Hydroxychloroquine for system suitability CRS

Transkript

Hydroxychloroquine for system suitability CRS
Hydroxychloroquine for system suitability CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
Yayın tarihi: 02/08/2016 Versiyon: 1.0
KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1.
Madde /Karışımın kimliği
Ürünün formu
: Madde
Ticari İsmi
: Hydroxychloroquine for system suitability CRS
CAS numarası
: 747-36-4
Ürünün kodu
: Y0001841
Diğer tanımlanma yolları
: RTECS n° : KK3342500 (Hydroxychloroquine sulfate)
1.2.
Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
1.2.1.
Tanımlanmış uygun kullanımlar
Ana kullanım kategorisi
: Ürün araştırma, analiz ve bilimsel eğitim içindir
Maddenin/karışımın kullanımı
: Yalnızca profesyonel kullanım içindir
Fonksiyon veya kullanım kategorisi
: Laboratuvar kimyasal maddeleri
1.2.2.
Tavsiye edilmeyen kullanımlar
Tamamlayıcı bilgi yok
1.3.
Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
EDQM, Council of Europe
67081 Strasbourg - France
T +33(0)388412035 - F +33(0)388412771
www.edqm.eu
1.4.
Acil durum telefon numarası
Acil durum numarası
: +44(0)1235239670
KISIM 2: Zararlılık tanımlanması
2.1.
Madde ve karışımın sınıflandırılması
1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma
Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4
H302
Üreme Sistemi Toksisitesi, İlave Kategori, anne sütü ile veya anne sütü üzerine etki H362
H ibarelerinin tam metni: Bkz. kısım 16
İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler
Tamamlayıcı bilgi yok
2.2.
Etiket unsurları
"1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketlendirme sistemi Görüntülenecek ek etiket bilgisiGörüntülenecek ek sınıflandırma(lar)
Zararlılık işareti (CLP)
:
Uyarı kelimesi (CLP)
: Dikkat
Zararlılık İfadesi (CLP)
: H302 - Yutulması halinde zararlıdır
H362 - Emzirilen çocuğa zarar verebilir
Önlem İfadeleri (CLP)
: P201 - Kullanmadan önce özel talimatları okuyun
P260 - Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın
P263 - Hamilelikte/anne sütü verirken temastan kaçının
P264 - Elleçlemeden sonra ... ile iyice yıkayın
P301+P312 - YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın
P308+P313 - Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın
P330 - Ağzınızı çalkalayın
P501 - İçeriği/kabı ... bertaraf edin
GHS07
02/08/2016
TR (Türkçe)
1/5
Hydroxychloroquine for system suitability CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
2.3.
Diğer zararlar
Sınıflandırmaya girmeyen diğer tehlikeler
: Maruz kalma hali allerjik reaksiyona sebep olabilir.
KISIM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
3.1.
Maddeler
Adı
Madde /Karışımın kimliği
%
1272/2008 [CLP] AB
yönetmeliği uyarınca
sınıflandırma
Hydroxychloroquine for system suitability
(CAS numarası) 747-36-4
≤ 100
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Lact., H362
H cümlelerinin metinleri: Bkz. kısım 16.
3.2.
Karışım
Uygulanamaz
KISIM 4: İlk yardım önlemleri
4.1.
İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri
: Kaza ile solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkarın. Temiz hava solumasını sağlayın.
Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım
müdahaleleri
: Cildinizi su/duş ile durulayın.
Gözle temas etmesi halinde ilkyardım
müdahaleleri
: Göz kapaklarını iyice açarak su ile yıkayın. Kontak lensleri çıkarın.
Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri
: Ağzı suyla çalkalayın.
4.2.
Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Semptomlar/lezyonlar
4.3.
: Bakınız Başlık 2.
Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Herhangi bir şekilde tereddüde düşmeniz veya belirtilen devam etmesi durumunda, bir doktora başvurun.
KISIM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1.
Yangın söndürücüler
Uygun söndürme maddeleri
5.2.
Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yangın çıkması durumunda reaktivite
5.3.
: Düşük miktarda: Çevreleyen yangın için uygun söndürücü aracı kullanın. Su spreyi.
Karbondioksit. Kuru toz. Köpük. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
: 10.1. Bölüme bkz.
Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangınla mücadele tedbirleri
: Düşük miktarda: Normal ateş-önleyici bireysel korunma donanımları kullanın. Yüksek
miktarlarda: Uygulanamaz.
Yangınla mücadele tedbirleri
: Su ile seyreltin.
KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1.
Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Genel tedbirler
6.1.1.
Acil durum personeli olmayanlar için
Koruyucu donanım
6.1.2.
: Toz oluşmasından kaçının. Gözlerin ve yüzün korunması için koruyucu donanım, eldiven ve
uygun korunma kıyafeti kullanın. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
: Bkz Başlık 7/8.
Acil durumda müdahale eden kişiler için
Tamamlayıcı bilgi yok
6.2.
Çevresel önlemler
Tamamlayıcı bilgi yok
6.3.
Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Temizlik işlemleri
6.4.
: Yayılan maddeyi süpürün ve kaplar içine toplayın. Atıkların toplanıldığını ve güvenli bir şekilde
depolandıklarını sağlayın. Titiz bir şekilde temizleyin. Su ile temizleme.
Diğer bölümlere atıflar
Tamamlayıcı bilgi yok
02/08/2016
TR (Türkçe)
2/5
Hydroxychloroquine for system suitability CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
KISIM 7: Elleçleme ve depolama
7.1.
Güvenli elleçleme için önlemler
Müdahale sırasında karşılaşılabilecek ek
tehlikeler
: Düşük miktarda: 1. Bölüme bkz. Özelliklerine göre kullanıldığı ve elleçlendiği takdirde,
tecrübemiz ve bize sunulan bilgiye göre ürünün zararlı bir etkisi yoktur.
Güvenli elleçleme için önlemler
: Kabı dikkatle elleçleyin ve açın. Bakınız Başlık 8.
Hijyen ölçütleri
: İyi bir sanayi hijyeni ve emniyet prosedürleri çerçevesinde kullanılması gereken ürün.
7.2.
Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Teknik tedbirler
: Yürürlükteki mevzuata uyun.
Saklama koşulları
: Ürünün kalitesi ve özelliklerinin muhafaza edilmesi için, bu koşullarda saklayın: kuru, Serin ve
havadar bir ortamda, sıcaktan uzak olarak muhafaza edin. Orijinal kabında muhafaza edin.
Uygun olmayan, uyumsuz ürünler
: Güçlü oksidanlar.
7.3.
Belirli son kullanımlar
1. Bölüme bkz.
