türk ye seyahatnameler kaynakçası türk ye

Yorumlar

Transkript

türk ye seyahatnameler kaynakçası türk ye
TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI
Bülent Ağaoğlu
İstanbul, Nisan 1981
İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR ........................................................................................................................................................... 3
TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929’DAN İTİBAREN) ......................................... 4
ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA ESERLER, 1729-1928 ................................................................................................ 23
YAZMALAR.............................................................................................................................................................. 27
YABANCI YAZARLARIN SEYAHATNAMELERİ .............................................................................................................. 29
1928 YILINA KADAR ARAP HARFLERİYLE BASILAN ESERLER ...................................................................................... 34
SEYAHATNAMELER HAKKINDA YAZILAN KİTAPLAR .................................................................................................. 35
SEYYAHLAR............................................................................................................................................................. 36
GENEL..................................................................................................................................................................... 36
EVLİYA ÇELEBİ......................................................................................................................................................... 36
KRİSTOF KOLOMB ................................................................................................................................................... 37
MACELLAN.............................................................................................................................................................. 37
MARCO POLO ......................................................................................................................................................... 37
DİĞER SEYYAHLAR .................................................................................................................................................. 37
SÜRELİ YAYINLARDA GEZİ YAZILARI......................................................................................................................... 38
EK........................................................................................................................................................................... 47
2
KISALTMALAR
AEKMK: İstanbul Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emiri kısmı
BA: Isdepanyan, H.A. Ermeni harfli Türkçe kitapların listesi 1727-1968.
bdk: Beyazıt Devlet Kütüphanesi
cdmb: Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası
[EHEC/ : “MİLLİ KÜTÜPHANE “ESKİ HARFLİ ESERLER CD” ESKİ HARFLİ TÜRKÇE BASMA ESERLER BİBLİYOGRAFYASI
(ARAP, ERMENİ VE YUNAN ALFABELERİYLE) 1584-1986”
Fatih MK: Fatih Millet Kütüphanesi
[gös/ : Türk Dil Kurumu, Türk Dili dergisi, Gezi Özel Sayısı.
ibbk: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim Atatürk Kitaplığı
istk: İstanbul Kitaplığı (Çelik Gülersoy Vakfı)
İÜKTP: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
MİL: Milli Kütüphane Muvakkat Kataloğu
MİLK: Milli Kütüphane
MK: Milli Kütüphane
NA: Nuri Akbayar: Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu'na zeylü'z zel.
Özege: Eski harflerle basılmış Türkçe eserler kataloğu. I-V. İstanbul: 1971-1979
TB: Türkiye Bibliyografyası
tbmmktp: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi
TBTK: Türkiye basmaları toplu kataloğu (Arap harfli eserler). Ankara: Milli Kütüphane, 1990-1999
Tdd: Türk Dili Dergisi dizini (Türk Dil Kurumu)
TMB: Türkiye Makaleler Bibliyografyası
Üniv.ktp. : İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
üniversite: İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi
3
TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929’DAN İTİBAREN)
Abadan, Nermin: Yeşil Göller Diyarı.
Diyarı İstanbul: Hilmi Kitabevi, 1950. xıv+159s. 9 planş. [gös/
Abalıoğlu, Nadir Nadi: İki Sovyet Rusya ve Polonya, 19351935-19651965-1967. 3. bsl. İstanbul: 1973. 173s. Tel Yay.: 17.
[BDK/bdk]
Abalıoğlu, Nadir Nadi: İki Sovyet Rusya. 19351935-1965. İstanbul: Ararat Yayınevi, 1967. 159s. “Ararat’ın Küçük
Kitapları: 3”. [TB67/MK]
Abalıoğlu, Nadir Nadi: İki Sovyet Rusya İki Polonya (Gezi Notları). Yeni eklerle 4. bs. İstanbul: 1978. 223s.
(Çağdaş Yayınları; Tarih Anı Gezi Olay Dizisi: 18). [TB78/MK]
Abdülkadir:: Birinci İlmi Seyahata Dair Rapor.
Rapor İstanbul: İktisat M., 1930. 7+66s. [TB28-38/MK]
Abdülkadir: Birinci Seyahate Dair Rapor.
Rapor İstanbul: İktisat M., 1930. 68s. [TB28-38/MK]
Açıksöz, İlhami: Gezi Notları.
Notları 2. tb. Ankara: [d.t.1972] (Ongun Kardeşler Mat.) 112s. [TB72/MK]
Adalı, Kutlu: Dağarcık. Geçtiğim Köylerden Notlar.
Notlar Lefkoşa: 1963. 330s. (Beşparmak Yayınları: 3). [TB64/MK]
Afetinan, Ayşe: Ankara’nın Güney Kısmında Bir Tarih Gezisi.
AÜDTCF Dergisi 6. cilt,
Gezisi Ankara: 1949. 703-704ss. (AÜDTCF
4. sayıdan ayrıbaskı). [TB50/MK]
Ağan, Halit: Trabzon’dan Erzincan’a.
Erzincan’a [İstanbul: yayl.y.] , 1937. 39s. [TB39-48/MK]
Ağaoğlu, Samet: Strazburg Hatıraları. İstanbul: Nebioğlu Yay., 1945. 94s. [TB39-48/MK]
Ağaoğlu, Samet: Sovyet Rusya İmparatorluğu.
İmparatorluğu İstanbul: Baha Mat., 1967. 189s. 10 planş. [gös/
Ağaoğlu, Süreyya: Londra’da Gördüklerim.
Gördüklerim İstanbul: 1946. 44s. (İsmail Akgün Bas.). [gös/
Ahmet Beyzade, Osman: Avustralya Seyahati.
Seyahati İstanbul: 1932. 74s. [TB28-38/MK]
Ahmet Haşim: Frankfurt Seyahatnamesi.
Seyahatnamesi İstanbul: Suhulet Mat., 1933. 72s. [Gös/
Ahmet Haşim: Bize Göre. (Ve Bir Seyahatin Notları). 1.c. 2.bs. İstanbul: Semih Lütfi Kitabevi, 1960. 71s.
[TB61/MK]
Ahmet Haşim: Bize göre gurebahanegurebahane-i laklakanlaklakan-Frankfurt seyahatnamesi.
seyahatnamesi 2. bas. (Haz.: Mehmet Kaplan).
Ankara: 1981. ıv+227s. (Kültür Bakanlığı Yayınları: 483). [tb81/mk]
Ahmet Haşim: Bize göre gurebahanegurebahane-i laklakan
laklakan Frankfurt seyahatnamesi.
seyahatnamesi Haz.: Prof. Dr. Mehmet Kaplan.
İstanbul: 1969. V+IV+227s. (Milli Eğitim Bakanlığı, 1001 Temel Eser: 17). [TB70/MK]
Ahmet Resmi Efendi: Viyana ve Berlin Sefaretnameleri.
Sefaretnameleri (Sadeleştiren: Bedriye Atsız). İstanbul: 1980. 93s.
(Tercüman 1001 Temel Eser Serisi: 151). [tb80/mk]
Ahmet Şerif: Anadolu’da Tanin. (Birinci Gezi). İstanbul: 1977. 344s. (Kavram Yayınları: 7: tarih Belge Gezi Anı
Dizisi: 1). [TB78/MK]
A.Kadir: Sovyet Rusya’da Onbeş Gün.
Gün İstanbul: 1978. 106s. (Hilal Matbaacılık). [TB79/MK]
Akbal, Oktay: Hiroşima’lar Olmasın. Gözlemler Anılar İzlenimler.
İzlenimler İstanbul: 1976. 240s. (Çağdaş Yayınları; TarihAnı-Gezi-Olay Dizisi: 6).
Aker, Reşat: Bolu Gezisi.
Gezisi İstanbul: 40s. (İstanbul Matbaacılık). [TB49/MK]
4
Akıltepe, Halil – Bahri Dağtaş – Mehmet Göbelez: Kalkınan İsrail’de Gördüklerimiz.
Gördüklerimiz Ankara: 1962. 39s. (Doğuş
Matbaacılık ve Tic. Ltd. Şti.) resim, portre, harita. [TB63/MK]
Akın, Kenan: Çöldeki Umut Kaddafi ve Fizan… Fizan Dedikleri.
Dedikleri İstanbul: 1976. (Er-Tu Matbaası). 111s. Resim.
[TB77/MK]
Akın, Özkul: Amerika’yı Tanımak İstedim.
İstedim İstanbul: 1957. (Kağıt ve Basım İşleri A.Ş.). 189s. [TB57/MK]
Akısan, Ali Rıza: Türkiye’ye Dolaştım.
Dolaştım İstanbul: Akısan Yayınevi, [d.t.1957]. 32s. “Akısan Seyahat Kitapları”.
[TB57/MK]
Akısan, Ali Rıza: Yugoslavya’ya Seyahat.
Seyahat İstanbul. Akısan Yayınevi, [d.t.1957]. 32s. Resim. (Akısan Seyahat
Kitapları). [TB57/MK]
Akısan, Ali Rıza: Anadolu’da seyahat.
seyahat [1. kitap]. İstanbul: Akısan Yayınevi, [d.t.1957]. 32s. Resim. (Akısan
Seyahat Kitapları). [TB57/MK]
Akısan, Ali Rıza: Bir Dünya Turu ve Dünyadaki Önemli Sağlık Müesseseleri.
Müesseseleri İstanbul: Akısan Yayınevi, 1966. 32s.
Portre. [TB66/MK]
Akısan, Ali Rıza: Trenle Avrupa’yı Dolaştım.
Dolaştım İstanbul: Akısan Yayınevi, .. 32s. [gös/
Akısan, Ali Rıza: Amerika’da Neler Gördüm?
Gördüm? Avrupa’da Eğlence Hayatı.
Hayatı İstanbul: Akısan Yayınevi, 1953. 144s.
Resimli. [gös/
Akısan, Ali Rıza: Güney Akdeniz ve Afrika Seyahati.
Seyahati İstanbul: Akısan Yayınevi, … 32s. [gös/
Akkaya, Şükrü: Pakistan Gezisi.
Ankara Üniv. DTCF Dergisi , Cilt: 8, Sayı: 3’ten
Gezisi Ankara: 1950. 387-400ss. (Ankara
ayrıbaskı). [BDK/BDK]
Akpınar, Sait: Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Etüd Gezisi SSC Birliği, Polonya, Çekoslo
Çekoslovakya (25 Mart – 10
Mayıs 1968). İstanbul: 1969. 2+54y. 4 planş. (ÇNAEM, 62). Teksirdir. [BDK/BDK]
Aksüt, Ali Kemali: Sultan Aziz’in Mısır ve Avrupa Seyahati.
Seyahati İstanbul: Ahmet Saitoğlu Kitabevi, 1944. 240s.
Resimli. [TB39-48/MK]
Aktepe, Münir: Mehmed Emni Beyefendi (Paşa)’nın Rusya Sefareti ve Sefaretnamesi.
Sefaretnamesi Ankara: 1974. IX+173s.
Akyol, Mete: Düzenzedeler.
Düzenzedeler. Gözlemler,
Gözlemler, Röportajlar.
Röportajlar Ankara: [d.t.1977]. Türk Tarih Kurumu Basımevi. 335s.
Resim, planş. [TB77/MK]
Alaçam, Şükrü: Tetkik Seyahatı.
Seyahatı İstanbul: Topçu Okulu Basımevi, 1935. 198s. [TB28-38/MK]
Alaçam, Şükrü: Kilyos Tetkik Seyahati.
Seyahati İstanbul: Topçu Ok. B., .. 198s. [TB28-38/MK]
Ali: Brezilya.
Brezilya İstanbul: 1932. (Ebüzziya Baesımevi). 201s. [gös/
Alkan, Necmeddin: Çosın sâkin sabahlar memleketinde bir yıl.
yıl [Ankara? : yayl.y.], 1960. 202 s. [TB60/MK]
Alkan, Necmettin: Japonya’da Tatil. Ankara: [d.t.1966]. Sevinç Bas. 304s. [TB66/MK]
Alpar, Faika: Granada.
Granada İstanbul: 1959. (Nurgök Matbaası). 160s. (Son Posta’nın “Dünyada Pazar Gezintileri”
serisinden Seçmeler). [TB59/MK]
Alpaytaç, S. Enis: Seyahat teraneleri.
teraneleri Mersin, Yeni M.M., 1942. 28s. [İÜKTP/İÜKTP]
Altan, Çetin: Al İşte İstanbul.
İstanbul İstanbul: YAZKO, 1980. 141s.
5
Altan, Çetin: Bir Uçtan Bir Uca ve Al İşte İstanbul.
İstanbul (2 K. Birlikte, 2. baskı). İstanbul: Kitaş Yayınları, 1970. 367s.
[TB70/MK]
Altan, Çetin: Bir Uçtan Bir Uca “İsrail, İsveç, İran, Afganistan, Romanya”. İstanbul: 1965. 158s. (Dönem Yayınları:
11; Gezi Dizisi: 1). [gös/
Altan, Çetin: Bir Uçtan Bir Uca.
Uca İstanbul: Kitaş Yayınları, [d.t.1970]. 218s. [BDK/BDK]
Altaylı, Enver: Esir Türk illerinde Doksan gün.
gün İstanbul: Yeni Yayınlar, 1980. 415s. 14 planş. [tb80/mk]
Altınay, Ahmet Refik: Kafkas yollarında.
yollarında (Haz.: Yunus Zeyrek). Ankara: 1981. 93s. (Kültür Bakanlığı Yayınları:
473; Kültür Eserleri Dizisi: 10). [tb81/mk]
Altınkaynak, Ekrem: Bir Turizm Şaheseri, Görülen İtalya.
İtalya 1961. Ercan Mat., 125s. Resimli. [gös/
Amerika’da onbir gün. Ankara : Yarın Yayınları, 1967. 68 s. : res. (Not: Bu kitap Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın
2-15 Nisan 1967 tarihleri arasında Birleşik Amerika’ya yaptığı resmi ziyareti nakletmektedir). [TB67/MK]
Anday, Melih Cevdet: Sovyet Rusya,
Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan. İstanbul: 1965. 186s.
(Gerçek Yayınları: 4).
Anday, Melih Cevdet: Anadolu’da ve Sosyalist Ülkelerde.
Ülkelerde İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1977. 271s. (Tarih Anı Gezi
Olay Dizisi: 12). [TB78/MK]
Ankara Üniversitesi
Üniversitesi D.T.C. Fakültesi Coğrafya Enstitüsü İtalya Gezisi.
Gezisi Ankara: 7s. (Türk Tarih Kurumu Basımevi).
[TB49/MK]
Aral, Şerafettin: İtalya’da Altı Sene.
Sene İstanbul: Ülkü Basımevi, 1944. 152s. Resimli.
Arbatlı, Leman: Finlandiya
Finlandiya Türkleri ve Finlandiya.
Finlandiya İstanbul: Özışık Matbaası, 1966. 30s. [Fatih MK/Fatih MK]
Arık, Remzi Oğuz: Ankara, Konya, Eskişehir, Yazılıkaya Gezileri.
Gezileri Yayınlayan: Tahsin Özgüç. Ankara: Türk Tarih
Kurumu, 1956. VI+33s. 1 harita, 15 kroki, 55 resim. (TTK Yayınları, V. Dizi, No: 13).
Arpad, Burhan: Tuna’dan Şimale Avrupa. 1953
Arpad, Burhan: Uçuş Günlüğü “Yol Yazıları”. İstanbul: Yeditepe Yay., 1959. 78+2s. [gös/
Arpad, Burhan: Avusturya Günlüğü “Yol Yazıları”. İstanbul: 1963. 63s. (Yeditepe Yayınları: 129). [gös/
Arpad, Burhan: Gezi Günlüğü “Yol
“Yol Yazıları”. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 1962. 223s. (Yeditepe Yayınları: 125).
Aral, Şerafettin: İtalya’da Altı Sene.
Sene İstanbul: 1944. (Ülkü Bas.). 152s. Resimli. [tb39-48/mk]
Artus, Amil: İsrail’de Gördüklerim.
Gördüklerim Ankara: Yeni Desen Mat., 1963. 58s. [TB63/MK]
Asutay, Burhanettin: Türkiye Bir Amerika Olabilir “Amerika Gezisi”. İzmir: 1961. (İstiklal Matbaası). 156s. [gös/
Ataberk, Mehmet – Nuri Çolakoğlu: Savaşan Kamboçya. Kamboçya gezi notları.
notları İstanbul: 1979. 233s. (Aydınlık
Yayınları: 70). [tb80/mk]
Atay, Falih Rıfkı: Gezerek gördüklerim.
gördüklerim 5. bsk. [Ankara] : M.E.B., 1970. II+293 s. “1000 temel eser ; 38 “.
[TB71/MK]
Atay, Falih Rıfkı: Yolcu Defteri.
Defteri Ankara: 1946. (Ulus Basımevi). 198s. [TB39-48/MK]
Atay, Falih Rıfkı: Taymis kıyıları. İstanbul : [yayl.y.], 1934. 164 s. [MK/MK]
6
Atay, Falih Rıfkı: Taymis Kıyıları.
Kıyıları İstanbul: [Yayl.y.], 1970. 109s. [TB70/MK]
Atay, Falih Rıfkı: Brezilya Seyyahatı.
Seyyahatı İstanbul: 1929. (Devlet Bas.). [TB28-38/MK]
Atay, Falih Rıfkı: Deniz Aşırı (Brezilya Notları). İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1931. (Devlet Mat.). 185s.
[gös/
Atay, Falih Rıfkı: Deniz Aşırı (Brezilya Notları). 2. baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1938. 239s.
Atay, Falih Rıfkı: Faşist Roma, Kemalist Tiran, Kaybolmuş Makedonya.
Makedonya [Y.y. : yayl.y., 1930?]. 67s. [MK/MK]
Atay, Falih Rıfkı: Yeni Rusya.
Rusya İstanbul: 1931. (Hakimiyet-i Milliye Bas.). 172s.
Atay, Falih Rıfkı: MoskovaMoskova-Roma.
Roma Ankara: Hakimiyet-i Milliye Matbaası, 1932. 109s. [gös/
Atay, Falih Rıfkı: Hind. İstanbul: Semih Lütfi Kitabevi, 1944. 282+Vs. [gös/
Atay, Falih Rıfkı: Bizim Akdeniz.
Akdeniz Ankara: Hakimiyeti Milliye Basımevi, 1934. 32s. resim. [gös/
Atay, Falih Rıfkı: Tuna kıyıları.
kıyıları 1938.
Ay, Behzat: Gündoğusu.
Gündoğusu İstanbul: Deniz Yayınları, 1970. 78s. [tb70/mk]
Aydemir, Fazlı: Pilot köy. Niğde. 1965. 130s.
Aytekin, Halil: Doğuda kıtlık vardı.
vardı Ankara: Toplum Yayınevi, 1965. 384s. [gös/
Bahadanlı, Yusuf Ziya: Dört sosyalist ülke (Bulgaristan(Bulgaristan-MacaristanMacaristan-PolonyaPolonya-Romanya). Gezi izlenimleri.
İstanbul: Hür Yay., 1970. 190s. Resimli.
Bakiler, Yavuz Bülent: Üsküp’ten Kosova’ya.
Kosova’ya İstanbul: 1979. 191s. (Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları: 8). [tb80/mk]
Bayazıt, Nigan: Bir Güneybatı Anadolu gezisi notları.
notları İstanbul: İTÜ Mimarlık Fak., 1968. 148s.
Bakkalcıoğlu, Ayfer: İstanbul d’apres Gerard de Nerval.
Nerval [y.y.]: Boğaziçi Üniversitesi, 1978. III+142y. [tb78/mk]
Bakkalcıoğlu, Ayfer: İstanbul d’apres Gerard de Nerval.
Nerval İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 1976. vı+131y. Metin
teksirdir. [tb77/mk]
Baksı, Mahmut: İsveç İsveç dedikleri.
dedikleri İstanbul: 1976. 83s. (Sorun Yayınları: 5).
Başokçu, Rebia Tevfik: Hür Yunanistan ve Bulgaristan’da gördüklerim.
gördüklerim İstanbul: Gün Basımevi, 1944. 31s. [gös/
Batu, Selahattin: İspanya büyüsü.
büyüsü İstanbul: 1972. 144s. (Varlık Yayınları, Sayı: 1716; Büyük Eserler Kitaplığı:
223).
Batu, Selahattin: İsviçre günleri.
günleri Ankara: 1966. 112s. (Hisar Yayınları: 4; Gezi Kitapları: 1).
Batu, Selahattin: Romancero “Yolculuklarım”. İstanbul: 1953. (Varlık Yayınları: 205; Varlık Cep Kitapları: 83).
[gös/
Batu, Selahattin: Avusturya ve Venedik günleri.
günleri İstanbul: Varlık Yayınları, 1970. 152s. [gös/
Bayar, Celal: Yılmayan millet Türkiye Cumhur Başkanı Celal Bayar’ın Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı
1954. 1955. 107s. Resimli. [bdk/bdk]
ziyaretin kronolojik hikayesi ve seçilmiş nutuklar, 28 Ocak 27 Şubat 1954
Bayar’ın
Bayar’ın Amerika seyahati.
seyahati Ankara: 1954. 31s. (Demokrat Parti Neşriyatından No: 6). [tb54/mk]
7
Bayazıt, Nigan – Yıldız Sey – Atilla Yücel: Bir Güneybatı Anadolu gezisi notları.
notları 1968. 130 şekil ve resim, 2
harita. İTÜ Mimarlık Fak.
Baybura, İbrahim: Amerika.
Amerika. Tarihçesi, TürkTürk-Amerika tarihi münasebetleri, gezi notları.
notları İstanbul: Yaylacık Mat.,
1970. 210s. [tb70/mk]
Bedii Faik: Rusya’dan. İstanbul: 1968. (Hüsnütabiat Mat.). 152s. Resim. [tb68/mk]
Bedii Faik: Akıl Cumhuriyeti İsrail.
İsrail İstanbul: 1972. (Dilek Mat.). 126s. [tb72/mk]
Akın, Bedii Faik: Bir garip ada (İngiltere). İstanbul: 1963. [gös/
Akın, Bedii Faik: Sam Amca’nın evinde. Amerika seyahati notları.
notları İstanbul: 1954. Yenilik Yayınevi. 75s. (Yenilik
Yayınları: 13). [tb55/mk]
Batu, Selahattin: İspan
İspanya büyüsü
büyüsü.
yüsü İstanbul: 1972. 144s. (Varlık Yayınları, sayı: 1716; Büyük Eserler Kitaplığı:
223). [tb73/mk]
Berkes, Niyazi: Asya mektupları. (Gezi, izlenimler, eleştiriler). İstanbul: 1976. 293s. (Çağdaş Yayınları; TarihAnı-Gezi-Olay Dizisi: 10). [tb72/mk]
Binat, Tarık: Burası Amerika.
Amerika Bir geziden notlar. İstanbul: 1966. (Baha Mat.). 143s. [tb66/mk]
1929 Erkanı Harbiye Seyahati. Üçüncü sınıf. 1928-1929 Senesi Harp Akademisi tedrisatından. İstanbul: 1929.
(Harp Akademileri Komutanlığı Matbaası). 121s.
Binicioğlu, S. Ahmet Nuri: Hicaz notları ve şükran.
şükran Manisa: 1969. 224s. Resimli. [gös/
Birand, Hikmet: Anadolu manzaraları.
manzaraları Ankara: 1957. 155s. (Türkiye İş Bankası Kültür Cep Kitapları No: 6). ; 2.
baskı. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü, 1966. 76s. [gös/
Birand, Hikmet: Batı Karadeniz kıyılarında bir botanik gezisi.
1946. [tb39-48/mk]
gez
Boro, Sadun: Pupa yelken. (Kısmetin dünya seyahati). [y.y.d.t.1970]. 313s. Resim, planş. [tb70/mk]
Buğra, Tarık: Gagaringrad. Moskova notları.
notları İstanbul: 1962. 96s. (Yağmur Yayınları: 7; cep Kitapları: 4).
[tb62/mk]
Carım, Fuat: Venezuellalı Miranda’nın Türkiye’ye dair hatıratı (Yazar ve seyyah Jean Chad’ın anlattığı kalp para
ticareti. Comdote Cery. Dördüncü Murat tarafından atanan Fransız elçisi). İstanbul: 1965. (Berksoy Mat.). 109s.
[gös/
Carım, Fuat: Latin Amerika (“Görüp izlediklerim”, Keşfe Dair ve Kolomb, Enka ve Maya Medeniyetleri,
Amazonas-General Rondon. Köklü bir isyan konudur). İstanbul: 1968. 102s.
Carım, Fuat: Latin Amerika (Görüp işlediklerim).
işlediklerim). 2. c. Brezilya, Bororo’lar ve Carajalar, iki büyük adam, Rio
Guatemela, Panama Skandalı. İstanbul: 1968. (İstanbul Matbaası). 106s. Resimli. [gös/
Celalettin, M.: Bulgaristan tetkik seyahati.
seyahati İstanbul: 1932. (Burhanettin Mat.). 40s. [gös/
CHP 1944
1944 Mimarlık gezisi. 1945. risale. [tb28-38/mk]
Çağlar, Behçet Kemal: Hür mavilikte.
avilikte 1947.
Çetiner, Yılmaz: ElEl-Fateh.
Fateh İstanbul: 1970. 164s. resimli. (May Yayınları). [gös/
Çetiner, Yılmaz: Şu bizim Rumeli. Bulgaristan, Yugoslavya, Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Yunanistan,
Romanya. Ankara: [d.t.1967]. Başnur Mat. 276s. [tb67/mk]
8
Çetiner, Yılmaz: Bilinmeyen Arnavutluk.
Arnavutluk İstanbul: 1966. 126s.
Çetiner, Yılmaz: Mao’ya tapanlar. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi, 1969. 256s. [tb69/mk]
Çetiner, Yılmaz: Rusya seferi.
seferi İstanbul: 1969. 99s. (Habora Kitabevi Yayınları: 61). [tb69/mk]
Çetiner, Yılmaz: Bir yudum çay için.
için Yeşil altın diyarı Rize’den röportajlar. İstanbul: 1968. (Özdemir Bas.). 88s. 7
planş. [tb68/mk]
Çırakman, Afet Muhteremoğlu: İtalya mektupları
mektupları.
pları İstanbul: Sanat Yayınevi, 1962. 63s. Resim, portre. [tb62/mk]
Çoruh, Selahattin: Ankara’dan Rize’ye.
Rize’ye Bir gezinin notları. Ankara: 1948. (Doğuş Bas.). 59s. Resimli. [tb3948/mk]
Çukurkavaklı, Kemal Bayram: Lenin’in ülkesi.
ülkesi (SSCB gezi notları). Ankara: [d.t.1976]. 173s. (Yenigün Yayınları:
4). [tb76/mk]
Çukurkavaklı, Kemal Bayram: Çin izlenimleri.
izlenimleri Ankara: Özkoç Bas. 158s. (Yenigün Yayınları: 10).
Çukurkavaklı, Kemal Bayram: Sibirya şafağı.
şafağı Ankara: 1978. 120s. (Yenigün Yayınları: 8). [tb79/mk]
Çukurkavaklı, Kemal Bayram: Emek kartalları.
kartalları Ankara: 1980. (Özkoç Bas.). 150s. (Yenigün Yayınları: 11).
Çukurkavaklı, Kemal Bayram: Mezopotamya. Irak gezi notları.
notları Yenigün yayınları.
Deliorman, Necmeddin: Balkanlardaki kızıllar arasında 60 gün.
gün 1948. risale. [tb39-48/mk]
Deliorman, Necmeddin: Sofya harabelerinden Akdeniz kıyılarına.
kıyılarına [y.y.: yayl.y., 1946?]. 16s. [tb39-48/mk]
Demircioğlu, Halil: Tarih Enstitüsünün GüneyGüney-Batı Anadolu gezisi. 15.9.1950 – 4.10.1950. (Ankara Üniversitesi
DTCF Dergisi, 8. cilt, 3. sayıdan ayrıbaskı). Ankara: 1950. 1s. [tb51/mk]
Demircioğlu, H. – Halil İnalcık: Tarih Enstitüsü’nün OrtaOrta-Anadolu gezisi.
gezisi Ankara: 1948. 169-187ss. (Ankara
Üniversitesi DTCFDergisi, 4. cilt, 3. sayıdan ayrıbaskı). [tb39-48/mk]
Demirer, Mehmed Arif: Orakla
Orakla çekiç arasında.
arasında İstanbul: Kişisel Kitaplar, 1966. 200s. [mktp/mktp-bdk]
Denizcilik Bankası T.A.Ş.: Denizyolları İşletmesinin lüks s/s Ankara vapuru ile tertiplediği şahane gezi. 1y.
Resimli. [bdk/bdk]
Devlet Planlama Teşkilatı: Doğu ve Güneydoğu illeri
illeri gezi raporu.
raporu Ankara: 1979. [bdk/bdk]
Devlet Planlama Teşkilatı: Pektim Aliağa Kompleksi Gezi Raporu.
Raporu (26.7.1979). Ankara: 1979. [bdk/bdk]
Devlet Planlama Teşkilatı: TPAO İzmir Rafinerisi Gezi Raporu.
Raporu (26.7.1979). Ankara: 1979. [bdk/bdk]
Devrim, İzzet Melih: Her güzelliğe aşık. Hikayeler, görüşler, seyahatler.
seyahatler [İstanbul: yayl.y.,]. 1938. 28s.
[mktp/mktp]
Dirimtekin, Feridun (Haz.) : Ecnebi seyyahlara nazaran Fetihten sonraki İstanbul.
İstanbul İstanbul: 1953. 40s. (İstanbul
Fethi Derneği Neşriyatı, sayı: 14). [tb53/mk]
Dirimtekin, Feridun (Haz.) : Ecnebi seyyahlara nazaran XVI. Yüzyılda İstanbul.
İstanbul İstanbul: 1964. 78s. (İstanbul
Fetih Cemiyeti İstanbul Enstitüsü Neşriyatı: 53). [tb64/mk]
Dostoyevski: Batı, batı dedikleri (Yaz izlenimleri üzerine kış notları). (Çev.: Ergin Altay). Ankara: 1972. 152s.
(Bilgi Yayınevi: 146; Deneme, Anı Dizisi: 25).
9
Duran, Faik Sabri: Akdeniz’de bir yaz gezintisi. İstanbul: Kanaat Kitabevi, 1938. 190s. [tb28-38/mk]
Duran, Faik Sabri: İstanbul’dan Londra’ya şileple bir yolculuk. İstanbul: 1934. (Akşam Bas.). 267s. [gös/
Duran, Faik Sabri: Bir Türk kızının Amerika yolculuğu.
yolculuğu İstanbul: 1935. (Akşam Bas.). 267s. Resim. [gös/
Duru, Orhan: Kıyı kıyı, kent kent.
kent Deneme. İstanbul: 1977. 126s. (Koza Yayınları; Türk Yazarları Dizisi: 21).
[tb77/mk]
Durukan, Refik: Otobüsle Avrupa turu hatıraları ve notları.
notları Kastamonu: 1954. (Doğrusöz Mat.). 128s. [tb55/mk]
Durusoy, N.: Zonguldak kömür havzasında 4 gün.
gün Zonguldak: 1947. (Bingöl Bas.). 62s. [tb39-48/mk]
50 günlük Hindistan seyahati.
seyahati İzmir: 1952. (Yeniyol Mat.). 8s. İngilizceli. [tb52/mk]
Ergenekon, Şeref: Gezi notları.
notları Bursa: 1945. (Emek Bas.). 71s. (Demet Neşriyatı: 1). [tb39-48/mk]
Esin, Emel: Türkistan seyahatnamesi.
seyahatnamesi Ankara: 1959. 68s. (Türk Tarih Kurumu Yayınları, VI. Seri, no: 4). [gös/
Ercan, Nedim: Adım adım vatanım. 50. yılda manzum tarihi, coğrafi piyes ve gezi notlarım.
notlarım Balıkesir: 1973.
(İnce Mat.). 24s. [tb73/mk]
Erden, Ali Fuat: Paris’ten Tih Sahrasına.
Sahrasına 2. baskı. Ankara: 1949. (Ulus Basımevi). 184s. [gös/
Erdoğan, Fahrettin: Türk ellerinde gördüklerim.
gördüklerim Ankara: 1954. (Yeni Matbaa). 290s.
Eren, İsmail: Rucer Yosif Boskoviç’in 1762 tarihli İstanbulİstanbul-Lehistan seyahatine ait hatıra defteri. İstanbul: 1964.
İÜ Edebiyat Fak. Basımevi). (Tarih Dergisi, cilt 14, sayı 19’dan ayrıbaskı). [bdk/bdk]
Erer, Tekin: Çin’de neler gördüm? İstanbul: [d.t.1972]. (Ceylan Yayınları Matbaası). 79s. [tb73-mk]
Erhat, Azra: Mavi Anadolu.
Anadolu İstanbul: 1960. (İstanbul Matbaası). 179s. Resimli. [tb61/mk]
Erhat, Azra: Karya’dan Pamfilya’ya Mavi Yolculuk.
Yolculuk İstanbul: 1979. 133s. 7 planş, 1 harita. (Cem Yayınevi Kültür
Dizisi).
Erhat, Azra: Mavi Anadolu.
Anadolu 3. baskı. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevi, 1979. 320s.
Ertem, Sadri: AnkaraAnkara-Bükreş.
Bükreş İstanbul: 1937. (Tan Bas.). 138s. [gös/
Erkman, Seyfi: Kore’d
Kore’den geldim.
geldim İstanbul: 1951. (Ege Mat.). VII+148s. [gös/
Ertüzün, Reşit Mazhar: Taşraya doğru.
doğru Ankara: 1966. (Ülkü Mat.). 112s. [tb66/mk]
Esmer, Ahmet Şükrü: Avrupa’da otomobille 9 bin kilometre.
kilometre İstanbul: 1934. (Gazetecilik ve Matbaacılık T.A.Ş.).
192s. [gös/
Ezine, Celaleddin: Harb içinde Avrupa.
Avrupa 1943. Tasvir Neşriyatı.
Ekşioğlu, Yusuf Kenan: Türkiye’de otobüsle 10.000 kilometre (Turistik gezi notları). Samsun: 1961. (Yüceer
bas.). 16s. [bdk/bdk]
Engin, M. Saffet: İkinci büyük savaşta Almanya’da gördüklerim. İstanbul: 1945. (Ebüzziya Bas.). 145s. Resimli.
[tb39-48/mk]
10
Ergenekon, Şeref: Gezi notları.
notları 1944. [tb39-48/mk]
Erhat, Azra – Semavi Eyice – Henri Metzger: Mavi yolculuk.
yolculuk İstanbul: TTOK,. 48s.
Erhat, Azra: Mavi yolculuk.
yolculuk İstanbul: 1962. 139s. (Çan Yayınları: 16). [tb68/mk]
Erhat, Azra: Mavi Anadolu.
Anadolu 2. baskı. Ankara: 1969. 159s. (Bilgi Yayınları: 76; Gezi, röportaj dizisi: 1). [tb69/mk]
Erhat, Azra: Mavi yolculuk.
yolculuk 2. baskı. Ankara: 1973. 175s. (Bilgi Yayınları: 182; Gezi, röportaj dizisi: 2).
[tb73/mk]
Es. Hikmet Feridun: Holivut’ta 300 gün. 12 sayı. [1943]. [tb39-48/mk]
Es, Hikmet Feridun: Aşk tamtamları.
tamtamları İstanbul: Çağlayan Yayınevi, 1954. 149s. 8 planş. [tb54/mk]
Eti, Usman: Milli Şef İsmet İnönü’nün güneydoğu gezileri.
gezileri İstanbul: 1940. Cumhuriyet Bas. 80s. Resimli. [tb3948/mk]
Ertem, Sadri Etem: Kıyılardan stepe. Bir vagon penceresinden.
penceresinden İstanbul: Kanaat Kitabevi, 1934. 149s. [tb2838/mk]
Evliya Çelebi seyahatnamesi. 1.cilt. (Haz.: Reşad Ekrem Koçu). İstanbul: 175s. (Semih Lütfi Kitabevi; Türk Tarihi
Serisi: 1). [fatih mk/fatih mk]
Evliya Çelebi seyahatnamesi. 2., 3. cilt. (Haz.: Reşad Ekrem Koçu). İstanbul: 1944. 143+165s. (Semih Lütfi
Kitabevi; Türk Tarihi Serisi: 2). [tb39-48/mk]
Evliya Çelebi seyahatnamesi. 4. cilt. (Haz.: Reşad Ekrem Koçu). İstanbul: 1949. 87S. (Semih Lütfi Kitabevi; Türk
Tarihi Serisi: 4). [tb49/mk]
Evliya Çelebi seyahatnamesi. 5. cilt. (Haz.: Reşad Ekrem Koçu). İstanbul: 1951. 82s. (Semih Lütfi Kitabevi; Türk
Tarihi Serisi: 5).
Evliya Çelebi Seyahatnamesinden en güzel seçmeler.
seçmeler Derleyen: Mehmet Aksoy – Server İskit. İstanbul: İskit Yay.,
1962. 299s. [tb63/mk]
Evliya Çelebi’den Malatya.
Malatya Haz.: Mustafa Kuşçuoğlu. İstanbul: Mim Yayınları, 1968. 47s. [tb69/mk]
Evliya Çelebi ve Haşim Efendi’nin Çerkezistan notları. (Bigünkü dile aktaran: Mehmet Güniş). İstanbul: 1969.
(Hüsnütabiat Mat.). 184s. [tb69/mk]
Evliya Çelebi: Evliya Çelebi seyahatnamesi. 1-4.c. (Türkçeleştiren): Zuhuri Danışman. İstanbul: Zuhuri Danışman
Yayınevi, 1969. (1.c.: 335s.; 2.c.: 352s.; 3.c.: 320s.; 4.c.: 320s.). [tb70/mk] 2. baskı. Cilt1: İstanbul: Zuhuri
Danışman Yayınevi, 1971. 335s. ; 2.c.: İstanbul: Zuhuri Danışman Yayınevi, 1971. 301s. ; 3.c.: İstanbul: Zuhuri
Danışman Yayınevi, 1970. 320s. ; 4.c.: İstanbul: Zuhuri Danışman Yayınevi, 1970. 320s.
Evliya Çelebi: Evliya Çelebi
Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi 5.-7.k. (Türkçeleştiren: Zuhuri Danışman). İstanbul: Zuhuri
Danışman Yayınevi, 1970. (5.k.: 336s.; 6.k.: 335s.; 7.k.: 335s.). [tb70/mk]
Evliya Çelebi: Evliya Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi 8.-10.k. (Türkçeleştiren: Zuhuri Danışman). İstanbul: Zuhuri
Danışman Yayınevi, 1970. 320+320+320s. [tb70/mk]
Evliya Çelebi: Evliya Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi 11.-13.k. (Türkçeleştiren: Zuhuri Danışman). İstanbul: Zuhuri
Danışman Yayınevi, 1970-1971. (11.k.: 1970. 320s.; 12.k.: 1971. 320s.; 13.k.: 1971. 311s.. [tb71/mk]
11
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden seçmeler.
seçmeler 1. c. (Hazırlayan ve dipnotları yazar: Nihal Atsız). İstanbul: 1971.
XII+308s. (Milli Eğitim Bakanlığı, 100 Temel Eser: 60). [tb71/mk]
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden seçmeler.
seçmeler 2. c. (Hazırlayan ve dipnotları yazar: Nihal Atsız). İstanbul: 1972.
308s. (Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Kültürü Kaynak Eserleri Dizisi). [tb72/mk]
Evliya Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi 14.c. (Türkçeleştiren: Zuhuri Danışman). İstanbul: Zuhuri Danışman Yayınevi, 1971.
319s. [tb72/mk]
Evliya Çelebi
Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi 15.c. (Türkçeleştiren: Zuhuri Danışman). İstanbul: Zuhuri Danışman Yayınevi, 1971.
287s. [tb72/mk]
Evliya Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi [2c. Birlikte]. (Sadeleştiren: Tevfik temel Kuran – Necati Aktaş). İstanbul: ÜÇ Dal
Neşriyat, 1975. 704s. [tb/mk]
Evliya Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi 3.c. (Sadeleştiren: Tevfik Temel Kuran – Necati Aktaş). İstanbul: Üç Dal Neşriyat,
1976. 709-1424s. [tb77/mk]
Evliya Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi 5.6.c. [1c. Birlikte]. (Sadeleştiren: Tevfik Temel Kuran – Necati Aktaş). İstanbul: Üç
Dal Neşriyat, 1978. 1427-2176s. [tb78/mk]
Evliya Çelebi: Gördüklerim I. (Seçen ve ayıklamalar yapan: Mustafa Nihat Özön). İstanbul: İnkılap ve Aka
Kitabevleri, 1976. 408s. [tb77/mk]
Evliya Çelebi: Yedi iklim dört bucak.
bucak Gezi günlüğünden seçmeler. (Derleyen ve yalınlaştıran: Refik Durbaş).
İstanbul: Cem Yayınevi, 1977. 79s. (Cem Yayınevi, Çocuk Kitapları; Arkadaş Kitaplar: 62). [tb77/mk]
Evliya Çelebi: Seyahatname
Seyahatname.
ame Müntehab-ı Evliya Çelebi. (Mustafa Nihat Özön tarafından seçilerek bir ön sözle
notlar ilave edilmiştir). İstanbul: Akba Kitabevi, 1944-1945. 191+235+176s. (Türk Muharrirleri Serisi: 9, 10,
12). [bdk/bdk-mk]
Eyuboğlu, Bedri Rahmi: Tezek.
Tezek İstanbul: 1975. 287s. (Bilgi Yayınları: 237).
Eyüboğlu, Bedri Rahmi: Canım Anadolu.
Anadolu İstanbul: Varlık Yayınevi, 1953. 128s. (Varlık Yayınları, sayı: 293).
[tb53/mk]
Ezine, Celalettin: Amerika mektupları.
mektupları 1940. [gös/
Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri: Zorlara dağlar dayanmaz (Avrupa gezi notları). İstanbul: 1934. (Bürhaneddin Mat.).
80s. (Kitap “Ahmet Halil” adıyla yayınlanmıştır). [B. Nec./
FAO Yalova projesi mantarcılık grubu Avrupa gezisi raporu. 7 Ocak – 1 Şubat 1975.
1975 Yalova: 1976. 30s. Metin
teksirdir. [tb78/mk]
Feran, Zühtü: Impressions de voyages.
voyages İstanbul: 1970. (Civan Mat.). 163s. [bdk/bdk]
Fikret Adil: Beyaz yollar,
yollar, mavi deniz. Yol yazıları. İstanbul: 1959. (Baha Mat.). 98+[6]s. [tb59/mk]
Felek, Burhan: Hind masalları.
masalları İstanbul: A. Halit Kitabevi, 1943. 231s. 1 harita. [gös/
[Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri] Ahmet Halil: Göller ve güller diyarında bir hafta.
hafta Bilgi mecmuası, 1.78, 1953, 29ss. (Ayrıca Türkiye Muallimler Birliği tarafından bir broşür olarak da neşredilmiştir). [fındıkoğlu.bib.19181958/
12
Gökay, Fahreddin: Bayramda Orta Anadolu ve devlet merkezi intibaları. İstanbul: 1933. [Y.y] : [yayl.y.], 1933.
2017-2023 s. "Tıp dünyası cilt V, numarası 12,15 Nisan 1933" den ayrı bası”. [tb28-38/mk]
Gökay, Fahreddin Kerim: Hekim gözü ile Lozan.
Lozan 1943. [tb39-48/mk]
Gökay, Fahrettin Kerim: Kinli ve dertli Avrupa.
Avrupa Ord. Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gökay’ın seyahat intibaları.
İstanbul: 1947. 40s. (Yeşilay Gençlik Şubesi Yayınları No: 1).
Gökay, Fahrettin Kerim: Gördüklerim, duyduklarım.
duyduklarım 23 s. İkinci Beynelmilel Hijyen Mantal Kongresi ihtisasları.
[mk/mk]
Gökay, Fahrettin Kerim: Şimalden notlar.
notlar İstanbul: 1948. (Kader Bas.). 64s. Resimli. [tb39-48/mk]
Gökgöl, Mirza: Doğu Karadeniz bölgesinde bir araştırma gezisi.
gezisi İstanbul: 1937. (Kenan Bas.). 99s. (Ziraat
Vekaleti Araştırma Raporları. 2). [tb28-38/mk]
Gökman, Muzaffer: Amerika notları.
notları İstanbul: 1961. 109s. (Varlık Yayınları; Varlık büyük Cep Kitapları: 188).
[gös/
Görgünay, Namık: Kıbrıs’tan hatıralar.
hatıralar Ankara: 1951. Ün Bas. 76s. 2 planş. [gös/
Gülal, Hamdi: Hac Kılavuzu ve hac yolculuğu hatıralarım.
hatıralarım Ankara: 1974. (Ayyıldız Mat.). 63s. Resim, planş.
[tb74/mk]
Gülersoy, Çelik: Batıya
Batıya doğru.
doğru İstanbul: 1976. 115s. 5 renkli planş. [tb76/mk]
Güntekin, Reşat Nuri: Anadolu notları.
notları Cilt 1. 7. baskı. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri, 1971. 144s. (1936.
Kanaat Kitabevi. 149s.; İstanbul: Semih Kitabevi, 1945. 142s.).
Günaydın, Nimet: Çölde bir gece ve Tüdmir
Tüdmir Melikesi Zennube.
Zennube İstanbul: 1960. (Çeltüt Mat.). 96s. [gös/
Güntekin, Reşat Nuri: Anadolu notları.
notları Cilt 2. İstanbul: İnkılap ve Ata Kitabevleri, 1969. 96s. (Birinci baskı:
1946).
Gürkan, Kazım İsmail: Yugoslavya’da iki hafta.
hafta İstanbul: 1954. İsmail Akgün matbaası. 459-478ss. (İstanbul Tıp
Fakültesi Mecmuası, 1953, cilt 16, sayı 3’den ayrıbaskı). [bdk/bdk]
Gürkan, Suat İsmail: Konya gezimiz.
gezimiz İstanbul: 1952. (İsmail Akgün Matbaası). 835-853ss. (İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi Mecmuası’nın Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam’ın 70 inci yaşı için ayrılan şeref sayısından (15. cilt, 2.
sayı) ayrıbaskı). [tb52/mk]
Güven, Fazıl: Türkiye’de jetlerle ilk dünya turu.
turu İstanbul: 1969. (İstanbul Mat.). 90s. [bdk/bdk]
Günver, Muammer Nuri: Ürolog gözü
gözü ile Avrupa seyy
seyyahati notları.
notları 1948. [tb39-48/mk]
Habora, Bülent: Merhaba komşu.
komşu İstanbul: 1976. 155s. (Habora Kitabevi Yayınları: 156). [tb76/mk]
Halîlî, Halîlullah, ezez-Belh tata-Konya,
Konya İstanbul: Matba,'a-i Burhaneddîn, 1957. 31s. ; Kabil: Vezâret-i İttila'at ve
Kultur, 1346hş/1967. [gös/
Haralarımızı adım adım geziyoruz.
geziyoruz İstanbul. 16s. [tb53/mk]
Her memlekette birkaç gün.
gün İstanbul: 1936. Vakit Bas. 351s. [tb28-38/mk]
13
Hoover yetkili satıcılarının İngiltere gezisi.
gezisi İstanbul: [d.t.1975]. (Apa Ofset Basımevi). [8]s. Resim. [tb76/mk]
Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti: 1936 Mayıs gezintisi.
gezintisi İstanbul: 1936. (Bozkurt Basımevi). 16s. [tb28-38/mk]
Ilgaz, Hasene: Kıbrıs notları.
notları İstanbul: 1949. (Doğan Kardeş Yayınları A.Ş. Matbaası). 160s. [gös/
Irmak, Sadi: İslam
İslam ülkelerinde
ülkelerinde bir gezi.
gezi İstanbul: 1978. 102s. (Boğaziçi Yayınları: 45). [tb78/mk]
Işıklı, İ.: F.A.O tarafından Avustralya’da tertiplenen Eucalyptus tetkik gezisi raporu.
raporu Ankara: 1954. 95s. (Orman
Genel Müdürlüğü: 164). [Orman Bakanlığı Yayın Kataloğu, 1939-1971/
İbrahimoğlu, Ahmet Remzi: Hac hatıralarım (Kara yolu ile). Trabzon: (Selçuk Mat.). 1965. 20s. [tb65/mk]
İkinci Evliya Çelebi: İkinci Evliya
Evliya Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi Kitap 1: İzmir’e seyahat. İstanbul: 1948. 95s. 3 resim, 2
harita. [gös/
İlkul, A. Kemal: Türkistan
Türkistan ve Çin yollarında unutulmayan hatıralar.
hatıralar İstanbul: 1955. (İstanbul Zarif İş Mat.). 236s.
Portre, resim, harita. [tb55/mk]
İlhan, Attila: Abbas yolcu (Yolculuk notları). Ankara: 1957. 218s. (Dost Yayınları: 14).
İnceleme gezisi. Excursion, 1717-25 Ekim 1967. 17th17th-25th Sept.1967.
Sept.1967 Ankara: 1967. (DSİ Mat.). 1 levha, 18
harita. (Metin İngilizce ve Türkçedir). [tb68/mk]
İstanbul Alman Lisesi ve Ticaret Mektebi tarafından tertip edilen Türk öğretmenlerinin AlmanyaAlmanya-AvusturyaAvusturyaMacaristanMacaristan
-Romanya gezintisi.
gezintisi İstanbul: 1938. (Ahmet Sait Bas.). 16s. [bdk/bdk]
İstanbul Maarif Müdürlüğü: İstanbul 1939 tatil kursları ve tetkik gezileri.
gezileri 1939. [tb39-48/mk]
İşgüzar, Hilmi: Balkanlar ve Avrupa notları.
notları Ankara: 1968. (Mars Matbaası). 99s. [tb68/mk]
İybar, Tahsin: Sibirya’dan Serendib’e.
Serendib’e Ankara: 1950. (Ulus Bas.). 115s. [tbmmktp/tbmmktp]
İzbırak, Reşat: Eskişehir’
Eskişehir’le Çifteler çevresinde bir coğrafya gezisi.
gezisi Ankara: 1945. (TTK Bas.). 507-521ss. (Ankara
Üniv. DTCF Dergisi, cilt 3, sayı 5’den ayrıbaskı). [tb39-48/mk]
Kağıtçıbaşı, Mehmet Ali: Uluslararası Kağıtçılık kongresi “Bir geziden anılar”. İstanbul: 1968. (İskender Mat.).
146s. Resim, planş. [gös/
Kahraman, Fettah: Alibeyköyü Belediye Başkanı Fettah Kahraman’ın Avrupa gezi izlenimleri.
izlenimleri İstanbul: [d.t.1972].
(Bayrampaşa Cezaevi Matbaası). 36s. [tb73/mk]
Kanbolat, Yahya: Sosyalist ve kapitalist ülkelerden gezi izlenimleri.
izlenimleri Hatay: 1979. 584s. (Bayır Yayınları: 2; Gezi
dizisi: 1).
Karadayı, İsmet Kemal: Gezi ve dostluk üzerine düşünceler.
düşünceler İstanbul: 1960. 64s. “Hatipoğlu Yayınları”.
[tb60/mk]
Karatay, Namdar Rahmi: Paris mektupları.
mektupları İstanbul: 1952. (Berksoy Basımevi). 133s. [gös/
Kasaplıgil, Baki: Kuzey Anadolu’da botanik gezileri.
gezileri İstanbul: 1947. X+196s. 63 resim, 16 tablo. (Tarım
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayınları: 32). [tb39-48/mk]
Kelemcioğlu, M. Sabri: Düşünceye batan şehir.
şehir İstanbul: 1968. 116s. [gös/
14
Kavur, Perihan: Batıdan esintiler.
esintiler İstanbul: [d.t.1974]. (Sıralar Mat.). 63s. [bdk/bdk-tbmmktp]
Kolukısa, Kenan – Müslüm Pekgöz: Eğitimde iki ülke iki sistem. (Hindistan –Yugoslavya) izlenimler. Ankara:
1969. (Güven Mat.). vıı+157s. [bdk/bdk]
Kop, Kadri Kemal: Doğu illerinde geziler.
geziler İstanbul: 1945. (Cumhuriyet Bas.). 32s. [tb39-48/mk]
Korkmazgil, Hasan Hüseyin: Bağdat Basra yollarında. (Birlik, özgürlük, sosyalizm). İstanbul: 1974. 303s. (Konuk
Yayınları; Çağdaş Dünya Sorunları Dizisi: 1). [tb75/mk]
Kuban, Doğan: Anadolu gezilerinden izlenimler. Bir Batı Anadolu gezisi. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fak., 1962. 48s.
[tb63/mk]
Mısırlı, Ziya: Gezilerimden anılarım.
anılarım İstanbul: 1968. (Hüsnütabiat Mat.). 118s. [tb69/mk]
Yalman, Ahmet Emin – Ahmet Şükrü Esmer - Adviye Fenik - R. Cevad Ulunay - Doğan Nadi: Hindistan’da
gördüklerimiz. Ankara: 1953. (Yeni Matbaa.). 127s. 6 planş. [tb53/mk]
gördüklerimiz
Seyyah Kandemir: Ankara vilayeti.
vilayeti Ankara: 1932. 290+XIIs. (Türk Maarif Cemiyeti Neşriyatı; Seyahat Kitapları
No: 1; Türkiye Seyahatnamesi: 1). [Fatih Millet Ktp./Fatih Millet Ktp.]
İnan, Afet: AnkaraAnkara-Samsun arasında tarih gezisi (26 Mayıs-11 Haziran 1946). 1947. [tb39-48/mk]
İmece, Mustafa Selim (Derleyen): Atatürk’ün şapka devriminde Kastamonu ve İnebolu seyahatleri. 2. baskı.
Ankara: 1975. 101s. (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 7). [tb75/mk]
İskit, Eroğul R.: İşte İtalya.
İtalya Ankara: 1961. 88s. Resim, portre. (Seyahat Kitapları: 1). [tb61/mk]
İpekçi, Abdi: Dünyanın dört bucağından.
bucağından İstanbul: 1971. 584s. Resim, renkli planş. (Milliyet Yayın Ltd. Şti.
Yayınları; Milliyet’ten Seçmeler Dizisi: 3). [tb72/mk]
Kayacan, İsa: Orman Bakanlığındaki gezi notlarım.
notlarım Ankara: 1980. 46s. (Ece Yayınları: 70; İKA Dizisi: 68). Metin
teksirdir. [tb80/mk]
Kohen, Sami: Bugünkü Japonya.
Japonya [y.y.d.t.1982]. 55s. Resim. [tb82/mk]
Köymen, Niyazi: İki devdev-iki sistem. (Rusya(Rusya-Amerika. Gezilerden izlenimler, kıyaslamalar). İzmir: 1968. (Karınca
Matbaacılık). Xı+216s. [tb68/mk]
Kurdoğlu, Nazım: Rüyalar diyarı Holywood, çılgınlıklar diyarı Las Vegas.
Vegas İstanbul: 1962. (Berksoy Mat.). 74s.
