Rusya Federasyonu Doğal Taş Sektörü

Transkript

Rusya Federasyonu Doğal Taş Sektörü
Rusya
Federasyonu
Doğal Taş
Sektörü
Ülke Raporu
Nisa Özdemir
RUSYA FEDERASYONU GENEL BĠLGĠLER
Dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip olan Rusya, on dört ülkeyle sınır komşusudur. İki
parlamentolu bir başkanlık sistemi ile yönetilen Rusya Federasyonu federal yapılardan
oluşmaktadır. Federal yapılar hukuki açıdan eşittir ve şu şekilde sıralanır:
21 Cumhuriyet (ya da Federe Cumhuriyet), 46 Oblast (Rusya’nın bölgeleri; il), 9 Kray (büyük
il), 2 Federal kent yönetimi (Moskova ve St. Petersburg), 1 Özerk Oblast (özerk il/Yahudi
Özerk Oblastı), 4 Özerk Okrug (küçük özerk İl). Bütün bu federal birimler 7 büyük Federal
Okrug (çevre) birimi içine alınıp, bu yerlere bağlanmışlardır.
Rusya Federasyonu'na bağlı 21 cumhuriyetin her birinin kendi anayasası ve ayrı devlet
başkanı vardır.
Ülkeyi devlet başkanı yönetir. 4 Mart 2012 tarihinde yapılan son devlet başkanlığı seçiminde
Vladimir Putin devlet başkanı olmuştur. Bir sonraki devlet başkanlığı seçimi Mart 2018'de
gerçekleştirilecektir.
Rusya'nın nüfusu sürekli bir düşüş içerisindedir ve 142,8 milyon olan ülke nüfusunun 2050
yılında 112 milyona gerilemesi beklenmektedir.
Rusya zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarına sahiptir. Bunların yanı sıra kömür,
alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş maden kaynakları ve orman ürünleri ile
hammadde ihracatında önde gelen ülkelerdendir.
Tablo 1. Rusya Federasyonu Genel Bilgiler
Yüzölçümü
17 075 400 km2
Nüfus
142,5 milyon (Temmuz 2013 tahmin)
Resmi Dili
Rusça
Yönetim Biçimi
Rusya Federasyonu çift meclisli başkanlık sistemi ile
yönetilmektedir.
BaĢkent
Moskova (10,1 milyon)
Para Birimi
Ruble (1 Ruble=100 kopeks)
BaĢlıca Kentler
St. Petersburg (4,7 milyon), Novosibirsk (1,4 milyon),
Nizhny Novgorod (1,3 milyon), Yekaterinburg (1,3 milyon)
Doğal Kaynaklar
Petrol, doğal gaz, kömür ve çok sayıda stratejik minerali
kapsayan bir doğal kaynak rezervi bulunmaktadır. Ancak
söz konusu kaynakların çıkarılması iklim, yeryüzü ve uzaklık
koşulları nedeni ile zordur.
BaĢlıca Tarım Ürünleri
Tahıl, şeker pancarı, ayçiçeği tohumu, sebze ve meyveler,
kırmızı et, süt
BaĢlıca Sanayi Malları
Kömür, petrol, gaz, kimyasallar ve metaller; hadde
makinelerinden yüksek performanslı uçak ve uzay
araçlarına; radar, füze üretimine ve ileri elektronik parçalara
kadar her tür makine üretimi; gemi inşa sanayi; kara ve
demiryolu taşımacılığı ekipmanları; iletişim ekipmanları;
tarım makineleri; traktörler ve inşaat ekipmanları; elektrik
enerjisi üretimi; medikal ve bilimsel araçlar; dayanıklı
tüketim malları; tekstil; gıda sanayi malları
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
RUSYA FEDERASYONU GENEL EKONOMĠK DURUM
Rusya Federasyonu, zengin doğal kaynakları ve insan gücü ile dünyadaki en önemli
ekonomik güçlerden biridir.
Rusya, sanayi sektörü olarak ağır sanayinin geliştiği bir ülkedir. Moskova, St. Petersburg,
Yekaterinburg ve Nizhny Novgorod kentlerinde sanayinin yoğunlaştığı görülmektedir. Sibirya
ve ülkenin doğusu ise hala sanayinin gelişmediği bölgelerdir. İleri teknoloji ve tüketim malları
üretimi ekonomide küçük bir oranda yer alırken büyük ölçekli sınai işletmeler hakim rolü
üstlenir. Karmaşık hukuki düzenlemeler ve yoğun vergi uygulamaları nedeni ile KOBİ'lerin
GSYİH içerisindeki payı sadece % 10-15 civarındadır.
Komünizm sonrası dönemde Rusya ekonomik anlamda kriz yaşamıştır. Reel GSYİH büyük
oranda azalmış, bütçe açığı ve enflasyon ise ciddi oranda yükselmiştir. Kriz dönemini
atlatabilmek için ekonomik program tasarlanmış, yapısal reformlar gerçekleştirilmiş ancak
istenilen düzeyde başarı sağlanamamıştır. Komünizm sonrası dönemin başladığı 1991
yılından 2000'li yıllara kadar yaşanan krizin sonrasında ise enflasyonda gerileme, kamu
maliyesinde gelişme görülmüş ve 2001 yılından bu yana uygulanan yapısal reformlar
sayesinde yatırımların ve büyümenin önündeki engeller kaldırılmaya başlanmıştır.
Ekonomik performans olarak 2009 yılında yaşanan durgunluk sürecinden sonra 2010 ve
2011 yıllarında GSYİH % 4 ve % 4,3 oranlarında büyümüş; 2012 yılında % 3,4 oranında
gerçekleşen büyüme oranının 2016 yılına kadar da % 4 civarında olacağı beklenmektedir.
Tablo 2. Rusya Federasyonu Ekonomik Veriler
GSYĠH (trilyon $)
Reel GSYĠH ArtıĢ Hızı (%)
Tarım
Sanayi
Hizmetler
KiĢi baĢına düĢen GSYĠH (satın alma gücü
paritesine göre, $)
Kayıtlı ĠĢsizlik Oranı (ortalama, %)
2010a
2011a
2012a
2013b
2014b
1,5
4,5
-11,6
7,6
2,8
1,9
4,3
15,8
4,5
3,3
2
3,4
-3,7
3,1
4,2
2,2
3,3
1,5
3,5
3,4
2,3
3,7
1,5
3,6
3,9
15.700
16.700
17.640
18.630
19.760
7,5
6,6
5,7
6,1
5,8
DıĢ Ticaret Dengesi (milyar $)
Ġhracat (milyar $)
Ġthalat (milyar $)
Cari ĠĢlemler Dengesi (milyar $)
Toplam dıĢ borç (milyar $)
151,4
400,1
248,7
71,1
510,2
198,2
520
321,7
98,6
543
195,2
530,6
335,4
81,3
533,8
152,7
538,6
385,8
40,4
561,4
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, a: Gerçekleşen b: Tahmini
RUSYA FEDERASYONU DIġ TĠCARET
2008 yılında yaşanan kriz sonrası Rusya'nın dış ticaret hacminde daralma meydana geldiği
halde kriz sonrası dönemde önemli ölçüde artış gerçekleşmiştir.