KISIM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1.
Kontrol parametreleri
Tamamlayıcı bilgi yok
8.2.
Maruz kalma kontrolleri
Ellerin koruması:
Gloves
Deri ve vücudun korunması:
Laboratuvar mantosu
Solunum yollarının koruması:
Çeyrek maske (DIN EN 140)
KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1.
Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hal
: Katı
Görünüm
: Beyaz. beyazımsı. Kristalize toz.
Renk
: Kullanılabilir veriler yok
Koku
: Kullanılabilir veriler yok
Koku eşiği
: Kullanılabilir veriler yok
pH
: 5,06
Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1)
: Kullanılabilir veriler yok
Erime noktası
: 240 °C
Donma noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Kaynama noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Parlama noktası
: Kullanılabilir veriler yok
Kendi kendine tutuşma sıcaklığı
: Kullanılabilir veriler yok
Bozunma sıcaklığı
: Kullanılabilir veriler yok
Alevlenirlik (katı, gaz)
: Kullanılabilir veriler yok
Buhar basıncı
: Kullanılabilir veriler yok
20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu
: Kullanılabilir veriler yok
Bağıl yoğunluk
: Kullanılabilir veriler yok
Çözünürlük
: Su: > 1 (100 - 1000) g/l
Log Pow
: -4,3
Viskozite, kinematik
: Kullanılabilir veriler yok
Viskozite, dinamik
: Kullanılabilir veriler yok
Patlayıcı özellikler
: Kullanılabilir veriler yok
Oksitleyici özellikler
: Kullanılabilir veriler yok
Patlayıcı sınırlar
: Kullanılabilir veriler yok
9.2.
Diğer bilgiler
Tamamlayıcı bilgi yok
02/08/2016
TR (Türkçe)
3/5
Hydroxychloroquine for system suitability CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
KISIM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1.
Tepkime
Normal koşullar altında stabildir.
10.2.
Kimyasal kararlılık
Tamamlayıcı bilgi yok
10.3.
Zararlı tepkime olasılığı
Düşük miktarda: Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz etkisi
bulunmamaktadır. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
10.4.
Kaçınılması gereken durumlar
Tamamlayıcı bilgi yok
10.5.
Kaçınılması gereken maddeler
Düşük miktarda: Normal kullanım altında yoktur. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
10.6.
Zararlı bozunma ürünleri
When heated to decomposition, emits dangerous fumes. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
KISIM 11: Toksikolojik bilgiler
11.1.
Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksik
: Ağız yolu ile: Yutulması halinde zararlıdır.
Hydroxychloroquine for system suitability CRS (747-36-4)
LD50 ağız yolu (sıçan)
1240 mg/kg
Cilt aşınması/tahrişi
: Sınıflandırılmadı
Ciddi göz hasarları/tahrişi
: Sınıflandırılmadı
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
: Sınıflandırılmadı (Veriler ikna edicidir, ancak sınıflandırma için yeterli değildir)
Eşey hücre mutajenitesi
: Sınıflandırılmadı (Veri yetersizliği)
Kanserojenite
: Sınıflandırılmadı (Veri yetersizliği)
Üreme toksisitesi
: Emzirilen çocuğa zarar verebilir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma
: Sınıflandırılmadı
Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz
kalma
: Sınıflandırılmadı (Veriler ikna edicidir, ancak sınıflandırma için yeterli değildir)
Aspirasyon zararı
: Sınıflandırılmadı (Veri yetersizliği)
İnsan sağlığı üzerindeki potansiyel zararlı
etkileri ve olası semptomlar
: Ürünle her türlü direk temastan kaçının. Düşük miktarda: Sahip olduğumuz bilgiler ve
tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz
etkisi bulunmamaktadır. Yüksek miktarlarda: Uygulanamaz.
pH: 5,06
pH: 5,06
KISIM 12: Ekolojik bilgiler
12.1.
Toksisite
Ekoloji - genel
: Düşük miktarda: Bakınız Başlık 2. Yüksek miktarlarda: Not applicable.
Ekoloji - su
: Su içinde çözünür.
12.2.
Kalıcılık ve bozunabilirlik
Tamamlayıcı bilgi yok
12.3.
Biyobirikim potansiyeli
Hydroxychloroquine for system suitability CRS (747-36-4)
Log Pow
-4,3
12.4.
Toprakta hareketlilik
Tamamlayıcı bilgi yok
12.5.
PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları
Tamamlayıcı bilgi yok
12.6.
Diğer olumsuz etkiler
Tamamlayıcı bilgi yok
02/08/2016
TR (Türkçe)
4/5
Hydroxychloroquine for system suitability CRS
Güvenlik Bilgi Formu
Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)
KISIM 13: Berteraf etme bilgileri
13.1.
Atık işleme yöntemleri
Bölgesel düzenlemeler (atıklar)
: Yürürlükte bulunan ulusal/yerel düzenlemelere uygun olarak imha edin.
KISIM 14: Taşımacılık bilgileri
In accordance with ADR / IATA / IMDG
ADR
IMDG
IATA
14.1.
UN Numarası
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
14.2.
Uygun UN taşımacılık adı
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
14.3.
Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
14.4.
Ambalajlama grubu
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Çevreye zararlıdır : Hayır
Denizi kirletici : Hayır
Çevreye zararlıdır : Hayır
14.5.
Çevresel zararlar
Çevreye zararlıdır : Hayır
Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır
14.6.
Kullanıcı için özel önlemler
- Karayolu Taşımacılığı
Kullanılabilir veriler yok
- Deniz taşımacılığı
Kullanılabilir veriler yok
- Hava taşımacılığı
Kullanılabilir veriler yok
14.7.
MARPOL anlaşması ek II ve IBC kodu uyarınca dökme taşımacılık
Uygulanamaz
KISIM 15: Mevzuat bilgileri
15.1.
Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
15.1.1.
AB talimatları
REACH’in XVII ekine göre kısıtlama yok
Hydroxychloroquine for system suitability CRS REACH Aday listesinde değil.
Hydroxychloroquine for system suitability CRS REACH'in XIV ekinde listelenmemiştir
15.1.2.
Ulusal talimatlar
Tamamlayıcı bilgi yok
15.2.
Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi
Tamamlayıcı bilgi yok
KISIM 16: Diğer bilgiler
H ve EUH cümlelerinin tam metni:
Acute Tox. 4 (Oral)
Lact.
H302
H362
Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4
Üreme Sistemi Toksisitesi, İlave Kategori, anne sütü ile veya anne sütü üzerine etki
Yutulması halinde zararlıdır
Emzirilen çocuğa zarar verebilir
SDS EU (REACH EK II)
SORUMLUĞUN REDDİ Bu fişte mevcut olan bilgiler güvenli olarak kabul ettiğimiz kaynaklardan sağlanmaktadır. Yine de, bu bilgiler doğrulukları açısından açık veya üstü kapalı bir şekilde hiçbir
garanti verilmeden sunulurlar.
02/08/2016
TR (Türkçe)
5/5

