0212 617 13 13 - esnaf bülteni gazetesi

Transkript

0212 617 13 13 - esnaf bülteni gazetesi
Esnaf ve Sanatkârlar›n Gazetesi
Esnaf Bülteni’nin
di¤er haberlerine
QR Kod ile
ulaflabilirsiniz
www.esnafbulteni.com
bülteni
• Y›l: 4
• Say›:40
• TEMMUZ 2014
• Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs›z Gazete
• 10 Kurufl
• e-posta: [email protected]
Abonelik ve
Reklam için
0212 417 85 55
0555 703 43 63
Haflhafllar
Kuyumculuk
‹nfl.Kuyumculuk G›da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti.
Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan› No: 8 GOP / ‹ST
0212 418 87 50 - 51 - 52
Baflbakan Erdo¤an: Farkl› bir
Türkiye’nin temelleri at›ld›
Baflbakan Erdo¤an, Bu akflam Müstakil
Sanayiciler ve ‹fladamlar› Derne¤i'nin
(MÜS‹AD) taraf›ndan Eyüp Kültür Merkezi'nde tertip edilen bir iftar yeme¤ine kat›ld›. ‹ftar sonras› bir konuflma yapan Baflbakan Erdo¤an neler konufltu?
Müstakil Sanayiciler ve ‹fladamlar›
Derne¤i'nin (MÜS‹AD) düzenledi¤i
geleneksel iftar yeme¤ine, Baflbakan
Erdo¤an'›n yan› s›ra programa ev sahipli¤i yapan MÜS‹AD Genel Baflkan› Nail Olpak, yönetim kurulu üyeleri,
ifladamlar›, siyasi isimler ile davetliler
kat›ld›.
20’de
‹brahim Ça¤lar: Teflviklerle
2023’e daha h›zl› koflaca¤›z
‹stanbul Ticaret Odas› Baflkan›
‹brahim Ça¤lar, belli koflullar›
yerine getiren ihracatç›lara verilecek 5. Bölge teflviklerinin 2023
hedeflerine do¤ru yürüyen Türkiye için çok önemli oldu¤unu
söyledi.
18’de
Ahmet Hamdi Çaml›,
Dünyan›n en büyük
spor kulübüyüz....
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor Kulübü’nün çiçe¤i burnunda baflkan› Ahmet Hamdi
Çaml›, ‹BB Cebeci spor tesislerinde Esnaf Gazetesi Gen. Yay. Koord. Eflref Küçükatefl ve Tek
Rumeli Televizyonu Spor Haberleri Müdürü
Erol Eftekin’in sorular›n› yan›tlad›.
8’de
OTOPARK S‹STEM‹NDE
“POL‹PARK” DEVR‹ 13’te
SUR‹Ç‹: “Filistin’de
ve Cumhurbaflkanl›¤›
seçiminde TARAFIZ”
SUR‹Ç‹ Grubu Derne¤i Genel Baflkan› Nedim Abi ülkemizi, bölgemizi ve dünyay› yak›ndan ilgilendiren ve do¤uraca¤› sonuçlar
ile tüm dünyay› ve tüm insanl›¤› do¤rudan etkileyecek konular üzerinde bir
18’de
bayram mesaj› yay›nlad›.
16-17’de
Gaziosmanpaflal› Belediye
Baflkan› ile 24 saat beraber
STK’LARDAN ‹SRA‹L’E
KINAMA, GAZZE’YE DUA
Ba¤c›lar’daki dernek ve federasyonlar, Gazze’deki
kardefllerine ‘kimsesiz de¤ilsiniz’ diye seslenerek, yüzlerce insan› flehit eden ‹srail’i ve sesini ç›karmayan ABD
ile AB üyesi ülkeleri k›nad›.
7’de
Gazetemiz olarak Filistin’deki katliam› fliddetle k›n›yor ve nefretle
lanetliyoruz...
Bu vesile ile Tüm ‹slam aleminin Ramazan
Bayram›n› kutlar›z.
Eflref
Küçükatefl
bülteni
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
2
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
TÜMS‹AD “‹SRA‹L DEVLET TERÖRÜ UYGULUYOR”
Ser mesaj›nda “Gazze’de yap›lan sald›r›lar›n insanl›k ad›na bir dram oldu¤u,
yüzlerce masum insan›n genç, yafll› çocuk
demeden orant›s›z güç kullan›larak flehit
edildi¤i ve bu durumun bir devlet terörü
oldu¤u aflikârd›r. Son kara harekât› ile bu
zulüm en üst seviyeye ulaflarak 300’e yak›n masum insan dünyan›n gözü önünde
katledilmifltir ve katledilmeye devam etmektedir.
Tüm Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i
(TÜMS‹AD) genel
baflkan› Dr. Hasan Sert,
Gazze’de yaflanan
insanl›k dram› hakk›nda
bir mesaj yay›nlad›
Dünya ‹nsanl›¤›n katlediliflini izliyor
Dünya üzerinde bar›fl› sa¤lamak ad›na
oluflturulmufl Bat›l› sistemler, ifllenen vah-
fleti sessizce izlemekte, ‹slam Dünyas› ise her zamanki gibi yaflanan terör karfl›s›nda sessizli¤ini
sürdürmektedir. Dünya üzerinde hayvan haklar› ve do¤a
için ortal›¤› yak›p y›kan sözde demokrasi havarileri, bu
dünyadaki en flerefli varl›k
olan “insan”’›n katlediliflini
fütursuzca izlemekte, insanl›k
yaflanan zülüm karfl›s›nda adeta
can çekiflmektedir. Bu çerçevede
‹srail devletinin y›llard›r devam
‹SRA‹L ZULMÜNE LANET!
ASKON’dan ‹srail’in Gazze’ye yönelik haks›z sald›r›lar›na
karfl› bildiri yay›nland›.
Yay›nlanan bildiri flu flekilde:
ASKON olarak ‹srail’in Gazze’ye dönük yeniden bafllatt›¤›
müzmin ve zalimane sald›r›lar›n›
k›n›yoruz. Zaten zor flartlara
mahkum edilen Gazze halk›, hayat mücadelesi verirken, yeni
yerleflimcilere fiili imkanlar oluflturmak gerekçesiyle iflgallerine
devam etmek isteyen ‹srail, karfl›
durufllar› terör olarak de¤erlendirip katliam yapmaya devam etmektedir. ‹srail’in yeni yerleflim
alanlar› oluflturmaya zaten hiçbir
durumda hakk› yoktur. Bu haks›zl›¤› protesto etmek gibi son
derece do¤al bir sivil hakk›, terör
Ahmet Çolak
0538 406 56 43
diye niteleyip bomba ya¤d›rmak
tam anlam›yla zulümdür. Bu mübarek ramazan günlerinde orada
yaflayan Müslüman insanlara
karfl› yürütülen bu sistematik y›ld›rma politikalar›n› ve uygulamalar›n› fliddetle k›n›yor ve ‹srail’in bu tutumunu lanetliyoruz.Ey
‹srail, Uluslararas› kurumlardan
ve güçlerden ald›¤›n destek ve
buldu¤un yüzle mazlum insanlara karfl› yürüttü¤ün bu zulüm için
art›k geri say›m bafllam›flt›r. Art›k
senin yapt›klar›n yan›na kar kalmayacakt›r. Ona destek veren küresel kurulufllar, sizlerde bu yapt›klar›n›zdan utanacaks›n›z. Hakkaniyetli davran›fla bir gün sizlerde muhtaç olacaks›n›z. Hiç flüphesiz bu gücünüz her zaman sizinle olmayacakt›r.
Kendinizi güçlü gördü¤ünüz
konumda hakka ve hukuka iltifat
etmeyen bu tavr›n›z, zulmün bir
gün size dönmesini ça¤›rmaktad›r. Yol yak›nken daha insani tav›rlar tak›nmal›s›n›z. ‹slam ülkelerinin liderleri, en az›ndan surat
asma hakk›n›z› kullanamaz m›s›n›z? M›s›r darbesinin ‹srail’e vermifl oldu¤u eflsiz destek, onun
için tarihe geçen
kara leke olarak
kalacak ve asla silinmeyecektir.
eden zulüm politikas› art›k son
bulmal›, zulmü yapan her kim
olursa olsun ülkeler nezdinde
yapt›r›mlar uygulanmal›, insanl›¤›n ve insani de¤erlerin
onuru için herkes üzerine
düflen sorumlu¤un bilincini
yüre¤inde hissetmelidir. Bu
noktada ‹srail’in yapm›fl oldu¤u bu ac›mas›z ve insanl›k
d›fl› sald›r›lar› en a¤›r flekilde
k›n›yoruz” aç›klamas›nda bulundu.
‹LG‹ OZAL‹T
RENKL‹ D‹G‹TAL BASKI
AO PLAN KOPYA M‹MARLIK
VE MAKET MALZEMELER‹
KOPYALAMA MERKEZ‹
Her boy poster
bask› yap›l›r
Ö¤renci,
Mimar ve
Mühendisler
“‹LG‹”
ister…
“‹LG‹
OZAL‹T”te
bekledikleri
“‹LG‹”nin
fazlas›n›
görürler...
15.y›l
Kendi kuryelerimizle adrese teslim hizmet
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Adres: Sakarya Mah. Silahtara¤a Cad. No: 163/A Eyüp/ ‹st. Tel: 0212 627 5904
Fax: 0212 427 9414 Web: www.ilgiozalit.com e-posta: [email protected]
Necat Çolak
0532 207 39 68
Muratpafla Mah. Eski Edirne
Asfalt› No: 3 Baltafl Kilimci
San. Sit. Dk. 222 - 223
Bayrampafla - ‹ST.
Tel: 0212 564 96 80
Faks: 0212 564 96 75
www.necatasansor.com
[email protected]
HONDA PLAZA ARTI
TEL: 0212 578 61 00
WWW.artihonda.com.tr
ADRES: Merkez Mah. Bereç Mevkii Eski Edirne Asfalt› No:12/11 G.O.P.
Tüm
dost ve
Mübarek
müflterilerimizin
Ramazan
ar;
Bayram›n› Kutl lara
Hay›r
Kadir Gecenizin n›
vesile olmas›
...
temenni ederim
“Lezzetin Doruk Noktas›”
Aileniz ve
dostlar›n›zla
huzuru,
lezzeti birlikte
yaflad›¤›n›z
‹ftarlar›n
de¤iflmeyen
adresi...
www.necdetustasofrasi.com.tr
Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan›
No: 28 Gaziosmanpafla
‹STANBUL
Tel: 0212 581 54 46 - 615 49 44
ALO PAKET & ‹FTAR REZERVASYON TELEFONLARI
0212
581 54 46
0212
615 49 44
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
4
HABER
www.esnafbulteni.com
bülteni
ANAR, Erdo¤an Nevzat Bayhan Darülaceze’ye veda etti
kesinkes ilk turda
ANAR Araflt›rma fiirketi Genel Müdürü ‹brahim
Uslu, 10 A¤ustos’ta ilk turu gerçeklefltirilecek
Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerini de¤erlendirdi.
Star'›n haberine göre; AK Parti aday›
Baflbakan Erdo¤an’›n ilk turda seçilmesinin kesin oldu¤unu belirten Uslu,
bunda Çözüm Süreci’nin Türkiye genelinde oy art›fl› sa¤lamas›n›n etkili olaca¤›n› söyledi.
Anar, 30 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki Paralel Yap› sald›r›lar›n›n AK
Parti’nin oyunu artt›rd›¤›n› hat›rlatarak,
“Böyle bir fley olursa Erdo¤an kesin
kez ilk turda seçilir” dedi.
Gerilim sand›¤a yans›r Seçimin tatile gelmesinin kat›l›m› etkileyebilece¤ini ama Türkiye’de seçimlere kat›l›m›
as›l belirleyenin seçim sürecinin atmosferi oldu¤una dikkat çekti. Uslu, atmosferin flimdilik yumuflak geçti¤ini söyleyerek, “Böyle geçerse, Türkiye ortalamalar› seçime kat›lmada yüzde 75-80.
O oranda gerçekleflebilir. Bana soracak
olursan›z, bu bile yüksek. Avrupa ve
ABD’de seçime kat›lma oran› yüzde
50’lere düfltü. Biz, hala çok politik bir
toplumuz. Fakat seçim sürecinde gerilim olursa, t›pk› 30 Mart öncesi gibi, insanlar bunu bir siyasal tercihten çok savafl olarak gördükleri için o zaman sand›¤a kat›lma oran› ç›lg›n rakamlara
yüzde 90’lara ç›kabilir” diye konufltu.
CHP’liler tatilden dönmez CHP seçmeninden önemli k›sm›n›n yaz aylar›nda tatilini kesip oy vermeye gitmeyece¤ini de söyleyen Uslu, “Tatilini kesmesi için de herkesi bu kadar zorlayacak
bir gerekçe üretemezsiniz. Çeflitli nedenler devreye girecek. CHP içinde
deklare edenler var. Alevi örgütleri ve
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n Tüm ‹slam âlemine
hay›rlar getirmesini
temenni ederim.
ulusalc› ayd›nlar, ‹hsano¤lu’nu desteklemeyeceklerini aç›klad›lar. Onlar bu
hassasiyet nedeniyle CHP içinde, sand›¤a gitmeyecekler. Bir k›sm› tatilde oldu¤u için gitmeyecek, ayn› fley MHP
için de geçerli olacak. Ve CHP - MHP
seçmenin bir bölümü, ‘Nas›lsa Erdo¤an kazanacak. Nas›lsa biz kaybedece¤iz’ diyerek sand›¤a gitmeyecek.” ifadelerini kulland›. Yüzde 52 ile 56 aras›nda Erdo¤an’›n ilk turda kazanmas›na
kesin gözüyle bakt›¤›n›, bu oran›n yüzde 52 mi 56 m› oldu¤u konusunda araflt›rma yapt›klar›n› anlatan Uslu, “Baflbakan Erdo¤an, ilk turda kazanacak.
Kat›l›m yüzde 90 olsa bile bu de¤iflmeyecek. CHP, MHP seçmeni sand›¤a gitmeyince aradaki makas aç›lacak.
‹kinci tura kalmas› çok sürpriz olur”
dedi Oy patlamas› yaflanacak Çözüm
sürecinin ülke çap›nda Baflbakan Erdo¤an’›n Cumhurbaflkan› olarak bu
süreci yürütmesi için önemli bir oy
kayna¤› olaca¤›ndan da söz eden Anar
Genel Müdürü Uslu, “Araflt›rmalardan hareketle söylüyorum. Erdo¤an’›n
en yüksek oy alaca¤› bölge Güneydo¤u olacak. fiu anda da öyle. Referandumda da öyle oldu. Ben Türkiye rekoru bekliyorum.
Güneydo¤u ve Do¤u Anadolu’da Erdo¤an, oy patlamas›
yapacak.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
‹slam Âleminin Kadir
Gecesini ve Ramazan
Bayram›n› Tebrik eder Tüm
‹nsanl›¤a Huzur ve Mutluluk
getirmesini delerim.
Mimar Mustafa KORAL
NECMEDD‹N GÖRGÜN
Beflyüzevler Spor Kulübü Baflkan›
Bayburt Eymur Köyü Dernek Baflkan›
‹ki y›ld›r Darülaceze Baflkanl›¤›'n› yapan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤› Müflaviri olarak atanan Nevzat
Bayhan görevini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl›¤› Engelli ve Yafll› Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi'ye
devretti. Devir teslim töreninde ilk konuflmay› yapan Bayhan, "bu göreve gelirken de söyledi¤im gibi, görevi al›rken
insanlar görevleri devretmek üzere al›rlar. Bu bir bayrak
yar›fl›d›r. En zor flartlarda bu muhteflem kurumu bize miras
b›rakan Ulu Hakan Sultan Abdülhamit Han'a minnet borçluyuz. Görevimiz müddetince Say›n Baflbakan›m›z ve Say›n Bakan›m›z›n sosyal devlet vizyonu do¤rultusunda çal›flmalar›m›z› gerçeklefltirdik.
Kuruma eme¤i geçen herkese medyun-u flükran›z. Yirmi dört saat kesintisiz hizmet veren de¤erli çal›flma arkadafllar›ma, ba¤›flç›lar›m›za, meclis üyelerimize dua ve destekleriyle bizleri yaln›z b›rakmayan ads›z kahramanlara teflekkürlerimi arzediyorum. Bu günden itibaren 25 ay önce
ald›¤›m nöbeti, görevi benden çok daha iyi yapaca¤›na
inand›¤›m, geçmifli baflar›larla dolu kadim bir dosta devret-
Ahmet Güleç,
Dünyadaki
mazlumlar›n
tek umudu
Türkiye
menin mutlulu¤unu yafl›yorum. Darülaceze'mizin yeni Baflkan› Say›n Dr. Aylin
Çiftçi han›mefendiyi tebrik ediyor, bu
ç›tay› çok daha yükseklere ç›karaca¤›na
inan›yor, kendisine baflar›lar dili- Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
yorum. "dedi.
