305 İspanyolca I
LYDL307 Rusça I
3
3
ÜÇÜNCÜ YIL
GÜZ YARIYILI (5.YARIYIL)
TEORİK
2
Not: Öğrenciler İngilizce'nin yanında en fazla bir dil dersi daha seçebilirler.
ÜÇÜNCÜ YIL
BAHAR YARIYILI (6.YARIYIL)
TEORİK
2
2
2
3
3
3
KODU
DERS ADI
LMIM302 Mimari Tasarım IV
LMIM304 Çevresel Kontrol Sistemleri II
LMIM306 Mimarlık Teorisi
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
TOPLAM
Seçmeli Ders Listesi (3 Ders Seçilecektir)
LMIM308 Detay Çözümleme
3
LMIM310 Taşıyıcı Sistem Tasarımı
3
LMIM312 Peyzaj Mimarlığı
3
LMIM314 Sürdürülebilir Mimarlık
3
LMIM316 Afete Dayanıklı Yapı Tasarımı
3
LMIM318 Serbest Perspektif
3
LMIM320 Müşteri İlişkileri Yönetimi
3
LSEG302 Girişimcilik
3
LYDL302 İngilizce VI
3
LSEM304 İşaret Dili
3
Seçmeli Ders Dil Havuzu
KODU
DERS ADI
TEORİK
LYDL304 Almanca II
3
LYDL306 İspanyolca II
3
LYDL308 Rusça II
3
Not: Öğrenciler İngilizce'nin yanında en fazla bir dil dersi daha seçebilirler.
KODU
DERS ADI
LMIM401 Mimari Tasarım V
LMIM403 Yapı Uygulama Projesi
Seçmeli Ders 1
Seçmeli Ders 2
Seçmeli Ders 3
Seçmeli Ders 4
TOPLAM
LMIM405 Koruma ve Restorasyon
DÖRDÜNCÜ YIL
GÜZ YARIYILI (7.YARIYIL)
TEORİK
2
2
3
3
3
3
UYGULAMA
6
1
0
0
0
0
KREDİ
5
3
2
3
3
3
19
AKTS
10
4
4
4
4
4
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
UYGULAMA
0
0
0
KREDİ
3
3
3
AKTS
4
4
4
UYGULAMA
6
2
0
0
0
0
AKTS
10
4
4
4
4
4
30
4
3
0
KREDİ
5
3
3
3
3
3
20
3
LMIM407 Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım İlkeleri
3
0
3
4
LMIM409 Engelliler İçin Tasarım
3
0
3
4
LMIM411 Tasarımda Renk Kullanımı
3
0
3
4
LMIM413 Çağdaş Sanat ve Yorumu
3
0
3
4
LMIM415 Sinema ve Mimarlık
3
0
3
4
LMIM417 Popüler Kültür ve Medya
3
0
3
4
LMIM419 İmaj Yönetimi
3
0
3
4
LYDL401 İngilizce VII
Seçmeli Ders Dil Havuzu
KODU
DERS ADI
LYDL403 Almanca III
LYDL405 İspanyolca III
LYDL407 Rusça III
3
0
3
4
TEORİK
3
3
3
UYGULAMA
0
0
0
KREDİ
3
3
3
AKTS
4
4
4
Not: Öğrenciler İngilizce'nin yanında en fazla bir dil dersi daha seçebilirler.
BAHAR YARIYILI (8.YARIYIL)
KODU
DERS ADI
TEORİK
LMIM402 Bitirme Projesi
0
LMIM404 İş Başında Mesleki Uygulamalar
0
Seçmeli Ders 1
3
TOPLAM
3
Seçmeli Dersler (Bir Ders Seçilecektir)
LSEG402 Gelecek İçin Sürdürülebilirlik
3
LSEG404 Ekolojik Sürdürülebilirlik
3
LSEG406 Etik
3
GENEL TOPLAMLAR
UYGULAMA
12
4
0
16
KREDİ
6
2
3
11
AKTS
10
16
4
30
0
0
0
3
3
3
155
4
4
4
240
L.GENEL TOPLAMLAR
GENEL TOPLAMLAR
TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI
112
TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI
80
TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI
15
TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ
60
TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ
TOPLAM AKTS KREDİSİ
240
M. AÇIKLAMALAR
*
: Ara Staj 60 iş günü olup, her hafta 6 iş gününe eşittir. İkinci yarıyılını tamamlayan öğrenciler 60 iş günü ara
staj yapmak zorundadır. Gerçekleştirilen ara stajlar 5. Yarıyıl içerisinde “Ara Staj Değerlendirme” dersi
kapsamında İnşaat Mühendisliği yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek
transkripte işlenecektir. Ara Staj koşulları için; (bknz: İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi)
**
: Fİzik, Matematik, Mesleki Yabancı Dil , Mukavemet, Betonarme ve Çelik Yapılar dersleri ön koşullu ders
sınıfında olup, üst dönemdeki dersin alınabilmesi ancak alt dönemdeki dersin/derslerin başarılması
şartına/önkoşuluna bağlıdır.
***: Mesleki Uygulamalar dersi 8. Yarıyıldan ders almaya hak kazanmış öğrencilerin alabileceği ve Nişantaşı
Üniversitesi Akademik Takvimine göre ilgili yarıyılın ilk ders günü başlamak kaydıyla, 14 haftalık bir süreyi
kapsamaktadır. Her hafta 6 iş gününe eşittir. İşbaşı eğitimi niteliğinde gerçekleştirilecek olan
Mesleki Uygulamalar dersi İnşaat Mühendisliği Bölümü yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından
değerlendirilerek transkripte işlenecektir. Mesleki Uygulamalar dersine ilişkin daha detaylı bilgi için; (bknz:
İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi)
****: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri)
N.DERS ĠÇERĠKLERĠ:
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Mesleki Teknik Resim I
Architectural Technical Drawing I
Teori: 1
Uygulama: 3
Kod
Code
Kredi: 3
LMIM 101
LMIM 101
AKTS: 4
Teknik resim: -Mimari gereçlerin tanıtımı ve kullanım ilkeleri -Çizim teknikleri &
yazım kuralları, -İzdüşüm, -Ölçek, -Plan-Kesit- Görünüş -Avan proje, -Vaziyet
planları ve arazi kesitleri, -Eğimli arazide yerleşim, -Merdiven (plan-kesitgörünüş) Tasarı Geometri: İzdüsüm kavramı, nokta, doğru, düzlem ve değisik
konumlu cisim izdüsümleri, iliskileri ve problemleri. Aksonometrik perspektif
Architectural drawing and presentation techniques - 2 and 3 dimensional
drawings (technical drawing) + Developing skills in architectural design through
2-3 dimensional geometrical architectural elements (descriptive geometry)
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması,
12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli
Öğrenme
Haftalık Ders Konuları
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
Teknik çizimlerde kullanılan araç ve gereçlerinin tanıtılması. Teknik çizimlerde kullanılan
kalemler ve kullanım yöntemleri, teknik yazı egzersizleri
Çizgi çeşitleri ve çizgi egzersizleri.
Ölçek kavramı, proje detaylarına bağlı olarak ölçek seçimleri. Görünüş kavramı.
Nesnelerin üst, ön ve yan görünüşlerinin ortografik anlatım yoluyla çizim uygulamaları.
Plan ve kesit kavramı. Nesnelerin plan ve kesitlerinin ortografik anlatım yoluyla çizim
uygulamaları.
Plan ve kesit kavramı. Nesnelerin plan ve kesitlerinin ortografik anlatım yoluyla çizim
uygulamaları.
Mimaride yer alan donatıların plan ve kesit ve görünüşlerinin ortografik anlatım yoluyla
çizim uygulamaları.
Mimaride yer alan donatıların plan ve kesit ve görünüşlerinin ortografik anlatım yoluyla
çizim uygulamaları.
Ara Sınav
Mimari projelerin ölçülendirme ilkeleri ve örnek çizim uygulamaları.
Merdiven çeşitleri ve ölçeklerine göre merdiven çizimleri. Örnek çizim uygulamaları.
Merdiven çeşitleri ve ölçeklerine göre merdiven çizimleri. Örnek çizim uygulamaları.
İzdüşüm kavramı
13.Hafta
Nokta, doğru, düzlem ve değişik konumlu cisim izdüşümleri
14.Hafta
Aksonometrik perspektif
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
DERSLER ĠLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ ĠLĠġKĠSĠ
Mesleki Teknik Resim I - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Türk Dili I
Kod
LTRD 101
Course
Turkish Language I
Code
LTRD 101
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 2
Ġçerik
Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini
ifade etme, dili doğru ve etkili kullanma yolları.
Uygulama: 0
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Dersin amacı ve işleyişi, Dil nedir? Dilin insan hayatındaki yeri
2.Hafta
Dilin özellikleri ve dilin yapısını kavrama, Sözlü anlatım çalışmaları, Noktalama
işaretleri
Dil birlikleri, Türkçenin yeri; lehçe, şive ve ağız arasındaki farklar, Dil-düşünce
ilişkisini kavrama
3.Hafta
4.Hafta
Belli başlı Türkçe eserlerin değerlendirilmesi, Yazım kuralları
5.Hafta
Örneklerle ses bilgisi, Kültürün değişen ve değişmeyen unsurları
6.Hafta
Türkçede sözcük yapısının incelenmesi, Yazı için ön hazırlıklar, Dilekçe, tutanak, form
yazımı
Sözcük çeşitleri. Yapısı bakımından sözcükler, Sözcük geliştirip
değiştirme, Türetme yolları
7.Hafta
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Söz öbekleri, Klasik kurmaca türler, Ödev, Proje hazırlama
10.Hafta
Paragraf ve metin çeşitleri
11.Hafta
Türkçede cümle yapısı ve cümle türleri, Bilimsel yazı teknikleri, Yazmada plan nasıl
yapılır?
12.Hafta
Cümle üstü dil yapıları, Yazılı anlatımın önemi
13.Hafta
Semantik bilgisi, İşlevsel Türler: Deneme - Fıkra-Gazete Köşe yazısı-Söyleşi, Paragraf
yazımı; paragraf türleri ve özellikleri
Söz sanatları ve Türkçenin söz varlığı, Atasözleri ve Deyimlerin önemi, Anlatım
Bozuklukları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
14.Hafta
DERSLER ĠLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ ĠLĠġKĠSĠ
Türk Dili I - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
Kod
LATA 101
Course
Code
LATA 101
Krediler
Princ.of Atatürk and History of Turkish
Revolution I
Teori: 2
Uygulama: 0
Kredi: 2
AKTS: 2
Ġçerik
Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Atatürk ilkeleri ve Türk inkılabı ile ilgili kaynakları tanımış olmak.
2.Hafta
Osmanlıdaki yenilik hareketleri kavramış olmak.
3.Hafta
Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini bilir.
4.Hafta
Türkiye Cumhuriyeti´nin devlet yapısını iyi bir şekilde tanımış olur.
5.Hafta
Atatürk ilkelerinin tarihi gelişimini bilir.
6.Hafta
Atatürk‟ün cumhuriyet ve barış kavramlarını bilir.
7.Hafta
Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar.
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Cumhuriyetin değerini ve önemini kavrar.
10.Hafta
Devletine ve milletine sahip çıkacak milli iradeye sahip olur.
11.Hafta
Cumhuriyete ve laikliğe karşı oluşacak iç ve dış tehditlere karşısında uyanık olur.
12.Hafta
Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir bilgi
birikimine sahip olur.
13.Hafta
TBMM açılma sürecini bilir.
14.Hafta
Milli mücadele zorluklarını kavrar.
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkilap Tarihi I - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
İngilizce I
Kod
LYDL 101A
Course
English I
Code
LYDL 101A
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 3
Ġçerik
İngilizce´ye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı,
okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri
Uygulama: 0
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Present Forms of Be
2.Hafta
Questions Negatives and Short Answers of BE, Possesive‟s
3.Hafta
Present Simple Time
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Present Simple Questions Negatives and Short Answers
There is, There are
Prepositions
Modal 1
Ara Sınav
Modals 2
Past Simple
Past Simple Negatives
Count and Uncount Nouns
Comparative and Superlative Adjectives
Adjectives and Adverbs
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Ġngilizce I - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
Araştırma Yöntemleri
Kod
LSEG101
Course
Research Methods
Code
LSEG101
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 3
Uygulama: 0
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,13
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Giriş: Bilim Felsefesi Nedir?, Bilgi ve Bilimsel Bilgi
2.Hafta
Araştırma Problem/ Problemlerinin Belirlenmesi
3.Hafta
Eleştirel Kaynak Taraması
4.Hafta
Araştırma Soru ve Hipotezlerinin Oluşturulması
5.Hafta
Araştırma Stratejisinin Belirlenmesi
6.Hafta
Araştırma Evreni ve Örnekleme
7.Hafta
Araştırma İçin İkincil Verilerin Derlenmesi
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Anketler
10.Hafta
Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Gözlem ve Mülakat
11.Hafta
Araştırmalarda Ölçüm ve Ölçekler
12.Hafta
Temel Veri Analiz Yöntemleri
13.Hafta
Raporlama: Araştırma Raporunun İçeriği
14.Hafta
Sonuç: Başarılı Bir Bilimsel Çalışma İçin İpuçları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
AraĢtırma Yöntemleri - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Matematik
LMIM 107
Kod
Mathematics
LMIM 107
Code
Teori: 2
Uygulama: 0
Kredi: 2
AKTS: 2
Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve sayı kavramları, Fonksiyonlar ve özel
fonksiyonlar, Reel sayı dizileri, yakınsaklık, alt ve üst limitler, Sürekli fonksiyonların
özellikleri, Türev kavramı, Yüksek mertebeden türevler, Türevin geometrik ve fiziksel
anlamı, Türevle ilgili teoremler, Belirsiz şekiller, eğri çizimleri.
To be firmed of cultural of general mathematics and to improve the abstract thinking
which is based on analysis
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,7,8,9,11,12,15,
Haftalık Ders Konuları
Kümeler. Sayı Kümeleri. Denklemler. Özdeşlikler. Eşitsizlikler.
Fonksiyon kavramı. Bazı özel fonksiyonlar (Kuvvet, polinom, mutlak değer, rasyonel,
üstel ve logaritmik fonksiyonlar, …).
3.Hafta
Trigonometrik, ters trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar. Parçalı fonksiyonlar, özel
tanımlı fonksiyonlar (Mutlak değer, tam değer, işaret fonksiyonları)
4.Hafta
Limit kavramı ve limit tanımı ile limit hesabı. Limit hesabı için kullanılan kuralların
ispatı. Sandviç teoremi. Trigonometrik fonksiyonların limitleri.
5.Hafta
Sağ ve sol taraflı limitler. Belirsiz şekiller, Bazı özel limitler ve belirsiz şekillerin hesabı.
6.Hafta
Fonksiyonlarda süreklilik kavramı. Süreksizlik çeşitleri. Sürekli fonksiyonların
özellikleri ( Aradeğer teoremi, mutlak maksimum ve minimum, yerel maksimum ve
minimum tanımları, …)
7.Hafta
Türev kavramı ve türev tanımı ile türev hesabı. Türev tanımı ile türev alma kurallarının
ispatı. Ters fonksiyonun türevi.
8.Hafta
Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların türevi. Üstel ve logaritma
fonksiyonlarının türevi. Hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi.
9.Hafta
Yüksek mertebeden türev. Parametrik denklemleri verilen fonksiyonların türevleri.
Kapalı fonksiyonların türevi. Teğet ve normal denklemi. Artan ve azalan fonksiyonlar.
10.Hafta
Arasınav
11.Hafta
Maksimum ve minimum (uygulamalı optimizasyon) problemleri. Türevlenebilen
fonksiyonlar ile ilgili bazı teoremler (Taylor teoremi, Rolle teoremi, ortalama değer
teoremi, genelleştirilmiş ortalama değer teoremi).
12.Hafta
Diferensiyel Kavramı ve yaklaşık hesap. Belirsiz Şekiller (L‟Hopital Kuralı).
13.Hafta
Konkav ve konveks Fonksiyonlar. Fonksiyonların bükeyliği ve büküm noktası. Asimptot
kavramı ve çeşitleri.
14.Hafta
Eğri çizimleri
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
1.Hafta
2.Hafta
Matematik Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Bina Bilgisi 1
LMIM 103
Kod
Building Information I
LMIM 103
Code
Teori: 1
Uygulama: 2
Kredi: 2
AKTS: 4
Mimarlık Kavramları, Mimarlık Bileşenleri, Mimarlığı biçimlendiren faktörler, İnsan
boyutları, Kullanıcı gereksinimleri, İnsan-Çevre İlişkileri, Mimari Planlama Süreci,
Konut kavramı
Ġngilizce Ġçerik
Architectural Concepts and Components of Architecture, Human Dimensions, User
Requirements, Human-Environment Relationships, Architectural Planning Process,
House concept.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,7,8,9,11,12,15,
Haftalık Ders Konuları
Giriş, dersin kapsamı
Mimarlık Nedir? Mimarlığın tanımı.. Mimarlar nasıl yaratır? Louis I. Kahn‟ın hayatı
Tarihsel Süreçte Mimarlık -1
Tarihsel Süreçte Mimarlık -2
1.ARA SINAV
Mimarlıkta Temel Kavramlar 1 Oran -Simetri –Modül-Ritim-Doku -Işık –Renk- Birlik
Mimarlıkta Temel Kavramlar 1 Oran -Simetri –Modül-Ritim-Doku -Işık –Renk- Birlik
Mimarlığın Bileşenleri 1 (Vitrivius‟tan Modern zamanlara): İşlev- Biçim- Teknoloji
(Malzeme) –Çevre- Ekonomi
9.Hafta
Mimarlığın Bileşenleri 2 (Vitrivius‟tan Modern zamanlara): İşlev- Biçim- Teknoloji
(Malzeme) –Çevre- Ekonomi
10.Hafta
Mimarlığı Biçimlendiren Faktörler: 1.Çevresel Faktörler (Doğal Çevre: iklim,
topografya, bitki örtüsü …) 2.İnsan Gereksinmeleri (•Fiziksel gereksinmeler,
•Psikososyal gereksinmeler)
11.Hafta
Mimari Planlama Süreci
12.Hafta
Konut; Konutta Yaşam Konut Kültürü, Konut Yakın Çevresi
13.Hafta
Mimarlar ve Konut Tasarımları
14.Hafta
Mimarlar ve Konut Tasarımları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
BĠNA BĠLGĠSĠ 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
4
X
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Mimari Tasarıma Giriş
LMIM 105
Kod
Introduction to Architectural Design
LMIM 105
Code
Teori: 2
Uygulama: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
Ders, mimarlık öğrencilerine mimari tasarımın temel ilkelerini tanıtır. Mimari tasarım
sürecinde sorunun nasıl belirleneceği konusunda bir bakış kazandırır. Görsel analiz
teknikleri ile mimari çevreyi anlama yollarını sunar. Tasarlanan çevrenin insan
davranışını, inasanın eylem ve hareketlerini nasıl etkileyebileceğini tartışır. İnsan
davranışı söz konusu olduğunda, mimari mekanın insanda hoşnutluk duygusunun
oluşmasında etkisinin ne olduğu sorgulanır. Bu dersin kapsamında öğrencinin mimari
mekanı, mimari çevreyi anlama, yorumlama ve anlatma becerisinin geliştirilmesi
hedeflenir.
Architectural Concepts and Components of Architecture, Human Dimensions, User
Requirements, Human-Environment Relationships, Architectural Planning Process,
House concept.
Ön KoĢul
YOK.