Rusya'nın ihracatındaki başlıca ürünler petrol ve gaz olmak üzere ham maddelerdir.
İthalatındaki en önemli ürünler ise makine ve ekipman, tüketim malları, ilaçlar, et, şeker ve
yarı işlenmiş metal ürünlerdir. İthalatta önemli oranda yer tutan diğer ürün grupları ise
kimyasallar ve eczacılık ürünleridir.
Rusya'nın ihracatındaki başlıca ülkeler Hollanda, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Almanya ve
Beyaz Rusya'dır. 2012 yılı ihracat verilerine göre, Rusya Federasyonu Türkiye'ye 15,9 milyar
dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye % 3 oranındaki payıyla Rusya
Federasyonu'nun en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 8. sırada yer alır.
Tablo 3. Rusya Federasyonu Ġhracat Değerleri - Ülkeler Bazında (2012)
ÜLKELER
Değer
(Milyon $)
Pay (%)
Area Nes
Hollanda
93,173
75,782
17,8%
14,8%
Çin Halk
Cumhuriyeti
33,557
6,4%
Ġtalya
Almanya
Beyaz Rusya
Polonya
Türkiye
Japonya
Ukrayna
27,925
23,384
20,764
19,636
15,981
15,143
13,920
5,3%
4,5%
4,0%
3,7%
3,0%
2,9%
2,7%
www.trademap.org
İthalatında ise öne çıkan ülkeler; Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Ukrayna, İtalya, Amerika
ve Beyaz Rusya'dır. 2012 yılı ithalat verilerine göre; Rusya Federasyonu, Türkiye'den 5,9
milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirmiştir. Böylece Türkiye % 1,9 oranındaki payıyla
diğer ülkeler arasında 13. sırada yer alır.
133,8
567,3
433,5
15,3
599,5
Tablo 4. Rusya Federasyonu Ġthalat Değerleri- Ülkeler Bazında (2012)
ÜLKELER
Değer
(Milyon $)
Pay (%)
Area Nes
52,852
16,7%
Çin Halk
Cumhuriyeti
48,778
15,4%
Almanya
Ukrayna
Ġtalya
Amerika
Beyaz Rusya
Fransa
Kazakistan
Kore
29,779
17,331
12,372
12,162
11,279
9,969
7,844
6,881
9,4%
5,5%
3,9%
3,8%
3,6%
3,2%
2,5%
2,2%
www.trademap.org
TÜRKĠYE - RUSYA FEDERASYONU DIġ TĠCARET
Rusya Federasyonu, Türkiye'nin hedef ülkelerinden biri olup Rusya'da 1998 yılında
meydana gelen kriz sonrası her ne kadar dış ticaret hacminde daralma meydana gelmiş olsa
da 2000'li yıllardan sonra tekrardan artış meydana gelmiştir. Türkiye'nin Rusya ile olan
ekonomik ilişkisinde dış ticaret açığı; enerji ihtiyacımızın önemli bir oranını Rusya'dan
sağladığımız için gittikçe artmaktadır.
Türkiye'nin ithalat verilerine baktığımızda, en çok ithalat yapılan ülkeler arasında ilk sırada
Rusya Federasyonu'nun olduğunu görürüz.
Türkiye'nin Rusya'dan gerçekleştirdiği ithalatındaki başlıca ürünler; petrol gazları ve diğer
gazlı hidrokarbonlar, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, taş kömürü
ve ham petrol'dür.
Rusya'ya ihracatımızdaki başlıca ürünler arasında ise binek otomobilleri ve esas itibariyle
insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, diğer örme mensucat, turunçgiller,
domates, sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat yer alır.
Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında Rusya Federasyonu 6. sırada
yer alır. 1998 yılında Rusya'da yaşanan ekonomik kriz iki ülke arasındaki ticaret hacminin
önemli oranda azalmasına neden olsa da 2000'li yıllardan itibaren tekrardan canlanma
görülmüştür. Küresel kriz nedeniyle 2009 yılında Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı % 51 oranında
gerilerken ithalatı ise % 37 oranında azalma göstermiştir.
2010 yılında küresel krizin etkilerinin yok olmasıyla Türkiye'nin ihracatında % 45, ithalatında
ise % 11 oranında artış meydana gelmiştir.
2012 yılında ise Türkiye'nin dış ticaret verilerini incelediğimizde, ihracatın % 11,5 oranında
artarken ithalatın ise % 1,8 oranında azaldığını görürüz.
Tablo 5. Türkiye- Rusya Federasyonu DıĢ Ticaret Değerleri
Yıllar
Ġhracat
Ġthalat
Denge
Hacim
-117.716
-807.461
-1.785.267
-3.242.680
-2.511.566
-2.719.683
-4.083.725
-7.173.951
-10.528.570
-14.568.628
-18.781.641
-24.881.473
-16.247.687
-16.972.488
-17.960.281
-19.936.784
4.230.800
3.502.527
2.958.445
4.530.486
4.359.780
5.063.761
6.818.907
10.892.325
15.282.670
21.043.850
28.235.347
37.847.481
22.652.483
26.228.794
29.945.548
33.302.642
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.056.542
1.347.533
586.589
643.903
924.107
1.172.039
1.367.591
1.859.187
2.377.050
3.237.611
4.726.853
6.483.004
3.202.398
4.628.153
5.992.633
6.682.929
2.174.258
2.154.994
2.371.856
3.886.583
3.435.673
3.891.722
5.451.316
9.033.138
12.905.620
17.806.239
23.508.494
31.364.477
19.450.085
21.600.641
23.952.914
26.619.713
2012
(OcakNisan)
2.057.355
8.081.952
-6.024.597 10.139.307
2013
(OcakNisan)
2.247.690
8.166.571
-5.918.880 10.414.261
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
RUSYA FEDERASYONU ĠNġAAT SEKTÖRÜ
İnşaat sektörü doğal taşların başlıca kullanım alanı olduğu için inşaat sektöründeki herhangi
bir gelişme doğal taş sektörünü de doğrudan etkilemektedir.
2000'li yıllarda Rusya ekonomisindeki canlanma; konut, ofis ve alışveriş merkezlerine olan
talebi arttırmıştır. Küresel krizden Rus inşaat sektörü de etkilenmiş, 2008 yılına kadar
gerçekleşen büyüme 2009'da devam edememiştir. Durgunluk dönemi 2010 yılına kadar
sürmüş ve yılın ilk yarısından itibaren inşaat sektörü tekrardan canlanmaya başlamıştır.
1990'lardan itibaren Türk müteahhitlik firmalarının en fazla proje üstlendiği ülke Rusya olup
Türk firmaları açısından çok önemli bir pazardır. Firmalarımız 1980'li yılların sonundan
itibaren pazara giriş yapmış ve 2011 yılına kadar toplam 1214 proje üstlenmişlerdir.
Türkiye'nin yanı sıra Finlandiya, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya ve Japonya da Rus
inşaat sektöründe etkin konumdaki ülkelerdendir.
Rusya Federal Gümrük İdaresi tarafından yayınlanan verilere göre 2012 yılında olduğu gibi
2013 yılının ilk dört ayında da Türkiye, Rusya'ya çimento ithal eden ülkelerin başında gelir.
