Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu 2 0 1 6

Transkript

Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay Başvuru Kılavuzu 2 0 1 6
Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay
Başvuru Kılavuzu
2016
Başvurular: 12 Ocak 2016 – 15 Şubat 2016 (Saat: 08.00)
DİKKAT!!!!
BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİNİZİ YAPMAYINIZ.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra
yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile
Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının kararları
gerekli kıldığı takdirde değiştirebilir.
Bu durum, başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru
sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri
durumlarda izlenecek yol, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından
belirlenir ve kamuoyuna internet aracılığı ile duyurulur.
-1-
Sevgili Astsubay Adayları;
Bu kılavuz; Türk Hava Kuvvetlerinin 21’inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip,
içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve
uygulayabilecek kapasitede yetişmiş personelin Hava Kuvvetlerine kazandırılması amacıyla,
adayların nasıl başvuracağı konusunda yardımcı olmak üzere hazırlanmıştır.
Hava Teknik Okullar Komutanlığı tarafından hazırlanan bu kılavuz, Hava Kuvvetleri
Komutanlığına başvuru esasları, seçim aşamaları ve kesin kayıt esaslarını kapsamakta,
www.tekok.edu.tr internet sitesinde yayımlanmakta, basım ve dağıtımı yapılmamaktadır.
Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden üst seviyede
yetişmek ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” hedefi doğrultusunda görev
yapan Türk Hava Kuvvetlerinin her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşlarımızdan olmanız, kıtasında
etkin, bölgesinde lider bir hava ve uzay gücünde görev yapma onurunu ve gururunu ailenizle birlikte
yaşamanız dileğiyle sizleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz.
Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz.
Hava Teknik Okullar Komutanlığı
-2-
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
İÇİNDEKİLER
BAŞLIK
SIRA NU.
SAYFA
1.
FAALİYET TAKVİMİ
4
2.
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
5
3.
YAZILI SINAV
7
4.
SEÇİM AŞAMALARI
7
a.
Evrak İnceleme (İlk Kontrol)
7
b.
Ön Sağlık Muayenesi
7
c.
Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi
8
ç.
Kişilik Testi
8
d.
Mülakat
8
e.
Nihai Karar Mülakatı
8
f.
Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları
8
g.
Sağlık Muayene Merkezine Sevk
9
5.
ASIL VE YEDEK ADAYLARA SONUÇLARIN DUYURULMASI
9
6.
ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURULAR
9
7.
İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ
9
8.
TABLOLAR
11
a.
TABLO–1 Başvuruları Kabul Edilecek Lisans Bölümleri ve Ön Lisans
Programları
11
b. TABLO-2 Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay Adayları İçin Boy ve Kilo
Oranları
15
c. TABLO-3 Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay Adayları için Fiziki Yeterlilik
Değerlendirme Testi (FYDT) Kriterleri
16
ç. TABLO-4 İlk ve Acil Yardım Ön lisans bölümünden mezun olan/olacak
Muhabere Arama/Kurtarma Muvazzaf Astsubay Adayları için Fiziki Yeterlilik ve
Değerlendirme Testi (FYDT) Kriterleri
17
-3-
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
1. FAALİYET TAKVİMİ (*)
S.NU.
1.
FAALİYET ADI
YERİ
İnternet
Aday Başvurularının Kabulü
2.
Yazılı Sınava Çağırılacak
İnternet’te Yayımlanması
Adayların
3.
Yazılı Sınavın İcra Edilmesi
4.
Yazılı Sınav Sonuçlarının ve Seçim
Aşamalarına
Çağırılacak
Adayların
İnternet’te Yayımlanması
7.
15 Şubat 2016
(Saat: 08.00)
İnternet
03 Mart 2016
(Saat:17.00)
İnternet Üzerinden
Duyurulacak Sınav
Yerlerinde
İnternet
(www.tekok.edu.tr)
10 Nisan 2016
16 Mayıs 2016
(Saat:17.00)
Hava Teknik Okullar
Komutanlığı
Gaziemir/İZMİR
23 Mayıs 2016
27 Mayıs 2016
Asıl ve Yedek Adayların Açıklanması
İnternet
(www.tekok.edu.tr)
05 Ağustos 2016
(Saat:17.00)
Kazanan Asıl Adayların Katılışı***
Hava Teknik Okullar
Komutanlığı
Gaziemir/İZMİR
31 Ekim 2016
(Ön sağlık, fiziki yetenek değerlendirme
testi, mülakat ve nihai karar mülakatı)
6.
12 Ocak 2016
Saat: 17.00
(www.tekok.edu.tr)
(www.tekok.edu.tr)
