İndir - malkan makina

Transkript

İndir - malkan makina
Tela ve Transfer Bask› Presleri
Fusing and Transfer Printing
ISO 9001
GOST-RUSSIA
2014
M‹SYONUMUZ
Dünya ve Türkiye için endüstriyel ütü makinleri imal etmek,
ihracat rakamlarımızı yükselterek Dünya makine sektöründe
ivme kazandırmaktır. Dünya tekstil sektörüne, kuru temizleme
ve çamaflırhanelere dünya kalite standartlarında, uygun
fiyatlı, Türk malı ütü makineleri ile katkıda bulunurken,
firmamızı bir e¤itim kurumu görüp ülkemize kalifiye insan
gücü kazandırmak ve istihdam sa¤lamaktır.
V‹ZYONUMUZ
Kalitesi ve ürün çeflitlili¤i ile endüstriyel ütü sektöründe
dünyanın öncü kuruluflları arasına yükselmek ve Malkan
ismini bir dünya markası haline getirmektir.
OUR MISSION
Manufacturing industrial garment ironing machines,
Accelarating World Machine Sector by increasing our export
value. Adding value to World Textile, Laundry & Dry Cleaning
Sectors by Turkish Ironing Machines with World Quality
Standarts and Competitive Prices. Adding Qualified Manpower
to Sector and Providing Employment
OUR VISION
Rising up through the world leading companies in Industrial
Garment Ironing Sector and making Malkan a world brand
1971 y›l›ndan gelen tecrübe
Türkiyede ütü sektöründeki ilk firma
8600 m2 kapal› üretim alan›
87 ülkeye ihracat
Y›ll›k 15.000 makine üretim kapasitesi
20.000 m2 yeni fabrika inflaat›
32.000 müflteri
120.000 çal›flan makine say›s›
Türkiye’de 48 noktada servis istasyonu
Dünyada 26 noktada sat›fl ve servis istasyonu
695 çeflit ürün
Güçlü Ar-ge ekibi
Experience cumulated since 1971
First comnpany in Turkish Garment Ironing Sector
8600sqm closed factory area
Export to 87 countries
15000 machines/year production capacity
20000 sqm new factory construction
32000 customers
120000 working machine
48 service point in Turkey
26 sales & service point in the world
695 type products
Powerful R&D team
SAH‹P OLDU⁄UMUZ KAL‹TE BELGELER‹
CE Tüv Avrupa Standart›
ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi
TSE Uygunluk Belgesi
TSEK Türk Standartlar› Enstitüsü Kalite Uygunluk Belgesi
TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
T.C. Sanayi Ticaret Bakanl›¤› Sat›fl Sonras› Hizmet Yeterlilik
Belgesi
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Onayl› Garanti Belgesi
Endüstriyel Tasar›m Tescil Belgesi
ISCIR (Romanya)
GOST (Rusya)
QUALITY CERTIFICATIONS
CE TUV European Standart
ISO9001 Quality Management System
TSE (Turkish Standarts Institution) Accordance Certification
TSEK (Turkish Standarts Institution Quality) Accordance Certification
After Sales Sufficiency Certification by Ministry of Industry and Trade
of Turkish Republic
TSE (Turkish Standarts Institution) Service Sufficiency Certification
Guarantee Certification by Ministry of Industry and Trade of Turkish
Republic
Industrial Design
ISCIR (Romania)
GOST (Russia)
TRANSFER BASKI PRESLER‹
TRANSFER PRINTING PRESS
MT1P PNÖMAT‹K MAKASLI S‹STEM TRANSFER BASKI PRES‹ (36X49 cm)
• Pnömatik makasl› sistemdir
• Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s›
da¤›l›m›
• Dijital termostat ile hassas ›s› kontrolü
• Bask› süresi zaman ayarl› olup otomatik aç›l›r
• Her cins kumafla göre pnömatik bask› ayar›
• De¤iflebilir alt kal›p ile her tür transfer ve tafl bask› iflleri
için idealdir
• Özel silikon malzeme ile en iyi bask› kalitesi
• Operatör güvenli¤i için emniyet çemberi
MT1P PNEUMATIC SCISSORS SYSTEM TRANSFER PRINTING PRES‹ (36X49 cm)
• Pneumatic scissors system.
• Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated
mould
• Sensitive heat control with digital thermostat.
• Automatic pressing time
• Pneumatic pressing adjustable according to all type fabric.
• It is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable
lower buck.
• The best pressing quality with special silicon material.
• Safety frame for operator protection.
MT1P
MT1 MANUEL S‹STEM YANA ÇEKMEL‹ TRANSFER BASKI PRES‹ 36X49 CM
• Manuel yana aç›l›r dik bask›l› sistemdir
• Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s›
da¤›l›m›
• Termostat ile hassas ›s› kontrolü
• Her cins kumafla göre mekanik bask› ayar›
• De¤iflebilir alt kal›p ile her tür transfer ve tafl bask› iflleri
için idealdir
• Ekonomik model
MT1 MANUAL SYSTEM SLIDE-OPEN TRANSFER PRINTING PRESS 36X49 CM
• Manual side opening vertical press system.
• Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated
mould
• Sensitive heat control with digital thermostat.
• Mechanic pressing adjustable according to all type of fabric.
• ‹t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable
lower buck.
• Economic model
MT1
MT1K MANUEL S‹STEM, KANALLI YANA ÇEKMEL‹ TRANSFER BASKI PRES‹ 36X49 CM
• Kanall› sistem ile kurdela, fitil vb. ifllere transfer bask›
için idealdir.
• Transfer ifllemi alt kal›ptaki uygun ölçülü kanallara
kurdele vb. yerlefltirilerek gerçeklefltirilir
• Üst kal›p yana çekmeli sistem ile alt kal›p üzerinden
ayr›l›r.
• Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s›
da¤›l›m›
• Termostat ile hassas ›s› kontrolü
• Her cins kumafla göre mekanik bask› ayar›
• Ekonomik Model
MT1K MANUAL SYSTEM SLIDE-OPEN TRANSFER PRINTING PRESS WITH CHANNELS 36X49 CM
• Manual side opening vertical press system.
• Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated
mould
• Sensitive heat control with digital thermostat.
• Mechanic pressing adjustable according to all type of fabric.
• ‹t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable
lower buck.
• Economic model
MT1K
MT1M MANUEL S‹STEM, TRANSFER BASKI PRES‹ 36X49 CM
• Manuel makasl› sistemdir
• Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s›
da¤›l›m›
• Termostat ile hassas ›s› kontrolü
• Her cins kumafla göre mekanik bask› ayar›
• De¤iflebilir alt kal›p ile her tür transfer ve tafl bask› iflleri
için idealdir
• Ekonomik model
MT1M MANUAL SYSTEM TRANSFER PRINTING PRESS 36X49 CM
• Manual scissors system.
• Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated
mould
• Sensitive heat control with digital thermostat.
• Mechanic pressing adjustable according to all type of fabric.
• ‹t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable
lower buck.
• Economic model
MT1M
Homojen Is› Da¤›l›m› ve Hassas Bask›
Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press
01
TRANSFER BASKI PRESLER‹
TRANSFER PRINTING PRESS
MT2RK PNÖMAT‹K KEND‹NDEN KAZANLI Ç‹FT ALT KALIPLI TRANSFER BASKI
PRES‹ 36X49 cm
•
•
•
•
•
• Buhar ›s›tmal› ve buhar püskürmeli alt kal›plar ile hassas
ifllerde parlatmadan transfer gerçeklefltirilir
• Çift alt kal›p sistemi ile daha fazla ve h›zl› ifl yapma avantaj›
• Otomatik sa¤a ve sola hareketli üst kal›p
• Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s› da¤›l›m›
• Dijital termostat ile hassas ›s› kontrolü
• Bask› süresi zaman ayarl› olup otomatik aç›l›r
Her cins kumafla göre pnömatik bas›nç ayar›
Numaratör ile üretilen ifl takibi
Özel silikon malzeme ile en iyi bask› kalitesi
Operatör güvenli¤i için emniyet çemberi
Opsiyonel:
50x60 cm kal›p ölçüsü
MT2RK PNEUMATIC BUILT-IN BOILER TWO LOWER MOULDS TRANSFER PRINTING
PRESS 36X49 cm
• ‹t prevents shinning by steam hated and steam spraying lower
moulds for sensitive fabric.
• Faster and more printing avantage by double lower mould system.
• Upper mould moves right and left automatically
• Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated mould
• Sensitive heat control with digital thermostat.
MT2RK
•
•
•
•
•
Automatic pressing time
Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics.
Produced job following by numbering machine.
The best pressing quality by special silicon material.
Safety frame for operator protection.
Optional 50x60 cm mould dimension
MT2A PNÖMAT‹K YARI OTOMAT‹K TRANSFER BASKI PRES‹ 36x49cm
PNÖMAT‹K YARI OTOMAT‹K TRANSFER BASKI PRES‹ 50x60cm
PNÖMAT‹K YARI OTOMAT‹K TRANSFER BASKI PRES‹ 55x80cm
PNÖMAT‹K YARI OTOMAT‹K TRANSFER BASKI PRES‹ 55x115 cm
PNÖMAT‹K YARI OTOMAT‹K TRANSFER BASKI PRES‹ 60x130 cm
PNÖMAT‹K YARI OTOMAT‹K TRANSFER BASKI PRES‹ 70x115 cm
PNÖMAT‹K YARI OTOMAT‹K TRANSFER BASKI PRES‹ 100x150 cm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Çift alt kal›p sistemi ile daha fazla ve h›zl› ifl yapma avantaj›
Sa¤a ve sola manuel hareketli üst kal›p
Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s› da¤›l›m›
Dijital termostat ile hassas ›s› kontrolü
Her cins kumafla göre pnömatik bas›nç ayar›
Bask› süresi zaman ayarl› olup otomatik aç›l›r
Her tür transfer, tafl bask› ve tela yap›flt›rma iflleri için idealdir
Özel silikon malzeme ile en iyi bask› kalitesi
Operatör güvenli¤i için emniyet sistemi
Ekonomik model
MT2A PNEUMATIC SEMI-AUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 36x49 cm
PNEUMATIC SEMI-AUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 50x60 cm
PNEUMATIC SEMI-AUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 55x80 cm
PNEUMATIC SEMI-AUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 55x115 cm
PNEUMATIC SEMI-AUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 60x130 cm
PNEUMATIC SEMI-AUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 70x115 cm
PNEUMATIC SEMI-AUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS 100x150 cm
MT2A
02
Homojen Is› Da¤›l›m› ve Hassas Bask›
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Faster and more printing avantage by double lower mould system.
Upper mould moves right and left manual
Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated mould
Sensitive heat control with digital thermostat.
Pneumatic pressing adjustable according to all type of fabrics.
Automatic pressing time
‹t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable lower buck.
The best pressing quality by special silicon material.
Safety frame for operator protection.
Economic model
Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press
TRANSFER BASKI PRESLER‹
TRANSFER PRINTING PRESS
EKOMT2R EKONOM‹K MODEL TRANSFER BASKI PRES‹ (Ç‹FT ALT KALIPLI)
• Ekonomik model tam otomatik çift alt kal›pl› transfer bask›
presidir
• 6 bar pnömatik bas›nçl› hava ile çal›fl›r
• Üst kal›p sa¤a sola hareketi buton ile otomatik gerçekleflir
• Alüminyum üst kal›pta homojen ›s› da¤›l›m› (36X49 cm)
• Dijital termostad ile hassas ›s› ayar›
• Numaratör ile üretilen ifl takibi
• De¤iflebilir alt kal›p dizayn› ile farkl› ifller için de kullan›m
imkan›
• Kaliteli bask› ve seri çal›flma
• Alt kal›plar 8mm özel silikon malzemeli (36x49 cm)
EKOMT2R ECONOMICAL MODEL TRANSFER PRINTING PRESS (DUBLE LOWER BUCKS)
• Economical model full automatic double bucks transfer printing
press.
• Working with 6 bar pressured
• Automatically upper buck moving right-left by button
• Homogenous heat distribution on aliminium upper buck.