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,8,12,15,
Haftalık Ders Konuları
İlk Ders, Mimarlık Fakültesi Dekanının Konuşması / Genel Açıklama, Mimari Tasarıma
Giriş konusunda bilgilendirme, konular ve çalışılacak alanların, çalışma gruplarının
belirlenmesi
2.Hafta
Bakmak: Eskiz. Nedir; Nasıl Yapılır? Hızlı Eskiz Teknikleri , Perspektif / Mimari
Fotograf: Çerçeve, Odak, Konu, Kompozisyon, Derinlik, Hareket
3.Hafta
Görmek: Lab İstanbul, İstanbul üzerinden mimari mekan ve çevrenin okunması, temsili
4.Hafta
Topografya
5.Hafta
Kompozisyon-tasarım-mimari anlatım
6.Hafta
ESKİZ SINAVI
7.Hafta
Hareket kavramı
8.Hafta
Hareket kavramı
9.Hafta
Hareket kavramı
10.Hafta
Mekan kavramı ve analiz
11.Hafta
Mekan kavramı ve analiz
12.Hafta
Mekan kavramı ve analiz
13.Hafta
Mekan kavramı ve analiz
14.Hafta
Mekan kavramı ve analiz
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
1.Hafta
Mimari Tasarıma GiriĢ Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Temel Tasarım I
LMIM 109
Kod
Basic Design I
LMIM 109
Code
Teori: 2
Uygulama: 4
Kredi: 4
AKTS: 6
Görsel algı ve kompozisyonun temel ilkeleri, mekanı oluşturan biçimsel ögeler, mekan
hiyerarşisi konuları kısa süreli stüdyo ödevleri aracılığı ile verilir.
Ġngilizce Ġçerik
Articles and Features, Atomic structure and properties, and properties of the periodic
table, chemical reactions, and evaluation can, Gases, liquids, aqueous solutions and
mixtures, solids, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases,
thermodynamics, electrochemistry.
YOK
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Yapılaşmış Fiziksel Çevre ve tasarım faaliyeti
2.Hafta
Örüntü: temel geometriler ve tasarım alanı ilişkisi
3.Hafta
Kompozisyon prensipleri ve araçları
4.Hafta
Soyutlama
5.Hafta
Mimariyi okumak
6.Hafta
Renk kuramı ve tasarım ilişkisi
7.Hafta
Işık ve gölge
8.Hafta
Işık ve gölge
9.Hafta
Ara jüri
10.Hafta
Kitle oluşturma ve boşluk/doluluk
11.Hafta
Kitle oluşturma ve modül
12.Hafta
Ölçü ve ölçek
13.Hafta
Mimari mekan tasarımı, çevre ve deneyim
14.Hafta
Jüri
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Temel Tasarım I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
Ders
Türk Dili II
Kod
LTRD 102
Course
Turkish Language II
Code
LTRD 102
Krediler
Teori: 2
Kredi: 2
AKTS: 2
Ġçerik
Dil konusunda daha bilinçli ve bilgili olunmasını sağlama
Uygulama: 0
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Türk Dili I dersinden başarılı olmak
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
Film gösterimi ve film üzerinden toplum, birey, sanat, sinema üzerine tartışma
2
Yapısına göre cümleler
3
Resmi yazışmalar, resmi yazışma kuralları, özel yazışmalar. Bunlar üzerinde somut
örneklere dayanan uygulamalar, Türk yazar ve şairleri ile ilgili bilgilendirici sunum
4
Yazılı anlatım türleri (makale, köşe yazısı, deneme, eleştiri, inceleme)
5
Anı, biyografi, otobiyografi, günlük vb.
6
Öykü, roman, tiyatro, senaryo..vb.
7
Destan, efsane ve şiir türleri
8
Ara Sınav
9
Dinleme sanatı, güzel konuşma, heyecan kontrolü
10
Etkili sunum teknikleri, öğrenci sunumları, ses, diyalog, diksiyon
11
Sözlü anlatım çeşitleri, hazırlıklı konuşmalar (panel, forum, sempozyum…vb.)
12
Mülakat, öğrenci sunumlarından örnekler, öğrenci projelerinin somutlaştırılması
13
Kısaltmalar, yazım kuralları, noktalama işaretleri
14
Anlatım bozuklukları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Türk Dili II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II
Kod
LATA 102
Course
Code
LATA 102
Krediler
Princ.of Atatürk and History of Turkish
Revolution II
Teori: 2
Uygulama: 0
Kredi: 2
AKTS: 2
Ġçerik
Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I dersinden başarılı olmak
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılâplar
2.Hafta
İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler,
Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi Partiler
Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar
3.Hafta
4.Hafta
Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı
Kanunun Kabulü)
5.Hafta
Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler
6.Hafta
7.Hafta
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış,
(Lozan Barışından Sonra 1923-1932 Döneminde Türkiye‟nin Dış Politikaları)
1932-1939 Döneminde Türkiye‟nin Dış Politikasındaki Gelişmeler.
(Türkiye‟nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi,
Sadabat Paktı, Hatay Sorunu)
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye‟nin Dış
Politikası ve Demokrasiye Geçiş)
10.Hafta
Cumhuriyetçilik
11.Hafta
Milliyetçilik
12.Hafta
Halkçılık
13.Hafta
Devletçilik
14.Hafta
Laiklik
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Atatürk Ġlke ve Ġnkilap Tarihi II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
İngilizce II
Kod
LYDL 102A
Course
English II
Code
LYDL 102A
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 3
Ġçerik
İngilizce‟deki temel yapılar ve dildeki farklı kullanımlar
Uygulama: 0
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
İngilizce I dersinden başarılı olmak
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Tenses, Questions
Present Tenses
Past Tenses
Much and Many
Future Forms
What… like
Present Perfect
Ara Sınav
Present Perfect
Have Got To
Present Perfect Continuous
Present Perfect Continuous
Used To
General Revision
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Ġngilizce II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Kod
LSEG106A
Course
Information
Technology
Teori: 2
Code
LSEG106A
Kredi: 3
AKTS: 3
Krediler
Ġçerik
&
Communications
Uygulama: 1
Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet ve Servisleri, Windows 7, MS Word, MS Excel,
MS Powerpoint, MS Access kullanımı
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,14
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Genel Kavramlar
2.Hafta
İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi
3.Hafta
Bilgi ve İletişim
4.Hafta
Mail, Takvim, Doküman, Günlük
5.Hafta
MS POWERPOINT - Temel Ayarlar, Sunum Oluşturma, Metin, Görüntüler ve Tablo
6.Hafta
MS POWERPOINT - Grafik ve Çizim Nesneleri, Ekran Gösterisi Efektleri, Slayt
Gösterisi ve Çıktı Hazırlama
7.Hafta
MS WORD - Kelime İşlemciye İlk Adımlar ve Temel İşlemler
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
MS WORD - Biçimlendirme (Metin, Paragraf, Belge)
10.Hafta
MS WORD - Nesneler (Tablo, Resim. Görüntü, Grafik) ve Yazdırma
11.Hafta
MS EXCEL - Giriş, Hücreler ve Çalışma Sayfaları
12.Hafta
MS EXCEL - Biçimlendirme, Formüller ve İşlevler
13.Hafta
MS EXCEL - Grafikler, Sayfa Yapısı ve Çıktıların Hazırlanması
14.Hafta
MS ACCESS - Veri Tabanı Yönetim Sistemlerine Giriş ve Tablo İşlemleri
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Mesleki Teknik Resim II
Architectural Technical Drawing II
Teori: 1
Uygulama: 3
Kod
Code
Kredi: 3
Ġngilizce Ġçerik
The aim of this lecture is to gain the ability of comprehending, project designing
and representation of all kinds of design that are proposed
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim Öğretim
Metotları
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması,
12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli
Öğrenme
LMIM 102
LMIM 102
AKTS: 4
Mimaride özel ifade teknikleri, çizim ve yazım ilkeleri, paralel perspektif,
otoğrafik ve aksonometrik çizimler, mimaride gölgeleme ve mimari modelleme.
Mimari ürünlerin okunmasına ve sunulmasına temel oluşturan resim tekniği,
resim malzemeleri ve yöntemleri, mimari desen ve doku üzerine çeşitli
malzemelerin kullanılışı hakkında genel bilgi ve beceri verilmesi
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
1/50 ölçek tekniği. Mimari strüktür ve elemanların 1/50 ölçekte detaylandırılması.
Örnek çizim uygulamaları
1/50 ölçek tekniği. Mimari strüktür ve elemanların 1/50 ölçekte detaylandırılması.
Örnek çizim uygulamaları
1/50 ölçekte plan kesit ve görünüş uygulamaları
1/50 ölçekte plan kesit ve görünüş uygulamaları
1/20 ölçek tekniği. Mimari strüktür ve elemanların 1/20 ölçekte detaylandırılması.
Örnek çizim uygulamaları
1/20 ölçek tekniği. Mimari strüktür ve elemanların 1/20 ölçekte detaylandırılması.
Örnek çizim uygulamaları
1/20 ölçekte plan kesit ve görünüş uygulamaları.
Ara Sınav
1/20 ölçekte plan kesit ve görünüş uygulamaları.
1/10 ölçek tekniği. Mimari Strüktür ve elemanlar ile donatıların detaylandırılması.
1/5 ölçek tekniği. Mimari Strüktür ve elemanlar ile donatıların detaylandırılması.
1/2 ölçek tekniği. Mimari Strüktür ve elemanlar ile donatıların detaylandırılması.
Mimari proje çizimi
Mimari proje çizimi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
DERSLER ĠLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ ĠLĠġKĠSĠ
Mesleki Teknik Resim II - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Bina Bilgisi II
LMIM 104
Kod
Building Information II
LMIM 104
Code
Teori: 1
Uygulama: 2
Kredi: 2
AKTS: 4
Çevre kavramları - çevre verileri - doğal, sosyal ve yapma çevre bileşenleri ve
etkileşimleri - çevre verilerinin tasarıma etkisi - vaziyet planı ana yerleşim kararlarının
belirlenmesi
Ġngilizce Ġçerik
Researching, discussing and presenting the research techniques and methodologies
necessary for the formation of the environment and the designing of the existing
surrounding in accordance with the sociological, psychological needs of the human
beings and their behaviors.
YOK
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,7,8,9,11,12,15,
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Tanışma ve dersin genel yapısı hakkında görüşler bildirme
2.Hafta
Çevre bileşenleri
3.Hafta
Doğal çevre verilerinin mimari tasarıma etkisi ( topoğrafya/arazi koşulları)
4.Hafta
Doğal çevre verilerinin mimari tasarıma etkisi (güneş )
5.Hafta
Doğal çevre verilerinin mimari tasarıma etkisi (rüzgâr )
6.Hafta
Doğal çevre verilerinin mimari tasarıma etkisi (yeşil-su )
7.Hafta
Ara Değerlendirme
8.Hafta
Doğal çevre verilerinin mimari tasarıma etkisi (gürültü)
9.Hafta
Yapılı çevrenin mimari tasarıma etkisi, kentsel ölçekte yaklaşım
10.Hafta
Yapılı çevrenin mimari tasarıma etkisi, bina ölçeğinde yaklaşım
11.Hafta
Yapılı çevrenin mimari tasarıma etkisi, bina ölçeğinde yaklaşım
12.Hafta
Sunumlar
13.Hafta
Sosyal çevrenin mimari tasarıma etkisi
14.Hafta
Tanışma ve dersin genel yapısı hakkında görüşler bildirme
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Bina Bilgisi II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Yapı Bilgisi
LMIM 106
Kod
Building Construction
LMIM 106
Code
Teori: 2
Uygulama: 0
Kredi: 2
AKTS: 3
Yapının tanımı, amacı ve genel bilgiler. Yapı zemininin tanımı ve yapının zemine
uygulanması. Temeller, düşey ve yatay yapı elemanlarının strüktürel ve
konstrüktif yönden incelenmesi, döşemeler ve kaplamalar, yapı boşluklarının
değerlendirilmesi.
Concepts of building, architectural and construction technology. Introduction of building
and construction methods according to the systems approach. Interaction of userenvironment-building and introduction of environmental factors and expected
performance characteristics in this context. Introduction of building subsystems.
Presentation of building and construction methods with examples by considering
building elements (wall, floor, roof, stairs, partitions) as systems.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,7,8,9,11,12,15,
Haftalık Ders Konuları
Yapıya Giriş-Yapı-Yapım(Konstrüksiyon)-Strüktür Kavramları, Amaç-Biçim-Malzeme
İlişkisi
2.Hafta
Yapının Oluşma Süreci, Yapı Malzemeleri, Yapı Bileşenleri, Yapı Elemanları
3.Hafta
Yapıyı Etkileyen Etmenler, Yapım Süreci ve Yapı Elemanlarının İşlevlerine Göre Yapıyı
Sınıflandırmak
4.Hafta
Yapım Sistemleri - İlkel Yapım Sistemleri ve Geleneksel Yapım Sistemleri
5.Hafta
Yapım Sistemleri - Gelişmiş Geleneksel ve Endüstrileşmiş Yapım Sistemleri
6.Hafta
Yapıya Etki Eden Kuvvetler, Yüklerin Taşıtılması Açısından Yapım Sistemleri (Yığma ve
İskelet)
7.Hafta
Döşemeler: Tasarımı Belirleyen Statik, Yapısal, Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Etmen ve
Gereksinimler
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Döşemelerin Sınıflandırılması: Plak - Kirişli - Mantar - Seramik - Metal - Ahşap
Döşemeler
10.Hafta
Binadaki Yerine Göre Döşemelerin Tasarımı ve Döşeme Kaplamalarının Seçim Ölçütleri
11.Hafta
Duvar Sistemleri
12.Hafta
Kapı ve Pencereler
13.Hafta
Merdivenler: İç ve Dış Merdivenler, Tasarım Ölçütleri, Boyutlandırma İlkeleri
14.Hafta
Genel tekrar
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
1.Hafta
Yapı Bilgisi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş
Introduction to Art and Architectural
History
Krediler
Ġçerik
Teori: 2
Uygulama: 0
Kredi: 2
AKTS: 3
Mimarinin kökenleri; teori ve pratikte mimarinin kapsamı, ilişkili disiplinlerin ve
tarihsel gelişim bağlamında mimarlığın değerlendirilmesi; mimarlığın insan, çevre,
taşıyıcı sistemler ve inşaat, mekân, eğilimler ve stilleri kapsayan sözlüğüne giriş.
Ġngilizce Ġçerik
Roots of architecture; the scope of architecture in theory and practice; an overview of
architecture in the context of historical developments, related disciplines; introduction
to the basic vocabulary of architecture which includes natural & manmade
environment, building, architectural space, structure, construction, trends & styles, etc.;
fundamentals of architectural design concerning form, shape, colour, texture, etc.
Ön KoĢul
YOK
Kod
Code
LMIM 108
LMIM 108
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,5,7,8,9,11,12,15,
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
Tarihöncesi dönemler ve İlk Uygarlıklar: Mezopotamya sanatı - Mısır sanatı
Anadolu uygarlıkları sanatı: Hitit, Urartu, Frig, Lidya ve Likya Sanatları
Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Yunan ve Roma sanatı
Bizans, Romanesk ve Gotik Sanat
Rönesans Sanatı
Manyerizm ve Barok
7.Hafta
8.Hafta
Orta Asya Türk, Selçuklu ve Osmanlı Sanatı
Ara Sınav
9.Hafta
10.Hafta
Romantizm ve Neo-klasizm
Realizm, Empresyonizm
Fovizm, Kübizm , Fütürizm
11.Hafta
Sembolizm, Ekspresyonizm, Sürrealizm ve Dadaizm
12.Hafta
Non-figüratif, Suprematizm, De Stijl ve Soyut-ekspresyonizm
13.Hafta
Kitle kültürü, Pop art, Hiperrealizm
Happening- performans, Minimalizm ve Toprak sanatı
14.Hafta
Feminist sanat, Video Sanatı ve Post-modernizm
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Sanat ve Mimarlık Tarihine GiriĢ Dersi - Program Öğrenme Çıktıları
ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
X
5
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Temel Tasarım II
LMIM 110
Kod
Basic Design II
LMIM 110
Code
Teori: 2
Uygulama: 4
Kredi: 4
AKTS: 6
Görsel algı ve kompozisyonun temel ilkeleri, mekanı oluşturan biçimsel ögeler, mekan
hiyerarşisi konuları kısa süreli stüdyo ödevleri aracılığı ile verilir.
Ġngilizce Ġçerik
Articles and Features, Atomic structure and properties, and properties of the periodic
table, chemical reactions, and evaluation can, Gases, liquids, aqueous solutions and
mixtures, solids, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases,
thermodynamics, electrochemistry.
YOK
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
Görsel doku ve ölçü farklarıyla alanda küresel etkinin sağlanması
Alanınız üzerinde yapacağınız eğri çizgilerle hyperboloid ve paraboloid arayışlar
Görsel algıdaki şekil-zemin bağıntılarından ÖRTME ile tasarımlar
Renk derecelenmesi
1-Sıcak Renkler 2-Serin Renkler
ile yapılan iki farklı tasarımı alanınızdaki 3 boyutlu prizmatik yüzeylere yapıştırarak yeni
tasarımlar
Dokusal malzemelerle alanınızda reliyef araştırması
Renkli ve dokunsal malzemelerle soyut bir kavramın ifade ediş (kolaj çalışması)
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
Dizayn elemanlarından merkezi, aksiyal veya çevresel dizayn
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Çıta, tel v.b. elemanlarla yeni 3 boyutlu bir sistem
10.Hafta
Birim modül tekrarı ile yeni üç boyutlu sistem arayışı
11.Hafta
Eğrisel birim modüllerle yeni sistemler
12.Hafta
Transformasyon çalışması
13.Hafta
Kübik elemanlarla yeni üç boyutlu sistem
14.Hafta
Bir bütüne ekleme veya çıkarma
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Temel Tasarım II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Bilgisayar Destekli Teknik Tasarım I
LMIM 205
Kod
Computer Based Technıcal Design I
LMIM 205
Code
Teori: 1
Uygulama:2
Kredi: 2
AKTS: 3
Bilgisayar destekli tasarım (CAD) temel ilkeleri, CAD kısa bir tarihçesi, yaygın CAD ve
BIM terimlerinin tanımı, 2B ve 3B mimari tasarıma uyumlu programlar. Çeşitli
multimedya programları kullanarak sunum seçeneklerine giriş. 3D modelleme teknikleri
ve 3 boyutlu baskı seçenekleri.
Basic principles of computer aided design (CAD), a brief history of CAD, definition of
common CAD and BIM terms, 2D and 3D architectural design compatible programs.
Introduction to presentations options using various multimedia programs. 3D modelling
techniques and 3D print options.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,8,12,15,
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
CAD, BIM ve 3B modelleme örnekleri
2.Hafta
Analitik geometri ilkeleri, Birimler, boyutlar ve ölçek
3.Hafta
Temel geometri bilgisi, CAD uygulamaları ile İlişkisel örnekler
4.Hafta
Temel ayarlar / Değişkenler
5.Hafta
CAD ile Dijital görüntü işleme
6.Hafta
Tekil ardından çoğul nesne oluşturma ve kontrol prensipleri
7.Hafta
Sayısal Ortamda Mimari çizim ve modelleme ilkeleri
8.Hafta
VIZE I
9.Hafta
3B Mimari Modelleme yazılımları
10.Hafta
3B Mimari Modelleme İlkeleri
11.Hafta
3B modelleme programlarında düzlemler ve bakış kontrolleri
12.Hafta
2B ve 3B Sayısal kütüphane elemanı oluşturma ve kullanma
13.Hafta
3B kesit ve kamera yöntemleri
14.Hafta
CAD, BIM ve 3B modelleme örnekleri
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Bilgisayar Destekli Teknik Tasarım I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları
ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Değerlendirme
1
X
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
X
Mimari Tasarım I
LMIM 201
Kod
Archıtectural Desıgn I
LMIM 201
Code
Teori: 2
Uygulama:6
Kredi: 5
AKTS: 10
Yerle etkileşimli barınma işlevli bir yapının, yer-yapı-mekan ilişkileri, esnek program ve
malzeme+strüktür+performans
kriterleri
doğrultusunda
tasarım
sürecinin
deneyimlenmesidir. Tasarım süreci 3 modülde ve modülleri kuran ve açan soru ve ilgili
kavramlarla ele alınmaktadır.