Benzer belgeler

nortrıptylıne for system suıtabılıty crs

nortrıptylıne for system suıtabılıty crs Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur

Detaylı

cyclobenzaprıne hydrochlorıde crs

cyclobenzaprıne hydrochlorıde crs Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur

Detaylı

stanozolol ımpurıty b crs

stanozolol ımpurıty b crs Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

hyoscıne hydrobromıde crs

hyoscıne hydrobromıde crs R-cümlelerin tam metni: 16. kısma bkz İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler Tamamlayıcı bilgi yok

Detaylı

betahıstıne mesılate crs

betahıstıne mesılate crs : Cildinizi su/duş ile durulayın.

Detaylı

ısosorbıde dınıtrate crs

ısosorbıde dınıtrate crs : Düşük miktarda: 1. Bölüme bkz. Sahip olduğumuz bilgiler ve tecrübelere göre, uygun kullanım ve müdahale şartıyla, ürünün insan sağlığı için hiçbir olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

Detaylı

acebutolol ımpurıty c crs

acebutolol ımpurıty c crs R-cümlelerin tam metni: 16. kısma bkz İnsan sağlığı ve çevre açısından fizyo-kimyasal zararlı etkiler Tamamlayıcı bilgi yok

Detaylı

hyoscıne butylbromıde crs

hyoscıne butylbromıde crs : Cildinizi su/duş ile durulayın.

Detaylı