‹srail’in Gazze’ye bafllatt›¤› kara harekât› ve bu nedenle yaflanan sivil
kay›plar Türk ifl dünyas›n›n gündeminde.
‹stanbul A¤aç Mamulleri ve Orman Ürünleri ‹hracatç›lar› Birli¤i Baflkan› Ahmet Güleç, “‹srail’in Gazze’ye bafllatt›¤› kara harekât› orada kad›nlar›n ve çocuklar›n haks›z yere ölmesine neden oluyor. ‹slam ülkelerinin Gazze’de yaflanan drama neden duyars›z kald›¤›n› anlayabilmifl de¤ilim. Bu ülkelerin yöneticileri tahih önünde bir gün hesap verecekler. Dünya bas›n› da bu
konuya gerekli hassasiyeti göstermiyor. Gazze
Müslüman bir ülkenin parças› oldu¤u için mi
dünyada haber olmuyor? Dünyadaki mazlumlar›n tek umudu Türkiye. Hükümetin bugüne
kadar yapm›fl oldu¤u çal›flmalar› destekliyoruz. Bundan sonras› için de konuyla ilgili acil
ve somut ad›mlar bekliyoruz” dedi.
Çelikus, “Hileli üretim yapan firmalar›n ismi ürünlerine yaz›ls›n”
Çelikus, Aldatanlar›n “Pabucu dama
at›lmal› ve eflek üstünde gezdirilmeli”
Esnaf ve Sanatkârlar Derne¤i (ESDER) Genel Baflkan› Mahmut Çelikus, “Hileli g›da ürünü üreten markalar›n aç›klanmas› çözüm de¤il, firmalar ürünlerine, yapm›fl oldu¤u bu
durumu yazmal› ki tüketici o
ürünleri almas›n” dedi.Genel
Baflkan Çelikus son zamanlarda g›da ürünlerinde hileli üretim yaparak tüketiciyi aldatan ve insan
sa¤l›¤›n› hiçe sayarak hala üretime
devam eden firmalar›n say›s›n›n artmas›yla
ilgili yapm›fl oldu¤u
bas›n
aç›klamas›nda;
“hileli üretim yapan firmalar›n esnaf
ahlak›yla uzaktan yak›ndan alakas› olmad›¤›n› hat›rlatarak, bu firmalar›n
kamuoyuna duyurulmas› ayn› zamanda bir ahilik gelene¤i olan
pabucun dama at›lmas› gelene¤inin bafllat›lmas› gerekmektedir” dedi.
Çelikus, "Esnaf ve sanatkâr›m›z ahilik ilkeleriyle, ahilik
ahlak›yla ahlaklafl›p, müflterisini kardefl gözüyle
görmüfl yemedi¤inden
yedirmemifl, giymedi¤inden giydirmemifltir. Bu gün de
kanuni yapt›r›mlar›n›n yan›
s›ra ahilik ilke-
lerinin yaflat›lmas› ve yayg›nlaflmas›n›n bu tür kötü davran›fllar›n önüne set
çekece¤ine inan›yoruz. Böylelikle dürüst üretim yapan firmalar›n da üzerlerindeki bask› azal›r ve vatandafllar›m›z
o firmalar› güvenle tercih eder. Biz
ESDER olarak bu tür çal›flmalara
ekipçe her zaman destek veriyoruz insan›m›z›n sa¤l›¤› bizim için önemlidir.
Bu tip üretimde bulunanlar›n üyeliklerini derhal feshederiz. Bu üretici firmalar›n ba¤›ml› oldu¤u odalar›nda
üzerlerine düflen görevleri yapmalar›n›
bekliyoruz" dedi.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
5
Enerji tasarrufunda 150 milyar TL’lik seferberlik
Türkiye'ye y›lda 15, 2023 y›l›na kadar ise 150 milyar TL kazand›racak “Enerji Tak›m›” projesinin lansman›nda konuflan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Y›ld›z, “Tasarruf
için bir Enerji Tak›m› kurduk. Bu tak›m sayesinde, 77 milyon ile el ele vererek ülkemizi enerji dolu yar›nlara tafl›yaca¤›z. Türkiye'nin bu seferberli¤e ihtiyac› var” dedi.
Ülkemize enerjide büyük tasarruf sa¤layacak “Enerji Tak›m›” projesinin detaylar›, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z ile ‹stanbul Ticaret Odas› ve Enerji Verimlili¤i Derne¤i Genel
Baflkan› ‹brahim Ça¤lar taraf›ndan, Lütfi K›rdar Kongre Saray›'nda yap›lan toplant›da aç›kland›. Toplant›da konuflan
Bakan Y›ld›z, Türkiye'nin enerji faturas›n›n 50 milyar dolar oldu¤unu belirterek, “Tasarruf için enerji tak›m› kurduk.
Enerji Tak›m›; evde, yolda, okulda, sanayide, 7’den 70’e sesini duyurmak ve herkesi bu tak›m›n aktif üyesi yapmak için
tüm Türkiye’yi gezecek. Bu flekilde, nas›l tasarruf yapaca¤›n› bilen ve enerjisini
verimli kullanan bireyler yetiflecek.
Enerji Tak›m›, 77 milyon ile el ele vererek Türkiye’yi enerji dolu yar›nlara tafl›yacak” dedi.
Bakan Taner Y›ld›z:
“Alt›n golü Türkiye atacak”
Ev kad›nlar›n›n, sadece elektrik tasarrufu yaparak faturalar›n› ortalama yüzde
25 oran›nda düflürebildi¤ini belirten Y›ld›z, “Bir ev kad›n› tasarruf etti¤i enerji
ile her y›l bir alt›n alabilir. Sadece ev kad›nlar›m›z›n tasarrufu ile enerjiye ödedi¤imiz 4 milyar TL Türkiye'de kal›r” diye
konufltu. Türkiye’de yaflayan herkesin,
bu tak›m›n bir oyuncusu olaca¤›n› söyleyen Y›ld›z, Brezilya'da devam eden ancak Türkiye'nin kat›lamad›¤› Dünya Kupas›'na da esprili bir dille de¤inerek, “Ne
Brezilya ne Hollanda, alt›n golü Türkiye
atacak. Ev kad›n›m›zdan çocuklara, sanayiciden sürücüye kadar bu galibiyette
herkesin pay› olacak. Hep birlikte kazanaca¤›z. Her y›l tasarruf etti¤imiz paralar, aile bütçesinde kalacak” dedi.
‹fiKUR 5 AYDA 291 B‹N 360
K‹fi‹Y‹ ‹fiE YERLEfiT‹RD‹
Türkiye ‹fl Kurumu (‹fiKUR)
2014 y›l›n›n Ocak-May›s döneminde 291 bin 360 kifliyi
ifle yerlefltirdi. Kurum, geçen y›l›n ayn› dönemine
göre iflverenlerden ald›¤›
aç›k ifl talebini yüzde 20
art›rarak 683 bin 910'a
yükseltti.
‹fiKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yaz›c›, 2014
y›l›nda ‹fiKUR’un gerçeklefltirmifl oldu¤u hizmetlerle
ilgili istatistiksel bilgiler verdi.
Ocak-May›s döneminde kurumun hizmetlerinden yararlanmak için
‹fiKUR’a 906 bin 386 kiflinin baflvurdu¤unu kaydeden Yaz›c›, bu baflvurular›n
yüzde 33,2’sinin kad›nlardan olufltu¤unu söyledi. Ayr›ca y›l›n ilk 5 ay›nda 291
bin 360 kiflinin ifle yerlefltirildi¤ini bildiren Yaz›c›, bu ifle yerlefltirmelerin 91 bin
125’inin kad›n ve 12 bin 329’unun da
engellilerden olufltu¤unu söyledi. Yaz›c›, ayn› dönemde iflverenlerden 678 bin
664’ü özel sektör olmak üzere 683 bin
910 kiflilik aç›k ifl talebi ald›klar›n› belirterek, “Geçen y›la göre ald›¤›m›z aç›k ifl
say›s›n› yüzde 20, özel sektörden ald›¤›-
m›z aç›k ifl say›s›n› ise yüzde 25
art›rd›k. ‹fle yerlefltirmelerin
286 bin 632’si yani yüzde
98,4’ü özel sektörde, 4 bin
728’i ise kamuda gerçekleflti.” dedi.
Irak ve Rusya 1. S›rada
‹fiKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yaz›c›,
yurtd›fl›na gönderilen kifli say›s›yla ilgili de aç›klamalarda bulundu. 2014
Y›l› Ocak-fiubat döneminde
çal›flmak üzere 17 bin 745 kifliyi yurtd›fl›na gönderdiklerini belirten Yaz›c›, en çok iflçi gönderilen ülkelerin Irak ve Rusya oldu¤unu söyledi.
Genel Müdür Yaz›c› son olarak OcakMay›s döneminde iflgücünün istihdam
edilebilirli¤ini artt›rmaya yönelik aktif
iflgücü programlar›
kapsam›nda aç›lan
kurslara yüzde 51,5’i
kad›n olmak üzere 72
bin 962 kiflinin kat›ld›¤›n› bildirdi.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Eyüp Topal, ‹nsanl›¤›
duyarl› olmaya davet etti
Tüm Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i
(TÜMS‹AD) ‹srail’in Gazze’ye yönelik yapm›fl oldu¤u “sald›r› ve
zorbal›¤›” fliddetle k›nad›.
TÜMS‹AD ‹stanbul fiube baflkan› Eyüp Topal taraf›ndan yap›lan yaz›l›
aç›klamada ramazan ay›nda yap›lan bu zulmün bir
an önce sona erdirilmesi
ve tüm insanl›¤›n ‹srail
fliddetine tepki göstermesi
istendi. Baflkan Topal aç›klamas›nda “Ramazan’› idrak
etti¤imiz flu günlerde, ‹srail’in
Gazze’ye yönelik yapm›fl oldu¤u
zorbal›¤› ve fliddeti k›n›yoruz. Bu yap›-
lan bir zulümdür ve hiç kimse bizden
zulme r›za göstermemizi, suskun
kalmam›z› beklemesin” ifadelerini kulland›.
“‹NSANLI⁄I DUYARLI
OLMAYA DAVET
ED‹YORUZ”
Topal, bu sald›r›lar
olurken, tüm insanl›¤›n,
içinde bulunduklar› derin
suskunlu¤u bozarak, “insanl›k” ad›na gerekli olan
tüm ad›mlar› atmas›n›, “insan” olman›n verdi¤i sorumluluk ad›na her türlü maddimanevi deste¤i Gazze’den esirgememeleri gerekti¤ini vurgulad›.
107 milyon çeyrek alt›na
eflde¤er tasarruf
Tasarruf edilecek rakam›n büyüklü¤ünü örnekleriyle aç›klayan Taner
Y›ld›z, “Türkiye'nin bu seferberli¤e
ihtiyac› var. Bir y›ll›k tasarrufun parasal karfl›l›¤›n› hesaplad›¤›m›zda, karfl›m›za 107 milyon çeyrek alt›n ç›k›-
yor” dedi. Sanayide uygulanacak
enerji verimlili¤i sayesinde, ifladamlar›n›n cebinde kalacak paran›n 6.5
milyar TL. olaca¤›n› sözlerine ekleyen Y›ld›z, sözlerini flöyle sürdürdü:
“Sanayide enerji maliyeti önemli bir
yer tutuyor. Sanayici arkadafllar›m›z
enerjiyi verimli kullanarak, banka
kredisine ihtiyaç duymadan flirketini
büyütebilir. Evde yanan bir lambay›
kapatarak, arac›m›z› durdu¤u yerde
›s›tmak yerine hareket halinde ›s›nmas›n› sa¤layarak, evimizde enerji tüketimi fazla olan aletler yerine, enerji
s›n›f› yüksek A++ ev aletleri kullanarak, iflyerimizde büyük alanlar› günefl
›fl›¤› ile ayd›nlatarak bile büyük tasarruflar yap›labilir. Enerji Han›m projesi için yapt›¤›m›z araflt›rmalarda e¤itime kat›lan kad›nlar›m›z›n yüzde 95’inde enerji tasarrufu
bilinci olufltu¤unu
gördük.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Türkiye, Avrupa’dan %36 daha ucuz
Türkiye’nin 2013 y›l› sonuçlar›na göre tüketim mal ve hizmetlerine iliflkin Fiyat Düzeyi Endeksi (FDE) 64 oldu. Bu
de¤er, Türkiye’de genel yaflam›n Avrupa Birli¤i ortalamas›ndan %36 daha ucuz oldu¤unu ve 28 Avrupa Birli¤i (AB) ülkesi genelinde 100 Euro karfl›l›¤› sat›n al›nan ayn› mal ve hizmet sepetinin, Türkiye’de 64 Euro karfl›l›¤›
Türk Liras› ile sat›n al›nabilece¤ini
göstermifltir.
Avrupa’da en ucuz giyim ve
ayakkab› Türkiye’de
Türkiye’nin s›ralama olarak en
geride oldu¤u alt gruplar “giyim” ve
“ayakkab›” gruplar›d›r. Türkiye her
iki alt grupta da 37. s›rada yer alm›fl
ve böylelikle Avrupa’n›n en ucuz ülkesi olmufltur. Bu iki grup
için Türkiye’nin FDE de¤erleri s›ras›yla 68 ve 67 olarak gerçekleflmifltir.
En yüksek fiyat düzeyimiz kiflisel ulafl›m araçlar›nda
Türkiye’nin en pahal› oldu¤u alt grup “kiflisel ulafl›m araçlar›” grubudur. Türkiye’nin bu alt grup için endeks de¤eri 108
olarak gerçekleflmifl olup, 37 ülke içerisinde fiyat düzeyi en
yüksek 9. ülke olmufltur. Bu de¤er, bu gruba ait fiyat düzeyi-
nin AB ülkelerinin ortalamas›n›n %8 üzerinde oldu¤u ve
Türkiye’de bu gruba ait bir mal ve hizmet sepetinin sat›n al›nabilmesi için AB ülkelerinin ortalamas›ndan daha yüksek
bir tutar ödenmesi gerekti¤i anlam›na gelmektedir. Genel sonuçlar üzerinde en yüksek etkiye
sahip “g›da ve alkolsüz içecekler”
grubunda ise Türkiye, 85 endeks
de¤eri ile Avrupa Birli¤i ortalamas›ndan %15 daha ucuz olup 37 ülke
aras›nda en ucuz 12. ülke konumundad›r. Bu grupta en pahal› ülke
Norveç, en ucuz ülke Makedonya
olmufltur.
“Alkollü içecekler ve tütün “ grubunda Türkiye 100 endeks de¤eri
ile AB ortalamas›na eflit olup, Türkiye fiyat düzeyi en yüksek
11. ülke olmufltur.Türkiye’nin en düflük fiyat düzeyine sahip
oldu¤u alt grup 55 endeks de¤eri ile “ulaflt›rma hizmetleri”
grubudur. Türkiye bu grupta 37 ülke aras›nda en ucuz 7. ülkedir.
Not: Karfl›laflt›rmalarda, 28 AB üyesi ülke, ‹sviçre, ‹zlanda, Norveç, Türkiye, Makedonya, Karada¤, S›rbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek kapsanm›flt›r.
Helal Turizm H›zla Büyüyor!
Turizm alan›nda da her geçen gün
a¤›rl›¤›n› artt›ran “Helâl” kavram›
UTESAV’›n beyin f›rt›nas› toplant›s›nda masaya yat›r›ld› ve düzinelerce soruya cevap arand›.
Uluslararas› Teknolojik, Ekonomik
ve Sosyal Araflt›rmalar Vakf› (UTESAV) ve Müstakil Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (MÜS‹AD) Hizmet Sektör
Kurulu iflbirli¤iyle MÜS‹AD Genel
Merkezi’nde Helal Turizm konulu beyin f›rt›nas› toplant›s› düzenlendi.
Aç›l›fl konuflmas›n› UTESAV Baflkan› ‹srafil Kuralay’›n yapt›¤› toplant›
yaklafl›k olarak üç saat sürdü. Kuralay
konuflmas›nda flunlar› söyledi:
“UTESAV olarak ‹slâmî bir ekonomi
için, ‹slâmî bir hayat için helâl g›da ve
helâl sertifikas› gibi konular›n gerçekten tart›fl›l›p hayat›m›za en uygun biçimde entegrasyonunun gereklili¤ini
düflünüyoruz. Fakat bu toplant›m›zda
helâl kavram› ile beraber özellikle de
yeni duymaya bafllad›¤›m›z Helâl turizm konusunu masaya yat›raca¤›z.
