1 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi “Bir Eğitim Projesi olarak

Transkript

1 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi “Bir Eğitim Projesi olarak
Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi
“Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma– Eğitimden Eyleme”
Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21
ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI
PLAN
DURUM
Pek çok durumda öğretmen eğitimi, eğitimsel ve toplumsal gelişme sistemlerini ve
dinamiklerini birleştiren değil, formel ve geleneksel bir ortam olan okul ve fakültelerde
yürütülen bir program olarak düşünülmektedir. Okullar günümüzde artık sadece belli teorik
alanlarda öğretim ve öğrenim etkinliklerini yürüten kuru kurumlar değil, aktif öğrenmenin,
yenilenmenin, kültürün, katılımın ve bunların sonucunda kişisel ve sosyal gelişimin
gerçekleştiği yerlerdir.
Bu sebeple de, yeni kişisel ve mesleki gelişim paradigmasına göre, öğretmen eğitimi
kavramlarının, modellerinin ve uygulamalarının teorik ve yöntemsel bakış açısı ile gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Öğrenme içeriğine vurgu yapan okullaşma eğitiminin, geleneksel
modelin özelliklerinin ve eğitimin teknik kısmına önem veren gerekçesinin sona
erdirilmesinden başlamak üzere, yeni bir öğretmen yeterliği bakışına ihtiyaç vardır.
Genel olarak kültürel gelişime okulların katılımı, oldukça geniş bir alanı kapsar. Bu projede
ise, bu gelişim, öğretmen, öğrenci ve Avrupalı eğitimcilerin parçası oldukları toplumun
tarihsel ve kültürel mirasının korunması ve katılımı için bireylerin vatandaşlar olarak
yetiştirilmeleriyle sınırlandırılmaktadır.
Bu amaca ulaşmak için; öğretmen eğitimindeki yeni yöntemleri anlamak, yeni öğretmeöğrenme yöntemlerini tanıtmak ve uygulamak, önerilen konuyla ilgili eğitsel materyalleri
üretmek, “bir eğitim projesi olarak tarihi canlandırma”yı uygulamak (kuramsal derinleşme ve
metodolojiye duyulan ihtiyaç nedeniyle) önemlidir.
Proje yöntemi konusundaki sürekli eğitim, öğretmenlerin, öğrencilerin ve toplumların
gelişimi stratejisi olarak, öğrencilerin motivasyonunu arttırmak için daha yenilikçi ve
etkileşimli öğretme- öğrenme yöntemlerini uygulama ihtiyacını öngörmektedir.
HEDEFLER
1. Tarihi canlandırma süreci hakkındaki eğitsel bilgiyi geliştirmek - drama ile
canlandırmadan sahne düzenlenmesine kadar,
2. Öğrencilerin güdülenmelerini artırmak için yeni eğitim yöntemleri geliştirmek,
3. Avrupa vatandaşlığı eğitimini artırarak ve Avrupa’nın tarihi ve kültürel mirasını
koruyarak, öğrencilerin yaratıcılığını ve sanatsal ifadelerini geliştirmek,
4. Eğitsel tarihi canlandırma projeleri uygulamak,
5. Tarihi canlandırma projeleri çerçevesinde hoşgörüyü teşvik ederek ve kültürel ve insani
farklılıkları kabul ederek, aktif kültürel eğitimi uygulamak
6. Diğer sosyal ortakların ve ailelerin okul projelerine katılımını teşvik etmek.
1
İÇERİK VE SÜRE
İLK AŞAMA: EĞİTİM PROGRAMI- TÜM ÜLKELERDE ORTAK AVRUPA ALT
YAPISI
İÇERİK
SAAT
1. Kavramsal Çerçeve
1.1 Tarihi canlandırma nedir?
1.2. Eğitim projesi olarak tarihi canlandırma
6
1.3. Tarihi canlandırma ve Avrupa vatandaşlığı eğitimine ve Avrupa’nın tarihi ve
kültürel mirasının korunmasına katkısı
2. 2. Proje Yöntemi
2.1. Okulda tarihi canlandırma projesi nasıl organize edilir.
2.1.1. Tarihi canlandırma projesinin planlanması ve yönetimi
12
2.1.2. Disiplinler arası boyut. Farklı disiplinlerin birleştirilmesi
2.1.3. Tarihi canlandırma projesinin değerlendirilmesi
2.2. Araştırma – Eylem:
2.2.1 Tarihsel dönemin seçilmesi – Tarih, Toplum ve Kültür öğretimindeki araştırma
8
yöntemleri:
- Bölgeler, uygarlıklar, imparatorluklar, krallıklar, uluslar…
- Yerel tarihi gerçekler ve kişiler
- Sosyal hiyerarşi, karakterler…
- Din, mitler, törenler…
- Düşünme sistematiği…
- İletişim, dil, davranışlar, ilişkiler, cinsiyet …
- Kostümler, kıyafetler, giyim kuşam…
- Gelenekler, eğlenceler, fuarlar, sergiler, festivaller, popüler oyunlar,
yarışmalar…
- Gastronomi…
- Ekonomik etkinlikler, meslekler,…
- Sanat: Müzik, Edebiyat, Drama, Dans, Resim, Heykel, Mimarlık,…
- El işleri…
- Bilim ve Teknik
- Tıp, Simya …