Seçim Aşamaları**
5.
TARİHİ
*
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.
**
Seçim aşamaları; her bir aday için bir gün sürecek şekilde planlanmaktadır.
*** Belirtilen tarih birinci grup adayların eğitime başlama tarihi olarak planlanmaktadır. Diğer
grupların eğitime başlama tarihi www.tekok.edu.tr internet sitesinden açıklanacaktır.
-4-
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
2.
ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
a.
Adaylarda Aranacak Şartlar:
(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve ERKEK olmak,
(2) Kaynak olarak belirlenen ve TABLO-1’de belirtilen fakülte/yüksekokul lisans
bölümlerini veya meslek yüksekokullarının ön lisans programlarından birini kendi nam ve hesabına
bitirmiş olmak (28 Ekim 2016 tarihine kadar mezun olacakların başvuruları kabul edilecektir),
(Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içinde denkliği onaylanmış olması
gerekmektedir),
(3) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 2016 yılının Ocak ayının ilk günü itibarıyla;
(a) TABLO-1’de belirtilen ön lisans programlarından muvazzaf astsubay statüsünde
temin edilecek adaylar için yirmi altı yaşından (01 Ocak 1991 ve sonrası doğanlar
başvurabileceklerdir) gün almamış olmak,
(b) TABLO-1’de belirtilen ön lisans programlarından sözleşmeli astsubay
statüsünde temin edilecek adaylar için yirmi beş yaşından (01 Ocak 1992 ve sonrası doğanlar
başvurabileceklerdir) gün almamış olmak,
(c) Lisans öğrenimini tamamlamış adaylar için yirmi sekiz yaşından gün almamış
olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir),
(4) Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği
kesilmemiş olmak,
(5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(6) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı
hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak (askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af
kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk milletini,
Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin,
suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii
mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat
karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarının birinden,
(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Madde’sinde belirtilen suçların
birinden mahkûm olmamak,
(8) Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından yapılacak olan genel kültür ve genel yetenek yazılı
sınavlarında ve seçim aşamalarında başarılı olmak,
(9) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,
(10) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı sınıfa
uygun astsubay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak,
(11) Seçim aşamalarında başarılı olunması halinde sevk edilen sağlık muayene
merkezinden “………Sınıfında Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay Olur.” kararlı sağlık raporu almış
olmak şartları aranmaktadır.
-5-
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
NOT-1: Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile uzman erbaşların bu görevlerinde aldıkları
sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması şarttır. Halen bu görevlerde bulunanlar ile
askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenlerin, sıralı üstlerinden muvazzaf ve sözleşmeli
astsubay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik belgesi almaları
zorunludur.
NOT-2: Sözleşmeli erbaş veya sözleşmeli er olarak görev yapan personelden en az üç yıl görev
yapmış olup müteakip sözleşme süresi içerisinde bulunanlar, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi
feshedilenler, kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanların yukarıda belirtilen diğer
şartları sağlamaları şartıyla başvuruları kabul edilecektir. Bu durumda olanların sıralı üstlerinden
muvazzaf ve sözleşmeli astsubay olmaya layık olduklarına dair yönetmelikte belirtilen olumlu nitelik
belgesi almaları zorunludur.
NOT-3: Yazılı sınavda başarılı olunması halinde nitelik belgesi, kapalı zarf içinde imzalı ve mühürlü
olarak seçim aşamalarına gelirken getirilecektir.
b.
Başvuru İşlemleri:
(1) Hv.K.K.lığı muvazzaf ve sözleşmeli astsubay başvuruları, 12 Ocak – 15 Şubat 2016