Architectural Design 1 studio contents the experimentation of design process of „a
building‟ that interacts with the place and functionality of sheltering in accordance with
the place-building-space relationships, flexible program and material + structure +
performance criteria. Design process is organized in three modules. Each module is
discussed with a question and related concepts that frames and expands module.
YOK
Ön KoĢul
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,5,8,12,15,
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Proje konularının tanıtılması, senaryo geliştirilmesi, 3 boyutlu temsil araçları ve 3
boyutlu düşüncenin ve temsilinin evrimi
2.Hafta
Doğal, tarihi ve kültürel çevre analiz çalışmaları
3.Hafta
Proje kapsamında program geliştirme
4.Hafta
5.Hafta
İlk eskizler; fikirler ve kavramlar üzerinde tartışmalar
Mekansal düşünce geliştirme ve mimari mekanı anlama
6.Hafta
Mimari mekanın yorumlanması ve temsili
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
1.Jüri ve teslim
Mimari tasarımın geliştirilmesi
Mimari tasarımın malzeme, konstrüksiyon ve strüktürel sistemler çerçevesinde
geliştirilmesi
Mimari tasarımın malzeme, konstrüksiyon sistemler çerçevesinde geliştirilmesi
11.Hafta
12.Hafta
2.Jüri ve teslim
Mimari tasarımın geliştirilmesi
13.Hafta
Mimari tasarımın geliştirilmesi
14.Hafta
Mimari tasarımın farklı modellerle sunumu
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Mimari Tasarım I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
Değerlendirme
1
2
3
4
X
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Mimarlık Tarihi I
LMIM 203
Kod
History of Architecture I
LMIM 201
Code
Teori: 2
Uygulama:0
Kredi: 2
AKTS: 3
Mimarlığın prehistoryadan erken Hıristiyanlık Dönemi sonuna kadar gelişim süreci.
Ġngilizce Ġçerik
Development of architecture (Prehistory-Early Christianity)
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,8,12,15,
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Prehistorik dönem mimarlığı
2.Hafta
Mezopotamya ve Mısır dönemi mimarlığı
3.Hafta
Hitit ve Yunan mimarlığı
4.Hafta
Yunan Mimarlığı
5.Hafta
Roma Mimarlığı
6.Hafta
Roma Mimarlığı
7.Hafta
Erken Bizans dönemi mimarlığı
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Orta Bizans dönemi mimarlığı
10.Hafta
Geç Bizans dönemi mimarlığı
11.Hafta
Antikiteden Avrupa Ortaçağına geçiş
12.Hafta
Erken Hıristiyanlık ve Erken İslam Mimarlığı
13.Hafta
Romanesk mimarlık
14.Hafta
Gotik mimarlık
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Mimarlık Tarihi I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
Değerlendirme
1
2
3
4
X
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
X
Mimari Anlatım İlkeleri
LMIM 207
Kod
Principles of Architectural Rendering
LMIM 207
Code
Teori: 1
Uygulama:2
Kredi: 2
AKTS: 3
Teknik resim: -Mimari gereçlerin tanıtımı ve kullanım ilkeleri -Çizim teknikleri & yazım
kuralları, -İzdüşüm, -Ölçek, -Plan-Kesit- Görünüş -Avan proje, -Vaziyet planları ve arazi
kesitleri, -Eğimli arazide yerleşim, -Merdiven (plan-kesit-görünüş) Tasarı Geometri:
İzdüsüm kavramı, nokta, doğru, düzlem ve değisik konumlu cisim izdüsümleri, iliskileri
ve problemleri. Aksonometrik perspektif
Technical drawing: -The Definition of Architectural Tools and Using Principles Projection Concepts -Scale -Preliminary Project Technique -Vertical Circulation
Elements -Settlement Plans and Sections Descriptive geometry: Projection Concepts,
Projections of Points, Lines, Planes and Various Objects and their relations with each
other. Axonometric Perspectives.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,8,12,15,
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Malzeme Listesi, Tasarı Geometri‟ye giriş
İzdüşüm olgusu ve tanımlar – Dik İzdüşüm (Monge metodu)-Yatay, düşey ve profil
izdüşüm düzlemleri. Noktanın tarifi ve izdüşümleri.
Doğrunun tarifi ve doğrunun karakteristikleri. Özel ve yarı özel konumlu doğrular
Gelişigüzel konumlu doğrular (eğim açıları ve gerçek boyunun bulunması)
A4 Formatı, Yazım Tekniği Hakkında Bilgilendirme, Çizgi-çizgi türleri, U:Tarama(
kurşun kalem ile)
İzdüşüm Kavramı, U:Cisim epürü
1. Ara Sınav
İzdüşüm Kavramı, U:Cisim epürü
İzdüşüm Kavramı, U:Cisim epürü
Maket ev kesitler ve görünüşler
Ev planı, kesitler ve görünüşler
1/100 Avan Proje Tekniği
15 Düşey sirkülasyon elemanları, Tek kollu merdiven çözümleri Asma kata çıkan
merdiven tasarım
15 Düşey sirkülasyon elemanları, Tek kollu merdiven çözümleri Asma kata çıkan
merdiven tasarım
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Mimari Anlatım Ġlkeleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
İngilizce III
Kod
English III
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
Bu ders okuma becerisi ve kelime ve terim bilgisi ağırlıklıdır.
X
LYDL 201A
LYDL 201A
AKTS: 3
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,6,7,13,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “arayarak okuma” tekniği çalışmaları.
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “arayarak okuma” tekniği çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “ayrıntılı okuma” tekniği çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “ayrıntılı okuma” tekniği çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime tahmin etme” tekniği çalışmaları.
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime tahmin etme” tekniği çalışmaları.
7.Hafta
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları.
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları.
10.Hafta
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları.
11.Hafta
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “okuduğunu yorumlama” çalışmaları.
12.Hafta
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime ve terim” çalışmaları.
13.Hafta
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime ve terim” çalışmaları.
14.Hafta
Mesleki alanlarla ilgili metinlerde “kelime ve terim” çalışmaları.
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Ġngilizce III Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
14
15
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
X
X
Yapı Elemanları I
LMIM 209
Kod
Building Elements I
LMIM 209
Code
Teori: 2
Uygulama:1
Kredi: 3
AKTS: 4
Yapısal tanımlar, kavramlar, yapı sınıflandırılması, yapı yükleri ve zemine iletiliş
ilkeleri, zemin türleri, inceleme yöntemleri, kazılar, yığma ve iskelet yapı temel
sistemleri, duvar ve duvar boşlukları, kemerler, tonozlar, kubbeler, döşemeler,
merdivenler.
Structural definitions, concepts, classifications of buildings, building loads and the
principals about their transmission to soil, soil types, examination methods, excavations,
foundation systems of solid block and skeleton construction, walls and formation of wall
openings, arches, vaults, domes, floors, stairs.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,8,12,15,
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
Tanımlar, zemin türleri, zemin inceleme yöntemleri, yapının zemine uygulanması,
temellerin sınıflandırılması, yüzeysel temeller
Derin temeller + uygulama / Deep foundations + application
Temellerde yalıtım, drenaj + uygulama
Duvarlar: tanım, sınıflama, taş ve toprak (kerpiç, tuğla) duvarlar
Ahşap, beton, cam, alçı, plastik, metal ve karma ürünlü duvarlar
Duvar sınıflamasına ilişkin örnekler + uygulama, duvar boşlukları, kemerler, tonozlar,
kubbeler, Döşemeler: tanım, sınıflama, toprak döşemeler
1.Ara sınav
Beton döşemeler + uygulama, gazbeton, ahşap, çelik ve karma ürünlü döşemeler +
uygulama
Döşeme sınıflamasına ilişkin örnekler, döşeme kaplamaları + uygulama, Merdivenler:
tanım, sınıflama
Merdiven yapım sistemleri: oturtma, konsol, kirişli + uygulama
Yapı Fuarına gezi, Merdiven yapım sistemleri: payaslı + uygulama
Merdiven kaplamaları, korkuluk ve küpeşte + uygulama, Yürüyen merdiven, rampa ve
asansör, merdiven dengelemesi + uygulama
Uygulanma
14.Hafta
Seminer
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Yapı Elemanları I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
Değerlendirme
1
2
3
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
14
15
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
X
X
Yapı Malzemesi I
LMIM 211
Kod
Building Materials I
LMIM 211
Code
Teori: 2
Uygulama:1
Kredi: 3
AKTS: 4
Yapı malzemesi gereksinimi, tanımı, gelişimi, standart, yönetmelik, iç yapılar ve
özeliklerinin aktarılması ve bu doğrultuda; doğal taşlar, ahşap, metaller (demir-çelik,
alüminyum ve diğer metaller), seramikler, cam, kireç-alçı-çimento, agregalar, karışımlar
(harçlar-beton), polimerler, boya, halı, yalıtım ürünleri.
The quotation of need, definition, development, Standard, regulations, internal structures
and properties of building materials and according to this, natural stone, timber, metals
(iron-steel, aluminium and other metals), ceramics, glass, lime-gypsum plaster-cement,
aggregate, mixtures (mortar and concrete), polymers, paints, carpets, isolation products.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,8,12,15,
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
Malzemelerin sınıflandırılması, Malzemelerin fiziksel özellikleri
Malzemelerin geçirimlilik ve mekanik özellikleri
Doğal taşların oluşumlarına göre sınıflandırılması, taşların özellikleri, kullanım yerleri,
uygulamaları
Doğal taşların duvarda kullanımı, taş duvar türleri
Pişmiş toprak esaslı yapı malzemelerinin üretimi, sınıflandırılması. Tuğla türleri ve
özellikleri
Tuğla duvar örgüleri, Pişmiş toprak kaplama malzemeleri
Refrakter malzemeler, kiremitler, asmolen bloklar, sıhhi tesisat malzemeleri
Ara Sınav
Kireç ve alçı üretimi, özellikler, yapıda kullanımları, alçı ve kireçten üretilen yapı
malzemeleri
Alçı levha elemanların yapıda kullanımı
Çimentonun üretimi, özellikleri, türleri, kullanıldıkları yerler
Betonun üretimi, taşınması, yerleştirilmesi, kürü, beton sınıfları, Bazı özel beton türleri
Betondan üretilen yapı malzemeleri
14.Hafta
Gazbeton malzemeler
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Yapı Malzemesi I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
Değerlendirme
1
2
3
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
14
15
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Mimari Tasarım II
Architectural Design II
Teori: 2
Uygulama:6
Kod
Code
Kredi: 5
X
X
LMIM 202
LMIM 202
AKTS: 10
Mimari bir sorunu belirleme, gerekli bilgiyi toplama, birlestirme, değerlendirme,
gelistirmesi, Tasarımda üç boyutlu düsünebilme yeteneğinin kazandırılması, var
olan yapılı çevrenin farklı katmanları ile fizik-mekân, sosyal-mekân olarak
okunabilmesi, Morfolojik iliskiler bağlamında yerlesim dokusunun
irdelenmesi,Sınırlı ölçüde teknolojik problemlerin çözümü.
Determination of an architectural problem, gathering the required information,
combination, evaluation and development, to provide the gain 3D imagination
ability, to understand the existing built environment with different layers and as
a physical and social space.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,8,12,15,
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
Proje konularının tanıtılması, senaryo geliştirilmesi, 3 boyutlu temsil araçları ve 3
boyutlu düşüncenin ve temsilinin evrimi
Doğal, tarihi ve kültürel çevre analiz çalışmaları
Proje kapsamında program geliştirme
İlk eskizler; fikirler ve kavramlar üzerinde tartışmalar
Alternatif çözümlerin üretilmesi
Çeşitli ölçütler çerçevesinde bir alternatifin geliştirilmek üzere seçilmesi
1.Jüri ve teslim
Mimari tasarımın geliştirilmesi
Yapısal sorunların aşılması
Projenin kesitlerinin ve cephelerinin geliştirilmesi
2.Jüri ve teslim
Projenin ölçeğinin değiştirilmesi ve tüm işlevsel, yapısal ve diğer sorunların daha büyük
ölçekte gözden geçirilmesi
13.Hafta
Malzeme, renk ve doku alternatiflerinin üretilmesi
14.Hafta
Sunum yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
12.Hafta
Mimari Tasarım II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Değerlendirme
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13
14
15
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Bilgisayar Destekli Teknik Tasarım II
Computer Based Technıcal Design II
Teori: 1
Uygulama:2
Ġngilizce Ġçerik
Development of Three-Dimensional Modeling Techniques for the expression of
Architectural Design / Photorealistic visualization techniques transferred to
practical solutions.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,8,12,15,
Kod
Code
Kredi: 2
LMIM 206
LMIM 206
AKTS: 3
Dijital ortamda iki ve üç boyutlu mimari tasarım, çizim ve sunum tekniklerinin
öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
Yazı yazma komutları (Dtext, Mtext) Yazı stili tanımlama
Make Block ( Blok Oluşturma)
Autocad için Standart kullanıcı kütüphanesi oluşturma
Block, Sayfa içi block mantığı-Wblock, insert block kavramlar
Nesne özelliklerinin değiştirilmesi
Farklı çizim dosyaları arasında kopyalama işlemleri ve Başka programlar ile dosya
transferi mantığı
Ölçülendirme komutları, Ölçülendirme stili tanımlama-Dwt uzantılı template dosya
oluşturma
Ara Sınav
Autocad yazdırma işlemleri Plot ayarları ölçekli çıktı alma mantığı
UCS (Koordinat Sistemi Tanımlama) ve ayarları
Autocad programında 3 Boyutlu modelleme teknikleri
Temel 3 boyutlu çizim elemanları ile 3d model oluşturma
3D katı nesnelerde Rotate,Array ve Align komutlarının kullanımı (Model Düzenleme)
komutlarının kullanımı
14.Hafta
Autocad'de Üç boyutlu modellerin gölgelendirilmesi, malzeme atama, kaplama işlemleri
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
13.Hafta
Bilgisayar Destekli Teknik Tasarım II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları
ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
Değerlendirme
1
X
2
3
4
5
X
X
v
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
15
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Mimarlık Tarihi II
History of Architecture II
Teori: 2
Uygulama:0
Kod
Code
Kredi: 2
X
X
LMIM 204
LMIM 204
AKTS: 3
İlk Hıristiyan Dönemi'nden Endüstri Devrimi’ne kadar Avrupa mimarlık tarihi ve
Türk mimarlık tarihi.
Comprehending the architectural consequences of modernism and
industrialization And Development of Anatolian Turkish architecture form
beginning to present, Islamic architecture
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,8,12,15,
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
Ortaçağdan Rönesansa geçiş koşulları
Rönesans kentleri
Rönesans yapıları ve kent sarayları
Manyerizm
Barok kent ve saray tasarımı
Barok dinsel mimarlığı
19. yüzyıl: Endüstri devrimi ve Historisizm
Ara Sınav
Chicago Okulu, Wright, Arts&Crafts, Deutscher Werkbund, P.Behrens, T.Garnier,
A.Perret
Art Nouveau, Avangard Akımlar: Fütürizm, Konstrüktivizm, Expresyonizm, De Stijl
Bauhaus, CIAM, Weissenhof, Mies van der Rohe
Wright, Art Deco ve Le Corbusier
13.Hafta
1950 sonrası Çağdaş Mimarlık
14.Hafta
Postmodernizm ve Dekonstrüktivizm
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Mimarlık Tarihi II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
13
14
15
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
İçerik
İngilizce İçerik
Ön Koşul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
X
X
Statik ve Mukavemet
Kod
LMIM 208
Code
LMIM 208
Teori: 2
Uygulama: 0
Kredi: 2
AKTS:3
Tanım, kuvvet prensipleri, yükler, serbest cisim kavramı, yapı elemanlarında mesnet
şartları, mesnet reaksiyonları, iç kuvvetler, izostatik sistemlerde iç kuvvetlerin hesabı,
kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi, bir en-kesitin ağırlık merkezi, atalet momentleri,
atalet yarıçapları, mukavemet momentleri ile tanımlanması, , normal kuvvet, kesme
kuvveti, eğilme ve burulma gibi gerilme kavramları, çeşitli kesit zorları altındaki yapı
elemanlarının boyutlandırılması
Introduction, principles of forces, free body concept, the support conditions, internal
forces of structural elements, analysis of statically determinate structures, defining a
section with its center of gravity, moment of inertia, radius of gyration and section
modulus of elasticity, basic concepts of stress, tension, compression, flexure, shear,
bending, torsion, dimensional determination of elements of different stress
conditions
YOK
Statics and Strength of Materials
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
X
Tanıtım, serbest cisim diyagramı
Kuvvet, moment, yükler, mesnet tipleri, denge
Mesnet tepkisi
Kesit tesirleri diyagramı
Gerber kiriş ve çerçeve kesit tesirleri
Kafes kirişler
Ara sınav
En kesit, ağırlık merkezinin bulunması
Atalet momenti, mukavemet momenti, atalet yarıçapı
10.Hafta
Gerilme
11.Hafta
Çekme – basınç elemanları
12.Hafta
Eğilme elemanları
13.Hafta
Bileşik mukavemet
14.Hafta
Genel tekrar,
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Statik ve Mukavemet Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
Değerlendirme
1
2
3
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
13
14
15
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
İngilizce IV
Kod
English IV
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
Bu ders sunum becerisi ve çeviri ağırlıklıdır.
X
X
X
LYDL 202B
LYDL 202B
AKTS: 3
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,6,7,13,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Present Perfect Tense kalıpları
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
Perfect Tense ile di‟li geçmiş zamanın kıyaslanması
Olasılık cümleleri, kalıpları
Öğrenilen Tenslerin karışık olarak pekiştirilmesi, zaman belirteçlerinin çalışılması
Etken ve edilgen cümle kalıpları
Etken ve edilgen cümle kalıpları
Present Perfect ve Past Simple Tenslerinin kıyaslaması
Ara Sınav
Have been ve Have gone arasındaki fark, for ve since kullanımı
Zorunluluk veren ifadeler, kipler
Relative Clauses… bağlaç kelimler ile ilgili çalışmalar, hikaye yazmada kullanılan
kalıplar
12.Hafta
Öğrenilen zamanların pekiştirme çalışmaları
13.Hafta
Hikaye tamamlama çalışmaları, karşılaştırma kompozisyonları
14.Hafta
Konu tekrarı. Öğrenilen zamanların tümünün karışık alıştırmalar ile pekişmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
ĠNGĠLĠZCE IV Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
13
14
15
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
İçerik
İngilizce İçerik
Ön Koşul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
X
X
X
Yapı Elemanları II
Kod
LMIM 210
Code
LMIM 210
Building Elements II
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS:4
Çatı tanım ve kavramları, eğimli çatı sistemleri, örtü ve bitisler, teras çatılar, doğrama
tasarımında ilke ve yaklasımlar, doğrama gereçleri, kasalar ve kanatların türleri,
iliskileri, kapı ve pencerenin islevleri, sınıflamaları duvar bosluklarındaki sorunlar ve
çözüm ilkeleri.