[tb62/mk]
Kuyumcu, İbrahim: Bir avuç toprak için (Notlar). Ankara: 1963. 132s. (Dost Yayınları: 44; Gezi Dizisi: 6). [gös/
Külçür, M.: Erozyon sel kontrolü ve ağaçlandırma mevzuunda ABD’de yapılan seyahata ait rapor.
rapor 1954. 37s.
(Orman Genel Müdürlüğü sıra no: 180). [Orman Genel Müdürlüğü yayınları, 1938-1977/
M. Osman: Avusturalya seyahati.
seyahati İstanbul: Mektep Neşriyat Yurdu, 1932. 64s.
Makal, Tahir Kutsu: Köylü gözüyle Avrupa.
Avrupa İstanbul: Tarla Yayınevi, 1965. 92s. Resimli. [tb65/mk]
Makal, Tahir Kutsi: İç göç.
göç Röportaj, inceleme, gezi. İstanbul: 1964. 136s. (Toplum Yayınları Sanat Eserleri
Dizisi. 2). [tb64/mk]
15
Makal, Mahmut: Ötelerin havası. İngiltere’den köylüye mektuplar.
mektuplar İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri, 1965.
96s. [gös/
Mansel, Arif Müfid: Antalya bölgesinde (Pamfilya) 1943 yılı sonbaharında yapılan arkeoloji gezisine dair kısa
rapor. 1945. [tb39-48/mk]
Masar, İlhami: 4 kıta, 50 ülke.
ülke İstanbul: 1975. 183s. (Boğaziçi Yayınları: 28). [tb75/mk]
Mavi yolculuk.
yolculuk İstanbul: 1976. (İlker Basımevi). [57]s. Resim, planş. [tb76/mk]
Mısırlı, Ziya: Gurbet rüzgarı.
rüzgarı İstanbul: Görenkalp Yayınları, 1968. 165s. [gös/
Milli Türk Talebe Birliği Folklor Müdürlüğü: Tozlu yollar. Folklor gezileri broşürü.
broşürü [y.y.d.t.1969. 7]s. Resimli.
[tb69/mk]
Minnetoğlu, İbrahim: Vagon penceresinden.
penceresinden Ankara: 1959. 225s. (Hilal Yayınları; Edebiyat Serisi: 2). [gös/
Nar, Ali: Ortadoğu günlüğü.
günlüğü İstanbul: 1977. 295s. (Çığır Yayınları: 43; Gezi-Anı Dizisi: 1). [tb78/mk]
Nasrattınoğlu, İrfan Ünver: Kardeş Libya. 19781978-1979 gezi notları.
notları Ankara: 1980. 128s. Resim, planş, portre.
(Nasrattınoğlu Yayınları: 10). [tb80/mk]
Nayır, Yaşar Nabi: Balkanlar ve Türklük.
Türklük Ankara: 1936. (Ulus Bas.). 256s. [tb28-38/mk]
Nayır, Yaşar Nabi: Yıllar boyunca değişen dünyamız. (Balkanlar ve Türklük). İstanbul: 1973. 470s. (Varlık
Yayınları, sayı: 1717). [tb73/mk]
Niyazi, M.: Grönland’ın şark sahillerinde.
sahillerinde İstanbul: Tefeyyüz K., 1933. 70s. [tb28-38/mk]
Nusret Ali Hun Dehlevi: Çin
Çin-ü Maçin. Kostantiniye: Hurşid Bas., 1318. 42s. [Millet Ktp, Türkçe/
Oğuzcan, Ümit Yaşar: Avrupa görmüş adam. Gezi notları, şiirler.
şiirler İstanbul: 1967. 88s. (Alpay Yayınları).
[tb68/mk]
Oktay, Sabih: Avrupa kliniklerinden intibalar.
intibalar Ankara: 1953. (Doğuş Ltd. Mat.). 159s. [gös/
Olgun, İbrahim: Gezi notları. Moskova, Azerbaycan, Pakistan, Afganistan, İran.
İran Ankara: 1975. (İş Matbaacılık ve
Ticaret). 120s. 20 planş. [tb75/mk]
Onur, Necmi: Avustralya. İnsan emeği bekleyen ülke.
ülke İstanbul: Okan Yayınevi, 1968. 146s. 5 planş. [tb68/mk]
Ortaç, Yusuf Ziya: Göz ucu ile Avrupa.
Avrupa İstanbul: Akbaba Yayınları, 1958. 79s. [tb/mk]
Otyam, Fikret: Ne biçim Amerika, ne biçim Rusya, İran, Afganistan, Pakistan.
Pakistan İstanbul: 1970. 231s. 17 planş.
(Ok Yayınları: 5, Gide Gide: 11). [gös/
Otyam, Fikret: Korku, kaymakam, babo, köprü, kara tohum.
tohum Ankara: 1968. (Başnur Mat.). 210s. [gös/
Otyam, Fikret: Oy Fırat, asi Fırat. Denizi yiyenler, yaşama duvarı, kızamık melekleri.
melekleri Ankara: Yalım Yayınları,
1968. 184s. 31 planş. (Gide Gide: 8). [gös/tbmmktp]
Otyam, Fikret: Bir karış toprak için.
için [y.y.]: İmece Dergisi Yayınları, 1965. 147s. (Gide Gide: 7). [gös/tbmmktp]
Otyam, Fikret: Hu dost. Ankara: 1964. 178s. (Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yayınları). (Gide Gide: 6). [gös/
16
Otyam, Fikret: Uy babo.
babo Ankara: 1962. (Dost Yayınları: 75); (Gide Gide: 4). [gös/
Otyam, Fikret: Harran Hoyrat Mayın ve Irıp.
Irıp Ankara: 1961. 158s. Resimli. (Forum Yayınları). (Gide Gide: 3). [gös/
Otyam, Fikret: Gide Gide (Doğudan Gezi Notları).
Notları). 150s. Dost Yayınları: 22, Gezi: 4.
Otyam, Fikret: Ha bu diyar: Gezi notları.
notları Ankara: 1959. 69s. (Dost Yayınları: 15). [gös/mk]
Otyam, Fikret: Mayınlı topraklar üzerinde.
üzerinde İstanbul: 1977. 249s. (Çağdaş Yayınları: 23); (Gide Gide: 23).
[tb77/mk]
Ozar, Suat Fevzi: Şimali İtalya ve Garbi Almanya’da 1.11.1951’den
1.11.1951’den 12.12.1951’e kadar yapılan etüd gezisine ait
rapor / S. F. Ozar . [Y.y.] : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., [1953] . 63s.; (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
neşriyatından ; sayı 22 ). [tb74/mk]
Önder, Mehmet: Atatürk’ün yurt gezileri.
gezileri Ankara: 1975. 370s. (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Atatürk dizisi,
No: 23).
Örik, Nahid Sırrı: Anadoluda. Yol notları.
notları İstanbul: 1939. (Kanaat Kitabevi). 134s. [tb39-48/mk]
Örik, Nahit Sırrı: Bir Edirne seyahatnamesi.
seyahatnamesi Ankara: 1941. (Ulusal Basımevi). 61s. [gös/
Örik, Nahit Sırrı: Kayseri, Kırşehir, Kastamonu.
Kastamonu İstanbul: Kanaat Kitabevi, 1955. 141s. [gös/
Örtülü, Muhsin: Kore, Japonya, Amerika.
Amerika İstanbul: 1952. (Yeni Fazilet Basımevi). 60s. [gös/
Öz, Erdal: Allı turnam. Sovyetler Birliği’nde bir geziden bende kalanlar
kalanlar.
lar İstanbul: 1976. 101s. (Cem Yayınevi;
Türk sanatçıları). [tb77/mk]
Öz, Erdal: Allı Turnam: Sovyetler Birliği’nde Bir Geziden Benden kalanlar.
kalanlar 3. baskı. İstanbul: 1980. 125s. (Cem
Yayınevi; Türk Sanatçıları). [tb80/mk]
Özbek, Nizamettin: Yurttan renkler / Nizamettin Özbek . [Ankara : yayl.y.] , 1951. İçindekiler : 1.c. Karadeniz.
[mktp/mktp]
Özcan, Fahir: Türk’ün Almanya çilesi.
çilesi İstanbul: 1970. (Haşmet Matbaası). 96s. [gös/
Talas.
Talas Kayseri ilbayi Adli Bayman’nın başkanlığı altında yapılan yaya köy gezileri tetkik notlarıdır. [Kayseri :
yayl.y.], 1938. 52-77. ss : res. (Kayseri Köy Gezileri Tetkik Notları: 5). [mtp/mktp]
Özer, Kemal: Güldeki şafak (Gezi notları). İstanbul: Habora Kitabevi, 1979. 91s. [nvey80/
Özgen, Hilmi: Yollar boyunca “Yaşanmış hikayeler,
hikayeler, yol notları, düşünceler”. Ankara: 1961. 133s. [gös/
Özgüç, Tahsin, “Elbistan
Elbistan Ovasındaki Tetkik Gezileri ve Karahöyük Kazısı", Türk Tarih Kurumu Bülteni, C.XI,
Ankara 1948. [tb39-48/mk]
Özil, Tarık M. : Birleşik Ame
Amerika Devletlerinde ve Büyük Antilles Adalarında
Adalarında şeker sanayi (Seyahat notları) / Tarık
M. Özil . Ankara : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 1948 . 152 s. : res. ; (Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
neşriyatından ; sayı:15). [tb39-48/mk]
Özkan, Ekrem : Seçere. İnceleme ve gezi notları. / Ekrem Özkan .[İstanbul? : yayl.y.], 1961. 63 s. [gös/mk]
17
Özmenek, Varlık: İşte Sovyetler Birliği. (SSCB gezi izlenimleri). Ankara: 1980. 98s. (Bilim Yayınları: 53).
[tb80/mk]
Öztürkmen, Kenan: Kızıl ruh, kızıl dünya “İsveç Mektupları”. İstanbul: 1965. (İnan Mat.). 174s. [gös/
Pakdil, Nuri: Batı notları.
notları Ankara: 1972. 109s. (Edebiyat Dergisi Yayınları: 1) – (Anlatı dizisi: 1). [tb73/mk]
Pakdil, Nuri: Batı notları.
notları 2. baskı. Ankara: 1980. 95s. (Edebiyat Dergisi Yayınları: 1; Gezi İzlenim Dizisi: 1).
[tb80/mk]
Peyami Safa: Büyük Avrupa anketi.
anketi İstanbul: Kanaat Kitabevi, … 196s.
Rado, Şevket: Amerikan masalı.
masalı İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları, 1950. 144s. [gös/
Rado, Şevket: Milliyetçi Çin ne alemde? Ankara: 1969. (Bilgi Basımevi). 21s. Resim. [tb69/mk]
Rado, Şevket: 50. yılında
yılında Sovyet Rusya. İstanbul: Doğan Kardeş Mat., 1968. 86s. [gös/
Rifat Osman: Mimari tarihimizle alakadar bir lahit ve Üsküdar sahillerinde tarihi bir seyran.
seyran İstanbul: 1930.
(Belediye Matbaası). 14s. [tb28-38/mk]
Saatçıgil, Enver: İtalya gezisi. İzmir: Manisa’yı Güzelleştirme ve Mesire yaşatma Derneği, 1960. 91s. Resimli.
[tb60/mk-bdk]
Saatçıgil, Enver: Amerika gezisi.
gezisi Ankara: 1968. 120s. [gös/
Salahattin Emin: Ankara Lübnan Bağdad seyahat notları.
notları İstanbul: Matbaa-i Ebüzziya, 1934. 62s. [gös/
Sanır, Ferruh: Coğrafya Enstitüsü’nün 19451945-46 ders yılı öğretim gezisi.
gezisi Ankara: 1947. 115-118ss. (Ankara Üniv.
DTCF Dergisi, cilt 5, sayı 1’den ayrıbaskı). [tb39-48/mk]
Sayın Dahiliye Vekili Faik Öztrak’ın memleket gezileri.
gezileri İstanbul: 1940. Cumhuriyet Bas. 20s. [tb39-48/mk]
Sedes, Yümnü: Cenup denizler gezisi.
gezisi İstanbul: 1964. (Basım-Ar Matbaa İşleri). 110s. 1 harita. [tb64/mk]
Sedes, Yümni: Çin hakikat ve efsane.
efsane Ankara: Akba Kitabevi, … 178s. [bdk/bdk]
Selçuk, İlhan: Uzak komşu Rusya’
Rusya’dan gezi notları.
notları İstanbul: 1967. Başaran Mat. 143s. (Köprü Yayınları: 8).
[tb67/mk]
Selçuk, İlhan: SovyetlerSovyetler-İranİran-Amerika izlenimleri.
izlenimleri İstanbul: Remzi Kitabevi, 1976. 327s. [tb76/mk]
Selçuk, İlhan: Güzel Amerikalı. Çağdışı bir imparatorluktan gözlemler ve düşünceler.
düşünceler İstanbul: 1965. 136s.
(Fahir Onger Yayınları; İnsanlar ve Ülkeler: 1). [tb66/mk]
Selen, Hamit Sadi: Doğu Anadolu yolları ve manzaraları.
manzaraları Ankara: 1949. 8s. (Türk Coğrafya Dergisi, 6-8. yıl, 1112. sayılar’dan ayrıbaskı). [tb50/mk]
Senemoğlu, Yavuz : Seyahat notları . [Y.y. : yayl.y.], 1958. 52 s. : res. 421 Sayılı Donanma Dergisi eki .
[tb59/mk]
Sevük, İsmail Habib: Tuna’dan Batıya.
Batıya İstanbul: 1935. (Matbaacılık ve Neşriyat T.A.Ş.). 256s.
Sevük, İsmail Habib: Tuna’dan Batıya.
Batıya 2. baskı. İstanbul: 1944. (Güven bas.). XII+199s.
18
Sevük, İsmail Habib: Yurddan yazılar.
yazılar Üç bölge: Fırattan Toroslara Karadeniz Yalıları Yukarı Doğu Diyarı.
İstanbul: 1943. (Cumhuriyet Basımevi). 401s. 93 resim. [tb39-48/mk]
Seydi Ali Reis: Mir’atMir’at-ül Memalik (Ülkelerin aynası). Baskıya haz.: Necdet Akyıldız.. İstanbul: Kervan Kitapçılık
A.Ş., [d.t.1975]. 175s. (Tercüman 1001 Eser: 61). [tb75/mk]
Seydi Ali Reis: Hindelinden İstanbul’a / Seydi Ali Reis ; türk.çev. N. Özön, Hayrullah Örs. Ankara : Gazi Terbiye
Enstitüsü, 1935 . 32 s. ; Gazi Terbiye Enstitüsü Talebe Kooperatifi Gençlik Kitapları 3. [tb28-38/mk]
Soko, Ziya Şakir: Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Yugoslavya seyahat hatıraları.
hatıraları İstanbul: 1954. (İsmail
Akgün Mat.). 91s. 25 planş. [tb55/mk]
Sönmez, Tekin: Yeryüzü gurbeti.
gurbeti İstanbul: 1981.
Sönmez, Tekin: “Ormanı yedi faşistler”. Araştırma ve gezi notları.
notları İstanbul: 1978. 108s. (Yansı Yayınları: 2).
[tb78/mk]
Sunar, Şaban (Derleyen): Kemal Atatürk gezi ve sözleri. İstanbul: 1960. (Kaptanoğl Matbaası). 48S. [TB61/MK]
Su, Aydın (Haz.): Güzel Anadolu. Yurt
Yurt yazıları.
yazıları İstanbul: 1963. 64s. (Hür Yayınları: 28; Hür Çocuk sayı: 8).
Sungar, Şakir: Zenciderede neler gördük? : Köy röportajları . [Kayseri? : yayl.y.], 1943. 37 s. ; (Köy röportajları,
Kayseri gazetesinde yayınlanmıştır). [tb53/mk]
Soko, Ziya Şakir: Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Yunanistan Sey
Seyahat hatıraları.
hatıraları İstanbul: 1973. (İsmail
Akgün Matbaası). 47s. 41 planş. [tb53/mk]
Sünnetçioğlu, Kemal: Seyahat hatıraları.
hatıraları İstanbul: 1944. (Güven Basımevi). 130s. Resimli. [gös/
Süphandağlı, Sabri: Dört ülke dört sistem. Mao Çini, Endonezya, Japonya, Hon Kong. İzmir: 1974. (Ticaret
Matbaacılık). 138s. [bdk/bdk-tbmmktp]
Süphandağlı, Sabri: Pasifik kuşları.
kuşları İzmir: [d.t.1976]. (Ticaret Matbaacılık T.A.Ş.). 76s. 7 planş. [tb77/mk]
Süphandağlı, Sabri: Odesa’dan
Odesa’dan Ortaasya’ya.
Ortaasya’ya İzmir: 1968. (Karınca Mat.). 144s. Resim. [tb68/mk]
Sürmeli, İhsan – Ragıp Duran: Afgan direnişçileriyle, Afganistan gezi notları.
notları [İstanbul]: 1980. 135s. (Aydınlık
Yayınları no: 80). [tb80/mk]
Şanlı, Mustafa: Yeşil Kent. Gezi notları.
notları Ankara: 1967. (Kardeş Mat.). 91s. (Dost Yayınları: 62; Gezi Dizisi: 7).
[tb67/mk]
Şehidoğlu, Süreyya Hami: Bir idarecinin Anadolu izlenimleri.
izlenimleri Ankara: d.t.1973. (Ongun Kardeşler Mat.). 168s.
[tb73/mk]
Şehirliler Derneği 1969 Yaz Gezileri.
Gezileri İstanbul: 1969. (Hüsnütabiat Mat.). 12s. [tb69/mk]
Şimşek, Selahattin: Hakkari dedikleri.
dedikleri İstanbul: 1960. 96s. (Varlık Yayınları, sayı: 778; Varlık Büyük Cep
Kitapları: 173). [gös/
Şükufe Nihal: Finlandiya.
Finlandiya İstanbul: 1935. (Gazetecilik ve Matbaacılık T.A.Ş.). 109s. [gös/
Tan, M. Turhan: Avrupa notları.
notları İstanbul: 1938. 183s. Semih Lütfi Erciyas, Suhulet Kitabevi, M. Turhan Tan
Külliyatı: 2.
19
Taner, Haldun: Düştüm
Düştüm yollara yollara. (Gezi notları).
notları Kitabı hazırlayan: Mehmet Aldemir). İstanbul: Tekin
Yayınevi, 1979. 450s. [tb80/mk]
Tankut, Hasan Reşit: Maraş yollarında.
yollarında Ankara: 1944. (Recep Ulusoğlu Bas.). 135s. (Yurt Gezileri: 1). [tb3948/mk]
Tanoğlu, Ali: Malatya dolaylarında coğrafi geziler.
geziler İstanbul: 1943. (Maarif Basımevi). 18s. (Türk Coğrafya Dergisi,
yıl 1, sayı 2’den ayrıbaskı). [tb39-48/mk]
Tanpınar, Ahmet Hamdi: Beş şehir (Ankara Erzurum Konya Bursa İstanbul). 2. baskı. Ankara: 1960. XII+333s. (İş
Bankası Kültür Cep Kitapları: 12). [tb60/mk]
Tanpınar, Ahmet Hamdi: Beş şehir (Ankara Erzurum Konya Bursa İstanbul).
İstanbul Ankara: 1946. (T.C. Ziraat Bankası
Bas.). 217s. [tb39-48/mk]
Tanrıkut, Asaf: Yemen notları.
notları Ankara: 1965. (Güzel Sanatlar Mat.). 177s. [gös/
Tanrıverdi, Ali Raci: Avrupa seyahat notları ve rehberi. Adana: 1962. (Zemin Mat.). 164s. [tb63/mk]
Tansu, Muzaffer: Ankara
Ankara-Cezayir
Cezayir.
yir İstanbul: 1946. (Tan Bas.) 132s. [tb39-48/mk]
Tarcan, Selim Sırrı: Şimalin üç irfan diyarı: Finlandiya, İsveç, Danimarka
Danimarka. İstanbul: 1940. (Ülkü Basımevi). 118s.
Resimli. [gös/
Tarcan, Selim Sırrı: Yurt dışında Londra’da gördüklerim. İstanbul: 1948. (Ülkü Bas.). 71s. Resimli. [tb39-48/mk]
Tarcan, Selim Sırrı: Garpta hayat.
hayat İstanbul: 1929. (Devlet Mat.). 157s. [tb28-38/mk]
Tarcan, Selim Sırrı: Bugünkü Almanya.
Almanya İstanbul: 1930. (Devlet Mat.). 116s. [tbmmktp/tbmmktp]
Taşer, Suat: Gönderilmeyen mektuplar.
mektuplar İstanbul: Yeditepe, 1969. 127s.
Tevetoğlu, Fethi: Benim gördüğüm bugünkü Rusya.
Rusya Ankara: 1968. 239s. (Komünizmle Mücadele Yayınları: 8).
[tb68/mk]
Tevetoğlu, Fethi: Mukaddes topraklardan
topraklardan geçen yol.
yol (İlaveli 2. baskı). Ankara: 1966. (Ajans-Türk Matbaası).
127s. [tb66/mk]
Timur, Hıfzı – Osman Okyar. Notes on a visit to the Arab countries. (February – March 1956). İstanbul: 1956.
(İsmail Akgün Printing). 7s. [tb56/mk]
Tirali, Naim: Avrupa’daki Amerika. Devrimde
Devrimden önce devrimden sonra. Bir adayın notları.
notları İstanbul: 1965. (Yenilik
basımevi). 30s. [gös/
Toker, Metin: Rus geldi aşka Rusun aşka başka. Gezi notları.
notları Ankara: Akis Yayınları, 1966. [tb66/mk]
Tolun, Mukaddes : Paris yaşantıları ve memleket özlemi . [Ankara? : yayl.y.], 1968 . 46 s. : res. [mk/mk]
Toros, Taha: Atatürk’ün Adana seyahatleri. Ankara: Sadık Aldatmaz Kitabevi, 1939. 48s. [tb39-48/mk]
Tuncer, S. – A. Sanver : Fransa Alplerinde erozyon ve sellerle, çığlara karşı mücadele işlerine dair etüd seyahati
raporu. 1953. 37s. (Orman Genel Müdürlüğü Sıra no: 141).
Turgut, Mehmet: Taşkent’e doğru. Rusya notları. Ankara: [d.t.1970]. (Ajans-Türk Mat.). vıı+207s. [tb70/mk]
20
Türk öğretmenlerinin AlmanyaAlmanya-AvusturyaAvusturya-MacaristanMacaristan-Romanya gezintisi.
gezintisi İstanbul: 1938. (A.Sait Bas.). 16s.
[tb28-38/mk]
Türkgeldi, Ali: Brezilya.
Brezilya. İstanbul: 1932. (Ebüzziya Basımevi). 201s.
Türkiye Gazeteciler Sendikası: S/S lüks Ankara seyyar sergi gemisiyle turistik Batı Akdeniz gezisi. 20 Haziran
1965 – 11 Temmuz 1965.
1965 İstanbul: [d.t.1965]. (Toker Mat.). 8s. Resimli. [tb65/mk]
Ulunay, M. Ref’i Cevad: İhtişam diyarı Hindistan.
Hindistan İstanbul: Rafet Zaimler Yayınevi, [d.t.1962]. 285s. [tb63/mk]
Unat, Faik Reşit: Şehdi Osman Efendi Sefaretnamesi.
Sefaretnamesi [tb39-48/mk]
Uraz, Abdullah: Elimle koymuş gibi bulduğum yeni dünya Amerika… Amerika…(Seyahat notları). İstanbul: 1969.
(Çay Mat.). 61s. Resim, planş, portre. [tb71/mk]
Unat, Faik Reşit: Kapıcıbaşı Niş’li Mehmet Ağa’nın Moskova sefaretnamesi.
sefaretnamesi İstanbul: 1943. (Maarif Bas.). 47s.
[tb39-48/mk]
Us, Asım: İstanbul’dan Çoruh’a.
Çoruh’a İstanbul: 1948. 160s. [gös/
Us, Asım: Yugoslavya’da
Yugoslavya’da seyahat notları.
notları İstanbul.: 1936. (Vakit Bas.). 107s. [gös/
Us, Asım: Londra seyahati intibaları.
intibaları İstanbul: Vakit Kitabevi, 1939. 190s. [tb39-48/mk]
Üner, Z. – İ. Üner: Ormanda gezintiler.
gezintiler Ankara: 1954. (Bozkurt Mat.). (Orman Genel Müdürlüğü: 153).
Ünlü, Abdülkadir: Mustafa nereye? (Röportaj ve gezi notları). Adana: 1962. (Zemin Mat.). 76s. Resimli.
[tb63/mk]
Ünsel, M. Ziya: Harput Masalı. İstanbul: 1960. (Ekin Bas.). 77s. [tb60/mk]
Ünsel, M. Ziya: Mutlu Güney.
Güney İstanbul: 1963. 134s. (Işık Yayınları: 1). [gös/
Ünsel, M. Ziya: Yeşil Malatya “Gezmek tozmak üstüne”. İstanbul: 1959. (Ekin Basımevi). 79s. [gös/
Ünsel, M. Ziya: Anadolu çizgisi “Gezmek tozmak üstüne”.
üstüne İstanbul: 1964. 193s. (Işık Yayınları: 8). [gös/
Ünsel, M. Ziya: Çılgın doruklar.
doruklar İstanbul: 1968. 178s. (Işık Yayınları: 10). [tb68/mk]
Ünver, A. Süheyl: Avrupa izlenimleri.
izlenimleri Ankara: Önasya Yayınları, 1969. 32s. [gös/
Ünver, A. Süheyl: Epidavrus (Epidaure) sıhhat mabedini ziyaret.
ziyaret İstanbul: 1938. 7s. (Tıp Dünyası, no: 1-117,
1938’den ayrıbaskı). [İst. Bel. Ktp. Kat. ııı, 3849/
Üstün, Nevzat: Alamanya beyleri ile Portekiz’in bahçeleri.
bahçeleri İstanbul: 1975. 212s. (Çağdaş Yayınları; Tarih-AnıGezi-Olay Dizisi: 5).
Üstün, Nevzat: Sovyetler Birliğinden batıya.
batıya İstanbul: Var Yayınevi, 1966. 152s. (Gezi Dizisi: 1). [tb/mk]
Üstün, Nevzat: Üçüncü bir dünya.
dünya İstanbul: 1974. 191s. (Var Yayınları: 13).
Üstün, Nevzat: Karın içindeki portakal: İsveç. 1972.
Vardar, Y. – M. Yazgan – S. Oflas – Ü. Seçmen: Bir botanik gezisinin izlenimleri.
izlenimleri Türk Biyoloji Der.,22:54-5.1972
21
Vietnam’da gördüklerim Mehmet Ali Aybar anlatıyor : [davetiye]. Ankara : T.İ.P., 1967 y. : res. ; [mk/mk]
Yalçın, Aydın: Uzak komşumuz Sovyetler.
Sovyetler İstanbul: 1968. 90s. (Ak Yayınları Ltd. Şti. Neşriyatı: 12). [tb68/mk]
Yalçın, Hüseyin Cahit: Avrupayı
Avrupayı arıyorum. Avrupa’dan bakışla Türkiye.
Türkiye Ankara: [t.y.]. (Ulus Bas.). 32s. (Benim
Görüşümle Olaylar: 1). [tbmmk/tbmmktp]
Yalman, Ahmet Emin: Dünyadan haber. Cilt III. Yeni hava seyahatlarının notları.
notları 1944-1945. İstanbul: 1945.
(Vatan Mat.).
Yalman, Ahmet Emin: Dünyadan HaberHaber-Yeni Hava Seyahatlarının Notları 1944-1945 [Cilt: 2] . İstanbul: 1945.
(Vatan Bas.). 210s. [tb39-48/mk]
Yalman, Ahmet Emin: San Fransisko’da neler gördüm?
gördüm İstanbul: 1945. (Vatan Basımevi). 224s. [tb39-48/mk]
Yalman, Ahmet Emin: Havalarda
Havalarda 50.000 kilometre seyahat. Cilt 1: Afrika İngiltere Amerika Kanada. 1943. 306s.
Yalman, Ahmet Emin: Havalarda 50.000 kilometre seyahat. Cilt 2: Amerika, Kanada ve dönüş seyahati. İngiltere.
1943. 312s.
Yalman, Ahmet Emin: Havalarda 50.000 kilometre seyahat.
seyahat. Cilt 3: Miami, Güyan, Brezilya, Asansyon Adası, Akra,
Merkezi Afrika, Sudan, Mısır, Libya Cephesi...İngiltere. 1943. 232s.
Yarar, Necmeddin Rifat: Otomobille Avrupa’ya.
Avrupa’ya İstanbul: 1937. (Ekspres Bas.). 48s. [tb28-38/mk]
Yazman, Aslan Tufan: Ole!.. İspanya
İspanya.
panya İstanbul: 1956. (Duygu Mat.). 140s. Resim. [tb56/mk]
Yazman, Aslan Tufan: Bonjur! Fransa.
Fransa İstanbul: 1957. (Duygu Mat.). 136s. Resim. [tb57/mk]
Yazman, Aslan Tufan: İsviçre Cenneti. (Seyahat notları). İstanbul: 1962. (Çelikcilt Mat.). 188s. Resim. Portre.
[tb60/mk]
Yazman, Aslan Tufan: Londra, Roma, Prag. İstanbul: 1965. (Nuruosmaniye Mat.). 212s. Planş. [tb66/mk]
Yazman, Aslan Tufan: İşgal altındaki Almanya.
Almanya İstanbul: 1949. (Duygu Bas.). 111s. Resim. 1 harita. [gös/
Yazman, Aslan Tufan: Polonez. Polonya’ya
Polonya’ya yapılan bir gezinin notları.
notları İstanbul: 1959. 238s. [gös/
Yelen, Pakize: Avrupa dedikleri.
dedikleri 2. baskı. İzmir: 1968. 131s. [tb68/mk]
Yeşilyurt, Ali Haydar: Atatürk ve komşumuz Bulgaristan.
Bulgaristan İstanbul: 1968. (Taş Mat.). 160s. (Gezi notları: 1).
[tb68/mk]
Yıldız, İzzet: Bizim eller.
eller İstanbul: 1968. (Gün Mat.). 58s. [tb68/mk]
Yırcalı, Sıtkı: Batıya kalkan tren. Gezi notları Görülenler İzlenimler Anılar. Ankara: Yet Yayınları. 1965. 199s.
[tbmmktp/tbmmktp]
Yirmisekiz Çelebi Mehmet: Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin
Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi. (Sefaretname(Sefaretname-i Fransa).
Haz.: Abdullah Uçman. İstanbul: [d.t.1976]. (Garanta Matbaacılık). 180s. (Tercüman 1001 Temel Eser: 82).
[tb76/mk]
22
Yirmisekiz Mehmet Çelebi: Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin Fransa seyahatnamesi.
seyahatnamesi Çelebi’ye ait yazma nüsha’dan
sadeleştiren: Şevket Rado. İstanbul: 1970. 79s. Resim, planş, portre. (Hayat Tarih Mecmuası Yayınları).
[tb70/mk]
Yugoslavya’da gördüklerimiz.
gördüklerimiz Toplıyan: Hikmet Saim. İstanbul: 1953. (Gün Bas.). 108+[ıv]s. (Seyahat Kitapları:
1). [tb53/mk]
Yunus Nadi: Kırk dokuz saat zeplin ile havada. Yunus Nadi Beyin intibaları.
intibaları İstanbul: 1930. (Cumhuriyet Mat.).
101s. [tb28-38/mk]
Zeren, Zeki: Tahran ve Tebriz seyahatına ait izlenimler.
izlenimler (İstanbul Üniv. Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt 21, sayı 3,
sene 1958’den ayrıbaskı). İstanbul: 1958. (İsmail Akgün Mat.). 696-701ss. [gös/
Zeren, Zeki: On beş günlük seyahatımda Irak ve Suriye’den izlenimler.
izlenimler (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mecmuası, cilt 19, sayı 1, sene 1956 sayısından ayrıbaskı). İstanbul: 1956. (İsmail Akgün Mat.). 78-80ss. [gös/
ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA ESERLER, 17291729-1928
Abalıoğlu, İbrahim: Yemen seyahatnamesi ve coğrafyacoğrafya-i nebatisi.
nebatisi İstanbul: 1324 [1926]. 160s. [gös/
Abdürreşid İbrahim: SeyahatnameSeyahatname-i AlemAlem-i İslam ve Japonya’da intişarintişar-ı İslamiyet
İslamiyet. Cilt 1-2. cilt 1: İstanbul:
1328. Ahmed Saki Bey bas. 620s. ; cilt 2: 1329 (1332) Darülhilafe, Kader bas. 242s. [fmk/fmk]
Ahmet Azmi: Sefaretname.
Sefaretname İstanbul: 1303. Matbaa-i Ebüzziya. 72s. [gös/
Ahmet Hamdi: Hindistan ve Suvat Afganistan seyahatnamesi.
seyahatnamesi İstanbul: 1300 [1882]. 293s. 1 harita, 1 levha.
[gös/
Ahmet Mithat: Sayyadene bir cevelan.
cevelan İstanbul: 1309 [1891]. 256s. [gös/
Ahmet Mithat: Avrupa’da bir cevelan.
cevelan İstanbul: 1307 [1891]. Tercüman-ı Hakikat Mat. 1044s. [gös/
Ahmed Nermi (Çev.): Belçika Kongosunda
Kongosunda seyahat.
seyahat 180s. (Üniversite kütüphanesi: 5428). [Altıncı Türk C. Kong/
Ahmet Rasim: Romanya mektupları.
mektupları İstanbul: 1333. (Ahmet İhsan ve Şürekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi). 180s.
[21 gezi mektubu]. [gös/
Ahmet Şerif: Anadolu’da Tanin (Gezi notları). İstanbul: 1325. Tanin Mat.
Ahmet Tevfik: Velosiped ile bir cevelan (Hüdavendigar vilayeti dahilinde). İstanbul: 1316 [1898]. 126s. [gös/
Ali Bey: Seyahat jurnali (İstanbul’dan Bağdat’a ve Hindistan’a, sene 1300 ila sene 1304). İstanbul: 1314 [1897].
119s. 14 planş. (Rauf Bey Kütüphanesi). [gös/
Ali Muzaffer: Japonya’da seyahat.
seyahat İstanbul: 1332. Hanımlara Mahsus Gazete Matbaası. 60s. [gös/
Ali Suad: Seyahatlarım. Dersaadet: Kanaat Kütüphanesi, 1332 . 230s. [gös/
Altı hafta Nil’de seyahat.
seyahat İstanbul: 1312 [1894]. 54s. Resimli. [gös/
Altınay, Ahmet Refik: Kafkas yollarında.
yollarında 1919. Kitaphane-i İslam ve Askeri. 78s. [gös/
Amerika seyahatinden Çin’e seyahat.
seyahat İstanbul: 1320. Matbaa-i Ahmet İhsan. 38s. [gös/
23
Arseven, Celal Esad:: Seyahat intibaları. Seyyar sergi ile.
ile İstanbul: 1928. Cumhuriyet Mat. 100s. [bdk/bdk]
Aşık Cemal: Amasya seyahatnamesi.
seyahatnamesi İstanbul: 1926. Amedi Matbaası. 16s. [gös/
Atatürk, Gazi Mustafa Kemal: Tabiye tatbikat seyahati 1. Selanik: 1327 [1911]. Selanik Matbaa-i Askeriyesi. 40s.
4 harita.
Atatürk, Mustafa Kemal: Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri İzmir yollarında. Başkumandan Mustafa Kemal Paşa
hazretlerinin İzmir seyahatleri esnasında muhtelif mahallerde irad buyurdukları nutuklar ve hasbihaller. Ankara:
1339 [1923]. İstihbarat Matbaası. 126s. (Matbuat Müdürlüğü Um. Neşriyatı: 21).
Aşık Cemal: Amasya seyahatnamesi.
seyahatnamesi İstanbul: 1926. Amedi Matbaası. 16s. [gös/
Azmi Ahmed: Sefaretname.
Sefaretname İstanbul: 1303. Matbaa-i Ebüzziya. 72s. (Kitabhane-i Ebüzziya: 22 ). [bdk/bdk]
Babanzade İsmail Hakkı: Irak mektupları.
mektupları İstanbul: Kanaat Kütüphanesi, 1329. 247s. [gös/
Basri: Avrupa’da tahsilde bulunan zabitlerin raporları.
raporları Ankara: 1927. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Matbaası.
130s. 2 kroki. [gös/
Bursa seyahatı.
seyahatı İstanbul: 1339. Ahmed İhsan Matbaası. 61s. (Mekatib-i İptidaiye Muallimleri Cemiyeti Neşriyatı,
adet: 1). [İst. Bel. Ktp. Kat. ııı, 3449/
Camî (Kazan mebusu) [Baykut] : Trablusgarbdan SahraSahra-yı Kebir'e doğru /.Yazarlar [Baykut], Camî (Kazan
mebusu) . Dersaadet (İstanbul) : Nişan Babikyan Matbaası, 1326/1910 . 220, [1] s.: 40 planş, res.; 20x12 cm.
Notlar Basım tarihi dış kapakta, “1327”dir. (Sahranın teşkilat-ı tabiiyesi, iklimi, hayvanat ve nebatatı; sahra
büldanı ile beledî ve bedevî akvamın tarz-ı hayat ve maişetleri, ırkları hakkında tedkikat ve tetebbuat. Altmış
sekiz fotoğraf, dört renkli resim, üç haritayı muhtevidir.). [bdk/bdk]
Cenap Şahabettin: Hac yolunda.
yolunda İstanbul: 1325 [1909]. Matbaa-i Ahmet İhsan. 136s. [gös/
Cenap Şahabettin: Avrupa mektupları.
mektupları İstanbul: 1335 [1916-17]. 288s. [gös/
Çine seyahat.
seyahat İstanbul: 1926. Matb. Ahmed İhsan. 38s. (Servet-i Fünun gazetesinde tefrika edildikten sonra
kitap halinde basılmıştır). [bdk/bdk]
Derviş Mehmet Emin Paşa – Kimyacı Mehmet Hurşit: SeyahatnameSeyahatname-i Hudud.
Hudud 399s. [gös/
Dramalı Hasan Haydar Paşa: Mısır ve Sudan sergüzeşti.
sergüzeşti (Yay.: Seniha Sami). Türk Yurdu, Sayı: 245, 1955, 935945ss. [C. Orhonlu: Afrika…/
El-Müeyyed Paşa, Sadık: Habeş seyahatnamesi.
seyahatnamesi İstanbul: 1322. 484s. [c. Orhonlu/
Evliya Çelebi Seyahatnamesi.
Seyahatnamesi 9c. İstanbul: 1314 [1898] -1935. İkdam mat.-Devlet mat.
1.c. 1314 (1898). İkdam Mat. 674+10s.
2.c. 1314 (1898) İkdam Mat. 479s.
3.c. 1341 (1898) İkdam Mat. 534s.
4.c. 1314 (1898) İkdam Mat. 432s.
5.c. 1315 (1899) İkdam Mat. 602s.
6.c. 1318 (1802) İkdam Mat. 554s.
7.c. 1928 Devlet Mat. 912s.
8.c. 1928 Orhaniye Mat. 786s.
9.c. 1935. Devlet mat. 849s. [tb28-38/mk]
10.c. 1938. Devlet Bas. XXVIII+1112s. [tb39-48/mk]
24
Evliya Çelebi, Mehmed Zelli . Derviş: MüntehibatMüntehibat-ı Evliya Çelebi.
Çelebi İstanbul: 1262. Takvim-i Vekayi Matbaası. 145s.
[bdk/bdk]
Evliya Çelebi, b. Derviş Mehmed Zilli b. Demircioğlu Kara Ahmed Bey: Evliya Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi Cilt: 1-8.
Dersaadet: 1314. İkdam Bas. 674s.Cilt2: 479s.; cilt 3: 534s.; Cilt 4: 432s.; Cilt 5: 1315. İkdam bas. 603s. ; cilt 6,
1318. İkdam Bas. 554s. ; Cilt 7: 1928. Devlet bas. 912s.; cilt 8, 1928. Orhaniye Bas. 786s.
Fağfurizade Hüseyin Nesimi: Seyahat.
Seyahat Hanya: 1320. Yusuf Kenan Efendi Mat. 70s. [bdk/bdk]
Faik (Bahriye Subayı): Seyahatnameseyahati). İstanbul: 1285
Seyahatname-i BahrBahr-i Muhit (Ümit Burnu tarikiyle İstanbul Basra seyahati)
[1869]. Mekteb-i Bahriye-i Şahane Matbaası. 81s. [gös/
Giridi, Ahmet Resmi: SefaretnameSefaretname-i Ahmed Resmi.
Resmi İstanbul: 1303. Matbaa-i Ebüzziya. 68s. [gös/bdk]
Giridi, Ahmet Resmi: Viyana sefaretnamesi.
sefaretnamesi İstanbul: 1304. Matbaa-i Ebüzziya. 36s. [gös/
Halil Halit: Cezayir hatıratı.
hatıratı Mısır: 1906. İçtihat Matbaası. [gös/
Halil Selim: Anadolu ve Rumeli’ye Bir Küçük Seyahat, Yahut Her Yerde Terakki.
Terakki İstanbul: Kitapçı Avais, 1308.
36s. [gös/
Halit Eyyub, Yeni Şehirlizade: Kayıkla bir cevelan.
cevelan İstanbul: Malumat Kütüphanesi, 1317 [1899]. 123s. [gös/
Hasan Basri: Avrupa’da Türk.
Türk İstanbul: 1327. Ahmet İhsan ve Şurekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi. 67s. [gös/
Hocazade Mehmed Ebeyoullah:: Akıl yahu
yahut ahir zaman peygamberi. Liverpool hatıratı.
hatıratı Filibe: 1316. 62s. [gös/
Hüseyin Hulki: Berlin hatıratı.
hatıratı İstanbul: 1308. [gös/
İbrahim: SeyahatnameSeyahatname-i İbrahim.
İbrahim Mısır: [t.y.]. 280s. [bdk/bdk]
İhsan Paşa: Çin yollarında.
yollarında İzmir: 1928. Marifet Mat. 326s. [gös/
İleri, Celal Nuri: Şimal hatıraları.
hatıraları İstanbul: 1330 [1912]. 128s. [gös/
İleri, Celal Nuri: Kutup musahabeleri.
musahabeleri İstanbul: 1331. Yeni Osmanlı Matbaası. 192s. [gös/
İlkul, Ahmet Kemal: Çin Türkistan hatıraları.
hatıraları İzmir: 1341 [1925]. Maarif Matbaası. 236s. [Türkistan bib./
İsmail Hakkı Tevfik : Kamer adaları 1: Afrika’da alemalem-i islam: Kamer adaları / İsmail Hakkı Tevfik. Dersaadet
(İstanbul) : Matbaa-ı Askeriye, 1339. 62 +5 hrt., 8 şekil, 1 cedvel. (Afrika’da Alem-i İslam Külliyatından: 1”.
[ibbk/ibbk]
Keçecizade, Mehmet İzzet Molla:: MihnetMihnet-i Keşan.
Keşan İstanbul: 1269. Ceride-i Havadis Matbaası. 235s. 1 planş.
[gös/
Kemal Rauf: 1340 senesi Avrupa Tetebbu Hey’eti Raporları.
Raporları 2 ks. İstanbul: 1341. Matbaa-i Askeriye. 227s. 17
planş, 1 levha. [gös/
Mageman: Hive seyahatnamesi ve tarihi:
tarihi Mütercimi: Ahmet. Musahhihi: Mustafa Sait. İstanbul: 1292 [1876].
Basiret Mat. 459s. 32 planş 1 harita. [ibbk/
Mağmumi Şerefettin: Seyahat hatıraları.
hatıraları 2c. Kahire: 1330 [1914]. Matbaat ül-Mukdad. 303+239s. [İst. Bel. Kit.
Kat. III, 607/… ]; Kahire: 1327 [1909]. Matbaat el-Fütuh. 308s. Adet 1. Anadolu ve Suriye’de. [bdk/bdk]
25
Mehmed Hurşid: SeyahatnameSeyahatname-i Hudud.
Hudud 399s. [Fatih Millet Ktp./Fatih Millet Ktp.]
Mehmed Mihri: Sudan seyahatnamesi.
seyahatnamesi İstanbul: 1326. Ahmed İhsan ve Şürekası Mat. 387s. [ist. Bel. Kit. Kat. ııı,
6154/ibbk]
Mehmed Mihri: Sudan seyahatnamesi.
seyahatnamesi İstanbul: 1304 [1886]. 248s. [gös/
Mehmed Refet: SeyahatnameSeyahatname-i Arzı Filistin Prens Viktor Emanuel.
Emanuel Suriye: Vilayet Mat., 1305 [1887]. 196s.
[gös/ibbk-fatih millet ktp.]
Mehmed Refii: İran sefaretname
sefaretnamesi.
si İstanbul: 1333. Hilal Matbaası. 31s. (16x22). “Tarih-i Osmani Encümeni
Mecmuasının İlavesidir”. [İst. Bel. Ktp. Kat. III. 4708/
Seyyah Mehmed Emin Efendi:: İstanbul’dan Asya’yı Vusta’ya seyahat.
seyahat İstanbul: 1295 [1878]. 303s. [gös/
Mehmet Fuat: Amerika’da Türkler ve gördüklerim.
gördüklerim İstanbul: 1341 [1925]. Vatan matbaası. 197s. Resim, 6 levha.
[ibbk/
Mehmet İzzet: Yeni Afrika ve Stanly’nin son Afrika seyahatseyahat-namesi.
namesi İstanbul: 1308. [c.orhonlu/
Mehmet Tevfik: YadigarYadigar-ı Macaristan.
Macaristan 1878. [T. Acaroğlu, İst. Yay./
Mustafa Refik: ManakıbManakıb-ı Seyyahın (Amerika’dan başlayarak meşhur keşiflerin ekserisini camidir). İstanbul 1310
[1892]. 8 cilt. [gös/
Mustafa Sami: Avrupa risalesi.
risalesi İstanbul: 1256 [1840]. 40s. [gös/
Nabi Yusuf: Tuhfetu’l Harameyn.
Harameyn İstanbul, 1265 [1894], Matbaa-i Amire. 112s. MİL.
Nahifi, Mehmed Emin: SefaretnameSefaretname-i Abdülkerim Paşa.
Paşa 1188 senesinde Rusya’ya izam buyurulmuş olan hey’eti sefaretin müşahedatına dairdir. İstanbul, 1316, İkdam Mat. 71s. (Kütüphane-i İkdam, no: 16). [bdk/bdk]
Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın son bahar seyahatleri.
seyahatleri [y.y.]: 1341 [1925]. 160s. Resimli. [ibbk/ibbk]
Süleyman Şükrü: SeyahatSeyahat-ı Kübra.
Kübra Petersburg: 1325 [1907]. Elektrik Matbaası. 608s. [bdk/bdk]
Süleyman Tevfik: Tesalya’da bir cevelan ve dört aylık seyahatim.
seyahatim İstanbul: 1315 [1897]. 359s. [gös/
Tokgöz, Ahmet İhsan: Avrupa’da ne gördüm? İstanbul: 1891. 588s. Resimli. [gös/
Tokgöz, A. İhsan: Tuna’da bir hafta.
hafta İstanbul. 1911. 44s. Resim, harita. [gös/
Tarcan, Selim Sırrı: Bize meçhul hayatlar, İsveç’te gördüklerim.
gördüklerim İstanbul: 1327 [1911]. 181s. Resimli. [gös/
TrablusTrablus-garb mektupları. İstanbul: 1330. 24s. [c.orhonlu/
Vahid [Mehmed Emin]: SefaretnameSefaretname-i Fransa. SefaretnameSefaretname-i Seyyid Vahid Ef.
Ef İstanbul, 1283, Matbaa-i İlmiye-i
Osmaniye. 66s. [gös-bdk/bdk]
Yalkı, Mehmet Enisi: Avrupa hatıratım.
hatıratım 1 ks. İstanbul, 1327, Matbaa-i Ebüzziya. 224s. [gös/
Yirmisekiz Çelebi Mehmed: Paris sefaretnamesi
sefaretnamesi.
faretnamesi 2. cüz. İstanbul, 1306, Matbaa-i Ebüzziya. 151s. [gös/
Yurtman, A. Seni: Yemen yolunda.
yolunda İstanbul: 1325 [1909-13]. 198s. [gös/
26
YAZMALAR
Ahmet Resmi Efendi: SefaretnameSefaretname-i Ahmet Resmi Efendi Be CanibCanib-i Bec: 1177.
1177 [Gös/Topkapı Sarayı, Hazine,
1576]
Ali Cevad: Rusya seyahatnamesi (1306’da Rus Çarı’nın Sıvastopol’a gelmesi münasebetiyle), rik’a, 15 varak ve
fotoğraf. [gös/Üniv. Ktp.5097].
Ali Cevad: Felemenk seyahatnamesi.
seyahatnamesi 101, rik’a, 8 varak, 39 fotoğraf, gravür ve harita. [gös/üniv. Ktp.5092]
Ali Cevad: Almanya seyahatnamesi.
seyahatnamesi 1303, rik’a. 32s. [gös/üniv. Ktp. 5096]
Ali Rıza: Amerika’yı vusta.
vusta Rik’a, 92s. [gös/Üniv. Ktp.: 5519]
Ahmet Emin: Tahran ateşemiliteri,
ateşemiliteri iran. Rik’a, 55s. [gös/üniv. Ktp: 4321]
Ariza Fi HakkHakk-ı HududHudud-ı İran.
İran 1235. [gös/Eset Efendi ktp. 3848/11]
Evliya Çelebi: Seyahatname. [Altıncı Türk Coğr. Kong./Hacı Beşir Ağa Ktp. 448, 449, 450, 451, 452]
Evliya Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi Son cildi, nesih, 457 varak. [gös/üniv. Ktp. 5973]
Evliya Çelebi: ZübdeZübde-i TarihTarih-i Veyyah.
Veyyah Ta’lik, 499 varak. [gös/üniv. Ktp. 5940]
Evliya Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi Ta’lik. [gös/üniv. Ktp. 4141]
Evliya Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi Cild-i evvel. 330 varak. [gös/üniv. Ktp.: 2371]
Evliya Çelebi seyahatnamesinden bir kısım.
kısım 499 varak, 490 varak. [gös/üniv. Ktp.: 3234]
Faik: Almanya
Almanya seyahatnamesi.
seyahatnamesi Rik’a, 3 varak ve fotoğraflar. (İmparator ve imparatoriçeye verilmek üzere nişan
takdimi). [gös/üniv. Ktp.: 9347]
HaremHarem-i Şerif ve Mekke’ye dair.
dair Risale. [gös/üniv. Ktp. 883]
Hurşit Mehmet: SeyahatnameSeyahatname-i İran hududu.
hududu 167 varak. [gös/üniv. Ktp.: 2373]
Hüseyin Halit: b. Seyahatnamesi. Rik’a. 32s. [gös/üniv. Ktp.: 4917]
Hüseyin Kazım: Viyana seyahatnamesi zeyli.
zeyli Rik’a. 29 varak ve fotoğraf. [gös/üniv. Ktp. 5095]
Hüseyin Kazım: Moskova seyahatnamesi.
seyahatnamesi Rik’a, 12 varak. [gös/üniv. Ktp.: 5098]
Hüseyin Kazım: Londra seyahatnamesi.
seyahatnamesi Rik’a, 16 varak ve fotoğraf. [gös/üniv. Ktp.: 5094]
Hüseyin Kazım: Almanya seyahatnamesi.
seyahatnamesi Rik’a, 18 varak ve renkli resimler. [gös/üniv. Ktp.: 5093]
İngiltere seyahatnamesi. Mirat’ı Zafer Sefinesi kumandanı tarafından 1262’de
1262’de yapılan seyahat.
seyahat Rik’a, 9 varak, 2
harita. [gös/üniv.ktp. no: 5083]
İngiltere ve Londra’nın usul ve nizamatı: İçtimai ve sınai… (Bir zatın seyahat notları), XIX. Yüzyıl başlarında . 11
resim, 55 varak. [gös/üniv. Ktp.: 5085]
27
İsmail: Yemen vilayetinin ahvalahval-ı fenniyesi.
fenniyesi Rik’a, 170s. Fotoğraflar. [gös/üniv. Ktp. 4663]
Kafkasyalı Fuad [Erkan-ı Harbiye Binbaşısı]: YadirgarYadirgar-ı seyahatim.
seyahatim Erzincan: 1322 [1904]. (Basılmamış kitap,
ozalit kopya). [s.aktüre, s.236/
Kemani Mustafa: Takrir BeBe-HakkHakk-ı SeferSefer-i Revan Ba SerdariSerdari-i Arifi Ahmet Paşa.
Paşa 1161. [gös/ Topkapı Sarayı,
hazine, 1161]
Matrakçı Nasuh: MecmuMecmu-u MenazilMenazil-i SeferSefer-i Irakeyn.
Irakeyn [gös/üniv. Ktp. 5964]
Mehmet Emin Ağa: Rusya sefaretnamesi.
sefaretnamesi [gös/Topkapı Sarayı, sevan, 1313 ve hazine 1436]
Mehmed Nuri-Seyyid Hafız: SeyahatSeyahat-i SadaretSadaret-i Uzma.
Uzma 33 varak, [1859]. (Kıbrıslı Sadrazam Mehmet Paşa’nın
Sultan Abdülmecid’in buyruğuyle Islahat-i ahval-i alem için Rumeli’de yaptığı teftişin izlenimlerini anlatan
manzum bir seyahatnamedir). [gös/Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi yazmaları]
Mehmet Daniş: Seferar
Seferaretnameetname-i Şahi.
Şahi 1247. ta’lik, 14 varak. [gös/üniv. ktp.: 5082]
MenzilnameMenzilname-i SeferSefer-i Revan ve Bağdad.
Bağdad Laleli, 1608/3 (Tarih Belgeleri dergisinde yayınlandı). [gös/
Muhsin Rüştü: Zengibar hakkında malumatmalumat-ı mufassala.
mufassala Rik’a, 8 varak. [gös/üniv. Ktp.: 5052]
Mustafa Rasih: Sefaretname. 1207-8, Rusya sefirliği. Rik’a, 41 varak. [gös/üniv. Ktp.: 9743]
Mustafa Refet Paşa: ArzArz-ı Filistin seyahatnamesi.
seyahatnamesi Nesih, 127 varak. [gös/üniv. Ktp.: 5091]
Nazif Ahmet Efendi: EsEs-Seferü’lSeferü’l-mevrud fi seferi
seferi Aliyü’sAliyü’s-Sultan Mahmud.
Mahmud [gös/Pertev Paşa Ktp. 472, Schefer T.
163]
Nüzhet: SeferSefer-i Hicaz.
Hicaz 59 varak. [gös/Üniv. Ktp. 3067]
RehberRehber-i Seyyahin be canibcanib-i Edirne.
Edirne [gös/İstanbul Belediye Ktp., O., 61]
SefaretnameSefaretname-i Ahmet Vasıf Efendi.
Efendi 1222. [gös/Topkapı Sarayı, emanet 1438]
SefaretnameSefaretname-i Dürri Efendi.