tarihleri arasında sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde yer alan başvuru linkindeki ilgili
alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacaktır.
(2) Başvuru formunun internet üzerinden doldurulmasından sonra, adaylara başvuru
işleminin başarıyla tamamlandığını belirten bir şifre verilecektir. Bu şifre kullanılarak doldurulan
bilgiler kontrol edilebilecek, varsa başvuruların sona ereceği tarihe kadar değişiklik
yapılabilecektir. Başvuru bilgilerine başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrelerin gizli
tutulması gerekmektedir.
(3) Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru
yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre veya tekrar başvuru imkânı
tanınmayacaktır.
(4) Başvuruların tamamlanmasından sonra adayların adreslerine herhangi bir belge
gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını takip etmeleri ve yapacakları
işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle yazılı sınav ve
seçim aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
c.
Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar:
(1) İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması, yaş, cinsiyet,
mezuniyet durumu vb. bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun
eksiksiz olarak tamamlanmasına yönelik işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler
arasında başvuru yapılmaması, internet haricinde posta/kargo vb. ile başvuru yapılması ve
incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş şartlarını taşımadığının belirlenmesi durumunda
başvurular geçersiz sayılacaktır.
(2) Belgelerde, adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi
durumunda; yazılı sınavın, seçim aşamasının veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun
adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar
hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu
maddesi uygulanacaktır.
-6-
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
3.
YAZILI SINAV
Genel kültür ve genel yetenek yazılı sınavı 10 Nisan 2016 Pazar günü, Hava Teknik Okullar
Komutanlığının belirleyeceği sınav merkezlerinde yapılacaktır.
a. Genel kültür sınavı, adayların Atatürkçülük, İnkılap Tarihi, Siyasi Tarih, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası, Uluslararası Kurumlar ve Antlaşmalar (NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş
Milletler vb.), Türkiye Coğrafyası, Devletler Hukuku ile Türkiye ve dünya ile ilgili güncel konular başta
olmak üzere benzeri konulardaki genel kültür bilgilerini ölçecek şekilde sorulacaktır.
b. Genel yetenek sınavı, adayların sözel, sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme)
becerileri, sözel ve sayısal yetenek olmak üzere, iki bölümden oluşmaktadır.
c. Yazılı sınav sonrasında temin edilecek ihtisaslar bazında genel kültür ve genel yetenek
sınavı için ayrı ayrı olmak üzere tespit edilen her bir baraj notu ve üzerinde not alan adaylar, her
aday için bir gün sürmesi planlanan seçim aşamalarına (ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik
değerlendirme testi (FYDT), mülâkat ve nihai karar mülakatı) katılabileceklerdir.
4.
SEÇİM AŞAMALARI
a.
Evrak İnceleme (İlk Kontrol):
Seçim aşamalarına çağrılan adayların kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim
aşamalarına gelirken adayların getirmeleri gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirip
getirmedikleri ile belgelerin adayların beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol
edilmektedir. Evrakında eksiklik bulunanlar seçim aşamalarına katılamazlar.
b.
Ön Sağlık Muayenesi:
Adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen fiziksel veya diğer
sağlık problemlerini belirlemek, fiziki yeterlilik değerlendirme testinde ve seçim aşamalarında
adayın herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmaması için genel sağlık kontrolü yapmak amacıyla
yapılmaktadır. Bu muayenede, adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiştir.
(1) Sağlık durumu itibariyle, fiziki yeterlilik değerlendirme testine katılamayacak durumda
olmamak (ameliyatlı, burkulma, kırık, tansiyon düşüklüğü veya yüksekliği vb.),