The first part of this course, which covers roofs and chimneys, contains design and
construction principles and solving the problems of roofs and chimneys. In the second
part of the course, which covers the frames and woodworks, the aim is to determine
the problems and solution methods within basic knowledge and principles. Beside this
aim, it is also intended to develop the awareness about the fact that design of these
elements affects the design of the building and they must be considered in the
building as the parts of a whole.
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
Dersin içeriğinin tanımlanması
Çatı tanımı, tasarımı, genel sınıflandırılması, yönetmeliklerde çatılar / Dersin konusu,
amacı, yöntemi, Yapı ürünlerinin tanımı, Pencere ve kapı tasarımında ilkeler
Eğimli çatılarda; eğimin belirlenmesi, düzenlenmesi, sınıflandırma, çatı merdivenleri,
(beşik ve kırma çatılar) / Duvar boşluklarının kuruluşu, Duvar boşluklarının doğrama
için hazırlanması, Doğrama gereçleri
Kırma çatı uygulaması / Kasalar ve kanatlar
Teras çatılar; tanım, sınıflandırmalar, ayrıntı çözümleri / Kasa-kanat ilişkileri, Kanat-
kanat ilişkileri, Doğramanın duvara takılması, Doğrama-duvar (pervaz) ilişkileri
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
Basit çatı sistemleri; oturtma çatılar, asma çatılar, çelik çatılar / Uygulama
Çatı Uygulama / Kapı, sınıflamalar, Pencere, sınıflamalar
Ara sınav
Çağdaş çatı sistemleri, Hareketli çatılar, Ahşap çatılar / Kapı, işlevleri, Pencere, işlevleri
Pişmiş toprak ve beton esaslı çatı kaplamaları, Plastik esaslı çatı kaplamaları / Duvar
boşluğundaki sorunlar ve çözüm ilkeleri, Isı sorunu ve çözüm ilkeleri, Ses sorunu ve
çözüm ilkeleri
11.Hafta
Bitüm esaslı çatı kaplamaları, Metal esaslı çatı kaplamaları, Çatılarda saydam yüzey
düzenleme / Yangın sorunu ve çözüm ilkeleri, Toz, duman, zararlı ışın sorunu ve çözüm
ilkeleri
12.Hafta
Çatılarda yalıtım ve havalandırma, Çatı yüzeyinden suların uzaklaştırılması / Su – nem
sorunu ve çözüm ilkeleri, Güvenlik sorunları, Uygulama
13.Hafta
Bacalar / Denetim sorunları ve çözüm ilkeleri, Doğramalarda bakım
14.Hafta
Bacalar Uygulama / Uygulama
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Yapı Elemanları II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
12
13
14
15
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Yapı Malzemesi II
Building Materials II
Teori: 2
Uygulama:1
Ġngilizce Ġçerik
Innovative materials currently used in the building construction for nature, technical
information applying onto the structure about giving theoretical and practical knowledge
and construction industry that located in the building materials market and production –
producers relationship.
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Eğitim
Öğretim
Metotları
Kod
Code
Kredi: 3
Günümüzde yapı inşaatında kullanılan yenilikçi malzemelerin doğası, teknik
bilgileri ve yapı üzerine uygulanması hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiler
verilmesi, inşaat sektöründe ve piyasasında yer alan yapı malzemeleri ve
üretimi-üreticileri hakkında genel bilgiler
1,2,5,8,12,15,
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
LMIM 212
LMIM 212
AKTS: 4
Harç türleri ve özellikleri
Sıva türleri ve özellikleri
Sıvanın uygulanışı, kaba ve ince sıvalar, oluşabilecek sorunlar
Boyaların türleri ve özellikleri, boyanın uygulanışı
Ahşabın yapısı ve özellikleri
Ahşap yapı malzemeleri, özellikleri ve uygulamaları
Ahşap malzeme türleri
Ara Sınav
Camın yapısı, üretim yöntemleri, cam malzeme türleri
Cam malzeme türleri
Plastik yapı malzemeleri ve yapıda kullanımları
12.Hafta
Plastik yapı malzemeleri ve yapıda kullanımları
13.Hafta
Metal malzemeler
14.Hafta
Yalıtım malzemeleri
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Yapı Malzemesi II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
Değerlendirme
1
2
3
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
12
13
14
15
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Mimari Tasarım III
Architectural Design III
Teori: 2
Uygulama: 6
Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor vb. amaçlı çok
avan proje olarak sunumu.
Ġngilizce Ġçerik
The design of a small scale, multi functional building and its presentation as a whole as
a preliminary project .
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Mimari Tasarım II
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Kod
Code
Kredi: 5
islevli, küçük ölçekli
LMIM301
LMIM301
AKTS: 10
bir yapının tasarımı,
Eğitim
Öğretim 1,2,3,13
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
1.Ders: (okul açılışı ve etkinlikler haftası olduğundan ders yapılmamaktadır.) 2.Ders:
Kura ve grupların belirlenmesi,dersin kapsam ,içerik ve yürütülüşü ile ilgili bilgilerin
öğrencilere aktarılması.
1.Ders: Grupların toplanması ve öğrencilerin proje konularını seçmeleri,arazi belirleme
çalışması ve mimari program oluşturma ile ilgili gerekli aktarımın
yapılması.Kaynaklara ilişkin bilgi aktarımı ve kaynaklara ulaşma yöntemleri. 2.Ders:
Üç arsa önerisinin proje bağlamında yorumlanması,uygun arsanın seçimi ve mimari
programların eleştirilmesi.
1.Ders: Mimari programların son kez eleştirilmesi ve bir mimari tasarlama metodu
olarak işlev şeması ve leke etütlerinin irdelenmesi.Bunun yanı sıra analiz
çalışmalarının eleştirilmesi. 2.Ders:İşlev şeması ve leke etütlerinin eleştirilmesi ve
geliştirme.
1.Ders: Gelişkin leke sunum ve eleştirisi , tasarda bağlamsallık.Kaynak tarama
çalışmalarının değerlendirilmesi. 2.Ders: Gelişkin leke sunum ve eleştirisi,tasarda
bağlamsallık. Kaynak tarama çalışmalarının değerlendirilmesi.
1.Ders: Ön tasar aşamasına giriş ve eleştiri. 2.Ders: Ön tasar aşaması ve eleştiri.
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
1.Ders: Ön tasar aşaması,taşıyıcı sistem belirleme araştırmaları ve eleştiri. 2.Ders: Ön
tasar aşaması,taşıyıcı sistem belirleme araştırmaları ve eleştiri.
1.Ders: Birinci eskiz sınavı. 2.Ders: Birinci jüri. (1. ARA SINAVLAR)
1.Ders: Ön tasar aşaması ve eleştiri. 2.Ders: Ön tasar aşaması ve eleştiri.
1.Ders: Ön tasar aşaması ve eleştiri. 2.Ders: Ön tasar aşaması ve eleştiri.
1.Ders: Taşıyıcı sistemin ve yapı elemanlarının belirlenmesi ve ön tasar aşamasının
sonuçlandırılması. 2.Ders: Taşıyıcı sistemin ve yapı elemanlarının belirlenmesi ve ön
tasar aşamasının sonuçlandırılması.
1.Ders: Ön kesin tasar aşaması ve eleştiri. 2.Ders: Ön kesin tasar aşaması ve eleştiri.
1.Ders: Ön kesin tasar aşaması ve eleştiri. 2.Ders: Ön kesin tasar aşaması ve eleştiri.
1.Ders: Ön kesin tasar aşaması ve eleştiri. 2.Ders: Ön kesin tasar aşaması ve eleştiri.
1.Ders: Ön kesin tasar aşaması ve eleştiri. 2.Ders: Ön kesin tasar aşamasının
sonuçlandırılması.
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Mimari Tasarım III Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
Değerlendirme
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12
13
14
15
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
X
X
X
X
Çevresel Kontrol Sistemleri I
LMIM303
Kod
Environmental Systems and Control I
LMIM303
Code
Teori: 2
Uygulama: 1
Kredi: 3
AKTS: 4
Bu derste ekolojik problemler ve mimarlık, iklimlendirme tanımları ve mikroklima,
bioklimatik tasarım elemanları, binalarda pasif ve aktif soğutma, ısıtma, güneş ve
rüzgar kontrolü, enerji tasaruuflu tasarım, ses kontrolü, doğal ve yapay aydınlatma
prensipleri incelenecektir.
In this course ecological problems and architecture, definitions and elements of
climate, microclimate, bioclimatic design, passive
cooling and heating of buildings, solar and wind control, thermal performance of
buildings, energy efficient design, noise control and acoustics, principles of natural and
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Eğitim
Öğretim
Metotları
artificial lighting will be examined.
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
1,2,3,13
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Fiziksel çevre ile ilgili temel kavramlar, mimari tasarım ile ilişkisi ve önemi, iç
mekanda ısısal görsel ve işitsel konfor konuları ve fiziksel çevre denetiminin önemi,
enerji tüketimiyle ilişkisi , sürdürülebilirlik kavramı / titreşim özellikleri.
2.Hafta
İklim / iklim öğeleri, yerel iklim değişkenleri, iklim analizi / mimari akustiğin
3.Hafta
4.Hafta
temelleri, sesin üretilmesi yayılmasıve algılanması.
Türkiye iklim bölgeleri, iklimle dengeli tasarım / hacim akustiği temel kavramları.
Isı, ısısal konfor etkenleri, iç mekanda ısısal konfor öğeleri, bioiklimsel diyagram,
uygulama / gürültü denetimitemel ilkeleri.
5.Hafta
Binalarda ısıl performans, yapı kabuğu tasarım ölçütleri, uygulama / yansışım süresi,
uygulama.
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
Güneş geometrisi ve güneş açıları, gölgeleme ve güneşten korunma, gölge analizleri ve
gölgeleme elamanları Güneş açıları sınıf uygulaması / akustik konularıyla ugulama.
ARA SINAV
Güneş ışınımı /yapı ilişkisi, uygulama.
Mimari Akustiğin Temelleri ve Tanımlar , Sesin Üretilmesi Yayılması ve Algılanması.
Aydınlatma ile ilgili temel kavramlara giriş, aydınlatma tasarım ilişkisinin tartışılması.
10.Hafta
Mimari Akustiğin Temelleri ve Tanımlar , Sesin Üretilmesi Yayılması ve Algılanması.
Aydınlatma ile ilgili temel kavramlara giriş, aydınlatma tasarım ilişkisinin tartışılması.
11.Hafta
Geometrik Hacim Akustiği, Akustik Tasarım Kriterleri - Doğrudan Ses için Tasarım,
Konuşma Mekânları için Tasarım,Görsel algılama,ve ışık ilgili temel kavramlar
12.Hafta
Çınlama Zamanı Renk, Munsell renk dizgesi, kapalı hacimlerde renk etkileşimi.
13.Hafta
Aydınlatmaya giriş, aydınlatma ilkeleri.
14.Hafta
İç Mimaride aydınlatma.
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Çevresel Kontrol Sistemleri I Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
12
13
14
15
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Bilgisayar Destekli Tasarım III
COMPUTER-AIDED DESIGN III
Teori: 1
Uygulama: 2
Kod
Code
Kredi: 2
X
X
X
X
LMIM305
LMIM305
AKTS: 4
Mimari projelerin dijital ortamda modellenmesi ve sunumlarının hazırlanması
Computer-aided design III, is a powerful modeling tool that technical
professionals use. With CAD, architects can draw up building plans and
engineers can develop component and system designs. Some CAD programs
even allow users to perform stress analysis, demonstrating how well a
proposed structure will fare when put to use. Using CAD III, professionals can
create precise architecture drawings in both 2- and 3-D, complete with
dimensions and specifications, in a neat and readable format. This modeling
method has taken design to a whole new level of efficiency and accuracy.
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,3,13
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
Kullanıcı ara yüzü tanıtımı
Nesne yaratma, düzenleme ve konumlandırma teknikleri
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
Geometrik objelerin oluşturulması
Düzenleme, kopyalama teknikleri
2 boyutlu şekillerden 3 boyutlu geometrik obje oluşturulması
Autocad çizim dosyalarının 3ds max e aktarılması ve düzenlenmesi
Katı modelleme komutları
Ara Sınav
Editable poly, Turbo smooth, Mesh smooth vb. Katı model düzenleme komutları
Malzeme editörü, malzeme türleri, kaplama türleri, obje giydirmeye giriş, Photoshop
ile düzenlemeler
11.Hafta
Standart ışıklar ve light tracer, fotometrik ışıklar ve radiosity
12.Hafta
Mental ray render motoru ve malzemeleri
13.Hafta
V-ray render motoru ve malzemeleri
14.Hafta
V-ray render motoru ve malzemeleri
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Bilgisayar Destekli Tasarım III Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11
12
13
14
15
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
X
X
X
X
X
Türk Mimarlık Tarihi
LMIM307
Kod
History Of Turkish Architecture
LMIM307
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Ağırlıklı olarak Türk mimarlık tarihini ele alan bu ders, İslam kültürüne ve mimarlığına
ilişkin temel kavramları ve terminolojiyi irdelemeyi; Türk mimarlık tarihindeki başlıca
gelişmeleri ve karakteristik dönemleri toplumsal, ekonomik ve coğrafi arkaplanları,
kurumları, yerleşme biçimleri, yapı tipleri ve yapım teknikleri bağlamında anahatlarıyla
tanıtmayı amaçlıyor.
Ġngilizce Ġçerik
Considering the history of architecture as a medium on where macro-scale of Turkey can
be researched and modeled. Giving the references and critics of patterns of urbanization
and urban structures.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: % 40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,3,13
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
İslam mimarlığına giriş: kavramlar ve terminoloji.
İslam mimarlığına giriş: kavramlar ve terminoloji.
İslam dünyasında caminin ortaya çıkışı ve ilk camiler.
Erken İslam döneminde mimarlık: Emevi ve Abbasi gelenekleri.
Medreseler ve mezar yapıları.
Anadolu-öncesi Türk mimarlığına genel bir bakış.
Anadolu'da ilk Beylikler ve Selçuklu mimarlığı.
Ara sınav
Anadolu Selçuklu mimarlığında yapım teknikleri ve bezeme.
Batı Anadolu Beylikler dönemi mimarlığı.
Erken Osmanlı mimarlığı ve kenti.
Erken Osmanlı mimarlığı ve kenti.
Klasik Osmanlı mimarlığı ve Sinan.
Klasik Osmanlı mimarlığı ve Sinan.
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Türk Mimarlık Tarihi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
11
12
13
14
15
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
X
X
X
X
X
Yapı Statiği ve Üretim Teknikleri
LMIM309
Kod
Structural Analysis and Production Code
LMIM309
Techniques
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 3
Endüstrideki Prefabrike Yapım Sistemleri, Panel Sistemler, Çerçeve Sistemler, Kafes
Sistemlerin Analizi gibi konular incelenecektir.
Ġngilizce Ġçerik
Analyzing statically indeterminate systems using cross analyzing method, load
analysis, dispersion and superposition of the loads on the free body.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,3,13
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
İzostatik Sistemler
Çerçeve Sistemlerin Analizi
Kafes Sistemlerin Analizi
Asma Köprü Tasarımı
Asma Çatı Tasarımı, Silindirik Kabuk Çatı Tasarımı, Makaslı Çatı Tasarımı
Çoklu Panelli Makaslar ile Tasarım
Geleneksel yapım sistemleri
Ara Sınav
Endüstrileşmiş Yapım Sistemleri
Çağdaş yerinde yapım sistemleri
Prefabrike Yapım Sistemleri, Panel Sistemler
İskelet Sistemler
Hücre Sistemler
Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistem Tasarımı
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Yapı Statiği ve Üretim Teknikleri Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
Değerlendirme
1
2
3
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
11
12
13
14
15
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Sanat Kuramı
LMIM311
Kod
Theory of Art
LMIM311
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Sanat Kuramları dersinde sanat yapıtlarının belli teorik yaklaşımlar bağlamında analizi
ve yorumunun yapılması amaçlanır.
Ġngilizce Ġçerik
Discussing art and philosophy relationship. Because of this, we will examine
intellectual foundations of different art works.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,3,13
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Sanat Kavramları: Sanat-zanaat, kavram, kuram, akım, felsefe, estetik, sanat kavramı,
sanat kuramı, sanat akımı, Materyalizm (Özdekçilik)-İdealizm (Düşüncecilik),
diyalektik (eytişimsel)-metafizik (fizikdışı), özne-nesne, objektivizim-subjektivizm,
biçim(form)-öz, güzel, idea-ideal, gerçek-hakikat, değer, yargı, soyut-soyutlama,
mimesis (öykünme)-amimesis (öykünme dışı yaratma), kozmos-kozmoloji, ifade,
anlam, temel tasar ilkeleri, altın oran, düzen
2.Hafta
Endüstri Devrimi: Politik, sosyal, kültürel, ekonomik ortam
3.Hafta
Empresyonizm (İzlenimcilik), Fovizm
4.Hafta
Ekspresyonizm (Dışavurumculuk), Sembolizm, Art Nouveau
5.Hafta
Kübizm, Pürizm
6.Hafta
Estetik açıdan sanat, mekansal çözümlemeler
7.Hafta
De Stijl (Neoplastisizm), Konstrüktivizm (Yapıcılık), Süprematizm (Yüzeycilik).
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Kinetik Art, Pop Art (Pop Sanatı), Op Art (Optik Sanat).
10.Hafta
Land Art (Arazi Sanatı), Earth Art (Toprak Sanatı), Body Art (Vücut Sanatı)
11.Hafta
Minimalizm (Basitleştiricilik), Kavramsal Sanat
12.Hafta
20. yy. Heykeli / Cumhuriyet Dönemi Türk Sanat ve Mimarlığı
13.Hafta
Modernizm, Postmodernizm, Dekonstrüktivizm
14.Hafta
Dersin genel değerlendirmesi, tartışma
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Sanat Kuramı Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
X
10
11
12
13
14
15
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Estetik
LMIM313
Kod
Esthetic
LMIM313
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Sanat olayını ayrıntısıyla inceleyebilmek, çözümleyebilmek. Sanat olgusunu
değerlendirebilmek, eleştirel yargılarda bulunabilmek. Sanat yapıtını ontolojik yönden
araştırabilmek, estetik konusunda edinilen bilgiyi yeni durumlara uyarlayabilmek.
Ġngilizce Ġçerik
The aim of the course is to give students a standpoint of art and the necessary
knowledge to evaluate a work of art.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,3,13
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
Derse giriş, içeriğin açıklanması, Bilim olarak estetik
Subjektivist- psikolojik estetik, estetik tavırlar
Estetik obje çözümlemesi- Sanat ve sanatsal yaratım
Sanatsal Biçim ve İçerik
Güzellik Kavramı, doğada güzellik, sanatta güzellik
Estetik açıdan sanat, mekansal çözümlemeler
Güzel, estetik kavramlarının tarihsel süreç içinde gelişim ve değişimi; 20. yy. estetik
kuramlarına giriş
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Algı, algılama kavramlarına giriş; insan-algı-algılama kurgusunda güzel ve estetiğin
yeri; algı türleri işitsel, dokunsal, kokusal ve görsel algı; algılama koşulları; algı ve
estetikte sezgi, duygu, hissetmek, düşünmek kavramları
10.Hafta
Algı, estetik ve mimarlık ilişkisi; mimarlığın tarihsel süreci içinde estetiğin algı
bağlamında değişen tanımları; güzel ve estetik kavramlarının mimarlık içindeki yeri,
önemi
11.Hafta
Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Duyusal estetik; duyum, haz kavramları;
mimarlıkta duyusal estetik üzerine tartışma
12.Hafta
Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Simgesel estetiğe giriş; simge, imaj,
anlam, simgesel anlam kavramlarına giriş; bina biçimi, mekânsal biçimlenmeler,
malzemeler, aydınlanmanın öz yapısı, bünyesel renk kavramı; mimarlıkta simgesel
estetik üzerine tartışma
13.Hafta
Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Biçimsel estetiğe giriş; kompozisyon,
gestalt, düzen, oran, devinim, ritim, egemenlik, denge, birlik kavramları; mimarlıkta
biçimsel estetik üzerine tartışma
14.Hafta
Ödev teslimi, dersin değerlendirilmesi ve tartışma
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
Estetik Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
X
10
11
12
13
14
15
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Mimari Fotoğrafçılık
LMIM315
Kod
Architectural Photography
LMIM315
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Fotoğraf sanatı ve gelişimi; mimarlık ve fotoğrafçılık ilişkileri,fotoğraflarla mimari
ürünü sunmak, sanatsal boyut ve ilkeler, teknolojik olanaklar ve kullanma biçimleri;
dijital fotoğrafçılık dünyasının olanakları.