Daha sonraki ülkeler sırasıyla; İran, Litvanya, Estonya, Beyaz Rusya ve Çin Halk
Cumhuriyeti'dir.
Son yıllarda artan konut talebi sebebiyle gerçekleştirilen projelerin sayısında bir artış
görülmektedir. Örneğin Moskova kenti için açıklanan planda 144.000 hektarlık alanda 60
milyon metrekarelik konut ve 45 milyon metrekarelik ticari gayrimenkul inşaatı
gerçekleşecektir. Rusya, Moskova'yı mevcut alanının iki katı kadar büyütecek bu fırsat gibi
daha pek çok fırsatı Türk müteahhitlik firmaları için sunmaktadır.
Rus inşaat sektöründe kendisine yer edinmek isteyen Türk firmalarının dikkat etmesi gereken
bazı noktalar vardır:
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren ülkedeki yerli ve yabancı tüm inşaat firmalarının lisansları
iptal edilmiştir. Yapılan değişiklik sonucunda firmaların en az yüz üyeden oluşan Özerk
Düzenleyici Kurumlar (Self Regulatory Organization, SRO) çatısı altında birleşmeleri kararı
alınmıştır. Bu yüzden firmanın mutlaka SRO üyesi olması ve SRO'dan alınmış iş izni
belgesine sahip olması gerekmektedir.
DÜNYA DOĞAL TAġ SEKTÖRÜ
2012 yılına göre dünya doğal taş ithalatı 17,5 milyar dolar olup başlıca ithalatçı ülkeler
% 15,4'lük payıyla Amerika, % 15,1'lik payıyla Çin Halk Cumhuriyeti, % 5,5'lik payıyla
Japonya, % 4,4'lük payıyla Kore'dir. Bu ülkeleri Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik
Krallık izler. 2008 yılında yaşanan küresel kriz sonrasında dünya doğal taş ticaretinde büyük
bir düşüş yaşanmış, 2008 yılında 18 milyar dolar olan dünya doğal taş ihracatı 2009 yılında
13,9 milyar dolara; 17,3 milyar dolar olan dünya doğal taş ithalatı ise 13,8 milyar dolara
gerilemiştir.
2008 yılında yaşanan küresel kriz tüm ülkelerde olduğu gibi Rusya'nın doğal taş ithalat
değerlerine de yansımıştır. Doğal taş ithalat sıralamasında 16. sırada yer alan Rusya
Federasyonu'nun 239,7 milyon dolar olan doğal taş ithalatı 2009 yılında 152,5 milyon dolara
gerilemiştir. 2012 yılında ise bir önceki yıla göre değerde % 5'lik bir büyüme görülen Rusya
Federasyonu doğal taş ithalatı 300 milyon dolar olmuştur.
RUSYA FEDERASYONU DOĞAL TAġ SEKTÖRÜ
Rusya Federasyonu'nda bulunan değişik renk ve desenlerde kalker, mermer ve SibiryaUrallar'dan çıkarılan koyu renkli ve kırmızımsı granit doğal taş rezervleri bakımından
önemlidir. Urallar, Rusya Federasyonu'ndaki en önemli doğal taş üretim bölgesidir. Bir çok
taş ocağı ve işleme tesisleri burada yer alır. Urallar bölgesindeki en büyük mermer ocağının
yer aldığı şehir Koyelga ve Mramorskoye'dir. Rusya Federasyonu'nun 3. en büyük mermer
ocağı ise Sibirya'nın merkezi güneyindedir. Çoğu granit ocağı ise kuzey-batı Rusya'daki
Karelia Cumhuriyeti ve Leningrad bölgesinde yer almaktadır. "Vozrozhdenie" ocağı ise en
büyüklerindendir. Rusya'da en çok talep gören doğal taş ebatları, 20 mm veya bazen 15 mm
kalınlığındaki 300x300 mm, 305x305 mm, 400x400 mm, 300x600 mm ve 400x600 mm
ölçüleridir. Dünya doğal taş ticaretini ve Rusya'nın ithalat-ihracat verilerini incelediğimizde;
Rusya Federasyonu'nun doğal taş alımının çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.
Dünya mermer ve doğal taş pazarlarının yapısı sebebiyle işlenmiş ürün alıcıları ve blok
alıcıları farklıdır. Örneğin Amerika, Japonya, Almanya ve İngiltere blok alıcısı değillerdir. Bu
ve benzeri ülkeler doğal taş kültürü (üretim ve işlemecilik) gelişmediği için diğer ülkelerden
işlenmiş mermer traverten talep ederler. Rusya Federasyonu'nun da doğal taş ithalatını ürün
grupları bazında incelediğimizde çok büyük bir kısmının işlenmiş ürünler olduğunu görürüz.
2012 yılı dünya doğal taş ithalat istatistiklerine göre Rusya Federasyonu ülkeler arasında 16.
sıradadır. Her ne kadar 2008-2009 yıllarında yaşanan küresel kriz doğal taş alımlarında
büyük bir düşüşe sebep olsa da daha sonra gerçekleşen ekonomik canlanma ve inşaat
sektöründe meydana gelen hızlı talep artışı Rusya doğal taş alımını da yıllar içinde
arttırmıştır.
2012 yılına göre Rusya Federasyonu, doğal taş ithalatı sıralamasında ülkeler arasında %
1,7'lik oranıyla 16. sırada yer alırken doğal taş ihracatı sıralamasında % 0,2 oranındaki
payıyla 32. sırada yer alır.
Rusya'nın doğal taş ithalatında ilk sırada Çin Halk Cumhuriyeti yer alır. 2012 yılı doğal taş
ithalat verilerine göre % 43,7 oranındaki payıyla ilk sırada yer alan Çin'den sonra Türkiye ve
Ukrayna yer almaktadır. Rusya'nın Türkiye'den gerçekleştirdiği doğal taş ithalatının payı %
11,8 iken Ukrayna'nın payı ise % 9,9'dur. Rusya'nın doğal taş ithalatında öne çıkan diğer
ülkeler ise sırasıyla İtalya, Hindistan, İspanya, Almanya ve Ermenistan'dır.