(2) TABLO-2’de belirtilen boy-kilo standartları içinde olmak,
(3) Ağız ve diş yapısında; fonasyon, konjenital anomaliler, ön dişlerde diestema (dişler
arası boşluk), irtıdentik anomalisi (açık kapanış, derin kapanış, sınıf 2, sınıf 3 kapanış, çapraşıklık
vb.), diş eti hastalıkları, çene eklemi bozuklukları, diş yüzeyinde kalıcı renk değişiklikleri, dil ve ağız
içi dokularda hijyeni bozacak enfeksiyon (apikal lapse, apikal fistül, kist vb.), diş noksanlığı
(konjenital veyadiş çekimine bağlı) ve diş çürükleri (estetik, fonasyon ve hijyen açısından
değerlendirilir) bulunmamak,
(4) Türkçeyi kusursuz konuşmak, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmamak,
(5) Gözde renk ayırt etme kusuru ile şaşılık vb. kusurlar bulunmamak,
(6) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak,
düztabanlık, iskelet bozukluğu, ameliyat izleri, göğüs kafesi veya omurgasında şekil bozukluğu,
vücudun herhangi bir yerinde dikkat çekici dövme, jilet izi ve göz estetiğini bozucu yara, yanık,
leke, çiçek bozukluğu, kellik ve cilt hastalığından kaynaklanan iz bulunmamak şartları
aranmaktadır.
-7-
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
c.
Fizikî Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT):
(1) Ön sağlık muayenesinde başarılı olan astsubay adaylarına Fizikî Yeterlilik
Değerlendirme Testi (FYDT) yapılmaktadır. FYDT standartları ve başarı puanlaması ile ilgili detaylı
çizelge TABLO-3’te yer almaktadır.
(2) Hava Kuvvetlerinin Muharebe Arama/Kurtarma (MAK) birliklerinde Arama Kurtarma
Astsubayı (Paramedik) olarak görev yapmak üzere istihdam edilecek İlk ve Acil Yardım ön lisans
bölümü mezunlarının FYDT standartları ve başarı puanlaması ile ilgili detaylı çizelge TABLO-4’te yer
almaktadır. İlk ve Acil Yardım ön lisans bölüm mezunları için yüzme bilme şartı aranmaktadır.
(3) Adaylar seçim aşamalarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı
getireceklerdir.
(4) FYDT’de adayın sakatlanması, yaralanması vb. gibi ortaya çıkabilecek durumlarda
sağlık yönünden sorumluluk Hv.Tek.Okl.K.lığına ait değildir. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık
durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve
kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.
ç.
Kişilik Testi:
Adayların aidiyet, dürüstlük, kendi başına görev yapabilme, liderlik, zor şartlar altında
çalışabilme gibi kişilik özelliklerinin, ruhsal durumlarının ve duygusal yapılarının tespitine yönelik
anket şeklinde uygulanan bir testtir. Başarılı/başarısız gibi bir değerlendirmesi
bulunmamaktadır.
d.
Mülâkat:
(1) Mülâkat sınavında; çeşitli tekniklerle, adayın genel görünümü, davranışı,
konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine
güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.
(2) Mülâkat değerlendirmesi sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve yukarısında puan
alan adaylar başarılı olmuş sayılmakta ve Nihai Karar Mülâkatına sevk edilmektedirler.
e.
Nihai Karar Mülâkatı:
(1) Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve birbirinden farklı komisyonlarda
değerlendirilmiş adayların, yüz yüze görüşülerek ve birbirleriyle mukayese edilerek; davranış,
mantık zinciri kurma, genel görünüşü ve Hava Kuvvetlerine uygunluğu son kez
değerlendirilmektedir.
(2) Nihai karar mülakatında başarılı olan adaylar sağlık raporu almak üzere sağlık
muayene merkezine sevk edilmektedir.
f.
Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları:
(1) Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esastır. Ön sağlık, FYDT ve mülâkat
aşamalarından herhangi birinde elenme olması durumunda, elenme olan seçim aşamasının
yapıldığı yer terk edilmeden aynı gün içerisinde yazılı itiraz etmek mümkündür.
(2) Sonuçlar için yapılacak olan itirazlar, “İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu”
tarafından, ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre değerlendirilir. İtirazın sonucu adaya sözlü
olarak aynı gün içerisinde bildirilmektedir. (Seçim aşamalarının yapıldığı yer terk edildikten
sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmaz!)
(3) İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen
adaylar, ilgili komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulacak ve başarılı olmaları halinde bir
sonraki aşamadan itibaren devam edebileceklerdir. İtirazın reddedilmesi halinde ikinci bir itiraz
hakkı bulunmamaktadır.
-8-
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
Sağlık Muayene Merkezine Sevk:
Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, kendilerine verilen süre içerisinde “....... Sınıfında
Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay Olur.” kararlı sağlık raporu almak için, Yeşilyurt/İSTANBUL’da
Hava Harp Okulunun içinde konuşlu bulunan Hava Sağlık ve Muayene Merkezi Başkanlığına sevk
edilmektedirler. Sevk edildikleri merkezden “................ Sınıfında Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay
Olamaz.” kararlı sağlık raporu alanların itiraz hakları bulunmakta olup, gerekli bilgiler ile uygulanacak
usul, hastaneye sevk esnasında adaylara açıklanmaktadır.
g.
5.
ASIL VE YEDEK OLARAK KAZANAN ADAYLARA SONUÇLARIN DUYURULMASI
a. Hastane muayenesi sonucunda gerekli sağlık raporunu alan adayların, her ihtisas kendi
içinde olmak üzere ilgili yasal mevzuatta belirtilen esaslara göre performans puanları
hesaplanmaktadır.
b. Performans puan sıralamasına göre belirlenen asıl ve yedek adaylar ve eğitime katılış
tarihleri 05 Ağustos 2016 tarihinde saat 17.00’da www.tekok.edu.tr internet adresinden
duyurulacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.
c. Sonuçları takip etmek adayların sorumluluğunda olup, çağrıldıkları tarihte gelmeyen
adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Adayların bu duyuruları dikkatle takip etmeleri,
belirtilen hususları eksiksiz ve zamanında yerine getirmeleri kendi yararlarına olacaktır.
6.
ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURULAR
a. Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya
evrakının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında
olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
b. Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.tekok.edu.tr genel ağ adresinden takip
edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince, www.tekok.edu.tr
genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem
yapılmayacaktır.
c. Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen
nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.
ç.
Adayların kaybolan eşya ve malzemelerinden Hv.Tek.Okl.K.lığı sorumlu değildir.
d. Kayıt işlemlerinde asıl adayların yerine yedeklerin çağrılabilmesi için aradaki zaman kısa
olduğundan, iletişim aracı olarak telefon kullanılacaktır. Dolayısıyla, adayların kendilerine
ulaşılabilecek en doğru telefon numaralarını başvuru formunda belirtmeleri, telefon ve adres
değişikliklerini en kısa sürede bildirmeleri son derece önemlidir.
7.
İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ
a.
İnternet adresi :
b.
Ulaşım Bilgileri
http://www.tekok.edu.tr
(1) Seçim aşamaları için otobüsle İzmir’e gelen adaylar, otogardan Yeni Garaj–Gaziemir
minibüslerine binerek, Gaziemir TANSAŞ durağında veya KİPA AVM durağında inebilirler. Hava
Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İZBAN demiryolunun diğer istikametinde bulunan İl Özel
İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.
(2) Hava yolu ile İzmir’e gelen adaylar ise, hava alanı içerisinde bulunan İZBAN metro
trenine binip bir durak sonraki Sarnıç istasyonunda inerek STARWOOD yapı market tarafına
ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki
yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.
-9-
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
(3) Adaylar taksi kullanmaları durumunda ise, Gaziemir KİPA AVM yanındaki Sarnıç
köprüsünün hemen bitiminden sola dönülerek İZBAN metro treni Sarnıç istasyon durağı ve
STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Komutanlığı Sınav Giriş
Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.
(4) Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, Gaziemir TANSAŞ veya KİPA AVM
bölgesinden yaklaşık 1.500 metre uzaklıkta olup ulaşım krokisi aşağıda belirtilmiştir.
-10-
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
8. TABLOLAR
TABLO-1(*)
Başvuruları Kabul Edilecek Lisans Bölümleri ve Ön Lisans Programları
Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri
Hava Savunma
Personel
Maliye
İkmal
Piyade
Kontrol İhbar
Hava Trafik
Ulaştırma
İstihkâm
Aşağıda belirtilen bölümlerden mezun olan
adaylar MUVAZZAF ASTSUBAY statüsünde
temin edilecektir.
Muhabere
LİSANS BÖLÜMÜ
Uçak Bakım
SINIFI
X
Bilgisayar Mühendisliği ve Bölümleri
X
X
X
Bilgisayar Öğretmenlikleri
X
X
X
Bilgi ve Belge Yönetimi
X
Bilişim Sistemleri Bölümleri
X
X
X
Eğitim Fakültesi Bölümleri
X
X
X
Elektrik Mühendisliği
X
X
X
X
Elektrik Öğretmenliği
X
X
X
X
X
X
X
X
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
X
X
Elektronik Mühendisliği
X
X
X
X
X
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
X
X
X
X
Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği
X
X
Endüstri Mühendisliği
X
Fen / Edebiyat Fakültesi Bölümleri
X
X
X
X
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümleri
X
X
X
X
X
Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri
Mühendisliği
X
X
X
X
Havacılık İşletmeciliği
X
X
Gıda Teknolojisi / Mühendisliği
X
İstatistik Bölümleri
X
X
X
X
X
İnsan Kaynakları Yönetimi
X
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
X
X
X
Lojistik Bölümleri
X
X
Makine Mühendisliği
X
Makine Öğretmenliği
X
X
X
X
Maliye
X
Matematik Bölümleri
X
X
X
Mekatronik Mühendisliği
X
X
X
X
Mekatronik Öğretmenliği
X
X
X
X
-11-
X
X
X
X
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
Otomotiv Mühendisliği
X
X
Otomotiv Öğretmenliği
X
X
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
X
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
X
X
X
Sosyoloji
X
Tekstil Mühendisliği
X
X
Tesisat Öğretmenliği
X
Uçak/Havacılık Elektrik Elektronik
X
Uçak Gövde - Motor Bakım
X
Ulaştırma Mühendisliği
X
Ulaştırma ve Lojistik
X
X
Uluslararası İlişkiler
X
Yazılım Mühendisliği
X
X
X
NOT: İhtiyaç duyulması halinde Hv.K.K.lığı tarafından tabloda değişiklik yapılabilir.
GERİ
-12-
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
Elektrik *
X
Elektronik Teknolojisi Bölümleri *
X
X
X
X
X
Hava Lojistiği *
X
X
X
Havacılık İşletmeciliği *
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi *
Hava Savunma
Personel
Maliye
İkmal
Piyade
Kontrol İhbar
Hava Trafik
Ulaştırma
İstihkâm
Uçak Bakım
ÖN LİSANS PROGRAMI
Muhabere
SINIFI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi *
X
İş Makineleri Operatörlüğü *
X
Mekatronik *
X
X
Otomotiv Teknolojisi *
X
X
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği *
X
X
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik *
X
X
Uçak Teknolojisi *
X
Yapı Tesisat Teknolojisi *
X
Makine / Makine, Resim ve Konstrüksiyon *
X
X
Uçuş Harekât Yöneticiliği *
İlk ve Acil Yardım **
X
Adalet
X
X
Ağırlama Hizmetleri
X
Aşçılık
X
Bankacılık ve Sigortacılık
X
Bilgi Güvenliği Teknolojisi
X
Bilgisayar Destekli Tasarım Animasyon
X
Bilgisayar Programcılığı
X
Bilgisayar Teknolojisi Programları
X
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
X
Çevre Koruma ve Kontrol
X
Çevre Temizliği ve Denetimi
X
Dış Ticaret
X
X
X
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
X
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
X
X
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
X
X
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
X
-13-
X
X
X
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
Endüstriyel Kalıpçılık
X
Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
X
Gemi Elektroniği
X
X
X
X
X
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
X
Gıda Teknolojisi
X
Giyim Üretim Teknolojisi
X
Grafik Tasarımı
X
X
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
X
Harita ve Kadastro
X
İkram Hizmetleri
X
X
İnsan Kaynakları Yönetimi
X
İnternet ve Ağ Teknolojileri
X
X
X
X
X
İş Sağlığı ve Güvenliği
X
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
X
Kontrol ve Otomasyon Bölümleri
X
X
X
X
Lojistik
X
Maliye
X
X
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
X
X
Özel Güvenlik ve Koruma
X
Spor Yönetimi
X
Tekstil Teknolojisi
X
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
X
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
X
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
X
X
Üretimde Kalite Kontrol
X
Yerel Yönetimler
X
X