Ġngilizce Ġçerik
The aim of the course is to give basic knowledge of photography for architecture
students, teaching them to take regular architectural photographs and show them the
problems by taking photos of group of buildings, buildings and detail of buildings.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,3,13
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
Sanat dalı olarak fotoğraf. Fotoğrafın sanatlar içindeki yeri. Öteki sanatlarla ilişkileri
Fotoğrafın bulunuşu, tarihi
Fotoğraf makinesinin gövde yapısı, bölümleri, çalışma prensibi
Objektif: Yapısı, türleri ve çalışma prensibi
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Işık, ışık kaynakları, ışık ölçümü, ışık ayar sistemleri
Örtücü ve diyaframlar
Görüntü kayıt yüzeyleri, sensörler ve çeşitleri
Ara Sınav
Fotoğraf çekimlerinde yardımcı aksesuvarlar, kullanım şekilleri
Fotoğraf kompozisyonu
Fotoğraf kompozisyonu
Fotoğraf sanatında ana konu başlıkları ve mimari fotoğraf
Mimari çekim teknikleri ve konu yaklaşımları
Mimari çekim teknikleri ve konu yaklaşımları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Mimari Fotoğrafçılık Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
10
11
12
13
14
15
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
X
X
X
X
X
X
Rölöve
Kod
LMIM317
Architectural Survey
Code
LMIM317
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Bu ders kapsamında, tarihi yapılarda kullanılan yapım sistemleri ile malzeme
özelliklerinin algılanması ve bu yapıların taşıdığı mimari değerler konusunda
farkındalığın arttırılması için seçilen örnek bir yapının geleneksel ve çağdaş yöntemler
ile belgelenmesi ve ilgili ölçeklerde rölöve çizimlerinin üretilmesi amaçlanmaktadır.
Provide information that allows perceive the historic buildings and the created physical
environment.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,3,13
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
Rölöve nedir? Restorasyon nedir?
Anıt ve sit kavramları
Koruma Ölçütleri
Rölöve ölçüm ve çizim teknikleri
Koruma Yöntemleri Rölöve Çalışması
Kültür varlıklarının Korunmasında etkin yasa ve kurumlar Rölöve Çalışması
Bir restorasyon projesinin hazırlanma ve onay süreçleri Rölöve Çalışması
SINAV Bir restorasyon projesinin hazırlanma ve onay süreçleri
Bazı önemli restorasyon projelerinin irdelenmesi Rölöve Çalışması
Sokak ölçeğinde koruma örnekleri Rölöve Çalışması
Kentsel sit ölçeğinde koruma örnekleri Rölöve Çalışması
Uluslarası ölçekte koruma alanında yetkili kurum ve kuruluşlar Rölöve Çalışması
Türkiye ve Dünya Miras Alanları Rölöve Çalışması
Dünyadan koruma örnekleri Rölöve Çalışması
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Rölöve Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
10
11
12
13
14
15
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
X
X
Ders
İNGILIZCE V
Kod
LYDL 301A
Course
ENGLISH V
Code
LYDL 301A
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
Öğrenciler, ders içeriğinin yoğun bir parçası olan dilbilgisi bölümü ile ileriki yıllarda
girebilecekleri ulusal ve uluslararası dil sınavlarında başarı gösterebilecek, ders
içeriğinin diğer bir önemli parçası olan konuşma becerisi ile kendilerini yabancı bir
dilde rahatlıkla ifade edebilme yetisini kazanabilecek ve sergilemiş oldukları proje ile
bir topluluğa yabancı bir dilde nasıl hitap edileceğini öğrenmiş olacaktırlar.
Uygulama: 0
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
2
3
4
Dersin tanımının yapılması, formal ve informal Đngilizce kuralları
Negative and Question Forms
Reported Speech
Relative, participle and other clauses
5
6
Conjunctions and Linking Expressions
Exercises
7
Freud ve Lacan hakkında makale okuma ve tartışma
8
Ara Sınav
9
10
11
12
13
14
Verilen hikâye üzerine sunumlar
Word combinations Makale okuma ve sunumlar
Word Formation and words often confused
Makale okuma ve sunumlar
Makale okuma ve sunumlar
Dönem değerlendirmesi / dersin bitişi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İNGILİZCE V
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
11
12
13
14
15
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
X
Ders
ALMANCA I
Kod
LYDL 303
Course
GERMAN I
Code
LYDL 303
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
İkinci Yabancı Dilde başlangıç seviyesi, şahıs zamirleri ve fiil çekimleri, olumlu ve
soru cümlesi kurma çalışmaları, emir cümleleri, artikeller, olumsuz cümle yapısı,
mülkiyet zamirleri, ismin halleri, düzenli-düzensiz fiiller, yardımcı (model) fiiller,
saatler, işaret zamirleri, kendini tanıtma, soru zamirleri, gelecek zaman ile ilgili
çalışmalar.
Uygulama: 0
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
2
3
4
Şahıs zamirleri ve fiil çekimleri.
Şahıs zamirleri ve fiil çekimleri.
Şahıs zamirleri ve fiil çekimleri.
Soru ve emir cümleleri.
5
6
Soru ve emir cümleleri.
Soru ve emir cümleleri.
7
Olumsuz cümleler.
8
Ara Sınav
9
10
11
12
13
14
Olumsuz cümleler.
Modal Fiillerler.
Modal Fiillerler.
Modal Fiillerler.
Soru zamirleri
Soru zamirleri
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
ALMANCA I
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
10
11
12
13
14
15
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
X
X
Ders
İSPANYOLCA I
Kod
LYDL 305
Course
SPANISH
Code
LYDL 305
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
İspanyolca alfabesi, İspanyolca günlük konuşma kalıpları, geniş zaman ve şimdiki zaman
fiil çekimleri..
Uygulama: 0
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
2
3
4
İspanyol alfabesi ve telaffuz özellikleri
İspanyolca ‟da vurgu
İspanyolca söz dizimi
İspanyolca tanım edatları
5
6
Özne olan şahıs zamirleri, çoğul ekleri, olumsuz cümleler
İspanyolca fiiller ve kurallı fiil çekimi
7
İspanyolca SER ve ESTAR (olmak) yardımcı fiilleri
8
Ara Sınav
9
10
11
12
13
14
İspanyolca SER ve ESTAR (olmak) yardımcı fiilleri
İspanyolca sıfatlar
Geniş zamanda kurallı fiil çekimleri
Geniş zamanda kuralsız fiiller
Tümleç olan şahıs zamirleri, saat, sayılar, dönüşlü fiiller
Genel tekrar ve değerlendirme
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İSPANYOLCA I
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
10
11
12
13
14
15
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
X
X
Ders
RUSÇA I
Kod
LYDL 307
Course
RUSSIAN I
Code
LYDL 307
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz – derinlemesine
çalışılacaktır. A1 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.
Uygulama: 0
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
2
3
4
Rus Kiril alfabesi
Tanışma, tanıştırma, yakın çevredeki eşyaların isimleri
Tanışma, tanıştırma, yakın çevredeki eşyaların isimleri
Yazma, okuma ve telaffuz çalışmaları
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
İsim cümleleri (bu nedir? Ben …ım vs.)
İsim cümleleri (bu nedir? Ben …ım vs.)
Rusçada cinsiyet (isimlerde)
Ara Sınav
Rusçada cinsiyet (sıfatlarda)
Rusçada çokluk ve çoklukta cinsiyet
Ben, sen, o ve benim, senin, onun kavramları ve bunların çoklukları
Fiil çekimi- Şimdiki zaman
Fiil çekimi- Şimdiki zaman
Fiil çekimi- Şimdiki zaman
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
RUSÇA I
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
9
10
11
12
13
14
15
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
X
X
X
X
X
X
X
Mimari Tasarım IV
LMIM 302
Kod
Architectural Design IV
LMIM 302
Code
Teori: 2
Uygulama: 6
Kredi: 5
AKTS: 10
Doku, işlev, tarih, doğal ve topoğrafik nitelikler açısından kentin özellik gösteren
bölgeleri ve yakın çevresinde tasarım denemeleri yapmaktır. Çalışmalar belirtilen
bölgelerden birinde sosyal, işlevsel ve mekânsal özelliklerin saptanmasıyla
başlayacaktır. Bu araştırmalar sonucunda öğrencinin belirlediği işlevsel öneriler
üzerinde tartışılacak; kentin değişen yapısı içinde yeni işlevler, tarihi özellikler,
yapıların sağlıklaştırılması, kent boşluklarının düzenlenmesi gibi konular gündeme
gelecektir. Bu yaklaşımlar içinde öneri bina tasarımında, mekânsallık, farklı işlevlerin
üst üste gelmesinden doğan tasarım sorunları,değerlendirilecek önemli aşamalardır.
Konu edilen bölgede araştırmalar, bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik, fiziksel
yapılarına yönelik olacak ve analiz,literatür araştırma teknikleri kullanılarak
yapılacaktır
The main concern of this design studio is to discuss the problematic of architectural
design such as repetition, multiplication, and variation and methods of a systematic
approach to these problematic. The theme is also defined as problematising of how to
constitute norms and standards and how to process them throughout the design. This
problem is discussed with its economic and technical, but also its cultural and
ontological dimensions by handling subjects such as production techniques, building
materials, ways and habits of living, existence and memory.
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim 1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Metotları
Haftalık Ders Konuları
Genel açıklama, konular ve çalışılacak bölgenin ilanı.Genel yaklaşım, tespit
çalışmalarının, ifade ve araştırma tekniklerinin örneklerle anlatımı.
2.Hafta
Arazi gezisi / Fiziki tespit ve inceleme çalışması: Fiziki tespit ve incelemelerin
değerlendirilmesi, araştırmaların seminer biçiminde aktarımı. Öğrencilerin çalıştıkları
kent parçasını üç boyutlu ifade yöntemleri kullanarak yorumlaması.
3.Hafta
Seminer + Stüdyo Çalışması: Çalışma Alanı / Tespit çalışmalarının sonuçlandırılması.
Sorunların ortaya konması. Önerilerin maket ve çizimler üzerinde tartışılması.
4.Hafta
Vaziyet planı kararlarının tartışılması (yaya, araç trafiği, kamusal alan, yeşil alan
kararları) / Vaziyet Planı kararlarının farklı önerilerinin maket ve çizimler üzerinde
denenerek tartışılması.
5.Hafta
Eskiz sınavı/ Jüri ve eskiz değerlendirmesi
6.Hafta
Seminer + Stüdyo Çalışması: Tasarım Kuram ve Yöntemleri / Proje konusunda esas
olan işlev ve işlevlerin görüşülmesi. Konu önerisine ait literatür araştırmalarının
seminer biçiminde aktarılması.
7.Hafta
1/500 ölçekli yerleşim kararları paralelinde 1/200 ölçekli tasarım aşamasına geçiş.
1/200 ölçekli ifade tekniklerinin anlatımı ve denenmesi. (maket, renklendirme,
gölgelendirme, 3 boyutlu çizimler)
8.Hafta
Tasarımların iç mekan, dış mekan ve kitle kararlarının tartışılması. Tasarımların 1/200
ölçekli maket ve çizimler üzerinde geliştirilmesi.
9.Hafta
Farklı türde işlevlerin yan yana gelmelerindeki tasarım problemlerinin görüşülmesi.
Malzeme, taşıyıcı sistem, detay ilişkisinin tartışılması. Genel jüri öncesinde
çalışmaların, çevre verileri, mekân organizasyonu, kitlesel kompozisyon açısından
değerlendirilmesi.
10.Hafta
Jüri değerlendirilmesi sonucu belirlenen çözümsüz ve geliştirilmesi öngörülen
noktaların ele alınarak bir bütün halinde tasarımın yeniden eleştirilmesi.
11.Hafta
Seminer + Stüdyo Çalışması: Sunum Teknikleri / Projelerin içerik olarak geliştirilmesi.
12.Hafta
Öğrenci çalışmalarında ifade ve farklı anlatım denemelerinin uygulanması
13.Hafta
MT 4 dersi kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi.
14.Hafta
Jüri değerlendirilmesi sonucu belirlenen çözümsüz ve geliştirilmesi öngörülen
noktaların ele alınarak bir bütün halinde tasarımın yeniden eleştirilmesi.
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
1.Hafta
Mimari Tasarım IV Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
Değerlendirme
1
2
3
4
X
5
X
X
X
X
X
X
8
9
10
11
12
13
14
15
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
X
X
X
X
X
X
X
X
Çevresel Kontrol Sistemleri II
LMIM 304
Kod
Envıromental Control Systems II
LMIM 304
Code
Teori: 2
Uygulama: 1
Kredi: 3
AKTS: 4
Hacim akustiği, açık hava ve kapalı mekanda ses, sesin yutulması, hacim akustiği
ölçütleri, yansışım olayı ve süresi, aydınlatma, nesnelerin ışık yansıtma ve geçirme
özellikleri, fotometrik büyüklükler, lambalar ve aydınlatma aygıtları, aydınlığın
niteliği, aydınlatma tasarımı, renk görünüm dizgeleri ve mimaride renk kullanımı
konuları
The study of building enclosure materials, connections, and systems, through
principles, concepts, and their integration in architecture.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
Dersin kapsamının tanıtılması
Yapıda temiz su sağlama sistemleri ve öğeleri
Yapıda sıcak su sağlama sistemleri ve öğeleri
Atım donatımı sistemi ve öğeleri
Uygulama - Yapıda temiz su ve sıcak su sağlama ile atım
Soğuk ve sıcak su sağlama ile atım donatımı sistemleri ile ilgili fonksiyon alanlarının
düzenlenmesi; yüksek yapılarda sıhhi tesisat
7.Hafta
Yangın kontrolu, yangın kontrolünde rol oynayan yapma çevreye ilişkin tasarım
değişkenleri (yerleşme sıklığı, hacimlerin organizasyonu, yangın merdivenleri, vb.).
Yangından korunmada yapma çevrenin pasif ve aktif sistemler olarak tasarlanması
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Uygulama - Yangından korunmada yapma çevrenin pasif ve aktif sistemler olarak
tasarlanması
10.Hafta
Elektrik tesisatını oluşturan öğeler. (Aydınlatma sistemi, elektrik enerjisi ile çalışan
diğer sistemler.); aydınlatma hesap yöntemleri; aydınlatma sisteminin kuruluşu ve
tesisatı
11.Hafta
Trafolar, panolar, güç dağıtım sistemleri. Elektrik tesisatının projelendirilmesi - Mimari
proje ve diğer alt sistemlerle entegrasyonu
12.Hafta
Uygulama - Yapma aydınlatma sistemi tasarımı
13.Hafta
Isıtma sisteminin binaya uygulanması, ısıtma merkezinin tasarlanması
14.Hafta
Havalandırma sistemleri ve uygulamaları. İklimlendirme sistemleri ve elemanları,
iklimlendirme ile ilgili mekanların tasarlanması
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
Çevresel Kontrol Sistemleri II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
X
X
X
X
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mimarlık Teorisi
LMIM 306
Kod
Theory Of Archıtecture
LMIM 306
Code
Teori: 2
Uygulama: 0
Kredi: 2
AKTS: 4
Hacim akustiği, açık hava ve kapalı mekanda ses, sesin yutulması, hacim akustiği
ölçütleri, yansışım olayı ve süresi, aydınlatma, nesnelerin ışık yansıtma ve geçirme
özellikleri, fotometrik büyüklükler, lambalar ve aydınlatma aygıtları, aydınlığın
niteliği, aydınlatma tasarımı, renk görünüm dizgeleri ve mimaride renk kullanımı
konuları
Discussing architecture and philosophy relationship. Because of this we will examine
intellectual faundations of different art works.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Dersin kapsamının tanıtılması
2.Hafta
Okuma 1
3.Hafta
Okuma 2
4.Hafta
Okuma 3
5.Hafta
Okuma 4
6.Hafta
Okuma 5
7.Hafta
Okuma 6
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Okuma 7
10.Hafta
Okuma 8
11.Hafta
Okuma 9
12.Hafta
Okuma 10
13.Hafta
Öğrenci Sunumları
14.Hafta
Öğrenci Sunumları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Çevresel Kontrol Sistemleri II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Detay Çözümleme
Analysis Of Detail
Teori: 3
Ġngilizce Ġçerik
The goal of this course is to provide an understanding of the theoretical and practical
concepts related to the structural system design and design of steel structures.