Tablo 6. Rusya Federasyonu'nun Doğal TaĢ Ġthalatı - Ülkeler Bazında
2008
ÜLKELER
Çin
Türkiye
Ukrayna
Ġtalya
Hindistan
Ġspanya
Almanya
Ermenistan
Brezilya
Endonezya
Polonya
Yunanistan
Portekiz
Kazakistan
Finlandiya
2009
2010
2011
2012
DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
USD)
TON)
USD)
TON)
USD)
TON)
USD)
TON)
USD)
TON)
86.946 222.551
19.347 27.341
41.416 106.177
30.458 37.177
13.802 30.988
8.601 14.125
3.477
3.862
3.143
7.733
657
1.784
614
353
865
841
2.414
2.734
2.048
2.835
3.476 22.640
4.079 14.811
49.104 116.390
10.495 17.489
22.771 62.128
25.861 24.652
7.394 16.770
9.857 10.905
4.039
2.989
2.175
6.501
852
1.442
1.015
473
770
569
1.613
2.599
1.038
814
1.798 12.448
1.218
4.539
89.888 203.329 119.426 279.269 131.049
20.613 74.765 30.989 295.723 35.375
31.015 86.462 27.564 91.407 29.570
25.670 16.965 31.013 18.106 26.411
14.284 26.887 14.540 25.601 19.216
12.769 10.031 18.298 12.526 12.412
5.309
6.067
7.090
6.174
9.743
3.730
9.219
4.849 11.769
7.636
1.173
2.065
2.219
5.209
3.040
1.813
498
2.392
765
2.358
1.235
927
1.862
968
2.290
1.706
1.301
2.571
1.737
2.152
1.600
1.064
1.857
1.298
1.757
0
0
0
0
1.473
2.196
8.008
2.509
9.861
1.413
300.625
478.472
93.587
17.334
34.721
9.425
8.623
14.098
5.736
945
1.260
1.629
1.342
6.961
7.262
Fransa
Beyaz
Rusya
Sırbistan
Pakistan
Mısır
Litvanya
Diğerleri
Dünya
1.744
1.899
1.404
1.283
1.928
1.524
1.396
1.036
1.356
816
0
0
0
0
0
0
0
0
1.330
1.374
4
3
40
41
165
135
142
70
1.092
431
723
957
660
881
1.039
1.194
785
906
992
900
806
1.927
791
1.459
1.033
1.682
861
1.329
966
1.539
791
710
395
458
514
388
3.017
1.258
853
552
14.354 32.750
9.286 16.325
7.672 10.901 13.335 24.305
7.712
13.173
239.765 534.198 152.576 301.155 225.352 463.412 286.715 789.317 300.196 1.000.805
www.trademap.org
Rusya'nın doğal taş ihracatında ise ilk sırada yer alan ülke % 67,9 oranındaki payıyla
Almanya'dır. Diğer ülkeler sırasıyla % 9,6'lık payıyla Kıbrıs, % 5,6'lık payıyla Türkmenistan ve
% 4,7'lik payıyla Beyaz Rusya'dır.
Tablo 7. Rusya Federasyonu'nun Doğal TaĢ Ġhracatı - Ülkeler Bazında
2008
ÜLKELER
Almanya
Kıbrıs
2009
2010
2011
2012
DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
USD)
TON)
USD)
TON)
USD)
TON)
USD)
TON)
USD)
TON)
400
0
2.978
0
43
0
106
0
3.416
0
30.894
0
12.757
0
83.509
0
29.119
4098
62.024
0
Türkmenistan
Beyaz Rusya
Ukrayna
Kazakistan
Litvanya
Gürcistan
Fransa
Çin
Azerbaycan
0
0
1.975
2.844
1.000
26
0
52
2.681
0
0
16.127
9.644
7.740
55
0
160
12.952
8
0
874
1.068
506
280
21
12
249
2
0
8.236
7.235
4.811
131
1
17
1.743
796
0
2.227
0
512
41
35
44
54
728
0
14.614
0
4.382
84
3
152
264
3.491
0
1.832
0
713
6
156
30
1.356
5.148
0
8.551
0
5.431
20
11
110
677
2.395
2.011
1.289
1161
946
344
324
277
224
3.954
11.846
7.238
5564
5.722
420
40
15
815
Çek
Cumhuriyeti
Estonya
Ermenistan
Ġtalya
Kanada
Ġsviçre
Finlandiya
Amerika
Polonya
Diğerleri
Dünya
9
27
117
380
8
22
13
5
223
89
9.871
2
47
305
1.148
0
2
64
2
1.145
337
52.708
33
4
79
156
6
1
23
31
107
194
3.695
3
65
262
689
0
2
179
67
592
785
24.926
15
9
59
120
4
13
24
11
83
105
7.568
1
40
190
508
0
2
172
29
394
410
52.867
40
23
32
120
122
264
96
354
11
1
8
2
2.418
163
18
7
7
24
441
2.393
23.534 106.808
115
99
77
65
62
48
36
36
35
121
42.882
44
161
267
242
2
17
165
22
137
71
98.766
www.trademap.org
Rusya'nın 2012 yılındaki doğal taş ithalatını ürün grupları bazında incelediğimizde; ilk sırada
% 36,08 oranındaki payıyla İşlenmiş Granit'in yer aldığını görürüz. İkinci sırada % 27,2
oranındaki payıyla İşlenmiş Mermer-Traverten ve Su Mermeri vardır. İnşaata Elverişli Diğer
İşlenmiş Taşlar ise % 17,44 oranındaki payıyla üçüncü sırada yer alır.
Tablo 8. Rusya Federasyonu'nun Doğal TaĢ Ġthalatı - Ürün Grupları Bazında
Granit Ham, Kabaca Yontulmuş
veya Blok
1,46 1,36
Mermer- Traverten Ham, Kabaca
Yontulmuş veya Blok
4,94
6,29
4,52
27,2
17,44
İşlenmiş Mermer-Traverten-Su
Mermeri
İşlenmiş Granit
36,08
İnşaata Elverişli Diğer İşlenmiş
Taşlar
Kayağan Taşı İşlenmiş
Tabii Taşlardan Kaldırım ve
Döşeme Taşları
Tabii Taşlardan Karo, Ranül, Parça
ve Tozları
www.trademap.org
Rusya Federasyonu doğal taş ithalatı ürün grubu bazında incelendiğinde işlenmiş granitin
mal grubu içerisinde en fazla alım yapılan doğal taş ürün grubu olduğu görülmektedir.
Aşağıdaki tabloda Rusya Federasyonu işlenmiş granit ithalatı ülke bazında ithalat verileri
görülmektedir. Rusya Federasyonu'nun alım yaptığı ülkeler arasında Çin'in büyük bir farkla
ilk sırada olduğu görülmektedir. Diğer ülkeler ise sırasıyla Hindistan, Ukrayna, İtalya, İspanya
ve Brezilya'dır. Türkiye ise işlenmiş granit ithalatı yapılan ülkeler arasında 7. sırada yer
almaktadır.
Tablo 9. Rusya Federasyonu ĠĢlenmiĢ Granit Ġthalatı - Ülkeler Bazında
2009
ÜLKELER
2010
2012
DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
USD)
TON)
USD)
TON)
USD)
TON)
USD)
TON)
Çin
Hindistan
Ukrayna
Ġtalya
Ġspanya
Brezilya
Türkiye
33.526
6.059
3.399
7.898
1.345
635
816
79.896
14.324
5.110
5.665
753
1.007
841
Beyaz
Rusya
Litvanya
Sırbistan
Kore
Almanya
Ġran
Tayvan
0
208
14
68
437
349
0
0
188
15
182
192
758
0
Bosna
Hersek
Portekiz
Finlandiya
Yunanistan
Polonya
Estonya
Diğerleri
Dünya
2011
0
0
17
4
0
0
0
0
1
1
1
1
2.266
1.144
57.039 110.081
57.135 123.740
12.493 24.070
5.293
7.430
4.184
2.403
995
667
862
1.524
753
706
0
366
49
113
138
97
73
0
235
29
159
93
176
71
61
35
207
95
304
163
49
26
27
107
0
0
1.309
709
84.508 162.438
67.697 142.670
12.524 22.413
5.608
7.400
3.125
1.622
3.747
2.117
1.210
2.318
610
646
0
1.324
113
73
251
261
110
0
523
43
238
76
715
70
73.591 168.440
16.578 30.479
4.969
6.470
3.442
1.329
3.114
1.708
2.585
4.855
1.017
1.811
753
673
527
266
139
126
81
404
413
254
329
70
319
80
44
31
78
73
325
221
55
72
398
146
47
21
628
297
46
20
155
89
43
23
147
98
38
26
921
610
125
82
99.271 182.343 108.293 217.278
www.trademap.org
RUSYA FEDERASYONU'NUN ĠġLENMĠġ MERMER-TRAVERTEN TĠCARETĠ
İşlenmiş mermer-traverten ithalatında Rusya Federasyonu'nun payı diğer ülkelere kıyasla
çok fazla değildir. 2012 yılı dünya ithalat değerlerine baktığımızda; Rusya'nın % 2,3 payla 11.