(36X49 cm)
•
•
•
•
•
Sensitive heat adjustment by digital thermostat.
Produced job following by numbering machine.
Using for different purpose by changable lower buck design
Pressing in high quality and serial working.
Lower buck with 8 mm special silicon metarial (36x49 cm)
EKOMT2R
MT2R PNÖMAT‹K Ç‹FT ALT KALIPLI TRANSFER BASKI PRES‹ 36X49cm
•
•
•
•
•
•
Çift alt kal›p sistemi ile daha fazla ve h›zl› ifl yapma avantaj›
Otomatik sa¤a ve sola hareketli üst kal›p
Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s› da¤›l›m›
Dijital termostat ile hassas ›s› kontrolü
Her cins kumafla göre pnömatik bas›nç ayar›
Bask› süresi zaman ayarl› olup otomatik aç›l›r
• De¤iflebilir alt kal›plar ile her tür transfer ve tafl bask›
iflleri için idealdir
• Numaratör ile üretilen ifl takibi
• Özel silikon malzeme ile en iyi bask› kalitesi
• Operatör güvenli¤i için emniyet çemberi
Opsiyonel:
50x60 cm kal›p ölçüsü
MT2R PNEUMATIC TRANSFER PRINTING PRESS WITH DOUBLE LOWER BUCKS 36X49 CM
• Faster and more printing avantage by double lower mould system.
• Upper mould moves right and left automatically
• Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated
mould
• Sensitive heat control with digital thermostat.
• Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics.
• Automatic pressing time
• ‹t is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable
lower buck.
• Produced job following by numbering machine.
• The best pressing quality by special silicon material.
• Safety frame for operator protection.
Optional
50x60 cm mould dimension
MT3P PNÖMAT‹K, YARI OTOMAT‹K Ç‹FT ALT KALIPLI TRANSFER BASKI PRES‹ 15X15 CM
• Çift alt kal›p sistemi ile daha fazla ve h›zl› ifl yapma
avantaj›
• Sa¤a ve sola manuel dönme hareketli üst kal›p
• Rezistans ›s›tmal› üst kal›pta homojen ›s› da¤›l›m›
• Dijital termostat ile hassas ›s› kontrolü
• Her cins kumafla göre pnömatik bas›nç ayar›
• Bask› süresi zaman ayarl› olup otomatik aç›l›r
MT2R
• De¤iflebilir alt kal›plar ile her tür transfer, tafl ve özellikle
etiket bask› iflleri için idealdir
• Numaratör ile üretilen ifl takibi
• Özel silikon malzeme ile en iyi bask› kalitesi
• Operatör güvenli¤i için emniyet çemberi
Opsiyonel:
10X10 cm kal›p ölçüsü
MT3P PNEUMATIC, SEMI-AUTOMATIC TRANSFER PRINTING PRESS WITH LOWER
DOUBLE BUCKS 15X15 CM
• Faster and more printing avantage by double lower mould system.
• Upper mould turns right and left manually.
• Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated
mould
• Sensitive heat control with digital thermostat.
• Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics.
• Automatic pressing time
• It is ideal for all transfer and stone press jobs with changeable
lower buck.
• Produced job following by numbering machine.
• The best pressing quality by special silicon material.
• Safety frame for operator protection.
Optional
10X10 cm mould dimension
MT3P
Homojen Is› Da¤›l›m› ve Hassas Bask›
Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press
03
TRANSFER BASKI PRESLER‹
TRANSFER PRINTING PRESS
MT6P PNÖMAT‹K fiAPKA TRANSFER BASKI PRES‹
•
•
•
•
•
•
•
•
fiapkaya göre özel kavisli kal›plar
Üst kal›p dik sistem ile alt kal›p ile birleflir.
Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s› da¤›l›m›
Dijital termostat ile hassas ›s› kontrolü
Her cins kumafla göre pnömatik bask› ayar›
Formlu alt kal›p ile her tür flapka transfer ve tafl bask› iflleri için idealdir
Özel silikon malzeme ile en iyi bask› kalitesi
Bask› süresi zaman ayarl› olup otomatik aç›l›r
•
•
•
•
•
•
•
•
Special arcuate moulds according to hat.
Upper mould close vertically.
Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated mould
Sensitive heat control with digital thermostat.
Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics.
‹t is ideal for all transfer and stone press jobs with formed lower mould.
The best pressing quality by special silicon material.
Automatic pressing time
MT6P PNEUMATIC HAT TRANSFER PRINTING PRESS
MT6P
MT6 MANUEL S‹STEM fiAPKA TRANSFER BASKI PRES‹
•
•
•
•
•
•
•
•
fiapkaya göre özel kavisli kal›plar
Üst kal›p makasl› sistem ile alt kal›p ile birleflir.
Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s› da¤›l›m›
Termostat ile hassas ›s› kontrolü
Her cins kumafla göre mekanik bask› ayar›
Formlu alt kal›p ile her tür flapka transfer ve tafl bask› iflleri için idealdir
Özel silikon malzeme ile en iyi bask› kalitesi
Zaman ayarl›d›r, süre dolunca ikaz eder
•
•
•
•
•
•
•
•
Special arcuate moulds according to hat.
Upper mould close with scissors system.
Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated mould
Sensitive heat control with thermostat.
Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics.
‹t is ideal for all transfer and stone press jobs with formed lower mould.
The best pressing quality by special silicon material.
Time adjustable
•
•
•
•
•
•
•
•
Manuel makasl› sistemdir.
Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s› da¤›l›m›
Termostat ile hassas ›s› kontrolü
Her cins kumafla göre mekanik bask› ayar›
Her tür transfer ve tafl bask› iflleri için ve özellikle pantolon alt kal›ba giydirilerek yap›lan tafl bask› iflleri için kullan›l›r
Özel silikon malzeme ile en iyi bask› kalitesi
Opsiyonel özel ölçü üretim
Zaman ayarl›d›r, süre dolunca ikaz eder
•
•
•
•
•
•
•
•
Manual scissors system.
Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated mould
Sensitive heat control with thermostat.
Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics.
It is suitable for all printing and stone process and especially stone can be printed by dressing trousers to lower mould.