Efendi 1133. [gös/Topkapı sarayı, revan, 1313]
SefaretnameSefaretname-i Nazif Mustafa Efendi bebe-canibcanib-i İran. 1169. [gös/Topkapı Sarayı, Hazine: 1635]
SefaretnameSefaretname-i Ebu Bekir Ratip Efendi BeBe-CanibCanib-i Bec.
Bec 1206. [Gös/Topkapı Sarayı Emanet, 1438]
SefaretnameSefaretname-i Mehmet Sait Efendi Yirmisekiz Çelebizade. (Lehistan ve İsveç seyahatleri). [gös/Topkapı Sarayı,
Hazine 1641]
SefaretnameSefaretname-i Mustafa Hatti Efendi bebe-canibcanib-i Nemçe.
Nemçe 1161. [gös/Topkapı Sarayı, Bağdat, 235]
SefaretnameSefaretname-i Rasih Efendi
Efendi Be CanibCanib-i Moskar. 1218. [gös/Topkapı Sarayı, emanet, 1439, 1438, Flugel,
11.319]
SefaretnameSefaretname-i Seyy
Seyyit Vahit Mehmet Paşa BeBe-CanibCanib-i Fransa.
Fransa 1221. (Irak-Bağdat, El, merkezü’l-Vesaik
mikrofilmi İ. Parmaksızoğılu tarafından Milli Kütüphane’ye verilmiştir). [gös/Topkapı Sarayı, Hazine, 1437]
SefaretnameSefaretname-i Şehdi Osman Efendi bebe-canibcanib-i Rusya.
Rusya 1171. [gös/Topkapı Sarayı, Hazine, 1537, emanet, 1538,
Blochet, s.1040]
28
SefaretnameSefaretname-i Yirmisekiz Mehmet Çelebi.
Çelebi [gös/Topkapı Sarayı, Hazine, 1440 ve Revan 1313, Flugel, 11.284]
SeferSefer-i Ferhunde
Ferhunde-esereser-i HazretHazret-i PadişahPadişah-ı AlemAlem-Penah BeBe-CanibCanib-i Bağdad.
Bağdad [Schfer, p.171/
Seydi Ali Reis: Miratü’l Memalik.
Memalik İstanbul: Kitaphane-i İkdam, 1313. 99s. [gös/
Seydi Ali Reis: Hindistan’dan İstanbul’a.
İstanbul’a Ankara: 1925. [gös/
Seydi Ali Reis: Mir’atü’l Memalik.
Memalik Rika basımı. Türkçe. Revan. 1470. Telif: 964. 83y. [Altıncı Türk Coğrafya
Kongresi/
Söylemezoğlu S. Şefik: Hicaz seyahatnamesi.
seyahatnamesi 1308. 385s. [altıncı coğrafya…/iük]
Üsküdari Mustafa Dede: Seyahatname. Yz.: Nezih. 1208. 31y. [İstanbul Millet Ktp./
YABANCI YAZARLARIN SEYAHATNAMELERİ
Alcock, T.: Travels in Russia, Persia, Turkey and Greece in 18281828-29,
29 London, 1831. [A. N. Sözer/
Andreasyan, N. Hrand O.: Ermeni seyyahı Polonyalı Simeon’un seyahatnamesi. (1608
(1608-1619). İstanbul: 1953.
(O.Yalçın Mat.). 269-276ss. (Türkiye Mecmuası, Cilt X‘dan ayrıbaskı). [tb53/mk]
Arrianos: İskender’in Anabasis’i (Alexandrou Anabasis).
Anabasis 2 cilt. (Çev.: Hayrullah Örs). İstanbul: Milli Eğitim
Bakanlığı. 1945, 1949. (Dünya Edebiyatından Tercümeler, Yunan Klasikleri: 65).
Baedeker, Karl.. Palesti
Palestine Et Syrıe Avec Routes Prınci
Prıncipales A Travers La Mesopotami
Mesopotamie Et La Babylonıe: Manuel Du
Voyageur. Leipzig: Karl Baedeker, 1906. 3rd Edition. Xcvi + 429 Pp. 33 karte, 2 plate. [bdk/bdk]
Voyageur
Bareilles B., Constanti
Constantinople. Ses Ci
Cites Franques
Franques Et Levanti
Levantines (Pera - Galata - Banli
Banlieue). Paris 1918. 405p. 1
Planş, 1 Carte. Resimli.
Bartlett, W. H.: Asi kenarlarında (1836). İngilizceden çeviren: Edip Kızıldağlı. Ankara: 1961. (Yargıçoğlu Mat.).
48s. [tb61/mk]
Bentley, Phyliss (1943), İşte Amerika!
Amerika! Çeviren: İrfan Konur. İstanbul: Hilmi Kitabevi. 142s. [tb39-48/mk]
Bernard, C. A.: Les bains de Brousse, en Bithynie.
Bithynie Constantinople, 1842. [m.t./
Bonvalot, Gabriel: Eski Yurt. Orta Asya’dan.
Asya’dan (Çev.: M. Reşat Uzman). İstanbul: [d.t.1976]. 283s. (Tercüman 1001
Temel Eser: 85). [tb76/mk]
Busbec, O.: Türkiye mektupları.
mektupları (Çev.: Hüseyin Cahit Yalçın). İstanbul: 1939.
Chaput, Ernest: Türkiye’de jeolojik ve jeomorfolo
jeomorfolojik tetkik seyahatleri.
seyahatleri (Çev.: Ali Tanoğlu). İstanbul: 1947.
XXII+326+XXvıııs. 28 planş. (İÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 11).
Chateaubriand: ParisParis-Kudüs yolculuğu I-II. (Çev.: Oğuz Peltek). Ankara: 1946, 1947. VI+202+190s. (Dünya
Edebiyatından Tercümeler; Fransız Klasikleri: 134). [tb39-48/mk]
Chateaubriand: ParisParis-Kudüs yolculuğu
yolculuğu . 3. cilt. (Çev.: Oğuz Peltek). Ankara: 1949. 286s. (Dünya Edebiyatından
Tercümeler; Fransız Klasikleri: 134). [tb49/mk]
Covel, John: Early Voyages and Travels in the Levant.
Levant London: 1893.
29
Craven, Elisabeth: 1876’da Türkiye.
Türkiye (Çev.: Reşat Ekrem Koçu). İstanbul: Çığır Kitabevi, 1939. 48s. 23 resim.
[tb39-48/mk]
Curipeschitz, Benedict: Yolculuk günlüğü 1530.
1530 (Çev.: Özdemir Nutku). Ankara: 1977. VIII+56s. (Türk Tarih
Kurumu Yayınları; Türk Tarihinin Kaynakları Dizisi: 25).
Dauzats, J. E.: 1855’de Anadolu’nun
Anadolu’nun bir köşesi.
köşesi (Çev.: Reşat Ekrem Koçu). İstanbul: Çığır Kitabevi, 1940. 47s.
(İlave olarak Nafizade Ahmet Fuad’ın 1897’de Bir Bursa seyahati notları). [tb39-48/mk]
de Amicis, Edmondo: İstanbul (1874). Çev.: Beynun Akyavaş. Ankara: Nisan 1981. vı+504s. (Kültür Bakanlığı
Yayınları: 382; Türk Sanat Eserleri serisi: 14). [tb81/mk]
de Amicis, Edmondo de: 1874 de İstanbul.
İstanbul (Çev.: Reşat Ekrem Koçu). İstanbul: Çığır Kit., 1938. 51s. [tb2838/mk]
de Busbecg, Ogier Ghiselin: Türkiye'yi Böyle Gördüm,
Gördüm [Hazırlayan: Aysel Kurutluoğlu], 192 S., (Tercüman
Gazetesi, 1001 Temel Eser: 31).
de Fontmagne, Durand. Kırım Harbi Sonrasında İstanbul.
İstanbul Trans. Gülçiçek Soytürk, İstanbul: Tercüman 1001
Temel Eser, 1977.
de Nerval, Gerard: Doğuya Yolculuk. (İstanbul). (Çeviri: Nurullah Berk). İstanbul: 1974. 142 S. (İstanbul Kitaplığı).
[tb74/mk]
de Nerval, Gerard: Muhteşem İstanbul.
İstanbul (Çev.: Refik Özdek). İstanbul: 1974. 204s. (Boğaziçi Yayınları: 20).
[tb74/mk]
Deyrolle, Theophile: 1869’da Trabzon’dan Erzurum’a.
Erzurum’a (Çev.: Reşat Ekrem Koçu). İstanbul: Çığır Kitabevi, 1939.
56s. (Türkiye Seyahatnameleri serisi: 2). [tb39-48/mk]
Eberhard, W.: Türkistan seyahatnamesi 1218.
1218 (Çev.: İkbal Berk). 1944. [tb39-48/mk]
Egli, A. E.: İskan, planlama, köy ve turizm mevzularında Anadolu’da üç tetkik seyahat
seyahati.
i. (Türkçesi: Kenan
Taşpınar). Ankara: TODAİE, 1958. 31+48+61s. [tb67/mk]
Egli, Ernst: Anadolu’nun güneygüney-batı vilayetlerine bir tetkik gezisi.
gezisi Ankara: TODAİE, 1954. 27s. [todaiek/todaiek]
Ellsworth, Lincoln: Cenup Kutbuna ait resimli seyahat notları.
notları (Çev.: Ali Deniz). İstanbul: 1939. (Hüsnütabiat
Bas.). 55s. Resimli. [tb39-48/mk]
Eva Johanna Holmberg: Esthers in the Seraglio: Jewish Women in Early Modern English Travel Narratives on
Turkey http://www.helsinki.fi/collegium/e-series/volumes/volume_2/002_04_holmberg.pdf
Gardey, Louis: Voyage du Sultan AbdAbd-UlUl-Aziz de Stamboul au Caire.
Caire Paris, E. Dentu, 1895. XXIX+388p. [ibbk/
Garrett, Frank – Peggie Garrett: Our trip
trip to the Holyland.
Holyland Ankara: 1959. 13s. [tb59/mk]
Gautier, Theophile: İstanbul. (Çev.: Nurullah Berk). İstanbul: Çelik Gülersoy, [d.t.1972]. 319s. 8 planş, 4 portre:
[tb73/mk]
Ekrem Kâmil. “Gazzî-Mekkî Seyahatnamesi”, Tarih Semineri Dergisi,
Dergisi 1/2, İstanbul 1937, s. 32, 33.
Howard, George William Frederick : Türk Sularında Seyahat
Seyahat.
ahat [Çeviren: Şevket Serdar Türet], İstanbul: 1978, 122
S., Tercüman Gazetesi, 1001 Temel Eser: 117. [tb78/mk]
30
Goethe: İtalya seyahati I.
I (Dilimize çev.: Seniha Bedri Göknil). İstanbul: 1953. 279s. (Dünya Edebiyatından
Tercümeler-Alman Klasikleri: 82). [tb53/mk]
Goethe: İtalya seyahati II.
II (Dilimize çev.: Seniha Bedri Göknil). İstanbul: Maarif Vekaleti, 1955. 243s. (Dünya
Edebiyatından Tercümeler-Alman Klasikleri: 82). [tb56/mk]
Goethe: İtalya seyahati III.
III (Dilimize çev.: Seniha Bedri Göknil). İstanbul: 1957. 288s. (Dünya Edebiyatından
Tercümeler-Alman Klasikleri: 96). [tb58/mk]
George, Camille: Voyage de 2222 kilometres en Anatolie.
Anatolie Ankara: 1950. (Güler Bas.). 45s. [tb50/mk]
Guyon, Charles: Sibirya içerlerinde.
içerlerinde (Çev.: Ömer Rıza Doğrul). İstanbul: Umumi K., 1932. 64s. [tb28-38/mk]
Hansen, W.: Afrika'da Deniz Altındaki İnsanlar (W. Hansen'in Hatıralarından) [Çeviren: İskender Fahreddin],
İstanbul: Tefeyyüz Kitaphanesi, 1932. 53+1 S. [fatih mk/fatih mk]
Heine, H.: Seyahat tabloları. I. (Çev.: Hayrünnisa Boratav – Pertev Boratav). Ankara: 1945. (Milli Eğitim Bas.) 183s.
(Dünya Edebiyatından Tercümeler; Alman Klasikleri: 25). [tb39-48/mk]
Heine, H.: Seyahat tabloları II.
II (Çev.: Pertev Boratav). İstanbul: 1946. (Milli Eğitim Bas.). 413s. (Dünya
Edebiyatından Tercümeler; Alman Klasikleri: 25). [tb39-48/mk]
Heine, H.: Seyahat tabloları III.
III (Çev.: Pertev Naili Boratav). İstanbul: 1948. (Milli Eğitim Bas.). VII+346s. (Dünya
Edebiyatından Tercümeler; Alman Klasikleri: 32). [tb50/mk]
Herodotos: Herodot tarihi.
tarihi (Çev.: Müntekim Ökmen). İstanbul: 1973. 639s. (Remzi Kitabevi, Büyük Fikir Kitapları
Dizisi: 19).
Heyerdahl, Thor: KonKon-Tiki.
Tiki Çeviren: Mete Ergin. İSTANBUL: Atlas Kitabevi, 1967. 221s.
Heyerdall, Thor: KonKon-Tiki. Pasifik Okyanusunda heyecanlı bir sal yolculuğu.
yolculuğu (Çev.: Behçet Cemal). İstanbul:
Doğan Kardeş Yayınları, 1954. 172s. [tb54/mk]
Huart, Clèment Imbault: Mevleviler beldesi Konya.(Çeviren
: Nezih Uzel). İstanbul : 1978. (Kervan Kitapçıık Basın
Konya
San. Ve Tic.). 159 s. : hrt (1 tane). (Tercüman 1001 Temel Eser ; 123). [tb79/mk]
Huber-Morath, A.: Bitki toplama maksadıyla Anadolu’da yapılan floristik sistematik geziler ve bunların bitki
coğrafyası bakımından değeri.
değeri 1952. [Türkiye flora bib. 1843-1968/
İbn Batuta: Tuhfet alal-enzar fi garaib alal-emsar ve acaib alal-esfar.
esfar. SeyahatnameSeyahatname-i İbnİbn-i Batuta.
Batuta C.I-III. Mütercimi:
Damat Mehmet Şerif [Çavdaroğlu]. İstanbul: 1330-1333, 1337, 1338-1340. Matbaa-i Amire. (1.c.: 448s.; 2.c.:
386+203s). [bdk/bdk]
İbn-i Batuta: İbn Batuta seyahatnamesinden seçmeler.
seçmeler (Haz.: İsmet Parmaksızoğlu). İstanbul: Milli Eğitim
Bakanlığı Devlet kitapları Müdürlüğü, 1971. 133s. 3 harita. (1000 Temel Eser: 59). [tb72/mk]
İbn Fazlan, Ahmed, İbn Fazlan Seyahatnâmesi,
Seyahatnâmesi Çev., ve haz.: Ramazan Şeşen. İstanbul: Bedir Yayınevi, 1995.
İstanbul Hollanda Tarih-Arkeoloji Enstitüsü: Cornelis de Bruyn’un yakınyakın-doğu gezisi. Le voyage au levant de
Cornelis de Bruyn.
ruyn İstanbul: 1974. (Güzel Sanatlar Mat.). 32s. Planş, 2 levha.[bdk/bdk-mk]
Klaviyo: Timur devrinde Kadis’ten Semerkand’a seyahat.
seyahat Kısım 2. (Çev.: Ömer Rıza Doğrul). İstanbul: Kanaat
Kitabevi, [t.y.]. 130s. (Ankara Kütüphanesi: X). [tb28-38/mk]
31
Klaviyo: Timur devrinde Kadis’ten Semerkand’a seyahat.
seyahat Kısım 1. İstanbul: Kanaat kitabevi, [t.y.]. 141s. (Ankara
Kütüphanesi: XI). [tb28-38/mk]
Ksenophon: Anabasis (Onbinlerin
(Onbinlerin dönüşü). (Çev.: Tanju Gökçöl). İstanbul: 1974. 270s. 1 harita. (Hürriyet
Yayınları: 88; Yunan klasikleri: 8). [tb75/mk]
Xenophon: Anabasis (Onbinlerin ric’ati). İstanbul: Remzi Kitabevi, 1939. 293s. [tb28-38/mk]
Lagerlöf, Selma – Behiç Enver: Nils Holgersson’un
Holgersson’un Akıllara Sığmaz İsveç Seyahati.
Seyahati Edirne: Vilayet Matbaası, 1932.
36s. [tb28-38/mk]
Lagerlöf, Selma: Nils Holgersson’un İsveç gezisi.
gezisi 3 cilt. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1951.
118+148+178+IIIs. [Edirnekapı/
Lamartine, Alphonse de: Alphonse de
de Lamartine ve İstanbul yazıları.
yazıları (Haz.: Çelik Gülersoy. Çev.: Nurullah Berk).
İstanbul: İstanbul Kitaplığı, 1971. 180s. 11 planş. [bdk/bdk]
Louis, Herbert: Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Enstitüsünün öğretim gezileri.
gezileri (Çev.: Ferruh
Sanır). Ankara: 1942. (TTK Bas.). 91-98ss. (Ankara Üniv. DTCF Dergisi, Sayı 1’den ayrıbaskı). [bdk/bdk]
Manuel Serrano Y. Sanz : Türkiye'nin Dört Yılı 15521552-1556.
1556 (Çev.: A. Kurutoğlu). İstanbul: 1974. (Tercüman 1001
Temel Eser Serisi: 18).
Polo, Makro: Markopolo seyahatnamesi.
seyahatnamesi Cilt 1-2. (Yayına haz.: Filiz Dokuman). İstanbul: [d.t.1976]. (Kervan
Kitapçılık). 195+226s. (Tercüman 1001 Temel Eser: 87, 88). [tb76/mk]
Moltke: Türkiye mektupları.
mektupları İstanbul: Remzi Kitabevi, 1969.
Montague, Mary: Lale devri başlarında Türkiye
Türkiye.
kiye (Çev.: Reşat Ekrem Koçu). İstanbul: Çığır Kitabevi, 1939. 48s.
[tb39-48/mk]
Montegu (Lady): Şark mektupları.
mektupları Çev.: Ahmet Refik İstanbul: HİLMİ KİTAPHANESİ, 1933. 144s. (Genç Türk
Kütüphanesi Serisi). [ibbk/ibbk]
Montagu (Lady): Türkiye mektupları 1717
1717-1718.
1718 (Çev.: Aysel Kurutluoğlu). İstanbul: (Kervan kitapçılık Ofset
tesisleri). 208s. (Tercüman 1001 Temel Eser: 12).
Moryson (Fynes). An Itinerary Containing His Ten Yeeres Travell through Twelve Dominions of Germany,
Bohmerland, Switzerland, Netherland,
Netherland, Denmark, Poland, Italy, Turkey, France, England, Scotland & Ireland.
Ireland
Volumes 2, 3, and 4 only, lacking volume 1, with plates, maps, and genealogical tables, 466, and 499 and
521pp, uncut in the original cloth, few small spots to cloth, some light foxing mainly to front and rear. These
are heavy books which will incur higher postage costs. Glasgow: James MacLehose, 1907-1908. This was first
printed in 1617. [o.burian/
Murray: Handbook for travellers in Constantinopla, Brusa and the troad. London: 1893. vı+166+58s. 3 harita.
[bdk/bdk]
Murray, John: Handbook for travellers in Turkey in Asia.
Asia London: 1900. [m.t./
Nasır-ı Hüsrev: Sefername. (Dilimize çev.: Abdülvehap Terzi). İstanbul: 1950. (Milli Eğitim Bas.). XXVIII+268s.
(Dünya Edebiyatından Tercümeler; Şark İslam Klasikleri: 22). [tb51/mk]; 2. baskı. İstanbul: 1967. (Milli Eğitim
Bas.). XXX+262s.
Neave, Dorina L.: Eski İstanbul’da hayat. (Twenty six years on the Bosphorus). Çev.: Osman Öndeş. İstanbul:
1978. (Kervan Kitapçılık Basın San. ve Ticaret A.Ş.). 184s. (Tercüman 1001 Temel Eser: 128). [tb79/mk]
32
Ohle, Fritz: Vahşi Tuat Arasında Yüksek Atlastan Sabır Dağına Kadar Macera Dolusu Bir Seyahat. (Çev.: Damar
Arıkoğlu). Ankara: 1939. (Recep Ulusoğlu Bas.) . 212s. 1 harita. [tb39-48/mk]
Olivier: Türkiye seyahatnamesi.
seyahatnamesi. 17
1790 yıllarında Türkiye ve İstanbul.
İstanbul (Olivier’in Osmanlı İmparatorluğu
Seyahatnamesinden Türkçeye çeviren: Oğuz Gökmen). Ankara: 1977. (Ayyıldız Matbaası A.Ş.). XV+183s. 5 planş,
2 harita. [tb79/mk]
Pallis, Alexander: In the Days of the Janissaries
Janissaries.
aries. London, New York v.b.y. 1951. [m.t./
Pardoe, Julia: Yabancı gözü ile 125 yıl önce İstanbul. Sultanın şehri ve Türklerin aile hayatındaki gelenekleri.
(Çev.: Bedriye Şanda). İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri Koll. Şti., 1967. 212s. 1 portre, 1 planş. [tb68/mk]
Pears, Edwin. Forty Years in Constantinople.
Constantinople The Recollections of Sir Edwin Pears, 1873-1915, [İstanbul’da Kırk
Yıl: Sir Edwin Pears’ın Anıları 1873-1915]. New York (D. Appleton and Co.), 1916. xııı+390s. 16 portre. [ibbk/
Perion, Mehmet Behçet: Rusya hatıratı II. İstanbul: 1949. (Teziş Basımevi). 54s. [gös/
Timoni, Alexandre: Petit quide du voyageur dans I’interiur de Constantinople.
Constantinople. Constantinople: Le Bospore
Typographie d’Emmanuel Libanius, 1841 . [3], 27 s. ; 17 sm.
Petrov, Grigorii: Beyaz
Beyaz zambaklar memleketinde, Finlandiya.
Finlandiya (8. bsl.. Dil bakımından tekrar düzeltilmiştir). (Çev.:
Ali Haydar Taner). İstanbul: Kanaat kit., [d.t.1955]. 152s. [tb55/mk]
Petrof, Grigori: Şehirler ve insanlar.
insanlar (Çev.: Ali Haydar Taner). İstanbul: Kanaat Kitabevi, 1937. 98s. [tb28-38/mk]
Peyrefitte, Alain: Çin uyanınca yer yerinden oynar.
oynar. Çin yoluna bakışlar.
bakışlar 2 c. / çeviren Cemal Süreya. İstanbul: E
Yayınları, 1975. 790+24s. [tb76/mk]
Pidgon, Harry – Sudan vahşileri arasında.
arasında (Çev.: İskender Sertelli). İstanbul: Tefeyyüz kitaphanesi, 1933. 62s.
[tb28-38/mk]
Pidgon, Harry : Amerika ile Hint suları arasında meçhul adalarda seyahat . (Çev.: İskender Sertelli). İstanbul:
Tefeyyüz Kitaphanesi, 1932. 62s. [tb28-38/mk]
Polonyalı Simeon’un Seyahatnamesi.
Seyahatnamesi. terc. ve notlar H. D. Andreasyan, İst. 1964.
Puşkin, Aleksandr: Erzurum yolculuğu. (Rusçadan çev.: Z. Baştımar). İstanbul: Yenigün Yayınları, [d.t.1961].
109s. (Yenigün Yayınları, sayı: 5). [tb61/mk]
Putnam, Anne Eisner : Kongo pigmeleri arasında 8 yıl / çev. Gani Yener. İstanbul : Hürriyet Gazetesi, [1962?].
132 s. : res. [ibbk/ibbk]
Radloff, Friedrich Wilhelm : Sibirya’dan.
Sibirya’dan 2c. (Çev.: Ahmet Temir). (Yay.: Maarif Vekaleti). İstanbul: 1954-1956.
(Rus Bilim Eserleri Serisi: 3). [tb55, 57/mk]
Radlov, Vasiliy Vasil’eviç: Sibarya’dan
Sibarya’dan seçmeler.
seçmeler (çev.: Ahmet Temir). İstanbul: 1976. xııı+408s. (planş (portre),
1 harita. (Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri Serisi: 6). [tb76/mk]
Raczynski, Edward: 1814’de İstanbul ve Çanakkale’ye seyahat. (Çev.: Kemal Turan). İstanbul: 1980. 221s.
(Tercüman 1001 Temel Eser Serisi: 150). [tb80/mk]
Ruben, Walter: 19361936-1937 senesinde yaptığım Hindistan seyahatinin neticeleri.
neticeleri İstanbul: Bürhaneddin B., 1937.
8s. [tb28-38/mk]
Sanderson, John: The travels of John Sanderson in the Levant, 15841584-1602. [O. Burian/
33
Scott, R. N. : Öldüren kutup.
kutup (Çev.: Abdülkadir Sadi). İstanbul: Resimli Ay Bas., 1934 . 175s. [tb28-38/mk]
Simeon: Polonyalı Simeon’un seyahatnamesi 16081608-1619.
1619 (Yayımlayan: Hrand D. Andreasyan). İstanbul: 1964.
Vıı+206s. (İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yayınları No: 1073). [tb64/mk]
Slade, Adolphus: Sir Adolphus Slade’in (Müşavir Paşa) Türkiye seyahatnamesi ve Türk donanması ile yaptığı
“Karadeniz” seferi.
seferi (Çev.: Ali Rıza Seyfioğlu). İstanbul: Askeri Deniz Basımevi, 1945. xıv+229s. [tb39-48/mk]
Sonnini, C. S.: Voyage en Grèce et en Turquie.
Turquie. 2 vols. Paris: Buisson 1801. 460s. [BDK/
Stendhal, Marie Henri Beyle: Roma’da gezintiler.
gezintiler (Çev.: Adnan Hün). İstanbul: 1950. (Milli Eğitim Bas.). XIV+269s.
(Dünya Edebiyatından Tercümeler; Fransız Klasikleri: 185). [Klasikler bib. Tb51/mk]
Sterne, L.: Fransa ve İtalya’da hissi seyahat.
seyahat (Çev.: Ali Kamil Akyüz). İstanbul: Hilmi Kitabevi, 1945. 234s. 323
resim. (Hilminin koleksiyonu no: 82). [fatih m.k/fatih m.k]
Tavernier, J. B.: XVII. Asır ortalarında Türkiye üzerinden İran’a seyahat.
seyahat (Çev.: Ertuğrul Gültekin). İstanbul: 1980.
112s. (Tercüman 1001 Temel Eser Serisi: 153). [tb81/mk]
Texier, Charles: Küçük Asya.
Asya 3 cilt. (Çev.: Ali Suat). Milli Eğitim Bakanlığı, 1923-1924.
Texier, Charles: Küçük Asya.
Asya 1940.
Thevenot, Jean de: 1655
1655-1656’da İstanbul ve Türkiye.
Türkiye (Çev.: Reşat Ekrem Koçu). İstanbul: Çığır Kitabevi, 1939.
56s. 14 resim. [tb39-48/mk]
Thevenot, Jean de: 16551655-1656’da Türkiye.
Türkiye (Çev.: Nuray Yıldız). İstanbul: 1978. (Kervan Kitapçılık Basın San. Ve
Tic. A.Ş.). 243s. (Tercüman 1001 Temel Eser: 120). [tb79/mk]
Ubucini, J. H. A.: 1855’de Türkiye.
Türkiye 2c. (Çev.: Ayda Düz). İstanbul: 1977. (Kervan Mat. San. A.Ş.). (Tercüman
1001 Temel Eser: 98-99). [tb78/mk]
Vacances en Turquie.
Turquie Une réalisation Marabout Flash avec la collaboration de Odile de Lassus Saint-Geniès;
Ilustration (des chapitres) Lucien Meys; Couverture Henri Lievens ®Marabout Flash ©Editions Gérard et C°,
Verviers, 1966/49 B. [bdk/bdk]
Vambery, Arminius: Voyages d’un faux devriche dans l’Asie Centrale.
Centrale Paris: Librairie de L. Hachette, 1867.
vı+263p. [İst. Bel. Ktp. Kat. 6892/
Veytulani, Tadeusz: Wzdluz Anatoli [Anadolu yollarında]. Varşova: Varşova Şark Enstitüsü, 1937. 125s. Resimli.
(Varşova Şark Enstitüsü, Şarkçılık Eskizleri c.1.). [Atatürk Kit. Kat./
Voyage pittoresque de Constantinople et des rives du Bosphore.
Bosphore (Resimleyen: Melling, Antoine Ignace. İstanbul:
Doğan Kardeş ve Tifdruk Matbaacılık A.Ş. 1969., 4to., 144 p., 49 plts., 3 maps. Reprint edition of Paris 1819.
[tb69/mk]
Willkie, Wendell: Tek bir dünya.(Çev.:
Tevfik Sadullah). İstanbul: Tasvir Neşriyatı, 1943. 260s. [bdk/bdkdünya
tbmmk-fatih mk]
1928 YILINA KADAR ARAP HARFLERİYLE BASILAN ESERLER
Anadolu seyahatnamesi [Bursa seyahati]. (Çev.: Veli). 822y. […/üniversite: 5380]. [Altıncı Türk Coğr./
de Saint-Pierre, Bernardin: Bir küçük seyahatname.
seyahatname (Çev.: Zeynep Sünbül Hanım). İstanbul: Nişan berberyan Mat.,
1322. 94s. [ist. Bel. Ktp. Kat. III/
34
Heden, Swen: Asya kumsallarında.
kumsallarında (Çev.: Ahmet Rasim). İstanbul: Mihran Matbaası, 1322 [1905]. 324s.
KutbKutb-i Şimali buzullarında dört
dört senelik bir seyahat.
seyahat Veli (çeviren). 1320. 797s. [… / üniversite Türkçe. 5377].
[altıncı T.C./
Montagu (Lady): Şark mektupları.
mektupları (Çev.: Ahmet Refik). İstanbul: 1912. (Hilmi Kitaphanesi, Genç Türk
Kütüphanesi Tarih Serisi).
Obersrold (İbrahim Mustafa ül Sagir): Seyahat ül Hind.
Hind Mısır: Mat. Behiyye, 1265. 163s. [bdk/bdk]
Poidebard, Antoine: İran yolları mültekasında seyahat.
seyahat (Mütercimleri: Nazmi – Emin). İstanbul: Erkan-ı Harbiye-i
Umumiye İstihbarat Dairesi, 1341 [1925]. 138s. 2 harita.
Schiller: Musavver
Musavver Türkistan tarih ve seyahatnamesi.
seyahatnamesi (Çev.: Ahmet Efendi). İstanbul: 1294 [1878]. Basiret
Gazetesi Matbaası. 334s. 15 planş. [bdk/bdk]
Schwinfort: Afrika seyahatnamesi.
seyahatnamesi (Çev.: Ahmet). İstanbul: 1291-1292. [c.orhonlu/
Tirvier: Afrika seyahatseyahat-namesi.
namesi (Çev.: Mehmed Ekrem). İstanbul: 1323. 20s. [c.orhonlu/
Şelh İbnİbn-i Batuta Seyahatnamesi tercümesi hulasası.
hulasası Ziya bey bazı arkadaşları ile birlikte. 2 cüz, tarihsiz.
[t.acaroğlu, ist. Bib./
SEYAHATNAMELER HAKKINDA YAZILAN KİTAPLAR
Aybet, Gülgün: XVI. Ve XVII. Yüzyıl
şehirler). 2
Yüzyıl Batı seyyahlarına göre Osmanlı İmparatorluğu (Toplumsal yapı ve şehirler)
cilt. (Doktora tezi, İÜEF Tarih Bölümü). 1980. LIV+842s. (TE61)
Burian, Orhan: Türkiye hakkında dört İngiliz seyahatnamesi.
seyahatnamesi Ankara: 1951. (TTK Bas.). 223-245ss. (Belleten, 15.
cilt, 58. sayıdan ayrıbaskı). [tb51/mk]
Çağatay, Tahir: Türkistan seyahatnamesi’nin ortaya koyduğu gerçekler.
gerçekler İstanbul: 1960. 77s. (Yaş Türkistan
Yayını). [tb61/mk]
Deniz, Hilmi: Evliya Çelebi seyahatnamesi Cild 1’de Bahsi Geçen Şairler.
Şairler (Bitirme tezi, Atatürk Üniversitesi Eski
Türk Edebiyatı), 1965. 53y.
Doğan, Nuri: Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin cI ve III. Cildinde bahsi geçen Türk şairleri.
şairleri (Bitirme tezi, Atatürk
Üniversitesi). 1966. 35y.
Eren, Meşkure: Evliya Çelebi seyahatnamesi birinci cildinin kaynakları
kaynakları üzerinde bir araştırma.
araştırma İstanbul: 1960.
(Nurgök Mat.). vııı+133s. [tb61/mk]
Gökay, Meşkure: Evliya Çelebi seyahatnamesinin (c.1) kaynakları üzerinde bir deneme.
deneme (Doçentlik tezi, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fak. Tarih Bölümü).
Hulusi, Kemal: Evliya
Evliya Çelebi seyahatnamesi.
seyahatnamesi (Tez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak.).
Kiper, Nimet: Evliya Çelebi seyahatnamesi. (Tez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi).
İpek, İsmet: Evliya çelebi Seyahatnamesi’nde Türkiye’deki yapılar hakkında verilen bilgiler
bilgiler. (Bitirme tezi, Ankara
Üniv. DTCF Sanat Tarihi).
Mersin Halkevi Kitapsaray ve Yayın Komitesi: CHP Mersin Halkevi Kitapsarayında bulunan tarih, coğrafya,
seyahatname kitapları. Mersin: Yeni Mersin B., 1936. 13s. [tb28-38/mk]
35
Önder, Mehmet: Seyahatnamelerde Konya. Konya: 1948. (Yeni Kitap Bas.). 56s. (Tarihi Araştırmalar: 1). [tb3948/mk]
Özcan, Nejat: 16. ve 17. yüzyıllarda Batılı Gezginler ve Düşünürler Gözüyle Osmanlı İmparatorluğu ve Türkler.
(Yüksek lisans tezi, ) İstanbul, 1981. 194y.
Seçilen, Orhan: Türk Yurdu Mecmuası’nda Dış Türklerle İlgili Seyahat Yazıları.
Yazıları (Tez: 9193). İstanbul, 1969.
Şehsuvaroğlu, Nurdan: İngilizce seyahatnamelerde Boğaziçi.
Boğaziçi (İst. Üniv. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Enst. Estetik ve
Sanat Tarihi Kürsüsü). 1979. 56y.
Tan, Nail: Evliya
Evliya Çelebi seyahatnamesi folklorik dizin denemesi.
denemesi Ankara: 1974. (Nüve Mat.). 114s. [tb74/mk]
Trak, Selçuk: “Genel geziler ve gezi notları”. İçinde: Türkiye coğrafya eserleri genel bibliyografyası.
bibliyografyası Ankara:
1942. 30-39ss. (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Neşriyatı: 2)
Türk Dili Dergisi Gezi Özel sayısı.
sayısı Sayı: 258. Ankara: TDK, 1973. 457-744ss.
Unat, Faik Reşit: Osmanlı sefirleri ve sefaretnameleri.
sefaretnameleri (Tamamlayıp yayınlayan: Bekir Sıtkı Baykal). Ankara: 1968.
xı+263s. (Türk Tarih Kurumu VII. Dizi: 8)
Vanlı, İsmet Şerif (Orijinali haz.): Batılı eski gezginler gözüyle Kürtler ve Kürdistan.
Kürdistan Ankara: 1977. 78s.
“Özgürlük Yolu Yayınları; Bilim ve Kültür Dizisi: 6”. [Y.yayınlar, 1978/
SEYYAHLAR
SEYYAHLAR
GENEL
Bergin, Azize: Dünyamızı keşfedenler ve meraklı yolculukları.
yolculukları İstanbul: Varlık Yayınevi, 1965. 199s. (Varlık
Yayınları, sayı: 1116). [tb65/mk]
Deschamps, Hubert: Keşifler tarihi.
tarihi (Çev.: Tanju Gökçol). İstanbul: 1974. 125s. (Gelişim Yayınları, Gelişim Dizisi:
3).
Griaule, Marcel: Büyük kaşifler.
kaşifler (Çevirenler: İ. Öztürk – B. Fırtına). İstanbul: Işık Yayınları. 120s.
ansiklopedisi. 1. c. [İstanbul]: 1981. (Milliyet
İlkçağlardan uzayçağına kadar büyük dünya keşifler tarihi ansiklopedisi
Tesisleri). 412s. Resim, planş. [tb81/mk]
Öngör, Sami: Coğrafi keşifler ve tetkik seyahatleri tarihi.
tarihi İstanbul: 1954. VII+310s. (Öğretmen Kitapları: 33).
[bdk/bdk]
EVLİYA ÇELEBİ
Erkılıç, Cafer: Evliya çelebi. Hayatı, sanatı, eserleri.
eserleri İstanbul: 1954. 171s. (Varlık Yayınları, sayı: 237; Türk
Klasikleri: 34). [tb54/mk]
Erkılıç, Cafer: Evliya çelebi. Hayatı, sanatı,
sanatı, eserleri.
eserleri 2. baskı. İstanbul: 1969. 107s. (Varlık Yayınları, sayı: 1451;
Türk Klasikleri: 34). [tb69/mk]
Evliya Çelebi.
Çelebi İstanbul: Samim Sadık Yayınları, 1963. 16s. [tb63/mk]
Evliya Çelebi. Büyük Türk gezgini. (1611(1611-1682). [y.y.d.t.1967. 2]s. Renkli planş (portre). “Bakış yayını; Türk
Büyükleri Serisi no: 20). [tb67/mk]
36
Evliya Çelebi.
Çelebi Ankara: Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, [d.t.1968]. 60s. 15 planş. Metin Fransızcadır. [ist.bm./
Evliya Çelebi. Ankara: turizm ve Tanıtma Bakanlığı, [d.t.1968]. 45s. 15 planş. Metin Türkçe ve Fransızcadır.
[tb68/mk]
Nusret, Leman: Evliya Çelebi’nin hayatı (Eserine göre). (Tez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi).
Uluçay, M. Çağatay: Evliya Çelebi.
Çelebi İstanbul: Özyürek Yayınevi, 1957. 32s. Resimli. (Özyürek Yayınları). [tb57/mk]
KRİSTOF KOLOMB
Arıt, Fikret: Kristof Kolomb. Amerika’nın yollarını açan adam.
adam İstanbul: Yalçın Ofset, 1971. 28s. (Genel Kültür
Dizisi: 53). [tm72/mk]
Kemalettin Şükrü: Kristof Kolomb : Amerikanın keşfi / İstanbul :Kanaat Kütüphanesi,, 1931.
Kristof Kolomb’un
Kolomb’un Amerika’yı keşfi.
keşfi 3. baskı. (Çev.: Hilmi Bilginer). İstanbul: Işıl Yayınevi, 1978. 64s. (Deniz kara
ve Havada Yaşanmış Hakiki Maceralar serisi no: 1).
MACELLAN
Farney, Maurice: Macellan’ın dünya etrafında seyahati.
seyahati (Çev.: A.S. Koral). Bursa: (Ant Bas.). 28s. [Fatih MK/Fatih
MK]
Macellan.
Macellan Derleyip toplayan: Muharrem Zeki Korgunal – Nihat Özcan. İstanbul: 1952. (M. Sıralar mat.). 14s.
(Dünya Seyyahlarının Meraklı Maceraları: 1). [tb52/mk]
MARCO POLO
Alplaçin, Oğuz: Makro Polo.
Polo Büyük seyyah.
seyyah İstanbul: 1972. 26s. (Yalçın Ofset Yayınları; Genel kültür Dizisi: 73).
[tb72/mk]
Carım, Fuad: Marco polo ve İbn Batuta.
Batuta Yaşadıklarının çoğu Türklerle ilgili dünyanın en önemli iki seyyahı.
İstanbul: 1966. (İstanbul Mat.). 94s. [bdk/bdk]
Finger, Charles: Makro Polo’nun
Polo’nun sergüzeştleri.
sergüzeştleri (Çev.: Ömer Doğrul). İstanbul: Tan Evi, 1938. 92s. [tb28-38/mk]
Lablanche, Paul Vidal: Makro Polo’nun seyahati: Avrupa ile Asyanın münasebatı.
münasebatı (çev.. Ziya Emiroğlu). İstanbul:
Turing ve Otomobil Kulübü, 1932. 84s. (Turizme Kütüphanesi, No: 1). [İst. Bel. Ktp. Kat. III/mk]
Makro Polo’nun keşif ve maceraları.
maceraları Kaleme alan: Rustichello. Richard J. Walsh’ın tercümesinden dilimize
çeviren: Reşat Ersel. İstanbul: 1961. 149s. Resim, harita. (İyigün Yayınları, Seri A, No: 10). [tb/mk]
Makro polo’nun
polo’nun seyahatleri.
seyahatleri İstanbul: Türkiye Yayınevi, 1940. 48s. (Yavrutürk özel sayı: 12). [tb39-48/mk]
Marco Polo.
Polo Nakledenler: Nihat Özcan – Muharrem Zeki Korgunal. İstanbul: 1952. 16s. Şekil. (Dünya
seyyahlarının Meraklı Maceraları). [tb53/mk]
Uluçay, M. Çağatay: Makro Polo.
Polo İstanbul: Özyürek Yayınevi, 1957. 24s. Resimli. (Özyürek Yayınları). [tb57/mk]
DİĞER SEYYAHLAR
37
Ahmet Refik: Lamartin. İstanbul: 1925. (Orhaniye Mat.). 56s. (Türk Tarih Encümeni Külliyatı adet: 7). [İst. Bel.
Ktp. Kat./
Alplaçin, Oğuz: Kaptan
Kaptan Scott. Güney Kutbunun destanı.
destanı İstanbul: Yalçın Ofset Yayınları, 1972. 24s. (Genel kültür
Dizisi: 87). [tb72/mk]
Amerigo Vespucci.
Vespucci Nakledenler: Muharrem Zeki [Korgunal] – Nihat Özcan. İstanbul: 1952. 16s. (Dünya
Seyyahlarının Meraklı Maceraları). [tb53/mk]
Burian, Orhan: Üç yüz yıl önce memleketimizi gezen İngilizlerden Peter Mundy.
Mundy Ankara: 1952. (TTK Bas.). 2733ss. (Belleten, XVI. Cilt, 61. sayı, Ocak 1952’den ayrıbaskı). [tb52/mk]
Canpolat, Yıldız: Theophile Gautier et la Turquie.
Turquie (Doktora tezi, Hacettepe Üniv. Fen-Edebiyat Fak.). 1978.
Eyice, Semavi: XVI.. Asırda İstanbul’da Faslı Bir Seyyah. Türk Yurdu,
Yurdu N253, İstanbul, 1956, 623-628ss. [C.
Orhonlu: Afrika../
Gregor, Mary Mac: Cenup kutbunun keşfi, Kaptan Scott’un sergüzeşti.
sergüzeşti İstanbul: Tefeyyüz kütüphanesi, 1932.
63s.
Niyazi, M. : Sven Hedin Orta Asya’da.
Asya’da İstanbul: Tefeyyüz kit., 1933. 64s. [tb28-38/mk]
Niyazi, M.: Franklin’in kutup seyahati.
seyahati İstanbul: 1931. (Necmi İstikbal mat.). 43s. [tb28-38/mk]
Niyazi, M.: Seyyah Noradenskliold, de Long, Fridtjof, Nansen.
Nansen [tb28-38/mk]
Sertelli, İskender Fahrettin: Seyyah Hansenin tayyare ile devrialem seyahati.
seyahati İstanbul: Tefeyyüz Kitaphanesi,
1933. 44s. [tb28-38/mk]
Slade, Adolphus: Kapdan Paşa.
Paşa (Çev.: Osman Öndeş). İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1973. 311s. [bdk/bdk]
Ünlü, Mustafa: Sylvie de Gerard de Nerval.
Nerval (Bitirme tezi, Atatürk Üniversitesi), Erzurum, 1969.
SÜRELİ YAYINLARDA GEZİ YAZILARI
“Acaib-ül-letaif (Hıtay Sefaretnamesi) ile Çin kaynakları arasında ilgi”. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi , c4, n2,
01/02.1946, 167-183ss.; c8, n3, 09.1950, 345-371ss.
Abdulhak Hamit: Mektuplar. 1918. Bombay; Poti; Bombay; Paris. [gös/
Akalın, M.: “Bir seyahatin notları, I-II”. İller ve Belediyeler Dergisi,
Dergisi c13, n154, 08.1958, 314-316ss.; c13, n155,
09.1958, 354-356ss. [tmb59/mk]
Akay, İhsan: “Amerikan müzeleri. Amerika yolculuğu: 3”. Varlık,
Varlık n821, 02.1976, 19-20ss.
Akay, İhsan: “Beyaz Saray’da. Amerika yolculuğu: vıı”. Varlık,
Varlık n826, 07.1976, 21-22ss.
Akay, İhsan: “Felemenk mi Hollanda mı?”. Türk Dili,
Dili c11, n128, 05.1962, 683-684ss. [tdd/
Akay, İhsan: “Mimar Wright. Amerika yolculuğu: 5”. Varlık,
Varlık n823, 04.1976, 20-21ss.
Akay, İhsan: “Poe’un evinde. Amerika yolculuğu: 4”. Varlık dergisi,
dergisi n822, 03.1976, 23.s.
Akay, İhsan: Vaşington’da. Amerika yolculuğu”. Varlık,
Varlık n820, 01.1976, 19-20ss.
Akbal, Oktay: “Dickens’in evinde”. Türk Dili,
Dili c21, n218, 11.1969, 135-136ss. [tdd/
38
Akbal, Oktay: “Güzel yalnızlıklar kenti: Bir geziden izlenimler”. Türk Dili,
Dili n257, 01.02.1973, 382-384ss.
Akçam, Dursun: “Kerbela’dan Erbil’e”. Cumhuriyet
Cumhuriyet,
uriyet 3-12 Şubat 1979. (Röportaj).
Akoğlu, Tunay: “Ada şehri Batı Berlin”. Mesleki ve Teknik Öğretim,
Öğretim n100, 06.1961, 8-10ss.
And, Dr. Metin: “Evliya Çelebi üzerine bir kaynakça denemesi”. Bibliyografya Kitap Haberleri Bülteni,
Bülteni c1,
01.1972, n1, 29-31ss. ; c1, n2, 03.1972, 95-97ss.
And, Metin: “Chicago serüveni”. Türk Dili,
Dili n269, 02.1974, 450-452ss.
Anday, Melih Cevdet: “Kapadokya yolculuğu”. Cumhuriyet, 7-12 Ocak 1979.
Anday, Melih Cevdet: “Kaya çukuru”. Cumhuriyet,
Cumhuriyet … (7 günlük yazı dizisi).
Andreasyan, Hrand: “Ermeni seyyahı Polonya’lı Simeon’un seyahatnamesi (1608-1619)”. Türkiyat Mecmuası,
c10, 1951-53, 365-393ss. [Ed. Fak. Yay. Bib/
Ardel, Ahmet: “İzmit Körfezinden İznik Gölüne”. Coğrafya Enstitüsü Dergisi,
Dergisi c5, n10, 1959, 145-150ss. [Ed. F.
Y. Bib/
Arpad, Burhan: “Gezip görmek üzerine”. Türk dili,
dili c13, n151, 04.1964, 429-430ss. [tdd/
Arpad, Burhan: “Günlük”. Türk Dili,
Dili c11, n127, 04.1962, 610-611ss. [tdd/
Arpad, Burhan: “Güz yolculuğu”. Türk Dili,
Dili c23, n231, 12.1970, 231-237ss. [tdd/
Arpad, Burhan: “Viyana izlenimleri”. Türk Dili,
Dili c38, n327, 651- ss. [tdd/
Arpad, Burhan: “Yol boyunca”. Türk dili,
dili c16, n184, 01.1967, 279-282ss. [tdd/
Arseven, Celal Esat: “Pompei”. Güneş dergisi,
dergisi sayı: 6, 10 Mart 1972. [gös/
Arseven, Celal Esat: “Tivoli”. Güneş dergisi,
dergisi n8, 10 Nisan 1927. [gös/
Arseven, Celal Esat: “Venedik”. Güneş dergisi,
dergisi s9, 1 Mayıs 1927. [gös/
Aşçı, Abdullah: “İzmir’e uçan kuşlar”. Türk Dili,
Dili c20, n215, 08.1969, 661-667ss. [tdd/
Aşçıoğlu, Reşit: “Finlandiya… Finlandiya…” Dünya gazetesi
gazetesi,
esi 1977.
Ataç, Nurullah: “Seyahat kitapları üzerine”. Yedigün, ıv/104, 6 Mart, 20.s. [N. Ataç bib. 322.s. /
Attila, Osman: “Gelibolu Yarımadasında”. Türk Dili,
Dili c2, n13, 10.1952, 37-40ss. [tdd/
Ay, Lütfi: “Londra’dan Stratford’a”. Türk Dili,
Dili c5, n59, 08.1956, 699-704ss. [tdd/
Bacon, Francis: “Gezi üstüne”. İçinde: Bütün denemeler.
denemeler (Türkçesi: Akşit Göktürk). İstanbul: Cem Yayınevi, 1974.
95-97ss. (Dünya Klasikleri Dizisi).
Baier, Walter: “Taiwan (Formoza): Uzak Doğu’nun İsviçresi”. Bilim Teknik,
Teknik n111, Şubat 1977, 16-19ss.
Baltacıoğlu, Samime: “Ani’ye giderken”. Türk Dili, c20, n213, 06.1969, 278-280ss. [tdd/
Baltacıoğlu, Samime: “Yalnızlık: Uzun Ahmetlerin bağı”. Türk Dili,
Dili c5, n60, 09.1956, 747-754ss. [tdd/
Baltacıoğlu, Samime: “Yol boyu”. Türk Dili,
Dili, c17, n197, 02.1968, 621-622ss. [tdd/
39
Baltacıoğlu, Samime: “Yolculuk”. Türk Dili,
Dili c1, n2, 11.1951, 98.s. [tdd/
Başçılar, Seyfettin: “Yollar ve insanlar”. Türk Dili,
Dili n263, 01.08.1973, 332-334ss.
Başgöz, İlhan: “Yollar (Anılar)”. Türk dili,
dili c35, n309, 550- ss. [tdd/
Başkut, Cevat Fehmi: “1950 İngilteresinden notlar – Tuhaf memleket”. TTOK Belleteni,
Belleteni n104, 09.1950, 10-11ss.
Batu, Selahattin: “Amasra koyları”. Türk Dili,
Dili c4, n40, 01.1955, 202-205ss.; c4, n41, 02.1955, 280-282ss.
[tdd/
Batu, Selahattin: “Bir renk cenneti”. Türk Dili,
Dili c5, n50, 11.1955, 98-101ss.; c5, n51, 12.1955, 141-144ss. [tdd/
Batu, Selahattin: “Deniz kıyısından”. Türk Dili,
Dili c4, n39, 12.1954, 131-134ss. [tdd/
Batu, Selahattin: “Dört kanton gölü”. Türk Dili, c4, n43, 04.1955, 401-404ss. [tdd/
Batu, Selahattin: “Ekvator”. Türk Dili,
Dili c1, n7, 04.1952, 421-422ss. [Tdd/
Batu, Selahattin: “Geçit resmi”. Türk Dili,
Dili c4, n44, 05.1955, 475-478ss. [tdd/
Batu, Selahattin: “İngiliz insanı”. Türk Dili,
Dili c5, n54, 03.1956, 341-344ss. [tdd/
Batu, Selahattin: “İsviçre yolculuğu”. Türk dili,
dili c4, n42, 03.1955, 335-339ss. [tdd/
Batu, Selahattin: “Kleopatra’nın bahçesi”. Türk Dili,
Dili c7, n79, 04.1958, 317-320ss. [tdd/
Batu, Selahattin: “Milano’da bir öğle yemeği sonu”. Türk Dili, c4, n48, 09.1955, 720-722ss. [tdd/
Batu, Selahattin: “Oxford’dan Londra parklarına”. Türk Dili,
Dili c5, n53, 02.1956, 269-272ss. [tdd/
Batu, Selahattin: “Sacro Monte”. Türk Dili,
Dili c4, n47, 08.1955, 660-663ss. [tdd/
Batu, Selahattin: “Victoria ve Albert Müzesi”. Türk Dili,
Dili c5, n52, 01.1956, 207-210ss. [tdd/
Batu, Selahattin: “Yıkılar cenneti Side”. Türk Dili, c7, n78, 03.1958, 269-271ss. [tdd/
Batur, Enis: “Bir yolculuk sabahı”. Türk Dili,
Dili c34, n299, 337- ss. [tdd/
Baykurt, Fakir: “Van Gölü’nün suları”. Cumhuriyet,
Cumhuriyet 09.1980, 2. s.
Baylan, N.: “Doğu Karadeniz bölgesinde bir botanik seyahati”. Farm, 18, 172, 1948. [Türkiye Flora bib./
Bayrı, Mehmet Halit: “Türkiye seyahatnameleri-Yeni eserlere dair düşünceler”. Yeni Türk mecmuası,
mecmuası n74,
02.1939, 65-68ss.
Baysun, M. Cavit: “Evliya Çelebi’ye dair notlar”. Türkiyat mecmuası,
mecmuası c12, 1955, 257-264ss. [ed. Fak. Yay. Bib./
Baytop, A.: “İsparta ve Beyşehir havalisinde bir botanik gezi”. Biologi, c7, n1, 1957, 1-11ss. [Türkiye Flora Bib./
Baytop, T.: Batı Anadolu bölgesinde bir botanik gezisi. Farm, 19: 333, 1949.
Beğenç, Cahit: “Adana”. Türk Dili,
Dili c2, n17, 02.1953, 292-295ss. [tdd/
Bektaş, Cengiz: “Avrupa mimari Mirası yılı 1975’te Eski Türk Evi ve Kültür Merkezleri Girişimiyle İlgili Bir öneri”.
Dili, c32, n286, 402- ss. [tdd/
Türk Dili
Benli, Hayri: “Almanya gezisi”. Turizm Mecmuası,
Mecmuası n115, 12.1970, 12-31ss.
40
Berk, İlhan: “Halikarnasos”. Türk Dili,
Dili c38, n327, 656-658ss. [tdd/
Berk, Nurullah: “İstanbul üstüne acı düşünceler”. Varlık,
Varlık n827, 08.1976, 5.s.
Berke, Ş.: “Seyahatnamelere göre Çukurova”. Görüşler,
Görüşler sayı: 85-86 (Adana Şehir Müzesi)
Besim, Tevfik: “Yurt kalkınmasında seyyahların rolü”. Varlık,
Varlık y7, c10, 15.02.1940.
Beyatlı, Yahya Kemal: “Balkan’a yolculuk”. Dergah, 5 Kasım 1921. [gös/
Bilgi, Alaettin: “Bir geziden izlenimler”. Marmara
Marmara ve Boğazlar Belediyeler ve Kent Sorunları dergisi,
dergisi n5/6, 13-4ss.
Bozkurt, Memet Fuat: “Horasan günlüğü”. Türk Dili,
Dili c33, n293, 93- ss. [tdd/
Camicioğlu, Mithat: “Laponya’ya doğru”. Türsab,
Türsab n2, 10 Ağustos 1982, 16-17ss.