sırada yer aldığını görürüz. İşlenmiş mermer-traverten ithalatında dünya sıralamasında
% 22,3 payla Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri, Hindistan, Kore, Kanada ve Irak işlenmiş mermer-traverten ithalatında öne çıkan
diğer ülkelerdir. 2012 yılı Rusya Federasyonu işlenmiş mermer-traverten ithalat verilerine
baktığımızda; ilk sırada 22 milyon dolar ve % 26,8 payla Türkiye'nin yer aldığı görülürken
daha sonraki ülkeler % 23,9 payla Çin Halk Cumhuriyeti ve % 21,8 payla İtalya'dır.
Rusya'nın işlenmiş mermer-traverten ithalatında öne çıkan diğer ülkeler ise İspanya,
Ermenistan, Hindistan, Yunanistan, Polonya ve Mısır'dır.
Tablo 9. Rusya Federasyonu'nun ĠĢlenmiĢ Mermer-Traverten Ġthalatı- Ülkeler Bazında
2008
ÜLKELER
Türkiye
Çin
Ġtalya
Ġspanya
Ermenistan
Hindistan
Yunanistan
Polonya
Mısır
Pakistan
Portekiz
Fransa
Ġran
Beyaz
Rusya
Karadağ
Kore
Almanya
Diğerleri
Dünya
DEĞER
(1000
USD)
2009
MĠKTAR
(BĠN
TON)
2010
2011
2012
DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR DEĞER MĠKTAR
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
(1000
(BĠN
USD)
TON)
USD)
TON)
USD)
TON)
USD)
TON)
11,121
6.343
20.501
5.969
1.221
1.490
1.750
190
760
710
1.025
444
1.739
20.229
11.611
26.729
10.276
2.135
3.791
2.118
194
1.871
926
1.597
303
3.067
9.188
5.428
15.722
7.540
951
739
1.461
391
682
654
538
558
1.093
15.155
8.363
16.642
9.226
1.449
1.301
2.422
324
1.167
875
545
329
1.588
17.824
11.806
18.438
9.972
2.240
1.313
1.617
848
906
955
551
279
286
22.463
14.338
12.156
7.637
3.534
1.814
1.203
533
1.310
1.033
363
154
375
23.456
15.798
22.919
11.576
2.906
1.346
1.607
1.018
852
686
197
261
386
29.223
19.246
12.544
7.411
4.872
1.795
1.087
587
1.305
800
140
113
698
22.105
19.749
17.986
7.440
4.870
1.588
1.498
1.332
875
766
673
438
387
25.802
18.174
10.124
5.270
5.887
1.595
953
818
1.316
646
754
153
523
0
0
46
213
13.727
56.139
0
0
15
266
2.536
87.664
0
0
22
414
1.190
46.571
0
0
53
342
1.706
61.487
0
0
74
534
1.828
69.471
0
0
7
425
1.644
68.989
0
0
11
847
4.135
88.001
0
0
1
176
2.699
82.697
343
320
316
230
1.546
82.462
86
361
102
107
1.181
73.852
www.trademap.org
Rusya Federasyonu'nun işlenmiş mermer-traverten ithalatında alım yaptığı ülkelerin
ortalama birim fiyatları kıyaslandığında; değer ve miktar olarak ilk sırada yer almasına
rağmen, Türkiye'nin birim fiyatının diğer ülkelere kıyasla daha düşük olduğu görülür. 2012
yılında Rusya Federasyonu İtalya'dan ton başına ortalama 1.777, Çin'den 1.087, İspanya'dan
1.412 dolardan alım yaparken Türkiye'den 857 dolardan alım yapar. Bunun sebebi olarak da
fiyat kırma politikasının uygulanması, dünya standartlarında ürün ihraç etmemize rağmen
markalaşma konusunda yeterince uzmanlaşmamış olmamız, Türk ürünlerinin dünya
piyasalarında yeterince tanınmamış olması gibi nedenler gösterilebilir.
Tablo 10. Rusya Federasyonu ĠĢlenmiĢ Mermer-Traverten Ġthalatı - Ülke Bazında AlıĢ
Fiyatları
ALIŞ FİYATI (ton/$)
3500
2.863
3000
2500
1.777
2000
1.572 1.628
1.412
1500
857
1000
1.087
827
1.186
996
665
1.117
893
740
500
0
ALIŞ FİYATI (ton/$)
www.trademap.org
TÜRKĠYE- RUSYA FEDERASYONU DOĞAL TAġ TĠCARETĠ
2012 yılı verilerine göre, Rusya Federasyonu, Türkiye'nin doğal taş ihracatında % 1,6
oranındaki payıyla 11. sırada yer alır. 2012 ve 2013 yıllarını ilk dört aya göre kıyaslarsak;
2012 yılının ilk dört ayında 1,2 milyon dolar değerinde ihracatı gerçekleşen ham, kabaca
yontulmuş veya blok mermer-travertenin 2013 yılının ilk dört ayında % 74 oranında artarak
2,2 milyon dolar olduğunu görürüz.
Türkiye'nin 2013 yılı ilk dört ayında gerçekleştirdiği işlenmiş mermer ve traverten ihracatında
bir önceki seneye göre sırasıyla % 9,33 ve % 173 oranında artış meydana gelmiş ve işlenmiş
mermer ihracatı 6,3 milyon dolar olurken işlenmiş traverten ihracatı ise 1,3 milyon dolar
değerinde gerçekleşmiştir.