The best pressing quality by special silicon material.
Optional special dimesion production.
Time adjustable
MT6 MANUAL SYSTEM HAT TRANSFER PRINTING PRESS
MT6
MT4 MANUEL S‹STEM TRANSFER BASKI PRES‹ 18X60 CM
MT4 MANUAL SYSTEM TRANSFER PRINTING PRESS 18X60 CM
MT4
04
Homojen Is› Da¤›l›m› ve Hassas Bask›
Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press
S‹L‹ND‹R TELA YAPIfiTIRMA PRESLER‹
CYLINDER FUSING PRESSES
MKTP400M/600M PNÖMAT‹K S‹L‹ND‹R S‹STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES‹ (MASA ÜSTÜ MODEL)
•
•
•
•
•
•
•
Bant geniflli¤i 40 cm ve 60 cm olarak üretilebilmektedir
Bir taraf› aç›k bant dizayn› ile her büyüklükteki parçaya tela yap›flt›r›labilir.
Her tür kumafla tela yap›flt›rabildi¤i gibi tafl ve transfer bask› iflleri için de kullan›l›r
Yard›mc› aparatlar ile kemer k›v›rma, cep k›v›rma, ön pat besleme ve toplama seri olarak gerçeklefltirilir
Üst bant ›s›t›c›l›, dijital termostat kontrollü
Bant dönüfl h›z ayarl›
Her cins kumafla göre pnömatik bask› ayar›
Opsiyonel:
Sarma, toplama aparatlar›
Otomatik so¤utma sistemi
Özel ifller için eksiz bant dizayn›
MKTP400M/600M PNEUMATIC ROLLER SYSTEM FUSING PRESS (TABLE TOP)
•
•
•
•
•
•
•
Band width can be 40 cm and 60 cm.
Side interfacing of big parts can be fused by one side open band design.
‹t is suitable for fusing all type of fabrics and it can be used for stone transfer printing jobs.
Belt crimping by helping apparatus,pocket crimping,front pat feeding and collecting is being done serially.
With upper band heated,with digital thermostat controlled.
Band turning speed adjustable.
Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics.
Optional:
Wrapping,collecting apparatus.
With automatic cooling system.
Band design without a supplement for special jobs.
MKTP 600/750/1000/1200/1500/1600
PNÖMAT‹K S‹L‹ND‹R S‹STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES‹
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MKTP 400/600
Bant geniflli¤i 60, 75, 100, 120, 150 ve 160 cm olarak üretilebilmektedir
Ceket pantolon kaban manto vb. giysiler ve top olarak kumafla tela yap›flt›rma ifllemlerinde kullan›l›r
Özellikle kal›n kumafllar ve kuvvetli bask› istenilen ifllerde tercih edilir
Uzun tünel tasar›m› kuvvetli bask› ve homojen ›s› da¤›l›m› ile tela yap›flt›rma ve tranfer bask› iflleri için idealdir
Alt ve üst bantlar ›s›t›c›l›, ayr› ayr› dijital termostat kontrollü
Bant dönüfl h›z ayarl›, acil stop butonu sayesinde geri dönüfl özelli¤i
Otomatik so¤utma sistemi
Pnömatik ve siviç kontrolü sayesinde bant kaymaz.
Her cins kumafla göre pnömatik bask› ayar›
Opsiyonel:
Sarma, toplama aparatlar›
Özel ifller için eksiz bant dizayn›
Çift bask› sistemi
MKTP 600/750/1000/1200/1500/1600
PNEUMATIC ROLLER SYSTEM FUSING PRESS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Band width can be produced 60, 75, 100, 120, 150 and 160 cm
It is using for jacket,trousers,coat,overcoat etc.and roll fabric fusing.
It is prefering especially for thick fabric and high power require jobs.
It is ideal for fusing and transfer printing with long tunnel design,power pressing and homogen heat distributing.
Lower and upper bands with heater,with seperate digital controll.
Band turning speed adjustable.
With automatic cooling system.
Pneumatic switch control for band fixing
Pneumatic pressure adjustable according to all type of fabrics.
Optional:
Wrapping,collecting apparatus.
Band design without a supplement for special jobs.
Double pressing system
Homojen Is› Da¤›l›m› ve Hassas Bask›
MKTP 600/750/1000/1200/1500/1600
Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press
05
TELA YAPIfiTIRMA PRESLER‹
FUSING PRESSES
MTYP5 MANUEL S‹STEM TELA YAPIfiTIRMA VE TRANSFER BASKI PRES‹ 55X80 CM
• Manuel makasl› sistemdir.
• Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s›
da¤›l›m›
• Dijital termostat ile hassas ›s› kontrolü
• Her cins kumafla göre mekanik bask› ayar›
• Her tür tela transfer ve tafl bask› iflleri için idealdir
• Özel silikon yap›flt›rma malzeme ile en iyi bask› kalitesi
MTYP5 MANUAL SYSTEM FUSING AND TRANSFER PRINTING PRESS 55X80 CM
• Manual scissors system.
• Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics
• Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated • ‹t is ideal for all kind of transfer and stone pressing job.
mould
• The best pressing quality by special silicon material.
• Sensitive heat control with thermostat.
MTYP5
MT7 KAPAKSIZ TELA ER‹TME MAK‹NASI 55X80 cm
• Nak›fl telas›n›n s›cak kal›p üzerinde eritilerek ç›kar›lmas› iflleminde kullan›l›r
• Rezistans ›s›tmal› alüminyum kal›pta homojen ›s› da¤›l›m›
• Dijital termostat ile hassas ›s› kontrolü
MT7 FUSING MELT MACHINE WITHOUT COVER 55X80 CM
• ‹t is using to take out embroidery interfacing by melting on hot mould.
• Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated mould
• Sensitive heat control with digital thermostat.
MT7
MPRES M‹N‹ BUHARLI ÜTÜ PRES‹
• Buharl› mini ütü presidir
• Giysi ütüleme yan›nda tafl, boncuk bask› ve tela yap›flt›rma ifllerinde de kullan›l›r
• Portatif ve ekonomik dizayn
MPRES MINI IRONING PRESS WITH STEAM
• Steamy mini ironing press.