Camicioğlu, Mithat: “Laponların gelir kaynağı Ren geyiği”. Türsab,
Türsab Türksab, sayı: 3, 10 Eylül 1982, 20-21ss.
Cantay, Tanju: “Bir kuzey-batı Anadolu gezisinden notlar”. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Yıllığı, c7, 1976/77, 21-40ss. [Ed. F. Yay. Bib./
Peride Celal: “Harp içinde Kahire”. TTOK Belleteni,
Belleteni n41, Mayıs 1945, 47-48ss.
Çetiner, Yılmaz: “2 yıl sonra Kıbrıs”. Milliyet,
Milliyet 07.1976.
Çukurova-Güneydoğu bölgelerinde gezi gözlemleri (Rapor). K. Ahmet Aru – Ayten Çetiner – Ahmet
Keskin – Orhan Göçer – Yücel Ünal – İsmet Kılınçaslan. İTÜ Şehircilik Enstitüsü Dergisi,
Dergisi 12.1976, 75-116ss.
Danışman, Zuhuri: “Evliya Çelebi”. Resimli Tarih Mecmuası,
Mecmuası sayı: 5, mayıs 1950. [e.ç. bib./
Dizdaroğlu, Hikmet: [Romancero (Selahattin Batu)]. Türk Dili,
Dili c3, n29, 02.1954, 297-299ss. (Kitap tanıtma
yazısı). [tdd/
Dizdaroğlu, Hikmet: “Perşembe adası (Faik Baysal)”. Türk Dili,
Dili c4, n47, 08.1955, 704-706ss. (Kitap tanıtma
yazısı). [tdd/
Doğan, Mehmet H.: “Bir geziden izlenimler”. Politika gazetesi,
gazetesi …
Doğan, Yalçın: “Havana güncesi”. Cumhuriyet,
Cumhuriyet 23 Nisan – 3 Mart 1979.
Dolay, Nur: “Zaire izlenimleri”. Cumhuriyet,
Cumhuriyet 16-19.05.1977.
Dorsay, Atilla: “Berlin’in sağı solu”. Cumhuriyet,
Cumhuriyet, … (4 günlük yazı dizisi)
Dorsay, Atilla: “Bir Doğu Anadolu gezisi notları”. Cumhuriyet,
Cumhuriyet … (2 günlük yazı dizisi).
Doyran, Turhan: “Amsterdam’da bir akşam”. Türk Dili, c15, n177, 06.1966, 611-616ss. [tdd/
Duru, Kazım Nami: “Kayseriden intibalar”. TTOK Belleteni,
Belleteni n104, eylül 1950, 15-17ss.
Efe, Suat: “Hakkari izlenimleri”. Varlık, n822, 03.1976, 14-15ss.
Emiroğlu, Mecdi: “Pakistan seyahati notları”. Mesleki ve Teknik Öğretim,
Öğretim n18, 08.1954, 16-19ss; n19, 09.1954,
18-22ss.
Ergene, M. Bahri: “Anadolu’da bir seyahat raporu”. TTOK Belleteni,
Belleteni no. 189, 10.1957, 8-11ss.
41
Ergüleç, Kemal: “Trabzon-Rize-Artvin seyahatine ait notlar”. Orman ve Av,
Av c16, n7/8, 1944, 249-256 ve 288296ss.
Erhat, Azra: “Paris izlenimleri”. Cumhuriyet,
Cumhuriyet Mart 1979. (3 günlük yazı dizisi).
Erkul, Emin: “Konya’da neler gördüm”. TTOK Belleteni,
Belleteni n42-43, Temmuz-Ağustos 1945, 17-19ss.
Ertaylan, İsmail Hikmet: “Baku’ye doğru”. Hayat Dergisi,
Dergisi sayı: 142-143. [gös/
Ertaylan, İsmail Hikmet: “Batum”. Hayat Dergisi,
Dergisi sayı: 139. [gös/
Ertaylan, İsmail Hikmet: “Türk ellerinde yolculuk”. Hayat Dergisi,
Dergisi n136, 1929. [gös/
Es, Hikmet Feridun: “Bizde seyahat dediğin…”. Yıllarboyu Tarih Dergisi,
Dergisi c4, n2, 02.1980, 26-30ss.
Eyice, Semavi: “Bertrandon de la Broquiere ve seyahatnamesi. 1432-1433”. İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi,
c6, n1/2, 1975, 85-126ss. [Ed. Fak. Yay. Bib./
Eyice, Semavi: X. Hommaire de Hell ve Ressam Jules Laurens. Müşterek Türkiye seyahatnamelerinin
değerlendirilmesi yolunda bir araştırma”. Belleten, c28, n105, 1963, 59-88ss. 31 planş, hrt., res. Port (89-104).
[Belleten dizini/
Eyüboğlu, Sabahattin: “Gökova”. İçinde: Denemeler. İstanbul: Cem Yayınevi, 1974. 483-488ss.
Eyüboğlu, Sabahattin: “Nemrut Dağı”. İçinde: Denemeler. İstanbul: Cem Yayınevi, 1974. 478-482ss.
Gezgin, H.: “Doğudan notlar”. Pirelli, n179, … 14-15ss.
Girginsoy, Naci: “Gezi”. Varlık,
Varlık n825, 06.1976, 5- ss.
Göktürk, Akşit: “Selçuklu yapılarının çiçek açan taşları”. Türk Dili,
Dili c14, n164, 05.1965, 601-602ss. (‘Derek Hill –
Oleg Grabar: Islamic architecture and its decoration’ kitabı hakkında bir tanıtma yazısıdır). [tdd/
Göktürk, H. İbrahim: “Malazgirt’den Edirne’ye”. Turizm mecmuası,
mecmuası c15, n124-125, 1971, 5.s.
Göktürk, İbrahim: “Malazgirt’ten Edirne’ye – II”. Turizm mecmuası,
mecmuası c15, n127, 1971, 2-3ss.
Göktürk, İbrahim: Mavi Geziden Ege’ye Bakışlar. Turizm Mecmuası,
Mecmuası n105, 1970, 2-3ss.; (sayı: 107, 2-3ss.
(Bergama-Pergamon); n108, 6-7ss. (Efes) ; n109, 1970, 6-7ss. Ephesus (Efes) ; n111, 1970, 2-3ss. (EphesusEfes)
Gökyay, Orhan Şaik: “Türkçe’de gezi kitapları”. Türk Dili,
Dili 27, n258, 01.03.1973, 457-467ss.
Göyünç, Nejat: “Salomon Scweigger ve seyahatnamesi”. Tarih Dergisi,
Dergisi c13, n17/18, 1962-63, 119-140ss. [Ed.
Fak. Yay. Bib./
Güldemir, Ufuk: “Varna izlenimleri”. Dünya, Mayıs 1978.
Güngör, İ. Hulusi: “Seyahat notları: Viyana”. Mimarlık, n6, 1965, 13-14ss. [md/
Güngör, İ. Hulusi: “Seyahat notları: Zürich”. Mimarlık
Mimarlık,
arlık n5, 1965, 18-20ss. [md/
Güzel, Şükrü: “Bir geziden notlar”. Mesleki ve Teknik Öğretim,
Öğretim yıl: 4, Mayıs 1956, sayı: 39, 10-14ss.
Habeşistan’a aid bir seyahat. Trc. Hüseyin Cahit Yalçın. Yedigün,
Yedigün n5, n142, n143, n147, n151 (27 Kasım 1935).
[C. Orhonlu: Afrika…/
Hekimoğlu, Müşerref: “Sovyetler Birliği gezisinden izlenimler”. Cumhuriyet, 30 Haziran – 3 Temmuz 1978.
42
Höcek, Ümit: “Bağdat’tan notlar”. Mimarlık, n3/4, 1949, 18-23ss. [md/
Hünalp, Ayhan: “Bir Avrupa gezisinden notlar”. Türk Dili, c32, n291, 747- ss. [tdd/
Irmak, Mehmet: “Bir gezinin izlenimleri”. Mesleki ve Teknik Öğretim,
Öğretim n106, 12.1961, 14-17.27ss.
İlbaş, M. Hadi: “Kooperatifçi gözüyle Sovyetler Birliği”. Vatan gazetesi.
gazetesi
İpekçi, Abdi: “Kıta ülke… Göçmen ulus Avustralya”. Milliyet, 24-28 Mayıs 1978.
Kamil, Ekrem: “Gazi-Mekki seyahatnamesi”. Tarih Semineri Dergisi,
Dergisi c1, n2, 1937, 3-90ss. [Ed. Fak. Yay. Bib./
Kansu, Ceyhun Atuf: “Gezintiler”. Türk Dili, c37, n316, 13- ss. [tdd/
“Karadeniz’in güzel bir sahil şehri Varna”. Turizm Mecmuası,
Mecmuası c2, n83, 1968, 5.s.
Karas, Nursen: “Doğu’ya gidermisiniz? Hopa’dan Hakkari’ye”. Dünya gazetesi,
gazetesi … (Gezi notları).
Karaveli, Orhan: “Uzakdoğu 76”. Cumhuriyet,
Cumhuriyet (6 günlük dizi).
Kaya, Halil: “Amerika notları”. Mesleki ve Teknik Öğretim,
Öğretim n12, 02.1954, 32-34ss.; n16, 06.1954, 45-48ss.;
n18, 08.1954, 34-37ss.; n19, 09.1954, 33-36ss.; n20, 10.1954, 13-15ss.
Kaynak, İsmail: “A.Ş. Puşkin’in Erzurum Seyahatnamesi’nde Türkler ve Doğu Anadolu”. İst. Üniv. Ed. Fak. Türk
Dili ve Edebiyatı Dergisi, c22, 1974/76, 229-241ss. [Edeb.fak. bib./
Kırgızoğlu, M. Fahrettin: “Türlü yönleriyle Ayaş (Mehmet Aldan)”. Türk Dili,
Dili c15, n172, 01.1966, 274-275ss.
(Kitap tanıtma yazısı). [tdd/
Kocagöz, Samim: “Günü gününe; Gezi günlüğü”. Türk Dili, c12, n139, 04.1963, 397.s. (Burhan Arpad’ın kitabı
hakkında tanıtma yazısıdır). [tdd/
Koçu, Reşad Ekrem: “Evliya Çelebi”. TTOK Belleteni,
Belleteni n141, Ekim 1953, 9-13ss.
Kohen, Sami: “Dünyaya meydan okuyan Arnavutluk”. Milliyet,
Milliyet 26 Ekim 1978.
Kohen, Sami: “Uyuyan toprak Sibirya”. Milliyet,
Köksal, Ahmet: “Atatürk’ün şapka devriminde Kastamonu ve İnebolu seyahatleri”. Türk Dili, c10, n110,
11.1960, 96-98ss. (M. S. İmece’nin kitabı hakkında tanıtma yazısıdır). [tdd/
Kurdakul, Şükran: “Öteki Ege”. Cumhuriyet gazetesi,
gazetesi … (13 günlük inceleme)
Kurdakul, Şükran: “Sibirya izlenimleri”. Cumhuriyet, 2- 4 Ağustos 1977.
Kutluk, İbrahim: “Yeni gidilen şehirden duyular”. Türk Dili, c1, n10, 07.1952, 584-587ss. [tdd/
Levend, Agah Sırrı: “Eski eserlerimizi gençlere nasıl tanıtabiliriz?”., Türk Dili, c7, n84, 1958, 595-597ss. [tdd/
Macciocchi, Maria Antonietta: “Çin deyince”. (Çev.: Celal Üster). Cumhuriyet, … (9 günlük yazı dizisi)
Namık Kemal: “Londra”. (Ebüzziya Tevfik, Numune-i Edebiyat-ı Osmaniye’den). [gös/
Onaran, Mustafa Şerif: “Küçüksu’ya güneş doğdu”. Türk Dili,
Dili c5, n53, 02.1956, 321-322ss. [tdd/
Onger, Fahir: “Nicomedia – İzmit tarihi”. Türk Dili,
Dili c22, n226, 07.1970, 333-336ss. (Avni Öztüre’nin kitabı
hakkında tanıtma yazısıdır). [tdd/
43
Onur, Necmi: “Osmanlı’nın en eski sancağı Suriye”. Hürriyet.
Hürriyet.
Onur, Necmi: “Türkiye’nin yeni Avrupası Kıbrıs”. Hürriyet,
Oral, Zeynep: “200. yılında boydan boya Amerika”. Milliyet, 8 Eylül - … 1976.
Otyam, Fikret: “Adı Yemendir”. Cumhuriyet, 25.09.1977 - ?
Otyam, Fikret: “Eğer bizi sual eden olursa…”. Cumhuriyet,
Cumhuriyet, 15.Kasım - 2 Aralık 1978.
Otyam, Fikret: “Masal gibi”. Cumhuriyet, 06.1978. (6 günlük yazı dizisi).
Önder, Ali Rıza: “İzlenimler: Akdeniz’in ak kenti Bodrum”. Türk Dili,
Dili n260, 01.05.1973, 116-118ss.
Önder, Mehmet: “Atatürk gezilerinden anılar”. Mesleki Teknik Öğretim,
Öğretim n237, 11.1972, 29-30ss.
Özalp, Reşat:: “İstanbuldan Sydneye uçakla yolculuk. Avustralya notları: I”. Mesleki Teknik Öğretim,
Öğretim n93… 16.s.;
“Singapur’dan Sydneye. II”. Sayı: 94, 19.s.; “Avustralya’nın ilk insanları III”. Sayı: 95, 37-41ss.; “Avustralya’nın
yerleşme sahaları ve idare sistemi IV”. N97, 12-17ss.; “Avustralyayı sevdiniz mi? . V”, n98, 15-20ss.; “Sydney.
IV”. Sayı : 109, Mart 1962, 11-15ss.
Özerdim, Sami N.: “Harput yollarında”. Türk Dili,
Dili c11, n125, 02.1962, 328-330ss. (İshak Sungudoğlu’nun kitabı
hakkında tanıtma yazısıdır). [tdd/
Özerdim, Sami N.: Turkey (E.D. Smith). Türk Dili,
Dili c9, n104, 1960, 438-440ss. [tdd/
Özgentürk, Işıl: “Almanya bugün”. Cumhuriyet,
Özgentürk, Işıl: “Almanya bugün…”. Cumhuriyet, … (dizi)
Özışık, Talat: “Tokat şehrinden notlar”. Mimarlık,
Mimarlık n1/2, 1947, 15-17ss. [md/
Özlü, Demir: “Atina’da”. Cumhuriyet gazetesi,
Özlü, Nimet: “İtalya notları”. Mesleki Teknik Öğretim,
Öğretim n114, 08.1962, 14-18ss.
Özlü, Nimet: “İtalya’dan notlar”. Mesleki ve Teknik Öğretim,
Öğretim n101, 07.1961, 13-17ss. ; n102, 08.1961, 3235ss.
Özön, Mustafa Nihat – Faik Reşid Unat: “Evliya Çelebi”. Aylık Ansiklopedi.
Ansiklopedi C: ıı. 292- ss. [e.ç. bib./
Özön, Mustafa Nihat: “Evliya Çelebi eserine nazaran”. Dergah mec.,
mec 1338, no: 29, 31, 32, 35. [e.ç. bib./
Öztelli, Cahit: “Geçen yüzyılda gezginler için yazılmış bir sözlük”. Türk Dili, c12, n141, 06.1963, 530-532ss.
[tdd/
Öztelli, Cahit: “Gezi ve dostluk üzerine düşünceler”. Türk Dili, c11, n131, 08.1962, 882.s. (İsmet Kemal
Karadayı’nın kitabı hakkında tanıtma yazısıdır). [tdd/
Pekman, Adnan: “Edebiyat Fakültesi’nin Irak’da yapmış olduğu tetkik seyahati”. İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih dergisi, c7, n10, 1954, 199-201ss.
Peşken, Yalçın: “Dertsiz ülke: Finlandiya”. Cumhuriyet,
Cumhuriyet … 1977. (dizi)
Peşken, Yalçın: “Barbaros’un torunları Akdeniz’de”. Cumhuriyet, 30.06-5.07.1979. (Dizi)
Righini, Mariella: “Afganistan’da turistik kabus”. (Çev.: İnci Gürel). Varlık, n822, 03.1976, 22-23ss.
44
Sadık, İsmail: “Eskişehir’den izlenimler: Porsuk”. Turizm mecmuası,
mecmuası c2, sayı: 83, 1968, 18-19ss. (Emre’den
iktibas).
Sadullah Paşa: “1878 Paris Sergisi ekspozisyonu”. [gös/
Sadullah Paşa: “Berlin mektupları”. [gös/
Selçuker, Nedret: “Anadolu’da 1450 kilometrelik bir seyahatin notları”. TTOK Belleteni
Belleteni,
eteni Kasım 1950, 16-17ss.
Selimoğlu, Zeyyat: “Bir yoldan gözlemler”. Cumhuriyet gazetesi,
gazetesi …
Selimoğlu, Zeyyat: “Harami (Güney röportajı)”. Türk Dili,
Dili c12, n135, 12.1962, 169-170ss. [tdd/
Selimoğlu, Zeyyat: “Yoldan izlenimler”. Türk Dili, n263, 01.08.1973, 326-331ss.
Sever, Meral: “Pakistan’da her yer tarih kokuyor”. Turizm mecmuası,
mecmuası c12, n93, 1969, 12.s.
Sezen, Merih: “Atina’dan izlenimler”. Cumhuriyet, 18.12.1976, 2.s.
Sılacı, Ferhat: “Seyahatnamelerin ışığında”. Türk Dili,
Dili c4, n44, 05.1955, 510-511ss. [tdd/
Soysal, İlhami: “Ne cennet, ne cehennem!... Sibirya”. Vatan, Temmuz 1977. (İlhami Soysal’ın gezi izlenimleri).
Sözer, Zeki: “Beyaz zambaklar ülkesi: Finlandiya 1977”. Milliyet, (4 günlük yazı dizisi).
Tamer, Meral: “Bir Amerikan gezisinden izlenimler”. Cumhuriyet,
Cumhuriyet … (6 günlük).
Taner, Haldun: “Gecesiz günler, günsüz geceler ülkesi İsveç”. Milliyet, 27-29 Haziran 1977.
Tanju, Sadun: “Kıbrıs şarkısız halk”. Cumhuriyet,
Cumhuriyet Aralık 1975.
Tanju, Sadun: “Macaristan notları”. Cumhuriyet, … (3 günlük yazı dizisi).
Tanju, Sadun: “Yaz başında Ege kıyılarından notlar”. Cumhuriyet, … (5 günlük yazı dizisi).
Tanpınar, Ahmet Hamdi: “Paris”. Tercüme Dergisi,
Dergisi mektup özel sayısı, 1964; Varlık,
Varlık sayı: 568, 15 Şubat 1962.
[gös/
Tanyol, Cahit: “Seyahat düşüncesi”. TTOK Belleteni,
elleteni no: 141, Ekim 1953, 3-4ss.
Taplamacıoğlu, Mehmet: “L’architecture Turque en Turquie”. Türk Dili,
Dili c12, n138, 03.1963, 340-341ss. (Suut
Kemal Yetkin’in “Türkiye’de Türk mimarisi” adlı kitabı hakkında tanıtma yazısıdır). [tdd/
Tayanç, Dinç: “Bir geziden izlenimler”. Cumhuriyet, 21-22 Kasım 1979. (Suudi Arabistan)
Tayanç, Muin M.: “Türkiye ile ilgili seyahatnameler. (Bibliyografya denemesi I-II). Belgelerle Türk Tarihi Dergisi ,
c10, n57, 06.1972, 42-47ss.; c10, n58, 07.1972, 39-42ss. [219 kitap, 29 makale]. [tmb72/mk]
Tokar, Feyyaz: “Bir geziden izlenimler”. Cumhuriyet gazetesi,
gazetesi …. 2. s.
Toprak, Ömer Faruk: “Bir geziden notlar”. Yansıma, n17, 05.1973, 331-333ss.
Turani, Adnan: “Önemli bir inceleme”. Türk Dili,
Dili c23, n230, 11.1970, 190-194ss. (‘Suut Kemal Yetkin:
L’ancienne peinture Turque’ kitabı hakkında tanıtma yazısıdır). [tdd/
Türkali, Vedat: “Atina’ya barış yolculuğu”. Milliyet, … (3 günlük yazı dizisi).
45
Uçarol, Tuncer: “Gezi günlüğü yazmak”. Yeni Ufuklar,
Ufuklar c23, n261, 06.1975, 51-54ss.
Umar, Leyla: “Dünyanın en zengin ülkesi Kuveyt”. Hürriyet, 2 Ağustos - … 1978.
Umar, Leyla: “Güney kıyılarından izlenimler”. Cumhuriyet, 3-4.12.1978.
Uyguner, Muzaffer: “İtalya mektupları”. Türk Dili,
Dili c11, n132, 09.1962, 934-935ss. (Afet Muhteremoğlu’nun
kitabı hakkında tanıtma yazısıdır). [tdd/
Uygur, mermi: “Yaza doğru”. Türk Dili, n295, 01.04.1976, 225-234ss.
Ülkütaşır, M. Şakir: “Evliya Çelebi”. TTOK Belleteni,
Belleteni n100, 05.1950, 18-19ss.
Winter, Ruth: “Hayal şehri”. Bilim ve Teknik,
Teknik c4, n48, 11. 1971, 22-23/24-25ss. (Pompei anlatılıyor).
Witschel, Michael: “Madagaskar gezisi”. (Çev.: Ülkü Uysal). Bilim ve Teknik,
Teknik n112, Mart 1977, 41-45ss.
Yalnız, Edeb Mahir: Die Türkei. Türk Dili, c13, n151, 04.1964, 457-458ss. [tdd/
Yamaç, Hasan: “İsviçre seyahat notları”. Mesleki Teknik Öğretim,
Öğretim sayı: 85, … 15.s.
Yazıksız, N. A.: “Evliya Çelebi seyahatnamesi”. Türk Tarih Encümeni Mecmuası,
Mecmuası yeni seri, 1. cilt, 2. sayı, EylülEkim 1930. [e.ç. bib./
Yediç, Hasan: “Büyük turist Evliya Çelebi”. Turizm
Turizm mec.,
mec n80-81, 1968, 13.s.
Yetkin, Suut Kemal: “Seyahata davet”. Türk dili,
dili c3, n3, 05.1954, 445-449ss. [tdd/
Yund, Kerim: “Silifke’de Göksu”. Türk Dili, c3, n26, 11.1953, 90-91ss. [tdd/
Zweig, Stefan: “Gezmek ve gezdirilmek”. (Çev.: Melahat Özgü). Türk
Türk Dili, c11, n123, 12.1961, 181-183ss. [tdd/
46
EK
3500 Km.lik Karayolu Seyahati İntibaları. Karayolları Bülteni 3, no. 26 (00.10.1952): 4-5. [cdmb/mk]
1928 Senesi Harb Akademisi Üçüncü Senesinin ErkânErkân-ı Harbiye Seyahati. Deniz Harb Oyununun Devamı
(Hizmete Mahsustur):
Mahsustur) İstanbul 1928(miladi) Harb Akademisi Kumandanlığı Matbaası, 320+1, 4 Levha, 2 Harita
6262.. [EHEC/
MİL - TBTK; 6262
A Constantinople.
Constantinople 3e ed. Paris, Calmann-Levy, 1877.487 s. (12x18.5). [IV.SEY-336]. [istk/istk]
A journey through the Crimea to Constantinople in a series of letters.
letters London, G.G. J. and J. Robinson,
MDCCLXXXIX. [4]+327 s. (21.5x28) 1 katl, harita, 1 levha, 5 planş. [IV.SEY-103]. [istk/istk]
A relation of a journey begun an: Dom: 1610. 5th ed. London, John Sweting, 1652. 240 s. (21x30.5) resim.
Eserin fotokopisidir. [IV.SEY-165]. [istk/istk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları." İctihad,
İctihad no. 177 (01.04.1925): 3551-3552. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları." İctihad, no. 178 (15.04.1925): 3570-3572. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları." İctihad,
İctihad no. 179 (01.05.1925): 3582-3584. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları."
." İctihad,
İctihad no. 180 (15.05.1925): 3601-3603. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları." İctihad,
İctihad no. 181 (01.06.1925): 3615-3616. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları." İctihad,
İctihad no. 182 (15.06.1925): 3629-3630. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları." İctihad,
İctihad no. 185 (01.08.1925): 3674-3676. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları." İctihad, no. 187 (01.09.1925): 3711-3714. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları." İctihad, no. 192 (15.11.1925): 3786-3787. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları." İctihad, no. 239 (01.11.1927): 4573-4574. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları." İctihad,
İctihad no. 240 (15.11.1927): 4586-4588. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları." İctihad, no. 241 (01.12.1927): 4607-4608. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat İntibaları." İctihad,
İctihad no. 242 (15.12.1927): 4625-4627. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat Notları." İctihad,
İctihad no. 67 (05.06.1913): 1459-1463. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat Notları." İctihad, no. 69 (10.07.1913): 1501-1505. [cdmb/mk]
Abdullah Cevdet. "Seyahat Notları." İctihad, no. 70 (17.07.1913): 1541-1544. [cdmb/mk]
Abısel, M. Arslan. "Amerikan Demiryollarında Yapılan Tetkik Seyahatında Bazı Notlar." Demiryol Dergisi , no. 1
(00.10.1951): 4-7. [cdmb/mk]
ABOUT, EDMOND : De Pontoise â Stamboui. Paris, Librairie Hachette, 1884.284 s. (12x18). [IV.SEY-310.31U12].
[istk/istk]
Abrege de l'histoire generale des voyages.
voyages Vol. 28,29, 32. Paris, Moutardier, 1800-1801. (13x20.5). Vol. 28:
627 s. 2 planş. / Vol. 29: 583 s. 1 katl. harita, 1 planş. / Vol. 32: 420+XCXX s. [IV.SEY-339-341]. [istk/istk]
Acâ'ibü'lAcâ'ibü'l-Letâif Tercümesi. HıtayHıtay-Türkistan Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Hoca Gıyâsüddin Nakkâş, (Çeviren: Küçük Çelebizâde İsmail Âsım Efendi). Dersaadet 1331(rumi) 1915(miladi) Kader Matbaası, 48, AEKMK (Bu
( Eserin Ali Emîrî
Efendi Tarafından Yapılan Bir İstinsâh Nüshası Müsvedde Hâlinde (AE. Trh. 828/1)'de Kayıtlıdır. Ayrıca Matbu'
Diğer Bir Nüshasıda (AE. Trh. 231) İst., 1331, Kader Matb., 48 S.'dadır). [EHEC/
Ada, Serhan. "Bay Cornelius'un Doğu'ya Seyahati ve Gravürleri." Tarih ve Toplum,
Toplum no. 22 (00.10.1985): 33-40.
[cdmb/mk]
Adak, Nuran. "Ticari Seyahat." İktisat Dergisi 10, no. 60 (00.06.1969): 13-18. [cdmb/mk]
AFIOUN EFENDI: Paradoxes sur la Turquie
Turquie. Ed. rev. et completes. Paris, Societe d'Editions, 1908. 220 s. (12x18).
IV.SEY-36]. [istk/istk]
47
Afrika SahraSahra-yı Kebirinde Seyahat:
Seyahat Azmzâde Sadık el-Müeyyed , İstanbul 1314(hicri) 1896(miladi) Âlem
Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 119s. MİL - ÖZEGE; 132 – [EHEC/
Afrika Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Schweinfurth, Georges, (Çeviren: Ahmed). İstanbul 1292(hicri) 1875(miladi) Basiret
Matbaası, 911, 1 Harita, 1 Planş BDK.
BDK. [EHEC/
Afrika Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Şaban Hami, İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi) Cumhuriyet Matbaası, 159, MİL.
MİL. [EHEC/
Ağaoğlu Ahmed. "Almanya Seyahati İntibaatımdan: Alman Kadınlığı." Türk Yurdu 8, no. 6 (03.08.1915): 26022607. [cdmb/mk]
AH[MED] DJEVAD (Ed.): Yabancılara göre eski Türkler,
Türkler İstanbul, Bedir Yayınevi, 1969. 191 s. (12x19.5) [IV.SEY4]. [istk/istk]
Ahmed B. Fazlan B. Al-'Abbas B. Raşid B. Hammad İbn Fazlan. "İbn Fadlan Seyahatnamesi." (Çev.: Lütfi Doğan).
Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 3, no. 1-2 (00.00.1954): 59-80. [tmb54/mk]
AHMED DJEVAD (=Ahmed Cevad Emre) : Les Turcs d’après les auteurs célèbres.
célèbres Constantinople, Congrés
National, 1919. II+155+[2]s. (17x25). [IV.SEY-433] . [istk/istk]
Akalın, Muzaffer. "Bir Seyahatin Notları XI-XV." İller ve Belediyeler Dergisi 14-15, no. 165~169 (00.07.1959 ~
00.11.1959). [cdmb/mk]
Akalın, Muzaffer. "Bir Seyahatin Notları. I-II." İller ve Belediyeler Dergisi 13, no. 154 (00.08.1958): 314-316.
[cdmb/mk]
Akalın, Muzaffer. "Bir Seyahatin Notları. I-II." İller ve Belediyeler Dergisi 13, no. 155 (00.09.1958): 354-356.
[cdmb/mk]
Akdağ, Ömer. "Büyük Taarruzdan Önce Yusuf Kemal Bey’in Padişahla Görüşmesi ve Avrupa Seyahati." Atatürk
Araştırma Merkezi Dergisi 14, no. 41, Özel Sayı (00.07.1998): 487-512. [cdmb/mk]
Akdemir, Rıza. "15. Asırda Yazılmış Önemli Bir Seyahatname." Milli Kültür,
Kültür no. 69 (00.02.1990): 56-62.
[cdmb/mk]
Akgün, Seçil. "The Turkısh Image in the Reports of the American Missionaries in Turkey. Amerikalı
Misyonerlerin Raporlarında Türk İmajı." Uluslararası Seyahatnamelerde Türk ve Batı İmajı Sempozyumu
Sempozyumu, (ı.
Eskişehir, 28.10-1.11.85) (00.00.1987): 319-352. [cdmb/mk]
AKSOY, BÜLENT : Avrupalı gezginlerin gözüyle Osmanlılarda musiki.
musiki İstanbul, Pan Yayıncılık, 1994. 336 s.
(16.5x23.5) resim. [IV.SEY-496] . [istk/istk]
Aksut , Ali Kemalî. "Sultan Aziz'in Avrupa Seyahati." Resimli Tarih Mecmuası,
Mecmuası no. 4 , (00.04.1950): 125-127.
[cdmb/mk]
Aktepe, M. Münir. "Abdülhamid'in Coblentz Seyahati Anıları ve II. Wilhelm'in İstanbul Ziyareti." Belgelerle Türk
Tarihi Dergisi , no. 6 (00.03.1968): 32-34. [cdmb/mk]
Akyüz, Vecdi. "Endülüs'lü Gezgin İbn Cubeyr'in Seyahatnamesi'ne Göre Harran." Tarih ve Toplum 19, no. 110
(00.02.1993): 51-54. [cdmb/mk]
ÂlemÂlem-i Şemsde Seyahat:
Seyahat 286, TBTK; 2983.
2983. [EHEC/
Ali Kami. "Seyahatlerim "Ali Suad Beyin Eseri"." İctihad,
İctihad no. 119 (22.10.1914): 351-353. [cdmb/mk]
Ali Suad. "İstanbul Seyahat Memleketi midir?" İstanbul Belediye Mecmuası,
Mecmuası no. 34 (00.06.1927): 586-591.
[cdmb/mk]
Alman Don Kişot'u, Bir Baronun Seyahati:
Seyahati (Çeviren: Süleyman Tevfik [Özzorluoğlu]). İstanbul 1334(rumi)
1918(miladi) Kader Matbaası, 32, BDK - ÖZEGE; 438 - TBTK; 4162.
4162. [EHEC/
Alphonse de Lamartinc ve İstanbul yazıları.
yazıları Çev.: Nurullah Berk. İstanbul, İstanbul Kitaplığı, 1971.180 s.
(13.5x19.5) 11 planş. Eserin başında, Çelik Gülersoy'un, Lamartine'in hayatına dair etüdü vardır. [IV.SEY129,130]. [istk/istk]
Altı Hafta Nil'de
Nil'de Seyahat:
Seyahat Ahmed İhsan [Tokgöz], İstanbul 1312(hicri) 1895(miladi) Âlem Matbaası Ahmed İhsan
ve Şürekâsı, 54, resimli BDK - ÖZEGE; 530 - TBTK; 4221.
4221. [EHEC/
48
Amasya Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Âşık Cemal, İstanbul 1926(miladi) Amedî Matbaası, 16, MİL - ÖZEGE; 586 - TBTK;
TBTK;
4989.. [EHEC/
4989
Amerika SahraSahra-yı Kebirinde Bir Seyahat:
Seyahat (Çeviren: Mehmed Nezih). İstanbul 1308(hicri) 1891(miladi) Âlem
Matbaası, 16, BDK.
BDK. [EHEC/
Amerika Seyahatinden Şikago Şehri:
Şehri İstanbul 1321(hicri) 1903(miladi) Matbaa-i Ahmed İhsan, 37, MİL - TBTK;
4401
01.. [EHEC/
44
01
Anadolu Tedkik Seyahati. Ziraat Vekâleti Mecmuası, no. 8 (00.01.1927): 2-40. [cdmb/mk]
Anadolu ve Rumeli'ye Bir Küçük Seyahat yahud Her Yerde Terakki:
Terakki Halil Selim, İstanbul 1308(hicri) 1891(miladi)
İstepan Matbaası, Kitabçı Avadis, 36, MİL - ÖZEGE;
ÖZEGE; 801 - TBTK; 12294.
12294. [EHEC/
Anadolu ve Suriye'de Seyahat Hâtıraları:
Hâtıraları Şerafeddin Mağmumi [Bilmen], Mısır-Kâhire 1327(hicri) 1909(miladi)
312, AEKMK.
AEKMK. [EHEC/
Andreasyan, Hrand D.. "Ermeni Seyyahı Polonyalı Simeon'un Seyahatnamesi <1608-1619>." Türkiyat Mecmuası
Mecmuası
10 (00.00.1951 - 00.00.1953): 269-276. [cdmb/mk]
Angiliyaga Seyahat (1909'uncu Yılda):
Yılda) Sadri Maksudi [Arsal], Kazan 1914(miladi) Elektro-Tipografiya Ümid, 146,
Kütüphane'deki nüsha fotokopidir). [EHEC/
MİL - TBTK; 4723 (Milli
(
Antil Adaları'na Seyahat:
Seyahat Verne, Jules , (Çeviren: Ahmed İhsan [Tokgöz]). İstanbul 1320(hicri) 1903(miladi)
Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaası, 285, resimli. ÖZEGE; 866.
866. [EHEC/
latine
ne
Antiquitates Asiaiicae. Christianam Aeram. Antecedentes; Ex primariis monumentis Graecis, Descriptae, lati
versae, notisque, commentariis illustratae accedit monumentum latinum Ancyranum. Londini, Typis Guil.
Bowyer, MDCCXXVIII. [12]+207+8 s. (22x34.5) resim. Yazarın "Travels in Turkey and back to England" adlı
kitabıyla birlikte ciltlidir. [IV.SEY-110]. [istk/istk]
Arazi Üzerinde Yapılacak Tatbikatlar ve Seyahatlar Hakkında Talimât:
Talimât İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Matbaai Askeriye, Erkân-ı Harbiye-i Umûmiyye Birinci Şube Numara: 809, 31, MİL - ÖZEGE; 908 - TBTK; 4628.
4628. [EHEC/
Arıkan, Mustafa. "Fransa Seyahati. İdari Röportaj." İdare Dergisi 30, no. 257-258 (00.03.1959 - 00.06.1959):
123-145. [cdmb/mk]
Arıkan, Mustafa. "Fransa Seyahati. İdari Röportaj." İdare Dergisi 31, no. 262 (00.01.1960 - 00.02.1960): 2-35.
[cdmb/mk]
Arıkan, Mustafa. "Fransa Seyahati." İdare
İdare Dergisi 30, no. 257-258 (00.03.1959 - 00.06.1959): 122-145.
[cdmb/mk]
Arıkan, Zeki. "İstanbul ve Anadolu'ya Seyahat Günlüğü." Osmanlı Araştırmaları 10 (00.00.1990): 224-226.
[cdmb/mk]
Arıman, Müstafi - M. Aydın: "Çok Mühim Bir Seyahat." Deniz Mecmuası,
Mecmuası no. 432-433 (00.01.1961). [cdmb/mk]
Arkan , Baha. "Okul Hijyeni Teşkilatını İncelemek Üzere Dünya Sağlık Teşkilatı Avrupa Bölgesi Başkanlığı
[cdmb/mk]Tarafından Danimarka ve Hollanda'da Tertip Edilmiş Olan Grup Tetkik Seyahatinin Neticesi Hakkında
Rapor." Sağlık Dergisi 27, 28, no. 11-2 (00.11.1953 - 00.02.1954). [cdmb/mk]
Arkan, Seyfi Muallim. "Türkiye Cumhuriyeti Seyahatnamesi." Arkitekt 9, no. 7-8 (00.00.1939): 145-149.
[cdmb/mk]
ARMSTRONG, HAROLD : Turkey in travail.
travail London, John Lane The Bodley Head, 1925. XI+280 s. (13x19) 2 katl.
harita, 8 planş. [IV.SEY-467] . [istk/istk]
Around the world in 1000 pictures.
pictures Ed. by A.Milton Runyon and Vilma F.Bergane. New York, Doubleday and
Company, 1954. 448 s. (15x22) resim, renkli resim. [IV.SEY-468] . [istk/istk]
ARSLAN, NECLA : Gravür ve seyahatnamelerde İstanbul (18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl). İstanbul, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 1992. 272 s. (22.5x30) resim. “İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay. No: 9”. [IV.SEY-477] . [istk/istk]
Artuk , Cevriye - İ. Artuk. "Abdülaziz'in Londra Seyahati ve Hatıratı Madalyası." Türkiyemiz 9, no. 27 (00. 02.
1979): 19-20, 46. [cdmb/mk]
49
Arzdan Kamere Seyahat:
Seyahat Verne, Jules, (Çeviren: Mazhar). İstanbul 1309(hicri) 1892(miladi) Mekteb-i Sanayi
Matbaası, 222+2, MİL - ÖZEGE; 968.
968. [EHEC/
ASUERO, PABLO MARTIN : Blasco Ibañez en Estambul.
Estambul Letras de Deusto, vol. 27, n. 76 Julio-Septiembre
1997’den ayrıbaskı. [San Sebastian, Universidad Deusto, 1997]. 57-71 s. (15x22). [IV.SEY-504]. [istk/istk]
ASUERO, PABLO MARTIN : España y la comunidad judía de Estambul a la luz de las descripciones de viajeros
españoles (1784(1784- 1907). s. 299-313. (17x24). Madrid, Seferad, Ano 58:2, 1998’den. Ayırılmıştır.. [IV.SEY-505].
[istk/istk]
ASUERO, PABLO MARTIN : Estambul y los viajeros españoles durante la cuestión de Oriente (1784(1784-1907). 118123 s. (21x30). Madrid, Nueva Revista, sayı 42, 1995’ten. Fotokopidir. [IV.SEY-506] . [istk/istk]
ASUERO, PABLO MARTIN : La primera visión de Estambul de los viajeros
viajeros españoles (1784(1784-1916). s. 111-123.
(21x29.5). El Bosque, 12, Marzo (1996)’dan. Metnin fotokopisidir. [IV.SEY-508] . [istk/istk]
ASUERO, PABLO MARTIN : Los judíos de Estambul en dos textos de viajeros españoles 17901790-1896.
1896 60-63 s.
Madrid, Raices Revista Judia de Cultura, 27, Verano 1996’ da. Fotokopidir. [IV.SEY-507] . [istk/istk]
AsyaAsya-yı Şarki'ye Seyahat:
Seyahat Ahmed İhsan [Tokgöz], İstanbul 1307(hicri) 1890(miladi) Âlem Matbaası Ahmed İhsan
ve Şürekâsı, 1+134, MİL - ÖZEGE; 1155.
1155. [EHEC/
Atatürk'ün Donanmayı Teftiş Kritiği ve Seyahat Ettiği Donanma Gemileri Hatıra Defterlerine Yazdığı Yazılar.
Deniz Kuvvetleri Dergisi 97, no. 514, Özel Sayı (00.07.1981): 26-28. [cdmb/mk]
Atilhan, Cevat Rifat . "İslam Dünyasında Uyanan Şuur (Seyahat İntibaları) -1-." Sebîlürreşad 3, no. 54
(00.08.1949): 60-61. [cdmb/mk]
Atilhan, Cevat Rifat . "İslam Dünyasında Uyanan Şuur (Seyahat İntibaları) -2-." Sebîlürreşad 3, no. 55
(00.08.1949): 73-74. [cdmb/mk]
Atilhan, Cevat Rifat . "İslam Dünyasında Uyanan Şuur (Seyahat İntibaları) -3-." Sebîlürreşad 3, no. 56
(00.08.1949): 94-96. [cdmb/mk]
Atilhan, Cevat Rifat . "İslam Dünyasında Uyanan Şuur (Seyahat İntibaları) -4-." Sebîlürreşad 3, no. 58
(00.09.1949): 119-120. [cdmb/mk]
Atilhan, Cevat Rifat . "Türk Şehitlerinin Mezarları Üstüne Kurulan İsrail'e Seyahat." Sebîlürreşad 3, no. 59
(00.09.1949): 142. [cdmb/mk]
Atribuido
Atribuido a Cristobal de Villalon.
Villalon Eser, genellikle, Cristobal de Villalon'a mal edilir. [IV.SEY-152]. [istk/istk]
AUCHER-ELOY : Relations de voyages en Orient de 1830 à 1838.
1838 2 vols. Rev. et annotées par M. le comte
Jaubert. Paris, Librairie Encyclopédique de Roret, 1843. (14x21). Vol. 1: XXXI+364 s. / Vol. 2: [4]+365-775+[2]
s. 1 katl s. [IV.SEY-464-465] . [istk/istk]
AUDOUARD, OLYMPE : L'Orient et ses peuplades.
peuplades Paris, E.Dentu, 1867.496+4 s. (12x18). [IV.SEY-349].
[istk/istk]
AUGE, LUCIEN : Les tombeaux.
tombeaux Ulus. par Sydney Barclay. Paris, Librairie Hachette, 1879.II+302 s. (11.5x18)
resim. "Bibliotheque des Merveilles". [IV.SEY-58]. [istk/istk]
AULDJO, JOHN : Journal of a visit to Constantinople, and some of the Greek islands, in the spring and summer
of 1833. London, Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman, 1835. XII+259 s. (14x22) 7 planş.
[IV.SEY-290]. [istk/istk]
AURENCHE, HENRI: La mort de Stamboul.
Stamboul Paris, J.Peyronnet, 1930. 354 s. (14.5x19.5) 10 planş. [IV.SEY-19].
[istk/istk]
Avrupa güneşinin doğduğu yere yolculuk. İstanbul ve Anadolu’da batılı gezginler.
gezginler Haz.: Enis Batur. İstanbul,
Turkcell, 2001. 231 s. (22x30) resim, renkli resim. [IV.SEY-479] . [istk/istk]
Ceridesi: İstanbul 1340(rumi) 1924(miladi) Matbaa-i
Avrupa'da Türkiye Cumhuriyeti Tayyare Heyeti Seyahat Ceridesi
Osmaniye , Türkiye Cumhuriyeti Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyaseti Neşriyat Müdiriyeti, 89, MİL - TBTK;
5278.. [EHEC/
5278
Avustralya Vahşileri ve Kaptan Istal'ın Seyahati:
Seyahati Salgari , (Çeviren: Ali Neşet). İstanbul 1323(hicri) 1905(miladi)
Mihran Matbaası, 218, ÖZEGE; 1333.
1333. [EHEC/
50
Avusturya - Macaristan'a İcra Edilecek Seyahat İçin Peşte ve Viyana'ya Gönderilen Takribî Programdır:
Programdır İstanbul
1909(miladi) 10, ÖZEGE; 1338 - TBTK; 5288.
5288. [EHEC/
Ayberk, Nuri F. "Mısır'a Kısa Bir Seyahat." Göz Kliniği 7, no. 2 (00.03.1949 - 00.04.1949): 27-30. [cdmb/mk]
Ayberk, Nuri F. "Muhtelif Avrupa Göz Kliniklerinde Bir Tetkik Seyahati." Göz Kliniği 8, no. 6 (00.11.1950 00.12.1950): 181-187. [cdmb/mk]
Aydın , Ali Arslan. "İslâmın Seyahata Verdiği Önem." Diyanet İşleri Başkanlığı
Başkanlığı Dergisi 5, no. 8 (00.08.1966):
201-203. [cdmb/mk]
Aydın VilâyetVilâyet-i Celilesi Dahilinde Bir Kaç Gün Seyahat:
Seyahat Midillili Mehmed Hayreddin, İstanbul 1314(hicri)
1896(miladi) Malûmat Matbaası, 28, resimli. ÖZEGE; 1360.
1360. [EHEC/
Ayhan, Yusuf. "Temsil Kolumuz Niğde ve Konya Seyahati." Görüşler,
Görüşler no. 27 (00.04.1940): 32-38. [cdmb/mk]
Ayhangil, Hüseyin. "Rapor (Amerika Birleşik Devletlerinde Tetkik Seyahatim)." Ziraat Dünyası 9, no. 103-104
(00.08.1958 - 00.09.1958): 38-48. [cdmb/mk]
Ayn. Cim. "Konya - Ankara - Eskişehir Seyahat İntibaları." İctihad,
İctihad no. 176 (15.03.1925): 3538-3539.
[cdmb/mk]
Ayn. Cim. "Seyahat İntibaları." İctihad,
İctihad no. 183 (01.07.1925): 3643-3644. [cdmb/mk]
Aytaman, Nejat. "Ticaret Hayatında Seyahatin Önemi." İktisadi Yürüyüş 9, no. 92 (15.10.1943): 4. [cdmb/mk]
Aytür, Ünal. "Houyhnhnm'lar Ülkesine Seyahat." Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi 2, no. 1
(00.00.1969): 63-68. [cdmb/mk]
Bağdat - Şâmiye Seyahati Münasebeti ile Lâyıha:
Lâyıha Ahmed Fehmi, Bağdat 1330(rumi) 1914(miladi) Denkur
Matbaası, 72, ÖZEGE; 1479 - TBTK; 1343.
1343. [EHEC/
Bağdat'dan Haleb'e Arabistan Seyahati : Rousscau, Jean Baptist Louis Jacque , (Çeviren: Mehmed Suad). Kahire
1321(hicri) 1904(miladi) Türk Matbaası, 137, BDK - ÖZEGE; 1508.
1508. [EHEC/
BahrBahr-i MuhitMuhit-i Kebir'de Seyahat:
Seyahat (Çeviren: A. L.). Kazan 1909(miladi) N. M. Çijuvi Hurûfat ve Taş Matbaası , Neşr
Eden: (Kazan) Maarif Kütübhanesi, 32, ÖZEGE; 24085.
24085. [EHEC/
BAILLIE, MRS.: A sail to Smyrna or, an Englishwoman's journal.
journal London, Longmans, Green, 1873. 253 s.
(12x18.5) 6 plans. [IV.SEY-IO]. [istk/istk]
BAKER, JAMES: Türken in Europa. Einleitung: "Die oncntalischc Frage als KullurfragE" von Hermann Vambery und
mit historich, ethnographischcn Anmcrkungen von Carl Emil Franzos.
Franzos Stuttgart, Verlag von Levy und Müller,
1878. 394 s. (14.5x22), [IV.SEY-57]. [istk/istk]
Balkan'a Seyahat:
Seyahat Yahya Kemal [Beyatlı], Rahva 1339(rumi) 1923(miladi) Ahali Matbaası, 29, ÖZEGE; 1644 6076.. [EHEC/
TBTK; 6076
Balonda Seyahat. Altıncı Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaası, 24, BDK - ÖZEGE; 1658 - TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
Balonda Seyahat. Beşinci Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaası, 15, ÖZEGE; 1658 - TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
Balonda Seyahat. Birinci Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaası, 23, ÖZEGE; 1658 - TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
Balonda Seyahat. Dokuzuncu Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaası, 15, BDK - ÖZEGE;
ÖZEGE; 1658 - TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
Balonda Seyahat. Dördüncü Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaası, 14, ÖZEGE; 1658 - TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
Balonda Seyahat. İkinci Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaası, 16, ÖZEGE; 1658 - TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
Balonda Seyahat. Onbirinci Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaası, 15, BDK - ÖZEGE;
ÖZEGE; 1658 - TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
51
Balonda Seyahat. Onikinci Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaası, 16, BDK - ÖZEGE; 1658 - TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
Balonda Seyahat. Onuncu Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaası, 14, BDK - ÖZEGE; 1658 - TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
Balonda Seyahat. Sekizinci Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaası, 29, BDK - ÖZEGE; 1658 - TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
Balonda Seyahat. Üçüncü Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaası, 15, ÖZEGE; 1658 - TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
Balonda Seyahat. Yedinci Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Kasbar Matbaası, 16, BDK - ÖZEGE; 1658 - TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
Bars, Hayri. "Deniz Kuvvetleri Komutanı Kormairal Sadık Altıncı'nın Yunanistan Seyahati." Deniz Mecmuası, no.
402 (00.01.1953). [cdmb/mk]
BARSLEY, MICHAEL : Orient Express. The story of the world's most fabulous train.
train London, Macdonald, 1966.
20444 s. (14.5x22.5) 12 planş, resim. [IV.SEY-395J. [istk/istk]
Batislam, H. Dilek. "Musavver Hindistan Seyahatnamesi." Toplumsal Tarih
Tarih,
ih no. 48, (00.12.1997): 62-64.
[cdmb/mk]
Batum Seyahatı:
Seyahatı Hüseyin Nadir, İstanbul 1927(miladi) Orhaniye Matbaası, 23, ÖZEGE; 1724 - TBTK; 14167.
14167.
[EHEC/
Batum Seyahati:
Seyahati Hüseyin Nadir, İstanbul 1342(hicri) 1339(rumi) 1923(miladi) Kader Matbaası, 23, NA.
NA. [EHEC/
Baulden, Sdyney. "İhracatı Geliştirmek Maksadiyle Yapılan Seyahatlerin Plânlanması."
." Ankara Ticaret Odası
Dergisi 6, no. 65 (00.12.1969): 12-216. [cdmb/mk]
Baver. "Anadolu Tedkik Seyahati." Ziraat Vekâleti Mecmuası,
Mecmuası no. 8 (00.01.1927): 178-185. [cdmb/mk]
Bayer, Muhsin Zekai. "Düzce Orman Tekniker Okulunun Suriye Seyahati Hakkında Rapor." Tarım Bakanlığı
Orman Genel Müdürlüğü Teknik Haber Bülteni 2, no. 7 (00.09.1963): 71-80. [cdmb/mk]
Baylav, Naşit. "Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Botanik Seyahati." Farmakoloğ
Farmakoloğ 18, no. 9 (00.09.1948): 272-275.
[cdmb/mk]
BEAUREGARD, F.DE: Aux rives du Bosphorc. Dessins â la plume par O'netty.
O'netty Lyon, Emmanuel Vitte, 1896.
VII+324 s. (15x22.5). [IV.SEY-409]. [istk/istk]
BEAV, MESSIRE HENRY DE : Relation jovrnaliere dv voyage dv Levant.
Levant Tovl, Imp. François dv Bois, 1608.
[14]+247 s. (10.5x15.5) 1 plans. [IV.SEY-303). [istk/istk]
BENJAMIN OF TUDELA : The itinerary of Benjamin of Tudela.
Tudela Tr. by Masa’ot shel Rabi Binyamin. Introductions by
Michael A. Signer in 1983, Marcus Nathan Adler in 1907, A. Asher in 1840. Malibu (California), Joseph SimonPangloss Press, 1987. 169 s. (16x23) harita. [IV.SEY-426] . [istk/istk]
Benlioğlu. "Mektep Gemisi Seyahatleri ve Faydaları." Deniz Mecmuası,
Mecmuası no. 349 (00.07.1938): 76-89. [cdmb/mk]
BERCHET, JEAN-CLAUDE (Ed.): Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs français dans le Levant au XIXe
siecle. Paris, Robert Laffont, 1985.1108 s. (13x20) resim. [IV.SEY-193]. [istk/istk]
Berkir. "Anadolu'daki Tedkik Seyahati." Ziraat Vekâleti Mecmuası,
Mecmuası no. 8 (00.01.1927): 186-200. [cdmb/mk]
BERTON, L’ABBE CHARLES : Quatre années en Orient et en Italie ou Constantinople, Jérusalem et Rome en 1848,
1849, 1850, 1851.
1851 Paris, Louis Vivés, 1854. 472 s. (13.5x22.5). [IV.SEY-485] . [istk/istk]
Beş Hafta Balon ile Seyahat:
Seyahat Verne, Jules , (Çeviren: Mehmed Emin). İstanbul 1305(hicri) 1888(miladi) Matbaa-i
Osmaniye, 351, resimli. BDK - MİL - ÖZEGE; 1887.
1887. [EHEC/
BEYDİLLİ, KEMAL : Stephan Gerlach’ın ruzname’sinde İstanbul.
İstanbul İstanbul, 1989. 83-105 s. (16x23.5) resim.
“Tarih Boyunca İstanbul Semineri, 29 Mayıs – 1 Haziran 1988” bildirilerinden ayırılmıştır. [IV.SEY-502] .
[istk/istk]
BIBESCO, PRINCESSE G.-V.: Les huit
huit paradis. Perse, Asie Mineurc, Conslantinople.
Conslantinople 3e ed. revue. Paris, Librairie
Hachette, 1911. 334 s. (11.5x18.5). [IV.SEY-35]. [istk/istk]
52
BIERBAUM, OTTO JULIUS : Die Yankeedoodle-Fahrt
Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Heinz Weise.
Yankeedoodle
Leipzig, Edition Leipzig, 1984. 224 s. (12.5x21) resim. [IV.SEY-323]. [istk/istk]
Bige, Yavuz. "Bekir Sami Bey'in Haziran 1921 Avrupa Seyahatine İlişkin Fransız ve İngiliz Belgeleri." XII. Türk
Tarih Kongresi,
Kongresi (12-16 Eylül 1994) (00.00.1999): 1323-1348. [cdmb/mk]
Bilici, Sema. "19. Yüzyıla Ait Bazı Seyahatnamelerde Mersin ile İlgili Gözlemler." Mersin Milli Kültür ve Eğitim
Sempozyumu, (II., Mersin, 02.12.1988-04.12.1988) (00.00.1989): 37-43. [cdmb/mk]
Sempozyumu
Bin Sekiz Yüz Elli İki SeneSene-i Miladiyesinde MedineMedine-i MısrMısr-ı Kahire'de Geşt ü GüzarGüzar-ı Seyahat Etmekde Bulunan
Sene-i Merkûme MahFransa DevletDevlet-i Fahimesinin OrduOrdu-yu Şarkîsi Baş Tercümanı Mösyö Bilin Cenablarının Sene
Mah-ı
ŞehrŞehirMartı On Beşi Tarihiyle Şehr
-i Şehir
-i Paris'de Enstitü Unvanıyla Marûf Ulemâ Meclisi Azâsından Mösyö Dino
Fahrü'lAleyhEfdalü'sHazretlerine
Cenablarına Yazmış Olduğu Fahrü'l
-kâinat Aleyh
-i Efdalü's
-salât Efendimiz Hazre
tlerine Müteallik Bir Kıta
Tercümesidir: 28, ÖZEGE; 2117 ((Türkçe nâme-i Peygamberi risalesine de bak). [EHEC/
Nâmeye Dair Mektubun Tercümesidir
Bir Çalgıcının Seyahati:
Seyahati von Eichendorff, Joseph Freiherr, (Çeviren: Mehmed Tevfik). İstanbul 1337(rumi)
1921(miladi) Orhaniye Matbaası, (1. Kısım), 570, ÖZEGE; 2255 - TBTK; 6464.