Tablo 11.Türkiye - Rusya Federasyonu Doğal TaĢ Ġhracatı - Ürün Grubu Bazında
MAL GRUBU
Granit Ham, Blok
Mermer
Traverten Ham,
Blok
Granit- Yarı
ĠĢlenmiĢ
OCAK - ARALIK 2010
Miktar (Kg)
Değer (USD)
OCAK - ARALIK 2011
Miktar (Kg)
Değer (USD)
OCAK - ARALIK 2012
Miktar (Kg)
Değer (USD)
62.050.000
483.358
309.532.320
2.918.902
100.203.090
1.083.180
162.873
141.883
149.840
111.677
392.195.660
5.475.018
42.000
3.758
-
-
-
-
Mermer
Traverten- Yarı
ĠĢlenmiĢ
15.151.668
368.188
52.513.694
904.470
-
-
17.989.661
13.507.615
26.690.401
18.801.325
21.279.250
15.605.570
4.166.410
1.476.715
3.179.850
1.747.369
3.944.139
2.321.308
ĠĢlenmiĢ Granit
782.736
972.256
571.200
540.622
2.428.222
3.724.139
ĠnĢaata ElveriĢli
Diğer ĠĢlenmiĢ
TaĢlar
660.967
394.525
715.986
775.022
330.381
674.142
1.257
8.397
699
3.500
31.201
49.545
Tabii TaĢlardan
Kaldırım ve
DöĢeme TaĢları
300
1.225
-
-
1.002.345
47.965
Tabi TaĢlardan
Karo, Ranül,
Parça ve Tozları
58.688
75.458
50.784
75.381
127.976
329.372
ĠĢlenmiĢ Mermer
ĠĢlenmiĢ
Traverten
Kayağan TaĢıĠĢlenmiĢ
www.trademap.org
Tablo 12. Türkiye- Rusya Federasyonu Doğal TaĢ Ġhracatı - Ürün Grubu Bazında
MAL GRUBU
OCAK-NĠSAN 2012
Miktar
Değer
(Kg)
(USD)
Granit Ham, Kabaca
YontulmuĢ veya Blok
21.873.090
Mermer-Traverten Ham,
Kabaca YontulmuĢ veya
Blok
41.883.318
ĠĢlenmiĢ Mermer
ĠĢlenmiĢ Traverten
ĠĢlenmiĢ Granit
ĠnĢaata ElveriĢli Diğer
ĠĢlenmiĢ TaĢlar
Kayağan TaĢı- ĠĢlenmiĢ
289.484
OCAK-NĠSAN 2013
Miktar
Değer
(Kg)
(USD)
% DEĞĠġĠM
Miktar
Değer
(Kg)
(USD)
0
0
-100,00
-100,00
1.263.913 190.534.554
2.209.103
354,92
74,78
7.196.276
731.045
40.928
5.264.179
437.130
53.821
7.867.982
2.002.125
261.009
6.322.604
1.388.278
509.496
9,33
173,87
537,73
20,11
217,59
846,65
22.953
18.723
50.454
50.815
119,81
171,40
3.024
10.502
2.291
11.224
-24,24
6,87
Tabii TaĢlardan Kaldırım
ve DöĢeme TaĢları
22.232
14.639
0
0
-100,00
-100,00
Tabii TaĢlardan Karo,
Ranül, Parça ve Tozları
14.738
38.826
120.595
248.379
718,28
539,72
www.trademap.org
RUSYA DOĞAL TAġ SEKTÖRÜNDE DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR
Rusya Federasyonu'nda firmalar için oda kayıt zorunluluğu bulunmaması sebebiyle ithalatçı
firma bilgileri çok zor temin edilmektedir. Bu yüzden Rusya'ya ihracat gerçekleştirmek isteyen
Türk firmaları, Rus firmaları ile ilgili bilgi edinmek istediğinde zorluk yaşamaktadırlar. Firma
sahiplerinin sık sık değişmesi de firmanın güvenliğine dair yapılan araştırmaları sonuçsuz
bırakmaktadır. Bu sebeple Türk firmalarının; Rus-Türk İş adamları Birliği, T.C. Moskova
Büyükelçiliği, Ticaret Müşavirliği gibi kurum ve kuruluşların görüş ve önerilerini alması çok
önemlidir.
Rusya'ya ilk defa ihracat gerçekleştirecek/yatırım yapacak Türk firmalarının hukuk,
danışmanlık, mali müşavirlik, muhasebe, lojistik vb. alanlarda profesyonel yardım almaları da
önem arz etmektedir.
İhracat yapmak isteyen firmaların en çok dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi de
Rusya'da yerleşik olmaktır. Özellikle doğal taş sektöründe Rusya'ya ihracat gerçekleştirmek
isteyen firmaların bir ofis/depo/mağazasının bulunması önemlidir. Böylece müşterilerin
istekleri daha iyi anlaşılır, ihracat sırasında yapılan hataların telafisi daha kısa sürede
yapılabilir ve daha sağlıklı iletişim kurmak açısından avantaj yaratılabilir.
Son yıllarda bu gerçeği dikkate alan Rusya'daki Türk firmalarının sayısı da gittikçe
artmaktadır. Rusya'da yerleşik olarak bir dağıtım ağı oluşturmak, yerel personel istihdam
ederek hem dil hem de ülke koşullarının yaratacağı olumsuzlukları engellemek ve pazar
araştırması yapıp uzun vadeli planlar oluşturarak Rus pazarında yer edinmeye çalışmak Türk
ihracatçı firmalarının izlemesi gereken yollardan en önemlileridir.
Rusya'da fuar mekanizmasının işleyişinin iyi olması sebebiyle tüm ciddi distribütörler ve
alıcılar fuarlarda müşteri bulmayı hedefler. Fuarlara ülkenin tüm bölgelerinden ithalatçı
firmalar gelmektedir. Fuarın sağladığı bütün ithalatçı firmaları bir arada bulabilme fırsatı
başka hiçbir organizasyonda elde edilememektedir. Düzenlenen uluslararası fuarlara en
büyük distribütörler ve alım yapan firmalar katıldığı için ihracat yapmak isteyen firmaların bu
fuarlara katılıp stand açmaları çok önemlidir. Bu şekilde ithalatçı firmalarla görüşüp ticareti
geliştirme fırsatı yakalamış olurlar.
Diğer yandan dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi de reklam ve
promosyondur. Rus pazarındaki alıcılar, ürünlerin uygun fiyatlı, kaliteli ve tanınır olmasına
önem verdikleri için reklam ve promosyon Türk doğal taşlarının Rus pazarına ihracatını
arttırabilecek önemli araçlardır. Bu yüzden Türk firmaları, ürünlerinin tanınırlığını arttırıp
kalitesini ön plana çıkaracak reklam ve promosyona önem vermelidir.
Günümüzde internet de Türk firmalarının ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması bakımından
en önemli araçlardan birisidir. Rus pazarına ihracat gerçekleştirmek isteyen Türk firmaları
internetin sunduğu bir çok avantajdan yararlanmalıdır.
DAĞITIM KANALLARI
Rusya doğal taş sektöründeki alıcıları; kendi ihtiyaçları için doğrudan alım yapan müşteriler
ve alım-satım yoluyla ticari faaliyet gerçekleştiren müşteriler olarak ikiye ayırabiliriz. Ticari
faaliyet zinciri içerisinde yer alan müşteriler yerel/bölgesel yöneticiler, monopolistler, büyük
ve orta çaplı ticari şirketler, bankalar, restoranlar, mağazalar, inşaat şirketlerini temsilen
toptancılar, ocaklardan doğrudan alım yapan şirketler olarak ayırabiliriz. Çok büyük alım
yapan sektördeki müşteriler genelde büyük şehirlerde bulunurlar ve iyi bilinen tedarikçilerle
çalışırlar.
Doğal taş pazarında doğrudan alım yapan müşteriler ise kendi apartman inşaatları veya
restorasyonları sebebiyle alım yapan kişiler, yapı ve tamir işi yürüten küçük çaplı inşaat
firmaları ve projelerinde kullanmak üzere doğrudan alım yapan mimar ve tasarımcılar olarak
ayrılabilir.