• ‹t is using for ironing,stone,bead pressing and fusing.
• Portable and economic design.
MPRES
PASTAL ÜTÜSÜ 15X75 cm
• Pastal ka¤›d›n›n ütülenmesinde kullan›l›r
• Rezistans ›s›t›c›l›
• Termostat kontrolü ile homojen ›s› da¤›l›m›
SPREADING IRON 15X75 cm
• It is using to iron spreading paper.
• Rezistance heated.
• Thermostat controled homogen heat distributing
PASTAL ÜTÜSÜ
06
Homojen Is› Da¤›l›m› ve Hassas Bask›
Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press
TELA YAPIfiTIRMA PRESLER‹
FUSING PRESSES
MTYP1DP PNÖMAT‹K D‹K S‹STEM ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES‹ 55X115 CM
MTYP2DP PNÖMAT‹K D‹K S‹STEM ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES‹ 70X115 CM
MTYP3DP PNÖMAT‹K D‹K S‹STEM ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES‹ 60X130 CM
• Çift arabal› sistem ile h›zl› ifl yapma avantaj›
• Üst kal›p dik sistem ile alt kal›p ile birleflir.
• Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s›
da¤›l›m›
• Dijital termostat ile hassas ›s› kontrolü
•
•
•
•
Her cins kumafla göre pnömatik bask› ayar›
Her tür tela yap›flt›rma iflleri için idealdir
Özel silikon malzeme ile en iyi bask› kalitesi
Arabalarda vakum (so¤utma) sistemi vard›r
MTYP1DP PNEUMATIC VERTICAL SYSTEM FUSING PRESS 55 X115 CM
MTYP2DP PNEUMATIC VERTICAL SYSTEM FUSING PRESS 70X115 CM
MTYP3DP PNEUMATIC VERTICAL SYSTEM FUSING PRESS 60X130 CM
•
•
•
•
•
•
•
Fast job avatage by double stand system.
Upper mould close vertically.
Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated mould
Sensitive heat control with digital thermostat.
Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics.
‹t is ideal for all kind of fusing.
The best pressing quality by special silicon material.
MTYP1DP/2DP/3DP
MTYP1P PNÖMAT‹K ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES‹ 55X115 CM
MTYP2P PNÖMAT‹K ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES‹ 70X115 CM
MTYP3P PNÖMAT‹K ARABALI TELA YAPIfiTIRMA PRES‹ 60X130 CM
•
•
•
•
Çift arabal› sistem ile h›zl› ifl yapma avantaj›
•
Üst kal›p makasl› sistem ile alt kal›p ile birleflir.
•
Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s› da¤›l›m› •
Dijital termostat ile hassas ›s› kontrolü
•
Her cins kumafla göre pnömatik bask› ayar›
Her tür tela yap›flt›rma iflleri için idealdir
Özel silikon malzeme ile en iyi bask› kalitesi
Vakum motoru ile so¤utma
MTYP1P PNEUMATIC FUSING PRESS 55X115 CM
MTYP2P PNEUMATIC FUSING PRESS 70X115 CM
MTYP3P PNEUMATIC FUSING PRESS 60X130 CM
• Upper mould close by scissors system.
• Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated
mould
• Sensitive heat control with thermostat.
•
•
•
•
Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics.
‹t is ideal for all kind of fusing.
The best pressing quality by special silicon material
Cooling system by vacuum motor
MTYP1 MANUEL S‹STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES‹ 55X115 CM
MTYP2 MANUEL S‹STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES‹ 70X115 CM
MTYP3 MANUEL S‹STEM TELA YAPIfiTIRMA PRES‹ 60X130 CM
•
•
•
•
•
•
•
MTYP1P/2P/3P
Üst kal›p makasl› sistem ile alt kal›p ile birleflir.
Rezistans ›s›tmal› alüminyum üst kal›pta homojen ›s› da¤›l›m›
Termostat ile hassas ›s› kontrolü
Her cins kumafla göre mekanik bask› ayar›
Her tür tela yap›flt›rma iflleri için idealdir
Özel silikon malzeme ile en iyi bask› kalitesi
Vakum motoru ile so¤utma
MTYP1 MANUAL SYSTEM FUSING PRESS 55X115 CM
MTYP2 MANUAL SYSTEM FUSING PRESS 70X115 CM
MTYP3 MANUAL SYSTEM FUSING PRESS 60X130 CM
•
•
•
•
•
•
•
Upper mould close by scissors system.
Homogen heat distributing at aluminum upper rezistance heated mould
Sensitive heat control with thermostat.
Mechanic pressure adjustable according to all type of fabrics.
‹t is ideal for all kind of fusing.
The best pressing quality by special silicon material.