Dünyaya paralel olarak ülkemizde, Helâl finans, Helâl yiyecek, Helâl kozmetik ürünler derken Helâl marketler bile
aç›ld›. Türkiye’de 4-5 y›ld›r, ‹slâmî
usullere uygun tatil için Helâl turizm,
Helâl otelcilik, Helâl acentecilik gibi
kavramlar kullan›lmaya bafllad›. Dünyada Helâl turizm pazar› gün geçtikçe
h›zla büyüyor” dedi.
Toplant›da Helâl turizm ile ilgili sunum yapan Evra Turizm Genel Müdürü
Cüneyt Çetin sunumunda flu ifadelere
yer verdi: “Müslüman turistlerin %51’i
Helâl turizm yapmay› istemektedir.
2013 y›l›nda 69 milyon Müslüman turist 70 milyar dolar harcama hacmi ile
Helâl turizm pazar›n› oluflturmufltur.
Malezya, ülkesine gelen turist say›s›n›
artt›rmak için otellerine Helâl g›da sertifikas› verip, bu konuyu dünyadaki Müslümanlara reklam edip ülkesine Müslüman turistleri çekmeyi baflarm›flt›r. Fakat henüz dünya genelinde Helâl turizm
konusunda bir standardizasyonun sa¤lanamam›fl oldu¤u görülmektedir. Hayatlar›n› ‹slâmi kurallara göre düzenleyen Müslümanlar›n tercih etti¤i Helâl
turizm imkânlar›n›; bünyelerinde alkol
servis etmeyip 5 vakit ezan sesinin duyuldu¤u mescitleri olan, bayanlara özel
havuz spa gibi kullan›m alanlar› bulunan oteller, namaz saatlerine göre düzenlenen turlar, etraf›ndan kimsenin göremeyece¤i havuzlar›
bulunan kiral›k villalar, olarak s›ralayabiliriz.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
6
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
THY Genel Müdürü Kotil’e “Y›l›n CEO'su” ödülü
THY Genel Müdürü Temel Kotil, ‹ngiltere'nin baflkenti Londra'da düzenlenen
"2014 Havayollar› Strateji Ödülleri"nde, "Y›l›n CEO'su" ödülüne lay›k görüldü.
Türk Hava Yollar› (THY) Genel
Müdürü Temel Kotil, ‹ngiltere'nin
baflkenti Londra'da düzenlenen
"2014 Havayollar› Strateji Ödülleri"nde, "Y›l›n CEO'su" ödülüne lay›k görüldü.
Tarihi Middle Temple Hall'da yap›lan ödül töreninde konuflan Kotil,
ödülü 40 bin THY çal›flan› ad›na ald›¤›n› belirterek, "Yolcular›m›z olmasa bu baflar›ya ulaflamazd›k. Bu
y›l 60 milyon yolcu tafl›may› bekliyoruz. Geçen 10 y›l boyunca, 350
Yalç›ntaç, KOB‹’ler yürüyemezse
ekonomi yürüyemez
TÜMS‹AD ‹stanbul fiubesi taraf›ndan gerçeklefltirilen “Ay›n Konu¤u” program› kapsam›nda Dünya Türk ‹fl Konseyi Baflkan› Murat
YALÇINTAfi ‹stanbul fiubenin
Konu¤u oldu. ‹stanbul fiubesi konferans salonunda gerçekleflen programa TÜMS‹AD ‹stanbul fiube
Baflkan› Eyüp Topal, TÜMS‹AD
‹stanbul fiubesi Yönetim Kurulu
Üyeleri çok say›da TÜMS‹AD
üyesi kat›ld›.Türkiye Ekonomisi
2007 De¤erlendirmesi ve 2008
Beklentileri konulu bir sunum gerçeklefltiren Yalç›ntafl, sunumunda
önce 2007 y›l›n› de¤erlendirdi ve
2007 y›l›ndaki geliflmeleri flu cümlelerle özetledi: 2007 y›l› ekonomik
anlamda ifl âlemi olarak ancak elimizdekileri tutabildi¤imiz bir y›l oldu. Ama demokratik anlamda da
Türkiye’de demokrasi kültürünün
yerleflti¤i bir y›l oldu. Yalç›ntafl
2002-2006 aras› Türkiye’nin sa¤lanan siyasi istikrarla birlikte ve ayn›
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n zulüm alt›nda
inleyen toplumlara bar›fl ve
huzur getirmesini dilerim.
‹smail TOPEL
Yimta ‹nflaat A.fi. Yönetim
Kurulu Baflkan›
zamanda büyüyen dünya ekonomisinin ve finansman›n da etkisiyle
ortalama olarak %7 oran›nda büyüdü¤ünü, büyüme h›z› aç›s›ndan
Çin’in ard›ndan Türkiye’nin 2. s›rada geldi¤ini, GSMH’nin ikiye
katland›¤›n› fakat 2007’de böyle
bir büyüme gerçekleflmedi¤i için
baz› s›k›nt›lar›n do¤du¤unu ileri
sürdü. Yalç›ntafl konuflmas›nda,
2007’de Türkiye’de ve dünyada
önemli geliflmeler oldu¤unu, seçim
süreçlerinin yafland›¤›n› ve s›k›nt›l›
geçen bu süreçlerin ifl âlemini
olumsuz etkiledi¤ini, siyasi gerilimin ekonomiyi vurdu¤unu, Türkiye’deki her siyasi problemin, gerginli¤in ifl âlemine
do¤rudan yans›d›¤›n› ve ekonomiyi
s›k›nt›ya düflürdü¤ünü belirtti.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
milyon yolcu tafl›d›k. Hepsine teflekkür ediyorum. Onlar benim patronum, onlar için çal›fl›yorum. Bu
nedenle THY çok baflar›l›d›r" dedi.
Yolcular›n deste¤iyle geçen 10 y›l
içerisinde yüzde 18 büyüdüklerini
ifade eden Kotil, 2023 y›l›na kadar
120 milyon yolcuya ulaflmay› planlad›klar›n› kaydetti. Törendeki konuflmas›nda efli Remziye Kotil ile
ailesine teflekkür eden Temel Kotil,
"Onlar›n deste¤i olmasa geçen 25
y›l boyunca ne yapard›m bilmiyo-
rum. Eflim en büyük destekçim oldu. Ancak kendisine vize verilmesi
çok uzun sürdü¤ü için, bugün bana
kat›lamad›" diye konufltu.
"Çok prestijli bir ödül"
Törenin ard›ndan ödülü Anadolu
Ajans›'na de¤erlendiren Kotil, "Bu
ödül, çok prestijli bir ödül. Y›lda bir
kez veriliyor. Törende de söylediler,
yolcu say›s› 14 milyondan 60 milyona ç›kt›. Benim için onur oldu.
Eme¤i geçen herkese teflekkür ediyorum. Say›n Baflbakan›m›za, aile-
me ve eflime teflekkür ediyorum.
Türkiye havac›l›kta çok iyi gidiyor.
Ondan dolay› bana bu ödülü verdiler" ifadelerini kulland›.
Kotil, THY ile Lufthansa aras›ndaki ifl birli¤iyle ilgili soruya, "Lufthansa'n›n genel
müdürü düzeltmeyi yapt›.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
ESDER’in sahur konu¤u Bakan Güllüce oldu
Esnaf ve Sanatkarlar Derne¤i (ESDER) taraf›ndan bu y›l 3.’sü düzenlenen geleneksel sahur program›n›n
bu seneki konu¤u Çevre ve fiehircilik Bakan› Say›n ‹dris Güllüce oldu.
Genel Baflkan Mahmut Çelikus’un
ev sahipli¤inde Pursaklar Gümüflköy
sitesinde gerçeklefltirilen 3. Geleneksel Sahur Program›na Çevre ve fiehircilik Bakan› Say›n ‹dris Güllüce
onur konu¤u olarak kat›ld›. Geceye
kat›lan di¤er davetliler aras›nda AK
Parti K›rflehir Milletvekili Abdullah
Çal›flkan, ‹flkur Genel Müdürü Nusret Yaz›c›, Ankara Kalk›nma Ajans›
Genel Sekreteri Arif fiay›k, Keçiören Belediye Baflkan› Mustafa Ak,
Spor Toto Genel Müdürü Mehmet
Kasapo¤lu, çok say›da Bürokrat ile
ifladam›, bakanl›k personeli, site sakinleri ve bas›n mensuplar› kat›ld›.
Genel Baflkan Çelikus’un gecenin
anlam ve önemini belirtti¤i konuflmas›nda “Bugün biz, burada hamdolsun huzur, güven, emniyet içerisinde sahurumuzu yaparken Filistin’deki kardefllerimiz çok ciddi s›-
k›nt›lar içerisinde. Mübarek ramazan
ay›nda ‹srail iflgal rejiminin Gazze’ye yönelik askeri operasyona bafllamas› zaten büyük bir dram›n yafland›¤› Gazze’yi Ramazan ay› içerisinde daha da zor flartlara sevk etti.
Müslüman kan› dökülmesin, sald›r›lar›n durdurulmas› konusunda uluslararas› bir tavr›n oluflturulmas›n› talep ediyoruz” dedi. Dernek Baflkan›
Mahmut Çelikus’u çal›flmalar›ndan
dolay› tebrik eden Bakan Güllüce
"Dayan›flma ay› olan Ramazan, inflallah dünyadaki tüm Müslüman
kardefllerimizin ac›s›ndan kederinden kurtulmas›na vesile olur. Bu ayda insanlar›m›z zengin, fakir demeden kendi komflusuna mutlaka bu
Ramazan’›n bereket ve dayan›flma
ay› oldu¤unu göstermesi gerekir”
dedi.
Oruç nas›l aç durmak de¤ilse sahur da gece yemek de¤ildir aç›klamas›nda bulunan Bakan ‹dris Güllüce, sahurun ayr› bir maneviyat› oldu¤unu bu nedenle ESDER taraf›ndan
düzenlenen bu etkinli¤in manevî de-
¤erlerimizle de çok iyi örtüfltü¤ünü
belirterek davetten duydu¤u memnuniyeti dile getirdi ve ESDER yönetimine ayr› ayr› teflekkür etti.
Ülkemizdeki derneklerin faaliyetlerine de de¤inen Güllüce, “Ülkemizdeki dernekler amaçlar› ve faaliyetleri konusunda iyi bir teflkilatlanma içerisinde olmal›d›r. Mevcut yap›
içerisinde derneklerin çal›flmalar› ve
topluma faydal› ifller yapmas› gerekir” diye konufltu.
fied kuflanma gösterisi ve ilahi
okunmas› gecenin maneviyat›n› art›rd›.Sahur program›n›n ilerleyen dakikalar›nda ESDER ekibinin fled kuflanma gösterisi geceye renk katt›.
Ard›ndan canl› canl› ilahiler okundu.
Eflsiz güzelliklerin yafland›¤› sahur
program›nda Bakan Güllüce fled kuflanman›n ülke genelinde yayg›nlaflt›r›lmas› için ne gerekiyorsa yap›lmas› gerekti¤ini Genel Baflkan Çelikus’a ifade etti. Gümüflköy’deki gece, bir Osmanl› gelene¤i olan difl kiras› hediyesinin konuklara takdim
edilmesinin ard›ndan son buldu.
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n Suriye, Arakan ve daha
birçok yerde zulüm gören topluluklar›n huzur ve refaha ermesine
vesile olmas›n› dilerim.
Tüm ‹slam Âleminin Kadir
Gecesi ve Ramazan Bayram›n›
tebrik eder sevdikleri
ile nice bayramlara
kavuflmas›n› dilerim.
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n tüm insanl›¤a bar›fl,
huzur ve mutluluk getirmesini
yüce Allah’tan niyaz ederim.
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n tüm ‹slam
Âlemine ve Tüm ‹nsanl›¤a
hay›rlar getirmesini
temenni ederim.
Murat YILMAZER
Mustafa AKZOR
Abdulkerim TERK‹N
Çetin DEN‹Z
Istranca Çelik Yap› ‹nfl.
San. ve Tic. Ltd. fiti.
Ayn› Gemideyiz Paylafl›m Grubu
Gaziosmanpafla Amatör Kulüpler
Birl¤ii Baflkan›
Akzorlar ve Ak Yap› ‹nflaat
Yönetim Kurulu Baflkan›
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
HABER
7
Baflkan Usta’dan eski baflkan Sabri Öztürk’e Vefa Örne¤i
Gaziosmanpafla Belediyesinin 07 Temmuz 2014 günü yap›lan 1. Meclis oturumunda al›nan ek gündemli karar ile
Gaziosmanpafla Stad› ad›n›n Gaziosmanpafla Sabri Öztürk Stad› olarak de¤ifltirilmesine oy birli¤i ile karar verildi.
Ak Parti ve CHP gruplar›n›n metli Sabri Öztürk'ün böyle
da memnuniyetle karfl›lad›¤› yad edilmesi Gaziosmanpafla
bu teklifin Gaziosmanpafla halk› taraf›ndan'da memnuniMeclisinde oybirli¤i ile kabul yetle karfl›land›.
edilmesi himetin unutulmad›Bizde bir gaziosmanpaflal›
¤›n›n bir göstergesi olarak de- ve esnaf gazetesi olarak
¤erlendirildi.
Belediye Baflkan› Hasan TahAnavatan Partisinden Gazi- sin Usta'y›
osmanpafla Belediyesinin ilk ve tüm
Belediye baflkan› olan Sabri meclis
Öztürk daha sonra bir dönem- üyelerini
de Milletvekilli¤i yapm›flt›.
tebrik ediyDöneminde Gaziosmanpaoruz.
fla’daki sorunlar› köklü çözümlere kavufl- Haberini Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
turmufl biri olan Rahtakip edebilirsiniz.
STK’LARDAN ‹SRA‹L’E
KINAMA, GAZZE’YE DUA
Ba¤c›lar’daki dernek ve federasyonlar,
Gazze’deki kardefllerine ‘kimsesiz de¤ilsiniz’diye seslenerek, yüzlerce insan› flehit
eden ‹srail’i ve sesini ç›karmayan ABD ile
AB üyesi ülkeleri k›nad›. Okunan metinde hayatlar›n› zor flartlarda geçirmeye çal›flan insanlara sald›r› gerçeklefltiren ‹srail’in gerçek yüzünün ortaya ç›kt›¤› belirtilerek, “Siyonist rejim, havadan, karadan
ve denizden kad›n, çocuk demeden ölüm
ya¤d›r›yor. Bu affedilemez insanl›k suçudur” denildi. Ba¤c›lar Belediyesi Ramazan Etkinlik Alan› duygulu bir programa
daha ev sahipli¤i yapt›. ‹lçedeki bütün federasyon ve dernekler terör devleti ‹srail’i
k›nayarak, bu ülkenin sald›r›lar›na sessiz
kalan ABD ve AB ülkelerini elefltirdiler.
Ba¤c›lar Meydan›’nda düzenlenen ve binlerce davetlinin kat›ld›¤› iftar öncesinde
düzenlenen programda sahnede yerlerini
alan ö¤rencilerin tafl›d›klar›, “Gazzeli Çocuklar Kimsesiz De¤ildir”, “Katil Devlet
‹srail” gibi yaz›l› dövizler dikkat çekti.
Program s›ras›nda Ba¤c›lar Sivil Toplum
Kurulufllar› Platformu’nun haz›rlad›¤› k›nama metni Giresun Dernekler Federasyonu Baflkan› Hasan Turan taraf›ndan
okundu.