6464. [EHEC/
Bir Çalgıcının Seyahati:
Seyahati von Eichendorff, Joseph Freiherr, (Çeviren: Mehmed Tevfik). İstanbul 1337(rumi)
1921(miladi) Orhaniye Matbaası, (2. Kısım), 572-809, ÖZEGE; 2255 - TBTK; 6464.
6464. [EHEC/
Bir Çalgıcının Seyahati:
Seyahati von Eichendorff, Joseph Freiherr, (Çeviren: Mehmed Tevfik). İstanbul 1926(miladi)
Marifet Matbaası, 830, resimli. BDK - ÖZEGE; 2255 - TBTK; 6465; 9569.
9569. [EHEC/
Bir Edebi Seyahat. Ufuklar 1, no. 2 (00.03.1952): 55-60. [cdmb/mk]
Bir Küçük
Küçük Seyahatnâme:
Seyahatnâme Bernardin de Saint Pierre, Jacques Henri, (Çeviren: Zeyneb Sünbül). İstanbul 1322(hicri)
1904(miladi) Nişan Berberyan Matbaası, 94, BDK - ÖZEGE; 2355 - TBTK; 6014.
6014. [EHEC/
Bir Sahte Dervişin AsyaAsya-yı Vustada Seyahati:
Seyahati Vambery, A. , (Çeviren: A. H. Abdurrahman Samipaşazâde
Abdülhalim). İstanbul 1295(hicri) 1878(miladi) Vakit Matbaası, 192, BDK - ÖZEGE; 2391 . [EHEC/
Bir Seyahat Jurnalı:
Jurnalı Jerome , (Çeviren: Mustafa Kemal). İstanbul 1325(rumi) 1909(miladi) Matbaa-i Bahriye, 87,
BDK - ÖZEGE; 2402.
2402. [EHEC/
Bir Seyahat Jurnalı:
Jurnalı Jerome , (Çeviren: Mustafa Kemal). İstanbul 1325(rumi) 1909(miladi) Matbaa-i Bahriye, 87,
ÖZEGE; 2402.
2402. [EHEC/
Birinci KolorduErkân-ı Harbiye
Kolordu-yu Hümayun ErkânErkân-ı Harbiye Riyaseti Tarafından İdare Edilen 1330 Senesi Erkân
Seyahati:
Seyahati İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Matbaa-i Askeriye, 145, BDK - ÖZEGE; 2446 - TBTK; 6582.
6582. [EHEC/
Birol, Necmi. "İkinci Dünya Savaşında Türk Bahriyesinden Bir Grupun İngiltere'ye Gidişine Dair Seyahat Notları."
Deniz Mecmuası,
Mecmuası no. 408 (00.01.1954). [cdmb/mk]
BLANC, HENRI: Journal de mon voyage a Constantinople (Du 24 Avril au 5 Juillet 1854). Marseille, Impr. et Lith.
Marius Olive, 1880. 109 s. (14x21.5)3 planş. [IV.SEY-335]. [istk/istk]
BLANQUI, M.: Voyage en Bulgarie pendant l'annee 1841.
1841 Paris, W.Coquebcrl, 1843.414 s. (11x17). [IV.SEY-361].
[istk/istk]
BLOWTTZ, M. DE : Une course â Constantinople.
Constantinople Paris, Librairie Plon, 1884. 368 s. (11.5x18). [IV.SEY-306,307].
[istk/istk]
BLUME, DOROTHEA : Geheimnisvolles Morgenland:
Morgenland Tagebuch einer Türkei-Reise. Berlin, Frieling, 1998. 95 s.
(12x19). [IV.SEY-454] . [istk/istk]
Bombay Şehri Hindistan Seyahatinden:
Seyahatinden İstanbul 1321(hicri) 1903(miladi) Matbaa-i Ahmed İhsan, 24, ÖZEGE;
2513 - TBTK; 6678.
6678. [EHEC/
BORDEAUX, HENRY : Voyageurs d'Orient.
d'Orient 2 vol. Paris, Librairie Plon, 1926. (12x19). Vol. 1: Des pclerins aux
mdharistes dc Palmyre. 294 s. / Vol. 2: Lamartine, Michaud, Bancs. 258 s. [IV.SEY-138-139]. [istk/istk]
BORE, EUGENE : Correspondance et memoires d'un voyageur en Orient. 2 vol. Paris, Olivier-Fulgence, 1840.
(14x22). Vol. 1: VIII+425 s. 1 katl. harita. / Vol. 2: 498 s. [IV.SEY-41; 368-369]. [istk/istk]
BOROTRA, HENRY : Lettres orientales. La Turquie et panic dc la Grece.
Grece Paris, H. Simonis Empis, 1893. 310 s.
(11.5x18) 24 planş. [IV.SEY-28]. [istk/istk]
53
BOSCOWICH, R. P. JOSEPH : Journal d'un voyage de Constantinople en Pologne, fait a la suite de son excellence
Mr. Jaq. Porter.
Porter Lausanne, François Grasset, MDCCLXXII, VIII+323 s. (10x17). [IV.SEY-15]. [istk/istk]
BOUERY, EMILE : La Turquie moderne. Istanbul: Le Bosphore, Bcyoglou, les palais des sultans.
sultans Istanbul, Impr.
Güler, 1956. 8 s. (14.5x20) resim, [IV.SEY-155]. [istk/istk]
BOURGOIN, MARGUERITE: La Turquie d'Atatürk.
d'Atatürk Paris, Eugene Rcy, 1936. XII+[269] s. (13.5x19.5) resim.
[IV.SEY-189]. [istk/istk]
BOURQUELOT, EMILE: Promenades en Egypte et a Constantinople.
Constantinople Paris, Librairie Coloniale, 1886. 442 s.
(11.5x18). [IV.SEY-11]. [istk/istk]
BOURQUELOT, M. FELIX : Constantinople en 1861. Fragment d'un journal de voyage. Extrait du Bulletin de la
Societe d'Arceologie, Sciences, Lettres et Arts, du departement de Seine-et-Marne. Meaux, Typ. de J. Carro,
1867.48 s. (16x24). [IV.SEY-399]. [istk/istk]
BRASSEY, LADY : Sunshine and storm in the East or cruises to Cyprus and Constantinople.
Constantinople Illus. by
A.Y.Bingham. London, Longmans, Green, 1881. XXI+488 s. (13x20) 2 katl. renkli harita, 9 planş. [IV.SEY-236].
[istk/istk]
BREWER, JOSIAH : A residence at Constantinople in the year 1827.
1827 2nd ed. New-Haven, Durrie and Peck, 1830.
384 s. (11x17.5) 1 katl. harita, 1 levha. [IV.SEY-308]. [istk/istk]
BROWNE, J. ROSS : Yusef or the journey of the Frangi. A crusade in the East
East. New York, Harper and Brothers,
1868. XII+421 s. (11.5x19) resim. [IV.SEY-178]. [istk/istk]
BudapestBudapest-Constantinople.
Constantinople Budapest, Kıralyi Magyar Automobil Club, “t.y.”. 24 s. (23x30) resim. [IV.SEY-434] .
[istk/istk]
BUNEL, M. LOUIS : Jerusalem. La cote de Syrie et Constantinople en 1853.
1853 Paris, Sagnier et Bray, 1854.
VIII+[468] s. (15.5x24) 8 planş, resim, renkli resim. [IV.SEY-292]. [istk/istk]
Burian, Orhan. "Türkiye Hakkında Dört İngiliz Seyahatnamesi." Belleten 58, no. 15 (00.04.1951): 223-246.
[cdmb/mk]
Burian, Orhan. "Türkiye Hakkında Dört İngiliz Seyahatnamesi." Yeni Ufuklar 6, no. 61 (00.06.1957): 8-10.
[cdmb/mk]
Burian, Orhan. "Yabancı Dört Seyahatname III - IV." Yeni Ufuklar 6, no. 62-65 (00.09.1957 - 00.10.1957).
[cdmb/mk]
Bursa HatıraHatıra-i SeyahatSeyahat-ı Hümayun. Albüm:
Albüm İstanbul 1325(rumi) 1909(miladi) Şant Matbaası, 15, ÖZEGE; 2675
Resimli. Resimli kitab ilâvesi. [EHEC/
Bursa Seyahati:
Seyahati Hikmet Arif, İstanbul 1338(rumi) 1922(miladi) Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı
Şirketi, Mekâtib-i İbtidaiye Muallimleri Cemiyeti Neşriyatı, 61, resimli. BDK - NA - ÖZEGE; 2685 - TBTK; 6912;
13569.. [EHEC/
13569
Bursa'dan Konya'ya Seyahat:
Seyahat [İhtifalci] Mehmed Ziya , İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Vatan Matbaası , 368,
resimli. ÖZEGE; 2693.
2693. [EHEC/
Bursal, Nasuhi. "İsviçreye Toplu Bir Seyahat ve Bakış." Türkiye İktisat Mecmuası,
Mecmuası no. 26 (00.04.1950): 241-246.
[cdmb/mk]
Bursa'ya Seyahat:
Seyahat İbnü'l-Celal Sezai, İstanbul 1308(hicri) 1891(miladi) Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı,
44, BDK - ÖZEGE; 2695.
2695. [EHEC/
CAILLOT, A.: Abrege des voyages modernes reduit aux traitls les plus curieux
curieux. 2 vol. 3e ed. Paris, Ledentu,
1829. (10.5x17.5). Vol. 1: VI+482 s. 4 planş. / Vol. 2: 442 s. 4 planş. [IV.SEY-227-228]. [istk/istk]
Calahan, A.H.: "Bir Seyahat Kotrası Nasıl Olmalı." Av ve Deniz,
Deniz no. 15 (00.11.1947): 30-31. [cdmb/mk]
Calahan, A.H.: "Bir Seyahat Kotrası Nasıl Olmalı." Av ve Deniz,
Deniz no. 16 (00.00.1948): 33-35. [cdmb/mk]
Calahan, A.H.: "Bir Seyahat Kotrası Nasıl Olmalı." Av ve Deniz,
Deniz no. 17 (00.02.1948): 23-24. [cdmb/mk]
Calahan, A.H.: "Bir Seyahat Kotrası Nasıl Olmalı." Av ve Deniz,
Deniz no. 18 (00.04.1948): 36-38. [cdmb/mk]
54
Camille Jakar. "Anadolu'nun Kalbinde Seyahat Hatıraları." İstanbul Belediye Mecmuası,
Mecmuası no. 34 (00.06.1927):
599-606. [cdmb/mk]
Campel, Jain Garden. "Yenihan'dan Samsun'a Seyahat II Amasya." 19 Mayıs 7, no. 69 (19.01.1945 00.02.1945): 6-8. [cdmb/mk]
Campel, Jain Garden. "Yenihan'dan Samsun'a Seyahat." 19 Mayıs 7, no. 68 (19.11.1944): 10-13. [cdmb/mk]
Campel, Jain Garden. "Yenihan'dan Samsun'a Seyahat." 19 Mayıs 7, no. 70 (00.03.1945 - 00.05.1945): 12-13.
[cdmb/mk]
Campel, Jain Garden. "Yenihan'dan Samsun'a Seyahat." 19 Mayıs 7, no. 71 (00.06.1945 - 00.08.1945): 4-5.
[cdmb/mk]
CARIM, FUAD : Venezuela'lı General Miranda'nın Türkiye'ye dair hatıratı. Yazar ve seyyah Jean Chardin'in
anlattığı kalb para ticareti.
ticareti Comte de Cesy, Dördüncü Murad tarafından atanan Fransa elçisi. İstanbul, Berksoy
Matb., 1965. 109 s. (13x19.5). [1V.SEY-147]. [istk/istk]
CARLISLE, THE EARL OF : Diary in Turkish and Greek waters.
waters 5th ed. London, Longman, Brown, 1855.XI+353 s.
(13x20). [IV.SEY-461] . [istk/istk]
CARPENTER, FRANK G.: The Alps, the Danube, and the Near East.
East New York, Doubleday, Page, 1925. XIV+308 s.
(15.5x23.5) 1 renkli harita, 47 planş. "Carpenter's World Travels". [lV.SEY-87]. [istk/istk]
Cebeci, Ahmet. "Cento Krom Sempozyumunun Müteakip İran ve Pakistan'a Yapılan Tetkik Seyahatine Ait Rapor
ve Türkiye Krom Madenciliğinin Geliştirilmesi Hususunda Bazı düşünceler." Madencilik,
Madencilik no. 7 (00.05.1962):
469-475. [cdmb/mk]
CevvCevv-i Havada Seyahat. Muzaffer Robur [Robur Le Conquerant]:
Conquerant] Verne, Jules, (Çeviren: Ahmed İhsan [Tokgöz]).
İstanbul 1308(hicri) 1891(miladi) Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 223, resimli. BDK - MİL - ÖZEGE;
2989.. [EHEC/
2989
CHAMBRIER, J. DE : Un peu partout. Du Danube au Bosphore.
Bosphore 2e ed. Paris, Librairie Academique, 1873. 360 s.
(11.5x18). [IV.SEY-171]. [istk/istk]
CHARLEMONT, LORD : The travels of Lord Charlemont in Greece and Turkey 1749.
1749 Ed. by W.B.Stanford and
EJ.Finopulos. Illus. by Richard Dalton, London, A.G. Leventis Foundation, 1984. XII+244 s. (17.5x25) harita,
resim. [IV.SEY-85,86]. [istk/istk]
CHISHULL, EDMUND : Travels in Turkey and back to England.
England London, printed by W.Bowyer, MDCCXLVII.
VIII+4+192 s. (22x34.5). [IV.SEY-110]. [istk/istk]
CHISHULL, EDMUND D. : Türkiye gezisi ve İngiltere’ye dönüş. 12 Eylül 1698 – 10 Şubat 1702. Türkçesi: Bahattin
Orhan. İstanbul, Bağlam, 1993. 189 s. (13.5x19.5). “Bağlam Yay.: 58 – Anı: 4”. [IV.SEY-456] . [istk/istk]
CHOISY, AUGUSTE : L'Asie Mineure et les Turcs en 1875.
1875 Paris, Firmin-Didot, 1876. 349 s. (12x18.5). [IV.SEY337]. [istk/istk]
Cillov, Halûk. "Bir İktisatçının Seyahat İntibaları." Yıllık Gazetecilik Enstitüsü Dergisi
Dergisi 1, no. 3-4 (00.11.1962 00.11.1963): 25-34. [cdmb/mk]
CLARKE, EDOUARD DANIEL : Voyages en Russie, en Tartarie et en Turquie.
Turquie 3 vol. Paris, Buisson et Arthus
Bertrand, 1813. (13x20.5). Vol. 1: XVI+400 s. 2 katl. harita. / Vol. 2: 514 s. 3 katl. harita. / Vol. 3:432 s. harita.
[IV.SEY-373-375]. [istk/istk]
CLAVIJO, RUY GONZALEZ DE: Narrative of the embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to the court of Timour at
Samarcand A.D. 14031403-6. Tr. and ed. by Clements R.Markham. Repr. from die 1859 original ed. New York, Burt
Franklin, 1970. LVI+200 s. (14x22) 1 kat. harita. [IV.SEY-330]. [istk/istk]
CLEMENT, CLARA ESKİN : Constantinople: The city of the sultans.
sultans Cambridge, Estes and Lauriat, 1895. IV+309
s. (13.5x20) 20 planş. [IV.SEY/ÖB-1]. [istk/istk]
COCTEAU, JEAN : Maalesh. Journal d'une tournee de theatre. Parts, Gallimard, 1949. 235 s. (12x18.5). [IV.SEY25,172]. [istk/istk]
COLBECK, ALFRED: A summer's cruise in the waters of Greece, Turkey, and Russia.
Russia London, T.Fisher Unwin,
1887. X1I+416 s. (13.5x20.5). [IV.SEY-196] [istk/istk]
55
COLTON, WALTER : Visit to Constantinople and Athens.
Athens New York, Leavitt, Lord, 1836. 348+9+3+6 s.
(12x19.5). [IV.SEY-440] . [istk/istk]
Constantinopel der Bosporus und die Dardanellen.
Dardanellen Mit Illus. von Thomas Allom. Leipzig, Verlag von Hermann
Hartung, 1854. 146 s. (16x22) 1 kati. harita, 30 planş. [IV.SEY-327]. [istk/istk]
Constantinopel mit deroselben ringsumbligenden Meeren und Landen.Faksimile-Druck
nach den Originalen
Landen
von 1688 und 1691 Alle Rechte fur diese Ausgabe 1978. Lindau, Antiqua-Verlag, 1978. 72 s. (19x28.5) 15
planş. [IV.SEY-90]. [istk/istk]
Orient. Paris, J. Briguet, “t.y.”. VII+298 s.
Constantinople, le Mont Athos, la Grèce. Episodes d’un voyages en Orient
(17x26) resim. [IV.SEY-413] . [istk/istk]
Constantinople.
Constantinople 3e ed. Tr. par Mmc J.Colomb. Paris, Librairie Hachette, 1885. 394 s. (11x18) 24 planş. [IV.SEY187]. [istk/istk]
Constantinople.
Constantinople 4th ed. Tr, by Caroline Tilton. New York, G.P. Putnam, 1878. IV+326s.(13xl9). [IV.SEY-190].
[istk/istk]
Constantinople. Tr. par Mme J.Colomb. Paris, Librairie Hachcue, 1883.452 s. (18.5x27) resim. [IV.SEY/ÖB-2].
[istk/istk]
Constantinople.
Constantinople Vol. 2. Tr. by Maria Hornor Lansdale. Philadelphia, Henry T.Coates, 1896. 309 s. (13.5x20) I
kati. renkli harita, 25 planş. [IV.SEY-30]. [istk/istk]
Constantinopoli
Constantinopoli,
poli 10. ed. Milano, Fratelli Treves, 1879. 577 s. (12x18). [IV.SEY-186]. [istk/istk]
CONTRERAS, CAPITAN ALONSO DE: Les aventures du Capitan Alonso de Contreras (1582(1582-1633). Paris, Librairie
Plon, 1933. XVIII+256 s. (12.5x18.5) 4 planş. "Librairie Plon-Nouvelle Bibliotheque des Voyages". [IV.SEY-55].
[istk/istk]
COOK, JAMES: Something about the Mediterranean and beyond. A trip to Constantinople and back, April and
1891. Repr. from the "Paisley and Renfrewshire Gazette". "y.y.", 1891.49 s. (14x22). [IV.SEY-204].
May 1891
[istk/istk]
Cornelis de Bruyn'in YakınBruyn. Istanbul, İstanbul Hollanda
Yakın-Doğu gezisi = Le voyage au Levant de Cornelis de Bruyn
Tarih-Arkeoloji Ens., 1974. 43 s. (16x24) 3 levha, resim. [IV.SEY-398]. [istk/istk]
Correspondance d'Orient 18301830-1831.
1831 7 vol. Paris, Ducollet, 1833-1835. (13x21.5). Vol. 1: V+468 s. / Vol. 2:
VIII+416 s. / Vol. 3: 503 s. / Vol. 4: 440 s. / Vol. 5: 478 s. / Vol. 6: III+543 s. 1 katl. harita. /Vol. 7: 612 s.
[IV.SEY-42-48]. [istk/istk]
COURMESSIN, LE SIEUR DES HAYES DE: Voiage
oiage de
de Levant fait par le commandement dv Roy en 1'annee 1621.
Paris, Adrian Tavpınart. 1624. [6]+403 s. (16x22) 4 levha, resim. [ıv.SEY-410]. [istk/istk]
CRAVEN, ELIZABETH: 1786'da Türkiye. Çev.: Reşad Ekrem Koçu. Resimler: C.Biseo. İstanbul, Çığır Kitabevi,
1939.44 s. (16x24.5). "Türkiye Seyahatnameleri Serisi: 3". [IV.SEY-162]. [istk/istk]
CRAWFORD, F, MARION: Constantinople. Illus. by Edward L.Weeks. London, Macmillan, 1895. IX+79 s.
(15.5x.21.5) 2 resim. [IV.SEY-266]. [istk/istk]
CUDDON, J. A.: The owl's watchsong,
watchsong, a study of Istanbul.
Istanbul London, Barrie and Rockliff, 1960. IX+242 s. (14x22)
2 harita, 12 planş. [IV.SEY-270]. [istk/istk]
Cunbur, Müjgan. "Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Fırat Havzası-Folklor Özellikleri." Belgelerle Türk Tarihi
Dergisi (Dün/Bugün/Yarın), no. 12 (00.02.1986): 49-55. [cdmb/mk]
Cunbur, Müjgan. "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Yer Adları." Türk Yer Adları Sempozyumu, Ankara, 111113.09.1984 (00.00.1984): 201-217. [cdmb/mk]
Çağatay, Yahya. "Bir Görgü Şahidinin Seyahat İntibaları." Türk Dünyası
Dünyası 13, no. 48 (00. 01. 1978 - 00. 03. 1978):
11-13. [cdmb/mk]
Çam, Nusret. "E. J. Davis'in Seyahatnamesine Göre 115 Yıl Önce Anadolu'dan Resimler." Kültür ve Sanat (Türkiye
İş Bankası) 3, no. 11, Özel Sayı (00.09.1991): 50-55. [cdmb/mk]
Çelebi, Asaf Hâlet "Abdürreşit İbrahim'in Seyahatleri I." Türk Yurdu,
Yurdu no. 258 (00.07.1956): 39-45. [cdmb/mk]
56
Çelebi, Asaf Hâlet "Abdürreşit İbrahim'in Seyahatleri II." Türk Yurdu,
Yurdu no. 259 (00.08.1956): 120-126.
[cdmb/mk]
Çelebi, Asaf Hâlet "Abdürreşit İbrahim'in Seyahatleri III." Türk Yurdu,
Yurdu no. 260 (00.09.1956): 202-206.
[cdmb/mk]
Çelebi, Asaf Hâlet "XX. Asır Başlarında İki Türk Seyyahı: Süleyman Şükrü ve Seyahatlaeri I." Türk Yurdu,
Yurdu no. 255
(00.04.1956): 757-763. [cdmb/mk]
Çelebi, Asaf Hâlet "XX. Asır Başlarında İki Türk Seyyahı: Süleyman Şükrü ve Seyahatlaeri II." Türk Yurdu,
Yurdu no. 256
(00.05.1956): 842-846. [cdmb/mk]
Çeliker, H. Fahri. "Atatürk'ün Yaşamından: Almanya Seyahati." Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 4, no. 12
(00.07.1988): 651-663. [cdmb/mk]
Çetin , Atillâ. "Tunus Seyahatinden Notlar." Türk Dünyası Tarih Dergisi 5, no. 60 (00.12.1991): 45-54.
[cdmb/mk]
Çin'de Seyahat. SeyahatSeyahat-ı HarikÛlâde:
HarikÛlâde Verne, Jules, (Çeviren: Ahmed İhsan [Tokgöz]). İstanbul 1308(hicri)
1891(miladi) Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 230, resimli. MİL - ÖZEGE; 3365.
3365. [EHEC/
Çin'e Seyahat:
Seyahat Rokhll, William, İstanbul 1320(hicri) 1903(miladi) Matbaa-i Ahmed İhsan, 38, BDK - ÖZEGE;
3366.. [EHEC/
3366
Çoruh, Selâhattin. "Eğitim ve Öğretimde Seyahatin-Turizmin Yeri." Mesleki ve Teknik Öğretim 19, no. 219
(00.05.1971): 23-24. [cdmb/mk]
Çoruhlu, Yaşar. "Türkmenistan'a Seyahat." Türk Dünyası Tarih Dergisi , no. 118 (00.10.1996): 19-25.
[cdmb/mk]
Danışman, Zuhuri. "Evliya Çelebi ve Seyahatnamesinden Garip Fıkralar." Resimli Tarih Mecmuası, no. 6
(00.06.1950): 226-228. [cdmb/mk]
DÁVID, UNGNÁD : Konstantinápolyı utazásai.
utazásai Hungarian tr. by Kovacs József László. Budapest, Szépirodalmi
Könyvkiadó, 1986. 354 s. (12x20). [IV.SEY-436] . [istk/istk]
DE AMICIS, EDMONDO : Constantinople.
Constantinople Vol. 1. Tr. by Maria Hornor Lansdale. Philadelphia, Henry T. Coates,
1896. 303 s. (13.5x21) 25 planş. [IV.SEY-469] . [istk/istk]
DE AMICIS, EDMONDO : İstanbul (1874). Çev.: Beynun Akyavaş. Ankara, Kültür Bakanlığı, 1981. VI+504 s.
(13.5x19.5) resim. “Kültür Bakanlığı Yay: 382 - Türk Sanatı Eserleri Serisi: 14”. [IV.SEY-451] . [istk/istk]
DE AMICIS, EDMONDO : İstanbul (1874). Çev.: Prof. Dr. Beynun Akyavaş. Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu, 1993. VIII+ 399 s. (16.5x23.5) resim. “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Türk Tarih Kurumu Yay. IV. Dizi – Sa. 14”. [IV.SEY-484] . [istk/istk]
DE AMICIS, EDMONDO: 1874'te İstanbul.
İstanbul Çev.: Reşad Ekrem Koçu. Resimler: C.Biseo. İstanbul, Çığır Kitabevi,
1938. 51 s. (16x24.5) resim "Türkiye Seyahatnameleri Serisi: 1". [IV.SEY-163]. [istk/istk]
DE NYASTE: Resebeskrifvarnes.
Resebeskrifvarnes Berattelser om Turkiet. Stockholm, Zacharias Haeggström, 1822.437+7 s.
(10x15) 1 katl. harita, 10 planş. [IV.SEY-302]. [istk/istk]
Souvenirs
s d'une excursion de vacances. Recueillis par
De Paris â Athenes. La Turquie, le Mont Athos, la Grece. Souvenir
un des directeurs de la Caravane. Lille, Maison du Bonlivre, 1894. 131s.(15.5x23) 6planş. [IV.SEY-288].
[istk/istk]
DELBEUF, REGIS: Deux excursions en Anatolie. De Constantinople â Koniah.
Koniah Constantinople, 1902. 334 s.
(12x18). [IV.SEY-14]. [istk/istk]
DELLA VALLE, PIETRO: Voyages de Pietro della Valle, gentilhomme romain, dans la Turquie, l'Egypte, la
Palestine, la Pcrsc, les Indes orientales et autres licux.
licux Nouvelle ed.. revue, corrigee et augmentee. 8 vol. Tr. par
Pere Carneau Celestin. Rouen, Robert Machuel, MDCCXLV. (10x17). Vol. 1: [I6]+426+[33] 2 planş. / Vol. 2:
[6]+430+[16) s. / Vol. 3: [4]+452+[28] s. / Vol. 4: 424+[34] s. / Vol .5 : [4]+432+[27] s. / Vol. 6: [4]+410+[
14] s. / Vol. 7: 420+(20] s. / Vol.8:416+[l2]s. [IV.SEY-350-357|. [istk/istk]
Deniz Üzerinde Balonla Seyahat:
Seyahat Kapaza, (Çeviren: Ali Muzaffer). İstanbul 1321(hicri) 1905(miladi) Hanımlara
Mahsûs Gazete Matbaası, 80, MİL - ÖZEGE; 3784 - TBTK; 8380 . [EHEC/
57
Denizde Seyahat:
Seyahat Hayrabolulu Caferzâde Mehmed Tevfik , İstanbul 1322(hicri) 1904(miladi) Şirket-i Mürettibiye
Matbaası, 125, BDK - ÖZEGE; 3795 . [EHEC/
Der Wind schlagt um am Bosporus.
Bosporus Hrsg. von Hanna Hindbeck, Berlin, Atlantis Verlag, 1935. 208 s. (12.5x20).
[IV.SEY-17]. [istk/istk]
DERNSCHWAM, HANS : İstanbul ve Anadolu’ya seyahat günlüğü.
günlüğü Çev.: Yaşar Önen. 2. bs. Ankara, Kültür
Bakanlığı, 1992. IX+327 s. (13.5x19.5). “Kültür Bakanlığı: 885 – Dünya Edebiyatı: 5”. [IV.SEY-412,494] .
[istk/istk]
DERNSCHWAM, HANS: Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel
Konstantinopel und Kleinasien (1553/55). Hrsg. von Franz
Babingcr. Miinchcn, Verlag von Dunckcr-und Humblot, 1923. 314 s. (14.5x21) resim. Eserin fotokopisidir.
[IV.SEY-40]. [istk/istk]
Derviş, Mecdi N. "İstanbul Gazetecilerinin Bursa - Uludağ Seyahatleri." Resimli Şark,
Şark no. 32 (00.08.1933): 1417. [cdmb/mk]
DESCHAMPS, GASTON: A Constantinople.
Constantinople Paris, Calmann-Levy, 1913. 358 s. (12x17.5). [IV.SEY-225]. [istk/istk]
Develi , Hayati. "Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve
Uyumları." Doğu Akdeniz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dergisi , no. 1 (00.00.1998): 169-173. [cdmb/mk]
Develi, Hayati. "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Türkiye'de Yapılan Yayınlarına Bir Bakışı." Türk Dili, no. 527
(00.11.1995): 1239-1244. [cdmb/mk]
Die goldene Triangel, Eine Wanderung durch Jugoslavien, Bulgarien und Ungam.
Ungam 6. Aufl. München, Ehrenwirth
Verlag, "t.y.". 256 s. (12.5x20.5). [IV.SEY403]. [istk/istk]
Dinçer, Füsun İstanbullu. "İnsanları Seyahate Teşvik Eden Faktörler." Turizm Dergisi , no. 1 (00.05.1989): 93102. [cdmb/mk]
Dirican, Gül. "[Neclâ Arslan'ın "Gravür ve Seyahatnamelerde İstanbul" (18.Yüzyıl Sonu ve 19. Yüzyıl Adlı Eseri
Üzerine]." Milliyet Sanat Dergisi , no. 304 (00.01.1993): 51-52. [cdmb/mk]
DİRİMTEKİN, FERİDUN: Ecnebî seyyahlara
seyyahlara göre on sekizinci asrın ikinci yarısında İstanbul.
İstanbul İstanbul Enstitüsü
Mecmuası sayı 4'den ayrıbaskı. İstanbul, 1958. 93-134 s. (20x27.5). [IV.SEY-158]. [istk/istk]
Dizdaroğlu, Hikmet. "Frankfurt Seyahatnamesi ve Ahmet Haşim." Yücel Aylık Kültür Mecmuası
Mecmuası 18, no. 101
(00.09.1944): 9-11. [cdmb/mk]
Doğukan, Zeynep. "Olağanüstü Seyahat." Virgül,
Virgül no. 14 (00.12.1998): 67. [cdmb/mk]
Doğu'ya yolculuk.
yolculuk Çev.: Nurullah Berk. İstanbul, İstanbul Kitaplığı, 1974. 142 s. (13.5x19.5) 7 planş. Eserin
başında, Çelik Gülersoy'un, Nerval'in hayatına dair etüdü vardır. [IV.SEY-125,126,400]. [istk/istk]
Doktor Şivnifort'un Afrika Seyahatnâmesi (Musavver):
(Musavver) (Çeviren: Ahmed). İstanbul 1292(hicri) 1875(miladi) 911,
AEKMK.. [EHEC/
AEKMK
DOURRY EFENDY: Relaüon dc Dourry Efcndy, ambassadeur
ambassadeur de la Porte ottomane aupres du roi de Perse.
Perse Tr. du
turc par M. de Fienne. Paris, Ferra, MDCCCX. 72 s. (12.5x21). William Heude'ün "Voyage de la cote de Malabar â
Constantinople" adlı eseriyle birlikte ciltlidir. [IV.SEY-384]. [istk/istk]
DREUX, R, P, ROBERT DE: Voyage en Turquie et en Grece du R.P.Robert de Dreux, aumonier de l'ambassadcur
de France (1665(1665-1669). Pub. et annote par Hubert Pernot. Paris, Les Belles Lettres, 1925. XII+202 s. (13.5x19).
"Collection de l'Insitut Neo-Hellenique de l'Universite" de Paris. Fasc. 3". [V.5EY-16]. [istk/istk]
DU CAMP, MAXIME: Orient et Italie. Souvenirs de voyages et de lectures.
lectures Paris, Librairie Academique, 1868. 367
s. (11.5x18). [IV.SEY-316]. [istk/istk]
DU MONT:: Voyages du Mr. du Mont, en France, en Italie, en Allemagne, â Malthe, et en Turquie. Ed. enrichie de
figures. 4 vol. La Haye, Etienne Foulque et François 1'Honore, MDCXCIX. (9.5x16). Vol. 1: 336+[23] s. 5 levha, 1
figures
planş. / Vol. 2: 377+[21] s. 1 levha. / Vol. 3: 281+[22] s. /Vol.4:356+[45]s.2 1evha. [IV.SEY-207-210].
[istk/istk]
Du Rhin au Nil. Du Rhin â Constantinople, 18451845-1846,
1846 Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1887. 394 s. (13.5x22).
[IV.SEY-81]. [istk/istk]
58
DUCKETT, W. A.: La Turquie pittoresque. Histoire, moeurs, description
description. Pref. par Theophile Gautier. Paris, Victor
Lecou, 1855. XVIII+304 s. (18x26.5) 20 planş. [IV.SEY/ÖB-3]. [istk/istk]
Durukal, Hüsnü Sadık. "İlk Paris-İstanbul Seyahati." İktisadi Yürüyüş 11, no. 253 (30.07.1950): 8, 23.
[cdmb/mk]
Düstûrü'lDüstûrü'l-amel (Seyahatneme(Seyahatneme-i Veysî):
Veysî) Üveys ibn Mehmed Veysî, İstanbul 1283(hicri) 1866(miladi) Tasvir-i
Efkâr Matbaası, 3+108, AEKMK – MİL.
MİL. [EHEC/
E. Bartalini. "Plinius'un Seyahati." Capitolivm 1, no. 1 (00.00.1934): 57-60. [cdmb/mk]
E. Von Kuehnelt Leddhin. "Sovyet Rusya'ya Bir Seyahat." Azerbaycan 13, no. 7-9 (00.10.1964 - 00.12.1964):
17-20. [cdmb/mk]
Eberhard, W.. "Türkistan Seyahatnamesi 1218." Belleten 8, no. 29 (00.01.1944): 137-142. [cdmb/mk]
Ecnebî seyyahlara nazaran XVI. yüzyılda İstanbul. İstanbul, I.F.C., 1964. 78 s. (14x19.5) resim. "I.F.C. İstanbul
Enstitüsü Neşriyatı: 53". [IV.SEY-157]. [istk/istk]
Ecnebilerin MemâlikMemâlik-i Osmaniyede Seyahat ve İkametleri Hakkında KanunKanun-i Muvakkat - Ecânibin MemâlikMemâlik-i
Kanun-i Muvakkatin SuverOsmaniyede Seyahat ve İkametleri Hakkındaki 2 Mart 1331 Tarihli Kanun
Suver-i Tatbikiyesine
Tatbikiyesine
Dair Talimât:
Talimât İstanbul 1333(hicri) 1331(rumi) 1915(miladi) Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı
Şirketi, 8, 1 Levha, 1 Planş ÖZEGE; 24419
24419.. [EHEC/
EDWARDS, GEORGE WHARTON: ConstantinopleConstantinople-Istamboul.
Istamboul Illus. by the author. Philadelphia, The Penn
Publishing, 1930. XVI+312 s. (20.5x27.5) 54 plans (22 renkli). [IV.SEY-294]. [istk/istk]
EEMAN, JACQUES: Sillages et pistes (Europe et Asie). Bruxelles, Editions Brepols, 1961. 396 s. (14x20) harita.
"Destin de lEurope- No: 1". [IV.SEY-150]. [istk/istk]
El pueblo Turco. Buenos Aires, El Ateneo, 1936. 224 s. (13.5x18.5). [IV.SEY-173]. [istk/istk]
Elçin, Şükrü. "Çin Seyahati Notları." Türk Kültürü 27, no. 317 (00.09.1989): 6-14. [cdmb/mk]
ELLIOT, FRANCES: Diary of an idle woman in Constantinople,
Constantinople Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1893. 350 s.
(11x16). "Tauchnitz Editions-Collection of British Authors Vol. 2921". [IV.SEY-33]. [istk/istk]
ELLIS, WILLIAM S.: Istanbul, the city that links Europe and Asia.
Asia Photograps by Winfield Parks. 499-534.
(18x26). "National Geographic" dergisinin Ekim, 1973 sayısından ayırılmışıır. [IV.SEY-104]. [istk/istk]
Emül, Şaban. "Apollo Seyahatlerinden Öğrendiklerimiz." Erdemir Dergisi 5, no. 19 (00.04.1971): 12-14.
[cdmb/mk]
Emüler, Ümit. "İngiltere Seyahat İntibaları." Ankara Üniversitesi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniği Yıllığı 10 (00.00.1957):
281-287. [cdmb/mk]
Erdoğdu, Şeref. "Papanın Seyahati Dolayısıyla Kutuplara Bir Bakış." Taşan, no. 24, (48) (01.05.1938): 4-12.
[cdmb/mk]
Eren, İsmail. "Rucer Yosif Başkoviç'in 1962 Tarihli İstanbul-Lehistan Seyahatine Ait Hatıra Defteri." İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 13, no. 17-18, (00.03.1962 - 00.09.1963): 191-218. [cdmb/mk]
Eren, İsmail. "Rucer Yosif Boşkoviç'in 1762 Tarihli İstanbul-Lehistan Seyahatine Ait Hatıra Defteri." İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 12, no. 16 (00.09.1961): 83-106. [cdmb/mk]
Eren, İsmail. "Rucer Yosif Boşkoviç'in 1762 Tarihli İstanbul-Lehistan Seyahatine Ait Hatıra Defteri." İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 14, no. 19 (00.03.1964): 141-164. [cdmb/mk]
Erenbilge, M. Niyazi. "Seyahat Notları Mudanya - Gemlik - Bursa - Yalova." Bilgi Yurdu,
Yurdu no. 25 (00.08.1939):
756-762. [cdmb/mk]
Erengil, Sadık. "Amerika Tetkik Seyahati İntibaları." İ.E.T.T.,
İ.E.T.T no. 21~24 (00.06.1958 ~ 00.09.1958). [cdmb/mk]
Erengil, Sadık. "Amerika Tetkik Seyahati İntibarı. Devam." İ.E.T.T.,
İ.E.T.T no. 28 (00.01.1959): 24-25, 27, 30.
[cdmb/mk]
Ergülen, Haydar. "Osman Hakan'la Şiirin Kalbine Seyahat Hemen!" Hürriyet Gösteri,
Gösteri no. 187 (00.06.1996): 5255. [cdmb/mk]
59
ErkânErkân-ı Harbiye Seyahatlarının Tertib ve İdaresi Hakkında Mülâzaât : İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Daire-i
Askeriye Matbaası, 16, TBTK; 10132.
10132. [EHEC/
ErkânErkân-ı Harbiye Seyahatlerinin Tertib ve İdaresi Hakkında Mülhazât:
Mülhazât İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Daire-i
Askeriye Matbaası , Erkân-ı Harbiye-i Umûmiyei 1 Şubesi, 16, BDK - ÖZEGE; 5004.
5004. [EHEC/
Erken, Yücel. "Gezegenlere Seyahat." Harita Dergisi 37, no. 76 (00.00.1971): 32-55. [cdmb/mk]
Ersan, Mehmet. "Wilbrand Von Oldenburg Seyahatnâmesine Göre XII. Yüzyılın Başlarında Çukurova." III.
Uluslararası Çukurova Kültürü Bilgi Şöleni (00.00.1999): 279-285. [cdmb/mk]
Ersoy, Osman. "Bir İngiliz Konsolosunun 1846 Yılında Erzurum'dan Kars'a Seyahatı." Tarih Araştırmaları Dergisi
2, no. 2-3 (00.00.1964): 237-249. [cdmb/mk]
Erzen, Abdülselam. "Yağlama ve Bakım Mevzularında İngiltere'de Yapılan İki Aylık Tetkik Seyahati Raporu."
Demir ve Çelik 5, no. 11 (00.11.1956): 257-262. [cdmb/mk]
Erzen, Abdülselam. "Yağlama ve Bakım Mevzularında İngiltere'de Yapılan İki Aylık Tetkik Seyahati Raporu."
Demir ve Çelik 5, no. 12 (00.12.1956): 281-286. [cdmb/mk]
ESCHOLIER, RAYMOND: Constantinople. Aquarelles par Nicolas Markovitch. Paris, Editions Alpina, "t.y.". 152 s.
(16.5x21.5) resim, renkli resim. "Les Grandes Escales". [IV.SEY-267]. [istk/istk]
EUDEL, PAUL: Constantinople, Smyrne et Athenes.
Athenes Illus. par Frederic Regamey et A.Giraldon. Paris, E.Dentu,
1885. 431 s. (12x18.5) 6 planş. [IV.SEY-217]. [istk/istk]
Europa I Bilder. Teckningar af Englands Förnamsta Konstnarer.
Konstnarer Texten bearbetad af Mathilda Langlet.
Stockholm, Svenska Familj-Journlens Forlagsexpedition, 1884. 196 s. (24.5x31) resim. [IV.SEY-105]. [istk/istk]
Evliya Çelebi - Hafız Mehmet Zıllî . "Evliyâ Çelebi ve Seyahatnâmesi." Belleten 53, no. 207-208 (00.08.1989 00.12.1989): 709-733. [cdmb/mk]
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1314(hicri) 1898(miladi) İkdam Matbaası,
(1. Cilt), 23+674+10, (9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir).BDK
BDK - TBTK; 10360.
10360. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1314(hicri) 1898(miladi) İkdam Matbaası,
(2. Cilt), 479+5, 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir. TBTK; 10360.
10360. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1314(hicri) 1898(miladi) İkdam Matbaası,
(3. Cilt), 534+5, (9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir). TBTK; 10360.
10360. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1314(hicri) 1898(miladi) İkdam Matbaası,
(4. Cilt), 432+4, 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir.TBTK;
TBTK; 10360.
10360. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1315(hicri) 1899(miladi) İkdam Matbaası,
(5. Cilt), 602+6, TBTK; 10360.
10360. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1318(hicri) 1902(miladi) İkdam Matbaası,
(6. Cilt), 4+554+5, 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir. TBTK; 10360.
10360. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1928(miladi) Devlet Matbaası, (7. Cilt),
21+912, 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir. TBTK; 10360.
10360. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1928(miladi) Orhaniye Matbaası, (8. Cilt),
6+786, 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir.TBTK;
TBTK; 10360.
10360. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1935(miladi) Devlet Matbaası, (9. Cilt),
20+893, 23 Planş. 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir. TBTK; 10360.
10360. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1938(miladi) Devlet Basımevi, (10. Cilt),
28+1112, 2 Planş. 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir. TBTK; 10360.
10360. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1314(hicri) 1896(miladi) İkdam Matbaası ,
Ahmed Cevdet, (1. Cilt), 23+674+10, AEKMK - ÖZEGE; 5302.
5302. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1314(hicri) 1896(miladi) İkdam Matbaası ,
Ahmed Cevdet, (2. Cilt), 479+5, AEKMK - ÖZEGE; 5302.
5302. [EHEC/
60
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1314(hicri) 1896(miladi) İkdam Matbaası ,
Ahmed Cevdet, (3. Cilt), 534+5, AEKMK - ÖZEGE; 5302.
5302. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1314(hicri) 1896(miladi) İkdam Matbaası ,
Ahmed Cevdet, (4. Cilt), 432+4, AEKMK - ÖZEGE; 5302.
5302. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1315(hicri) 1897(miladi) İkdam Matbaası ,
Ahmed Cevdet, (5. Cilt), 602+6, AEKMK - ÖZEGE; 5302.
5302. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1318(hicri) 1900(miladi) İkdam Matbaası ,
Ahmed Cevdet, (6. Cilt), 4+454+5, AEKMK - ÖZEGE; 5302.
5302. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1928(miladi) Devlet Matbaası, Ahmed
Cevdet, (7. Cilt), 21+912, AEKMK - ÖZEGE; 5302.
5302. [EHEC/
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi : Evliya Çelebi Mehmed b. Zıllî, İstanbul 1928(miladi) Orhaniye Matbaası, Türk Tarih
Encümeni, (8. Cilt), 1+5+786+4, 9. ve 10. ciltler Latin alfabesiyledir. AEKMK - ÖZEGE; 5302.
5302. [EHEC/
Evliya Çelebi. "Seyahatnâme." Sanat Dünyamız
Dünyamız,
ız no. 66 (00.00.1997): 5-15. [cdmb/mk]
Eyice, Semavi. "Bertrandon De La Broquiere ve Seyahatnamesi < 1432-1433 >." İslam Tetkikleri Enstitüsü
Dergisi 6, no. 1-2 (00.00.1975): 85-126. [cdmb/mk]
Eyice, Semavi. "J. von Hammer-Furgstall ve Seyahatnâmeleri. Hammer'in Tarihi Coğrafya, Topoğrafya ve Sanat
Tarihine Hizmeti." Belleten 46, no. 183 (00.07.1982): 535-550. [cdmb/mk]
EYİCE, SEMAVİ: Bertrandon de la Broquiere ve seyahatnamesi (1432(1432-1433). İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi,
4.c, cüz 1-2'den ayrıbaskı. İstanbul, İ.Ü.E.F., 1975. 126 s. (16.5x24) 1 katl. harita, resim. [IV.SEY-397].
[istk/istk]
Faik. "Okyanus Seyahatnamesi." Sanat Dünyamız,
Dünyamız no. 66 (00.00.1997): 71-73. [cdmb/mk]
FAM, LOTFY: Lamartine-Voyage en Orient. Edition critique avec documents inedits. Paris, Librairie Nizet, "t.y.".
539 s. (16.5x25) 1 levha, 1 planş. [IV.SEY-143]. [istk/istk]
Farmer, George Henry. "Onyedinci Yüzyılda Türk Çalgıları (Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tanımlamalarına
Göre)." Musiki Mecmuası 45, no. 437 (00.06.1992): 26-27. [cdmb/mk]
Farmer, Henry George. "Onyedinci Yüzyılda Türk Çalgıları (Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tanımlanmalarına
Göre)-5." Musiki Mecmuası 39, no. 414 (00.09.1986): 20-24. [cdmb/mk]
Farmer, Henry George. "Onyedinci Yüzyılda Türk Çalgıları (Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Tanımlanmalarına
Göre)-6." Musiki Mecmuası 39, no. 415 (00.12.1986): 6-9. [cdmb/mk]
Fatma Servet. "Seyahatler ve Seyyahlar." Kadın Yazıları,
Yazıları no. 6, (26) (00.09.1926). [cdmb/mk]
FEDDEN, ROBIN : English travellers in the Near East.
East London, The British Council, 1958. 44 s. (14x21.5) 1
portre. “Writers and Their Work No: 97”. [IV.SEY-498] . [istk/istk]
Fenmen, Mithat. "Londra Seyahati Notları." Müzik Görüşleri,
Görüşleri no. 12 (00.09.1950): 8-13. [cdmb/mk]
Fenmen, Mithat. "Londra Seyahati Notları." Müzik
Müzik Görüşleri,
Görüşleri no. 13 (00.10.1950): 8-11. [cdmb/mk]
Fenmen, Mithat. "Londra Seyahati Notları." Müzik Görüşleri,
Görüşleri no. 14 (00.11.1950): 7-9. [cdmb/mk]
Fenmen, Mithat. "Londra Seyahati Notları." Müzik Görüşleri,
Görüşleri no. 15 (00.12.1950): 7-11. [cdmb/mk]
FERMANEL - FAVVEL - BAVDOVIN - STOCHOVE: Le voyage d'Italie et du Levant, de messieurs Fermanel...,
Favvel..., Baudovin de Launay et de Stochove.
Stochove Rouen, Jacques Herault, 1687. [8]+481+[2] s. (9x15.5). [IV.SEY20]. [istk/istk]
FERRIERES-SAUVEBOEUF, COMTE DE: Memoires historiques,
historiques, politiques et geographiques des voyages du Comte
Ferrieresde Ferrieres
-Sauveboeuf faits en Turquie, en Perse et en Arabie, depuis 1782, jusqu'en 1789. 2 vol. Paris,
Buisson, 1790. (11.5x19). Vol. 1: XXIV+298 s. / Vol. 2: X+303 s. [IV.SEY-169-170]. [istk/istk]
FERRIMAN, Z. DUCKETT: Turkey and the Turcs.
Turcs New York, James Pott, 1911. IX+334 s, (14x22.5) 16 planş.
[IV.SEY-320]. [istk/istk]
61
FezaFeza-yı NaNa-mütenahiye Doğru Seyahat yahud Esir İçinde TemaşaTemaşa-yı CelâlCelâl-i Hilkat:
Hilkat Flammarion, Camille,
(Çeviren: Mehmed Cemal). İstanbul 1310(hicri) 1892(miladi) Enver Efendi Matbaası, 16, ÖZEGE; 5705 - TBTK;
10972.. [EHEC/
10972
FIELD, HENRY M. : From the lakes of Killarney on the Golden Horn.
Horn New York, Charles Scribner’s Sons, 1884.
355 s. (13.5x21). [IV.SEY-488] . [istk/istk]
FIELD, HENRY M. : The Greek islands and Turkey after the war.
war New York, Charles Scribner’s Sons, 1886.
VI+228 s. (13x21) 1 renkli harita. [IV.SEY-489] . [istk/istk]
Fındıkoğlu , Fahri Z. "Bir Konya Seyahatnamesinden Parçalar II." Türk Yurdu,
Yurdu no. 239 (00.12.1954): 425-427.
[cdmb/mk]
Fındıkoğlu , Fahri Z.. "Bir Konya Seyahatnamesinden Parçalar I." Türk Yurdu,
Yurdu no. 238 (00.11.1954): 344-346.
[cdmb/mk]
FINK, ANNA : Colorful adventures in the Orient.
Orient Austin, Von Boeckmann-Jones, 1930. 104 s. (15.5x23.5).
[IV.SEY-487] . [istk/istk]
FihristFihrist-i Tuhfetü'nTuhfetü'n-nüzzâr fi Garaibi'lGaraibi'l-emsâr ve Acaibi'lAcaibi'l-Esfâr. SeyahatnâmeSeyahatnâme-i İbn Batuta:
Batuta (Düzenleyen: Mehmed
Şerif Paşa ). İstanbul 1336 - 1340(rumi) 1921 - 1923(miladi) Âmire Matbaası, 203, ÖZEGE; 5771 - TBTK;
10901.. [EHEC/
10901
FLAUBERT, GUSTAVE: Voyage en Orient. (1849(1849-1851). Lausanne, Editions Renconıre, 1964. 553 s. (12x18). "Les
Oeuvres de Gustave Flaubert No: 5". [IV.SEY-177]. [istk/istk]
FLERS, ROBERT DE: Vers l'Orient.
l'Orient Paris, Ernest Flammarion, 1895.400 s. (12x18) resim. [IV.SEY-222]. [istk/istk]
FONTANIER, V,: Voyages en Orient.
Orient Paris, Librairie de Dumont, MDCCCXXXIV. XXIV+[351] s. (13.5x20.5).
[IV.SEY-273]. [istk/istk]
FONTMAGNE, LA BARONNE DURAND DE; Kırım Harbi sonrasında İstanbul.
İstanbul Çev.: Gülçiçek Soytürk. İstanbul,
Tercüman, 1977. 267 s. (13x19). "Tercüman 1001 Temel Eser No: 110". [IV.SEY-56]. [istk/istk]
FRANKLAND, CAPT. CHARLES COLVILLE: Travels to and from Constantinople in 1827 and 1828. 2 vol. 2nd ed.
London, Henry Colburn and Richard Bcntley, 1830. (14.5x23). Vol. 1: VIII+373 s. 2katl. harita, 2 levha, 16
planş, /Vol. 2:310 s. 1 levha, 6planş. [IV.SEY-324-325]. [istk/istk]
Fransa, İtalya ve İsviçre'de Seyahat Hatıraları:
Hatıraları Şerafeddin Mağmumi [Bilmen], Kahire 1914(miladi) Matbaat ElMikdad, 303, MİL.
MİL. [EHEC/
Fransa'nın Seyahat Talimâtnâmesi
Talimâtnâmesi : İstanbul 1910(miladi) Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi,
8+6, Türkçe – Fransızca. TBTK; 11055.
11055. [EHEC/
Fransız edebiyatında İstanbul.
İstanbul Çev.: Mediha Sayar. İstanbul, Varlık Yayınevi, 1964.93 s. (12x16.5). [IV.SEY-333].
[istk/istk]
FRASER, DAVID: Persia and Turkey in revolt.
revolt Edinburgh, William Blackwood, 1910. XVI+440 s. (14x22) 50 planş.
[IV.SEY-282]. [istk/istk]
GALIBERT, LEON - PELLE, C: Constantinople ancienne et moderne comprenant aussi les sept eglises de l'Asie Mineure. Illus. d'apres les dessins pris sur les lieux par Thomas Allom, 2 vol. Paris, Fisher, Fils et Cie, "t.y.".
Mineure
(22x28). Vol. 1: [4]+XLIII+ 60 s. / Vol. 2: 58 s. [IV.SEY-411-]. [istk/istk]
GALLAND, ANTOINE : Journal d’Antoine Galland pendant son séjour à Constantinople
Constantinople (1672(1672-1673). Pub. et
annoté par Charles Schefer. 2 tomes. Paris, Ernest Leroux, 1881. (18x27). Tome I: XVII+286 s. 1planş. / Tome
2: 4+220 s. [IV.SEY-423] . [istk/istk]
GALLAND, ANTOINE: İstanbul'a ait günlük hâtıralar (1672(1672-1673). 2 c. Şerhlerle yay.: Charles Schefer. Çev.:
Nahid Sırrı Örik. Ankara, T.T.K., 1949-1973. (17x24.5). "T.T.K. Yayınlarından II. Seri No: 16, 16a". I.c.: (1672).
245 s. 1 planş. / 2. c: (1673). 178 s. [IV.SEY-284-285]. [istk/istk]
GALLWITZ, ESTHER (Ed.): Istanbul. Mit Illus. von Thomas Allom. Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1981. 538 s.
(10.5x17.5) resim. [IV.SEY-2,3]. [istk/istk]
GASPARIN, A. DE: A Constantinople.