Uygulama: 0
Kod
Code
Kredi: 3
LMIM 308
LMIM 308
AKTS: 4
Düşey ulaşım elemanlarının, çatıların, pencerelerin ve kapıların tasarımı ve
strüktürleri, destekli ve askılı çatılar, metal ve plastik pencere ve kapıların
detay çözümlemeleri.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
Detay tasarımıını tanımlayan temel işlevleri- doğal ve yapılı çevre örneklerinin
karşılaştırılması
Detay tasarımıını tanımlayan temel işlevleri- doğal ve yapılı çevre örneklerinin
karşılaştırılması
Belirlenen çalışma modelleri üzerinde yapı bütünlüğünü kuran bağlantıların
tanımlanması
Mekan tasarımında yatay ve düşey bölücü sistemler
Mekan tasarımında yatay ve düşey bölücü sistemler (Uygulama)
Zemin Döşeme Kaplamaları
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
Zemin Döşeme Kaplamaları (Uygulama)
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Merdivenler
10.Hafta
Merdivenler (Uygulama)
11.Hafta
Kapı ve Pencereler
12.Hafta
Kapı ve Pencereler (Uygulama)
13.Hafta
Yalıtım
14.Hafta
Araştırma, analiz ve modelleme çalışmalarının sunuma hazırlanması
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Çevresel Kontrol Sistemleri II Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
4
5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Taşıyıcı Sistem Tasarımı
LMIM 310
Kod
Structural System Design
LMIM 310
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Taşıyıcı sistemin tanımı ve tarihsel gelişimi, yapı malzemeleri, yapıya etkiyen yükler;
iskelet sistemi oluşturan yapı elemanları, stabilitenin sağlanması, yığma, ahşap, çelik,
betonarme, prefabrike beton yapı tasarımı
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Definition and history of structural systems, construction materials, actions on
structure, structural elements constituting skeleton system, ensuring stability, System
design of masonry, timber, steel, reinforced concrete and prefabricated concrete
structures.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Taşıyıcı system (strüktür) olgusu
2.Hafta
Taşıyıcı sistemlerin gelişimi
3.Hafta
Taşıyıcı sistemlere etki eden yükler
4.Hafta
Taşıyıcı sistem malzemeleri
5.Hafta
Taşıyıcı sistem için temel koşullar
6.Hafta
Temel gerilme durumları
7.Hafta
Taşıyıcı sistem elemanları
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
İskelet taşıyıcı sistemler
10.Hafta
İskelet taşıyıcı sistemler
11.Hafta
Yüzeysel strüktürler
12.Hafta
Uzay kafes strüktürler
13.Hafta
Asma-germe strüktürler
14.Hafta
Şişirme (pnömatik) strüktürler
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Taşıyıcı Sistem Tasarımı Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Krediler
Peyzaj Mimarlığı
Landscape Design
Teori: 3
Uygulama: 0
Kod
Code
Kredi: 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LMIM 312
LMIM 312
AKTS: 4
Ġçerik
Mekansal tasarım, dış mekan nitelikleri, peyzaj tasarımına etki eden faktörler, peyzaj
yapıları
Ġngilizce Ġçerik
Exterior design rules and techniques.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
Dersin tanıtılması ve ders içeriğiyle ilgili gerekli bilgilerin verilmesi
Peyzaj ve peyzaj mimarlığının tanıtımı, çalışma konuları, diğer bilim dalları ile
ilişkilerinin açıklanması
Bitki materyali, dış ve iç mekan bitkilerinin benzer ve farklı taraflarının anlatılması
Bitkilendirme ilkeleri, bitki kompozisyon teknikleri
Bitki materyali yetiştirmede ışık, gölge, nem, sıcaklık vd. etmenlerin etkileri
Teras ve balkon bitkilendirmeleri
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
Peyzaj proje alanının ve konunun seçilmesi gerekli araştırmaların yapılması
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Peyzaj projesinin geliştirilmesi
10.Hafta
Peyzaj projesinin geliştirilmesi
11.Hafta
Peyzaj projesinin geliştirilmesi
12.Hafta
Peyzaj projesinin geliştirilmesi
13.Hafta
Peyzaj projesinin geliştirilmesi
14.Hafta
Peyzaj projesinin tamamlanması ve sunumlar
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Peyzaj Mimarlığı Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Ders
Course
Sürdürülebilir Mimarlık
Sustainable Architecture
Kod
Code
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LMIM 314
LMIM 314
Krediler
Ġçerik
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Doğal çevre ve mimarlık etkileşimi, mimarlıkta sürdürülebilirlik kavramı,
sürdürülebilir mimarlığın gelişimi, bileşenleri ve temel tasarım ilkeleri, dünyadan ve
Türkiye‟den sürdürülebilir mimarlık örneklerinin irdelenmesi.
Ġngilizce Ġçerik
The aim of this course is to give the knowledge of; Topics related to the relationship of
building, building products and environment. Selecting the correct products for
creating a health built environment, needing the correct information about the producs
as a desicion maker Life Cycle Assessment that is studying on the effects of building
and building products on environment.
YOK
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
20. yy’ın Çevresel Tarihi – I: Çevreci Akımın Oluşumu
2.Hafta
20. yy’ın Çevresel Tarihi – II: Mimarlık ve Çevrecilik
3.Hafta
Kavramsal Çerçevede Sürdürülebilirlik: Kapital ve Mantıklar
4.Hafta
Yapılı Çevre ve Sürdürülebilirlik
5.Hafta
Yapılı Çevre: Sürdürülebilir Enerji Kaynakları
6.Hafta
Mimarlık ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre
7.Hafta
Sürdürülebilir Yapı Tasarım Prensipleri I
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Sürdürülebilir Yapı Tasarım Prensipleri II
10.Hafta
Sürdürülebilir Yapı Tasarım Uygulamaları
11.Hafta
Sürdürülebilir Yapı Tasarım Uygulamaları
12.Hafta
Sürdürülebilirlik Değerlendirmeleri: Derecelendirme
13.Hafta
Sürdürülebilirlik Değerlendirmeleri: Derecelendirme
14.Hafta
Dönemin gözden geçirilmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Sürdürülebilir Mimarlık Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
Değerlendirme
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ders
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Afete Dayanıklı Yapı Tasarımı
Kod
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LMIM 316
Course
Krediler
Ġçerik
Disaster Resistance Construction Design
LMIM 316
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Doğal çevre ve mimarlık etkileşimi, mimarlıkta sürdürülebilirlik kavramı,
sürdürülebilir mimarlığın gelişimi, bileşenleri ve temel tasarım ilkeleri, dünyadan ve
Türkiye‟den sürdürülebilir mimarlık örneklerinin irdelenmesi.
Ġngilizce Ġçerik
The aim of the course is to give the student ability of design buildings considering
earthquake factor.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Ders tanıtımı, afetin tanımı, etkileri ve türleri
2.Hafta
Afet sonrası psikolojik travmanın etkileri
3.Hafta
Depreme Dayanıklı Tasarım I
4.Hafta
Depreme Dayanıklı Tasarım II
5.Hafta
Farklı Oturma, Toprak Kayması, Çığ
6.Hafta
Yangın& Fırtına & Sel
7.Hafta
Küresel Isınma
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Afet sonrası konut yerleşimleri: tanımı, örnekler ve uygulamalar
10.Hafta
Afet sonrası konutları için yapım metodu, malzeme ve strüktür
11.Hafta
Geçici ve kalıcı afet sonrası konutlarının tasarım ilkeleri
12.Hafta
Afet sonrası konut ve yerleşimleri için tasarım modelleri
13.Hafta
Afet sonrası konut ve yerleşim uygulamaları
14.Hafta
Afet sonrası konut ve yerleşim uygulamaları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Afete Dayanıklı Yapı Tasarımı Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Serbest Perspektif
LMIM 318
Kod
Sketching
LMIM 318
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Aksonometrik-Konik perspektifle ilgili çizim yöntemleri, Konik perspektifin genel
ilkeleri, iç perspektif çizimi, Perspektif çiziminde Derinlik ve Yükseklik hesaplanması,
Vaziyet planı ve cephe çizimlerinde gölge uygulanması, Gölge tonlarının belirlenmesi
Ġngilizce Ġçerik
The lecture provides information about the step-by-step process of the different
sketching techniques. It offers methods called design thinking, as a way to think as a
user, and sketching, a way to think as a designer. User-experience designers are
designers who sketch based on their actions, interactions, and experiences.
The book discusses the differences between the normal ways to sketch and sketching
used by user-experience designers. It also describes some motivation on why a person
should sketch and introduces the sketchbook. The book reviews the different sketching
methods and the modules that contain a particular sketching method. It also explains
how the sketching methods are used.
Readers who are interested in learning, understanding, practicing, and teaching
experience design, information design, interface design, and information architecture
will find this book relevant.
YOK
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
Perspektif hakkında genel anlatım. Paralel (aksonometrik) perspektiflerin teknik çizim
metodunun anlatımı & ev ödevi olarak uygulaması
2.Hafta
Konik perspektifin teknik çizim metodunun anlatımı
3.Hafta
Genel konik perspektif metodunda kaçma noktalarının önemi, çeşitli kaçma
noktalarının elde edilmesi ve perspektif çiziminde bunlardan yararlanılması
4.Hafta
Genel metodla yardımcı ölçü noktalarının belirlenmesi ve perspektif çizimine getirdiği
kolaylıklar + Uygulama
5.Hafta
Basit bir mimari obje üzerine genel metod ile konik perspektif uygulaması +
değerlendirme
6.Hafta
Merkezi kaçma ve derinlik ölçü metodundan yararlanarak iç perspektif çizimi +
Uygulama
7.Hafta
Yükseklik – derinlik kaçma noktasının bulunması, perspektif çiziminde kullanıldıkları
durumlar + Uygulama
8.Hafta
Eğik doğru ve yüzeyler için eğik kaçma noktası tesbiti. Perspektif derinlik ve
yüksekliklerindeki bölüntülerin bulunması için pratik yöntemler
9.Hafta
Yaptırılan iç & dış perspektif uygulamalarının toplanarak değerlendirilmesi (ARA
SINAV)
10.Hafta
“Mimari gölge” – tanım ve tarifler. Eğik izdüşüm metodu ile gölge çizim tekniğinin
anlatımı
11.Hafta
Çeşitli konumda doğru ve düzlemlerin yatay, düşey ve eğik düzlemlerdeki gölgelerinin
bulunması
12.Hafta
Çeşitli konumdaki cisimlerin ve mimari elemanların cephe ve vaziyet planlarında gölge
uygulamaları
13.Hafta
Projelerde gölgenin mimari anlatıma katkısı ve gölge tonlarının belirlenmesi
14.Hafta
Gölge Uygulaması + değerlendirme
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
1.Hafta
Serbest Perspektif Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Müşteri İlişkileri Yönetimi
LMIM 320
Kod
Customer Relationship Management
LMIM 320
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Müşteri ilişkileri yönetimi bağlamında yer alan temel kavramsal olguların
benimsetilmesi, müşteri kavramının incelenmesi ve farklı boyutlarıyla öğrencilere
algılatılması, müşteri analiz bağlamında yer alan temel teknik analiz teknikleri ile
müşteri ilişkilerinin işletme amaçları doğrultusunda yürütülebilmesi amacıyla gerekli
strateji ve programların geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik bilgiler dersin içeriğini
oluşturmaktadır.
To understand the role CRM plays in the effective planning, implementation and
control of relationship marketing strategies. To understand how customer lifetime
value is calculated and used in CRM. To understand how CRM can aid in the
attraction, growth and retention of customers. To understand the key factors in the
successful implementation of CRM. To understand how CRM is adapting to and
leveraging evolving technologies available to customers.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Müşteri ilişkilerini geliştirme yöntemleri
2.Hafta
Müşteri İlişkileri kavramı ve özellikleri
3.Hafta
Müşteri ilişkilerinde yeni boyutlar
4.Hafta
Müşteri için değer yaratma
5.Hafta
Müşteri ilişkilerinde teknoloji kullanımı
6.Hafta
Müşterilerle iletişim
7.Hafta
Müşteri hizmetleri
8.Hafta
Müşteri kazanma
9.Hafta
Müşteri tutma ve iletişim
10.Hafta
Müşteri ilişkilerinde odak gruplar
11.Hafta
Hizmet kalitesi
12.Hafta
Örgütsel kültür kavramı
13.Hafta
Kültür değişimindeki engeller
14.Hafta
Müşteri ilişkilerini geliştirme
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Müşteri İlişkileri Yönetimi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
GİRİŞİMCİLİK
Kod
LSEG302A
Course
ENTREPRENEURSHİP
Code
LSEG302A
Krediler
Teori: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
İş Fikri Geliştirme Ve Yaratıcılık Egzersizleri, İş Planı Kavramı Ve Öğeleri (Pazar
Araştırma, Pazarlama Planı, Üretim Planı, Yönetim Planı, Finansal Plan), İş Planının
Yazılması Ve Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar, Atölye Çalışmaları, Eğitim
Programına Destek Modüller (E-Ticaret, Lojistik, Dış Ticaret Vb. Sınıf İçi Eğitim Veya
Atölye Çalışmaları)
Uygulama: 2
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
Girişimcilik temel kavramlar, girişimciliğin önemi
2
İş Fikri Geliştirme Ve Yaratıcılık Egzersizleri
3
İş Fikri Geliştirme Ve Yaratıcılık Egzersizleri
4
İş Planı Kavramı Ve Öğeleri
5
Pazar Araştırma
6
Pazarlama Planı, Üretim Planı
7
Yönetim Planı
8
Ara Sınav
9
Finansal Plan
10
İş Planının Yazılması Ve Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar
11
12
13
14
Atölye Çalışmaları
Atölye Çalışmaları
Atölye Çalışmaları
E-Ticaret, Lojistik, Dış Ticaret
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
GİRİŞİMCİLİK
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
İNGILIZCE VI
Kod
LYDL 302
Course
ENGLISH VI
Code
LYDL 302
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
Bu ders sunum becerisi ve çeviri ağırlıklıdır.
Uygulama: 0
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
2
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
3
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
4
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
5
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
6
Günlük hayatla ilgili basit cümle çevirisi çalışmaları.
7
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
8
Ara Sınav
9
10
11
12
13
14
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İNGILİZCE VI
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
Course
Krediler
İçerik
İşaret Dili
Kod
LSEG 304
Sign Language
Code
LSEG 304
Teori:3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
İşitme engellilerin en büyük problemi olan işaret dili becerileri ile Üniversitesinin
öğrencilerine donatılması yoluyla toplumun işitme ve konuşma engelli bireylerle
iletişimin olanaklarını artırmayı hedefliyor.
İngilizce İçerik
Acquisition of sign language skills.
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,5,6,7,13,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Parmak alfabesinde harflerin tanımı Harflerin yazılımında el ve parmak şekilleri
Harfi net gösterme
Selamlaşmada ve günlük konuşmada kullanılan işaretler
Yakın Çevre Aile ve Akrabaları ile ilgili işaretler bireylerini işaret dilinde tanıma
ve ifade edilmesi
Sayılar Sayı sayma Sayıları birleştirme
Yerel yerleşim İller ve İlçeler
Sıfatlar Sayı sıfatları Soru sıfatları Niteleme sıfatları Belirtme sıfatları
Gıda Yemek isimleri Et, sebze yemekleri ve Tatlıları), Meyveler (Yaz ve Kış
meyveleri), Sebzeler (Lahana, ıspanak, vb.) Bakliyat isimleri (buğdaygiller ve
baklagiller), İçecekler
ARA SINAV
Sözlük kelime çeşitleri
Duygular (Sevinç, üzüntü, vb.)
Meslekler; Eğitim, Yargı, Güvenlik, Sağlık, Yöneticilerle ile ilgili işaretler
Okul ve Eğitimle ile ilgili işaretler
Hayvanların işaret dilinde gösterimi
Karşılıklı konuşma TİD ile karşılıklı konuşmada; işaretleri anlama, uygun
işaretleri kullanma ve akıcılık
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İşaret Dili
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
ALMANCA II
Kod
LYDL 304
Course
GERMAN II
Code
LYDL 304
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
Bağlaçlar, zamanlar, pasif cümleler ve zamanlardaki kullanışı, relatif cümle kurma ve
reletif zamirler.
Course aims to to understand the main points of clear standard input on familiar matters
regularly encountered at work, school, leisure, etc. in german; to understand and speak
german on many occasions whilst travelling to countries where the target language is
spoken; to show interest, express an opinion on topics which are familiar; to talk about
an events and experiences, describe hopes, dreams, and goals, and make short comments
and explanations on plans and opinions and to understand listening texts such as
announcements, radio programs, or ınterviews
YOK
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Uygulama: 0
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Bağlaçlar.
Bağlaçlar.
Bağlaçlar.
Zamanlar
Zamanlar
Zamanlar
Zamanlar
Ara Sınav
Pasif cümleleri kurup farklı zamanlara çevirebilir.
Pasif cümleleri kurup farklı zamanlara çevirebilir.
Pasif cümleleri kurup farklı zamanlara çevirebilir.
Relatif cümleler
Relatif cümleler
Relatif cümleler
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
ALMANCA II
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
İSPANYOLCA II
Kod
LYDL 306
Course
SPANISH II
Code
LYDL 306
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
İspanyolca şimdiki zaman çekimleri, düzensiz çoğullar, İspanyolca yakın geçmiş zaman.
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Uygulama: 0
The main course objective is to teach the students to speak the daily Spanish
language. The course includes Spanish regional studies. Students that attend
this course regularly will able to converse, listen on everyday topics and read on
primary level.
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
2
3
4
5
6
İspanyolcaya Giriş I dersinin genel tekrarı
Vermek, Gitmek, Sahip olmak ve getirmek fiilleri
Şimdiki zamanda kural dışı fiiller
Kuraldışı çoğullar, belirli tanım edatlarının kullanımı
Kıyaslama, çift varlıklarda çoğulluk
Kısaltılan sıfatlar, küçültme ekleri
7
Yakın geçmiş zaman
8
Ara Sınav
9
10
11
12
13
14
İspanyolca SER ve ESTAR (olmak) yardımcı fiilleri
Yakın geçmiş zaman
Mastar tümleçli fiiller
LO zamiri, DE ile yapılan kıyaslama
Yer bildiren zarflar, Üstünlük derecesi
Genel tekrar ve değerlendirme
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İSPANYOLCA II
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
RUSÇA II
Kod
LYDL 308
Course
RUSSIAN II
Code
LYDL 308
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz – derinlemesine
çalışılacaktır. A2 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.
The Russian Alphabet. Vowels. Consonants. Word rhythm, stress, reduction of vowels.
Devocalization of voiced consonants at the end of the word. Intonation of affirmative
and interrogative sentences like “Это Антон”, “Кто это?”, “Это Иван?”. Compound
sentences with conjunctions and и, а.
YOK
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Uygulama: 0
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
2
3
4
5
Fiillerin genel özellikleri Şimdiki zaman.
Geçmiş ve gelecek zamanın kullanılması. Diyalog kurma.
Tamamlanmış ve tamamlanmamış fiiller.
Hareket fiillerinin öğretilmesi
Hareket fiillerinin öğretilmesi
6
İsmin halleri. İsmin -de hali ve alıştırmalar. Metin okuma. Okunan metin hakkında
diyalog kurulması.
7
Edatlarda -de hali Karşılıklı konuyla ilgili diyalog ve metin okunması. Okunan metin
hakkında diyalog kurulması.
8
9
10
11
12
13
14
Ara Sınav
İsmin -i hali
İsmin -i hali ile ilgili alıştırmalar diyalog ve metin okunması. Okunan metin hakkında
diyalog kurulması.
İsmin -e hali
İsmin -e hali ile ilgili alıştırmalar diyalog ve metin okunması. Okunan metin hakkında
diyalog kurulması.
İsmin -ile hali
İsmin hallerine genel bakış
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
RUSÇA II
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Mimari Tasarım V
LMIM 401
Kod
Architectural Design V
LMIM 401
Code
Teori: 2
Uygulama: 6
Kredi: 5
AKTS: 10
Bu proje atölyesinde mimari tasarımın tekrar, çoğaltma ve çeşitlendirme problemleri
işlenmekte ve bu problemleri sistematik olarak yaklaşmanın yöntemleri konu
edilmektedir. Konu aynı zamanda norm ve standart oluşturma, normlar ve standartlar
üzerinde işlem yapma problemi olarak tanımlanmaktadır. Problemin ekonomik ve
teknik boyutları kültürel ve ontolojik boyutları ile birlikte işlenmekte, üretim teknikleri,
yapı malzemeleri ve nicelikleri, yaşama biçimleri ve alışkanlikları, varoluş, bellek gibi
konuları ile birarada ele alınmaktadır. Tekrar, çoğaltma ve çeşitlendirme problemleri
yeni yerleşim alanlarının yanı sıra, kent içindeki çöküntü alanlarını sıhhileştirme, kent
içi düğüm noktalarında “karışık yapılaşma” (çarşı-büro-konut-otopark) konuları
aracılığı ile de işlenmektedir.