- Askeri sanatlar, savaşlar, silahlar, işgaller, takipler,…
- Göçler …
2.2.2 Drama Eğitimi / Rol Çalışması: karakterler, etkinlik, zaman ve yer
3. Tarihi canlandırma projesi planı: Projelerin kaynakları, etkinlikleri, amaçları ve
belli konularına göre İhtiyaç analizi
ARA TOPLAM
18
6
50
2
İKİNCİ AŞAMA: HERBİR ÜLKE İÇİN BELİRLENEN EĞİTİM MODULÜ
İÇERİK
4. Okul projelerinin somutlaştırılması: Drama tekniğinden sahne düzenlenmesine
doğru
4.1. Belirli çalıştaylar / öğretmenler ve öğrencilerle eğitim (Örnek:Dans, Müzik, El
işleri,…vb. konularında Çalıştaylar)
- tarihi bir konunun / yöresel anıtların / tarihi kahramanların seçilmesi
- metin üretimi (taslak, oyun, senaryo…)
- drama / rol çalışması: karakterler, hareket, zaman, ve yer
- senaryo, süslemeler, kostümler
- yöresel kaynaklar, danışmanlık, ve okul projesine katkı sağlayan sosyal
ortaklar
- ailelerin katılımı
4.2. Devam eden okul projelerinin ara koordinasyonu/ değerlendirmesi
SAAT
30
4
5. Son Değerlendirme. Okul Proje Raporlarının Sunumu
6
ARA TOPLAM
40
TOPLAM
90
SÜRE: EKİM 2007 – TEMMUZ 2008
YÖNTEM
Bir yöntem olarak proje ile eğitim, yeniliği, işbirlikli öğrenmeyi ve yaratıcılığı
desteklemektedir. Öğretmenlerin kültürel, mesleki ve kişisel gelişimleri için önemli bir
potansiyeli vardır. Bu, öğretmenlere kendi aralarında, başkalarıyla belirli bir ilişki yaratma ve
öğretmen eğitiminin geleneksel modellerini farklı bir yolla analiz etme ve araştırma
gerçekliğini sağlar.
Bu projenin uygulama şekli, yöntem bilim alanda göre şöyle tanımlanabilir:
- eğitim sürecinin işbirliğine dayalı ve mevcut stratejisi – (öz)değerlendirme yoluyla
ihtiyaçların belirlenmesi; tarihi konuların / başlıkların ve sorunların keşfedilmesi;
hedeflerin, çalışmanın içeriğinin / konularının belirlenmesi, bilgi kaynakları ve
belgelendirmeyle uygulama yöntemlerinin belirlenmesi,
- kuram ve uygulama, uzmanlar ve öğretmenler arasındaki temel prensibi ortaya koyan belli
bütünleşmiş yöntemleri adapte etmek, bulundukları toplumların tarihi ve kültürel
geçmişini göz önünde bulundurarak eğitim-eylem veya araştırma-eylem süreçlerinin
aktarıcıları olmaları,
- kültürel ve tarihi birikimlerini kullanarak topluluklara katılım stratejilerini tanımlamaları
Yenilikçilikteki önemli rolü dikkate alınarak, proje ile eğitim, okullardaki ve Avrupa
toplumlarının kültürel yaşamındaki eylem stratejilerini belirleme imkanı vermenin yanında,
öğretmenlere birçok konuda ve durumda çalışma, analiz yapma, sentezleme ve eleştirme aracı
sağlayacaktır.
Bu eğitim ve öğretim yaklaşımı, öğretmenlere öğrenciler, okul ve toplum hakkında yeni bir
bakış açısı kazandıracak güçlü bir gelişim aracıdır.
Bu eğitim programın 2 aşaması vardır:
1. aşama: Tarihi canlandırma konusunda tüm ülkelerde ortak Avrupa eğitim alt yapısı (50
saat).
2. aşama: Her bir ülkedeki her bir projenin özelliklerine uygun olarak belirlenmiş eğitim
modülleri (40 saat). Örnek: Dans, Müzik, El işleri, …vb. çalıştaylar
3
ÖĞRETMENLERİN VE OKUL PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğretmenler, Tarihin Eğlence Yoluyla Öğretilmesi Proje Raporunun (içinde bulunan durum,
hedefler, içerik, etkinlikler, yöntem, kaynaklar ve değerlendirme) sunulacaktır. Bu rapor,
öğretim malzemelerini, grup çalışma dokümanları, öğrenme rehberleri, proje yöntem rehberi,
çalışma ziyaretleri rehberi, film analizleri, etkinliklerinin kayıtları, ve final ürünlerini de
içerir.
EĞİTİM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Her bir ülkede her bir ortağın toplam değerlendirme raporu, eğitim programının boyutlarıyla
bütünleştirilecektir:
- Katılan öğretmenler tarafından doldurulacak anketler - öğretmenlerin algıları;
- Katılan öğrenciler tarafından dolduracak anketler – öğrencilerin algıları;
- Katılan okul yöneticileriyle görüşme ya da anket yoluyla görüş alınması- okul
yöneticilerinin algıları;
- Ülkelerden diğer katılımcıların dolduracakları Anketler
- Eğiticilerin raporu – eğiticilerin algıları
Eğitimcilerin raporu şunları içerecektir:
- eğitimin toplam etkisi: hedefle ulaşma durumu
- eğitim içeriğinin, modüllerin ve etkinliklerin betimlenmesi;
- okul projelerinin tanımlanması;
- her bir öğretmenin değerlendirmesi,…
4

Benzer belgeler