Rusya çok geniş topraklara sahip olduğu için bazı bölgelerde dağıtım kanalları bakımından
hala sıkıntıların olduğu ve taşımacılık altyapısının yeterince gelişmemiş olduğu söylenebilir.
Bunun yanında Moskova ve St. Petersburg gibi büyük kentlerde ise dağıtım kanalları düzenli
bir yapıya sahiptir.
Son yıllarda perakende mağazaların, alışveriş merkezlerinin ve büyük mağazaların büyük
kentler dışında çevredeki bölgelerde de yer almaya başladığını söyleyebiliriz. Dağıtım ve
perakendeciliğin büyük bir kısmı ise hala açık pazarlar aracılığıyla yapılmaktadır.
Özellikle doğal taş sektörü için Rusya'da bir temsilcilik ofisi açarak satışın denetimine hakim
bir şekilde alıcı firmalara ürünü doğrudan görme ve inceleme imkanı sunmak ve Rus
firmalarla doğrudan iletişim kurma avantajını yakalayabilmek Türk firmaları için önemli bir
avantaj teşkil edecektir.
TARĠFELER VE DĠĞER VERGĠLER
İthal mallar; gümrük vergileri, KDV ve bazı ürünlere uygulanan özel tüketim vergileri olmak
üzere üç çeşit vergiye tabidir. Katma değer vergisi oranı bazı ürünler dışında %18 iken özel
tüketim vergisi lüks tüketim mallarına uygulanmaktadır.
Rusya Federasyonu, Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi (GSP) çerçevesinde, bazı
ülkelerle birlikte Türkiye'ye de bazı ithal ürünlerinin gümrük vergisinde % 25 indirim uygular.
Bu ürünlerin içerisinde işlenmiş ve ham granit, mermer-traverten-su mermeri ile birlikte diğer
doğal taş ürünleri de bulunmaktadır.
İşlenmiş ürünler için diğer ülkelere uygulanan %15 oranındaki vergi oranı GSP kapsamında
Türkiye için %11,75 olurken işlenmemiş ürünler için olan gümrük vergisi % 5'ten % 3,75'e
inmiştir.
Tablo 13. Rusya’nın Doğal TaĢ Ürünlerine Uyguladığı Gümrük ve Tarifeler
GTĠP NO
GÜMRÜK
VERGĠSĠ
68022110
68022150
68029105
68029115
68029120
68029125
68029130
680293
680210
68022300
2514
2515
2516
11,25%
11,25%
11,25%
11,25%
11,25%
11,25%
11,25%
11,25%
11,25%
11,25%
3,75%
3,75%
3,75%
KATMA
DEĞER
VERGĠSĠ
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
www.alta.ru
Tablo 14. Rusya Federasyonu Doğal TaĢ Sektörü - Önemli Fuarlar
FUARLAR
YER
TARĠH
Moskova
Rusya
25- 28 Haziran
2013
DOMOTEX RUSSIA
International Trade Fair
for Carpets and Floor
Coverings
Moskova
Rusya
25-27 Eylül 2013
INTERIOR SOLUTIONS
International Trade
Exhibition
St.
Petersburg
Rusya
10-13 Nisan 2013
9-12 Nisan 2014
CONSTRUCTION AND
BUILDING MATERIALS
Internatonal Trade
Exhibition
St Petersburg
Rusya
10-13 Nisan 2013
09-12 Nisan 2014
INTERSTROYEXPO
St Petersburg
Rusya
Nisan/Her Yıl
SIBCONSTRUCT &
HVAC 2012
Novosibirsk
Rusya
Kasım/Her Yıl
EXPOKAMEN/
EXPOSTONE Stone
Processing Machinery
and Equipment International Exhibition
and Conference
Tablo 15. Rusya Federasyonu Doğal TaĢ Sektörü - Ġthalatçı Firma Listesi
FĠRMA
YETKĠLĠSĠ
FĠRMA ADI
ADRES
URALMRAMOR,
ZAVOD
UL.DEREVOOBDEL
OCHNAYA, 6,
PERM, RF, 614990
dima@uralmramor. http://www.ura
com
lmramor.ru
Tusnin
+7 (342)
Alexandr
221-07-57
Sergeyevich
SUOR
PR-D DOROZHNY,
6, CHEBOKSARY,
CHUVASHIA, RF,
428037
http://www.su
or.ru
+7 (8352)
Yermolayev
39-73-13
Vladimir
bukhgalteri
Fedorovich
ya
MRAMOR
PR-T FRUNZE, 117A, TOMSK, RF,
634021
AKADEMKLUB,
KOMPANIYA
UL.FABRICHNAYA,
17,
AKADEMICHESKY,
VISHNEVOLOTSKY
R-N, TVER REGION,
RF, 171110
MINING AND
CONCENTRATIO
N COMPLEX
YEGANOVO,
RAMENSKY R-N,
MOSCOW REGION,
RF, 140125
[email protected]
PENZALNOAGRO UL.CHEKHOVA, 27,
PROM
PENZA, RF, 440600
[email protected]
OTDELSTROYMA
TERIALI
UL.1-Y KONNOY
ARMII, 7, ROSTOVON-DON, RF,
344029
E-POSTA
[email protected]
WEB ADRES
TELEFON
Sharafanov
a Tamara
Nilovna
+7 (3822)
26-23-47
http://akademt
d.ru
Kuznetsov
Yury
Ivanovich
+7 (48233)
6-19-43
http://www.qu
artz.ru
Krivitsky
Mikhail
Borisovich
+7 (495)
232-51-48
Sergeyev
Alexandr
Yakovlevich
+7 (8412)
52-01-01
Davidenko
Zoya
Petrovna
+7 (863)
252-48-16
TERRACOSWEDEN
UL.MIASNITSKAYA,
46/2, STR.1, OFIS
322, MOSCOW, RF,
101990
[email protected]
http://www.ter
raco.ru
Briantseva
Oxana
Vitalyevna
+7 (495)
921-22-37
multichannel
GRANTASH LTD.
UL.STANTSIONNAY
A, 1, VISOKAYA
GORA,
TATARSTAN, RF,
422700
[email protected];
[email protected]
http://www.gra
ntash.ru
Sagdiyev
Mannaf
Amirovich
+7 (843)
230-36-76
KOYELGAMRAM
OR
PROMISHLENNAYA
UL., KORP.1,
KOYELGA,
YETKULSKY R-N,
CHELYABINSK
REGION, RF,
456576
[email protected]
KOYELGAYUZHNOYE
KOYELGA,
YETKULSKY R-N,
CHELYABINSK
REGION, RF,
456576
PRIRODNY
KAMEN LTD.
http://www.ko Chebotarev
+7 (351)
elgamramor.r
Ivan
261-08-77
u
Andreyevich
UL.MAGISTRALNAY
A, 96, KAZAN,
natstone@bancorp.