Cooling system by vacuum motor
Homojen Is› Da¤›l›m› ve Hassas Bask›
MTYP1/2/3
Homogeneous Heat Distribution and Sensitive Press
07
KOMPRESÖRLER
COMPRESSOR
• 270-750 lt/d aras› kapasite
• Capacity: 270-750 lt/min
• 270-980 lt/d aras› kapasite
• Capacity: 270-980 lt/min
• 770 lt/dk - 6,2m3 / dk arası kapasite
08
220
220
220
220
220
220
380
220
220
380
380
380
220
220
220
220
220
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
220
220
380
380
380
380
380
380
380
-
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
-
-
13
35
35
35
35
35
35
35
35
35
5
8
41
41
41
15
15
15
-
4
-
70
70
75
115
358
378
408
195
215
270
290
310
230
77
115
50
45
170
450
500
520
550
570
550
550
570
570
63
15
6
330
550
902
800
925
1110
1175
44X74X38
58X80X56
44X74X38
60X72X53
115X100X165
125X110X165
115X100X165
125X66X160
150X72X160
270X75X160
290X80X160
270X90X160
125X80X140
56X54X65
60X80X68
37X63X67
37X63X63
82X103X61
116X125X139
116X120X139
130X125X139
135X75X98
135X100X98
170X80X98
136X76X97
136X91X99
151X81X99
86X50X20
68X54X22
14X74X12
110X170X130
115X230X130
120X315X150
160X420X125
180X420X125
200X420X125
220X420X125
Ambalajl› Ebat
Gross size (cm)
50
50
55
75
237
257
287
145
165
210
230
245
175
61
75
36
33
122
295
340
360
400
420
420
400
420
430
40
10
5
210
500
582
750
875
1060
1125
Net Ebat
Net Dimension (cm)
-
Buhar Sarfiyat›
Steam Comsumption
(kgh)
Hava Sarfiyat›
Air Comsumption
(lt/d)
Buhar Bas›nc›
Steam pressure
(Bar)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
4
10
2.5
4
7.5
7.5
7.5
3
0.8
1.5
0.5
0.5
4.5
4.5
4.5
4.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
7.5
4.5
1.5
2
4.5
6
15
20
24
27
30
Ambalajl› A¤›rl›k
Gross Weight (kg)
120-150
120-150
500
120-150
300-500
300-500
300-500
250-400
250-400
250-400
250-400
250-400
300-500
300-500
120-150
100-130
140-170
-
Capacity: 770 lt/dk - 6,2m3 / dk
Net A¤›rl›k
Weight (kg)
MT1
MT1M
MT1K
MT1P
MT2R 36
MT2R 50
MT2RK
MT2A 36
MT2A 50
MT2A 55
MT2A 60
MT2A 70
EKOMT2R
MT3P
MT4
MT6
MT6P
MTYP5
MTYP1
MTYP2
MTYP3
MTYP1P
MTYP2P
MTYP3P
MTYP1DP
MTYP2DP
MTYP3DP
MT7
MPRES
PU1
MKTP400M
MKTP600
MKTP750
MKTP1000
MKTP1200
MKTP1400
MKTP1600
Elektrik
Electricity (Volt)
ÜRÜN KODU
Product code
Kapasite (Ad / saat)
Capacity (pcs/h)
• Capacity: 205-3300 lt/min
Vakum Girifl
Vacuum Inlet
• 205-3300 lt/d aras› kapasite
Hava Girifl
A›r Inlet
TIDY
V‹DALI HAVA KOMPRESÖRÜ
AIR COMPRESSOR WITH SCREW
Buhar Ç›k›fl kondens
Steam Outlet
SKK
SESS‹Z HAVA KOMPRESÖRÜ (KASALI MODEL
SILENT AIR COMPRESSOR (CLOSED MODEL)
Buhar Girifl
Steam Inlet
SKA
SESS‹Z HAVA KOMPRESÖRÜ
SILENT AIR COMPRESSOR
Rezistans Gücü
Heater Power (kw)
KOMP
P‹STONLU HAVA KOMPRESÖRÜ
AIR COMPRESSOR WITH PISTON
54X84X50
68X90X68
54X84X50
70X82X65
125X110X170
135X120X170
125X110X170
135X76X170
160X82X170
280X85X170
300X90X170
280X100X170
135X90X150
66X64X75
70X90X80
47X73X79
47X73X75
92X113X73
126X135X151
126X130X151
140X135X151
145X85X110
145X100X110
160X90X110
146X86X111
146X101X111
161X91X111
76X60X30
73X59X27
19X79X17
120X180X145
125X240X140
130X325X165
170X430X135
190X430X135
210X430X135
220X430X125
‹HRACAT YAPTI⁄IMIZ 87 ÜLKE
A.B.D.
ALMANYA
ARJANT‹N
ARNAVUTLUK
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
AZERBEYCAN
B.A.E.
BAHREYN
BANGLADEfi
BELARUS
BELÇ‹KA
BEL‹ZE
BOSNA HERSEK
BREZ‹LYA
BULGAR‹STAN
CEZAY‹R
Ç‹N
ENDONEZYA
ER‹TRE
ESTONYA
ET‹YOPYA
FAS
FRANSA
GÜNEY AFR‹KA
GÜNEY KORE
GÜRC‹STAN
HOLLANDA
HIRVAT‹STAN
H‹ND‹STAN
HONG KONG
IRAK
‹NG‹LTERE
‹RAN
‹RLANDA
‹SKOÇYA
‹SPANYA
‹SRA‹L
‹TALYA
JAPONYA
KATAR
KAZAK‹STAN
KIBRIS
KIRGIZ‹STAN
KOSOVA
KUVEYT
L‹BYA
L‹TVANYA
LÜBNAN
MACAR‹STAN
MAKEDONYA
MALEZYA
MALTA
MEKS‹KA
MISIR
MO⁄OL‹STAN
MOLDOVA
MYANMAR
N‹JERYA
NORVEÇ
ÖZBEK‹STAN
PAK‹STAN
PERU
POLONYA
PORTEK‹Z
ROMANYA
RUSYA
S.ARAB‹STAN
SENEGAL
SIRB‹STAN
S‹NGAPUR
SLOVAKYA
SLOVENYA
SR‹LANKA
SUDAN
SUR‹YE
TAYLAND
TAYVAN
TUNUS
TÜRKMEN‹STAN
UGANDA
UKRAYNA
ÜRDÜN
V‹ETNAM
YEMEN
YEN‹ ZELLANDA
YUNAN‹STAN
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRELAND
ISRAEL
ITALY
JAPAN
JORDAN
KAZAKISTAN
KOSOVA
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LEBANON
LIBYA
LITVANIA
MACEDONIA
MALAYSIA
MALTA
MEXICO
MOLDOVA
MONGOLIA
MOROCCO
MYANMAR
NEW ZEALAND
NIGERIA
NORWAY
PAKISTAN
PERU
POLAND
PORTUGAL
QATAR
ROMANIA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SCOTLAND
SENEGAL
SERBIA
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SOUTH KOREA
SPAIN
SRI LANKA
SUDAN
SYRIA
TAIWAN
THAILAND
TUNISIA
TURKMEN‹STAN
U.A.E.
U.S.A.