SALDIRILAR AFFED‹LEMEZ ‹NSANLIK
SUÇUDUR
Sald›r›lar›n her geçen gün Filistin
halk›na ölüm ve sefalet getirdi¤inin s› kurulufllar ve sözüm ona devletler,
vurguland›¤› aç›klamada flöyle denildi: 'haks›zl›k karfl›s›nda susan dilsiz fleytanBiz Ba¤c›lar'da bulunan Sivil Top- lar' olduklar›n› bir kez daha göstermifllerdir. Baflta Baflbakan›m›z Sn. Recep
lum Kurulufllar› olarak;
‹çerisinde bulundu¤umuz Mübarek Tayyip Erdo¤an olmak üzere; 'bu türden
Ramazan Ay›'nda, ‹flgalci Siyonist ‹srail sald›r›lar› yapan bir rejimle iflimiz olTerör Devleti'nin Gazze fieridi'ne yöne- maz' diyerek, tavr›n› ortaya koyan Türlik insanl›k d›fl› sald›r›lar›n› ve katliam›- kiye Cumhuriyeti hükümetini bütün
n› fliddetle k›n›yor; zalim sald›rgan› ve kalbimizle destekledi¤imizi beyan ederolup bitenleri görmezden gelen bütün ken; Dünya üzerinde yaflayan iki milyar
uluslararas› kurulufllar› lanetliyoruz. Müslüman› kalbinden yaralayan bu salYerlerinden yurtlar›ndan edilip, Gazze d›r›lar karfl›s›nda sald›rgan› destekler
fieridi'ne s›¤›nm›fl ve zaten hayatlar›n› mahiyette demeçler vermekten utanmazor flartlar alt›nda idame ettirmek mec- yan ‹slam Ülkeleri yöneticilerini de flidburiyetinde kalan Gazze'li kardefllerimi- detle k›n›yor ve ak›llar›n› bafllar›na alze yönelik bu sald›r›lar; hak-hukuk tan›- malar›n› ihtar ediyoruz. Dualar›n kabumaz Siyonist rejimin ne oldu¤unu bir le en yak›n oldu¤u Mübarek Ramazan
kez daha ortaya koymufltur. Karadan, Ay›'nda, yüre¤i yan›k Müslümanlar›n
havadan ve denizden Siyonist ‹srail re- dualar›n›n, bomba sesleri eflli¤inde kejimi taraf›ndan a¤›r bombard›man alt›n- der, ac› ve gözyafllar› ile iftarlar›n› açan
da tutulan Gazze'de can kayb›, yaral› sa- Gazzeli kardefllerimizin kurtulufllar›na;
y›s› ve maddi kay›plar›n gittikçe yüksel- onlara bu zulümleri reva görenlerin ve
mesi hepimiz için derin bir üzüntü kay- zalimlere destek olanlar›n da kahroluflna¤›d›r. Kad›n ve çocuklar baflta olmak lar›na vesile olaca¤›üzere masum sivillerin öldürülmeleri, na inan›yoruz. Unutüm insanl›¤› yaralayan, kabul edilemez tulmamal›d›r; Gazve affedilemez bir insanl›k suçudur. ze’nin
çocuklar›
Yüzlerce insan›n hayat›n› kaybetmesine kimsesiz de¤ildir.
ald›rmay›p, Gazze halk›n›n kendini müdafaa sadedinde gösterdi¤i çabalar› bile Haberini Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
'kabul edilemez' bulan sözde uluslararatakip edebilirsiniz.
Taksim’in Meydan›’nda
kardefllik sofras›
Beyo¤lu Belediyesi Taksim Meydan›’nda toplumun her
kesiminden 3 bin kifli kat›ld›¤› bir iftar yeme¤i düzenledi.
Siyaset, medya, kültür ve sanat çevresinden seçkin davetlilerin de bulundu¤u yemekte Baflkan Demircan “Geçmiflte
suyun Taksim edildi¤i bu meydandaki sofra kardeflli¤inin
tüm kavga edenlere ibret olmas›n› diliyorum” dedi.
Beyo¤lu Belediyesi Taksim Meydan›’nda 3 bin kiflinin
kat›ld›¤› bir iftar verdi. Toplumun tüm kesimlerinin yer ald›¤› iftarda bar›fl mesajlar› verildi. Ramazan ay›n›n manevi
ikliminde huzurun hakim oldu¤u iftar yeme¤ine ‹stanbul
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› Kadir Topbafl, Ak Parti ‹stanbul ‹l Baflkan› Aziz
Babuflcu, Beyo¤lu Belediye Baflkan› Ahmet Misbah Demircan, ‹stanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Fener Türkiye
Musevileri Hahambafl› Rav ‹sak Haleva, Süryani Ortodoks
Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Yusuf
Çetin, Ermeni Patrikhanesi Dinler aras› iliflkiler sorumlusu
Episkopos Sahak Maflalyan'›n yan› s›ra gazeteciler, yazarlar, sanat ve spor camias›ndan tan›nm›fl simalar, çeflitli ülkelerin temsilcileri de kat›ld›.
Beyo¤lu Belediye Baflkan› Ahmet Misbah Demircan,
Taksim Meydan›’na gelen konuklar› tek tek karfl›lad›. Sahnede Halil Necipo¤lu ve Alp Arslan’›n ilahiler okurken, iftar yeme¤inden sonra Rahmi Yaran yemek duas› yapt›. Yaran, duas›nda ‹slam aleminde birlik ve beraberli¤in korunmas›n› diledi.
Topbafl “Her daim bu güzellikleri paylaflabiliriz”
‹ftar yeme¤ine iliflkin konuflan Vali Mutlu, “Ramazan
ay› rahmet ay›. Böyle bir ay›n ‹stanbul'da kutlan›yor oluflu,
bu flehrin kutsiyeti, aziz flehir olmas› itibariyle de ‹stanbullular büyük bir coflku içinde gönül birlikteli¤i oluflturuyorlar. Beyo¤lu Belediyesi’nin
iftar yeme¤inde güzel ülkemizin bütün farkl›
renkleri ile bir araya geldik. Her fleyden evvel gönüllerimizi doyurduk. Bu Ramazan'›n
hay›rlara vesile olmas›n›
yürekten diliyorum” diye Haberini Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
konufltu.
takip edebilirsiniz.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
8
HABER
bülteni
Ahmet Hamdi Çaml›, Dünyan›n
en büyük spor kulübüyüz....
ENDAZE
ÇET‹N DEN‹Z
RAMAZAN DAVULU
GAZ‹OSMANPAfiA’DA YASAKLANIR MI?
Geçen gün bir toplant›da bir arkadafl›mla sohbet ederken, zamans›z ve anlams›z bir flekilde çal›nan, hiçbir anlam› ve ritmi olmayan, çoluk çocuk hasta demeden herkesi rahats›z edecek gürültüye sebep
olan ramazan davulcusundan duydu¤u s›k›nt› ve rahats›zl›¤› dile getirdi. Hatta bazen evden afla¤› inmemek için kendisini zor tuttu¤unu, art›k dayan›lmaz bir hal ald›¤›n› söyledi.
O söyleyinceye kadar bu duruma bu kadar dikkat etmemifltim. Ancak dün (ki bu durum iki- üç gündür devam ediyor) saat 01:30 civar›
(ki bu saat çok erken, çünkü imsak 3: 44) tamda çocuklar› yeni uyutmuflken ortaya ç›kan ramazan davulcusunun dand›r› dand›r› sadece
ses ç›kartmak için vurdu¤u davulun sesi ile irkildim. Hafif aç›k olan
camlar› kapamam›n da bir faydas› olmad›. Davul sanki bulundu¤umuz
odan›n içinde çal›yor gibiydi. Çocuklar kalkt›. Hepimiz ayaktayd›k. Davulcu hedefine ulaflman›n vermifl oldu¤u zevkle davuluna vurarak dand›r› dand›r› sesi di¤er sokaklara do¤ru giderek uzaklafl›rken, evin içinde bütün aile bir köflede oturmufl birbirimize bak›yorduk.
K›sa bir flaflk›nl›ktan sonra kendimizi toparlad›k ve tekrar yataklar›m›za döndük. Tam uyuma moduna girdi¤imiz anda ikinci bombard›manla karfl›laflt›k. Me¤er bunun bir de dönüflü varm›fl. Aman Allah’›m
dand›r› dand›r› dand›r›… herkes ayakta evin içinde a¤layan çocuk sesi, moraller ve motivasyon düflmüfl uykusuz gözler…
O zaman arkadafl›ma hak verdim. Afla¤› inmemek için kendimi zor
tuttum. Ramazan ay›n›n bitmesine az bir zaman kalmas› ramazan davulcular›n› daha da azd›rd› san›r›m. Eee iflin ucunda bahflifl var.
Ülkemiz AB’ine girme ve insan haklar› konusunda mücadele verirken, çoluk çocuk, hasta, engelli, demeden, inançlara ve insan haklar›na sayg›s›zca davranan ramazan davulcusu ilkel bir görüntü oluflturmaktan baflka bir fley de¤ildir.
‹çimizde ramazan davulcular›n›n bir gelenek oldu¤unu sürdürülmesi
gerekti¤ini düflünenlerde olabilir. Ki bende böyle düflünüyorum. Ancak
düzensiz, kim olduklar› belli olmayan, mahallelinin tan›mad›¤›, sahtesi
ile orjinalinin ay›rt edilemedi¤i, bir bafl›boflluk gelenek ve görenek olmaktan ç›km›flt›r.
En önemlisi sab›kas›n›n olup olmad›¤›n› bilmedi¤imiz insanlar›n
apartman boflluklar›nda kat kat gezerek her dairenin kap›s›n› çal›p
bahflifl almaya çal›flmalar›d›r. Bu özellikle tek bafl›na yaflayan yafll› insanlar›m›z için daha büyük bir tehlike oluflturmaktad›r. Can ve mal güvenli¤i tehlikesi ortaya ç›kmaktad›r.
‘Ramazan davulcular›n› her ne kadar belediyeler organize ediyor gibi görünse de asl›nda yasal sorumlu kaymakaml›klar. Davulcu belirlenirken adli sab›ka kayd› isteniyor mu? Bu da belirsiz. ‹fl Kanunu’na göre; böyle bir meslek yok. Gürültü nedeniyle 12 bin TL’lere kadar para cezas› uygulamas› olmas›na ra¤men davulcular›n gürültüsüne maddi para cezas›yla ilgili bir düzenleme de yok.
Belediyeden; bulundu¤um mahallede davulcuya izin verilmedi¤ini,
dolay›s› ile davul çalman›n çevreye rahats›zl›k verme suçu kapsam›na
girdi¤ini, 155 polisi aray›p yard›m istememi söylediler. Sizde Belediye
ça¤r› merkezlerinden bilgi alabilirsiniz.
Adana, Sakarya, Ordu, Giresun gibi illerimizde Ramazan davulu çalmak yasak, ‹stanbul’da da, Sar›yer, Üsküdar, Befliktafl, Fatih, Beyo¤lu, Kad›köy, Ümraniye, Pendik ilçelerimizde yasaklanm›fl durumda.
Yasaklan›r m› yasaklanmaz m› bilmem ancak, düzenli ve sistemli bir
hale getirilmesi gerekti¤ini düflünüyorum.
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor Kulübü’nün çiçe¤i burnunda baflkan› Ahmet Hamdi Çaml›, ‹BB Cebeci spor tesislerinde Esnaf Gazetesi Gen. Yay. Koord. Eflref Küçükatefl
ve Tek Rumeli Televizyonu Spor Haberleri Müdürü Erol Eftekin’in sorular›n› yan›tlad›.
Baflkan Çaml› ‹BB Spor Kulübünü k›saca flöyle tan›tt›; “1990 Y›l›nda resmen
kurulan ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Spor Kulübüne; yine belediye bünyesinden olan 1941 y›l›nda kurulan geçmifli
köklü kulüplerden ‹ETT, ‹SK‹ VE ‹TFA‹YE’ de kendi bünyelerinde ald›klar› kararlar uyar›nca ve 28.11.1990 Tarihli Büyükflehir Belediyesi Spor Kulübü ola¤an
kongresinde al›nan karar ile ‹BB Spor
Kulübüne kat›lm›fllard›r. ‹BB Spor Kulübü bu gün geldi¤i noktada 3.000 ’den fazla sporcusu ile dünyan›n en büyük spor
kulübü unvan›n› elinde bulundurmakta ve
mevcut spor tesisleri ile Avrupa ve dünyada hiçbir spor kulübünün sahip olmad›¤›
tesislere sahip bir spor kulübüyüz”.
11 Branflta Sporcu yetifltiren Dünyan›n en
büyük sporcu üretim merkeziyiz
Ahmet Hamdi çaml› sözlerine flöyle
devam etti, Gürefl Federasyonu Baflkan›
Hamza Yerlikaya’n›nda sporcular›m›z
aras›nda bulundu¤u bir spor kulübüyüz.
Gürefl, Basketbol, Valeybol, Karate, Taekwondo, Judo, Masa Tenisi, Atletizm, ‹zcilik, Buzpateni, Büyük Engelli Yüzme dallar›nda 11 Branflta sporcular›m›z hergün
Türkiye ve Dünyadaki müsabakalarda
mücadele etmekte ve her gün Kulübümüze say›s›z madalyalar kazand›rmaktad›r.
Her branfl›n spor salonlar› ve müsabaka
sahalar› tesisimizde mevcut. fiu anda Güreflçilerimiz, Judocular›m›z müsabakalarda bir k›sm› döndü ama flu anda 50-60
sporcumuz yurt içi ve yurt d›fl›nda müsabakalarda madalya mücadelesi veriyor.
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n zulüm alt›nda
inleyen toplumlara bar›fl ve
huzur getirmesini dilerim.
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n Suriye, Arakan ve daha
birçok yerde zulüm gören topluluklar›n
huzur ve refaha ermesine vesile
olmas›n› dilerim.
Murat HAfiHAfi
Muhammer VAROL
Haflhafllar fiirketler Grubu
Yönetim Kurulu Baflkan›
www.esnafbulteni.com
Varol ‹nflaat ve Emlak
San. Tic. Ltd. fiti.
Baflbakan›m›z bu kulübün hem Sporculu¤unu hem Baflkanl›¤›n› yapm›flt›r…
1994 y›l›nda bu kulübe geldi¤ini söyleyen Baflkan Çaml› sözlerine fiöyle devam
etti; “ Biz bu kulübe say›n baflbakan›mla
birlikte geldik, Cumhurbaflkan› Aday›m›z
olan Say›n Recep Tayyip Erdo¤an 1994
y›l› öncesi Kulübümüzde Futbol oynam›fl
ve bir dönem baflkanl›¤›n› yapm›flt›r. Bu
nedenle de önümüzdeki Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinde taraf›z, Baflbakan›m›z›
destekliyoruz” dedi.
Belediye Baflkan›m›z Kadir Topbafl’a
flükran borçluyuz…
Bu tesisleri spor camias›na kazand›ran
‹BB Baflkan› Kadir Topbafl’› burada anmamak büyük haks›zl›k olur. Geçmiflte
iyi bir sporcu ve ‹zci lideri olan Say›n
Topbafl spora kazand›rd›¤› bu tesislerle
spor tarihine de ad›n› yazd›rmay› hak ediyor. Yapt›¤› her park›n yan›nda halk›n
spor yapabilece¤i alanlar› da kazand›ran
Topbafl her vatandafl›n spor yapabilece¤i
mekânlar oluflturuyor.
fiu anda ‹stanbul’da yap›lan ciddi spor
tesislerinin say›s› h›zla artmakta. Bu h›z›
yine 1994’te ‹BB Baflkan› olan Say›n Erdo¤an’dan almaktay›z. Yüzmede Engelli
Branfl›nda Türkiye’yi biz temsil etmekteyiz. Tesisimiz sporcular›n ve tüm branfllar›n ihtiyaçlar›na cevap verecek alt yap›ya
Tüm ‹slam Âleminin Kadir
Gecesi ve Ramazan Bayram›n›
tebrik eder sevdikleri
ile nice bayramlara
kavuflmas›n› dilerim.
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n tüm insanl›¤a bar›fl,
huzur ve mutluluk getirmesini
yüce Allah’tan niyaz ederim.
Mehmet AKfi‹T
Mahmut ÇEL‹KUS
Gaziosmanpafla Bayburtlular Kültür
ve Yard›mlaflma Derne¤i Baflkan›
ESDER Genel Baflkan›
ve özelliklere sahiptir.
Milletin imkânlar›n› kullanan ve teflekkür
etmeyen nankörler var
Birçok Federasyon ve Spor Kulübü
nankör, Milletten ald›¤›n› millete vermiyor diyen Çaml› sözlerine flöyle aç›kl›k
getirdi; “Geçen gün Rivada Türkiye Milli
tak›mlar› kamp›n›n aç›l›fl yap›ld› tesis 60
M‹LYONA mal olmufl. Bu gün bir tesise
60 M‹LYON HARCANIP Kulüplerin, federasyonlar›n, sporcular›n hizmetine veriliyor. 2002 den önce tüm Türkiye’de bir
y›lda spora harcanan para sadece 60 M‹LYON iken bu gün sadece bir tesise bu para harcan›yor. fiimdi soruyorum baflar›
gösteremeyen Federasyon ve spor kulüpleri Milletin imkânlar›n› Spor camias›na
sunan bu devlete dolay›s› millete karfl› görevini yapmam›fl olmuyor mu? Bu imkânlar› kullan›p madalyalar› getirse devlete
ve millete teflekkür etmifl olacak. Görevini yerine getirmifl ve ona sunulan imkânlar› hak etmifl olacak.
Ama tam aksine
yiyip içip yat›yorlar
dolay›s› ile bu devlete ve millete nankörlük, karfl›l›¤›n› vermiyorlar.”
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n tüm ‹slam
Âlemine ve Tüm ‹nsanl›¤a
hay›rlar getirmesini
temenni ederim.