* NOT-1 : Bu bölümlerden mezun olan adaylar MUVAZZAF ASTSUBAY statüsünde temin
edilecektir.
** NOT-2 : “İLK VE ACİL YARDIM” ön lisans bölümü mezunu personel Hava Kuvvetlerinin
Muharebe Arama/Kurtarma (MAK) birliklerinde Arama Kurtarma Astsubayı (Paramedik) olarak
görev yapmak üzere Muvazzaf Astsubay statüsünde istihdam edilecektir. Bu bölüm mezunları
için yüzme bilme şartı aranmaktadır. Testlerde başarılı olarak Arama Kurtarma kursuna
başlayan ancak tamamlayamayan adaylar Piyade sınıfında astsubaylığa devam edeceklerdir.
NOT-3 : İhtiyaç duyulması halinde Hv.K.K.lığı tarafından tabloda değişiklik yapılabilir.
GERİ
-14-
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-2
Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay Adayları İçin Boy ve Kilo Oranları
NOT :
BOY
AĞIRLIK
ÜST SINIRI
AĞIRLIK
ALT SINIRI
BOY
AĞIRLIK
ÜST SINIRI
AĞIRLIK
ALT SINIRI
168 cm.
73 kg.
54 kg.
190 cm.
94 kg.
69 kg.
169 cm.
74 kg.
54 kg.
191 cm.
95 kg.
70 kg.
170 cm.
75 kg.
55 kg.
192 cm.
96 kg.
70 kg.
171 cm.
76 kg.
56 kg.
193 cm.
97 kg.
71 kg.
172 cm.
77 kg.
56 kg.
194 cm.
98 kg.
72 kg.
173 cm.
78 kg.
57 kg.
195 cm.
99 kg.
72 kg.
174 cm.
79 kg.
58 kg.
196 cm.
100 kg.
73 kg.
175 cm.
80 kg.
58 kg.
197 cm.
101 kg.
74 kg.
176 cm.
81 kg.
59 kg.
198 cm.
102 kg.
75 kg.
177 cm.
81 kg.
60 kg.
199 cm.
103 kg.
75 kg.
178 cm.
82 kg.
60 kg.
200 cm.
104 kg.
76 kg.
179 cm.
83 kg.
61 kg.
201 cm.
105 kg.
77 kg.
180 cm.
84 kg.
62 kg.
202 cm.
106 kg.
78 kg.
181 cm.
85 kg.
62 kg.
203 cm.
107 kg.
78 kg.
182 cm.
86 kg.
63 kg.
204 cm.
108 kg.
79 kg.
183 cm.
87 kg.
64 kg.
205 cm.
109 kg.
80 kg.
184 cm.
88 kg.
64 kg.
206 cm.
110 kg.
81 kg.
185 cm.
89 kg.
65 kg.
207 cm.
111 kg.
81 kg.
186 cm .
90 kg.
66 kg.
208 cm.
112 kg.
82 kg.
187 cm.
91 kg.
66 kg.
209 cm.
114 kg.
83 kg.
188 cm.
92 kg.
67 kg.
210 cm.
115 kg.
84 kg.
189 cm.
93 kg.
68 kg.
Boy-kilo durumları bu ölçüler dışında ise durumunuz giriş koşullarına uymuyor demektir.
Ölçümler ayakkabısız olarak, şort ve tişört ile yapılacaktır.
GERİ
-15-
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-3
Muvazzaf ve Sözleşmeli Astsubay Adayları için
Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi (FYDT) Kriterleri
ŞINAV (60 sn.)
Tekrar
17-25
Yaş Arası
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
47
44
41
38
35
32
29
26
23
20
15
10
5
1
MEKİK (60 sn.)
26-30
Yaş Arası
100
97
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
50
48
46
44
40
35
30
25
20
15
8
1
Tekrar
17-25
Yaş Arası
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
-16-
KOŞU (400 m.)
26-30
Yaş Arası
100
99
97
95
93
91
89
87
85
83
79
77
75
73
71
69
67
65
63
61
59
57
55
53
51
49
47
45
43
41
39
35
33
31
29
25
20
15
10
5
0
Derece
Puan
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
NOT-1:
Değerlendirmede her
bir branştan 40 ve
daha fazla puan alanlar
başarılı
sayılırlar.
Herhangi bir branştan
40 puanın altında puan
alan
adaylar
diğer
notlarına bakılmaksızın
elenecektir.
NOT-2: Değerlendirme
puanı,
anılan
üç
branştan elde edilen
puanların
aritmetik
ortalamasıdır.
Alacağınız her yüksek
not,
değerlendirme
esnasında üst sıralarda
yer
almanızı
sağlayacaktır.
GERİ
İÇİNDEKİLER
2016 YILI MUVAZZAF VE SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-4
İlk ve Acil Yardım Ön lisans bölümünden mezun olan/olacak
Muhabere Arama/Kurtarma Muvazzaf Astsubay Adayları için
Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi (FYDT) Kriterleri
KOŞU
3000 M.
ŞINAV
(2 dk. 30 sn. sürede)
MEKİK
(2 dk. 30 sn. sürede)
KOL ÇEKME
Süre
(Dakika)
Puanlama
Tekrar
Puanlama
Tekrar
Puanlama
Tekrar
Puanlama
12.00
100
73
100
76
100
15
100
12.10
95
70
95
73
95
14
95
12.20
90
67
90
70
90
13
90
12.30
85
64
85
67
85
12
85
12.40
80
61
80
64
80
11
80
12.50
75
58
75
61
75
10
75
13.00
70
55
70
58
70
9
70
Yüzme Testi Kriterleri
SERBEST YÜZME
100 M.
KURBAĞALAMA YÜZME
100 M.
SU ALTI YÜZME
Süre
(Dakika)
Puanlama
Süre
(Dakika)
Puanlama
Mesafe
Puanlama
2.00
100 puan
2.15
100 puan
25 m.
100 puan
2.15
85 puan
2.45
85 puan
20 m.
85 puan
2.30
70 puan
3.15
70 puan
15 m.
70 puan
NOT : Yüzme testinde kullanmak amacıyla adayların yanlarında şort/mayo, havlu, terlik, bone, deniz
gözlüğü getirmeleri gerekmektedir.
GERİ
-17-
İÇİNDEKİLER