The aim of this course is to provide to the students the knowledge about mix-use
functions by considering the characteristics of urban regions in order to prepare the
students for the diploma Project.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
Proje konusu kapsamında işlev tanımlanması, kavram tartışmaları, araştırma
başlıklarının çıkarılması, proje altlıklarının tanımlanması ve hazırlanması
2.Hafta
Karşılaştırmalı konu örneklerinin sunumu, malzeme konstrüksiyon, mekanik
sistemlerin araştırma ve belirlenen seçim kararlarının alınması
3.Hafta
Malzeme konstrüksiyon, mekanik sistemlerin araştırma ve belirlenen seçim
kararlarının sunumu
4.Hafta
Ön proje eskiz uygulama çizimleri
5.Hafta
Ön proje ve uygulama projesine yönelik araştırma ve çizim değerlendirmeleri
6.Hafta
Ön proje ve uygulama projesine yönelik araştırma ve çizim değerlendirmeleri
7.Hafta
1.Jüri ve teslim
8.Hafta
Mekan tasarımı ve donatı sistemleriyle ilgili çizim ve değerlendirmeler
9.Hafta
Mekan tasarımı ve donatı sistemleriyle ilgili çizim ve değerlendirmeler
10.Hafta
Projenin ölçeğinin değiştirilmesi ve tüm işlevsel, yapısal ve diğer sorunların daha
büyük ölçekte gözden geçirilmesi
11.Hafta
2.Jüri ve teslim
12.Hafta
Sistem detayları ve nokta imalat detaylarının değerlendirilmesi
13.Hafta
Uygulama projesi teslim paftası ve araştırma raporları , sunum altlıklarının
hazırlanması
14.Hafta
Genel Görüşme-Teslime Yönelik Çalışma
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
1.Hafta
Mimari Tasarım V Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Yapı Uygulama Projesi
LMIM 403
Kod
Construction Project
LMIM 403
Code
Teori: 2
Uygulama: 2
Kredi: 3
AKTS: 4
Ön projeden uygulama projesine geçiş aşamalarının gereklerinin tanıtılması, tüm
disiplin alanlarındaki çözümlerin uygulama projesinde bütünleştirilerekişlenmesi, her
bir aşamanın gerektirdiği farklı anlatım tekniklerinin uygulamalı olarak aktarılması
Ġngilizce Ġçerik
The aim of the Construction Project is to have students develop their understanding of
building system, acquire skill in system selection and set up. Information about the
development of industrialization in building production and various building systems
especially according to the building envelope is given by profesisonals in seminars. It
is also aimed to gain the ability of integrating all the systems learned, studio work
follow seminars in order to transfer the information into practice. Students gain skill to
select and integrate advanced systems by making their own detailed design projects.
YOK
Ön KoĢul
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Giriş – Gereklilikler – Proje tanımlaması – Bina seçimi
2.Hafta
Ön Proje - Vaziyet Planı (1/500), Kat Planları (1/200)
3.Hafta
Ön Proje - Kesitler ve Görünüşler (1/200), Çatı Planı (1/200), Mimari Rapor
4.Hafta
Kesin Proje - Vaziyet Planı (1/200) Kat Planları (1/100)
5.Hafta
Kesin Proje - Kesitler ve Görünüşler (1/100)
6.Hafta
Kesin Proje - Çatı Planı (1/100) Tavan Planı (1/100) Temel Planı (1/100)
7.Hafta
Uygulama Projesi - Kat Planları (1/50)
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Uygulama Projesi - Kat Planları (1/50)
10.Hafta
Uygulama Projesi - Kesitler ve Görünüşler (1/50)
11.Hafta
Uygulama Projesi - Çatı Planı (1/50)
12.Hafta
Uygulama Projesi - Sistem Detayı (1/20)
13.Hafta
Uygulama Projesi - Detaylar (1/5 1/10)
14.Hafta
Uygulama Projesi - Detaylar (1/5 1/10)
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Yapı Uygulama Projesi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Koruma ve Restorasyon
LMIM 405
Kod
Conservation And Restoration
LMIM 405
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Koruma düşüncesinin tarihsel gelişimi ve kuramsal temeli, koruma ölçütleri, korunacak
mimari değerlerin sınıflandırılması, tarihi çevre ve yapıların bozulma nedenleri
anlatılmaktadır. Tek yapı, yapı grupları, kent ve sit ölçeklerinde koruma yöntemleri,
alan çalışmaları ve restorasyona hazırlık aşamasına (gerekli belgeler, hazırlanacak
projeler ve izlenecek yasal prosedür) yönelik bilgiler verilerek, ülkemiz ve dünyadaki
koruma uygulamalarından örnekler aktarılmaktadır.
Conservation of historical monuments, architectural and cultural heritage in our
country and their conservation problems Description of the national and international
notions, decisions, charters and laws concerning cultural heritage -especially
architectural heritage- conservation, understanding and at the next-generation
transmission. Training deterioration causes of the architectural heritage elements,
conservation and restoration methods and technics, principles of the new construction
in traditional tissu.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
Temel Kavramlar, Koruma Ölçütleri, Koruma Düşüncesinin Gelişimi I (19.yy sonuna
kadar
Dünya Mirası Kavramı
Koruma Düşüncesinin Gelişimi II (20.yy), Venedik Tüzüğü
Restorasyon Öncesi Yapılan Araştırmalar & Belgeleme Teknikleri – Anıtlarda Bozulma
Nedenleri
Sağlamlaştırma, Temizleme, Bütünleme
Yeniden Yapım, Taşıma, Arkeolojik Restorasyon
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
Yeniden İşlevlendirme
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Çevre Ölçeğinde Koruma Çalışmaları
10.Hafta
Sit Koruma Projesinin Hazırlanması & Kentsel Koruma Örnekleri
11.Hafta
Türkiye’den ve Dünyadan Koruma Örnekleri
12.Hafta
Tarihi Çevrede Yeni Yapı
13.Hafta
Korumanın Yasal ve Örgütsel Yönü –Koruma Eğitimi
14.Hafta
Türkiye’de Koruma Uygulamaları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Koruma ve Restorasyon Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım Kod
LMIM 407
İlkeleri
Principles Of City Planing And Urban
LMIM 407
Code
Design
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Kent, kentleşme, planlama kavramları, günümüzün şehir planlama konuları ve tasarım
ilkeleri
Ġngilizce Ġçerik
To inform students of architecture about urban planning, urban problematics.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Şehir Nedir?
2.Hafta
Kentsel Form
3.Hafta
Kentsel Tasarımın Tanımları ve Boyutları
4.Hafta
Kentsel Mekanın Tipolojisi ve Morfolojisi
5.Hafta
Sanayileşme Süresi
6.Hafta
Sanayisizleşme sonrası kentler ve kentleşme
7.Hafta
Kentsel planlamada temel kavramlar, organlar ve süreçler
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Sürdürülebilirlik ve kentsel tasarımda yeni konular
10.Hafta
Kentsel dönüşüm
11.Hafta
Kentsel dönüşüm
12.Hafta
Dünya Örnekleri: Kentsel dönüşüm projeleri
13.Hafta
Dünya Örnekleri: Kentsel dönüşüm projeleri
14.Hafta
Türkiye Örnekleri: Kentsel dönüşüm projeleri
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
ġehir Planlama ve Kentsel Tasarım Ġlkeleri Dersi - Program Öğrenme
Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
X
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Engelliler İçin Tasarım
LMIM 409
Kod
Design For People With Disabilities
LMIM 409
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Konu ile ilgili yasal düzenleme örneklerinin, özürlülere uygun tasarım bilgilerinin hem
kentsel mekân ve hem de yapılar ve yapı kısımları açısından irdelenmesi
Ġngilizce Ġçerik
Teaching the design fundamentals concerning the disabled people ranging from a scale
from environmental plans to interiors of the buildings and developing an awareness
about the concept „design for all‟.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Dersin tanımı
2.Hafta
Engelliler ve mekan ilişkisi
3.Hafta
Engelliler ve çevre arasındaki ilişki
4.Hafta
Engelliler için tasarımda oran - orantının önemi
5.Hafta
Görme engelliler için tasarım
6.Hafta
İşitme engelliler için tasarım
7.Hafta
Fiziksel engelliler için tasarım
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Engellilerin karşılaştığı sorunlar
10.Hafta
Geçmişte ve günümüzde çözüm amaçlı yapılan uygulamalar.
11.Hafta
Engelliler ile görüşülerek ihtiyaç ve istekleri hakkında bilgi alınması
12.Hafta
Yeni tasarım önerileri
13.Hafta
Yeni tasarım önerileri
14.Hafta
Ödev (proje) sunumları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Engelliler İçin Tasarım Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları
çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Tasarımda Renk Kullanımı
LMIM 411
Kod
Using Color In Design
LMIM 411
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Görme ve renk algılama, iki ve üç boyutlu renk dizgeleri, renk karışım kuralları, ışık –
renk ilişkisi, genel renk komposizyon kuralları, iç mekân ve yapı yüzü renk tasarım
ilkeleri, Munsell Renk Dizgesi ile kuramsal ve kılgısal çalışmalar, renk tasarım
örneklerinin incelenmesi
Vision and colour perception, two and three dimansional colour systems, principles of
colour mixture, relationship between the light and colour, general principles of colour
composition, principles of interior and facade colour design, theoretical and practical
study with Munsell Colour System, analysing colour design examples.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Işık ve rengin tanımı, arasındaki ilişki
2.Hafta
Gözün renk uyumu
3.Hafta
Rengin fiziksel tanımı ve renk sistemleri
4.Hafta
Renklerin birbirleriyle olan etkileşimleri
5.Hafta
Mekân tasarımında renk algısı
6.Hafta
Rengin insan psikolojisi üzerine etkileri
7.Hafta
Renklerin anlamları
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Mekân tasarımında renk ve aydınlatma ilişkisi
10.Hafta
Mekân tasarımında renk ve donatı ilişkisi
11.Hafta
Mekân tasarımında renk ve doku ilişkisi
12.Hafta
Renk uygulamalarından örnekler
13.Hafta
Ödev+Sunum
14.Hafta
Ödev+Sunum
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Tasarımda Renk Kullanımı Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları
çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Çağdaş Sanat ve Yorumu
Kod
Contemporary Art And Interpretation
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
Türkiye‟de ve Dünya‟da Güncel Sanat Etkinliklerini inceleyerek,
sanat eserlerini okuyabilmelerini sağlamak.
Ġngilizce Ġçerik
The aim is to introduce to the students the aesthetical problems of 20th century that
occures the main differianciations of modern and postmodern paradigm. Students are
aimed to achieve the capability to think in depth about the theoritical aspect of art by
taking up the issues on artistic use of ideas in the field of art. Along with ideas in the
philosophy emerge from art.
YOK
Ön KoĢul
LMIM 413
LMIM 413
AKTS: 4
öğrencilerin çağdaş
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
Güncel Sanat nedir, nasıl gelişmiştir? Modernite-postmodernite nedir?
Güncel Sanat nedir, nasıl gelişmiştir? Modernite-postmodernite nedir?
Modern sanat ve Postmodern sanat arasında ne farklar vardır? Güncel sanatın üretim
yöntemleri ve sunum biçimleri nasıldır?
Eylemler, Yoksul sanat, Vücut sanatı, Kavramsal sanat
Yeryüzü sanatı, Fluxus, Oluşumlar, Gösteri sanatı
Kamusal Sanat, İnteraktif sanat, İnsiyatifler ve Bağımsız sanat oluşumları, Konuk
sanatçı programları
Sanat ve Teknoloji
6.Hafta
7.Hafta
Yerleştirme Sanatı ve Mekâna Özgü sanat
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Küratör ve sorumlulukları
10.Hafta
Kentler ve Bienaller, Venedik Bienali
Kentler ve Bienaller, İstanbul Bienali, Final ödevinin ve teslim tarihinin açıklanması
11.Hafta
12.Hafta
Genç sanat etkinlikleri, trienaller
13.Hafta
Sergi gezisinin sunumları (2.sergi gezisi sunumları)
14.Hafta
Dönemin gözden geçirilmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Çağdaş Sanat ve Yorumu Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Sinema ve Mimarlık
LMIM 415
Kod
Cinema And Architecture
LMIM 415
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Mimarlık ve ürün olarak mekanın sinemadaki ifadesi, Film seti olarak mekan,
Sinemada metafor olarak mimarlık, Sinemada gelecek mimarlığı ve ütopya, Film
karakteri olarak mimar, ve Mimarlık eleştirisi olarak sinema konularının
anlaşılabilmesi.
The expression of space in cinema as a product and architecture, space as the film set,
architecture as a metaphor in cinema, futurism and utopia in cinema, architect as a
movie character, cinema as a subject of architectural criticism.
Ön KoĢul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Derse giriş: Amaç, kapsam ve işleyişin tartışılması
2.Hafta
Genel sinema ve mimarlık kavramları
3.Hafta
Sinema tarihi
4.Hafta
Sinema-mimarlık ilişkisi-etkileşimi
5.Hafta
Sinema ve mimarlıkta mekan
6.Hafta
Sinemada mekanın kullanım biçimleri
7.Hafta
Sinema tarihinden seçilen filmlerin izlenmesi, okunması, analizi
8.Hafta
Ara Sınav
9.Hafta
Sinema tarihinden seçilen filmlerin izlenmesi, okunması, analizi
10.Hafta
Sinema tarihinden seçilen filmlerin izlenmesi, okunması, analizi
11.Hafta
Sinema tarihinden seçilen filmlerin izlenmesi, okunması, analizi
12.Hafta
Sinema tarihinden seçilen filmlerin izlenmesi, okunması, analizi
13.Hafta
Sinema tarihinden seçilen filmlerin izlenmesi, okunması, analizi
14.Hafta
Sinema tarihinden seçilen filmlerin izlenmesi, okunması, analizi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Sinema ve Mimarlık Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje
düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları
çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Popüler Kültür ve Medya
LMIM 417
Kod
Popular Culture And Media
LMIM 417
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
Ders kapsamında popüler kültür ve sosyal medyanın tanıtımı yapılarak, eğitimde
kullanım alanları ve medya ile ilgili öğrenme teorileri sunulacaktır. Günümüzde
kullanılan medya araçları tanıtıldıktan sonra bu araçların öğrencilerin alanlarına
yönelik eğitsel içerik geliştirmeleri için kullanması sağlanacaktır.
The new art concepts associated with the technology and also the art works and the
aesthetic aims of the artists will be determined. In this context, the interrelations
between the philosophy, aesthetics and the science are stated with the phenomena and
characteristics of the art piece, artist and technology in the 20th century to 21th
century. Effects of the industrial and technical innovations on the art in the first half of
the 20th century and the interrelations between the artists and their works will be
examined. The introduction of the machinery to the artistic creation and the perception
of the „mechanical movement‟ (mobile) progressed in art is tried to be scrutinised. The
theoretical and the practical perceptions of the artists are determined by exemplifying
the art movements and the artists‟ works progressed in this regard. In this course, it will
be analysed the technological elements which relates to art.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Ders içeri tanıtımı, giriş
2.Hafta
Popüler Kültür Kavramı
3.Hafta
Medya kavramı
4.Hafta
Sosyal medya kavramı ve türleri
5.Hafta
Sosyal öğrenme teorileri
6.Hafta
Öğrenmenin sosyal biçimleri
7.Hafta
Gruplarda öğrenme
8.Hafta
Ağlarda öğrenme
9.Hafta
Kümelerde öğrenme
10.Hafta
Popüler kültür işlevlendirmeleri
11.Hafta
Eğitimde medya uygulamaları - Sosyal ağlar
12.Hafta
Eğitimde sosyal medya uygulamaları - Mikrobloglar
13.Hafta
Medya uygulamaları- Döküman Paylaşım servisleri
14.Hafta
Gölge Uygulaması + değerlendirme
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Popüler Kültür ve Medya Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
4
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
İmaj Yönetimi
LMIM 419
Kod
Image Management
LMIM 419
Code
Teori: 3
Uygulama: 0
Kredi: 3
AKTS: 4
İmaj Yönetimi dersi, öğrencilere, imaj oluşumu, imaj-gerçeklik ilişkisi ve bu ilişkilerin
yönetimi konusunda bir perspektif kazanımı sağlamayı amaçlamaktadır. Derste, imaj
oluşturmada etkili olan renk, biçim, yazı, görüntü gibi görsel elemanların analizi ve
seçimi konusunda projeler üretilmekte, hedef kitlenin bakış açısını, davranışlarını
etkileyen bu görsel elemanların amaca uygun bir şekilde seçilmesi ve bunların imaj
oluşturmadaki etkileri incelenmektedir.
Media, advertising, public relations and market within the framework of the concepts
of image formation, the relationship between image and reality, and to gain a
perspective on the management of these relationships Ensure phases of branding and
image management, trust, discussed the concept of "reputation" and the protection of
the reputation issues will also be addressed. Assessing the broader concept of the
brand, the brand aims to obtain strategic information required to configure. Corporate
Image, an institution of the nature, culture, structure, dynamic verification of a kind.
Corporate Identity and Corporate Image is a close relationship between the Identity,
strategy, culture and communication provide an identity to customers on behalf of
catchy one-pot melts. The concept of corporate identity, corporate philosophy, and
corporate persons associated with the company's mission and values. At the same time,
corporate culture, corporate philosophy and corporate image reflection. Corporate
image, corporate identity, the closer the organization through the eyes of the customer's
perception of the organization and how you define yourself just how extraordinary
corporate communication is shaped by doing. Successful Corporate Identity, image
management with a well-planned organization to manage change. The purpose of this
course, corporate identity, corporate philosophy, corporate culture and corporate
image, the best part is to analyze how to perform communication.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Görme Biçimleri
2.Hafta
Görsel Algı, imajların tutum ve kararlara etkisi
3.Hafta
Görsel imaj oluşumunda strateji geliştirme ve faktörler
4.Hafta
Görüntü gerçeklik ilişkisi, manipülasyon ve etik
5.Hafta
Görüntü tasarımının öğeleri: Işık ve Aydınlatma
6.Hafta
Görüntü tasarımının öğeleri: Kompozisyon oluşturma
7.Hafta
Görüntü tasarımının öğeleri: Renk
8.Hafta
Görüntü tasarımının öğeleri: metin, grafik, semboller, logo ve amblemler
9.Hafta
Görüntü oluşturma da optik bakış ve kamera
10.Hafta
Görsel göstergelerin kullanımı
11.Hafta
Görüntü ve imaj tasarımında yaratıcılık öğesi
12.Hafta
Kurumsal ve kişisel imaj tasarımında görüntü öğesi ve örnek olay incelemeleri
13.Hafta
Proje Geliştirme ve Tartışma
14.Hafta
Proje Tasarımı ve Uygulama
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İmaj Yönetimi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
4
X
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
ALMANCA III
Kod
LYDL 403
Course
GERMAN III
Code
LYDL 403
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
Almanca dilinin temel dilbilgisi kurallarını kazanabilecektir.
Uygulama: 0
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Ara Sınav
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
ALMANCA III
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
İSPANYOLCA III
Kod
LYDL 405
Course
SPANISH III
Code
LYDL 405
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
İspanyolca şimdiki zaman çekimleri, düzensiz çoğullar, İspanyolca yakın geçmiş zaman.
Ġngilizce Ġçerik
The main course objective is to teach the students to speak the advanced Spanish
language. The course includes Spanish regional studies. Students that attend this course
regularly will able to converse, listen on everyday topics and read on primary level.
YOK
Ön KoĢul
Uygulama: 0
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Ara Sınav
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Dilbilgisi, Kelime, Telaffuz ve ilgili beceriler
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İSPANYOLCA III
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
RUSÇA III
Kod
LYDL 407
Course
RUSSIAN III
Code
LYDL 407
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
Bu derste ana yetenekler – okuma, yazma, dinleme ve konuşma, telaffuz – derinlemesine
çalışılacaktır. A3 düzeyinde dil becerileri kazandırılacaktır.
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Uygulama: 0
The Russian Alphabet. Vowels. Consonants. Word rhythm, stress, reduction of vowels.
Devocalization of voiced consonants at the end of the word. Intonation of affirmative
and interrogative sentences like “Это Антон”, “Кто это?”, “Это Иван?”. Compound
sentences with conjunctions and и, а. will be given by in an advanced.