Ali YILDIRIM
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
10
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
M.ZEK‹ SAYIN
Bürokrat ve
Bürokrasi
TL ZONE VE DÜfiÜNDÜRDÜKLER‹…
Say›n Baflbakan›m›z›n Almanya seyahatinde “TL zone fikrini ortaya att›¤›ndan beri ekonomistler aras›nda
olur mu olmaz m› görüflleri hem ülkemizde hem de Avrupa’da konuflulur hale geldi. Olur diyenler de, olmaz diyenler de ekonomistler. Neye göre olmaz, neye göre
olur! Bu ülkeye olan bir güven, siyasi istikrar meselesi
mi, yoksa ekonomik alanda kuvvetlenerek bu yönlerde
Dünya ülkelerince sayg›n ve kabul edilir hale gelmesi midir ?!
Bir ülkenin hem siyasi aç›dan hem de ekonomik aç›dan sayg›n, güvenli hale gelmesi, di¤er ülkeler nezdinde
avantajlar› oldu¤u gibi dezavantajlar›n da vard›r. Dünya
üzerinde birçok küçük, ekonomik aç›dan zay›f olan ülkeler, ülkemize sempati duyduklar›, sevgiyle ba¤land›klar›
müddetçe daima her yönde destek bekleyeceklerdir.
Öyle de olaca¤› görülmektedir. Dolay›s›yla Türkiye her
yönüyle kuvvetlenmek ve güveni istikrar› sa¤lamak mecburiyetinde oldu¤u gibi hiçbir zamanda ülkelerle diyalogu koparmamas› gerekir. Gerekli kapasite ile zaman›nda üretimi imalat› yapamayan firman›n reklam› ne kadar
güzel olursa olsun kazanc› arzu etti¤i gibi olur mu?
Bu konu gündeme geldi¤i zaman hemen akl›ma
1993 – 1994 y›llar›nda Türk Cumhuriyetindeki seyahatimde ve ifl görüflmeleri yapt›¤›m zamanda Özbekistan’da bir Bakan’› ziyaretimde üç Bakan ile (yanl›fl hat›rlam›yorsam biri Sinema birisi S›naî Bakan› bir di¤eri de
Maliye Bakan› idi) sohbet ederken ekonomik konularda
epeyce bir konuflmadan sonra kendilerine “neden Türk
Liras›n› paran›z olarak kabul etmediniz ve kendiniz milli
param›z› ç›karaca¤›z diye u¤rafl›yorsunuz. Siz ve biz kardefl de¤il miyiz, sizler bizlere buradan atlarla gidip flimdi
uçakla geldiniz demiyor musunuz. Bizim kulland›¤›m›z
Türk Liras› sizin de paran›z olamaz m›? Dedi¤imde” -“ama siz de enflasyon çok yüksek” deyiverdiler. Oysa
kulland›klar› “Ruble” de daha yüksek enflasyon vard›.
Bunu belirtti¤imde aynen üç Say›n Bakan da – “bize
flimdiye kadar hiçbir yetkili gelip bunlar› bize anlatmad›lar ne yapal›m biz de flimdi milli param›z “Som”u ç›kartmaya çal›fl›yoruz” dediler. O anda içim s›zlad›, demek ki
iki devlet aras›nda temeli atacak pek bir fley yapmam›fl›z.
Azerbaycan da ç›kard›¤› milli paras› “Manat” için çok
çal›flt›. Manat’› tedavüle soktuklar›nda Ruble de tedavülde idi ve ilk ayda Ruble’nin iflgaline u¤rad› ve Manat piyasada kaybolmufltu. Ç›kt›ktan bir ay sonra 1 Manat’›
zor buldum. Para basmak vergi toplamak bir devletin
esas unsurlar›ndan ama bunlar›n d›fl›nda da baz› özellikler vard›r. Ayn› özellikleri tafl›yan topluluklar ülkelerin beraber hareket etmeleri bir güç meydana getirir. Avrupa
toplulu¤u böyle de¤il midir?. Bugün Türkiye önüne ç›kan birçok engeli aflm›fl belirli bir yere kadar gelmifltir.
Bundan sonra ülke menfaatini gözeten bir sistem içinde
daha da ileri gitmek olmal›d›r.
Say›n Baflbakan›m›z›n ileri sürdü¤ü bu fikir güç birli¤inin bir ad›m› olamaz m›? Büyük düflünmek ona göre
kendimizi haz›rlamak bugün olmazsa yar›nlarda olamaz
m›? ‹lla hemen karfl› ç›kmak m› gerekiyor. fiöyle olursa
flunlar› yaparsak neden olmas›n denemez mi? Mevcut
ekonomik rakamlar› ortaya koyarak olmaz olamaz
demekte, olmaz diye diye düflünmenin faydal› oldu¤una
inan›yorum.
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n zulüm alt›nda inleyen
toplumlara bar›fl ve huzur
getirmesini dilerim.
Osman ‹lhan
Tüketici Haklar› ve Çevreyi
Koruma Derne¤i
Genel Baflkan›
‹slam co¤rafyas› esaretten
kurtulma mücadelesi veriyor
K⤛thane Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsam›nda düzenledi¤i söyleflilerde K⤛thanelilerle buluflan Uluslararas› Rabia Platformu Koordinatörü Cihangir ‹flbilir, ‹slam Co¤rafyas›n› anlatt›.
K⤛thane Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsam›nda
düzenledi¤i söyleflilerde K⤛thanelilerle buluflan Uluslararas› Rabia Platformu Koordinatörü Ci-
hangir ‹flbilir, ‹slam Co¤rafyas›n›
anlatt›.
Hasbahçe etkinlik alan›nda düzenlenen programa Ka¤›thane
Belediye Baflkan› Fazl› K›l›ç,
Baflkan Yard›mc›lar› Hasan Ça- parça ve bir bütün olarak tüm dik›r, Mevlüt Öztekin, fiaban De- renifl cephelerini kaybeden ‹slam
mirel, Ak Parti Ka¤›thane Genç- Dünyas›, yüz y›l önce bafllayan
lik Kollar› Baflkan› Mustafa Kaya esaretinden kurtulma mücadelesi
veriyor bugün” dedi.
ve Ka¤›thaneliler kat›ld›lar.
Türkiye'nin son 12 y›ld›r tabuGünümüzde ‹slam Dünyas›’n›n ‹stiklal Mücadelesi verdi¤i- lar› y›k›p, geçmifliyle yüzleflerek,
ni belirterek sözlerine bafllayan darbeciler ve darbelerle hesaplaCihan ‹flbilir, “‹slam dünyas› flarak, ‹slam dünyas›na yeni yüözellikle günümüzde çok büyük zünü çevirdi¤ini anlatan ‹flbilir,
s›k›nt›lar çekiyor. Bu s›k›nt›lar› bu süreçte tarihi sorumluluklar›
anlamak için geçmifli anlamam›z olan, ‹slam co¤rafyas›na himayegerekiyor. 100 sene önce Osman- ci bir politika izledi¤ini kaydedel› Devleti’nin y›k›lmas›yla ‹slam rek, "Türkiye, d›fl politikada
Dünyas› en önemli siyasi destek halklardan yana politika izledi.
da
mekanizmas›n› kaybetti. ‹slam Bunda
Dünyas›’n›n merkezi olan Türki- Baflbakan Reye’de ise tarihin gördü¤ü en flid- cep Tayyip
detli toplum mühendisli¤i operas- Erdo¤an'›n etyonu yafland›. Doksan senedir ta- kisi çok bürihte görülmemifl bu parçalanma- yük" dedi.
n›n ve gerilemenin travmas›n› ve gerilimini atlat- Yaz›s› Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
maya çal›fl›yoruz. Parça
Sultangazi ‹lçe Protokolü ‹ftarda Bulufltu
Sultangazi Belediyesi, ilçe
protokolünü iftar yeme¤inde
buluflturdu. Sultangazi Belediyesi Nikah Saray›’nda düzenlenen iftarda konuflan Sultangazi Belediye Baflkan› Cahit Altunay, Ramazan’›n bereketini iftar ve gönül soflar›nda
paylaflt›klar›n› söyledi.
Konuflmas›nda Gazze'de
yaflanan katliama da de¤inen
Baflkan Altunay, "Filistin halk›na yap›lan sald›r›lar› fliddetle k›n›yoruz. Somali için hal-
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n Suriye, Arakan ve daha
birçok yerde zulüm gören topluluklar›n huzur ve refaha ermesine vesile
olmas›n› dilerim.
Servet fiimflek
fiimflek Otomotiv Tic. Ltd. fiti.
Genel Müdürü
k›m›zla el ele vererek, yard›m
t›rlar›m›z› gönderdik. fiimdi
ise Filistin için seferber olduk" dedi.
Sultangazi Belediyesi, Ramazan ay›nda ilçe protokolünü iftarda buluflturdu. Sultangazi Belediyesi Nikâh Saray›’nda düzenlenen iftar yeme¤ine Sultangazi Kaymakam›
Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Baflkan› Cahit Altunay
AK Parti ‹l Baflkan Yard›mc›s› Haydar Ali Y›ld›z, AK Par-
Tüm ‹slam Âleminin Kadir Gecesi ve
Ramazan Bayram›n› tebrik eder
sevdikleri ile nice bayramlara
kavuflmas›n› dilerim.
Bülent BABÜR
AYED (Avrupa Yakas› Elaz›¤l›lar
Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma
Derne¤i) E. Baflkan›
“Geçti¤imiz 5 y›lda Sulti ‹lçe Baflkan› Murat At›m,
belediye meclis üyeleri, muh- tangazi’nin çehresini de¤ifltitarlar, kamu kurum ve kuru- recek birçok proje sizlerin de
lufllar›n temsilcileri, sivil top- katk›s›yla gerçekleflti. Sultanlum kurulufllar›, ifladamlar› ile gazi’nin ihtiyaçlar›n› birlikte
de¤erlendirip birlikte çözüm
pek çok davetli kat›ld›.
‹ftar yeme¤inin ard›ndan yollar›na giderek projelerimikonuflma yapan Sultangazi zi ürettik. Sultangazi’yi, kurBelediye Baflkan› Cahit Altu- d u ¤ u m u z
nay, Sultangazi’ye yap›lan ya- gönül birlikt›r›mlar hakk›nda bilgi verdi. teli¤iyle daSultangazi’nin geliflimi ve de- ha güzel ya¤iflimi için her kurumun gönül r›nlara habirlikteli¤i yapt›¤›n› belirten z›rl›yoruz.”
Baflkan Altunay, flunlaYaz›s› Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
r› söyledi:
takip edebilirsiniz.
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n tüm insanl›¤a bar›fl,
huzur ve mutluluk getirmesini
yüce Allah’tan niyaz ederim.
Kadir Gecesi ve Ramazan
Bayram›n›n tüm ‹slam
Âlemine ve Tüm ‹nsanl›¤a hay›rlar
getirmesini temenni ederim.
Bahattin ÜRÜNDÜ
Orhan ÖZSOY
Üründü Kardefller ‹nflaat
Yönetim Kurulu Baflkan›
ÖZEL SEVG‹ IfiI⁄I
Özel E¤itim ve Rehabilitasyon Merkezi
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
HABER
11
“PAfiA
KÖfiKÜ, TADI
DAMA⁄INIZDA
KALACAK
B‹R ÖYKÜ”
Ramazanda
Ramazanda verece¤iniz
verece¤iniz iftarlarda
iftarlarda ailenizi
ailenizi ve
ve
misafirlerinizi
misafirlerinizi gururla
gururla a¤›rlayaca¤›n›z
a¤›rlayaca¤›n›z mekan
mekan
Huzurlu toplant›
toplant› ve
ve buluflman›n
buluflman›n adresi
adresi
Huzurlu
Karayollar› Mah. Abdi ‹pekçi Cad. TEM Avrupa Konutlar› Yan› Gaziosmanpafla - ‹ST.
[email protected] www.pasakosku.com.tr
facebook.com/pasakoskuetlokantasi twitter.com/pasa_kosku
✆ 0212 617 13 13
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
12
HABER
www.esnafbulteni.com
bülteni
BEREKET KONVOYU, MAKEDONYA’DA GÖNÜL SOFRALARI KURDU
Bayrampafla Belediyesi’nin Bereket Konvoyu, s›n›r tan›mayan kardeflli¤i ile Balkanlar’› ülke ülke, flehir flehir gezmeye devam ediyor. Bereket Konvoyu, son olarak Makedonya’n›n Manast›r, K›rçova, Gostivar ve Kumanova’da kentlerinde iftar sofralar› kurarak binlerce kifliyi ayn› sofrada buluflturdu.
Bayrampafla’dan dualarla yolcu edilen Bereket Konvoyu, Balkanlar’› kar›fl
kar›fl gezmeyi sürdürüyor. Gitti¤i her
yerde sevgi gösterileri ile karfl›lanan
Konvoy, H›rvatistan Zagreb, Rijeka,
Bosna-Hersek Bihaç, Visoko, Gorajde,
S›rbistan-Karada¤ Brodarevo, Rozaje,
Kosova Mitroviça, Prizren Arnavutluk
‹flkodra, Tiran ve Kavaje’nin ard›ndan
Makedonya’n›n Manast›r, K›rçova,
Gostivar ve Kumanova’da kentlerinde
iftar sofralar› kurarak binlerce kifliyi ayn› sofrada buluflturdu. Manast›r, K›rçova
ve Gostivar’daki iftar programlar›na
Bayrampafla Belediye Baflkan› Atila Ayd›ner de kat›larak vatandafllarla birlikte
iftar etti. Balkanlar’da Baflkan Ayd›ner’e
ilgi yo¤un oldu.
‘BARIfi, DOSTLUK VE KARDEfiL‹K
‹Ç‹N ÇALIfiIYORUZ’
Makedonya’daki iftar programlar›nda
konuflan Baflkan Ayd›ner, bar›fl, dostluk
ve kardefllik için çal›flt›klar›n› söyledi. 10
y›ld›r Türkiye ve Balkan co¤rafyas›n›
kucaklayan Bereket Konvoyu ile Makedonya’da bulunmaktan oldukça mutlu
oldu¤unu kaydeden Baflkan Ayd›ner,
sözlerini flöyle sürdürdü: “Burada el ve
gönül birli¤i içinde kurdu¤umuz kardefllik sofram›za kat›lan ve bu büyük kültür
projemizden deste¤ini esirgemeyen tüm
dostlara ayr› ayr› teflekkür ediyorum.
Dünden bugüne uzanan köklü ba¤lar›m›z ve Osmanl›’n›n kültürel miras› Balkanlar’a yönelik proje üretmemize vesile oldu. S›n›r tan›mayan kardeflli¤imizle
10 y›ld›r Balkanlar’› kar›fl kar›fl geziyor;
Balkanlar’da dostluk, kardefllik ve gönül
sofralar› kuruyoruz. Balkanlar’da ramazan etkinliklerimizle ayr›flma birleflmeye, düflmanl›klar dostlu¤a dönüfltü.
Bölgede kanl› ellerin açt›¤› yaralar,
‘kardefllik s›n›r tan›maz’ projemizle sar›ld›. Biz, Manast›r’›, K›rçova’y›, Gosti-
var’› Bayrampafla’dan farkl› bir yer olarak görmüyoruz. Çünkü bizler ortak tarihi geçmifle sahip ve ayn› ac›lar› birlikte
gö¤üslemifl insanlar›z. Tarih flahittir ki,
as›rlarca yan yana yaflad›k. Balkanlar’daki kardefllerimizle komflu olduk,
akraba olduk, kardefl olduk.
Bazen ayn›, bazen de farkl› siyasi s›n›rlar içerisinde bulunsak da bu gerçek
hiç de¤iflmedi. fiimdi yine ayn› sofran›n
etraf›nda toplan›yor, ayn› duygular› paylafl›yor ve ayn› gelece¤e yürüyoruz. ‹ftar
sofram›za kat›lan ve etkinliklerimizi büyük bir be¤eni ile yak›ndan takip eden
Makedonyal› ve Bayrampaflal› kardefllerime teflekkür ediyorum.”
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
K›rcova
Gostivar
Kentte yaflayan 90 bin kifliden yüzde 80i
Müslüman. Bölgede Osmanl›dan kalan eski
evler saat kulesi ve camiler mevcut.
‹ftar program›na yaklafl›k 2 bin kifli kat›ld›.
Müftünün Gazze için yap›lan duas›yla bafllad›. fiakir Feteri. Recep Tayyip Erdo¤an›n
son davos konuflmas› led ekrandan izletidi.
Ard›ndan belediye baflkan›m›z›n konuflmalar›.
Son olarak Gostivar belediye baflkan yard›mc›s› Baflkin Hasani.
70 bin kiflilik nüfüsun yüzde 50 ye yak›n›
Müslüman.
Belediye baflkan› Fatmir Dehari
‹ftar program›na 2 bin kifli kat›ld›. Belediye
baflkanlar›n›n konuflmalar›yla bafllayan program müzik dinletileriyle devam etti.
Ard›ndan istiklal marfl› okuma yar›flmas›nda birinci olan Merve Arifi istiklal marfl›m›z›
okudu.