UGANDA
UKRAINE
UZBEKISTAN
VIETNAM
YEMEN
WE EXPORT TO 87 COUNTRIES
ALBANIA
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBEYCAN
BAHREIN
BANGLADESH
BELARUS
BELGUIM
BELIZE
BOSNIA
BRAZIL
BULGARIA
CHINA
CROATIA
CYPRIS
EGYPT
ENGLAND
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FRANCE
GEORGIA
GERMANY
GREECE
HOLLAND
HONG KONG
REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI / SOME OF OUR REFERENCES
ADIN TEKSTİL
BJ TEKSTİL
DOLCE&GABBANA
GUCCİ
K.K.K 1 NOLU DİKİM EVİ
MAVİ JEANS
ÖZDİLEK TEKSTİL
ÜNLÜ TEKSTİL
AL RAHAL/LÜBNAN
BONY ÇORAP
DOLMABHÇE SARAYI
GÜLER BUJİTERİ
KADIKÖY KIZ MESLEK LİSESİ
MAYBE TEKSTİL
PAK ÇAMAŞIR
VAGİSAN A.Ş.
ALPERMEN
BOZKURT MENSUCAT
DONANMA KOMUTANLIĞI
GÜLOM TEKSTİL
KALENDER ORDU EVİ
MC ALİSTER (A.B.D)
PANDA KÜRK
VAKKO
ALTINYILDIZ
C-21 JEANS
DZUMLA (POLONYA)
GÜVEN KOT YIKAMA
KARA HARP OKULU
MEGA TEKSTİL (MISIR)
PANGER GİYİM
VANELLİ GİYİM
APS GİYİM
CASMONİ TEKSTİL
ECZACIBAŞI
GÜZELSOY TEKSTİL
KARABULUT TEKSTİL
MEMORİAL HASTANESİ
PARILTI TRİKO
VELKO TEKSTİL
ACUN MEDYA
CDS (FRANSA)
EGE ÜNİVERSİTESİ
HARBİYE ORDU EVİ
KARACA GİYİM
MERTTEKS TEKSTİL
PAŞASOY GÖMLEK
VENÜS GİYİM
ARMANİ-AYDIN ÖRME
CEMSA TEKSTİL
ELENTEKS
HARVEY NICHOLS
KARADAĞ GİYİM
METESA TEKSTİL
PENGUEN DERİ
VEPA GİYİM (NİKE)
ARSLANLI ÖRME
CESEKA
ELES (POLONYA)
HASMEN TEKSTİL
KARAKÖY ROTARY KULÜP
METKON GİYİM
PENYE LÜKS
VESTİA (MISIR)
ASKERİ HAVA DİKİM EVİ COLİNS
ENES TEKSTİL
HASSEN TEKSTİL
KARDEM TEKSTİL
MISIRLI TRİKO
POLO GİYİM
VİP GİYİM
ASKONT GİYİM
COLLEZİONE
ERBAY GİYİM
HATEMOĞLU
KARGİSAN
MİLCAR
PONTE TEKSTİL
YARGICI GİYİM
ASTAŞ
CROWN JEANS
ERKON TEKSTİL
HAVA HARP OKULU
KEMAL SEVİNÇ
MİRZAYEF (AZERBEYCAN)
RAMSEY GİYİM
YAYLA TEKSTİL
ATALAR GİYİM
CÜNO TEKSTİL
ERNENEGİLDO ZEGNA
HAVAN GİYİM
KENT OTEL
MİTHAT GİYİM
REALKOM TEKSTİL
YELKENCİ TEKSTİL
ATLAS GİYİM
ÇARŞI MAĞAZACILIK
EROĞLU GİYİM
HERDER TEİXCERİA(PORTEKİZ)
KHAMAZA COLLECTİON (ÖZBEKİSTAN)
MODA İLHANLAR
RED STAR
YELKENCİLER TEKSTİL
ATOMİK TEKSTİL
ÇETİNKAYA GİYİM
ESERLER ÜTÜ
HEY TEKSTİL
KHS (SRİLANKA)
MODAVİZYON TEKSTİL
REEL TEKSTİL
YENİ KARAMÜRSEL
AVISAN(İRAN)
ÇETİNTAŞ
ETF TEKSTİL
HİLTON OTELİ
KİĞILI GİYİM
MODERN KURU TEMİZLEME
RESOLTE (LİTVANYA)
YILPA
AYDINLI GİYİM
ÇINAR OTELİ
ETİLER KONFEKSİYON
HOFFMAN KURU TEMİZLEME
KİMO TEKSTİL
MOHİNUR TEKS.(ÖZBEKİSTAN)
RODİ GİYİM
YİMPAŞ A.Ş.
BAFRA TAKSTİL
ÇIRAĞAN SARAYI
FAHİR TEKSTİL (ÖZBEKİSTAN) HUZUR GİYİM
KOMANTEKS YIKAMA KONAK TEKSTİL
MUDO GİYİM
ROMAN
YKM
BAHA TEKSTİL
ÇİFTLİKLİOĞLU KURU TEMİZLEME
FASHION POİNT
İGS GİYİM
KONT GİYİM
MYN ÖRME
ROY ROBSON
YÜKSEL SEVİNÇ
BALIKESİR HASTANESİ DAMAT TWEEN
FATEKS TEKSTİL
İHLAS HOLDİNG
KUZU DERİ
NARİN TEKSTİL
RÜŞTÜ ÜZEL MESLEK LİSESİ
ZEKİ TRİKO
BAY DEMİRLER TEKSTİL DANİEL HECHTER
FATİH BASKI
İLBEK TEKSTİL
LACOSTE
NAZLIM ETEK
SAKA GİYİM
ZİYA GİYİM
BEDO GİYİM
DEMİR GRUP
FENERBAHÇE ORDU EVİ
İMİR KONFEKSİYON (ÖZBEKİSTAN) LALE ANTİLOP
NESLE ÇİKOLATA
SARAR GİYİM
BEKS ÇORAP
DEMİRCİ KONFEKSİYON
FIRAT KARDEŞLER
İMZA GİYİM
LC WAKİKİ
NET TEKSTİL
SDC (FARNSA)
BELİTA ETEK
DENİZ HARP OKULU
GELİŞİM TEKSTİL
İNTERPOL JEANS (ÖZAK TEKSTİL)
LEBİB MISIRLI
NOTA JEANS
SPRİD PLUS (ÖZBEKİSTAN)
BİESSECİ GİYİM
DENİZ İKMAL GRUP KOMT.