Constantinople Paris, Michel Levy Freres, 1867. 487 s. (11.5x18). "Bibliotheque
Contemporaine". [IV.SEY-12]. [istk/istk]
62
GAUTIER, THEOPHILE : The complete works of Théophile Gautier.
Gautier Vol. 5. The Louvre – Constantinople. Tr. by F.
C. de Sumichrast. London, New York; Potlethwaite, Taylor and Knowles, MCMIX. 322+300 s. (14x21.5) 2 planş.
“The Gascon Edition Number: 421”. [IV.SEY-486] . [istk/istk]
GAUTIER, THEOPHILE: Constaninople. Paris, Michel Levy Freres, 1856. 364 s. (11x18). [IV.SEY-233]. [istk/istk]
GAUTİER, THEOPHILE : Constantinople.
Constantinople İstanbul, Isis, 1990. 317 s. (16.5x24) renkli resim. [IV.SEY-483] .
[istk/istk]
Gazi Paşa Yurd Seyahatleri:
Seyahatleri İstanbul 1926(miladi) Necm-i Âti Matbaası, 126, TBTK; 11373.
11373. [EHEC/
Gazi Paşa'nın Seyahati. Türk Hayatı,
Hayatı no. 13 (01.09.1925): 4-5. [cdmb/mk]
Gazimihal, Mahmut Ragıp. "On Sekizinci Yüzyıl Avrupasında Müzik Seyahati." Müzik Görüşleri 3, no. 30
(00.03.1952): 7-9. [cdmb/mk]
Gazimihal, Mahmut Ragıp. "Onsekizinci Yüzyıl Avrupasında Müzik Seyahati [Devam]." Müzik Görüşleri 3, no.
34-36 (00.07.1952 - 00.09.1952). [cdmb/mk]
Gazimihal, Mahmut Ragıp. "Onsekizinci Yüzyıl Avrupasında Müzik Seyahati." Müzik Görüşleri 3, no. 31
(00.04.1952): 3-5. [cdmb/mk]
Gazimihal, Mahmut Ragıp. "Onsekizinci Yüzyıl Avrupasında Müzik Seyahati." Müzik Görüşleri 3, no. 32
(00.05.1952): 3-4. [cdmb/mk]
Geçtan , Engin. "Seyahatnâme." Sanat Dünyamız,
Dünyamız no. 65 (00.00.1997): 59-60. [cdmb/mk]
Gelber, Harry G.. "Nixon'un Pekin Seyahati: Perspektifler ve Sonuçlar." Stratejik Etüdler 6, no. 34 (00.12.1972):
17-30. [cdmb/mk]
Gencer , Ali İhsan. "Karadeniz'e İlk Çıkan Osmanlı Padişahı II. Mahmud'un Varna Seyahati." Türk Dünyası Tarih
Dergisi 3, no. 31 (00.07.1989): 28-34. [cdmb/mk]
GENEVE, PAUL : Un Français à Constantinople (Juillet 19121912- Juillet 1913).
1913 Paris, André Lesot, [191-].VI+414 s.
(12x19). [IV.SEY-449] . [istk/istk]
GLAZEBROOK, PHILIP: Joumcy to Kars.
Kars 2nd ed. Middlesex, Penguin Books, 1984. 246 s. (13x20) harita. "Penguin
Travel Library". [IV.SEY-195]. [istk/istk]
GODARD-FAULTRIER, M. V.: D'Angers au Bosphore pendant la guerre d'Orient,
d'Orient Constantinople, Athenes, Rome.
Paris, Librairie de L.Maison, 1858. III+559 s. (18x28) 32 plans. [IV.SEY-298]. [istk/istk]
GOLTZ, COLMAR FREIHERR V.D. : Anatolische Ausflüge.
Ausflüge Berlin, Schall und Grund, 1896 . VII+460 s. (13x18.5)
harita, resim, 4 katl. resim. [IV.SEY-443] . [istk/istk]
GOODRICH-FREER, A.: Things seen in Constantinople.
Constantinople London, Seeley and Service, 1925. VIII+158 s. (10.5x15)
30 plans. "The Things Seen Scries". [IV.SEY-344,345]. [istk/istk]
Gönençer, Necati. "Kuzey Karadeniz Mıntıkasında Bir Tetkik Seyahati." Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, no.
20 (01.10.1950 - 01.12.1950): 294-299. [cdmb/mk]
Görkey, Şefik. "W. G. Browne'nin Seyahatnamesine Göre 18.yy. Sonunda Mısır'da Görülen Hastalıklar ve
Tedavileri." II.. Türk Tıb Tarihi Kongresi,
Kongresi (20-21 Eylül 1990, İstanbul) (00.00.1999): 211-218. [cdmb/mk]
Göyünç, Nejat. "Salomon Schweiger ve Seyahatnamesi." İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 13,
no. 17-18 (00.03.1962 - 00.09.1963): 119-140. [cdmb/mk]
Gözaydın, Nevzat. "Evliya Çelebi Seyahatnamesi Üzerine." Türk Kültürü 10, no. 119 (00.09.1972): 28-30.
[cdmb/mk]
GREENE, JOSEPH K.: Leavening the Levant.
Levant Boston, Pilgrim Press, 1916. XII+353 s. (13.5x20) 33 plans. [IV.SEY332]. [istk/istk]
GRELLET, STEPHEN : Memoirs of the life and gospel labours of Stephen Grellet.
Grellet Ed. by Benjamin Seebohm. 2
vols. 2nd ed. London, A.W. Bennett, MDCCCLXI. (14x20). Vol. 1: XII+369 s. 1 portre. / Vol. 2: X+385 s. [IV.SEY444-445] . [istk/istk]
GRELOT, JOSEPHUS : İstanbul seyahatnamesi.
seyahatnamesi Çev.: Maide Selen. İstanbul, Pera Turizm ve Tic., 1998. XV+259 s.
(13.5x19.5) resim (ikisi katl.). “Alaattin Eser Kitaplığı Yayın No: 10 – Çeviri Eserler: 6”. [IV.SEY-495] . [istk/istk]
63
GRELOT: Relation nouvelle d'un voyage de Constantinople.
Constantinople Paris, Pierre Rocolet, MDCLXXX. [10]+306 s.
(19.5x27) 9 levha, 2 planş. [IV.SEY-100]. [istk/istk]
GRENTE, MGR.: Une mission dans le Levant
Levant.
ant Paris, Gabriel Beauchesne, 1922. 347 s. (15.5x23) 7 plans. [IV.SEY268,326]. [istk/istk]
GRENVILLE-MURRAY, E.C. : The roving Englishman in Turkey.
Turkey Sketches from life. Repr. in part from “Household
words”. London, G.Routledge, 1855. VIII+363 s. (11x17.5). [IV.SEY-439] . [istk/istk]
GRESLERI, GIULLIANO : Le Corbusier. Reise nach dem Orient. Unveröffentlichte Briefe und zum Teil noch nicht
Publizierte. Texte und Photographien von Charles Edouard Jeanneret. Zürich, Spur Verlag, “t.y.”. 4 s. (21x30).
Kitabı tanıtan broşürdür. [IV.SEY-503] . [istk/istk]
GREY, WILLIAM: Journal of a visit to Egypt, Constantinople, the Crimea, Greece etc. in the suite of the Prince and
Princess of Wales.
Wales 3rd ed. London, Smith and Elder, 1870. VI+203 s. (14.5x21). [IV.SEY-199]. [istk/istk]
GRIFFITHS, J. : Nouveau voyage dans la Turquie d’Europe et d’Asie et en Arabie.
Arabie Tr.par M.B. Barère de Vieuzac.
2 tomes. Paris, Blankenstein, 1812. (14x22). Tome I: XIV+213 s. / Tome 2: 4 +229 s. [IV.SEY-422,463] .
[istk/istk]
GROSVENOR, E. M.: Narrative of a yacht voyage in the Mediterranean during the years 18401840-41. 2 vol. London,
John Murray, 1842. (13x20.5). Vol. 1: IX+363 s. 10 plans. / Vol. 2: VIII+378 s. 16 planş. [IV.SEY-71-72].
[istk/istk]
Grönlanda'ya Seyahat:
Seyahat (Çeviren: Mehmed [Erkem]). İstanbul 1316(hicri) 1899(miladi) Asır Matbaası, 20, ÖZEGE;
6331 - TBTK; 11721.
11721. [EHEC/
GRÜNFELD, ERNEST: Im Faltboot von Stamboul nach Alexandrien.
Alexandrien Wien, Eigenverlag, 1930. 94 s. (15x22.5)
resim. [IV.SEY-122]. [istk/istk]
GUENTHER, KONRAD: Von Kairo nach Bagdad
Bagdad und Stambul.
Stambul Dresden, Karl May Verlag, 1930.119 s. (12.5x18.5)
8 planş. [IV.SEY-18]. [istk/istk]
GUYS, M.: Voyage litteraire de la Grece ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallele de leurs
moeurs. Nouvelle ed. revue, corrigee et augmentee. On y a joint un voyage de Sophie a Constantinople... 2 vol.
Paris, La Veuve Duchesne, MDCCLXXVI. (12x20). Vol. 1: 540 s. 3 levha, / Vol. 2: 558+2 s. 1 levha. [IV.SEY-243244]. [istk/istk]
Gülcan , Bilgehan. "Özendirme Aracı Olarak Kullanılan Turistik Bir Ürün: Incentive Seyahatler." Ticaret ve Turizm
Eğitim Fakültesi Dergisi , no. 1 (00.00.1998): 70-81. [cdmb/mk]
Gülek, Haki - Erol Hüseyin: "Seyahat İntibaları: Amerika-Polonya." İktisadi Yürüyüş 9, no. 194 (30.01.1948): 6,
31. [cdmb/mk]
GÜNGÖR, NECATİ : Seyyahların kaleminden şehrşehr-i şirin İstanbul.
İstanbul İstanbul, Milliyet, 1996. 223 c. (19x21) resim.
[IV.SEY-492] . [istk/istk]
Günver, Nuri Muammer. "Ürolog Gözü ile Avrupa Seyahatı Notları." Poliklinik,
Poliklinik no. 175 (00.01.1948): 146-159.
[cdmb/mk]
Gürkan, Nilgün. "Rönesansın Merkezine Seyahat. Florance is the Place Which is the Heart of the Art." Denizin
Sesi 18, no. 103 (00.11.1993 - 00.12.1993): 10-14. [cdmb/mk]
Habeş Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Azmzâde Sadık el-Müeyyed , İstanbul 1322(hicri) 1904(miladi) İkdam Matbaası, 484,
AEKMK - BDK - ÖZEGE; 6528 - TBTK; 5439.
5439. [EHEC/
Halbmond im letzten Viertel. Archaologische Reiscbcrichie.
Reiscbcrichie Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabcrn, 1985.
300 s. (17.5x25.5) 20 planş. [I V.SEY-354,402]. [istk/istk]
Halim Sabit. "Seyahat." Türk Yurdu
Yurdu 9, no. 20, (366) (00.09.1988): 51-52. [cdmb/mk]
Hami, Vasfi. "Anadolu'ya Seyahat." Çığır,
Çığır no. 17 (00.09.1934): 9. [cdmb/mk]
Hâmid Saidî. "Anadolu'da Bir Tetkik Seyahati." Hayat Mecmuası 3, no. 65 (23.02.1928): 249-252. [cdmb/mk]
HAMSUN, KNUT – ANDERSEN, HANS CHRISTIAN : İstanbul’da iki İskandinav seyyah.
seyyah Çev.: Banu Gürsaler
Syvertsen. İstanbul, Yapı Kredi Yay., 1993. 136 s. (13.5x21). “Edebiyat: 33” . [IV.SEY-493] . [istk/istk]
64
HANSTEIN, OTFRID VON: Vier Wochen Orient.
Orient Bremen, Verlag Franz Leumer, 1926. 111 s.(14.5x22.5) harita,
resim. [IV.SEY-91]. [istk/istk]
HARFF, ARNOLD VON: The pilgrimage of Arnold von Harff from Cologne, through Italy. Syria, Egypt, Arabia,
Ethiopia, Nubia, Palestine, Turkey, France and Spain, which he accomplished in the years 1496 to 1499.
1499 Tr.
from the German and ed, by Malcolm Letts. Repr. of the 1946 ed. Nendeln, Kraus Reprint, 1967. XXXV+325 s.
(15x22.5). [IV.SEY-265]. [istk/istk]
HarikÛlâde seyahat. Buzlar İçinde Bir Yanardağ:
Yanardağ Gros, Jules, (Çeviren: Hasan Raif). İstanbul 1308(hicri)
1891(miladi) İstepan Matbaası, 167, TBTK; 11722.
11722. [EHEC/
HARRISON, RICHARD: Meet the Turcs.
Turcs London, Jarrolds Publishers, 1961. 192 s. (14x22) harita, 12 planş.
[IV.SEY-329]. [istk/istk]
HARVEY: Turkish harems, Circassian homes.
homes London, Hurst-Blackett, 1871. X+307 s. (14x22) 2 renkli planş.
[IV.SEY-283]. [istk/istk]
HatıraHatıra-i Seyahat:
Seyahat İstanbul 1316(hicri) 1899(miladi) Mihran Matbaası, Sabah Gazetesi, 176, Alman imparatoru
Wilhem'in İstanbul'a 2. defa gelişi münasebetiyle. AEKMK - BDK - ÖZEGE; 7023 - TBTK;
TBTK; 12986.
12986. [EHEC/
HatıraHatıra-i Seyahat:
Seyahat İstanbul Asır Matbaası, 1, Resimli. TBTK; 12985.
12985. [EHEC/
HatıraÖZEGE; 7024.
Hatıra-i Seyahat:
Seyahat İstanbul Asır Matbaası, Musavver Terakki Mecmuası, Resimli.ÖZEGE;
7024. [EHEC/
Hattımız ve Hattımızla Münasebetler Ankara - Sivas, İzmir - Kasaba, Yenice
Yenice - Nusaybin, Aydın ve Şark
Hatlarının Seyr ve Hareket Cetvelleriyle Hattımızın Haydarpaşa - Adapazarı Beyninde İşleyen Muhtelit ve
Haydarpaşa - Pendik Arasında İşleyen MevâkıfMevâkıf-i Mütecavire Katarlarıyla Seyahat Edecek Yolculara Aid Mer'i
TarifeFevkalâdeleri
Defterdir: İstanbul 1926(miladi) Haydarpaşa Demiryolları Matbaası, 42, 1 Harita.
Tarife
-i Fevka
lâdeleri Hâvi Defterdir
12995.. [EHEC/
TBTK; 12995
Hayfa Seyahatnâmesi ve Tarihi (Musavver):
(Musavver) Ahmed, İstanbul 1292(hicri) 1875(miladi) Basiret Matbaası, 495,
AEKMK.. [EHEC/
AEKMK
HEMINGWAY, ERNEST: İşgal
İşgal İstanbulu ve iki dünya savaşından mektuplar.
mektuplar Çev.: M.Ali Kayabal. İstanbul, Milliyet,
1970. XIV+351 s. (12.5x19.5). "Milliyet Yayınları-Genel Kültür Kitapları Dizisi; 2". [IV.SEY-145]. [istk/istk]
HENTIG, WERNER OTTO VON : Meine Diplomatenfahrt ins verschlossene
verschlossene Land.
Land Berlin, Ullstein, 1918. 244 s.
(11x17) 1 katl. harita. [IV.SEY-438] . [istk/istk]
HERODOT: Historien. Deutsche gesamtausgabe.
gesamtausgabe Übers. von A. Horneffer, neu hrsg. und erlaut. von H. W.
Hausig, mit einer einl. von W. F. Otto. 4. Aufl. Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1971. XXVIII+ 792 s. (11.5x18) 2
harita, 4 resim.“Kröners Taschenausgabe Bd. 224”. [IV.SEY-452] . [istk/istk]
HEUDE, WILIAM: Voyage de la cote de Malabar a Constantinople par le Golfe pcrsique, 1'Arabie, la Mesopotamia
Kourdistan
le Kourdist
an et la Turquie d'Asie, fail en 1817.
1817 Tr. de 1'anglais par le traducteur du "Voyage de Maxwell". Paris,
Librairie de Gide Fils, 1820. 358 s. (12.5x21) 6 planş. [IV.SEY-384]. [istk/istk]
Heyecanlı Seyahat:
Seyahat E. Âli, İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Hürriyet Matbaası, 40+16, ÖZEGE; 7385.
7385. [EHEC/
HICHENS, ROBERT: The Near East. Dalmatia, Greece and Constantinople.
Constantinople Illus. by Jules Guerin. London, Hodder
and Stoughton, 1913. X+268 s. (18x27) 50 plans. [IV.SEY-89]. [istk/istk]
Hindistan ve Sivat ve Afganistan Seyahatnâmesi
Seyahatnâmesi:
atnâmesi Ahmed Hamdi Şirvanî, İstanbul 1300(hicri) 1883(miladi)
Mahmud Bey Matbaası, 293, 1 Harita, 1 Levha. AEKMK - BDK -ÖZEGE; 7654 - TBTK; 1438.
1438. [EHEC/
Hindistan'dan İran ve Rus Arazisine Seyahat Edeceklere Mahsûs Kılavuz Notlardır. Pasaportlara Aid Malûmât
Malûmâtlûmât-ı
Umûmiyeyi de İhtiva Eder:
Eder İstanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Matbaa-i Askeriye, Karargâh-i Umûmi İstihbarât
Şubesi Mahrem Neşriyatı, 64, AEKMK - MİL - ÖZEGE; 7660
7660.. [EHEC/
Hindistan'dan İran ve Rusya Arazisine Seyahat Edeceklere Mahsûs Kılavuz Notlardır.
Notlardır. Pasaportlara Ait MalûmatMalûmat-i
UmûmiyeUmûmiye-i İhtiva Eder:
Eder İstanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Matbaa-i Askeriye, Karargâh-i Umûmiye İstihbarat
Şubesi, 64, TBTK; 13568
13568.. [EHEC/
Hive Seyahatnâmesi ve Tarihi. Musavver:
Musavver Mageman, (Çeviren: Ahmed Şükrü). İstanbul 1292(hicri) 1875(miladi)
Basiret Matbaası, 459, 31 Planş, 1 Levha. BDK - MİL - ÖZEGE; 7682.
7682. [EHEC/
HOBHOUSE, J. C: A journey through Albania, and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to
Constantinople during the years 1809 and 1810.
1810 2 vol. 2nd ed. London, James Cawthom, 813.(21.5x27). Vol.
65
l:XV+628s. 1 katl. harita, 4 levha, 8 planş. /Vol. 2: 629-1152 s. 1 katl. harita, 4 levha, 7 planş. [IV.SEY-299300]. [istk/istk]
HOGARTH, PAUL – DURRELL, LAWRENCE : The Mediterranean shore.
shore Travels in Lawrence Durrell country.
Introduction and commentary by Durrell. London, Pavilion, 1988. 159 s. (29x27) renkli resim. [IV.SEY-415] .
[istk/istk]
HOWARD, GEORGE WILLIAM FREDERICK: Türk sularında seyahat.
seyahat Çev.: Şevket Serdar Türet. İstanbul, Tercüman,
1978. 121 s. (13x19). "Tercüman 1001 Temel Eser No: 117". [IV.SEY-140]. [istk/istk]
Hristiyan Yolculuğu yani Mümin Helak Şehrinden Semavi Şehre Seyahat:
Seyahat İstanbul 1881(miladi) , 301, Kitabın
Ermenice Adı: Krisdonyayi Canabarhvelı Tebi Hantertsyal Aşkharh. BA; 487.
487. [EHEC/
HUGHES, THOMAS SMART: Voyage â Janina en Albanie, par la Sicile et la Grece. 2 vol. Tr. de l'anglais par
l'auteur de "Londres en 1819". Paris, Librairie de Gide Fils, 1821. (13x21.5). Vol. 1: 326 s. 1 planş. /Vol. 2: 351
s. [IV.SEY-39]. [istk/istk]
HUXLEY, JULIAN : Splendeur et misère de l’Orient.
l’Orient Tr. de l’Anglais par Josette Hesse. Paris, Arthaud, “t.y.”. s. 91109. (15x21) resim. Fotokopidir. [IV.SEY-474] . [istk/istk]
Hüdavendigâr Vilâyetinde Bir Hafta Seyahat:
Seyahat Ömer Subhi, İstanbul 1308(hicri) 1891(miladi) Âlem Matbaası
Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 112, MİL - ÖZEGE; 7762.
7762. [EHEC/
Hüseyin Yakub. "Avrupa'da Tedkik Seyahati Notlarından." Demiryolları Mecmuası,
Mecmuası no. 37 (01.03.1928): 13-16.
[cdmb/mk]
Hüseyin Yakub. "Avrupa'da Tedkik Seyahati Notlarından." Demiryolları Mecmuası
Mecmuası,
muası no. 38 (01.04.1928): 38-42.
[cdmb/mk]
Hüseyin Yakub. "Avrupa'da Tedkik Seyahati Notlarından." Demiryolları Mecmuası,
Mecmuası no. 40 (01.06.1928): 161168. [cdmb/mk]
Hüseyin Yakub. "Avrupa'da Tedkik Seyahati Notlarından." Demiryolları Mecmuası,
Mecmuası no. 41 (01.07.1928): 182184. [cdmb/mk]
Hüseyin Yakub. "Avrupa'da Tedkik Seyahati Notlarından." Demiryolları Mecmuası,
Mecmuası no. 43 (01.09.1928): 278284. [cdmb/mk]
Hüseyin Yakup. "Avrupa Tetkik Seyahati Notlarımdan: Hamburg Limanında Elbe Tüneli." Demiryolları Mecmuası
5, no. 59 (00.01.1930): 635-644. [cdmb/mk]
Hüseyin Yakup. "Avrupa'da Tetkik Seyahatı Notlarımdan." Demiryolları Mecmuası 5, no.48, (00.02.1929): 102105. [cdmb/mk]
I Konstantimıpolis. 1.1. Kata metafrasin Diakekrimenu Logiou. Athina, Akropoleos, 1896. 408 s. (16.5x24)
resim. [IV.SEY-289]. [istk/istk]
Incidents of travel in Greece, Turkey, Russia and Poland.
Poland 2 vol. 4th ed. New York, Harper and Brothers, 1838.
(12x19). Vol. 1: 268 s. 1 katl. harita. / Vol. 2: 275 s. resim. [IV.SEY-441-442] . [istk/istk]
IORGA, NICOLAE: Les voyageurs français dans 1'Orient europeen.
europeen Conferences faites â Sorbonne. Extraits de la
Revue des Cours et Conferences. Paris, Boivin et J. Gamber, 1928. 128 s. (13.5x19). [IV.SEY-174]. [istk/istk]
ISAMBERT, EMİLE: Itineraire descriptif, historique
historique et archeologique de 1'Orient Premiere partie: Grece et Turquie
d'Europe. 2e ed. Paris, Librairie Hachette, 1873. LXXXIII+1084 s. (11.5xl8) 4 harita (l katl., 1 renkli). "Collection
des Guides-Joanne". [IV.SEY-29]. [istk/istk]
Ispartalı Seyrânî. "Seyahat Destanı." Türk Yurdu 6, no. 32 (00.08.1927): 173-179. [cdmb/mk]
Istanbul (1874). Çev: Prof. Dr. Beynun Akyavaş. Ankara, Kültür Bakanlığı, 1981. VI+504 s. (13x19.5) resim.
"Kültür Bakanlığı Yayınları No: 382-Türk Sanatı Eserleri Serisi No: 14". IV.SEY-136]. [istk/istk]
Istanbul. Bearb. von Kay Birkner. Duisburg, Typoskript Elisabeth Buchzik, 1976. 58 s. (14.5x20.5) resim.
[IV.SEY-117]. [istk/istk]
Işıklı, H. Mehmet. "Kıbrıs Seyahati."
." Sebîlürreşad 11, no. 273 (00.07.1958): 364-366. [cdmb/mk]
İbn Batuta Seyahatnamesinden
Seyahatnamesinden seçmeler.
seçmeler Haz.: İsmet Parmaksızoğlu. İstanbul, Millî Eğitim Basımevi, 1971. 133
s. (13.5x20). "1000 Temel Eser No: 59". [IV.SEY-148]. [istk/istk]
66
İBN BATUTA: Tuhfetü'nTuhfetü'n-nüzzâr fî garaibü'1garaibü'1-emsâr ve acâibü'lacâibü'l-esfar. SeyahatnâmeSeyahatnâme-i Ibn Batuta.
Batuta 2 c. Çev.:
Mehmed Şerif. İstanbul, Matbaa-ı Âmire, 1333-1335. (17x24). 1. c.: 13+448+11+6 s. / 2. c: 386+-12+6 s.
[IV.SEY407]. [istk/istk]
İbrahim, Abdürreşid. "Abdürreşid İbrahim Efendi'nin Tevhid-i Efkâr'a Beyanatı (1923): Müslüman
Memleketlerinde Beş Sene Seyahat." Toplumsal Tarih,
Tarih no. 29 (00.05.1996): 54-56. [cdmb/mk]
İki Çocuğun Fransa'da Seyahati:
Seyahati (Çeviren: Mehmed Halim). İstanbul 1316(hicri) 1899(miladi) Asır Matbaası, 168,
BDK - ÖZEGE; 8583.
8583. [EHEC/
İki Dost Memlekete Seyahat-Balkan Ticaret Odası-Yeni Vergiler-İktisadî Devletçilik Tatbikatına Doğru.
Kooperatif Mecmuası,
Mecmuası no. 1 (00.06.1932): 22-24. [cdmb/mk]
İkinci Seyahat. Halkbilgisi Haberleri Mecmuası 2, no. 11 (00.00.1930): 177-179. [cdmb/mk]
İlmî ve Ticarî ve Sınaî Fransa'ya Seyahat Talimâtnâmesi. Programme
Programme D'un Voyage en France Organisé par un
Comité Ottoman en Juin 1910:
1910 İstanbul 1910(miladi) Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 8
(Türkçe) +6 (Fransızca), ÖZEGE; 9059
9059.. [EHEC/
İmece, Mustafa Selim. "Atatürk'ün Şapka Devriminde Kastamonu ve İnebolu Seyahatleri, 1925." Türk Dili 10, no.
110 (00.10.1960): 96-98. [cdmb/mk]
İnan. "Bir Balkan Seyahati." İnan,
İnan no. 4 (00.08.1937): 31. [cdmb/mk]
İnsanlar Diğer Yıldızlara Ne Vakit Seyahat Edecekler? Resimli Ay,
Ay no. 7 (00.08.1924): 16-18. [cdmb/mk]
İran Yolları Mültekasında Seyahat:
Seyahat Poidebard, Antoin, (Çeviren: Nazmi - Emin). İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi)
Matbaa-i Osmaniye, Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye İstihbarât Dairesi, 1+138, 8 Kroki. MİL - ÖZEGE; 9312.
9312. [EHEC/
İsen, Mustafa. "Edebiyat Tarihimizin Kaynaklarından Evliya Çelebi Seyahatnâmesi." Marmara Üniversitesi FenFenEdebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi , no. 4 (00.00.1988): 229-233. [cdmb/mk]
İsen, Mustafa. Edebiyat Tarihimizin Bir Kaynağı Olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi." Millî Eğitim
Eğitim,
itim no. 85
(00.05.1989): 22-27. [cdmb/mk]
İsmail Fuad. "Son Tedkik Seyahatimde Gördüklerim Almanya - Belçika." Demiryolları Mecmuası 2, no. 13
(01.03.1926): 7-20. [cdmb/mk]
İsmail Habib. "Gazi'nin Adana Seyahatinden Hatıralar." Adana Mıntıkası Maarif Mecmuası
Mecmuası,
muası no. 1 (15.03.1928): 811. [cdmb/mk]
İstanbul Etıbbâ Muhadenet ve Teavün Cemiyetinin İtalyaİtalya-AvusturyaAvusturya-MacaristanMacaristan-Romanya Seyahati 18 EylülEylül-22
TeşrinTeşrin-i Evvel 1928:
1928 İstanbul 1928(miladi) Kader Matbaası, 14, MİL.
MİL. [EHEC/
İstanbul Şehremaneti Darülbedayi' Heyeti 1928 Karadeniz Seyahati Hatırası:
Hatırası İstanbul 1928(miladi) Emel
Matbaası, ÖZEGE; 8253.
8253. [EHEC/
İstanbul.
İstanbul Çev.: Nurullah Berk, İstanbul. İstanbul Kitaplığı, "t.y.". 319 s, (13.5x19.5). Eserin başında. Çelik
Güiersoy'un, Gautier'nin hayatına dair etüdü vardır. [IV.SEY-131,132,133]. [istk/istk]
İstanbul'dan AsyaAsya-yı Vustaya Seyahat:
Seyahat Mehmed Emin, İstanbul 1295(hicri) 1878(miladi) Kırk Anbar Matbaası,
303, AEKMK - MİL - ÖZEGE; 8323.
8323. [EHEC/
İstibdat Seyahati:
Seyahati 1890(miladi) , Kitabın Ermenice Adı: Miabedutyan Masin. BA; 617.
617. [EHEC/
İstibdat Seyahati:
Seyahati Sevayan, H., 1911(miladi), Kitabın Ermenice Adı: Okdagar Canabarhortutyun. BA; 827.
827. [EHEC/
İstifadeli Seyahat:
Seyahat (Çeviren: Mustafa Refik). İstanbul 1325(rumi) 1909(miladi) Tercüman-ı Hakikat Matbaası,
119, ÖZEGE; 9457
9457. [EHEC/
İstikbal İçinde Bir Seyahat: Nereye Gidiyoruz?" Yeni Kitap,
Kitap no. 8 (00.12.1927): 2-6. [cdmb/mk]
İtalya Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Mehmed Sadık Rifat Paşa, İstanbul 1275(hicri) 1859(miladi) Takvimhane-i Âmire
Matbaası, 18-42, BDK.
BDK. [EHEC/
JACQUES, CONSTANCE L. : Locum in İstanbul.
İstanbul Derby, The Citadel Press, 1970. 176 s. (14.5x22). [IV.SEY-473] .
[istk/istk]
Japonya Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Pierre Loti [Julien Viaud], (Çeviren: M. Safvet). İstanbul 1309(hicri) 1892(miladi)
Matbaa-i Ebüzziya, 4+408+4, BDK - MİL - ÖZEGE; 9762.
9762. [EHEC/
67
Japonya'da Seyahat:
Seyahat Demoge, (Çeviren: Ali Muzaffer). İstanbul 1322(hicri) 1905(miladi) Hanımlara Mahsûs
Gazete Matbaası, 60, Resimli.ÖZEGE;
ÖZEGE; 9766 - TBTK; 8367.
8367. [EHEC/
JEHANNOT, R.P.: Voyage de Constanünople pour le rachapt des captifs.
captifs Paris, V. Delormel et Rene Josse,
MDCCXXXII. VI+401 s. (9.5x17). [IV.SEY-239]. [istk/istk]
JERNINGHAM, HUBERT E. H.: To and from Constantinople.
Constantinople London, Hurst and Blackctt, 1873. IX+365 s.
(14x22.5) 1 planş. [IV.SEY-95]. [istk/istk]
JOHNSON, E.C. : On the track of the crescent.
crescent Illus. by the Author. London, Hurst and Blackett, 1885. XV+324
s.(15x23) 1 katl. harita, 1 planş, resim. [IV.SEY-458] . [istk/istk]
Jores , Arthur. "Mutlak Yalnızlığa Seyahat." Makina Kimya Endüstrimiz 4, no. 48 (00.11.1958): 7-9. [cdmb/mk]
Jules Verne. "Dünya Keşif Seyahatleri Devam." Yeni Tarih Mecmuası,
Mecmuası no. 7~12 (00.07.1957 ~ 00.12.1957).
[cdmb/mk]
Jules Verne. "Dünya Keşif Seyahatleri." Yeni Tarih Mecmuası,
Mecmuası no. 1-6 (00.01.1957 - 01.06.1957). [cdmb/mk]
JULLIARD, EMILE:: Voyages incoherents. Constantinople
Constantinople et la vie turque, un sejour en Russie, les iles ioniennes,
au pays de Wagner.
Wagner Paris, Fischbacher, 1903.427 s. (12x18) 1 planş. [IV.SEY-224]. [istk/istk]
Kabacalı , Alpay. "Direktör Ali Bey'in "Seyahat Jurnali"." TÜRSAB Turizm Dergisi , no. 65 (00.02.1988): 34-37.
[cdmb/mk]
Kadri Ahmet. "Anadolu'da Yapılan Seyahat Esnasındaki Müşahedatıma Dair Muhtıra." İktisat Vekâleti Mecmuası,
Mecmuası
no. 13 (00.00.1930): 5-9. [cdmb/mk]
Kadro Tatbikat ve Seyahatleri ve ErkânErkân-ı Harbiye Seyahatleri Talimâtnamesi:
Talimâtnamesi İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi)
Matbaa-i Askeriye, Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi , 19, ÖZEGE; 9881.
9881. [EHEC/
Kadro Tatbikat ve Seyahatlerinin SûretSûret-i Tertibi ve İdaresi Hakkında Amelî Muhtıra:
Muhtıra Arisdages Kasparyan ,
İstanbul 1312(hicri) 1895(miladi) A. Asaduryan Basımevi, 1200, BDK.
BDK. [EHEC/
Kadro Tatbikat ve Seyahatlerinin SûretSûret-i Tertibi ve İdaresi Hakkında Amelî Muhtıra:
Muhtıra Mehmed Nihad, İstanbul
1341(rumi) 1925(miladi) Matbaa-i Askeriye, 2+84, 12 Kroki. AEKMK - ÖZEGE; 9882.
9882. [EHEC/
Kafesoğlu, İbrahim. "Ahlat ve Çevresinde, 1945'de Yapılan Tarihî ve Arkeolojik Tetkik Seyahati Raporu." İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 1, no. 1 (00.09.1949): 167-200. [cdmb/mk]
Kâmil , Ekrem. "Gazzi - Mekki Seyahatnamesi." Radyo Amatör,
Amatör no. 1-2 (00.01.1937): 3-91. [cdmb/mk]
Kanunî devrinde İstanbul.
İstanbul Çev.: Fuad Carım. İstanbul, Yeni Savaş Matb., 1964. 190 s. (13.5x19.5). [IV.SEY-146].
[istk/istk]
Kaplan, Mehmed. "Türkistan Seyahatnamesi." Türk Yurdu 1, no. 9, (279) (00.12.1959): 47. [cdmb/mk]
Karaca, Rahmi. "Batı Akdeniz'de Seyahat." Yedigün,
Yedigün no. 82 (05.10.1950): 8, 11. [cdmb/mk]
Karaca, Rahmi. "Batı Akdeniz'de Seyahat." Yedigün,
Yedigün no. 84 (19.10.1950): 8, 11. [cdmb/mk]
Karadağ, Metin. "E. Schuyler'in Türkistan Seyahatnamesindeki Folklor Unsurları." Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakülteleri Dergisi 2, no. 1 (00.00.1987): 27-34. [cdmb/mk]
Karademir, F. "Seyahatname Hatıraları: Şamda Bir Gece." Yarım Ay, no. 86 (01.09.1938): 8-9. [cdmb/mk]
Karal, Enver Ziya. "İki Türk'ün Amerika Seyahati (1805-1808)." Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni,
no. 251 (00.12.1962): 10. [cdmb/mk]
Karal, Enver Ziya. "Kayserili Mehmet Dayı ve Giritli Mustafa Dayı Yoldaşların Amerika ve Avrupa Seyahatleri."
Radyo Amatör,
Amatör no. 2 (00.01.1938): 219-222. [cdmb/mk]
Karaman, Oktay. "Seyahatnamelere Göre Giresun." Giresun Tarihi Sempozyumu,
Sempozyumu (24-25 Mayıs 1996)
(00.00.1997): 163-171. [cdmb/mk]
Kasar, Jak K. "Seyahat Acentaları." TÜRSAB 2, no. 17-18 (00.11.1983 - 00.12.1983): 5. [cdmb/mk]
Kaşgarlı, Mehlika. "Marco Polo Seyahatnamesi ve Diplomasi Dili Olarak Türkçe." Türkistan 4, no. 13, Özel Sayı
(00.00.1991): 62-64. [cdmb/mk]
68
KAUDER, E. : Reisebilder aus Persten, Turkestan und der Türkei.
Türkei Breslau, S. Schottlaender, 1900. 6+III+359 s.
(19x25) 2 harita, 136 resim. [IV.SEY-417] . [istk/istk]
Kayışoğlu, M. Bahattin. "Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanunu." Sümerbank 4, no. 40 (00.10.1964): 117-118.
[cdmb/mk]
Kaynak, İsmail. "A. S. Puşkin'in Erzurum Seyahatnamesi'nde Türkler ve Doğu Anadolu." İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 22 (00. 01. 1974 - 00. 01. 1976): 229-241. [cdmb/mk]
KELLY, LAURANCE (Ed.): Istanbul: A traveller's companion.
companion London, Constable, 1987. 390 s. (13.5x21.5) resim.
"The Traveller's Companion Series". [IV.SEY-269]. [istk/istk]
KELLY, LAURENCE : Istanbul: a travellers’companion.
travellers’companion Selected and intr. by Laurence Kelly. London, St.
Edmundsbury Press, 1987. 390 s. (14x21.5) resim. [IV.SEY-457] . [istk/istk]
Ketler. "Şarktaki Demiryollar Hakkında Bir Seyahat Esnasında Edinilen Tecrübeyle." Demiryolları Mecmuası 8, no.
87 (01.05.1932): 199-202. [cdmb/mk]
Kevenk , Celâl. "Savanora Okul Gemisinin Son Garbi Avrupa Seyahatindeki Spor Temasları." Deniz Mecmuası,
Mecmuası no.
404 (00.01.1953). [cdmb/mk]
Kına, İlhan. "Venediklilerin 1694 Sakız İşgali ve İzmir'i Tehditlerine Dair Bir Seyahatname-Hatırat." Toplumsal
Tarih 5, no. 30 (00.06.1996): 54-60. [cdmb/mk]
Kırım'a Seyahat:
Seyahat Mehmed Fatih el-Kerimî , Orenburg 1904(miladi) Mehmed Fatih Kerimof Matbaası, 117, ÖZEGE;
10695.. [EHEC/
10695
Kienitz, Friedrich. "Orta Anadolu'da Bir Seyahat." Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 228
(00.01.1961): 23-26. [cdmb/mk]
KOBER, AUGUST HEINRICH: Europaische FürstenhöfeFürstenhöfe-damals.
damals Zwischen Donau und Bosporus. Frankfurt a.M.,
Societats Verlag, 1938. 174 s. (17.5x24) 32 planş. [IV.SEY-385]. [istk/istk]
KOCH, LUTZ: Reise durch den Balkan.
Balkan Berlin, Deutsche Verlagsgesellschaft, 1941.159 s. (17.5x23) 38 planş.
[1V.SEY-93]. [istk/istk]
Koçaş, Hami. "Antalya Seyahati ve Damlataş Mağarası." Romatizma 1, no. 1 (00.05.1955): 22-29. [cdmb/mk]
Konstantinopel und seine Umgebungen.
Umgebungen Bearb. Dr. A. Kaiser. Mit illus. von Thomas Allom. Leipzig, Verlag von
Julius Wunder, 1841. IV+160s. (14x21) 1 katl. harita, 9 planş. [IV.SEY-281]. [istk/istk]
Konya Seyahati Hâtırâtından:
Hâtırâtından Mehmed Ziya, İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Araks Matbaası, 39, ÖZEGE;
11142.. [EHEC/
11142
Kopraman, Kasım Yaşar. "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Tokat Şehrine Dair Verilen Bilgilerin
Değerlendirilmesi." Türk Tarihinde ve Türk Kültüründe Tokat Sempozyumu,
Sempozyumu (II., Tokat, 02-06.07.1986)
(00.00.1987): 661-666. [cdmb/mk]
Kopraman, Kasım Yaşar. "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne Göre Tokat Şehri." Türk Tarihinde ve Türk Kültüründe
Tokat Sempozyumu, (II., Tokat, 02-06.07.1986) (00.00.1987): 38-56. [cdmb/mk]
Köprülü, Orhan F. "Türkçeye Kazandırılan Çok Mühim Bir Eser [Hans Dernschwam'ın Seyahatnâmasi Hakkında]."
Türk Kültürü 26, no. 309 (00.00.1989): 37-40. [cdmb/mk]
KRAFTT, H. U,: Ein schwabischer Kaufmann in Türkischer Gefangenschaft
Gefangenschaft. Bearb. Von Klaus Schubring,
Heidenheim an der Brenz, Heidenheimer Verlagsanstalt, 1970. 154 s. (11.5x18.5) 4 plans. "Buchrcihe
Schwabische Lebenslüufe: 4". [IV.SEY-115]. [istk/istk]
Kral, Kraliçe ve Prenseslerin Seyahati İngiliz Halkı Arasında Hoşnutsuzluğa Yol Açmıştır. Hür Fikirler Mecmuası,
Mecmuası
no. 1 (05.04.1947). [cdmb/mk]
KSENOPHON : Anabasis (onbinlerin dönüşü). Çev.: Tanju Gökçöl. İstanbul, Sosyal Yay., 1984. 265+5 s.
(12x19.5). “Dünya Klasikleri Kültür Dizisi: 8”. [IV.SEY-453] . [istk/istk]
Kuran, Ercüment. "Osmanlı Aydını Hayrullah Efendi’nin Viyana Seyahatları (1862-1864)." Türk Kültürü
Araştırmaları 34, no. 1-2 (00.00.1996): 95-99. [cdmb/mk]
Kutba Doğru. Nansen Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Nansen, Fridtjof , (Çeviren: Aliye Mahire). İstanbul 1315(hicri)
1898(miladi) Tahir Bey Matbaası, 58, Resimli. ÖZEGE; 11356.
11356. [EHEC/
69
Kutluata, Münir. "Turizm Pazarlaması İçinde Tur Operatörlerinin ve Seyahat Acentalarının Fonksiyonları."
TÜRSAB 2, no. 17-18 (00.11.1983 - 00.12.1983): 14-16, 18. [cdmb/mk]
Kutub Seyahatnâmesinden MüntahabâtMüntahabât-ı Fenniye:
Fenniye Mehmed Hilmi, İstanbul 1324(rumi) 1908(miladi) Hanımlara
Mahsûs Gazete Matbaası, 16, ÖZEGE; 11359.
11359. [EHEC/
Küremize Seyahat:
Seyahat Voltaire , (Çeviren: İbn el-Kâmil). İstanbul 1308(hicri) 1891(miladi) Kasbar Matbaası, 29,
11521.. [EHEC/
ÖZEGE; 11521
LA CROIX, PETIS DE: Extrait du journal du sieur Petis, Fils,
Fils, renfermant tout ce qu'il a vu et fait en Orient, durant
dix annees qu'il y a demeure par 1'ordre de sa Majeste, presente a Monseigneur Phelipeaux, secretaire d'etat,
1694. Pub. avec quelques notes par M.Langles. Paris, Ferra, MDCCX. 73-174 s. (12.5x21). William Heude'ün
en 1694
"Voyage de la cote de Malabar â Constantinople" adlı eseriyle birlikte ciltlidir. [IV.SEY-384]. [istk/istk]
LA MOTRAYE, A. DE: Voyages du sieur A. de la Motrayc en Europe, en Asie, el en Afrique.
Afrique 2 vol. La Haye,
T.Johnson et J. Van Duren, MDCCXXVII. (20.5x33). Vol. 1: [6]+15+472+23 s. 2 katl. harita, 20 levha, 12 planş.
/ Vol. 2: 496+39 s. 2 kati. harita, 8 levha, 12 plans, [IV.SEY-111-112]. [istk/istk]
LA ROCHEFOUCAULD, GABRIEL DE: Constantinople avec Loti.
Loti Paris, Editions de France, 1928. 219 s. (12x18.5) 4
planş. [IV.SEY-185,310]. [istk/istk]
La Turquie contemporaine.
contemporaine Nouvelle ed. Paris, Calmann Levy, 1876. 354+ [1] s. (12.5x17). [IV.SEY408] .
[istk/istk]
LAMARTINE, M. ALPHONSE DE: Souvenirs, impressions, pensees et paysages, pendant un voyage en Orient
(1832(1832
-1833) ou notes d'un voyageur.
voyageur 4 vol. Paris, Libr. De Furne et Librairie Charles Gosselin, MDCCCXXX V.
(13x21). Vol. 1: XIII+340 s. / Vol. 2: 429 s. / Vol. 3: 388 s. / Vol. 4: 395 s. 2 katl, harita, 1 levha. [IV.SEY-376377]. [istk/istk]
LARCHEY, LOREDAN: Un mois â Constantinople.
Constantinople Decembre 1854. Paris, Just Rouvier, 1857.41 s. 14x23).
[IV.SEY-156]. [istk/istk]
LAUNAY, L. DE: La Turquie que l'on voit.
voit Paris, Librairie Hachette, 1913. 270 s. (11.5x18) 1 katl. harita, 32
planş. [IV.SEY-69]. [istk/istk]
LAURENT-VIBERT, R.: Ce que j'ai vu en Orient.
Orient Notes de voyage 1923-1924. Paris, Editions G.Cres, 1924. 303 s.
(12x18) 1 katl. harita. [IV.SEY-188]. [istk/istk]
LAUZANNE, STEPHANE: Au chevet de la Turquie (Quarante jours de guerre). Paris, Artheme Fayard, 1913.276 s.
(12x17.5). [IV.SEY-226]. [istk/istk]
LE BRUYN, CORNEILLE: Voyages de Corneille le Bruyn. Enrichi d'un grand nombre de figures en tailletaille-douce, le
tout dessine d'apres nature.
nature 5 vol. La Haye, P.Gosse et J.Neaulme, MDCCXXXII. (19.5x25.5). Vol. 1: Voyage au
Levant, c'est-a-dire, dans les principaux endroits de 1'Asie Mineur, dans les isles de Chio, Rhodes, Chypre etc.,
dans les plus conssiderables villes d'Egypte, Syrie et Terre Sainte. [10]+648+12 s. 2 levha, 15 planş./Vol. 2:
[4]+565+12 s. 3 levha, 15 planş./Vol. 3: Voyage... par la Moscovie, en Perse, et aux Indes orientales. 520+ (12)
s. 3 katl. harita, 1 levha, 12planş./ Vol.4: 522+12 s. 3 levha, 23 planş./ Vol. 5: 498+[l4] s. 11 planş. [IV.SEY389-393]. [istk/istk]
LE BRUYN, CORNELIS : Cornelis de Bruyn’ün Yakın – Doğu Gezisi = Le Voyage au Levant de Cornelis de Bruyn.
İstanbul, Hollanda Arkeoloji Enstitüsü, 1974. 43 s. (16x24 ) resim. [IV.SEY-431,432] . [istk/istk]
LE CORBUSIER: Le voyage d'Orient.
d'Orient 2e ed Marseille, Editions Parentheses, 1987. 171+2 s. (16.5x16.5) [IV.SEY317]. [istk/istk]
LE GOUZ DE LA BOULLAYE, [FRANÇOIS]: Les voyages et observations dv sievr de la BoullayeBoullaye-Le Gouz, gentilgentilhomme Angevin. Paris, Gervais Clousier, MDCLIII. [14]+540+[5]s. (18.5x24). [IV.SEY-97]. [istk/istk]
LE GOUZ DE LA BOULLAYE, FRANÇOIS: Les voyages et observations du sieur de la Boullaye le gouz.
gouz Paris,
Gervais Clousier, MDCLIII. [15]+54O+[10] s. (18x24) resim. [IV.SEY-97]. [istk/istk]
LEAR, EDWARD : Edward Lear in the Levant. Travels in Albania,
Albania, Greece, and Turkey in Europe 18481848-1849.
Compiled and ed. by Susan Hyman. London, John Murray, 1988. 168 s. (25x26) resim, renkli resim. [IV.SEY429] . [istk/istk]
LECHKVALIER, J. B.: Voyage de la Propontide du PontPont-Euxin.
Euxin 2 vol. Paris, Dentu, 1800.(13x21). Vol. 1:
XII+168s.4katl. harita. / Vol. 2: 169-416 s. 2 katl. harita. [IV.SEY-245]. [istk/istk]
70
Les capitales du monde.
monde Paris, 1890. 294 s. (21.5x31). [IV. SEY-428] . [istk/istk]
paquebots. Poste de la Mediterranee. Paris, Services
Les paquebots du Levant. Guide des voyageurs des paquebots
Maritimes des Messagcrics Nationales, 1853. 150 s. (11x17) 1 katl. harita, 12 planş, resim. [IV.SEY-54].
[istk/istk]
Les six voyages de Monsieur Jean Baptiste Tavernier.
Tavernier 3 vol. Paris Gervais Clouzier, MDCLXXX-MDCLXXXII.
(18.5x25.5). Vol. 1: Ou'il n'est parle que de laTurquie et de la Perse. [28]+635 s. / Vol. 2: Ou'il n'est parle que
des Indes et des isles voisines. [8]+481 s. / Vol. 3: Suite des voyages de Mr. Tavernier, chevalier, Baronne
d'Aubonne, ou nouveau recucil de plusieurs relations et traitez singuliers et curieux qui n'ont point este mis
dans les six premiers voyages. [6]+178 s. [IV.SEY-106-1O8]. [istk/istk]
Letters from Constantinople.
Constantinople London, Longmans, Green, 1897. 196 s. (13x20) 12 plans. [IV.SEY-278].
[istk/istk]
Lettres sur le Bosphore ou relation d'un voyage en differentes parties de l'Orient pendant les annees 1816 et
1819. Paris, Domere, 1821. 446 s. (12.5x20.5). [IV.SEY-216]. [istk/istk]
Lettres sur le Caucase et la Crimee. Paris, Gîde, 1859. IV+548 s. (18.5x28.5) 1 katl. harita, 16 planş. [IV.SEY297]. [istk/istk]
Lewis , Bernard. "1641-1642 de Bir Karayit'in Türkiye Seyahatnamesi." Vakıflar Dergisi , no. 3 (00.00.1956): 97106, 315-325. [cdmb/mk]
L'Islam au peril des femmes (Une anglaise en Turquie au XVI11C siecle). Tr. par Anne Marie Moulin et Pierre
Chuvin, Paris, François Maspero, 1981. 252 s. (11x18). "François Maspero-La Decouverte No: 41". [IV.SEY-118].
[istk/istk]
LISTER, R. P.:
.: A muezzin from the tower of darkness cries. Travels in Turkey. New York, Harcourt, Brace and
World, 1967. 271 s. (14x21) harita, resim. [IV.SEY-331]. [istk/istk]
Life in Istanbul 1588. Scenes from a traveller's picture book.
book Oxford, Bodleian Library, 1977. 8 s. (13.5x21.5)
12 planŞ. "Bodleian Picture Book No: 15". [IV.SEY-144]. [istk/istk]
LOCHER, A. : With star and crescent. A full and authentic account of a recent journey with a caravan from
Bombay to Constantinople... Philadelphia, Aetna, 1889. 634 s. (14x20) resim. [IV.SEY-466] . [istk/istk]
Londra Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi İstanbul 1269(hicri) 1853(miladi) Ceride-i Havadis Matbaası, ÖZEGE; 11741.
11741. [EHEC/
L'Orient. 2 vol. Paris, G.Charpentier, 1877. (12x19). Vol. 1:368 s./Vol. 2: 390 s. [IV.SEY-214-215]. [istk/istk]
LOTI, PIERRE: L'Exilee. Paris, Calmann-Levy, 1893. 269 s. (11.5x18). [IV.SEY-26]. [istk/istk]
LUCAS, PAUL: Troisieme voyage du sieur Paul Lucas, fait en MDCCXIV dans la Turquie, l'Asic, la Sourie, la
Palestine, la Haute et la Basse Egypte.
Egypte 3 vol. Rouen, Robert Machuel le Jeune, 1719.(9.5x16.5). Vol. 1:
22+384+[8] s. / Vol. 2: 384+[6] s. / Vol. 3: 345+[9] s. [IV.SEY-358-360]. [istk/istk]
LYALL, ARCHIBALD: The Balkan road.
road London, Mcthucn, 1930. VIII+244s. (14x22) 18 planş. [IV.SEY-274].
[istk/istk]
Maarif Vekâletimizin Avrupa Seyahatları. Muallimler Birliği,
Birliği no. 21 (01.03.1927): 899-907. [cdmb/mk]
Maarif Vekili Mustafa Necati Beyefendi'nin Teftiş Seyahati. Maarif Vekâleti Mecmuası 4, no. 16 (00.05.1928):
686-690. [cdmb/mk]
MAC-FARLANE, CHARLES : Turkey and its destiny: The result of journeys made in 1847 and 1848 to examine
into the state of that country.
country 2 vol. Philadelphia, Lea and Blanchard, 1850. (13.5x20.5). Vol. 1: 322 s / Vol. 2:
399 s. Fotokopidir. [IV.SEY-470-471] . [istk/istk]
MAC-FARLANE, CHARLES: Constantinople et la Turquie en 1828 et 1829.2
1829 vol. 2e ed. Tr. par Mm. Nettement.
Paris, Moutardier, 1830. (13x21.5). Vol, 1: 3+XV+360 s. 1 levha, 2 planş. / Vol. 2: 314 s. 3 renkli plans.
[IV.SEY-75-76]. [istk/istk]
Madran , Emre - Nimet Özgönül. "Seyahatnamelerde Erzurum." Toplumsal Tarih,
Tarih no. 4 (00.04.1994): 19-23.
[cdmb/mk]
71
MAJESKA, GEORGE P. : Russian travellers to Constantinople in the fourteenth and fifteenth centuries.
Washington, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1984. XVII+463+[3] s.(16x24) harita.
“Dumbarton Oaks Studies: XIX”. [IV.SEY-414] . [istk/istk]
MANSILLA, PAULINO TOLEDO : Descripciones hispanoamericanas de Estambul en el Imperio Otomano.
Otomano Ankara,
Embajada de Chile en Turquía, 2004. 191 s. (15x23) 8 planş. [IV.SEY-511] . [istk/istk]
MARCHEBEUS: Voyage de Paris â Constantinople par bateau a vapeur.
vapeur Paris, Arthus Bertrand, 1939. 291 s.
(16.5x26.5) 1 katl. harita, 24 planş. [IV.SEY-293]. [istk/istk]
MARKOUIZOU, TH. KAVALIEROU: Apo Kontantinoupoleos is Nikean.
Nikean 1.c. Konstantinopolis, Anastasiadu Matb.,
1909. 200 s. (16.5x22.5) resim. [IV.SEY-291]. [istk/istk]
MARMIER, M. XAVIER: Du Rhin au Nil. 2 vol. Paris, Annus Bertrand, 1846. (11.5x18). Vol. 1:396 s./Vol. 2: 496 s.
[IV.SEV-348]. [istk/istk]
MARMONT, MARSHAL (Duc de Raguse) : The present state of the Turkish Empire, by...Tr. with notes and
observations on the relations of England with Turkey and Russia by Sir Frederic Smith.