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
2
3
4
5
6
7
8
Урок 10: 1. Derse giriş: 2. Fonetik: • Deyimlerin okunması • Kelime ve deyimlerin ritmi
3. Diyalog örnekleri: Я родился в Москве. Они были счастливы. Я рад вас видеть.
Джон фотографировал Анну и Антона. В театре я встретил друга. Виктор
пригласил Анну в гости. Сколько лет, сколько зим! 5. Dilbilgisi: • родиться,
встретить, пригласить fiillerinin kullanımı • фотографировать fiilinin çekimi • я рад
ve я счастлив yapıları.
Урок 11: 1. Fonetik: • Deyimlerin okunması • Kelime ve deyimlerin ritmi 2. Diyalog
örnekleri: Ты прочитал книгу? Прочитал. Что ты делал вчера? Гулял, читал книгу.
3. Dilbilgisi: • Rusçada geçmiş zaman fiil türleri (giriş) tamamlanmış ve
tamamlanmamış.
Урок 11: 1. Diyalog örnekleri: Анна долго переводила статью. Иван каждый день
покупает газеты. Сегодня он тоже купил газету. Я хочу пойти в поликлинику к
врачу. Сколько сейчас времени? (Который час?) Два часа. Когда он позвонил? В
два часа. 2. Dilbilgisi: • Tamamlanmış/ tamamlanmamış fiiller; • Sıklık zarfları; •
хотеть + mastar; • Plan ve niyet bildirme • Zaman belirtme (Сколько сейчас времени?
Когда?) • İsmin e hali (к кому?).
Урок 11: 1. Diyalog örnekleri: Они могут поехать в цирк. Я могу читать порусски.
Покажи! Покажите! Можем встретиться. Давай встретимся. 2. Dilbilgisi: • мочь +
mastar • показывать/ показать (что?) fiili • встретиться (где? когда?) fiili • Bir önceki
konunun tekrarı.
Урок 12: 1. Fonetik: • Deyimlerin okunması (aylar) • Kelime ve deyimlerin ritmi 2.
Diyalog örnekleri: У меня есть брат. У Виктора нет сестры. Мария, хочешь поехать
на Арбат? Когда? Во сколько? В субботу в 2 часа. Хорошо, я согласна. 3. Dilbilgisi:
• Aylarla kullanılan edatlar; • хотеть + mastar; • мочь + mastar/ смочь + mastar •
ходить в/на + i hali; • ходить к + e hali; • Когда? Во сколько? • İsmin – in hali (у
меня..., ... нет сестры) 1. Kısa sınav öncesi tekrar.
Урок 12: 1. Diyalog örnekleri: В комнате 2 окна. Откуда Жан? – Жан из Франции.
Куда идет Анна? – Она идет в театр. 2. Dilbilgisi: • 2, 3, 4 sayılarının in hali (из
Китая, из России), • ГДЕ? – КУДА? – ОТКУДА? karşılaştırılması.
Урок 12: 1. Diyalog örnekleri: Анна поехала в Киев. Иван пошел на работу. Она
приехала в гостиницу. Он пришел домой. Зимой в декабре... Весной в марте...
Летом в июне... Осенью в сентябре... Что случилось? Ничего не случилось. У меня
болит голова 2. Dilbilgisi: • Geçmiş zamanda Hareket fiilleri «пойти/ поехать, прийти/
приехать» • Zaman bildirme (зимой, в январе...).
Ara Sınav
Урок 13: 1. Fonetik: • Deyimlerin okunması (aylar) • Kelime ve deyimlerin ritmi 2.
Diyalog örnekleri: К сожалению, у меня сейчас нет времени. Он приехал из Китая.
У меня нет брата. Он пошел в поликлинику. Она плохо себя чувствует. Я хочу
узнать, у кого есть... Ты решил задачи? Можно войти в класс? Что вы будете
делать? Мы будем отдыхать. 3. Dilbilgisi: • Tamamlanmamış fiillerin gelecek zaman
9
hali • Tamamlanmış fiillerin gelecek zaman hali • Спрашивать/ спросить, отвечать/
ответить, сдавать/ сдать, вставать/ встать, писать/ написать, читать/ прочитать,
учить/ выучить, делать/ сделать, готовить/ приготовить, ужинать/ поужинать,
опаздывать/ опаздать fiillerinin geniş, geçmiş ve gelecek zaman çekimleri.
Урок 13: 1. Diyalog örnekleri: Вам помочь? Я помогу Вам. Кому позвонить? Анне?
Марине? Наташе? Я куплю книгу брату. Иван дал преподавателю словарь. Дети
подарят цветы Андрею. Мне нравится московское мороженое. У меня болят зубы.
Мне надо пойти к врачу. У меня нет денег. Мне нужно позвонить домой. Сколько
Вам лет? Мне 20 лет. Отличная идея. Если хочешь, пойдѐм (поедем ) вместе. 2.
Dilbilgisi: • İsmin – e hali • Рассказывать/ рассказать, показывать/ показать, видеть/
10
увидеть, говорить/ сказать, приглашать/ пригласить, давать/ дать, помогать/
помочь, посылать/ послать, переводить/ перевести, дарить/ подарить, выступать/
выступить, понимать/ понять fiillerinin geniş, geçmiş ve gelecek zaman çekimleri •
İsmin –e hali + fiil нравиться + yalın hal • i hali + 1 год будет 2, 3, 4 года было 5... 20
лет • İsmin –e hali + надо,нужно + mastar • İsmin – e hali+ fiil нравиться + mastar •
нет sonrası ve около edatından sonra İsmin –in hali.
Урок 14: 1. Fonetik: • Deyimlerin okunması • Kelime ve deyimlerin ritmi 2. Diyalog
örnekleri: Виктор, кому ты взял книгу? Анне? Нет, не ей. Кому надо купить
проездной билет? Джону. У него ещѐ нет билета. Когда я отдыхаю, я читаю. Она
пришла и приготовила ужин. Вечером Иван с Анной были в театре. С кем ты играл
в пингпонг? С Виктором. Я познакомился с ними в Москве. Мы с другом. Что вы
хотите? Дайте, пожалуйста, кофе с молоком и с сахаром. 3. Dilbilgisi: • когда
11
bağlaçlı karmaşık cümleler • Aynı anda oluşan eylemleri belirtmek için tamamlanmamış
fiillerin kullanımı • Eylemlerin ardı ardına olduğunu belirtmek için tamamlanmış fiillerin
kullanımı • Eylem tutarlılığı konusunda isim ve zamirlerin araç durumları (с другом
(чай с молоком) • Знакомиться/ познакомиться, танцевать, разговаривать fillerinin
çekimleri.
Урок 14: 1. Diyalog örnekleri: Я читаю о Москве. Жан посмотрел фильм о России.
Поздравляю Вас (тебя) с днем рождения! Студенты занимаются спортом. Он
играет на скрипке. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Она
12
интересуется балетом. Друзья посоветовали ей посмотреть русский балет. Я хочу
научиться играть в теннис. О ком эта книга? О Пушкине. Давай будем заниматься
вместе! Договорились! Кем ты хочешь быть? Я хочу быть физиком.
Урок 15: 1. Fonetik: • Deyimlerin okunması • Kelime ve deyimlerin ritmi 2. Diyalog
örnekleri: В субботу Иван приехал с сестрой на поезде из Петербурга ко мне в
13
Москву. 3. Dilbilgisi: • İsimler konusunun tekrarı.
Урок 15: 1. Diyalog örnekleri: О чем ты думаешь? Что ты куришь? Где ты сейчас?
Что ты там делаешь? 2. Dilbilgisi: • Sıfatlar konusunun tekrarı • Fiiller konusunun
14
tekrarı.
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
RUSÇA III
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
5
Ders
İNGILIZCE VII
Kod
LYDL 401A
Course
ENGLISH VII
Code
LYDL 401A
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
Bu ders sunum becerisi ve çeviri ağırlıklıdır.
Ġngilizce Ġçerik
Improve students‟ reading and writing skills as well as evaluating and interpreting
written information in an advanced level, also to ımprove students‟ technical vocabulary,
create awareness of sound, scholarly sources , enhance knowledge about a specific
subject related to their department and enable awareness and application of the research
process by conforming to the conventions of academic life and adhering to the norms of
research ethics are the main golas of this course
YOK
Ön KoĢul
Uygulama: 0
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
2
3
4
5
6
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
7
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
8
Ara Sınav
9
10
11
12
13
14
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Mesleki alanlarla ilgili metin çevirisi çalışmaları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
İNGILİZCE VII
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje
düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları
çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
X
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
3
4
5
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Bitirme Projesi
LMIM 402
Kod
Graduation Project
LMIM 402
Code
Teori: 0
Uygulama: 12
Kredi: 6
AKTS: 10
Mimarlık eğitimini tamamlamak üzere olan mimarlık öğrencisinin; tasarladığı bir
mimari projesinin Tasarım vb. yaklaşımlarını ifade ettiği mimari tasarım raporunu
hazırlayabilecek bilgiye ve beceriye sahip olması ve bunun sınanması
amaçlanmaktadır.
In the Graduation Project, the aim is to evaluate the students‟ level of knowledge and
interpretation skills regarding all disciplines of architecture and to determine if the
student can proficiently develop and present projects regarding the main problematic of
architecture, i.e. design of space, in ethical, aesthetical, technical, functional, and
economic perspective.
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
Mimari Tasarım (konsept) Yaklaşımının tartışılması
2.Hafta
Mimari Tasarım (konsept) Yaklaşımının tartışılması
3.Hafta
Mimari Tasarım (konsept) Yaklaşımının tartışılması
4.Hafta
Mimari Tasarım (konsept) Yaklaşımının tartışılması
5.Hafta
Mimari Tasarım (konsept) Yaklaşımının tartışılması
6.Hafta
Mimari Tasarım (konsept) Yaklaşımının tartışılması
7.Hafta
1.Jüri ve ara teslim
8.Hafta
Çevresel faktörler ve Sürdürebilirlik açısından Mimari tasarımın tartışılması
9.Hafta
Çevresel faktörler ve Sürdürebilirlik açısından Mimari tasarımın tartışılması
10.Hafta
Malzeme seçimi ve Mimari tasarımın Yapı fiziği koşulları açısından tartışılması
11.Hafta
2.Jüri ve teslim
12.Hafta
Malzeme seçimi ve Mimari tasarımın Yapı fiziği koşulları açısından tartışılması
13.Hafta
Mimari tasarımda mekanik tesisat ve elektrik tesisatı konularının tartışılması
14.Hafta
Mimari tasarıma ilişkin tüm konuların bir rapor haline dönüştürülmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Bitirme Projesi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
X
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Course
Krediler
Ġçerik
İş Başında Mesleki Uygulamalar
Professional Practices At Work
Teori: 0
Uygulama: 4
Ġngilizce Ġçerik
The aim of the internship is the student's academic preparation, the industry is
concerned, applied in trade or government environment, to consolidate with a wellplanned and supervised work experience. During internship, held internships, practical
problems in the field industrial engineering, will find a solution to the academic
principles. Develop skills in training, to learn that such gains are available in various
engineering problems and gain the ability to solve business how to walk will be seen
during this period. Although some of these acquired skills learned at school will be a
new experience for many of you did not learn in the courses. Such learning may be
called intellectual growth. In this way, you can think more concretely about the issues
in your lessons and rich academic theories and apply to the real world, you can
determine the reality for the future
YOK
Ön KoĢul
Kod
Code
Kredi: 2
LMIM 404
LMIM 404
AKTS: 16
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,6,7,8,9,11,12,15,19
Ders
Course
Krediler
İçerik
İş Başında Mesleki Uygulamalar
Teori: 0
Uygulama: 4
Kod
Code
Kredi: 2
INS404
INS404
AKTS: 16
İngilizce İçerik
Ön Koşul
YOK
Ölçme
Değerlendirme ve
Puanlama
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Eğitim
Öğretim
Metotları
1,2,3,15,16
Haftalık Ders Konuları
1.Hafta
2.Hafta
3.Hafta
4.Hafta
5.Hafta
6.Hafta
7.Hafta
8.Hafta
9.Hafta
10.Hafta
11.Hafta
12.Hafta
13.Hafta
14.Hafta
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ
ĠĢ BaĢında Mesleki Uygulamalar Dersi - Program Öğrenme Çıktıları ĠliĢkisi
Program Öğrenme Çıktıları
1
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
2
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
3
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
4
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje düzeyinde
tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
5
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek
için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
6
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
7
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
8
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
9
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
10
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
11
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
12
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
13
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
14
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
15
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
Değerlendirme
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ders
Gelecek Için Sürdürebilirlik
Kod
LSEG 404
Course
Sustaınabilty For Future
Code
LSEG 404
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
Enerji hakkında genel bilgiler verilerek enerji sistemlerinin farklı konuları teker teker
ele alınacaktır.
Different aspects of the energy system by giving general information on energy will be
discussed individually.
YOK
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
Uygulama: 0
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
Giriş, Genel Bilgiler
2
Enerji Kavramı ve Enerji Kaynakları
3
Sürdürülebilir enerji Kavramı ve Kaynakları
4
Enerji Politikaları, Güvenliği
5
Enerjinin Ekonomik Sektörel Özellikleri
6
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği
7
Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği
8
Ara Sınav
9
Güneş Enerjisi
10
Rüzgar Enerjisi
11
Hidroelektrik Enerji
12
Jeotermal Enerji
13
Biokütle Enerjisi
14
Deniz Kaynaklı Yenilenebilir Enerji
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Gelecek Için Sürdürebilirlik
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje
düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları
çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
X
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
3
4
5
Ders
Ekolojik Sürdürebilirlik
Kod
LSEG 402
Course
Ecological Sustainability
Code
LSEG 402
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Ġçerik
Ekoloji hakkında genel bilgiler verilerek ekolojiye ilişkin farklı konular teker teker ele
alınacaktır.
Uygulama: 0
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
Ekolojinin konusu ve kapsamı. Kent-Doğa ikilemi. Kentsel Ekoloji kavramına genel
giriş.
2
Ekosistemin genel özellikleri.
3
Tarım toplumunun doğa ile ilişkisi. Geleneksel yerleşmelerin özellikleri.
4
Doğaya modernist bakış açısı. Ekonomik kalkınma çerçevesinde kent olgusu. Sanayi
toplumunun doğa ile ilişkisi.
5
6
Kentsel-endüstriyel ekosistem olarak kentin özellikleri. Kent adası kavramı ve
özellikleri. Küresel ısınma ve kentsel ısı adası.
Kent ve biyoçeşitlilik. Kentsel flora ve fauna. Kent içi açık yeşil alanlar. Doğa koruma
alanları.
7
Kentlerin doğaya etkisi. Ekolojik sorunların ortaya çıkışı. Sürdürülebilirlik kavramı.
8
Ara Sınav
9
Kentsel ekoloji ile ilgili önemli kavramlar: Ekolojik ağ .Yeşil koridor
10
Kentsel ekoloji ile ilgili önemli kavramlar: Ekolojik ayakizi.Akıllı büyüme.
11
12
13
14
Şehir planlama uygulamalarının doğaya etkisi. Planlama mevzuatı ve literatüründe doğa
koruma.
Ekolojik dengenin korunmasını hedefleyen şehir planlama süreci. Temel prensipler ve
uygulama araçları. Başarılı ekolojik kent örneklerinin sunulması.
artışma: Kentsel Ekolojinin doğa korumada yeterliliği. Şehir planlama ve doğa ilişkisi:
sorunlar ve çözümler.
Dönemin genel değerlendirmesi
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Ders
Etik
Kod
LSEG 406
Course
Ethics
Code
LSEG 406
Krediler
Teori: 3
Kredi: 3
AKTS: 4
Uygulama: 0
Ġçerik
Ġngilizce Ġçerik
Ön KoĢul
YOK
Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60
Ölçme
Değerlendirme ve Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100)
Puanlama
Eğitim
Öğretim 1,2,3,15,16
Metotları
Haftalık Ders Konuları
1
Etiğe Giriş
2
Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Etiğe Bakış
3
Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Etiğe Bakış
4
Etik-Ahlak İlişkisi
5
Etik-Ahlak İlişkisi
6
Etik Neden Gereklidir?
7
“Etik Problem” Nedir?
8
Ara Sınav
9
Kişi Eyleminin Değerlendirilmesi
10
Mesleki Etik
11
Meslek Hayatında Etik Ve Etik Dışı Konular
12
Meslek Hayatında Etik İlkeler
13
Mesleki Yozla Şma
14
İş Etiğinde Uygun Davranışların Sonuçları
Final Dönemi ve Genel Değerlendirme
Etik
Değerlendirme
Program Öğrenme Çıktıları
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Açık ve kesin sorular geliştirme, bilgi aktarmada özet fikirler geliştirme,
karşı bakış açıları geliştirme, iyi açıklanmış çözümler üretme ve bunları
değişik standart ve ölçütlerle deneme hakkında kritik düşünme, konuşma
ve yazma becerisi yeteneği gelişir.
Tasarım sürecinin her aşamasında, uygun sunumlar yapmak için el
çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle
grafik anlatım ve biçimsel kompozisyon oluşturur.
Mimarlık alanındaki kavram, düşünce ve uygulamalar hakkında araştırma
yapar, analiz eder, örneklerden yararlanır ve bilimsel yöntemlere dayalı
çözüm üretir.
Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenir, özgün bir mimari proje
düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
Disiplinler arası yaklaşımla, mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi
anlar, işbirliği yapar ve uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları
çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
Ulusal ve uluslararası mimari yaklaşımları ve örnekleri takip eder, mesleki
gelişiminde kullanır.
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi anıtları ve yapıları
belgeler, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel
teknikleri kavrar ve uygulamada kullanır.
İnsan-çevre-kültür etkileşimini karakterize eden gereksinim, istek,
davranış kalıpları, sosyal ve mekansal örüntülerin farklılığını anlayarak
uygulamada değerlendirir.
Mimari ve planlama tasarım kararlarında doğal ve yapma kaynakların,
kültürel öneme sahip bina ve bölgelerin, sağlıklı toplum ve çevrelerin
yaratılmasında sürdürülebilirlik ilkelerini uygular.
Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı
ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekan ve ekipman ihtiyaçlarına, saha
koşullarına, ilgili yasa ve standartlara, tasarım kriterlerine göre
değerlendirip uygular.
Bina tasarımında taşıyıcı strüktür ve bina kabuğu malzemelerin, ilkelerin
ve çağdaş sistemlerin değerlendirilmesi, seçme ve tasarıma entegre
edebilme becerisi kazanır.
Çevresel ve servis sistemlerininden, akustik, aydınlatma, tesisat, elektrik,
düşey sirkülasyon, iklimlendirme, iletişim, güvenlik, yangın koruma ve
enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun uygulamalarını
anlayarak uygulamada kullanır.
X
Taşıyıcı sistem, yapı kabuğu sistemi, çevresel sistemler, can güvenliği
sistemleri ve servis sistemlerinin binanın tasarımına entegrasyonu için
bilginin toplanması, bir araya getirilmesi, bağlanması ve bilginin
kullanılması becerisi yeteneği geliştirir.
Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretimini, kullanımları ile ilgili temel
ilke ve standartları, uygun uygulama yöntemlerini ve performans
gereksinimlerini anlayarak uygulamada değerlendirir.
Kamu ve kullanıcı sağlığı, güvenliği ve refahı için bina tasarımını, yapımını
ve mimari çalışmaları etkileyen konularda toplumsal, bilimsel ve etik
değerlere uygun hareket eder, mesleki yasal sorumluklarını uygular.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
3
4
5

Benzer belgeler