Benzer belgeler

muvazzaf astsubay temini - Kara Kuvvetleri Komutanlığı

muvazzaf astsubay temini - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme Testi (FYDT) yapılmaktadır. FYDT standartları ve başarı puanlaması ile ilgili detaylı çizelge TABLO-3’te yer almaktadır. (2) Hava Kuvvetlerinin Muharebe Arama/Kurtarma (MAK) birlikler...

Detaylı

hava astsubay meslek yüksekokulu başvuru kılavuzu 2 0 1 6

hava astsubay meslek yüksekokulu başvuru kılavuzu 2 0 1 6 tarihinde saat 17.00’da http://www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır. (3) Seçim aşamalarına katılan adaylara, sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemekleri ücretsiz olarak Hv.Tek.Okl.K.l...

Detaylı

Başvuru kılavuzu için tıklayınız

Başvuru kılavuzu için tıklayınız NOT-2: Sözleşmeli erbaş veya sözleşmeli er olarak görev yapan personelden en az üç yıl görev yapmış olup müteakip sözleşme süresi içerisinde bulunanlar, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshed...

Detaylı

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız..

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.. (7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; (a...

Detaylı

Başvuru Kılavuzu - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin

Başvuru Kılavuzu - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Temin (3) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;...

Detaylı

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız..

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.. (c) 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’inci Madde’sinde belirtilen suçların birinden mahkûm olmamak, (8) Hv.Tek.Okl.K.lığı tarafından yapılacak olan genel kültür ve genel yetenek yazılı sınavla...

Detaylı