TATARSTAN, RF,
ru
420108
EVEREST
UL.CHAYKOVSKOG
O, 83, OFIS 68,
EKATERINBURG,
RF, 620130
[email protected]
MNK,
KOMPANIYA
UL.POKROVKA, 31,
STR.8, MOSCOW,
RF, 105062
[email protected]
Chebotarev
Gennady
Ivanovich
+7 (351)
778-05-92
Fomin Kirill
Petrovich
+7 (843)
278-73-00
Pshenichnik
http://www.ma
ov Igor
+7 (34350)
sterVladimirovic
7-17-44
mramor.com
h
http://www.mn-k.ru
Bukashin
Viacheslav
Vadimovich
+7 (495)
221-41-01
UL.PROVIANTSKAY
A, 47, NIZHNI
MARIMAL STOUN
NOVGOROD, RF,
603006
KONTUR
UL.BABIKOVA, 74-B,
22, VERKHNY
UFALEY,
CHELYABINSK
REGION, RF,
456800
URALTALK
UL.TRUDA, 41-A,
MIASS,
CHELYABINSK
REGION, RF,
456316
MKKSAYANMARBLE
Yeremin
Nikolay
Alexandrovi
ch
[email protected]
Anchenko
Roman
+7 (35164)
Vladimirovic
2-40-62
h
marketing@miassta http://www.mi
lc.com
asstalc.com
UL.INDUSTRIALNAY
A, 17,
mramor@khakasne
SAYANOGORSK,
t.ru
KHAKASSIA, RF,
655600
RUSTOX
UL.RABOCHAYA,
14, BELGOROD, RF,
308013
GRANITE
QUARRY
GRANITNY
KARYER, UL.9
MAYA, KORP.17,
MAGNITOGORSK,
CHELYABINSK
REGION, RF,
455000
+7 (831)
428-13-17
[email protected];
[email protected]
Melnov
Vladimir
Petrovich
+7 (3513)
57-32-46
Valuysky
+7 (39042)
Yevgeny
2-12-01
Dmitriyevich
http://www.bel
mel.ru
Khoroshilov
a Tatyana
Nikolayevna
+7 (4722)
20-06-60
Dorozhko
Vatslav
Mamertovic
h
+7 (3519)
24-73-68
MIKROKALTSIT
UL.ZAVODSKAYA,
1,
Zhadnov
NOVOKAOLINOVY,
[email protected]; http://www.ura
Yevgeny
+7 (35133)
KARTALINSKY R-N,
[email protected]
lcarb.74.ru
Valentinovic
9-61-40
CHELYABINSK
h
REGION, RF,
457421
URALSKY
MRAMOR FIRM
S.MRAMORSKOYE,
UL.40 LET
OKTIABRIA, 23,
POLEVSKOY,
SVERDLOVSK(EKA
TERINBURG)
REGION, RF,
623370
OXID
PRODUCTION
FIRM
UL.KASLINSKAYA,
1, CHELYABINSK,
RF, 454084
[email protected]
u
BAYKALSKY
KAMNEOBRABA
TIVAYUSHY
ZAVOD
UL.SLIUDIANAYA,
4-A, SLIUDIANKA,
IRKUTSK REGION,
RF, 665900
[email protected]
Senkov
Alexandr
+7 (34350)
Konstantino
9-16-19
vich
PEREVAL
SLUDYANKA
UL.PEREVALSKAYA
MINE BRANCH
, 1, SLIUDIANKA,
OF JSC
IRKUTSK REGION,
"ANGARSKZCEM
RF, 665902
ENT"
MIASSTALK
POS.VERKHNY
ATLIAN, MIASS,
CHELYABINSK
REGION, RF,
456381
Semenov
Nikolay
Feofanovich
http://www.bs
pp.ru
+7 (351)
791-57-35
Shestakova
+7 (39544)
Nina
5-31-87
Alexeyevna
Yefimenko
Sergey
+7 (39544)
Alexandrovi
5-43-21
ch
[email protected]
.chel.su
Komarov
Anatoly
Alexeyevich
+7 (351)
263-54-34
SALON
NATURALNOGO
KAMNIA TRADE
HOUSE
LIKHACHEVSKOYE
SHOSSE, 33,
DOLGOPRUDNY,
MOSCOW REGION,
RF, 141700
[email protected]
SAYANSKY
MRAMOR
UL.INDUSTRIALNAY
A, 13, TVER, RF,
170100
[email protected]
UKKVA
TORGOVY DOM
MOSCOW
http://www.uk
kva.ru
A-STOUN
MOSCOW
http://aneystone.ru
GRANITSERVICE
VOLGOGRAD
TRIO DESIGN
KAZAN
http://www.trio
des.ru
FERRYMAN
EXPRESS
MOSCOW
http://www.fer
ryman.ru
GEOMASHCENTRE
MOSCOW
http://www.ge
omash.ru
KASKAD+
MOSCOW
http://www.gru
zozahvat.ru
PROTSINK
MOSCOW
http://www.td
mkk.ru
Toloshko
Igor
Viktorovich
+7 (495)
576-45-11
multichannel
Samsonov
Mikhail
Olegovich
+7 (4822)
77-65-35
Kaynak: T.C. Moskova Ticaret Müşavirliği
Tablo 16. Rusya Doğal TaĢ Sektörü'nde Faaliyet Gösteren Rus Birlikleri
TSENTR KAMEN
Web Sayfası
E-posta
Tel/faks
Adres
Doğal Taş Üreticileri ve İlgili Kuruluşlar Birliği
www.asck.ru
[email protected]
+7 343 251 48 93
RF, Ekaterinburg, Kuybışeva cad.30
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
Tablo 17. Rusya Federasyonu'ndaki Türk Dernekleri
DERNEK
Rus-Türk
İşadamları Birliği RTİB
ADRES
E-POSTA
Bolshoi
Ovchinnikovsky
[email protected]
Per. 16, Office
419, Moskova
Bolshoi
Rusya Federasyonu
Ovchinnikovsky
ile Türkiye İş ve
Per. 16, Office [email protected]
Dostluk Derneği 515-516,
RUTİD
Moskova
WEB
ADRESĠ
+7 (495) 649
02 45
www.rtib.com
Ali Galip
Savaşır
+7 495 975 04
www.rutid.org
16
Aytaç
ERDEM
Tatar-Rus-Türk
İşadamları Derneği
Ayvazovski Ul.
+7 843 267 61
[email protected]
10/54, Kazan
35
Ural-Türk
İşadamları Derneği
Parhomenko
Ul. 97, Offfice
91,
Başkortostan
Kaynak: T.C. Moskova Ticaret Ataşeliği
[email protected]
YÖNETĠM
KURULU
BAġKANI
TELEFON
+7 (3472) 720
132
Ahmet
Altop
www.utid.ru
Gökhan
Ahmet
Ertekin

Benzer belgeler

rusya federasyonu medikal sektörü

rusya federasyonu medikal sektörü GSYIH Büyüme Hızı (% )  Enflasyon (% , ortalama)  Dış Borç (milyar $)  İhracat (milyar $)  İthalat (milyar $)  Dış Ticaret Hacmi (milyar $)  Doğal Kaynaklar 

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ DEVLETLER UNESCO MÎLLİ KOMİSYONLARI 3

TÜRKSOY ÜYESİ DEVLETLER UNESCO MÎLLİ KOMİSYONLARI 3 sağladığımız için gittikçe artmaktadır. Türkiye'nin ithalat verilerine baktığımızda, en çok ithalat yapılan ülkeler arasında ilk sırada Rusya Federasyonu'nun olduğunu görürüz. Türkiye'nin Rusya'dan...

Detaylı