GENCALLAR
İNTRA GİYİM
LEKE JEANS
NTG TEKSTİL
SUN-SET (GÜNKAR)
BİG RODOC
DERİMOD
GHS TEKSTİL
İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELD.
LESCON GİYİM
NÜANS GİYİM
TERKONSAN TEKSTİL
BİG STAR JEANS
DESA DERİ
GÖLCÜK ORDU EVİ
İSTANBUL DEVLET OPERA
LEVİS STRAUS JEANS (LEVİS)
OFS (ÖZBEKİSTAN)
TRADE HAOUS (UKRAYNA)
BİLKONT JEANS
DİCLE TESETTÜR
GRAND CEVAHİR OTEL
İŞ MONT TEKSTİL
LOTUS JEANS (BAYKAN)
ORJİN DERİ
TRONA TEKSTİL
BİLSAR GÖMLEK
DİVAN OTELİ
GREEN PARK OTEL
JANDARMA DİKİM EVİ
LOW PROFİL
ÖNDAY GÖMLEK
TUTKU TEKSTİL
BİZDEN GİYİM
DOĞUŞ PENYE
GS SPOR KULUBÜ
JETGEM KURU TEMİZLEME
MASLAK ORDU EVİ
ÖRSAN TEKSTİL
UZAL GİYİM
TECHNIC INFORMATION
MAK‹NE ÇALIfiMA S‹STEMLER‹
• Dik Sistem
• Döner (Karusel) Sistem
• K›zakl› Sistem
• Asansörlü Sistem
• Makasl› Dik Bask›l› Sistem (Pnömatik)
• Pnömatik Makasl› Sistem
• Manuel Makasl› Sistem
MACHINE WORKING SYSTEMS
• Vertical System
• Carousel System
• L›near System
• Elevator System
• Sc›ssors – Vertical System (Pneumatic)
• Pneumat›c Cs›ssors System
• Manual Sc›ssors System
PRES KALIPLARI
• Hassas Kal›p ‹flleme Teknolojisi (Cnc Dik ‹fllem
Merkezi)
• Serpantin Sistemi ‹le H›zl› Kal›p Is›tma ve Enerji
Tasarrufu
• Serpantin Sistemi ile K›zg›n ve Kuru Buhar
• Çevre Vakum ‹le Kenar Buhar Emifli
• Kal›plar›n her bölgesinden eflit buhar da¤›l›m›
PRESS MOULDS
• Sensitive mould processing technology (Cnc vertical
process center)
• Fast mould heating and energy saving by
serpentine system
• Hot and dry steam by serpentine system
• Side vacuum suction by circumference vacuum
• Even steam distribution whole surface of buck
YÜKSEK KONTROL TEKNOLOJ‹S‹
• PLC Lojik Kontrol
• Dokunmatik Ekran ‹le Kolay Programlama
• Dijital Mesafe Kontrolü
• Dijital Bas›nç Kontrolü ve Aralama
• Kademeli Buhar Kontrolü
• Kademeli Vakum Kontrolü
• Kademeli Hava Üfleme Kontrolü
• Diagnostik (ar›za tespit) özelli¤i
HIGH CONTROL TECHNOLOGY
• Plc Log›st›c Control
• Easy programming by touching screen.
• D›g›tal D›stance Control
• Digital pressure control and making ajar
• Progressive steam control
• Progressive vacuum control
• Progressive air blowing control
• Diagnosis feature
GENEL ÖZELL‹KLER
• Birinci S›n›f Malzeme (Festo veya SMC Pnömatik
Malzeme ile Donan›m)
• Profesyonel Kal›p Kaplama (Alman Mal› Microlite
veya Vomatex Marka Tel + Silikon+Keçe+Bez)
• CE Normlar›na Uygun Güvenlik Donan›m›
• Teknik Dökümantasyon
• Elektrostatik Toz Boya
• Sat›fl sonras› hizmetler ve servis konusunda
1971’den gelen Malkan Güvencesi.
GENERAL FEATURE
• First class material (festo or smc pneumatic
material)
• Professional mould covering (made in Germany
microlite or vomatex brand
wire+silicon+felt+fabric)
• Safety equipment suitable ce norms
• Technic Document
• Electrostat›c Power Dye
• Malkan quarante for after-sales and service since
1971
r ENERGY S‹STEM
• Daha fazla verim
• Daha yüksek performans
• Daha az enerji
• Daha düflük CO2 sal›n›m›
• Daha düflük maliyet (%40’a varan enerji tasarrufu)
r ENERGY SYSTEM
• More provident
• More performance
• Less energy
• Less CO2
• Less cost (up to -40%)
dizayn reklam 0.212 567 28 29
TEKN‹K B‹LG‹LER
• Malkan üretti¤i makinelerdeki görsel ve fonksiyonel de¤ifliklik hakk›n› sakl› tutar.
• Malkan keeps hidden functionel and visual changing right on its products.
Merkez&Showroom / Head Office&Showroom
Küçükköy Karayollar› Mah. 559 Sk. No: 16
34255 Gaziosmanpafla/‹stanbul-Türkiye
Tel : 90(212) 477 97 97 - 479 89 94 -95
Fax : 90(212) 477 99 50
Malkan Makina San. Tic. Ltd. fiti.
Fabrika / Factory
Küçükköy Karayollar› Mah. Kadir Akdo¤an Cad
No: 32 Gaziosmanpafla 34255 ‹st. / Türkiye
Tel : 90(212) 538 05 34
Fax : 90(212) 538 12 23
fiube / Branch Office
‹MÇ. 2. Blok No: 2315
34470 Unkapan› - ‹stanbul / Türkiye
Tel : 90(212) 514 00 77-78
Fax : 90(212) 513 12 43
Servis / Service
Küçükköy Karayollar› Mah. 559 Sk.
No: 16 • 34255 G.O.Pafla/‹st./Türkiye
Tel : 90(212) 477 98 62
Fax : 90(212) 477 99 50
www.malkan.com.tr • [email protected][email protected]

Benzer belgeler