Smith London, John Ollivier,
MDCCCXXXIX. LXXX+341 s. (15x24) 1 katl. harita. [IV.SEY-425] . [istk/istk]
MARSBERG, ALEXANDER FREIHERNN VON: Ein Sommer in Orient.
Orient Wien, Carl Gerold's Sohn, 1869.427 s.
(15x23.5). [IV.SEY-394]. [istk/istk]
MASSY, COLONEL P. H. H: Eastern Mediterranean lands. Twenty years of life, sport, and travel. London, George
Routledge, 1928. XII+261 s. (14x22) 1 harita, 15 planş. [IV.SEY-263]. [istk/istk]
MAUCLAIR, CAMILLE: De Jerusalem â Istanbul.
Istanbul Paris, Editions Bernard Grasset, 1939. 253 s. (12x18.5). [IV.SEY304,305]. [istk/istk]
Maveraü'nMaveraü'n-nehirde Seyahat:
Seyahat Bigiyef, Mehmed Zakir , Kazan 1908(miladi) I. V. Yrmalayova Matbaası, Kitab
Neşriyatı, 4+108, ÖZEGE; 12324.
12324. [EHEC/
[MAVROYENİ PAŞA]: Un parisien â Constantinople du Vicomte Rene Vigier.
Vigier Refutation par l'Ermite d'Alem-Dağh.
Paris, Impr. Rougier, 1887. 116 s. (12x18). Yazar, kitabında, "l'Ermite d'Alemdağ" ibaresini kullanmıştır.
[IV.SEY-67,201]. [istk/istk]
MAY, KARL: Von Bagdad nach Stambul.
Stambul Bamberg, Bayerische Verlagsanstalt, 1953. 562 s. (10.5x17.5). [IV.SEY168]. [istk/istk]
MAYES, STANLEY : An organ for the Sultan.
Sultan London, Putnam, MCMLVI. 272 s. (14.5x22) resim [IV.SEY-419] .
[istk/istk]
MAYES, STANLEY: An organ for
for the sultan.
sultan London, Putnam, MCMLVI. 272 s. (14x21,5) 6 planş, resim.
[IV.SEY404]. [istk/istk]
MAYNE, PETER: Istanbul. London, Phoenix House, 1967. VIII+118 s. (14x20) harita, 8 planş, "Cities of the
World", [IV.SEY-73]. [istk/istk]
MCILROY, A. LOUISE : From a balcony on the Bosphorus.
Bosphorus London, Country Life, MCMXXIV. 119 s. (14.5x21)
resim. [IV.SEY-490] . [istk/istk]
MCILROY, A. LOUISE: From a balcony on the Bosporus,
Bosporus 2nd cd. London, Country Life, MCMXXIV. 119 s.
(14x20.5) 8 planş. [IV.SEY-338]. [istk/istk]
Mecdettin Ahmed. "Türkistan Gençlerinin Macaristan Seyahati (2 - 20 Ağustos)." Ziraat Dergisi 1, no. 13
(00.08.1928): 6-7. [cdmb/mk]
Mecdettin Ahmed. "Türkistan Gençlerinin Macaristan Seyahati (2 - 20 Ağustos)." Ziraat Dergisi 14-15, no. 2-3
(00.09.1928 - 00.10.1928): 4-7. [cdmb/mk]
Mecdettin Ahmed. "Türkistan Gençlerinin Macaristan Seyahati (2 - 20 Ağustos)." Ziraat Dergisi 16, no. 4
(00.11.1928): 24-32. [cdmb/mk]
MecmuaMecmua-i Hâtırâtımdan Bir İki Yaprak yahud İlk Seyahatim:
Seyahatim Nafizâde Ahmed Fuad , İstanbul 1313(hicri)
1896(miladi) Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 54+2, ÖZEGE; 12541 - TBTK; 1369.
1369. [EHEC/
MEHMED ŞERİF: FihristFihrist-i tuhfetü'ntuhfetü'n-nüzzâr fi garaib ü'1ü'1-emsâr ve aca'ibü'laca'ibü'l-esfar.
esfar Seyahatnâme-i İbn Batuta.
İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1338-1340. 203 s. (17x23). [IV.SEY-286]. [istk/istk]
72
Mehmet Sipahioğlu'nun Amerika Seyahat Notları. İktisadi Yürüyüş 9, no. 212 (30.11.1948): 12, 14, 20.
[cdmb/mk]
Mehmet. "Balıkesir Ovası ve Balya'ya Seyahat." Kaynak, no. 29 (19.06.1935): 666-667. [cdmb/mk]
Mehmetzade, Mirza Bala. "Evliya Çelebinin XVIII. Yüzyıl Ortalarındaki Kafkasya Seyahati." Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu Belleteni, no. 150 (00.07.1954): 13-15. [cdmb/mk]
Melon, P. "1909 Sultan Reşat'ın Seyahati Hatıra Damgası." Türk Pulculuğu 5, no. 21 (00. 01. 1979): 4-5.
[cdmb/mk]
MENTABERRY, DON ADOLFO DE : Viaje á Oriente: de Madrid á Constantinopla.
Constantinopla Madrid, Berenguillo, 1873.
XXII+400-550 s. (26.5x17). Eserin fotokopisidir. [IV.SEY-509] . [istk/istk]
Mercan, Mehmet. "Sadrazam Ahmed Cevad Paşa'nın Karadağ Seyahatnamesi." Türk Dünyası Araştırmaları, no.
102 (00.06.1996): 141-166, 147. [cdmb/mk]
MERY: Constantinople et la Mer Noire.
Noire Illus. de MM. Rouargue Freres. Paris, Belin-Leprieur et Morizot, 1855.
XI+495 s. (17.5x26.5) 21 planş. [IV.SEY/ÖB-4]. [istk/istk]
Mesihi'nin Seyahatnâmesi. Bu Dünyadan Gelen Dünyaya:
Dünyaya Bunyan, John , Filibe 1908(miladi) Avidaranyan'ın
Çaphanesi, 4+317, ÖZEGE; 13244.
13244. [EHEC/
Mesut Çapa. "Yusuf Akçura'nın Rusya Seyahati ve Türk Esirleri." Türk Kültürü 31, no. 366 (00.10.1993): 608622. [cdmb/mk]
Mete Göktan. "İnsanları Seyahate Yönelten Nedenler." Demiryol 44, no. 525 (00.10.1969): 12-14. [cdmb/mk]
Mev'izeMev'ize-i Tahririye der HakkHakk-ı MenafiMenafi-i SeyahatSeyahat-ı Şâhâne:
Şâhâne Bekir Sıdkı, İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Kader
Matbaası, 40, ÖZEGE; 13372.
13372. [EHEC/
Mev'izeMev'ize-i Tahririye der HakkHakk-ı MenafiMenafi-i SeyahatSeyahat-ı Şâhâne:
Şâhâne Bekir Sıdkı, İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi)
Matbaa-i Kader, 40, TBTK; 5826.
5826. [EHEC/
Mevlüt Çelebi. "Sultan Reşad'ın Donanmayla Rumeli Seyahati." Deniz Kuvvetleri Dergisi , no. 561 (00.11.1994):
88-94. [cdmb/mk]
MICHALEK, STANISLAV: Turcia odrodzona.
odrodzona W. Poznaniu, Drukarna Polska Tow. A.K.C., 1924.61 s. (15x22.5)
resim. [IV.SEY-154]. [istk/istk]
MICHAUD, M. - POUJOULAT, M.: Corrcspondance d'Orient 18301830-1831.
1831 2 vol. Bruxelies, J.P. Meline, 1833.
(10x15.5). Vol. 1: VI+338 s. / Vol. 2: VIII+352 s. [IV.SEY49-50]. [istk/istk]
MILLAUD, ALBERT: Voyages d'un fantaisiste,
fantaisiste Vienne, le Danube, Constantinople. Paris, Michel Levy Freres, 1873.
367 s. (12x17). [IV.SEY-230]. [istk/istk]
MILLIEZ, U. (Ed.): La croisade du Levant.
Levant. Recits missionaires des XVII ct XVIIC siecles.
siecles Paris, Bloud et Gay, 1943.
127 s. (13x19) 7 planş. "France et Missions". [IV.SEY-151]. [istk/istk]
MISLIN, M.: Les saints lieux (Pelerinage â Jerusalem). 3 vol. 2e ed. Paris, Jacques Lecoffre, 1858. (15.5x24). Vol.
1: XXXIII+595 s. 3 harita (2 katl.). / Vol. 2: 612 s. 5 planş. / Vol. 3: 548 s. 2 harita, 2 planş. [IV.SEY-247-249].
[istk/istk]
MISMER, CHARLES: Souvenirs du monde musulman.
musulman Paris, Librairie Hachette, 1892, 328 s. (11.5x18). [IV.SEY221]. [istk/istk]
MISSIR, LIVIO: LEurope avant l'Europe.
l'Europe Voyages beiges en Orient de ma bibliotheque (XIXe siecle). "y.y.", Art et
Voyages, [cl979], 213 s. (15x22) resim. [IV.SEY-405]. [istk/istk]
Milletlerarası Turizm ve Seyahatler. Türkiye İktisat Gazetesi 11, no. 543 (05.09.1963): 5, 7. [cdmb/mk]
Mirliva Hüsnü Emir Paşa Hazretleri'nin Avrupa'da Tedkik Seyahatlerine Aid Rapora Zeylidir:
Zeylidir Hüseyin Hüsnü Emir
[Erkilet], Ankara 1927(miladi) Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Matbaası, Türkiye Cumhuriyeti Erkân-ı Harbeyye-i
Umûmiyye Riyaseti Talim ve Terbiye Dairesi 2 Şube, 19, Hizmete Mahsustur. MİL - TBTK; 10148.
10148. [EHEC/
MOERNER, BIRGER: Inshallah. Tiirkische Iinpressionen.
Iinpressionen Frankfurt a.M., Lilcrarische Anstall Rüttens-Loening,
1908. 128 s. (15x20). [IV.SEY-246]. [istk/istk]
73
MONCORPS, VICOMTE DE SAVIGNY DE : Journal d’un voyage en Orient 18691869-1870.
1870 Egypte, Syrie,
Constantinople. Illus. par Riou et Alph. de Neuville de 19 dessins gravés par Hildibrand. Paris, Hachette, 1873.
220 s. (16x22.5) 13 planş. [IV.SEY-424] . [istk/istk]
Monde et
et voyages. Revue de l’actualité universelle. N. 94, 15 Novembre 1934.
1934 Paris, Librairie Larousse, 1934.
290-320 s. (21x30) resim. İçinde, Maurice Toussaint’in, İstanbul hakkında 5 sayfalık makalesi vardır. [IV.SEY435] . [istk/istk]
MONTAGU, LADY MARY WORTLEY : Embassy to Constantinople.
Constantinople The travels of Lady Mary Wortley Montagu.
Introduction by Dervla Murphy. Ed. and compiled by Christopher Pick. London, Century, 1988. 224 s. (23x20)
resim, renkli resim. [IV.SEY-427] . [istk/istk]
MONTAGU, LADY MARY WORTLEY: The letters and works of Lady Mary Wortley Montagu.
Montagu Ed. by Lord
Wharncliffe. 3 vol. London, Richard Bentley, 1837. (14x23). Vol. 1: LXIV+424 s. 2 planş. / Vol. 2: 425 s. 1 planş.
/ Vol. 3: 467 s. 1 planş. [IV.SEY-386-388]. [istk/istk]
MORIER, M. JACQUES: Voyage en Perse, en Armenie, en AsieAsie-Mineure, et Constantinople fait dans les annees
1808 et 1809. 2 vol. Tr. par M.E. Paris, Nepveu, MDCCCXIII. (13x20). Vol. 1: XXIV+351 s. 1 planş. / Vol. 2: 346
s. 1 planş. [IV.SEY-211-212]. [istk/istk]
Muhammed Hamidullah. "Hz. Peygamber'in İslâm Öncesi Seyahatleri." Atatürk Üniversitesi İslami İlimler
Fakültesi Dergisi , no. 4 (00.00.1980): 327-342. [cdmb/mk]
Muhsin Ertuğrul. "Seyahat Notları. Devam." Türk Tiyatrosu 29-30, no. 327-329 (00.10.1960 - 00.12.1960).
[cdmb/mk]
Muhteşem İstanbul.
İstanbul Çev.: Refik Özdek. İstanbul, Boğaziçi Yayınları, 1974. 204 s. (11.5x19.5). "Boğaziçi Yayınları
No: 20". [IV.SEY-127]. [istk/istk]
Musavver DevrDevr-i Âlem Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Luis e.beri Sabuncuzâde , İstanbul 1314(hicri) 1897(miladi) Âlem
Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, (1. Cüz-5), 68, (5 Planş. Türkçe – Arapça) ÖZEGE; 14440 . [EHEC/
Musavver Hindistan Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi (Çeviren: Selânikli Tevfik ). İstanbul 1318(hicri) 1901(miladi) Mihran
Matbaası, 208, Resimli. BDK - MİL - ÖZEGE; 14449.
14449. [EHEC/
Musavver SeyahatSeyahat-i HarikÛlâde. Ravayvay Adası:
Adası (Çeviren: Mustafa Galib). İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi)
Osmanlı Matbaası, 207, MİL.
MİL. [EHEC/
Musavver Türkistan Tarih ve Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi von Schiller, Johann Friedrich , (Düzelten: Ahmed ). İstanbul
1294(hicri) 1877(miladi) Basiret Matbaası, Basiret Gazetesi Sahibi Ali, 1+334, 17 Planş, BDK - MİL - ÖZEGE;
14488. [EHEC/
Musavver ve HarikÛlâde Seyahat:
Seyahat Verne, Jules , İstanbul 1319(hicri) 1902(miladi) Mihran Matbaası, 207, BDK –
MİL.. [EHEC/
MİL
Musûl - Van ve Musûl - Haleb Seyahatleri:
Seyahatleri Yusuf Rıza, İstanbul 1331(rumi) 1915(miladi) Askerî Matbaa, 14, MİL
- ÖZEGE; 14525.
14525. [EHEC/
Muzaffer. "Eskişehir-Tahran Seyahati." Havacılık ve Spor,
Spor no. 4 (00.00.1926): 8-10. [cdmb/mk]
Müler, Erich. "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bir Madencilik Tetkik Seyahatinden İntibalar." Madencilik 3, no.
11 (00.05.1963): 793-799. [cdmb/mk]
MÜLLER, GEORGINA MAX: İstanbul'dan mektuplar.
mektuplar Çev.: Afife Buğra, İstanbul, Tercüman, 1978. 171 s.
(13x19.5). "Tercüman 1001 Temel Eser No: 131". [IV.SEY-141]. [istk/istk]
Münir Hayri. "Aya Seyahat." Havacılık ve Spor,
Spor no. 23 (00.00.1927): 2-3. [cdmb/mk]
MÜNZ, SİGMUND : Balkan – Herrscher undund-Staatsmanner. Erinnerungen und Begegnungen.
Begegnungen Aufzeichnungen
über eine Reise auf Sir Max Waechters Yacht “Rovenska”. Wien, Leipzig, DeutschÖsterreichischer Verlag, 1912.
347 s. (15x19) 1 planş. [IV.SEY-446] . [istk/istk]
Nafia Vekil-i Muhteremi Behiç Beyefendi'nin Avrupa Seyahati.. Demiryolları Mecmuası 3, no. 33 (01.11.1927):
341-347. [cdmb/mk]
Nahid Sırrı. "Bir Edirne Seyahatnamesi - Edirne Şehrindeki Eski Eserlere Dair." Ülkü 14, no. 83 (00.01.1940):
417-427. [cdmb/mk]
74
Nahid Sırrı. "Bir Edirne Seyahatnamesi İstanbul-Edirne Yolu." Ülkü 14, no. 80 (00.10.1939): 123-128.
[cdmb/mk]
Nahid Sırrı. "Bir Edirne Seyahatnamesi." Ülkü 14, no. 81 (00.11.1939): 235-241. [cdmb/mk]
Nahid Sırrı. "Bir Edirne Seyahatnamesi." Ülkü 14, no. 82 (00.12.1939): 335-342. [cdmb/mk]
Nahid Sırrı. "Bir Kastamonu Seyahatnamesi." Ülkü 17, no. 101 (00.07.1941): 411-416. [cdmb/mk]
Nahid Sırrı. "Bir Kastamonu Seyahatnamesi." Ülkü 17, no. 102 (00.08.1943): 527-538. [cdmb/mk]
Nayır, Yaşar Nabi. "Yugoslavya'da [Seyahat Notları]." Cep Dergisi 2, no. 24 (00.10.1968): 57-65. [cdmb/mk]
Necib Asım. "Cennet-Mekan Firdevs-Âşiyân Sultan Abdülaziz Han Hazretleri'nin Avrupa Seyahatnâmesidir."
Türk Tarih Encümeni VIII, no. 49 (00.06.1919): 63-74. [cdmb/mk]
Necib Asım. "Cennet-Mekan Firdevs-Âşiyân Sultan Abdülaziz Han Hazretleri'nin Avrupa Seyahatnâmesidir."
Türk Tarih Encümeni XI, no. 62 (00.08.1921): 63-74. [cdmb/mk]
Necib Asım. "Kitâbiyat: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi." Türk Tarih Encümeni VII, no. I (00.09.1929): 72-75.
[cdmb/mk]
Necib Asım. "Kitâbiyat: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi." Türk Tarih Encümeni VIII, no. 2 (00.11.1929): 72-75.
[cdmb/mk]
Necip Alpan. "Evliya Çelebi Seyahatnamesi Folklorik Dizin Denemesi."
." Ankara Sanat 10, no. 110 (00.06.1975):
22-23. [cdmb/mk]
Nemrut Dağ'a Yapılan Bir Keşif Seyahati ve Sonuçları. VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı,
Toplantısı (23-27 Mayıs 1988,
Ankara) (00.00.1989): 11-16. [cdmb/mk]
NERVAL, GERARD DE : Doğu’ya yolculuk.
yolculuk Çev.: Nurullah Berk. İstanbul, İstanbul Kitaplığı, 1974. 142 s.
(13.5x19.5) 7 planş. Eserin başında, Çelik Gülersoy’un, Nerval’in hayatına dair etüdü vardır. [IV.SEY-499] .
[istk/istk]
NERVAL, GERARD DE: Doğuya seyahat (Ramazan geceleri
geceleri).
leri Çev.: Muharrem Taşçıoğlu. Ankara, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 1984. 296 s. (13.5x19.5). "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 577-Tercüme Eserler Dizisi: 38".
[IV.SEY-128]. [istk/istk]
NICOLAI, NICOLO DE: Lc navigationi et viaggi nella Tvrchia.
Tvrchia Tradotto di Francese in uolgare, da Francesco Flori
da Filla. Anversa, Appresso Guiglielmo Siluio stampatore Regio, MDLXXVI. [12]+325+[30] s. (14x20) resim.
[IV.SEY-241]. [istk/istk]
NICOLAIDY, B.: Les Turcs et la Turquie contemporaine. 2 vol. Paris, F. Sartorius, 1859. (11.5x18). Vol. 1:
XXXVIII+319 s. / Vol. 2: 367 s. 1 katl. harita. [IV.SEY-52-53]. [istk/istk]
NICOLAY, NICOLAS DE : Dans l’empire de Soliman le Magnifique.
Magnifique Présenté et annoté par Marie-Christine
Gomez-Géraud et Stéphane Yérasimos. Paris, CNRS, 1989. 309 s (15.5x24) resim. [IV.SEY-482] . [istk/istk]
NORLIN, DAVID: Landet mellan öst och vast. Skildringar frân det gamla och moderna Turkiet. Stockholm,
Harriers Bokförlag, 1942. 254 s. (14.5x21.5) 11 planş. [IV.SEY-322]. [istk/istk]
Notes dun voyage fait dans le Levant en 1816 et 1817.
1817 Paris, Typ. de Firmin-Didot, "t.y.". 403 s. (13.5x22).
[IV.SEY-116,220]. [istk/istk]
Nouveau voyage du Levant contenant ce qu'il a vu de plus remarquable en Allemagne, France, Italie, Malthe et
Turquie. La Haye, Etienne Foulque, MDCXCIV. [14]+475 s. (9.5x15.5) 6 levha, 1 planş. [IV.SEY-347]. [istk/istk]
Ogan , Cahid. "Seyahat Yürüyüşlerinde Veznî Karar." Süvari Mecmuası,
Mecmuası no. 117-118 (01.07.1941 - 01.09.1941):
92-97. [cdmb/mk]
Okuyucu , Cihan. "Muhlisi'nin Çerkes Yusuf Paşanın Basra Valiliği Dolayısı ile Yazdığı Seyahatname." Türk
Araştırmaları, no. 69 (00.12.1990): 115-134, 116. [cdmb/mk]
Dünyası Araştırmaları
OLDMIXON, JOHN: Gleanings from Piccadilly to Pera. London, Longman, Brown, Green, and Longmans, 1854.
XI+409 s. (12.5x20.5) 4 planş. [IV.SEY-272]. [istk/istk]
75
OLIVIER, G. A.: Voyage dans 1'Empire othoman, 1'Egypte et la Perse.
Perse 6 vol. Paris, H. Agasse, 18021807.(13x21). Vol. 1: XX+392 s. / Vol. 2: 377 s. / Vol. 3: IV+359 s. / Vol. 4: 456 s. / Vol. 5: 485 s. / Vol. 6:
522 s. [IV.SEY-362-367]. [istk/istk]
Olivier'in Türkiye Seyahatnamesi'nde “Deri
Deri”.
Deri . Deri 4, no. 45 (00.04.1988): 23-25. [cdmb/mk]
On İki Defa Balonla Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdü). İstanbul 1307(hicri) 1891(miladi)
Kasbar Matbaası, 23+16+15+14+24+16+29+15+14+15+16, TBTK; 10977.
10977. [EHEC/
On İki Defa Balonla Seyahat:
Seyahat Flammarion, Camille, (Çeviren: Mehmed Rüşdi). İstanbul 1307(hicri) 1890(miladi)
Kasbar Matbaası, 212, AEKMK.
AEKMK. [EHEC/
Oral, M. Zeki. "İzorya ve Pisidia'da Bir Seyahat." Anıt, no. 26 (00.04.1960): 9-15. [cdmb/mk]
Oral, M. Zeki. "İzorya ve Pisidia'da Bir Seyahat."
." Anıt,
Anıt no. 28 (00.04.1961): 23-29. [cdmb/mk]
Oral, M. Zeki. "İzorya ve Pisidya'da Bir Seyahat II." Anıt, no. 22-23 (00.05.1958 - 00.06.1958): 24-27.
[cdmb/mk]
Oral, M. Zeki. "İzorya ve Pisidyada bir Seyahat III."
." Anıt, no. 24 (00.01.1959 - 00.02.1959): 15-16. [cdmb/mk]
Oral, M. Zeki. "İzorya ve Pisidya'da Bir Seyahat." Anıt, no. 20-21 (00.03.1957 - 00.04.1957): 28-32. [cdmb/mk]
Oraltay, Hatice. "1988 Doğu Türkistan Seyahati." Türk Kültürü
Kültürü 27, no. 317 (00.09.1989): 22-31. [cdmb/mk]
Orhan Haydar. "Amundsen'in Kutup Seyahati." Türkiye İdman Mecmuası,
Mecmuası no. 16 (26.06.1923): 470-472.
[cdmb/mk]
Orkun, Hüseyin Namık. "Büyük Türkiye: Marko Polo'nun Meşhur Seyahatnamesi."
." Çınaraltı 4, no. 95
(17.07.1943): 6. [cdmb/mk]
Orkun, Hüseyin Namık. "Büyük Türkiye: Marko Polo'nun Meşhur Seyahatnamesi." Çınaraltı 4, no. 95
(17.07.1943): 6. [cdmb/mk]
Orman MüdirMüdir-i Umûmisi Midhat ve MüfettişMüfettiş-i Umûmi Bekir Beylerin Avrupa Seyahati Tedkik Raporu:
Raporu Midhat
[Dağdemir] - Bekir Şasa, İstanbul 1927(miladi) Resimli Ay Matbaası , Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Vekâleti
Neşriyat Müdiriyeti, 54, MİL - TBTK; 8000 - MKTB . [EHEC/
Ortaylı, İlber. "16.Yüzyıl Alman Seyahatnamelerinde Türkiye." Tarih ve Toplum,
Toplum no. 2 (00.02.1984): 26-31.
[cdmb/mk]
Ortaylı, İlber. "19'uncu Asırdan Zamanımıza Hindistan Üzerine Türk Seyahatnameleri." Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 47, no. 3-4 (00.06.1992 - 00.12.1992): 271-277. [cdmb/mk]
Ortaylı, İlber. "Bazı 16. Yüzyıl Alman Seyahatnamelerindeki Türkiye Şehir ve Köylerine Ait Bilgiler Üzerine."
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 27, no. 4 (00.12.1972): 135-159. [cdmb/mk]
Ozil , Ayşe. "İstanbul Seyahatnamesi." Virgül, no. 9 (00.06.1998): 68. [cdmb/mk]
Önalp, Ertuğrul"Haham Tudelalı Benjamin'in Seyahatnamesinde İstanbul (1151-1171)." Argos 3, no. 31
(00.03.1991): 52-54. [cdmb/mk]
Önder, Mehmet. "Bazı Seyahatnamelerde Bolu." Bolu'da Halk Kültürü ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu
Sempozyumu,
(1997, Bolu) (00.00.1998): 13-15. [cdmb/mk]
Önder, Mehmet. "Seyahatnamelerde Konya." Konya, no. 108-109-110 (00.10.1947 - 00.12.1947): 15-16.
[cdmb/mk]
Önder, Mehmet. "Seyahatnamelerde Konya." Konya, no. 112 (00.02.1948): 8-9. [cdmb/mk]
Önder, Mehmet. "Seyahatnamelerde Konya." Konya, no. 115 (00.05.1948): 9-11. [cdmb/mk]
Önder, Mehmet. "Seyahatnamelerde Konya." Konya, no. 116-117 (00.06.1948 - 00.07.1948): 43-45.
[cdmb/mk]
Önder, Mehmet. "Seyahatnamelerde Konya." Konya, no. 123-124 (00.01.1949 - 00.02.1949): 6-8. [cdmb/mk]
Önen, Yaşar. "Onaltıncı Yüzyıl Alman Seyahatnamelerinde Türkiye." Batı Dil ve Edebiyatları Araştırmaları Dergisi
1, no. 4 (00.00.1969): 1-23. [cdmb/mk]
76
[ÖRİK], NAHİT SIRRI : Şarkı karipteki Fransız seyyahları hakkında bir eser
eser. 49-71 s. (16x23.5). İstanbul, Türk
Tarih Encümeni Nu. (98/21)-2/1930’dan. Ayırılmıştır. [IV.SEY-501] . [istk/istk]
Örnekol, Ömer. "14-30 Ağustos 1961 Tarihinde Almanya'da Yapılan Ormancılık Tetkik Seyahatine Ait Rapor."
Orman ve Av 34, no. 6 (00.06.1962): 10-12. [cdmb/mk]
Özbaykal, Nejat. "Myron D. Sutton'un Seyahat Notlarında: Türkiye Milli Parkçılığına İlişkin Temenni ve
Tavsiyeler." Tabiat ve İnsan 5, no. 4 (00.12.1971): 30-32. [cdmb/mk]
Özkaya, Tüten. "Sovyetler Birliği'nde Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi ile İlgili Yayınlar." Belleten 54, no. 211
(00.12.1990): 1259-1275. [cdmb/mk]
Özkaya, Yücel. "Evliya Çelebi Seyahatnâmesine Göre Anadolu'daki Şehirlerin Ev, Mahalle Sayısı ve Ticaretleri."
Marmara Üniversitesi FenFen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi , no. 4 (00.00.1988): 253-282.
[cdmb/mk]
Öztürk , Ali Osman. "Johann Friedrich Erdmann'ın 1825 Tarihli Bir Seyahatnamesinde Tatar Türküleri." Musiki
Mecmuası 52, no. 464 (00.03.1999): 66-67. [cdmb/mk]
ÖZTÜRK, KEMAL: Le souverain ottoman dans les recits de voyage français du XIXe siecle.
siecle (Memoire de Maitrise,
Universite de la Sorbonne). Paris, 1985.119 s. (21x30). Daktiloda yazılan metnin fotokopisidir. [IV.SEY-161].
[istk/istk]
PADWICK, CONSTANCE E : Call to Istanbul.
Istanbul London, New York, Toronto, Longmans Green, 1958. X+209 s.
(14x20.5). [IV.SEY-497] . [istk/istk]
PADWICK, CONSTANCE E.: Call to İstanbul.
İstanbul London, Longmans, Green, 1958. XII+209 s. (13.5x20.5)1 planş.
[IV.SEY-342]. [istk/istk]
PARDOE, MISS JULIA: The city of the Sultan and domestic manners of the Turks in 1836.
1836 3 vol. 2nd ed. London,
Henry Colbum, 1838. (11.5x20). Vol. 1: XVII+309 s. 3 planş. / Vol. 2: IX+315 s. 3 plans. / Vol. 3: VIII+319 s. 2
planş. [IV.SEY-275-277]. [istk/istk]
Parmaksızoğlu, İsmet. "Evliya Çelebi Seyahatnamesi." Tarih ve Toplum,
Toplum no. 6 (00.06.1984): 59-62. [cdmb/mk]
PAUL, CHARLES: En ProcheProche-Orient.
Orient Paris, Nouveiles Editions Debresse, 1961. 1161 s. (14,5x18.5) 14 harita.
[IV.SEY-218]. [istk/istk]
Paulden, Sydney. "İş Seyahatlerinizi Düzenleyiniz." Türkiye İktisat Gazetesi 19, no. 927 (01.04.1971): 4.
[cdmb/mk]
Peker, Kemal. "Bâzı Dünya Seyahatnamelerinde Fındık."
." Aksu 4, no. 45-46 (00.07.1947): 25-27. [cdmb/mk]
Peköz, Metehan. "Seyahat Acentası Nedir?" TÜRSAB 2, no. 17-18 (00.11.1983 - 00.12.1983): 10-11, 18.
[cdmb/mk]
PERNOT, MAURICE : Rapport sur un voyage d’étude
d’étude à Constantinople, en Egypte et en Turquie d’ Asie ( JanvierJanvierAout 1912). Paris, Comité de Défense des Intérets Français en Orient/ Typographie Firmin-Didot, 1912.
XV+338 s. (16x24). [IV.SEY-430] . [istk/istk]
PERROT, GEORGES: Souvenirs d'un voyage en Asie
Asie-Mineure. Paris, Michel-Levy Freres, 1864. XXVI+516 s.
(13.5x21.5), [IV.SEY-235]. [istk/istk]
PERRY, CHARLES: A view of the Levant: Particularly of Constantinople, Syria, Egypie, and Greece.
Greece London, J.
Shuckburgh, MDCCXLIII. XVIII+[8]+524 s. (23.5x36) 17 planş. [IV.SEY-I09]. [istk/istk]
PERTUSIER, CHARLES: Picturesque promenades in and near Constantinople and on the waters of the Bosphorus
Bosphorus.
London, Sir Richard Phillips, 1820. VII1+132 s, (15x24) 3 levha, 3 planş. [IV.SEY-80]. [istk/istk]
Peyami Safa. "Tatilde Seyahat." Yedigün 7, no. 181 (26.08.1936): 4, 25. [cdmb/mk]
PHILIPPAR, JEANNE - PHILIPPAR, GEORGES: En Mediterranee (Notes de voyage). Paris, Louis Conard, MCMXVI.
327 s. (20.5x26.5) 2 planş. [IV.SEY-164]. [istk/istk]
PIERRE, L'ABBE: Constantinople, Jerusalem
Jerusalem et Rome.
Rome 2 vol. Paris, Michel Levy Freres, 1860.(14x22). Vol. 1:
XXI+424 s. I katl. harita. / Vol. 2: 491 s. 1 katl. harita. [IV.SEY-318,406]. [istk/istk]
77
Pierre A. Mackay. "Hekimbaşı Ailesi ve Seyahatname." Belleten 41, no. 164 (01.10.1977): 653-655. [cdmb/mk]
Pitagorun Seyahati yahut O Çağda Küçük Asyanın Kültür Hayatı. Kültür, no. 73 (15.07.1938): 8-11. [cdmb/mk]
Pitagorun Seyahati yahut O Çağda Küçük Asyanın Kültür Hayatı. Kültür, no. 74 (31.08.1938): 6-9. [cdmb/mk]
Pitagorun Seyahati yahut O Çağda Küçük Asyanın Kültür Hayatı. Kültür, no. 75 (20.09.1938): 11-12. [cdmb/mk]
Pitagorun Seyahati yahut O Çağda Küçük Asyanın Kültür Hayatı. Kültür, no. 78 (01.01.1939): 8-9. [cdmb/mk]
Posta Seyahat Çekleri. PTT Bülteni 16, no. 182 (00.09.1980): 9-10. [cdmb/mk]
POTOCKI, JEAN: Voyages en Turquie et en Egyple, en Hollande, au Maroc. Paris, Librairie Artheme Fayard, 1980.
373 s. (13,5x21.5) harita. "La Bibliotheque des Voyageurs". [IV.SEY-319]. [istk/istk]
POUJOULAT, M. BAPTISTIN: Recits et souvenirs d'un voyage
voyage en Orient.
Orient 6e ed. Tours, Alfred Mame, 1861. 284 s.
(11.5x18) 1 planş. "Bibliotheque de la Jeunesse Chretienne". [IV.SEY-175]. [istk/istk]
POUQUEVILLE, F. C. H. L.:: Voyage dans la Grece.
Grece 5 vol. Paris, Firmin-Didot, MDCCCXX-MDCCCXX1. (13x21.5).
Vol. 1: XLVII+510 s. / Vol. 2: 623 s. 1 katl. harita, 1 planş. /Vol. 3: 576 s. 1 planş, 3 katl. harita. / Vol, 4: 462 s.
1 planş. / Vol. 5: 630 s. 1 planş. [IV.SEY-64-68]. [istk/istk]
Prag Spor Pedagojisi Kongresi ve Seyahat İntibaları:
İntibaları Selim Sırrı [Tarcan], İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi)
Matbaa-i Âmire, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti Neşriyatı, 57, MİLMİL- ÖZEGE; 16424.
16424. [EHEC/
PREYER, TH. : Von New York nach Jerusalem und in die Wüste.
Wüste Berlin, Verlag Ullstein, 1916. 231 s. (11x17).
[IV.SEY-437] . [istk/istk]
PRIME, SAMUEL IRENAEUS : Travels in Europe and the east: A year in England, Scotland, Ireland, Wales ...
Greece, Turkey, Syria... 2 vols. New York, Harper and Brothers, 1855. (13x20). Vol. 1: 405 s. resim. / Vol. 2:
440 s. resim. [IV.SEY-447-448] . [istk/istk]
Profesör Pikarın Hava Seyahatı ve "Stratosphere" Dahilinde Mühim İlmi Tetkikleri. Resimli Şark,
Şark no. 22-23-24
(00.10.1932 - 00.12.1932): 25-27. [cdmb/mk]
Promenades pittoresques dans Constantinople et sur les rives du Bosphore.
Bosphore 3 vol. Paris, H. Nicolle, MDCCCXV.
(13x20.5). Vol. 1:438 s. / Vol. 2:467 s. / Vol. 3: 476 s. [IV.SEY-77-79]. [istk/istk]
QUICLET, M.: Les voyages de M.Quiclet â Constantinople par terre.
terre Enrichis 'annotations par le sieur P.M.L.
Paris, Pierre Prome, MDCLXIV. [8]+246 s. (8.5x14). [IV.SEY-31]. [istk/istk]
RAGUSE, DUC DE: Voyage du marechal Duc de Raguse en Hongrie, en Transylvanie, dans la Russie meridionale
en Crimee et sur les bords de la Mer d'Azoff, a Constantinople, dans quelques parties de l'Asiel'Asie-Mineure, en
Syrie, en Palestine et
et en Egypte.
Egypte 5 vol. Paris, Ladvocat, MDCCCXXXVII-MDCCCXXXVIII. (13x21). Vol. 1: 402 s. /
Vol. 2: 396 s. / Vol. 3: 406 s. / Vol. 4: 384 s. / Vol. 5: Voyage...en Sicile. 372 s. [IV.SEY-258-262]. [istk/istk]
RAMBERG, CARL: Profetens SönerSöner-Bilder fran Turkiet.
Turkiet Göteborg, Ahlen-Âkerlunds Förlag, 1912. 225 s. (17x23)
36 planş. [IV.SEY-94]. [istk/istk]
Ravayvay Adası. İstifadeli ve Eğlenceli Musavver SeyahatSeyahat-ı Harikulade:
Harikulade Mustafa Galib, İstanbul 1326(hicri)
1910(miladi) Kasbar Matbaası, Osmanlı Kütüphanesi, 207, Resimli. MİL - ÖZEGE; 16510 . [EHEC/
Recit et souvenirs d'un voyage en Orient.
Orient 9e ed. Tours, Alfred Mame, 1874.288 s. (10.5x18) 6planş. [IV.SAY191]. [istk/istk]
REGLA, PAUL DE: Les bas - fonds de Constantinople.
Constantinople 4e ed Paris, P.-V.Stock, 1897. 396 s. (12x17). [IV.SEY229]. [istk/istk]
REICHARD, HANS OTTOKAR: Guide de la Russie et de Constantinople 1793.
1793 Reimp. de l'ed. de 1793. Paris,
Editions de la Courtille, 1971.(12.5x22) 1 levha, resim. [IV.SEY-334]. [istk/istk]
ReisReis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'nin
Hazretleri'nin Sonbahar Seyahatları:
Seyahatları Mustafa Kemal [Atatürk],
1341(hicri) 1924(miladi) Hâkimiyet-i Milliye Matbaası, 160, Resimli. BDK - MİL - ÖZEGE; 16719 - TBTK; 5078.
5078.
[EHEC/
Relation journaliere dv voyage dv Levant.
Levant Tovl, François dv Bois, 1608. (14]+247 s. (10.5x15.5). [IV.SEY-306].
[istk/istk]
78
Resa till Propontiden och Svarta Hafvet. Ofversatt med anmarkningar och ullaggningar af E.Bergstedt.
E.Bergstedt 3 bd.
Stockholm, Tryckt hos Carl Delen och J.G.Forsgrcn, 1802-1805.(13x21). Bd. 1: [16]+275 s. 3 katl. harita, 1
levha, 2 planş. / Bd. 2: [8]+256 s. 2 katl. harita, 2 levha. / Bd. 3: 329 s. 1 katl. harita. [IV.SEY-370-372].
[istk/istk]
Resimle Amudsen'in Kutb-ı Şimâlî Seyahati: İngilizler Meçhul İklimleri Keşf İçin Ne Müşkillerle Mücadele
Ediyorlar? Resimli Ay 2, no. 8-20 (00.09.1925): 8-9. [cdmb/mk]
Resimli Afgan Seyahati:
Seyahati Mehmed Fazıl, İstanbul 1325(rumi) 1909(miladi) Matbaa-i Ahmed İhsan, 105, 12 Planş,
1 Levha. BDK - MİL - ÖZEGE; 16749.
16749. [EHEC/
REYHANLI, TÜLAY : İngiliz gezginlerine göre XVI. Yüzyılda İstanbul’da haya
hayatt (1582(1582-1599). Ankara, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 1983. 162 s. (19.5x27.5) 22 renkli planş. “Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.: 554 - Sanat
Eserleri Dizisi: 4”. [IV.SEY-416] . [istk/istk]
Reyhanlı, Tülay. "Nicolas de Nicolay'ın Türkiye Seyahatnamesi ve Desenleri." Erdem Atatürk Kültür Merkezi
Dergisi 5, no. 14 (00.05.1989): 571-615. [cdmb/mk]
REYHANLI, TÜLAY: İngiliz gezginlerine göre XVI. yüzyılda İstanbul'da hayat. (1582
(1582-1599). Ankara, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 1983. 162 s. (19.5x27.5) 22 renkli planş. "Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 554-Sanat
Eserleri Dizisi: 4". [IV.SEY-167]. [istk/istk]
RIEDESEL, M. LE BARON DE: Voyages en Sicile, dans la grande Grece el au Levant
Levant. Suivi de l'hisioire de la Sicile
par le Novairi, tr. de 1'arabe par J.J.A. Caussin. Paris, H.J. Jansen, 1802. VIII+451 s. (13x21.5). [IV.SEY-242].
[istk/istk]
Roketlerle Fezaya Seyahat. Etibank Dergisi , no. 1 (00.05.1961): 46-48. [cdmb/mk]
Rolland, Romain. "Odamda Bir Seyahat." Projektör (00.00.1936): 88-92. [cdmb/mk]
Rolland, Romain. "Onsekizinci Yüzyıl Avrupasında Müzik Seyahati." Müzik Görüşleri 4, no. 44-46 (00.05.1953 00.09.1953). [cdmb/mk]
ROLLER, THEOPHILE : Le tour d’Orient. Impressions de voyage en Egypte, Terre Sainte, Syrie et à
Constantinople. Lausanne, Georges Bridel, 1891. 303 s. (15x22.5). [IV.SEY-472] . [istk/istk]
Romanya Seyahati (Programı):
(Programı) İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) 15, Resimli. ÖZEGE; 17054.
17054. [EHEC/
RONDET-SAINT, MAURICE: Aux confins dc l'Europe et de I'Asie.
I'Asie 3e ed. Paris, Librairie Plon, 1913. VI+334s.
(11.5x18) 1 katl. harita. [IV.SEY-176]. [istk/istk]
Rooland, Romain. "Onsekizinci Yüzyıl Avrupasında Müzik Seyahati." Müzik Görüşleri 4, no. 38~40 (01.12.1952
~ 01.03.1953). [cdmb/mk]
ROTTIERS, LE COLONEL: Itineraire de Tiflis â Constantinople.
Constantinople Bruxelles, Impr. de Tence Freres, 1829. 373 s.
(13.5x20.5) 3 katl. harita, 6 planş. [IV.SEY-82]. [istk/istk]
ROUILLON, LEON: Mon beau voyage. La Turquie et ses ennemis juges par un soldat français. Paris, Les
Gemeaux, 1923. 166 s. (12x18). [IV.SEY-8,9]. [istk/istk]
Röhrich, Heinrich. "Helmuth Carl Bernhard Graf von Moltke'nin Türkiye Seyahati Anılarından Tıbba Dair Olanlar."
TürkTürk
-Alman Tıbbi İlişkileri Simpozyumu (I. İstanbul, 18-19.10.1976), (00.00.1981): 117-124. [cdmb/mk]
Röthlisberger, Marcel. "Türkiye Tarihi İçinde Seyahat." Belleten 26, no. 102 (00.04.1962): 363-365. [cdmb/mk]
Rufaa Bey Seyahatnâmesi Tercümesi:
Tercümesi Rufaa, (Çeviren: Rüstem Besim). Kahire 1255(hicri) 1839(miladi) Bulak
Matbaası, 259, AEKMK - ÖZEGE; 17071.
17071. [EHEC/
Runyun, Mustafa. "Hac Ziyareti, Mübarek Bir Seyahattır." İslâm 1, no. 3 (00.06.1956): 6-7. [cdmb/mk]
RUSSELL, ROBERT HOWARD : The edge of the Orient.
Orient New York, Charles Scribner’s Sons, 1896. XV+288 s.
(14.5x20.5) resim. [IV.SEY-491] . [istk/istk]
Sağlam, Seyfettin. "Kırımlı Mûsevî Bir Türk'ün, Samuel Ben David Yemşel'in Türkiye Seyahatnâmesi." Türk Yurdu
19, no. 143 (00.07.1999): 11-15. [cdmb/mk]
SAINT-GERVAIS, M. J. GIRAUDEAU DE: L'Italie, la Sicile, Maile, la Grece, l'Archipcl, les lies ioniennes et la
Turquie. 2e ed. Paris, Imp. A. Guyot, 1835.404 s. (13x19) 12 planş. [IV.SEY-232]. [istk/istk]
79
Sakaoğlu, Necdet. "Osmanlı Kültürünün Şaheseri: Evliya Çelebi Seyahatnamesi." Toplumsal Tarih,
Tarih no. 31
(00.07.1996): 59-60. [cdmb/mk]
Sakarya, Orhan. "Ay'a Seyahat Çalışmaları ve 3 Safhalı Apollo Projesi." Sivil
Sivil Savunma Dergisi 11, no. 35
(00.01.1969): 69-71. [cdmb/mk]
SALABERRY, CHARLES M.: Voyage â Constantinople, en Italie, el aux Iles de 1'Archipel, par l'Allemagne et la
Hongrie. Paris, Impr. dc Crapelet, [1799]. 331 s. (12.5x19). [IV.SEY-240]. [istk/istk]
Samiye Mahmud Nedim. "Afrika Seyahatlerinde Seyahat Notları." Yeni Kitap,
Kitap no. 7 (00.11.1927): 18-20.
[cdmb/mk]
SANDERSON, JOHN: The travels of John Sanderson in the Levant 15841584-1602. Ed. by Sir William Foster. London,
Hakluyt Society, 1931. XLI+322 s. (14.5x22.5) 3 harita, 1 planş. "Second Series No. LXVII". [IV.SEY-255].
[istk/istk]
SANDWICH, JOHN EARL OF: A voyage performed by the late Earl of Sandwich round the Mediterranean in the
years 1738 and 1739.
1739 London, T.Cadell Jun. and W.Davies, MDCCXCIX. XXXIX+539 s. (21.5x27) 1 renkli harita,
26 planş. [IV.SEY-101]. [istk/istk]
SANDYS, GEORGE: Sandys travailes containing a history of the original and present state of the Turkish
Empire...a description of Constantinople, the Grand Seigniors Seraglio and his manner
manner of living. 6th ed.
London, printed by R. and W. Leybourn, MDCLVIII. 4+240 s. (21.5x31) resim. Eserin fotokopisidir. [IV.SEY-165].
[istk/istk]
SANDYS’S, GEORGE : Sandys’s travels, containing an history of the original and present state of the Turkish
Empire
re ... a description of Constantinople, the Grand Signior’s Seraglio and his manner of living ... 7th ed.
Empi
London, printed for John Williams Junior, 1673. [2]+240 s. (21x32) 1 planş, resim, 1 katl. s. [IV.SEY-475] .
[istk/istk]
Saraç, İbrahim. "Dünyamızın Çekirdeğine Seyahat." Birlik 5, no. 50 (00.09.1988): 12-14. [cdmb/mk]
Saraç, İbrahim. "Evrenin Merkezine Seyahat." Birlik 5, no. 55 (00.02.1989): 16-20. [cdmb/mk]
SARI, TANJU : Gezginlerin gözüyle bir imparatorluk. İngiliz seyahatnamelerinde 17. yüzyıl Osmanlı
Osmanlı iktisadi
yapısı. İstanbul, Göçebe, 1998. 90 s. (13.5x19.5). “Göçebe 44”. [IV.SEY-455] . [istk/istk]
Sarre , Friedrich. "Anadolu Seyahat." Anıt, no. 10 (00.11.1949): 15-18. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Anıt, no. 11 (00.12.1949): 19-22. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat."
." Anıt, no. 13 (00.01.1950): 21-22. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Anıt,
Anıt no. 14 (00.02.1950): 17-20, 23. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Anıt, no. 15 (00.03.1950): 16-23. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Anıt, no. 16 (00.04.1950): 17-22. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Anıt, no. 17 (00.05.1950): 11-14. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Anıt, no. 18 (00.06.1950): 14-17. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Anıt, no. 19 (00.07.1950): 19-22. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat." Anıt, no. 8 (00.09.1949): 16-22. [cdmb/mk]
Sarre, Friedrich. "Anadoluda Seyahat."
." Anıt,
Anıt no. 9 (00.10.1949): 19. [cdmb/mk]
SCHIFFER, REINHOLD:: Turkey romanticized: Images of die Turks in early 19h century English travel literature
literature.
Bochum, Sludienverlag, 1982. 183 s. (14.5x21) 8 planş. "Materialia Turcica: Beih.: 5". [IV.SEY-124]. [istk/istk]
SCHILTBERGER, JOHANNES: Als Sklave im Osmanischen
Osmanischen Reich und bei den Tataren. 13941394-1427. Übers. aus dem
MittelhochMittelhoch
-deutschen von Ulrich Schlemmer.
Schlemmer Stuttgart, Thienemann-Edition Eromann, 1983. 253 s. (13x21)
harita, resim. [IV.SEY-88]. [istk/istk]
Schiffer, Reinhold. "Bilder Türkisher Frauen und Männer in Reiseberichten des 19.Jahrhunderts. 19.Yy.
Seyahatnamelerinde Türk Erkeği İmajı." Uluslararası Seyahatnamelerde Türk ve Batı İmajı Sempozyumu, (ı.
Eskişehir, 28.10-1.11.85) (00.00.1987): 283-318. [cdmb/mk]
80
Schiffer, Reinhold. "Estetik Obje Olarak İstanbul, 19. Yüzyıl Başı İngiliz Seyahat Edebiyatında Bir Doğu Şehrinin
İmajı." Kaynaklar,
Kaynaklar no. 3 (00.00.1984): 21-33. [cdmb/mk]
SCHRADER, FRIEDRICH: Konstantinope1. Vergangenheit und Gegenwart.
Gegenwart Tubingen, Verlag von J.C. B.Mohr,
1917. IV+246 s. (14x21). [IV.SEY-38]. [istk/istk]
SCHWEIGER, HARALD: Modeme TürkeiTürkei-osmanische Erbe.
Erbe Wien, Wollzcilen Verlag, 1966. 223 s. (16.5x23) harita,
16 planş. [IV.SEY-841. [istk/istk]
SCHWEIGER, SALOMON: Ein newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach Constantinope1 und Jerusalem.
Jerusalem.
Einleitung: Rudolf Neck. Nacdruck der Ausgabe 1608. Graz, Akadcmische Druck u. Verlagsanstalt, 1964.
XXVII+[48]+341 s. (16.5x21.5) 7 levha, resim, [IV.SEV-321]. [istk/istk]
SCHWEIGER-LERCHENFELD, AMAND FREIHERR V.: Der Orient.
Orient Wien, A. Hanleben's Verlag, "t.y.". 223 s. (16.5x23)
4 renkli harita, 22 planş. [IV.SEY-741]. [istk/istk]
Schweinfurth'un Afrika Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Schweinfurth, Georges, (Çeviren: Ahmed - Mustafa Said). İstanbul
1291(hicri) 1874(miladi) Basiret Matbaası, 911, Resimli. ÖZEGE; 19040.
19040. [EHEC/
SCOPPA, RENATO BOVA: Sıamboul. Milano, Giacomo Agnelli, 1932. 327 s. (12.5x18.5)11 plans. [IV.SEY-21].
[istk/istk]
SCOTT-STEVENSON, MRS. : On summer seas.
seas London, Chapman and Hall, 1883. XI+408 s. (15x23) 1 katl.
harita. [IV.SEY-418] . [istk/istk]
SCOTT-WARING, M.: Voyage de l'Inde â Chyras.
Chyras Tr. par M.M. Paris, Nepveu, MDCCCXIII. XVII+324 s. (13x20).
[IV.SEV-213]. [istk/istk]
SEACOLE: Wonderful adventures of Mrs. Seacole in many lands.
lands 2nd cd. Ed. by Ziggic Alexander and Audrey
Dewjee. Bristol, Falling Wall Press, 1984. 247 s. (13x 19.5). 8 planş. [IV.SEY-194]. [istk/istk]
SEEWALD, RICHARD : Zu den Grenzen des Abendlandes. Eine Reise nach Stambul und Palastina, Cypern und
Rhodos, Griechenland und dem Archipelagus.
Archipelagus München, Verlagsanstalt Vorm. G. J.Manz, [193-]. 189 s. (16x23)
resim. [IV.SEY-459] . [istk/istk]
Selge , Edgar. "Dr. Edgar Selge'nin Türkiye'de Konferans Seyahati Hakkında Rapor." Ankara Barosu Dergisi 43,
no. 5 (00.00.1986): 705-719. [cdmb/mk]
Selim Sırrı. "Tetebbu Seyahatleri." Tedrisat Mecmuası
Mecmuası 8, no. 41 (00.08.1917): 519-525. [cdmb/mk]
Selvi, Oğuz. "Seyahat Zamanlarının Sonlu-Farklarla Hesaplanması." Türkiye Petrol Kongresi ve Sergisi Bildiriler
(Jeofizik) (9. 17-21.2.92, Ankara) (00.00.1993): 196-208. [cdmb/mk]
SENIOR, NASSAU W.: A journal
journal kept in Turkey and Greece in the autumn of 1857 and the beginning of 1858.
Repr. of the 1859 ed. London, Arno Press, 1977. 372 s. (14x21) 2 harita, 2 planş. "European Business". [IV.SEY271]. [istk/istk]
SESTINI, L'ABBE DOMINIQUE: Lettres de Monsieur l'Abbe
l'Abbe Dominique Sestini, ecrites a ses amis en Toscane,
pendant le cours de ses voyages en Italie, en Sicile et en Turquie,
Turquie 3 vol. Tr. et enrichies de notes par
M.Pingeron. Paris, Veuve Duchesne, 1789. (12.5x20.5). Vol. 1: XVI+542 s. / Vol. 2: XIV+463 s. 2 planş. / Vol.
3: 489 s. 3 planş. [IV .SEY-3 78-380]. [istk/istk]
Sevinç, Kazım. "Sanat ve Fen Aleminde Kamere Seyahat-Deniz Altında Tetkikler -Sanat Aleminde Yeni Bir Zevk."
Hayat Mecmuası 4, no. 104 (22.10.1928): 10-13, 513-517. [cdmb/mk]
Sevinç, Kazım. "Türkistan Çin'inde Seyahat." Hayat Mecmuası 4, no. 89 (09.08.1928): 9-13, 213-217.
[cdmb/mk]
Seyahat Hatıraları. Anadolu ve Suriye:
Suriye Şerefeddin Mağmumi, Kahire 1327(rumi) 1911(miladi) Matbaat'ül-fütûh,
(1. Kitab), 312, MİL - ÖZEGE; 17899.
17899. [EHEC/
Seyahat Hatıraları.
Hatıraları. Brüksel ve Londra:
Londra Şerefeddin Mağmumi, Kahire 1326(rumi) 1910(miladi) (2. Kitab), 239, MİL
- ÖZEGE; 17899.
17899. [EHEC/
Seyahat Hatıraları. Bursa ve Mülhakatı:
Mülhakatı 310, MİLK.
MİLK. [EHEC/
Seyahat Hatıraları. Fransa, İtalya, İsviçre:
İsviçre Şerefeddin Mağmumi, Kahire 1914(miladi) Matbaat-ü Mikdad, (3.
Kitab), 303, ÖZEGE; 17899.
17899. [EHEC/
81
Seyahat Hatıraları:
Hatıraları Nakkaşyan, A.S. , İstanbul 1913(miladi) M.H. Keşişyan, 303, Kitabın Ermenice Adı:
Canabarhortagan Huşer. BA; 853. [EHEC/
Seyahat ile İlgili Neşriyat. Karayolları Bülteni 3, no. 26 (00.11.1951): 4. [cdmb/mk]
Seyahat İntibaları. Seyyar Sergi İle:
İle Celal Esad, İstanbul 1928(miladi) Cumhuriyet Matbaası, 100, BDK.