Gaziosmanpaflal› çocuklar, büyüklerinin
çocukluk oyunlar›yla tan›fl›yor
Ramazan ay› boyunca her gün,
ilçenin bir mahallesinde düzenledi¤i programlarla binlerce Gaziosmanpaflal›y› iftar sofralar›nda
a¤›rlayan Gaziosmanpafla Belediyesi çocuklar› da unutmad›. Sokak iftarlar›na aileleriyle birlikte
gelen çocuklar, düzenlenen oyun
etkinlikleriyle çocuklu¤umuzun
oyunlar›yla da tan›flma f›rsat› buluyor. Gaziosmanpafla Belediyesi
bu y›l ki program›nda çocuklar›,
birço¤u geçmiflte kalan ancak günümüzün oyunlar›na göre daha
paylafl›mc›, daha e¤lenceli, kurallar› daha esnek ve fliddetten uzak
olan oyunlarla tan›flt›r›yor. Sokak
iftarlar›ndan önce bafllayan ve
sonras›nda da devam eden etkinliklerde çocuklara, kafl›kla top yar›fl›, halat çekme, çuval yar›fl›, is-
top, menekfle mendilim düfle, ip
atlama, üç tafl ve befl tafl gibi
oyunlar ö¤retiliyor. ‹ftar program›n›n düzenlendi¤i sokaklar her
akflam çocuk sesleriyle dolup taflarken, Gaziosmanpafla’n›n gelece¤i olan çocuklar›n hayat›na, geliflimlerinin birinci unsuru olan
oyun yeniden kazand›r›l›yor.
Bunlar›n yan›nda, Gaziosman-
pafla Belediyesi taraf›ndan çocuklara arma¤an edilen yüzlerce top
her iftar yeme¤i öncesi da¤›t›l›rken, birbirinden ilginç görüntüler
yaflan›yor. Hemen her çocu¤un
bir topa sahip oldu¤u iftarlarda,
daha sonra yüz boyama, fliflme
kayd›rak ve t›rmanma oyunlar›,
çocuklar› bir baflka e¤lence dünyas›n›n içine çekiyor.
Manast›r
Kumanova
Yaklafl›k 5 bin kiflilik bir kasaba olan yerin
tamam›na yak›n› Müslüman.
Her köyde bir cami olan yerde s›byan mektepleride din e¤itimine verilen önemi gösteriyor.
‹ftar program›na 2 bin kifli kat›ld›.
Karfl›yaka belediye baflkan› Azem Sadiki.
Eski Eyüp Belediye baflkan› Eyüp Uçak
Bölge sorumlusu Hüseyin fianl› konuflmalar›yla devam etti.
Manast›r(bitola) yaklafl›k 100 bin kiflilik
nüfüsun yüzde 5’i Müslüman.
Bölgedeki Osmanl› yap›tlar› dikkat çekiyor. Mustafa Kemal Atatürk ün askerlik e¤itimi gördü¤ü Manast›r ‹dadiyeside bu kentte .‹ftar program›na civar köylerden kald›r›lan otobüslerle 2 bin kifli kat›ld›.
Baflkan›m›z Atila Ayd›ner ve bölge müftüsü Plumbi Veliu konuflma yapt›lar.
Program musuki cemiyetimizin göster›ler› ve flark›lar›yla devam etti.
Tüketici Haklar› Birimi kredi
dosya ücretlerini da¤›tt›
Gaziosmanpafla Belediyesi Tüketici Haklar› Birimi,
son zamanlarda s›kça karfl›lafl›lan kredi dosyas› ücret iadesi konusunda baflar›l› çal›flmalar›n› sürdürüyor. Birime baflvuran vatandafllar,
kredi dosya masraflar›n›
bankalardan icra yoluyla tahsil ederek ma¤duriyetlerini
gideriyor.
Gaziosmanpafla Belediyesi bünyesinde kuruldu¤u
günden bugüne neredeyse
her y›l "Tüketici Haklar›
Ödülü" almaya hak kazanan
Tüketici Haklar› Birimi baflar›l› çal›flmalar›na devam
ediyor. Kredi dosya masraflar›n› tahsil etti¤i vatandafllar
için bir program düzenleyen
birim yetkilileri, vatandafllara hak etmifl olduklar› ücretlerini da¤›t›yor. Sadece Temmuz ay› içerisinde tüketicilere 100 bin lira da¤›tan Tüketici Haklar› Birimi yetkilileri,
kap›dan sat›fllarda kand›r›lan
18 vatandafl›n da sat›fl sözleflmelerini iptal ettirdi. Gazios-
manpafla Belediyesi Tüketici
Haklar› Birimi sorumlusu, ‹lçe Tüketici Hakem Heyeti
Üyesi ve Tüketici Haklar› ve
Çevreyi Koruma Derne¤i
Baflkan› Osman ‹lhan, ‹stanbul’da bulunan ilçe belediyeleri aras›nda sadece Gaziosmanpafla Belediyesi’nin tüketici haklar› ödülü almaya
hak kazand›¤›n› belirterek,
“Ald›¤›m›z ödüllerle, düzenledi¤imiz programlarla daha
fazla vatandafl›m›za ulafl›yoruz ve bize gelen baflvuru say›lar› her geçen gün daha da
art›yor. Ayl›k 1500 karar ç›kart›yoruz ve flu an için karar
bekleyen yaklafl›k 40 bin
dosyam›z var. Gaziosmanpafla Belediyesi olarak her zaman tüketicilerimizin yan›nda olduk ve olmaya da devam edece¤iz” dedi. Tüketicilerimize bir de uyar› yapan
Osman ‹lhan, “Cep telefonlar›ndan arayarak dosya ücretlerinizi geri alaca¤›z deyip, vatandafllardan kredi
kart› numaralar›n› isteyen
sahte dan›flmanl›k flirketlerine itibar etmeyin” dedi.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
13
OTOPARK S‹STEM‹NDE “POL‹PARK” DEVR‹
Elektro-mekanik sistemler üzerine 20 y›l› aflk›n süredir faaliyet
gösteren POL‹TEKN‹K ‹NfiAAT;
Kültür merkezlerinin, tiyatrolar›n,
sahne mekanik sistemlerinin üretim ve tasar›m›, döner sahne, orkestra platformu mekanik sistemleri, dekor ask› sistemleri, perde mekanik sistemleri, hareketli duvar ve
platformlar, çelik yang›n perdeleri
ile Dönen Restaurantlar ve AR-GE
biriminin sektörel bazl› geliflimini
sa¤lad›¤›, özel imalatlar konusunda
Yurt içi ve Yurt D›fl›nda ciddi projelere imza att›.
karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Yar› otomatik sistemlerde sürücü
arac›n› park edece¤i noktaya direk
olarak yerlefltirir, Park etme ifllemi
tamamland›ktan sonra operatör daha fazla park alan› kazanmak amac›
ile yap›lan bu sistemlerin kullan›mlar› basit, maliyetleri düflüktür.
Tam Otomatik olarak adland›r›lan
sistemlerde park etme süresi boyun-
u POL‹TEKN‹K ‹NfiAAT TAAH. ‹MALAT SAN. ve T‹C. LTD.
fiT‹., POL‹PARK Elektromekanik
Katl› Otopark Sistemlerini 10 y›ll›k
AR-GE çal›flmalar› sonucu "Faydal› Model Patenti" alarak gelifltirmifltir. Sistemimiz otomobillerin güven
içerisinde park edilmesi ve park süresince güvende bulunmas›n› sa¤layan mekanik ve elektriksel denetim
sistemleri ile donat›lm›flt›r.
• Ürünlerimiz, 8 araç, 12 araç ve
24 araç kapasiteli modelleri ile piyasaya sürülmüfltür. Metropollerde
otopark s›k›nt›s› yaflayan tüm yerlerde, trafi¤i rahatlatan, otopark
problemine pratik, ekonomik, güvenilir, mobil bir çözüm üreten sistemlerimizin, flehir merkezlerinde
yaflanan otopark ve trafik problemine fayda sa¤layaca¤› görüflündeyiz.
• POL‹PARK ile hem reklam hem
otopark problemine çözüm getirmektedir.
• POL‹PARK %100 POL‹TEKN‹K INSAAT mühendisli¤i ürünüdür.
POL‹PARK’LAR
Son 2 y›lda 18 Adet Polipark üreterek ‹stanbul’umuza kazand›rmaktan ve sistemimizin farkl› türevlerini de üreterek, Sorun Otopark ise
Çözüm
POL‹PARK
slogan›
ile,aç›k-kapal› tüm otopark alanlar›nda olmay› hedeflemektedir.
TEKNOLOJ‹K OTOPARKLAR VE POL‹PARK’LAR
Bir kentsel çevrede, özellikle ‹stanbul gibi metropollerde otopark
ihtiyac› için alan›n az, talebin fazla
oldu¤u, arazi maliyetlerinin günden
güne yükseldi¤i düflünülürse, özellikle otopark sistemleri için çok
önemli ve çok do¤ru bir ad›m olarak
ca park alan›na kimsenin girmedi¤i,
sürücünün park alan› girifl/ç›k›fl kabinine arac›n› b›rakt›ktan sonra kabin kap›s›n›n kapan›p, dikey veya
yatay tafl›ma ile arac›n park etme
alan›na tafl›nd›¤› sistemlerdir. Kullan›c›n›n talebi üzerine araç yine ç›k›fl kabinine yönlendirilir ki tüm
proses otomatiktir. Bu sistemler
kendi içlerinde koridorlu ya da koridorsuz sistemler olarak 2’ye ayr›labilir. Koridorsuz sistemlerde araç
garaj içine paletler üzerinde nakledilir. Birden fazla arac›n efl zamanl›
hareketinin sa¤lanmas› amac› ile
palet serbest tutulur. Bu sistemlere
puzzle sistem denilir.
ELEKTRO-MEKAN‹K POL‹PARK
S‹STEMLER‹
• KAZANDIRIR: Otopark iflletmeleri POL‹PARK sayesinde gelirlerini 6 kat artt›rabileceklerdir. POL‹PARK'›n d›fl cephesine billboard
yerlefltirildi¤i takdirde reklam mecras› olarak kullan›l›p bu sayede belediye ve iflletmeler reklam geliri elde edebilir.
• GÜVENL‹D‹R: POL‹PARK
‘›n kapal› modüler sistemi sayesinde araçlar ya¤mur ve kar gibi hava
flartlar›na karfl› korunurken çizilme,
h›rs›zl›k gibi d›fl müdahalelere karfl›
güvenlik alt›ndad›r.
• PRAT‹KT‹R: POL‹PARK'›n
kolay sökülebilir ve tafl›nabilir sistemi Sayesinde, kurulum yerinin kolayca de¤ifltirilebilmesi mümkündür. POL‹PARK özgün tasar›m› ve
elektro-mekanik sistemi sayesinde
manevra yap›lmas›na gerek kalmadan kolay ve h›zl› park etme olana¤› sa¤lar.
• TRAF‹⁄‹ RAHATLATIR:
fiehir merkezlerinde ve sokak aralar›nda bulunan adliye, hastaneler,
okul, bankalar, kaymakaml›klar gibi
kamu binalar›n›n otoparklar›n›n artan nüfus ve tafl›t say›s› sonucu yetersiz kal›p neden olduklar› trafik
sorunlar›, zaman kayb› ve bunlara
ba¤l› sorunlar POL‹PARK sayesinde çözülecektir. Cadde, sokak ve
yol kenarlar›na park eden araçlardan dolay› oluflan trafik s›k›fl›k-
l›klar› ve bu s›k›fl›kl›k sebebiyle ambulans, itfaiye gibi acil yard›m araçlar›n›n geçifl problemleri POL‹PARK sayesinde çözülecektir.
YATAY POL‹PARK’LAR
POL‹PARK A‹LES‹N‹N YEN‹ ÜYES‹;
YATAY POL‹PARK’IN “DÜNYA PATENTLER‹” POL‹TEKN‹K ‹NfiAAT’INDIR.
Yatay Polipark’lar Kapal› Alanlarda Otopark Kapasitesini artt›rarak, otopark iflletmecilerini araç
anahtar›n› almak, araç ve içindekilerin sorumlulu¤unu alma s›k›nt›s›ndan kurtaracakt›r. Yatay Polipark 2014 ilk alt› ay› itibar› ile
Prototip ve Test çal›flmalar›
ve numune imalatlar› tamamlanarak, 2014 y›l›
2.yar›s›ndan itibaren
piyasadaki yerini alm›flt›r.
Yatay Polipark
çoklu araç giriflç›k›fl noktalar› ile
otopark iflletmecisine araç al›m
ve teslim noktas›nda günlük devir say›s›n› artt›racak, ayn› alanda minimum 2 kat daha fazla araç almalar›n› sa¤lamaktad›r.
Toplu Konut, Otel gibi mekânlar›n kapal› otopark alanlar›n›n kapasitelerini artt›racak ya da betonarme
otopark alan›na ihtiyaç duymadan
da kapal› otoparklara sahip olmalar›n› sa¤lamaktad›r. Aç›k Otopark
Alanlar›nda yükseklik problemi
olan yerlerde de kullan›larak kapasite art›fl› sa¤layacakt›r. Geleneksel
Betonarme otoparklar›n yap›m,inflaat ve izin süreçlerini elimine ederek Otopark Alan› sahibine sa¤lad›¤› avantajlar› maliyet ve zaman tasarrufu ile destekleyen POL‹PARK
Ailesi avantajlar› ile sorunun çözümü olacakt›r.
PUZZLE PARKLAR :
Politeknik yeni ürünü olarak çal›flmalar›na bafllam›fl oldu¤u puzzle
park sistemi 2-3-4 ve 5 katl› versiyonlar› ile araçlar› birbirinden ba¤›ms›z park edebilme olana¤› sa¤layan sistemlerdir.
Puzzle parklar yer
alt› veya yerüstü
Puzzle park olarak
dizayn edilebilmektedir.
KULE PARK
www.polipark.com.tr
Dikey eksende daha fazla araç park etmeye imkân tan›yan
yüksek katl› otopark
sistemleri.Fima Otopark
Sektörünün
Yerli ‹malatç› ilk kuruluflu
olup,%100 Yerli Üretimi ile Pazar›nda rakipsizdir. Son 2 y›lda sektöre kazand›rd›¤› yeni ürünler; Anahtar teslim proje haz›rlama, tasar›m
ve imalat partnerli¤i ile mimari ve
mekanik proje ofislerinin en önemli
partneridir.
Firma Anadolu ‹hraçatc›lar Birli¤i üyesi olup, son 5 y›ld›r özellikle
Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan’da Müteahhitlik Hizmetleri
yapan ülkemizin önemli firmalar›na, Kültür Merkezleri, Kongre Merkezleri, Tiyatro, Opera Binalar› sanat yap›lar› ve Otel, Al›flverifl Merkezleri, Stadyum, Veledrom, Hangar Binalar›, Fabrika ‹nflaatlar› v.b
ticari yap›larda;
Çelik Konstrüksiyon, ElektroMekanik Sistemler, Sanatsal ve Ticari yap›lar›n Elektro-Mekanik Sistemleri, Özel ‹malatlar v.b konularda Ar-Ge, Tasar›m, Projelendirme,
‹malat, Taahhüt ürün ve hizmetleri
kapsam›nda direk veya dolayl› olarak ihracat yapmaktad›r.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
14
HABER
www.esnafbulteni.com
bülteni
Sultangazi
Sultangazi Belediyesi’nden
Belediyesi’nden
‹BB’DE TOPLU
Dev
Dev Çorba
Çorba Çeflmesi
Çeflmesi
SÖZLEfiME ‹MZALANDI
7 bin 200 çal›flan› ilgilendiren Toplu Sözleflme bugün, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Saraçhane binas›nda yap›lan törenle imzaland›.
‹ETT Genel Müdürlü¤ü ile K‹PTAfi, HALK
EKMEK, HAM‹D‹YE ve A⁄AÇ Afi’deki
toplam 7 bin 200 iflçiyi kapsayan Toplu ‹fl
Sözleflmesiyle çal›flanlara y›ll›k yüzde 14 zam
yap›ld›. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l›
‹ETT Genel Müdürlü¤ü ile K‹PTAfi, HALK
EKMEK, HAM‹D‹YE ve A⁄AÇ Afi’deki toplam 7 bin 200 iflçiyi kapsayan toplu ifl sözleflmesi imzaland›. ‹mza törenine ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçl› ve di¤er Belediye Bürokratlar› ile HAK-‹fi Genel
Baflkan› Mahmut Arslan ve Hizmet ‹fl, Öz G›da‹fl ve Öz Orman-‹fl sendikalar›n›n yöneticileri kat›ld›. Törende konuflan Hayri Baraçl›, baz› nedenlerden dolay› geciken toplu sözleflmenin farklar›n› imza öncesinde iflçilere yans›tarak ma¤dur etmemeye özen gösterdiklerini belirterek, “Toplu
sözleflmede testere modelini uygulad›k. Keser
olup hep kendimize yontmad›k. Rende olup da
s›rf karfl›ya vermedik. Her iki tarafa da iflçi ile ku-
rumlar›m›za eflit davranmaya önem verdik. Hedefimiz çal›flanlar›m›zla birlikte mutlu bir aile
oluflturabilmek” diye konufltu.
