T E E K K Ü R L E R

Transkript

T E E K K Ü R L E R
TE!EKKÜRLER
14. Anadoludan Bir Demet Çiçek Projesinde sayısız destek projenin hayata
geçmesini sa"ladı, çocuklara layık bir #ekilde gerçekle#mesini mümkün kıldı.
$lkö"retim Genel Müdürümüz Sayın Murat Altu" daha fazla çocuk ve daha da
fazla gönüllünün bu projelerde yer almasını arzu etti"ini belirtti... $lk
projemizde 12 ö"renci 1 ö"retmenden ve sadece bir köyden misafirlerimiz
varken 14.sünde 84 ö"renci 27 ö"retmen, neredeyse ö"renci sayısı kadar köy
sayısı ülkemizin her bir kö#esinden misafirimiz oldu... Daha fazlasına her
zaman talibiz, yeterki sizlerin kıymetli destekleri gönüllülerimizin emekleriyle
bulu#sun... Bu nedenle tüm katkılar çok kıymetliydi... Çok te#ekkür ediyor
saygılarımızı sunuyoruz.
Destekleri a#a"ıdaki gibi gruplara ayırmak mümkün olabilir,
(varsa unuttu"umuz kurulu#lardan, ki#ilerden pe#inen özür dileriz.)
$zin: MEB !lkö"retim Genel Müdürlü"ü, ODTÜ Rektörlü"ü
Ula#ım - Sigorta: Ula#t$rma Bakanl$"$, Anadolu Jet ve Türk Hava Yollar$, Yurtiçi
Kargo – Yap$ Kredi Sigorta
Konaklama: Ankara Fen Lisesi - Bilkent Üniversitesi - Bilkent Universitesi
Yurtlar Müdürlü"ü
Yemek: Sodexo - Med Yemek - Eymir Çobano"lu - Eymir Kay$khane Restaurant
- Kebbapç$ - ODTÜ Mezunlar Derne"i
Yiyeyecek içecek: Ya#ar Pazarlama Grubu (P$nar) - Eti - Ülker – Ziya Bey
Giyecek - Sa"lık: Akta# Group - Ankara Kiwanis Kulübü - !nceo"lu %irketler
Grubu – YDS, ODTÜ Geli#tirme Vakf$ !lkö"retim Okulu Koruma Derne"i - ODTÜ
Mezunlar Derne"i, Özge Eczanesi, P&G, Unilever
Etkinlikler: Tiyatro Tempo & Haluk Yüce - Ankamall IMAX Sinemalar$ - Atatürk
Orman Çiftli"i -Kentpark 4 Boyutlu Müze - Akvaryum – Anadolu Medeniyetleri
Müzesi -Turgut Özal Üniversitesi Doç Dr Sinan Canan – Sanatç$ Efsun K$raç – TRT
Radyo 1
ODTÜ Endüstri Mühendisli"i Bölüm Ba#kanl$"$ - Maden Mühendisli"i Bölüm
Ba#kanl$"$- Jeoloji Mühendisli"i- Bilgisayar Mühendisli"i Kovan Lab$ – Bilim ve
Teknoloji Müzesi - Kütüphane- Ta#$t !#letme - ODTÜ Mezunlar Derne"i
Ek Hediyeler: Anadolu Jet, TÜB!TAK, Türk Zeka Vakf$, K$z$lay, UN!CEF, Yurtiçi
Kargo
Bu güzel çocuklar için o kadar çok bireysel katkı vardı ki, vergiler için ODTÜ
ö"retim üyeleri, çocukların meyveleri, içecekler, tatlılarından ba#layarak
listeyi uzatabiliriz... Banka ekstrelerinden aldı"ımız a#a"ıda ismi bulunan ve
bulunmayan –listede ismi görülemeyen- sevgili hocalarımızın hepsine ayrı
te#ekkürü borç biliyoruz:
!"#!$!"%&'&()%!(*+!%(*,-!")%!.!/!"%012!-34)%!2!.!%!25&)%6!$+*%,3273)%6!4#!/!8+*%
+9"&2.)%6&#7:"%/&;/&.%,&":4<&'(!)%8:-:%=4#&/%!2,*")%,!"*50$#3%'&4!)%,&/:(=('%0"3()%
,&/:(+:%5!;:",&)%&(.3$(3#%>?!(!6!$%@%!25&")%&.:4%A:#:4)%;!',&/:(%+&/!#&..:")%;057=(%!25&%
;!.:+&)%%:8=4%"3('&#)%:$+:0$#3%,:#&?%/9(9--&.)%?!#!2#*0$#3%B;&&#&(%4&2"&C)%?&".&#%&#8:")%
?05!#%C*"!(%,)%"&A.+:%;&2&+!")%0"3(&(%7!2&)%=4&(%!2%/&#&?)%C!2?08%A&('3"%&,:4)%.0C?!2!%
2!-34)%.0CC!(&%!2A&()%.3#3"!2%23(,!"3()%32!(%2!'&/:")%2&"&(%#9.A:2&)%0,.3D.&/&#%
*"7*#*4+&,&"%6!4*%;0+!#!()%E%8:8&$:"%.;2%7&#:5D7:,:5%-&(7:':)%7&#*5%7*,*5%-&(7*'*"&%?!.?*%
7=",&(:':)%FG%"*'!"%7&#*'D7*,*'%-&(7*'*%
Elbette gönüllülerimizin gönülleri ve de gönüllü mezunlar$m$z$n sa"lad$"$
destekler projenin di"er önemli boyutunu olu#turuyordu. Sayg$lar$m$zla...
www.ilkyar.org.tr
[email protected]

Benzer belgeler