BDK. [EHEC/
Seyahat Jurnali. İstanbul'dan Bağdat'a ve Hindistan'a Sene 1300 ilâ 1304:
1304 Direktör Ali Bey, İstanbul 1314(hicri)
1896(miladi) A. Asaduryan Matbaası, Rauf Bey Kütüphanesi Sahibi Mustafa Rauf, 119, 14 Planş. Musavver. BDK
3068.. [EHEC/
- ÖZEGE; 17900 - TBTK; 3068
Seyahat. BahrBahr-ı Muhit'de Bir Ada:
Ada (Çeviren: Muzaffer Gıyasettin). İstanbul 1308(hicri) 1891(miladi) Artin
Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 112+6, BDK.
BDK. [EHEC/
Seyahat. BahrBahr-i Muhit'de Bir Ada:
Ada (Çeviren: Muzaffer Gıyaseddin ). İstanbul 1308(hicri) 1892(miladi) Şirket-i
Mürettibiye Matbaası, 112, MİLK.
MİLK. [EHEC/
Seyahat. İstanbul'dan Samsun, Diyarbekir Tarikiyle Bağdat ve Basra'ya ve Oradan Halep ve İskenderun Tarikiyle
İstanbul'a Kadar Seyahat : İstanbul 1311(hicri) 1894(miladi) Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası,
232s. BDK
BDK.. [EHEC/
Seyahat. İstanbul'dan Samsun, Diyarbekir Tarikiyle Bağdat ve Basra'ya ve Oradan Halep ve İskenderun Tarikiyle
İstanbul'a Kadar Seyahati Mutazammın Mektuplardan Müteşekkildir:
Müteşekkildir İstanbul 1311(hicri) 1894(miladi) Şirket-i
Mürettibiye Matbaası, 232, MİLK.
MİLK. [EHEC/
Seyahat:
Seyahat (Çeviren: Mustafa Hayrullah). İstanbul 1312(hicri) 1895(miladi) Kasbar Kütübhanesi, 226, MİLK.
MİLK. [EHEC/
Seyahat:
Seyahat Fağfurizâde Hüseyin Nesimi, Hanya 1320(hicri) 1904(miladi) Yusuf Kenan Matbaası, 70+2, BDK ÖZEGE; 17898 - TBTK; 14238.
14238. [EHEC/
Seyahat:
Seyahat İstanbul 1311(hicri) 1893(miladi) A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 232, ÖZEGE; 17896.
17896.
[EHEC/
Seyahat:
Seyahat Mustafa Hayrullah, İstanbul 1312(hicri) 1895(miladi) A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 14,
17897.. [EHEC/
ÖZEGE; 17897
SeyahatSeyahat-i Asmaî:
Asmaî Asmaî, Kahire 1308(hicri) 1891(miladi) El-Matbaat'ül-camia, 224, ÖZEGE; 17901.
17901. [EHEC/
SeyahatSeyahat-i Asmaî:
Asmaî Asmaî, Kahire El-Matbaat'ül-camia, (3. Cüz), 128, TBTK; 4962.
4962. [EHEC/
SeyahatSeyahat-i Fevkalâde. Üç Rus ve İngiliz'in Seyahati. Cenubî Afrika'da:
Afrika'da Verne, Jules, (Çeviren: Selânikli Tevfik).
İstanbul 1307(hicri) 1890(miladi) Mahmut Bey Matbaası, 229, MİL.
MİL. [EHEC/
SeyahatSeyahat-i HarikÛlâde. Kaptan Gran'ın Çocukları. Musavver Fennî Roman:
Roman Verne, Jules, (Çeviren: Ahmed İhsan
[Tokgöz]). İstanbul 1307(hicri) 1890(miladi) A. Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 638, MİLK.
MİLK. [EHEC/
SeyahatSeyahat-i HarikÛlâde.
HarikÛlâde. Spenser Adası. Musavver Fennî Roman:
Roman Verne, Jules, (Çeviren: Ahmed İhsan [Tokgöz]).
İstanbul 1318(hicri) 1902(miladi) Âlem Matbaası, 141, MİLK.
MİLK. [EHEC/
SeyahâtSeyahât-i Kübrâ:
Kübrâ Süleyman Şükrü Karçınzâde, Saint Petersburg 1325(hicri) 1907(miladi) Abdürreşid b. Ömer
İbrahimof'un Elektrik Matbaası, 608, BDK - ÖZEGE; 17902.
17902. [EHEC/
SeyahatSeyahat-i MuhtasaraMuhtasara-i Fenniye:
Fenniye Selânikli Fazlı Necib , İstanbul 1303(hicri) 1885(miladi) Matbaa-i Ebüzziya,
ÖZEGE; 17903.
17903. [EHEC/
SeyahâtSeyahât-i Şâhâne Şanlı Manevra Destanı:
Destanı Mehmed Kemalî, İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Necm-i İstikbâl
Matbaası, 1, Resimli, Levha halinde. ÖZEGE; 17904.
17904. [EHEC/
Seyahatlerim:
Seyahatlerim Ali Suad, İstanbul 1332(rumi) 1916(miladi) Kanaat Matbaası, 230+2, AEKMK - BDK - MİL ÖZEGE; 17905 - TBTK; 3952.
3952. [EHEC/
Seyahatname Bakü. Arkitekt,
Arkitekt no. 4 (00.09.1992): 68-84. [cdmb/mk]
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i Abdülreşid İbrahim. ÂlemÂlem-i İslâm:
İslâm Abdülreşid İbrahim, İstanbul 1329(rumi) 1913(miladi) Kader
Matbaası, (2. Cilt), 242+5, MİL.
MİL. [EHEC/
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i Amerika:
Amerika Abdullah, 1288(hicri) 1872(miladi) İlmiye-i Osmaniye Matbaası, 1+139+2, TBTK; 168.
168.
[EHEC/
82
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i ArzArz-ı Filistin. Prens Victor Napoli Emanuel:
Emanuel Mehmed Refet Paşa, Şam 1305(hicri) 1888(miladi)
Suriye Vilâyet Matbaası, 61+196+5, 4 Levha.AEKMK
AEKMK - MİL - ÖZEGE; 17906.
17906. [EHEC/
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i Avrupa
Avrupa:
17907. [EHEC/
vrupa Mehmed Rauf, 50, ÖZEGE; 17907.
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i BahrBahr-ı Muhit. Ümid Burnu Tarikiyle İstanbul - Basra Seyahati:
Seyahati Faik, İstanbul 1285(hicri)
1868(miladi) Mekteb-i Bahriye-i Şâhâne Matbaası, 81, Taşbaskı. BDK - ÖZEGE; 17908 - TBTK; 10454.
10454. [EHEC/
Seyahatnâme
Seyahatnâmehatnâme-i Hudud:
Hudud Kimyacı Derviş Paşa - Mehmet Hurşid, 399, MİL.
MİL. [EHEC/
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i Hudud:
Hudud Mehmed Hurşid, İstanbul Takvimhane-i Âmire, 13+399, Taşbaskı. AEKMK - ÖZEGE;
17909.. [EHEC/
17909
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i Hümayun. İstanbul 1262(hicri) 1846(miladi) 32s. Sultan Abdülmecit’in 1262 (1845) senesinde
Rumeli vilayetleri seyahatini havidir. AEKMK - BDK - ÖZEGE; 17910.
17910. [EHEC/
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i Hümayun:
Hümayun Soboleska, Mme, (Çeviren: Esma Zafir). İstanbul 1924(miladi) Orhaniye Matbaası,
182, MİL
MİL.. [EHEC/
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i İbni Batuta. Mekâtib
Mekâtibâtib-i İdadiyenin Altıncı ve Yedinci Senelerinde Tedrisi MaarifMaarif-i Umûmiye
NezaretNezaret
-i Celilesince Tensib Kılınmıştır:
Kılınmıştır İstanbul 1317(hicri) 1901(miladi) Matbaa-i Âmire, 91, MİL.
MİL. [EHEC/
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i İbni Batuta:
Batuta (Çeviren: Mehmed Şerif Paşa). İstanbul 1330-1333(rumi) 1914-1917(miladi)
Matbaa-i Âmire, (1. Cilt), 13+448+11+6, AEKMK – BDK.
BDK. [EHEC/
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i İbni Batuta:
Batuta (Çeviren: Mehmed Şerif Paşa). İstanbul 1337(rumi) 1921(miladi) Matbaa-i Âmire, (2.
Cilt), 386+11, AEKMK – BDK.
BDK. [EHEC/
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i İbni Batuta:
Batuta (Çeviren: Mehmed Şerif Paşa). İstanbul 1338(rumi) 1922(miladi) Matbaa-i Âmire, (3.
Cilt), 203, AEKMK – BDK.
BDK. [EHEC/
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i İbni Batuta:
Batuta (Şerh eden: Haydar Rıfat). İstanbul 1926(miladi) Maarif Kütüphanesi, 16+283, MİL.
MİL.
[EHEC/
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i İbnİbn-i Batuta
Batuta:
uta İbn-i Batuta, İstanbul 1262(hicri) 1846(miladi) Ceride-i Havadis Matbaası, 91,
Tercüme. ÖZEGE; 17911.
17911. [EHEC/
SeyahatnâmeSeyahatnâme-i İbni Batuta:
Batuta Şerafeddin Mağmumi [Bilmen], İstanbul 1310(hicri) 1894(miladi) Nişan Berberyan
Matbaası, 298+1, MİL.
MİL. [EHEC/
Seyahatnâme
SeyahatnâmeLondra İstanbul 1269(hicri) 1853(miladi) Ceride-i Havadis Matbaası, 92s. Londra
nâme-i Londra:
Seyahatnâmesi'ne Bak. BDK - ÖZEGE; 17912.
17912. [EHEC/
Seyahatü'lSeyahatü'l-kübrâ : Smith, Max George, (Çeviren: Mustafa Rahmi [Balaban]). İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi)
Matbaa-i Âmire, 24, MİL.
MİL. [EHEC/
Seyahatü'lSeyahatü'l-kübrâ : Süleyman Şükrü, Saint Petersburg 1907(miladi) Elektrik Matbaası, 608, MİLK.
MİLK. [EHEC/
Seyyar Sergi ile Seyahat İntibaları:
İntibaları Celal Esad, İstanbul 1928(miladi) Cumhuriyet Matbaası, 100, MİL - ÖZEGE;
17939 - TBTK; 4759.
4759. [EHEC/
Seyyar Türk Sergisi: Karadeniz Vapuru Sergi Seyahat Talimatnamesi. İstanbul Ticaret Odası Mecmuası 41, no. 6
(00.06.1925): 934-935. [cdmb/mk]
Sezgin, Ahmet. "Yalnızız Romanıyla Simeranya'ya Bir Seyahat [Peyami Safa'nın "Yalnızız" Adlı Romanı Üzerine]."
Edebiyatı, no. 242 (00.12.1993): 53-54. [cdmb/mk]
Türk Edebiyatı
SHERIDAN, CLARE: A Turkish kaleidoscope.
kaleidoscope London, Duckworth, 1926. 223 s. (14x21.5) 32 planş. [IV.SEY-219].
[istk/istk]
Sılacı, Ferhat. "Seyahatnamelerin Işığında." Türk Dili 4, no. 44 (00.05.1955): 510-511. [cdmb/mk]
SIMEON: Polonyalı Simeon'un seyahatnamesi (1608(1608-1619). Çev. ve haz.: Hrand D.Andreasyan. İstanbul, I.Ü.E.F.,
1964. VII+206 s. (16.5x24). "I.Ü.E.F. Yayınları No: 1073". [IV.SEY-237]. [istk/istk]
Sin. Nun.. "Seyahat Edebiyatı Hakkında Düşünceler." Hayat Mecmuası 4, no. 87 (26.07.1928): 3-5, 167-169.
[cdmb/mk]
Siyerguz. "Alihazret Amanullah Han'ın Avrupa Seyahati." Yeni Türkistan,
Türkistan no. 8 (31.03.1928): 7-11. [cdmb/mk]
83
SLADE, ADOLPHUS (Müşavir Paşa): Sir Adolphus Slade'in Türkiye Seyahatnamesi ve Türk donanması ile yaptığı
"Karadeniz" seferi, Çev.: Ali Rıza Seyfioğlu. [Ankara], Genel Kurmay Başkanlığı IX. Şube, 1945. XIV+229 s.
(16.5x24). [IV.SEY-238]. [istk/istk]
SMITH, ALBERT: A month at Constantinople,
Constantinople London, David Bogue, MDCCCL. VII+236 s. (12x20) 1 renkli planş,
resim. [IV.SEY-83]. [istk/istk]
SMITH, HAROLD F. : American travellers abroad. A bibliography of accounts published before 1900. Chigago,
Southern Illinois University, 1969. IV+166 s. (21.5x28). “Bibliographic Contributions No: 4”. [IV.SEY -480] .
[istk/istk]
SMITH, TH.: Epistola duae, quarum altera De moribvs ac institvtis Turcarum agit: Altera Septemasiae
ecclesiarum notitiam continet. Oxonii, Excudebat H.Hall Academiae Typographus, Impensis Ric. Davis., 1672.
[81+171+ [10] s. (10.5x16). [IV.SEY-5]. [istk/istk]
Somar, Ziya. "Tarihte Edirne (Evliya Çelebi Seyahatnamesinden)." Edirne Halkevi Mecmuası,
Mecmuası no. 1 (00.00.1940):
8-11. [cdmb/mk]
SOUHESMES, G. DES GODINS DE: Au pays des Osmanlis.
Osmanlis 2e ed. Paris, Victor-Havard, 1894. IV+400s, (12x18).
[IV.SEY-315]. [istk/istk]
SOUSTIEL, JEAN - THORNTON, LYNNE: Peintres et voyageurs en Turquie, en Egypte et en Afrique du Nord:
Exposition 28 NovembreNovembre-8 Janvier.
Janvier Paris, Impr. Grou-Radenez, 1975. 85 s. (18x24) resim, renkli resim.
[IV.SEY-166]. [istk/istk]
SPENCER, CAPTAIN: Turkey, Russia, the Black Sea and Circassia.
Circassia London, George Routledge, 1855.X+VIII+412
s. (12x19) 1 harita, 4 renkli planş, resim. [IV.SEY-280]. [istk/istk]
SPERCO, WILLY : Istanbul. Paysage littéraire. Paris, La Nef de Paris, “t.y.”. 245 s. (12x18.5). [IV.SEY -411].
[istk/istk]
SPERCO, WILLY: Istanbul.
Istanbul Paysage litteraire. Paris, La Nef de Paris, "t.y.". 245 s. (12x18.5). [IV.SEY-1]. [istk/istk]
Stamboul.
Stamboul Compiled by Colonel George A. Haddad. "y.y.t.y.". 43 s. (11x15.5) resim. [IV.SEY-32]. [istk/istk]
STOCHOVE, SIEUR DE: Voyage dv sieur de Stochove faict es annees 1630, 1631,1632, 1633. Brvxelles, Hvbert
Anthoine Velpius, Imp. de la Cour a l'Aigte d'or, 1643. [8]+538+[3]s. (14.5x18.5). [IV.SEY-343]. [istk/istk]
Sudan Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Mehmed Mihrî, İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Ahmed İhsan ve Şürekâsı Matbaacılık
Osmanlı Şirketi, 387+7+2, MİLK.
MİLK. [EHEC/
Sudan Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Mehmed Mihrî, İstanbul 1328(hicri) 1326(rumi) 1910(miladi) Ahmed İhsan ve Şürekâsı
Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 387+9, Resimli. AEKMK - BDK - MİL - ÖZEGE; 18274.
18274. [EHEC/
Sultan Reşad'ın Donanmayla Seyahatı. Donanma Dergisi 79, no. 454 (00.07.1966): 38-48. [cdmb/mk]
Sultan Reşad'ın Selânik'e Seyahatinde Okunan Hutbe:
Hutbe Ahmed, Selânik 1329(rumi) 1913(miladi) Asır Matbaası,
ÖZEGE;; 18321.
ÖZEGE
18321. [EHEC/
SUTHERLAND, CAPTAIN: A tour up the straits from Gibraltar to Constantinople... to the commencement of the
1789. 2nd ed. London, MDCCXC. XLVII+372 s. (13.5x21.5). [IV.SEY-37]. [istk/istk]
year 1789
SWAN, CHARLES: Journal of a voyage up me Mediterranean
Mediterranean principally among the islands of the Archipelago and
in Asia Minor including many interesting particulars relative to the Greek Revolution, especially a journey
Pacha... 2 vol. London, C. and J.Rivington, 1826. (13x20). Vol. 1:
through Maina to die camp of Ibrahim Pacha
XVI+366 s. / Vol. 2: 423 s. [IV.SEY-279]. [istk/istk]
Şahin, Mustafa. "Şevket Efendi'nin Seyahat Defteri (1897 Mayısı)." Tarih ve Toplum 20, no. 115 (00.07.1993):
51-56. [cdmb/mk]
Şakiroğlu, Mahmut H.. "Atatürk ve Pietro Canonica. Eserleri ve Türkiye Seyahatnâmesi ile Atatürk'e Dair
Hatıraları." Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi 3, no. 9 (00.09.1987): 863-864. [cdmb/mk]
Şakiroğlu, Mahmut H.. "Paolo Emilio Taviani, I Viaggi di Colomba. La Grande Scoperia, (Kristof Kolomb'un
Seyahatleri. Büyük Keşif)." Erdem Atatürk Kültür Merkezi Dergisi 5, no. 13, (00.00.1989): 265-266. [cdmb/mk]
Şehâmetlu İran Şahı Hazretleri'nin Avrupa'ya Seyahati:
Seyahati İstanbul 1289(hicri) 1872(miladi) Dikran Hünkâr Beğendi,
8, ÖZEGE; 18676
18676.. [EHEC/
84
ŞehremânetŞehremânet-i Celîlesi'ne 329
329 Senesinde Avrupa'ya Vukû Bulan Seyahatımız Esnasındaki TedkîkatTedkîkat-ı Fenniyeye
Rapor: Ahmed Cevdet - Celal Esad [Arseven], İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Ahmed İhsan ve Şürekâsı
Aid Rapor
Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 66, AEKMK - ÖZEGE; 18705 - TBTK; 1177
1177.. [EHEC/
ŞehrŞehr-i Kazan'a Seyahat:
Seyahat B. A. [Ayn] S. [Sin] S [Sad] S [Sin], Kazan 1901(miladi) Kazan Ünivirsititi'nin Matbaası, 57,
NA.. [EHEC/
NA
Şehsuvaroğlu , Bedi. N.. "Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati." Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,
Dergisi no. 1
(00.10.1967): 41-51. [cdmb/mk]
Şehsuvaroğlu, Halûk Y. "2 nci Abdülhamid'in Sultan Aziz Refakatinde Londra'ya Yaptığı Seyahatin Hikâyesi."
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 122 (00.03.1952): 19-20. [cdmb/mk]
Şehsuvaroğlu, Halûk Y. "Abdülâzizle Beraber Yaptığı Avrupa Seyahatinde Veliaht Murat Efendi Bir İngiliz Prensesi
ile Evlendirilecekti." Resimli Tarih Mecmuası,
Mecmuası no. 6 (00.06.1950): 211-212. [cdmb/mk]
ŞerhŞerh-i Seyyar. Bir Deniz Yolcusunun Jurnali. SeyahatSeyahat-i Harikûlade:
Harikûlade Verne, Jules , (Çeviren: Ali Selahaddin).
İstanbul 1308(hicri) 1892(miladi) İstepan Matbaası, 139, MİLK.
MİLK. [EHEC/
Şeşen, Ramazan. "İbn Fazlan Seyahatnamesi Tercümesi." Türk Kültürü 16, no. 184 (00. 02. 1978): 64.
[cdmb/mk]
Şevki. "Küçük Seyahat." Arkitekt,
Arkitekt no. 3 (00.00.1934): 92-95. [cdmb/mk]
Şeyh İbn Batuta
Batuta Seyahatnâmesi Tercümesi:
Tercümesi İstanbul 1927-1928(miladi) İktisad Matbaası, İstiklâl Lisesi, 59+1, 8
Planş. MİL . [EHEC/
Şeyh İbnİbn-i Batuta Seyahatnâmesi Tercümesi:
Tercümesi Şerafeddin Ebu Abdullah Muhammed Tancî ibn Battuta, İstanbul
1291(hicri) 1874(miladi) Süleyman Efendi Matbaası, 102, ÖZEGE; 18910.
18910. [EHEC/
Tan, Nail. "Çelebi Seyahatnamesi Folklorik Dizin Denemesi." Türk Folklor Araştırmaları 15, no. 303
(00.10.1974): 7127-7128. [cdmb/mk]
Tanman, Hulûsi. "Ege'de Oniki Adaya Seyahat İlk Durak Sisam (Samos)." Yelken Dünyası 5, no. 57 (00.00.1989):
58-60. [cdmb/mk]
Tansel, Fevziye Abdullah. "Ölümünün Dördüncü Yıldönümü Münasebetiyle Fuad Köprülü'nün Türk Ocaklılar'a
İzmir Seyahati ve Temsil Edilen Manzum Tiyatrosu: Türk Duası." Türk Kültürü 8, no. 92 (00.06.1970): 12-27.
[cdmb/mk]
TAVERNIER, JEAN BAPTISTE: Les six voyages de Monsieur Jean Baptiste Tavernier, en Turquie, en Perse et aux
Indes. Nouvelle ed. revue, corrigee et augmentee. 5 vol. Paris, La Veuve de Pierre Ribou, MDCCXXIV. (9.5x18).
Vol. 1: VI+501 s. 1 kati. harita, 8 levha, 2 plans. / Vol 2: 465+3 s. 13 levha, 1 planş. / Vol. 3: 402+5 s. 1 katl.
harita, 3 levha. / Vol. 4: 367+5 s. 14 levha, 7 planş. / Vol. 5: Recueil de pfusieurs relations et traitez singuliers
et curieux qui n'ont point ete mis dans les six premiers voyages. 467 s. 8 levha. [IV.SEY-179-183]. [istk/istk]
Tayanç, Muin M. "Türkiye İle İlgili Seyahatnameler <Bibliyografya Denemesi>." Belgelerle Türk Tarihi Dergisi 10,
no. 57 (00.06.1972): 42-47. [cdmb/mk]
Tayanç, Muin M. "Türkiye ile İlgili Seyahatnameler <Bibliyografya Denemesi>. 2." Belgelerle Türk Tarihi Dergisi
10, no. 58 (00.07.1972): 39-42. [cdmb/mk]
TAYLOR, MAJOR JOHN : Travels from England to India, in the year 1789, by the way of Tyrol, Venice,
Scandaroon, Aleppo, and over the great desert
desert to Bussora, with instructions for travellers and an account of the
expence of travelling... Vol. II. London, printed by S.Low; for J.Carpenter, 1799. 8+419 s. (14x22) 1 katl. renkli
harita, 1 katl. sayfa. [IV.SEY-421] . [istk/istk]
Teftiş Seyahati Hakkında
Hakkında Tenkid:
Tenkid Ahmed Derviş, Afyon 1926(miladi) Birinci Kolordu Matbaası, 12, ÖZEGE;
20280 - TBTK; 1286.
1286. [EHEC/
TercümeTercüme-i SeyahatnâmeSeyahatnâme-i Amerika:
Amerika Merkam, Henry, (Çeviren: Abdullah Ayıntabî). İstanbul 1288(hicri)
1871(miladi) Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye Matbaası, 139, ÖZEGE; 729; 20670.
20670. [EHEC/
TercümeTercüme-i SeyahatnâmeSeyahatnâme-i Brezilya:
Brezilya Abdurrahman b. Abdullah Bağdadî, İstanbul 1288(hicri) 1872(miladi)
Matbaa-i Âmire, 44, TBTK; 310.
310. [EHEC/
TercümeTercüme-i SeyahatnâmeSeyahatnâme-i Brezilya:
Brezilya Abdurrrahman b. Abdullah Bağdadî, (Çeviren: Şerif). İstanbul 1288(hicri)
1871(miladi) Matbaa-ı Âmire, 44, AEKMK - BDK - MİL - ÖZEGE; 20671.
20671. [EHEC/
85
Tesalya'da Bir Cevelân ve Dört Aylık Seyahatim:
Seyahatim Süleyman Tevfik, İstanbul 1315(hicri) 1898(miladi) Mahmud Bey
Matbaası, 359, AEKMK - BDK - ÖZEGE; 20762.
20762. [EHEC/
Tesalya'da Bir Cevelân ve Dört Aylık Seyahatim:
Seyahatim Süleyman Tevfik, İstanbul 1315(hicri) 1898(miladi) Mahmud Bey
Matbaası, 359, MİL.
MİL. [EHEC/
TEULE, M, J. CHARLES: Pensees et notes critiques extraitcs du journal de mes voyages dans 1'empire du Sultan
Constantinople,
de Cons
tantinople, dans les provinces russes, georgiennes et tartares du Caucase et dans le Royaume de Perse.
2 vol. Paris, Arthus Bertrand, 1842. (13.5x22). Vol. 1:486 s./Vol.2: 589 s. [IV.SEY-256-257]. [istk/istk]
THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE : Notes of a Journey
Journey from Cornhill to Grand Cairo.
Cairo 3rd. ed. Heathfield,
Cockbird Press, 1991. 160 s. (25.5x22.5) resim, renkli resim. [IV.SEY-481] . [istk/istk]
THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE: The Paris skcich book of Mr. M.A.Titmarsh. The Irish sketch book and notes
journey
of a jou
rney from Cornhill to Grand Cairo.
Cairo Chicago, Ulus, by the author. Belford, Clarke, [184-]. 821 s.
(12.5x18) 9 planş. [IV.SEY-314]. [istk/istk]
THALASSO, A.: Deri Se'adet ou Stamboul.
Stamboul Porte du Bonheur, Ulus. par F. Zonaro. Paris, Edition d'Art, 1908.217
s. (16.5x22.5) renkli resim. [IV.SEY-254]. [istk/istk]
The beauties of the Bosphorus.
Bosphorus Illus. in a scries of views of Constantinople and its environs from original
drawings by W. H. Bartlett. London, Virtue, 1855. X1I+172 s. (21.5x27.5) 1 harita, 80 planş. [IV.SEY-102].
[istk/istk]
The world's story (Russia, AustriaAustria-Hungary, the Balkan states and Turkey). Vol. 4. Ed. by Eva March Tappan.
London, Houghton Mifflin Co., 1914. XIII+583 s. (13.5x20) 13 plans. [IV.SEY-200]. [istk/istk]
THEVENOT, JEAN: L'Empire du grand
grand Turc.
Turc Paris, Calmann-Levy, 1965.294 s. (14x21) 11 planş. "Temps et
Continents". [IV.SEY-123]. [istk/istk]
THOMPSON, CHARLES : The travels of the late Charles Thompson, containing his observations on France, Italy,
Turkey in Europe, the Holy Land...giving a particular and faithful account of what is most remarkable in the
manner, religion, polity, antiquities and natural history of those countries: with a curious description of
Jerusalem...Pub. from the Author’s original manuscript...Vol. II. London, printed for J. Robinson, MDCCXLIV.
Jerusalem..
[2]+432 s. (13x20) 2 katl. s.(1’i harita), 3 planş. [IV.SEY-460] . [istk/istk]
TIETZ, M. VON : Türkiye 18331833-1834.
1834 Çev.: Bedriye Şanda. İstanbul, İstanbul Kitaplığı, “t.y.” 110 s. (13.5x19.5) 4
planş. [IV.SEY-500] . [istk/istk]
TIETZ, M. VON: Türkiye 18331833-1834.
1834 Çev.: Bedriye Şanda. İstanbul, İstanbul Kitaplığı, "t.y.". 110 s. (13.5x19.5) 4
planş. [IV.SEY-134,135]. [istk/istk]
TINAYRE, MARCELLE: Notes d'une voyageuse en Turquie.
Turquie Paris, Calmann-Levy, "t.y.". 394 s. (11.5x18.5).
[IV.SEY-34,223]. [istk/istk]
Timur devrinde Kadis'ten Semerkand'a seyahat.
seyahat 1. kısım. Çev.; Ömer Rıza Doğrul. İstanbul, Kanaat Kitabevi,
"t.y.". 141 s. (12x18). "Ankara Kütüphanesi Yayın No: IX". [IV.SEY-142]. [istk/istk]
Timur, Taner. "Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati 1,2." Tarih ve Toplum,
Toplum no. 11 (00.11.1984): 42-48.
[cdmb/mk]
Timur, Taner. "Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati 1,2." Tarih ve Toplum,
Toplum no. 12 (00.12.1984): 16-25.
[cdmb/mk]
Toker , Burhanettin. "1950 Ağustos Ayında Yaptığım İlmi ve Mesleki Seyahatimin Hülasası." İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi Mecmuası 14, no. 1 (00.00.1951): 128-134. [cdmb/mk]
Tokmak, Safiye. "Turizm Müesseseleri ile Seyahat Acentalarının Turizm Hasılatlarına İlişkin İstisna." Mali
Sorunlara Çözüm 4, no. 38 (01.02.1988): 20-21. [cdmb/mk]
Tolun, Haydar. "Kültür Hayatında Seyahat ve Temasların Rolü." Yücel Aylık Sanat ve Fikir Mecmuası 6, no. 35
(00.01.1938): 213-214. [cdmb/mk]
Tom'un Seyahati:
Seyahati Orhan Mithad [Barbaros], İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Kader Matbaası, 46, ÖZEGE;
ÖZEGE;
21089.. [EHEC/
21089
TOPCHI: A travers l'Orient et 1'Occident.
1'Occident St. Petersbourg, Impr, Trenke et Fusnot, 1888. 183 s. (13.5x19).
[IV.SEY-231]. [istk/istk]
86
Toros, Taha. "Atatürk'ün Adana Seyahatleri." Türk Dili 47, no. 356 (00.08.1981): 116-117. [cdmb/mk]
TOURNEFORT, M. PITTON DE: Relation d'un voyage du Levant fait par ordre du Roy
Roy. 2 vol. Paris, Impr. Royale,
MDCCXVII. (19.5x26). Vol. 1: [16]+544 s. 4 levha, 79 planş. / Vol. 2: 526+[40] s. I levha, 63 planş. [IV.SEY-9899]. [istk/istk]
TOWNSEND, FYLER : A cruise
cruise in the Bosphorus, and in the Marmara and Aegean seas.
seas London, Society for the
promoting Christian Knowledge, “t.y.”. XII+239 s. (12x17) 6 planş (2’si renkli) resim. [IV.SEY-450] . [istk/istk]
TRAPIER, BLANCHE: Les voyageurs arabes au moyen age.
age Paris, Librairie Gallimard, 1937. 251 s. (13x19) 8
planş, resim. "Collection Decouverte du Monde". [IV.SEY-224]. [istk/istk]
Triviye'nin Afrika Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Triver, (Çeviren: Mehmed Ekrem). İstanbul 1313(hicri) 1896(miladi) Kasbar
Matbaası, Asır Kütübhanesi Sahibi Kirkor, 20, BDK - ÖZEGE; 21221.
21221. [EHEC/
Tuhfetü'lTuhfetü'l-enzâr fî Garaibi'lGaraibi'l-emsâr ve Acaibü'lAcaibü'l-esfâr. SeyahatnâmeSeyahatnâme-i İbn Batuta:
Batuta Şerafeddin Ebu Abdullah
Muhammed Tancî ibn Battuta, (Çeviren: Damad Mehmed Şerif). İstanbul 1333(rumi) 1917(miladi) Matbaa-i
Âmire, (2. Cilt (bir arada), MİL.
MİL. [EHEC/
Tuhfetü'nTuhfetü'n-nüzzâr fî Garaibi'lGaraibi'l-emsâr ve Acaibi'lAcaibi'l-esfâr. SeyahatnâmeSeyahatnâme-i İbn Batuta:
Batuta Şerafeddin Ebu Abdullah
Muhammed Tancî ibn Battuta, (Çeviren: Mehmed Şerif Paşa). 1333(rumi) 1917(miladi) Matbaa-i Âmire, (1-2.
Cilt.), MİL
MİL.. [EHEC/
Tuhfetü'nTuhfetü'n-nüzzâr fî Garaibi'lGaraibi'l-emsâr ve Acaibi'lAcaibi'l-esfâr. SeyahatnâmeSeyahatnâme-i İbni Batuta:
Batuta Şerafeddin Ebu Abdullah
Muhammed Tancî ibn Battuta, (Çeviren: Mehmed Şerif Paşa). İstanbul 1333(rumi) 1917(miladi) Matbaa-i Âmire,
(2. Cilt), 6+11, BDK – MİL.
MİL. [EHEC/
Tuhfetü'n
Tuhfetü'nfetü'n-nüzzâr fî Garaibi'lGaraibi'l-emsâr ve Acaibi'lAcaibi'l-esfâr. SeyahatnâmeSeyahatnâme-i İbni Batuta:
Batuta Şerafeddin Ebu Abdullah
Muhammed Tancî ibn Battuta, (Çeviren: Mehmed Şerif Paşa). İstanbul 1335(rumi) 1919(miladi) Matbaa-i Âmire,
(3. Cilt), BDK – MİL
MİL.. [EHEC/
Tunalı, Yağmur. "Önemli Bir Seyahat Eseri: "İstanbul" (1874) [Edmondo de Amicis'in Kitabı Üzerine]." Milli Kültür,
Kültür
no. 50 (00.09.1985): 43-48. [cdmb/mk]
Turkey being sketches from life. Reprinted in part from "House hold words" with numerious additions. London,
George Roulledge, 1877. VIII+376s.(13x18.5). Yazar, eserinde "The Roving Englishman" ibaresini kullanmıştır.
[IV. SEY-313]. [istk/istk]
Turks in retrospect Quotations from leading writers through the ages.
ages New York, Turkish Information Office,
"ty.". 28 s. (15.5x23) resim. [IV.SEY-153]. [istk/istk]
TÜKEL, JALE (Ed.): Reise Textbuch Istanbul.
Istanbul Fotos von Şemsi Güner. München, Deutscher Taschenbuch Verlag,
1987. 319 s. (10.5x18) resim. [IV.SEY-301]. [istk/istk]
Tünal, S. Selman. "Yurt Dışı Seyahat Masrafları ve Karşılaşılan Sorunlar." Vergi Dünyası 13, no. 163
(00.03.1995): 66-71. [cdmb/mk]
Türk , Atillâ. "Seyahatnamelerde İstanbul Osmanlı Emekçileri.1." Tarih ve Toplum 10, no. 56 (00.08.1988): 2330. [cdmb/mk]
Türk, Atilâ. "Seyahatnâmelerde İstanbul Osmanlı Emekçileri.2." Tarih ve Toplum 10, no. 57 (00.09.1988): 2330. [cdmb/mk]
Türkiye mektupları 17171717-1718.
1718 Çev.: Aysel Kurutluoğlu. İstanbul, Tercüman, "t.y.". 208 s. (13.5x19.5).
"Tercüman 1001 Temel Eser No: 12". [IV.SEY-119]. [istk/istk]
Türkiye seyahatnamesi (1790 yıllarında
yıllarında Türkiye ve İstanbul). Çev.: Oğuz Gökmen. Ankara, Ayyıldız Matb., 1977.
XV+183 s. (16x23.5) 7 planş. [IV.SEY-137]. [istk/istk]
Türkiye'de Bir Tetkik Seyahati [Ormancılık Bakımından]. Orman ve Av 26, no. 6 (00.05.1954): 190-192.
[cdmb/mk]
Türkiye'den mektuplar
mektuplar.
ektuplar Çev.: Bedriye Şanda. İstanbul, İstanbul Kitaplığı, 1973, 144 s. (13.5x19.5) 8 planş.
[IV.SEY-120,121]. [istk/istk]
Türkiye'nin dört yılı 15521552-1556.
1556 Çev.: A. Kurutluoğlu. İstanbul, Tercüman, "t.y.". 184 s. (13.5x.l9.5) "Tercüman
1001 Temel Eser No.: 18". [IV.SEY-149]. [istk/istk]
87
Türköz, Nurettin. "Beynelminel Kavakçılık Komisyonunun 12. Toplantısı Vesilesiyle İran Seyahati Notları." Tarım
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Teknik Haberler Bülteni 5, no. 18 (00.06.1966): 149-159. [cdmb/mk]
Tüzen, Adnan. "Romanya Seyahati ve Kaybolan Vakıf Mirasımız." Vakıf ve Kültür 1, no. 2 (00.08.1998): 58-62.
[cdmb/mk]
Uçman, Abdullah. "Ebubekir Ratip Efendi'nin Nemçe Seyahatnamesi." Tarih ve Toplum 12, no. 69 (00.09.1989):
27-32. [cdmb/mk]
Un sejour â l'Ambassade de France a Constantinople sous le Second Empire, Paris, Librairie Plon, 1902. III+316
s. (11x18).. [istk/istk]
Uslu, Mustafa. "Anadolu Ahilerinden İlk Defa Bahseden İbni Batuta Seyahatnamesi'nde Ahiler." Türk Dünyası
Tarih Dergisi , no. 21 (00.09.1988): 45-48. [cdmb/mk]
Uslu, Selma. "Almanya Seyahat Notlarım." İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B 9, no. 2
(00.00.1959): 102-110. [cdmb/mk]
Uyguner, Muzaffer. "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Atasözleri ve Alıntılar." Türk Dili Dergisi 8, no. 47
(00.03.1995 - 00.04.1995): 15-17. [cdmb/mk]
Üç Aylık Seyahat:
Seyahat Abdurrahman b. Ataullah el-Kazanî, Orenburg 1904(miladi) Mehmed Fatih Kerimof Matbaası,
27, ÖZEGE; 22334.
22334. [EHEC/
Üç Rus ve Üç İngiliz Seyahati. Cenubi Afrikada:
Afrikada Verne, Jules, (Çeviren: Selânikli Tevfik). İstanbul 1307(hicri)
1890(miladi) Mahmud Bey Matbaası, 229, Resimli. AEKMK - BDK - ÖZEGE; 22353.
22353. [EHEC/
Ümid Burnu Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Ömer Lütfü, İstanbul 1292(hicri) 1875(miladi) Ahmed İhsan Matbaası, 112, ÖZEGE;
22397.. [EHEC/
22397
Ümid Burnu Seyahatnâmesi
Seyahatnâmesi:
âmesi Ömer Lütfü, İstanbul 1292(hicri) 1875(miladi) Ahmed Efendi Matbaası, 149, Milli
Kütüphane nüshası eksiktir. BDK – MİL.
MİL. [EHEC/
Ünlü, Rasim. "Atatürk'ün Hamidiye Savaş Gemisi ile Karadeniz Seyahati (11-24 Eylül 1924)." Altıncı Askeri Tarih
Semineri Bildirileri
Bildirileri II (İkinci Dünya Harbi ve Türkiye), (20-22 Ekim 1997) (00.00.1999): 549-556. [cdmb/mk]
VALON, ALEXIS DE: Une annee dans le Levant en Sicile, en Grece et en Turquie.
Turquie 2 vol. 2e ed. Paris, Dauvin et
Fontaine, 1850. (14x22.5). Vol. 1:347 s./Vol. 2: 270 s. [IV.SEY-96]. [istk/istk]
Van Bruinessen, Martin - Boeschoten, Hendrik. "Evliya Çelebi'nin Diyarbekir Seyahatnâmesi." Tarih ve Toplum
13, no. 77 (00.05.1990): 61-62. [cdmb/mk]
VANDAL, ALBERT: L'Odyssee d'un ambassadeur. Les voyages du Marquis de Nointel
Nointel 16701670-1680. 2e ed. Paris,
Librairie Plon, 1900. XII+356 s. (16.5x24) 4 planş. [IV.SEY-287). [istk/istk]
VANE, C. W.: A steam voyage to Constantinople, by the Rhine and the Danube, in 1840
1840-41, and to Portugal,
Spain in 1839. Correspondance with Prince Metternich, Ponsonby, Palmerston. 2 vol. London, Henry Colburn,
1842. (14.5x23). Vol. 1: XU+354 s. 2 planş. / Vol. 2: IX+354 s. [IV.SEY-250-251]. [istk/istk]
Vârldens hufvudstâder. Skildrade of Framstaende Författare. Öfversattning Iran franskan af O.W.Alund. Samt
med 325 illustrationer. Stockholm, Albert Bonniers Förlag. 1892, 502+2 s. (23x31). [IV.SEY-92]. [istk/istk]
Vatin, Nicolas. "Bir Osmanlı Türkü Yaptığı Seyahati Niçin Anlatırdı?" Cogito, no. 19, Özel Sayı (00.00.1999):
161-178. [cdmb/mk]
VERHAEGHE, LEON: Voyage en Orient 18621862-1863. Paris, Librairie Internationale, 1865. VIII+484 s. (12x18) 1
planş, resim. [IV.SEY-51]. [istk/istk]
VERVOORT, PIETER: Der bunte Teppich. Eine Reise ins Morgenland, München, Ehrenwirth Verlag, 1956. 278 s.
(12.5x20). [IV.SEY-27]. [istk/istk]
VERYARD, E. : An account of divers choice remarks, as well geographical as historical, political, mathematical,
low-countries, France, Italy and part of Spain... as also a
physical and moral taken in a journey through the low
Levant:
voyage to the Lev
ant: A description of Candia, Egypt ...the Hellespont, Propontis, and Constantinople... London,
S. Smith and B. Walford, MDCCI. [12]+360+[22] s. (21x33) 2 katl. s. [IV.SEY-476] . [istk/istk]
Verzone, Paolo. "Frikyada Hierapolis Kazıları, 1958 Araştırma Seyahatinin Neticeleri Hakkında İlk Rapor." Türk
Arkeoloji Dergisi 9, no. 2 (00.00.1959): 7-8. [cdmb/mk]
88
VILLALON, CRISTOBAL DE: Viaje de Turquia.
Turquia Tomo 2. Edicion y prologo de Antonio G. Solalinde. Madrid, Calpe,
1919.272+1 s. (11x15.5). "Collection Universal N 41 a 43". [istk/istk]
VILLALTA, J. G. BLANCO: Cuadros dc la Estambul actual. Buenos Aires, El Ateneo, 1936.201 s. (15.5x21.5).
[IV.SEY-264]. [istk/istk]
VILLAMONT, SEIGNEVR DE: Les voyages du seigneur de Villamont. Derniere ed. reueue, corrigeee et cottee
cottee par
l'autheur. Paris, Claude de Montr'oeil et Jean Richer, M.D.C .347+13 y. (12x16). [IV.SEY-346]. [istk/istk]
VIMERCATI, CESAR: Voyage â Constantinople et en Egypte.
Egypte Paris, Impr. de Poussielgue et Masson, 1852. XI+336
s. (14x22). [IV.SEY-202,203]. [istk/istk]
VIN, J. P, A. VAN DER: Travellers to Greece and Constantinople. Ancient monuments and old traditions in
Medieval travellers' tales.
tales 2 vol. Leiden, Istanbul, Nederlands Historisch-Archaelogisch Instituut te Istanbul,
1980. (19.5x26.5). Vol. 1: IX+328 s. / Vol. 2: 329-751 s. 4 planş. [IV.SEY-159-160]. [istk/istk]
Viage â Constantinople, en el ano de 1784.
1784 Madrid, Lazaro Gavguer, MDCCXC. [14]+360+XXXIII. (21x30) 24
planş. [IV.SEY-114]. [istk/istk]
Voyage â Constantinople fait â l'occasion de 1'ambassade
1'ambassade de M. le comte de ChoiseulChoiseul-Gouffier a la Porte
ottomane. Paris, François et Louis Janet, 1819. VIII+265 s. 1 portre. Yazar, eserinde "Un ancien aumonier de la
ottomane
marine royale" ibaresini kullanmıştır. [IV.SEY-13]. [istk/istk]
Voyage en Krimee suivi de la relation
relation de 1'ambassade envoyee de Petersbourg â Constantinople en 1793;
publie par un jeune Russe, attache â cette ambassade. Tr. de l'allemand par L.H.Delamarre. Paris, Impr. de
Crapelet, 1802. VIII+398 s. (12x19). [IV.SEY-197]. [istk/istk]
Voyage en Moree,
Moree, â Constantinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parlies de l'Empire othoman, pendant
les annees 1798, 1799, 1800 et 1801.
1801 3 vol. Paris, Gabont et Comp., MDCCCV. (13.5x20.5). Vol. 1:
[6]+VII+542 s. 1 katl. harita, 1 levha, 1 planş. /Vol. 2: XV+287 s. 1 katl. harita. / Vol. 3: XXI+344 s. I katl
harita. [ıv.SEY-381-383]. [istk/istk]
Voyage en Orient suivi d'Isis.
d'Isis 3 vol. Paris, Editions Bossard, 1927, (12x18) "Les Meilleures Oeuvres Dans Leur
Meilleur Texte". Vol. 1: 344 s. 2 planş. / Vol. 2: 270 s. / Vol. 3: 388 s. [IV.SEY-22-24]. [istk/istk]
Voyages en Anglois et en François d'A. de la Motraye.
Motraye La Haye, Adrien Moetjens, MDCCXXXII. [6] +480 s.
(20.5x33) 1 levha, 8 planş. [IV.SEY-113]. [istk/istk]
Voyages nouveaux par mer et par terre.
terre Tr. par M.Albert-Montemont. 5 vol. Paris, A.Rene, 1847. (13.5x21).
Vol. 1: Voyages autour du monde et en Oceanie. I V+392 s. / Vol. 2: Voyages en Afrique. 402 s. / Vol. 3:
Voyages en Asie. 408 s. / Vol. 4: Voyages en Amerique. 416 s. / Vol. 5: Voyages en Europe. 408 s. [IV.SEY-5963]. [istk/istk]
WACHTMEISTER, H.: Medelhafssekizzer. Dagboksanteckningar under en resa 1. Nona Afrika, Grekland, och
Türkiet âr 1884. Med Teckningar af F. von Dardel. Stockholm, P.A.Norstedt, 1884. 133 s. (16.5x24) 19 planş.
[IV.SEY-396]. [istk/istk]
WALKER, THEODORE: Wanderings eastward. A diary of travels in Egypt, Palestine, Syria, Turkey and Greece, in
1885. London, S.W.Partridge, 1886. 146 s. (14x22) 8 planş. [IV.SEY-328]. [istk/istk]
WALSH, ROBERT : Voyage en Turquie et à Constantinople...
Constantinople Tr. de l’Anglais par H.Vilmain et E.Rives. Paris,
Moutardier, 1828. XVI+ 324 s. (14x21) 2 katl. harita, 4 planş, 1 katl. s. [IV.SEY-462] . [istk/istk]
WALSH, ROBERT: Constantinople and the scenery of the seven churches of Asia Minor. 2 vol. Illus, in a series of
drawings from nature by Thomas Allom. London, Fisher, "ty.". (21x27.5). Vol. 1: XXXVI+84 s. 47 planş. / Vol. 2:
100 s. I harita, 49 planş. [IV.SEY-295-296]. [istk/istk]
WARBURTON, ELIOT: The Crescent and the Cross or romance and realities of eastern travel
travel.
ravel London, Frederick
Warne, 1886. XI+380 s. (13x18) resim. [IV.SEY-198]. [istk/istk]
WARNER, CHARLES DUDLEY: In the Levant.
Levant 5th ed. London, Sampson Low, Marston, Searle and Rivington, 1876.
VIII+391 s. (13x20.5). [IV.SEY-70]. [istk/istk]
WEBSTER, JAMES: Travels through the Crimea, Turkey, and Egypt performed during the years 1825
1825-1828:
Including particulars of the last illness and death of die Emperor Alexander, and of the Russian conspiracy in
1825. 2 vol. London, Henry Colbum and Richard Bentley, 1830. (14x22). Vol. 1: CCXII+162 s. 4 plans. / Vol. 2:
VIH+435 s. 3 planş. [IV.SEY-205-206]. [istk/istk]
89
WHELER, GEORGE: Voyage de Dalmatic, dc Grcce et du Levant.
Levant Vol. 1. Tr. de l'anglois. La Haye, Ruigert Alberts,
1723. XI1+358 s. (9.5x17) 1 katl. harita, I levha, 55 planş. [IV.SEY-184]. [istk/istk]
WIEGAND, THEODOR: Halbmond im letzten Viertel. Briefe und Reiseberichtc aus der alien Türkei von Theodor
und Marie Wiegand 1895 bis 1918.
1918 Hrsg. und crl. von Gerhard Wiegand. Miinchen, Bruckmann, 1970. 295 s.
(15x22.5) 1 harita, 4 planş. [IV.SEY-40I]. [istk/istk]
WILD, JOHANN: Reysbeschreibung eines Gefangenen Christen Anno 1604.
1604 Hrsg. von Dr.Georg A.Narciss.
Stuttgart, Sicingriibcn Verlag, 1964. 390 s. (11.5x17.5) 1 katl. harita. "Bibliothck Klassischer Reiseberichte".
[IV.SEY-309]. [istk/istk]
WILSON, WILLIAM RAE : Travels in Egypt and the Holy Land. Second ed. with a journey through Turkey, Greece,
the Ionian Isles, Sicily, Spain...
Spain London, printed for Longman, Hurst, Rees..., 1824. XXXI+[5]+452 s. (14x22) 13
planş. [IV.SEY-420] . [istk/istk]
Wipa Pul Sergisi Münasebetile Viyana Seyahati Hatıraları. Pul Meşheri,
Meşheri no. 43-44 (00.01.1936): 510-511.
[cdmb/mk]
Yabancı gözü ile 125 yıl önce İstanbul. Sultanın şehri ve Türklerin aile hayatındaki gelenekleri.
gelenekleri Çev: Bedriye
Şanda. İstanbul, İnkılâp ve Aka Kitabevleri, 1967. 212 s. (16.5x23) resim. [IV.SEY-252]. [istk/istk]
YadigârYadigâr-ı Seyahat:
Seyahat Selânikli Mehmed Tevfik , İstanbul 1316(hicri) 1899(miladi) Matbaa-i Ebüzziya, 32, Resimli.
AEKMK - BDK - MİL - ÖZEGE; 22810.
22810. [EHEC/
Yalçın, Hüseyin Cahit . "Dönüş Seyahati Başlıyor." Yedigün 22, no. 563 (20.12.1943): 4. [cdmb/mk]
Yalçın, Hüseyin Cahit . "Seyahat Notları." Yedigün 7, no. 165 (03.06.1936): 6. [cdmb/mk]
Yalçın, Hüseyin Cahit . "Seyahat Notları."
." Yedigün 7, no. 165 (06.05.1936): 5. [cdmb/mk]
Yalçın, Hüseyin Cahit . "Seyahat Notları." Yedigün 7, no. 165 (10.06.1936): 5. [cdmb/mk]
Yalçın, Hüseyin Cahit . "Seyahat Notları." Yedigün 7, no. 165 (13.05.1936): 5. [cdmb/mk]
Yalçın, Hüseyin Cahit . "Seyahat Notları." Yedigün 7, no. 165 (20.05.1936): 5. [cdmb/mk]
Yalçın, Hüseyin Cahit . "Seyahat Notları." Yedigün 7, no. 165 (27.05.1936): 5. [cdmb/mk]
Yalçın, Necmettin. "Tedkik Seyahatleri." Gediz 8, no. 91 (00.04.1946): 11-13. [cdmb/mk]
Yalçın, Necmettin. "Tedkik Seyahatleri." Gediz 8, no. 92 (00.05.1946): 12-13. [cdmb/mk]
Yarcan, Şükrü. "Seyahat İşletmeleri." TÜRSAB,
TÜRSAB no. 37 (00.10.1985): 26-27. [cdmb/mk]
Yazıcıoğlu, Turgut. "İsrail Seyahati Notları." Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı 15, no. 4 (00.00.1965):
240-268. [cdmb/mk]
YEATS - BROWN, FRANCIS: Bloody years. A decade of plot and countercounter-plot by the Golden Horn.
Horn New York,
Viking Press, 1932. 312 s. (14x20.5) harita, 3 planş. [IV.SEY-253]. [istk/istk]
Yemen Seyahatnâmesi ve CoğrafyaCoğrafya-yı Nebatisi:
Nebatisi İbrahim Abdüsselam , İstanbul 1324(rumi) 1908(miladi) Hilâl
Matbaası, 160, BDK - ÖZEGE; 22957.
22957. [EHEC/
YERASİMOS, STEPHANE : Les voyageurs dans l’Empire ottoman (XIV(XIV-XVI siècles). Bibliographie, itinéraires et
inventaire des lieux habités.
habités Ankara, Conseil Suprème d’Atatürk pour Culture, Langue et Histoire, 1991.
4+494+3 s. (23x31) 69 harita. “Série VII – No. 117”. [IV.SEY-478] . [istk/istk]
Yetkin, Suut Kemal. "Seyahate Davet [Charles Baudelaire]." Türk Dili 3, no. 32 (00.05.1954): 445-449.
[cdmb/mk]
Yıldırım, Hüseyin. "Seyahatnamelerde ve Anılarda Sivas." Toplumsal Tarih,
Tarih no. 7 (00.07.1994): 24-31.
[cdmb/mk]
Yıldız , Hakkı Dursun. "İbn Battuta Seyahatnâmesinde Türkiye." Kaynaklar, no. 4 (00.00.1985): 22-27.
[cdmb/mk]
Yozgad Seyahatnâmesi:
Seyahatnâmesi Bafralı Yanko, İstanbul 1306(hicri) 1889(miladi) Matbaa-i Ebüzziya, 32, ÖZEGE; 23498
- TBTK; 5480.
5480. [EHEC/
Z. K. "Seyahatnâme-i İbn-i Batuta." Türk Yurdu 13, no. 5 (01.12.1917): 3629-3330. [cdmb/mk]
90
ZALLONY, MARK PHILIP: An essay on the Fanariotes.
Fanariotes Tr. from the French by Charles Swan. London, C. and J.
Rivington, 1826. 271-423 s. (13x20). Charles Swan'in "Journal of a voyage up the Mediterranean" adlı kitabının
sonundadır. [IV.SEY-282]. [istk/istk]
ZAYAS, ANTONIO DE : A orillas del Bósforo.
Bósforo Madrid, Imprenta de Juan Pueyo, 1912. s. 13-409. (21x29.5).
Eserin fotokopisidir. [IV.SEY-510]. [istk/istk]
Zirogeviç, Olga. "Yabancı Elçilerin Osmanlı Memleketlerinde Seyahatleri ve Huzura Kabulleri." Belgelerle Türk
Tarihi Dergisi , no. 4 (00.01.1968): 45-49. [cdmb/mk]
Ziya. "Kadro Tatbikat ve Seyahatleri Nasıl Olmalıdır." Askeri Mecmua,
Mecmua no. 48 (01.10.1930): 427-432. [cdmb/mk]
91

Benzer belgeler

Boğaziçi Kaynakçası

Boğaziçi Kaynakçası Öte yandan, genç bir adam, gecesini gündüzüne katarak, toplumdan, Boğaziçinden, hatta eserini yayınlayan Kurumdan hiç bir şey beklemeksizin, Boğaziçi'ni Boğaziçi yapan bütün değerler üstüne dünyanı...

Detaylı