‹stanbul’u gelece¤e götüren bir belediyecilik
ve kardefllik ruhuyla çal›flmaya devam edeceklerini ifade eden Hayri Baraçl›, Baflkan Kadir Topbafl’›n iflçi ve memurlar› gözeten inisiyatifiyle rahat bir toplu sözleflme haz›rlad›klar›n› söyledi.
“Elimizdeki imkanlarla en iyi toplu sözleflmeyi
gerçeklefltirdi¤imiz kanaatindeyim. Bir lira eksik, bir lira fazla pazarl›¤› yapmaktansa verimlili¤i ön plana ç›kartan bir yönetim anlay›fl›m›z var” diyen
Baraçl›, toplu sözleflmenin ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
çal›flanlar›na hay›rl› olmas›n›
diledi.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Sultangazi Belediyesi, bir ilki daha ilçe halk› ile paylafl›yor. 2010
y›l›nda hayata geçirdi¤i çorba çeflmeleri Türkiye'ye model olurken, bu Ramazan ay›nda ise ilçeye dev çorba çeflmesi kurdu.
Atatürk Bulvar› üzerinde bulunan 3 ton a¤›rl›¤›nda ve 5
metre yüksekli¤indeki devasa
çorba çeflmesinden günde 6 bin
kifliye s›cak çorba da¤›t›l›yor.
2010 y›l›nda ilk olarak Sultangazi Belediyesi’nin hayata
geçirdi¤i çorba çeflmeleri, Sultangazi’nin vazgeçilmez sembolü haline gelerek k›sa sürede
ülke geneline yay›ld›. Sultangazi Belediyesi, bu y›l da Ramazan ay›nda evine yetiflemeyen-
ler ve yolda kalanlar için dev
çorba çeflmesi kurdu.
6 B‹N K‹fi‹YE SICAK ÇORBA
Atatürk Bulvar›’nda bulunan
3 ton a¤›rl›¤›nda ve 5 metre
yüksekli¤inde devasa çorba kazan› ile günde 6 bin kifliye s›cak
çorba ikram ediliyor.
4.20 metre eninde olan devasa çorba kazan›nda 65 dereceye
kadar s›cak tutulabilen çorbalar,
Sultangazililere su ve ekmekle
birlikte ikram ediliyor. Sultan-
gazi’de 8 ayr› noktada hizmet
veren di¤er çorba çeflmeleri geleneksel bak›r iflleme sanat› ile
Osmanl› mimarisinden esintiler
tafl›yor. Teravih namaz›ndan
sonra çorba çeflmelerinden camii önlerinde limonata ikram›
yap›l›yor.
Çorba çeflmeleri Kurban
Bayram› süresince kurban sat›fl
ve kesim merkezlerinde kurban
al›c› ve sat›c›lar›na da hizmet
verecek.
Ramazan’da Çocuk olmak
ve Sultangazi’de yaflamak
Sultangazi Belediyesi, Ramazan ay›nda çocuklar› da unutmad›. Atatürk Bulvar› üzerinde
düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsam›nda
çocuklara yönelik özel programlar düzenlendi.
Sultangazi Belediyesi düzenledi¤i Coillou
Konseri, Kavuklu Film Çekiyor tiyatrosu ve
Geleneksel Ramazan Çocuk fienli¤i ile çocuklar›n keyifli vakit geçirmesini sa¤lad›. Sultangazi Belediyesi, Ramazan ay›n›n maneviyat›n›
yaflatan etkinliklerin yan› s›ra çocuklar için de
programlar düzenliyor. Atatürk Bulvar› üzerinde yap›lan programlar ile çocuklar›n e¤lenceli
vakit geçirmelerini sa¤l›yor. Sevilen çizgi film
karakteri Coillou’nun Konseri’ni izleyen çocuklar, seslendirilen flark›lar› hep bir a¤›zdan
söyledi. Konserin ard›ndan imza törenine kat›lan çocuklar Coillou ile kucaklaflman›n heyecan›n› yaflad›.
Geleneksel Ramazan Çocuk fienli¤i’nde de
çocuklar sihirbaz ve jonglörlerin gösterilerini
izledi. Geleneksel orta oyunu ve meddahlar›n
da bulundu¤u flenlikte çocuklar için yar›flmalar
da düzenlendi. Bu etkinliklerde çocuklar doyas›ya e¤lendi.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
18
HABER
www.esnafbulteni.com
bülteni
Ça¤lar: Teflviklerle 2023’e daha h›zl› koflaca¤›z
‹stanbul Ticaret Odas› Baflkan› ‹brahim Ça¤lar, belli koflullar› yerine getiren ihracatç›lara verilecek 5.
Bölge teflviklerinin 2023 hedeflerine do¤ru yürüyen Türkiye için çok önemli oldu¤unu söyledi.
‹STANBUL Ticaret Odas›’n›n
(‹TO) Temmuz ay› Meclis toplant›s›nda konuflan ‹TO Baflkan› ‹brahim Ça¤lar, hükümet taraf›ndan
haz›rl›klar› sürdürülen yeni teflvik
uygulamas›n›n giriflimciyi 2023
hedeflerine ulaflmada motive edece¤ini söyledi.
Konuflmas›nda cari a盤›n azald›¤›na, Dünya Bankas›’n›n büyüme tahminini yükseltti¤ine dikkat
çeken Ça¤lar, bu koflullarda gündeme gelen yeni teflvik sistemi ile
ilgili olarak, “Bu teflvik mekanizmas›, 2023 hedeflerine do¤ru yürüyen Türkiye için gerçekten de
çok de¤erli ve çok önemli” dedi.
Ça¤lar, uluslararas› derecelendirme kuruluflu Moody’s’in Irak
riski nedeniyle Türkiye’nin kredi
notunun tehlikeye girebilece¤i yönündeki aç›klamas›n›n da gerçekçi
olmad›¤›n› söyledi.
ENFLASYON TAHM‹NLER‹
Baflkan ‹brahim Ça¤lar konuflmas›na, enflasyonda yaz ortas›nda
düflüfl beklediklerini aç›klayarak
bafllad›. ‹TO’nun bugüne kadarki
enflasyon tahminlerinin isabetli
ç›kt›¤›n› belirten Ça¤lar, enflasyon ve büyüme beklentilerini flöyle aç›klad›:
“‹stanbul Ticaret Odas› olarak,
Haziran ay› enflasyonun ‹stanbul’da nas›l bir seyir izleyece¤ini
TÜ‹K’ten önce paylaflt›k. Beklentilerin ve Merkez Bankas›’n›n aksine, Haziran ay›nda enflasyonun
artaca¤›n› gördük. Ne kadar do¤ru
tespit yapt›¤›m›z da son aç›klanan
resmi rakamlarla tescillendi. Haziran ay› enflasyonundaki s›n›rl›
yükselifle karfl›l›k, yaz ortas›nda
düflüfl yaflanaca¤›n› tahmin ediyoruz. Bir baflka geliflme de, May›s
ay›nda aç›klanan büyüme rakamlar›yla ilgili. 2014 y›l› ilk çeyre¤ine ait yüzde 4.3’lük büyüme rakam›, yurt d›fl›ndaki beklentileri de
iyilefltirdi. Nitekim Dünya Banka- döneminde d›fl ticaret a盤›n›n 10
s› da bunu gördü ve Türkiye için milyar dolara yak›nken, bu y›l 7
öngördü¤ü büyüme tahminlerini milyar dolar düzeyine geriledi¤ini
yüzde 2.4’ten yüzde 3.5’e yükselt- hat›rlatt›. Ça¤lar, bu veriler ›fl›¤›nda haz›rlanmakta olan yeni teflvik
ti.”
sistemi ile ilgili görüfllerini de
ENDEKSTE EYLÜL
flöyle aç›klad›:
CANLILI⁄I
“Ekonomi Bakan› Say›n Nihat
Haz›rlanan Ticari Faaliyet Endeksi’nin son verilerini de payla- Zeybekçi, baz› flartlar› sa¤layan
flan ‹brahim Ça¤lar, üretim ve hiz- ihracatç›lara 5. Bölge teflviklerimet alanlar›nda endeksin genel nin verilmesine yönelik bir çal›flolarak 50’nin üzerinde seyretti¤ini ma yap›ld›¤›n› ifade etti. Teflvikten yararlanmak için bir ihracat
belirtti. Ancak ticaret alan›na bataahhüdü olacak. Henüz rakam
k›ld›¤›nda endeksin düflük oldu¤u- belli de¤il. Ama Say›n Bakan’›n
nu vurgulayan Ça¤lar, endeksin aç›klamas›na göre; firma geleeylül ay›nda olumlu yöne dönece- cek, ‘Ben flu kadar ihracat yapa¤ini hat›rlatarak, flöyle devam etti: ca¤›m’ dedikten sonra, teflvikten
“Endeksimizle ekonominin so- yararlanabilecek. Ben bunu çok
runlar›n› net biçimde görüyoruz. do¤ru bir çal›flma, çok yerinde bir
Bu noktada daha önceki sonuçlar- çal›flma olarak görüyorum. Bu
la uyumlu olarak; mevzuat, kalifi- teflvik mekanizmas›, 2023 hedefye personel, vergi yükleri, kay›t lerine do¤ru yüd›fl›l›k ve tahsilât sorunlar› ekono- rüyen Türkiye
minin baflta gelen problemleri ola- için gerçekten
de çok de¤erli ve
rak ortaya ç›k›yor.”
çok önemli.”
TEfiV‹K S‹STEM‹
D›fl ticaretteki olumlu geliflmelerin de sürdü¤ünü vurgula- Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
yan Ça¤lar, geçti¤imiz y›l›n ayn›
takip edebilirsiniz.
G‹V ‹FTARININ ONUR
KONU⁄U ‹LKER AYCI OLDU
Giriflimci ‹fladamlar›
mamas›d›r.
Vakf› (G‹V), GeE¤er biz vak›f
leneksel iftar
olarak her sekprogram›n›
törde ve ama
Vak›f Merözellikle
kezi olan
stratejik
Bahariye
sektörlerde
Mevlevihaprojeler yapanesinde gerçekcak yeni giriflimci
lefltirdi.
arkadafllar› ümmete ka‹ftara Vak›f üyeleri, birçok sivil zand›r›rsak bundan sadece Altoplum kuruluflu temsilcisi, üni- lah(cc) r›zas› bekler ve ümmetin
versite ö¤retim görevlileri, yurtd›- zalimlerin istilas›ndan kurtuluflufl›ndan 23 Medine Taibah Üniver- na ve Hakk’›n hakimiyetine fayda
sitesi ö¤renci misafirlerimiz ve sa¤lar›z diye umuyoruz.
Giv olarak bilgi ve hikmetin ve
vak›f gönüldeflleri kat›ld›.
Kuran-› Kerim okunarak baflla- üstün teknoloji üretim modülleriyan iftar›n aç›l›fl konuflmas›n› Va- nin ümmetin yitik mal› oldu¤unu
k›f Baflkan› Mehmet Koç yapt›. düflünüyor, bütün kardefllerimizi
Koç konuflmas›nda; “Sevgili arka- bu yitik de¤erleri bulma çabas› ve
dafllar bu gün dünya üzerinde ya- bilincine davet ediyoruz. K›saca
bilinci
flananlara bakarsan›z ümmetin bü- ümmet
yük k›sm›n› s›k›nt›lar savafllar zu- olan giriflimciler
lümler alt›nda inledi¤ini görürsü- olun / olal›m dinüz. Bunun temel nedeni sadece yoruz.
karfl›m›zdakilerin çok güçlü ve fler
oda¤› olmas› de¤il, bizlerin
problemlerin içinde olmayan Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
Müslümanlar›n yeterince çal›fltakip edebilirsiniz.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
19
SUR‹Ç‹: “Filistin’de
ve Cumhurbaflkanl›¤›
seçiminde TARAFIZ”
SUR‹Ç‹ Grubu Derne¤i Genel Baflkan› Nedim Abi ülkemizi, bölgemizi ve dünyay› yak›ndan ilgilendiren ve do¤uraca¤› sonuçlar ile tüm dünyay› ve tüm insanl›¤› do¤rudan etkileyecek konular üzerinde bir bayram mesaj› yay›nlad›.
Baflkan Nedim Abi yay›nlad›¤› bayram mesaj›nda flu görüflleri dile getirdi; “Ülkemizde
huzur içinde yaflanan Ramazan
ay›n› ‹slam co¤rafyas›ndaki
birçok ülkede kan ve gözyafl›
içersinde yaflanmaktad›r. Bu
vahflete sebep olan baflta ‹srail
ve onun destekçisi ülkeleri, örgütleri, kiflileri ve kurumlar›
fliddetle, nefretle ve lanetleyerek k›n›yor, bu gözyafl›na ak›tanlar› ve katliamlar› yapanlar›
öncelikle Allah’a havale ediyor,
üzerimize düfleni sonuna kadar yapmaya haz›r oldu¤umuzu ve Filistin’den yana TARAF OLDU⁄UMUZU BEYAN ED‹YORUM.
Ayr›ca 10 A¤ustos’ta ülkemizdeki ve dünyadaki dengeleri derinden etkileyecek olan ve
ilk defa halk›n seçece¤i bir
Cumhurbaflkan›na sahip olaca¤›m›z seçimlerde T.C Baflbakan› ve Cumhurbaflkan› aday› Say›n Recep Tayyip Erdo¤an’›
gönülden destekledi¤imizi ve
ülkemizin gelece¤i için 2023
hedeflerinden yana TARAF
OLDU⁄UMUZU
BEYAN
EDER‹M.
Bu vesile ile tüm dünya
Müslümanlar›n›n ülkemizdeki
gibi huzurlu Ramazanlara kavuflmas›n› ve huzurla ulafl›lan
Ramazan Bayramlar› yaflamalar›n› Cenab-› Allah’tan niyaz
ederim.
Baflbakan
Recep Tayyip
Erdo¤an
SEVG‹L‹ KARDEfi‹M
Gaziosmanpaflal›lardan
Baflbakan Erdo¤an’a destek
10 A¤ustosta yap›lacak olan Cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinde vatandafllar›n destekledikleri Cumhurbaflkan› Aday›
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a ba¤›fl kampanyalar›
YSK’n›n belirledi¤i kurallar çerçevesinde devam ediyor.
En son toplu ba¤›fl kampanyas›, çeflitli iletiflim
araçlar›yla haberleflen Gaziosmanpaflal› vatandafllar
Cumhuriyet Meydan›nda
bir bankan›n önünde toplanarak Baflbakan ve
Cumhurbaflkan› Aday›
Recep Tayyip Erdo¤an'›n
aç›klanan hesab›na ba¤›flta
bulundular.
Cumhurbaflkan› adaylar›na ba¤›fllar seçimin birinci turu için 11 Temmuz-15
A¤ustos, seçimin ikinci tura kalmas› durumunda, 28
A¤ustos tarihine kadar yap›labilecek. Bir kiflinin tek
seferde yapaca¤› destek
miktar› ise 9 bin 82 lira 51
kuruflun üzerine ç›kamayacak.
Bilindi¤i gibi 10 A¤ustos 2014 Pazar günü cumhurbaflkanl›¤› seçimi yap›lacakt›r.Ve ilk defa cumhurbaflkan› halk taraf›ndan yani senin oylar›nla seçilecektir. Bu seçim sadece cumhurbaflkanl›¤› seçimi de¤ildir; 'Eski Türkiye' ile 'Yeni Türkiye'
aras›ndaki seçimdir.Bir yanda 'Eski Türkiye' var.
Eski Türkiye’de ise;
Faili meçhullerin arz› endam etti¤i, her sokak bafl›n› çetelerin tuttu¤u, mafya babalar›n›n canl› yay›nlarda racon kesip kimi siyasilerin ve ifl adamlar›n›n kimyalar›n› de¤ifltirdi¤i, Allah'›n her günü gençlerin öldürüldü¤ü, analar›n kanl› gözyafllar› döktü¤ü, baflörtülülerin kamusal alandan d›flland›¤›, din
ve vicdan hürriyetinin tebarüz etti¤i her fleyin mahkûm edildi¤i, IMF'den bir milyon dolar kredi alabilir umuduyla sömürge
valisi edal› Kemal Dervifl’lerin yollar›n›n gözlendi¤i Türkiye!..
Bir yanda da 'Yeni Türkiye' var.
Yani...
IMF'ye borç veren, yüz y›ll›k rüyay› gerçeklefltirerek denizin
alt›ndan tren geçiren, Kürt -Türk el ele 'büyük dirilifli' gerçeklefltiren ve özgürlüklerin her alana gitgide yay›ld›¤›, demokrat
reformlar›n hiç durmadan devam etti¤i / edece¤i Türkiye!
10 A¤ustos'ta bu iki Türkiye aras›nda seçim yap›lacak.
Yeni Türkiye'yi malumunuz Baflbakan Recep Tayyip ERDO⁄AN temsil ediyor.
Zira...
Bütün engellemelere, iç ve d›fl bütün komplolara, bütün
darbe teflebbüslerine, bütün muht›ralara, bütün suikast giriflimlerine, bütün fitne-fesatç›lara ra¤men hiç durmadan gecegündüz aflkla, sab›rla, cehtle yolunda devam ederek 'Yeni
Türkiye'yi infla etti.
Baflbakan 'Yeni Türkiye vizyon belgesini' aç›klad›.
Milletin seçece¤i cumhurbaflkan› milletin cumhurbaflkan›
olacak ve 'Yeni Türkiye'yi daha da ileriye tafl›yacak....
Bu yeni Türkiye’de seninde katk›n olmas›n› istiyorsan oyunu Recep Tayyip ERDO⁄AN’a vermelisin.
Velhas›l;Do¤u Türkistan’dan, Bosna’ya- Yemen’den kafkasyaya tüm mazlumlar›n ve ma¤durlar›n daha iyi bir gelece¤i
için Recep Tayyip ERDO⁄AN diyoruz.
Yeni Türkiye’de daha güzel günlerde,görüflmek üzere…
Gaziosmanpafla Sivil Toplum
Kurulufllar› Dayan›flma Derne¤i
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
20
HABER
www.esnafbulteni.com
bülteni
Erdo¤an: Farkl› bir Türkiye’nin
temelleri at›ld› ve inflas› bafllad›
Baflbakan Erdo¤an, Bu akflam Müstakil Sanayiciler ve ‹fladamlar› Derne¤i'nin (MÜS‹AD) taraf›ndan Eyüp Kültür Merkezi'nde tertip edilen bir iftar yeme¤ine kat›ld›. ‹ftar sonras› bir konuflma yapan Baflbakan Erdo¤an neler konufltu?
medya ve baz› ifl çevrelerinin sald›r›lar›na gö¤üs
germekle geçti. Ayn› süreçte sizler ekonomide
f›rsat eflitli¤inin yok edildi¤i, farkl› olana hayat
hakk›n›n tan›nmad›¤›, farkl› olan›n farkl› yöntemlerle ezilmek istendi¤i bir ortamda mücadele
verdik. Sizler de bizler de boynumuzu e¤medik"
diye konufltu.
Müstakil Sanayiciler ve ‹fladamlar› Derne¤i'nin (MÜS‹AD) düzenledi¤i geleneksel iftar
yeme¤ine, Baflbakan Erdo¤an'›n yan› s›ra programa ev sahipli¤i yapan MÜS‹AD Genel Baflkan›
Nail Olpak, yönetim kurulu üyeleri, ifladamlar›,
siyasi isimler ile davetliler kat›ld›.
‹ftar›n ard›ndan kürsüye davet edilen Erdo¤an,
burada davetlilere hitaben bir konuflma yapt›.
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, "Farkl› bir
Türkiye'nin temelleri at›ld›. fiu anda bunun inflas› bafllad›. Bunu milletle beraber infla edece¤iz.
fiunu çok rahat söylüyorum, art›k dünya da farkl› bir Türkiye'nin oldu¤unu kabul ediyor" dedi.
Her farkl› hareketi, as›ls›z korkularla
bast›rmaya çal›fl›yorlard›
Veren elin alan elden üstün oldu¤unu gösterdiniz
MÜS‹AD'a düzenlemifl oldu¤u iftar program›
nedeniyle teflekkür ederek sözlerine bafllayan
Baflbakan Erdo¤an, "Bugün ikinci gününü idrak
etti¤imiz Ramazan-› fierif'in ülkemiz, milletimiz,
‹slam dünyas› ve tüm insanl›k için hay›rlara vesile olmas›n› Rabbimden temenni ediyorum. Bugün bir kez daha MÜS‹AD'›n ülkemizin kalk›nmas›na, ekonominin büyümesine, demokrasinin
standartlar›n›n yükseltilmesinde verdikleri katk›
için flükranlar›m› sunuyorum. H›rsla de¤il, kanaatle kazanman›n bunun uygulamalara geçirmekle mümkün oldu¤unu, sadaka ve zekât›n
mal› azaltmad›¤›n›, veren elin alan elden üstün
oldu¤unu gösterdi¤iniz için her birinizi tebrik
ediyorum, teflekkür ediyorum. MÜS‹AD Türkiye içinde dayan›flma ve yard›mlaflmay› büyüttü¤ü kadar Türkiye d›fl›nda da bu noktada
örnek bir teflkilat oldu" dedi.
Sizler de bizler de boynumuzu e¤medik
Erdo¤an, "Bundan 15-20 y›l öncesine gidersek
sizler iktisadi alanda, bizler siyasi alanda hep beraber son derece meflakkatli bir yolculu¤a ç›kt›k.
Sizler de bizler de rakiplerimizle ayn› imkânlara
ayn› f›rsatlara sahip de¤ildik. Eflit flartlarda adil
bir zeminde mücadele edemedi¤imiz gibi sürekli
ayr›mc›l›¤a, bask›lara ve engellemelere maruz b›rak›ld›k. Bizim siyasi mücadelemiz parti kapatmalara, hukuksuz davalar›na, hapis cezalar›na,
önümüze ç›kar›lan engellemelere özellikle de
Birilerinin millete kurdu¤u tuzaklar› bozduklar›n› belirten Erdo¤an, "Asl›nda biz 12 y›l önce birilerinin çark›na çomak soktuk. Birilerinin millete ra¤men kurduklar› tuzaklar› bozduk. On y›llar
boyunca iktisatta farkl› alternatiflerin mümkün
olmad›¤›n› savunuyorlard›.
Siyasette farkl› hareketlerin baflar›l› olma imkân›n›n olmad›¤›n› savunuyorlard›. Türkiye'nin
o bozuk düzenden baflka bir flans›n›n olmad›¤›n›, o bozuk düzene r›za göstermek zorunda oldu¤unu savunuyorlard›. Her farkl› hareketi, giriflimi, söz ve fikri, 'Türkiye'yi böler' ve 'Türkiye'yi parçalar' fleklindeki as›ls›z korkularla bast›rmaya çal›fl›yorlard›. Hele hele bir keresinde
biz muhafazakâr demokrat bir partiyiz diye
meydana ç›kt›¤›m›zda bir panelde böyle bir anlay›fl yoktur diyenler vard›. Art›k her fleyi güncelleyen bir dünya var. 12 y›l
boyunca tüm bu korkular›n ne kadar yersiz oldu¤unu Türkiye'mize gösterdik" ifadelerini kaydetti.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Eyüp Belediyesi Ramazan
Bereket Konvoyu Espiye’de
Eyüp Belediyesi bu sene Ramazan ay›nda Anadolu’da il ve ilçe iftar programlar›
düzenliyor. Kastamonu ve ilçelerine u¤rayan Eyüp Sultan Ramazan Bereket konvoyu, bu kez Giresun’a ulaflt›. Giresun Bulancak ve Giresun Merkez iftar›n›n ard›ndan
Eyüp Sultan Ramazan program› Espiye’de
yap›ld›. ‹ftara Espiye Belediye Baflkan›
Mustafa Karadere, Espiye Kaymakam› Osman Bilgin, Espiye Müftüsü Kemal Türksoy ve Eyüp Belediye Baflkan› Remzi Ay-
d›n’›n annesi Fatma Ayd›n da kat›ld›. Espiyeliler ilçe meydan›n› doldurdu, Eyüp Sultan iftar› büyük ilgi gördü.
Espiye iftar›nda konuklara, Eyüp Sultan’›
anlatan bir tan›t›m filmi, Karagöz-Hac›vat
gösterisi, Tasavvuf Müzi¤i konseri, Sema
gösterisi sunuldu..
Ayr›ca Eyüp Belediye Baflkan› Remzi
Ayd›n’›n Giresun Espiyeliler için verdi¤i
Ramazan mesaj› sahnedeki led ekrana yans›t›ld›.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
bülteni
www.akeryapi.com
Bayilik baflvurular› için:
(212) 594 81 34
DIfi CEPHE YALITIM
SU YALITIM
a
21
YALITIMINDA
KÖKLÜ ÇÖZÜM
AKER YAPI, BAY‹L‹KLER VERECEKT‹R
PÜSKÜRTME GRAN‹T
D›fl cephe püskürtme
Püskürtme yöntemi
Negatif ve pozitif uygulam
HABER
ISI ‹ZOLASYONU YANGIN SIVASI
Pozitif yal›t›m
U¤ur Mumcu Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cad. 2339 Sk. No:1 Sultangazi / ‹stanbul
Tel:+90 (212) 594 81 34 (pbx) GSM : (0533) 224 52 93 • (0532) - 570 76 80 • [email protected]
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
22
HABER
www.esnafbulteni.com
bülteni
SUR‹Ç‹’nin Sahur Konu¤u Hüseyin Avni Mutlu oldu
Suriçi Grubu Derne¤i her sene
gerçeklefltirdi¤i iftar ve sahur programlar›n› bu senede önemli isimleri
konuk ederek gerçeklefltiriyor.
Suriçi Grubu Derne¤i Genel Baflkan Yard›mc›s› Azmi Akb›y›k’›n ev
sahipli¤inde gerçekleflen Sahur program›n›n onur konu¤u ‹stanbul Valisi
Hüseyin Avni MUTLU oldu.
Florya Ziya fiark Sofras›nda ger-
çekleflen Sahur Program›na Vali Hüseyin Avni Mutlu’nun yan› s›ra Ak
Parti ‹stanbul Milletvekili Nurettin
NEBAT‹, Urfa Spor Baflkan› Fethi
fi‹MfiEK, Bayrampafla Kaymakam›
Hasan GÖZEN, Sultangazi Kaymakam› Ali Uslanmaz, Bak›rköy Kaymakam› Adem Öztürk, Çatalca Kaymakam› Nevzat Tafldan ile çok say›da Bürokrat ve siyasetçi kat›ld›¤›
program›n ev sahipli¤ini derne¤imizin baflkan yard›mc›s› Say›n Azmi
AKBIYIK gerçeklefltirdi. Suriçi
Grubu Derne¤i Yönetim ve denetim
kurulu ile Kad›n kollar› ve gençlik
kollar› yönetimi sahaur program›na
renk lkatt›.
Suriçi Grubu Derne¤i Genel Baflkan› Nedim Abi’nin aç›l›fl konuflmas› ile bafllayan protokol konuflmalar›nda önemli mesajlar verildi.
Baflkan Nedim Abi, Cumhurbaflkanl›¤› Seçiminde Taraf olduklar›n›
ilan etti… Öncelikle Suriye, Irak, Filistin, Gazze, M›s›r ve Srebrenica’da
yap›lan katliamlara ve zulümlere de¤inen Genel baflkan Nedim Abi konuflmas›na flöyle devam etti; “Malumunuzdur ki ‹stanbul Suriçi Grubu
Derne¤i olarak 21 y›ld›r devam ettirdi¤imiz, iyilerle iyileri buluflturma
misyonumuz çerçevesinde gerçeklefltirdi¤imiz Sahur program›m›za
kat›l›m sa¤layarak bizi onurland›ran
‹stanbul Valimiz Say›n Hüseyin Avni
Mutlu beyefendiye, ‹stanbul Milletvekilimiz Genel Baflkan yard›mc›m›z
Say›n Nurettin Nebati beyefendiye
ve siz de¤erli dostlar›m›za sonsuz teflekkürlerimizi sunuyorum. Bizler bu
güzel ortamlarda sahur ve iftarlar›m›z› yaparken, yak›n çevremizde bulunan co¤rafyada Müslüman kardefllerimiz ac› ve zulüm görmektedir. Bu-
gün onlar içinde dualar›m›z› esirgemeyelim. Ülkemizin güçlenmesi,
güçlü siyasi ad›mlar
atabilmesi içinde
dua edelim.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Suriçi’nin Sahur özel konu¤u Selami Alt›nok oldu
Suriçi Grubu Derne¤inin Dolmabahçe Saat Kule Cafede gerçeklefltirdi¤i sahur program›n›n onur konu¤u ‹stanbul Emniyet Müdürü Say›n Selami Alt›nok oldu.
Sahur program›na, ‹lçe kaymakamlar›, ‹lçe emniyet müdürleri, ‹stanbul’da hizmet eden bürokratlar ifladamlar› ile seçkin bir davetli kitlesi kat›ld›.
Suriçi Grubu Derne¤i Genel Baflkan› Nedim Abi konuklar›na kat›l›mlar›ndan dolay› teflekkür etti¤i konuflmas›nda flunlar› söyledi; “ ‹stanbul suriçi
grubu derne¤i için bu toplant›lar ve bir
araya gelmeler çok önemlidir. Türkiye’nin güçlü Sivil Toplum Kurulufllar›na ihtiyac› var. Bu güçte sizlerin katk›lar› ve paylafl›mlar› ile anlam bulmaktad›r. Bu sabah buraya gelerek
bizlerle ekme¤imizi paylaflt›¤›n›z için
baflta ‹stanbul il emniyet müdürümüz
Say›n Selami Alt›nok’a ve sizlere tek
tek teflekkür ediyorum. Geçen hafta
belirtti¤im bir husussu sizlerle de tekrar paylaflmak istiyorum. Hayalimiz
dünyada güçlü bir Türkiye’nin var olmas›d›r. Güçlü bir Türkiye ‹slam âle-
mine ve Müslümanl›¤a daha fazla katk› sa¤layacakt›r. Ancak bunu istemeyen ülkelerde bofl durmuyor. Bu gücü
bitirmenin, Türkiye’yi hasta yata¤›nda
yatt›¤› 1990’l› y›llara geri götürerek
muhtaç bir hale düflürmenin gayreti ve
çabas›n› sarf ediyorlar. Daha fazla birli¤e, dostlu¤a ve kardeflli¤e ihitiyaç
duydu¤umuz günler yafl›yoruz. Bu gücün ve ilerlemenin Say›n Baflbakan›m›z ve Cumhurbaflkan› Aday› Recep
Tayyip Erdo¤an’›n Cumhurbaflkan› olmas› ile sa¤lanaca¤›n› düflünüyorum.
Geçen hafta bu kadar net ifade etmemifltim ancak bugün isim zikrederek
belirtmek istiyorum ki ‹stanbul Suriçi
Grubu Derne¤i olarak Recep Tayyip
Erdo¤an’› destekliyoruz. Bunun gerçekleflmesi içinde gereken bütün gayret ve çabay› sarf edece¤imizi tekrar
belirtmek istiyorum. Cani ‹srail’in
Gazze de Filistin de yapt›¤› insanl›k
katliam›n› k›n›yorum. Kat›l›m›n›zdan
dolay› hepinize teflekkür ediyorum”
dedi. Onur konu¤u ‹stanbul Emniyet
Müdürü Selami Alt›nok’ta konuflmas›nda; “ ‹stanbul’un refah›, huzuru
için gece gündüz çal›fl›yoruz. Emniyet
teflkilat›m›z›n sars›lan güvenini yeni
bafltan infla etme gayret ve çabas›nday›z. Bu mücadelemiz emniyet müdürlü¤ünün içinde ve d›fl›nda devam etmektedir. Öncelikli olarak flahs›m›n
önemsedi¤i konu kardefllik ba¤lar›m›z›n güçlenmesini sa¤lamakt›r. Art›k
aç›k bir flekilde ortadad›r ki bizler yan›
bafl›m›zda duran kiflilerden bile flüphe
eder vaziyete getirildik. Bu bilinçli haz›rlanm›fl bir oyunun sahneye konul-
ma çabas›d›r. Bütün gayretim bu güveni tekrar oluflturmak ve ‹stanbul halk›n›n güvenli¤ini en üst düzeyde sa¤lamakt›r. Son zamanlarda gençlerimize
musallat olan uyuflturucu çeteleri ile
de mücadelemiz devam etmektedir.
Çetelerin ac›mas›z bir flekilde üstüne
gidece¤iz. Yak›n zamanda Fatih’te
1500 polis ile gerçeklefltirdi¤imiz operasyonlarda 30 kifliyi gözalt›na ald›k.
‹stanbul’da huzuru, sükûnu, vatandafl›m›z›n rahat›n› bozmaya yönelik nas›l
bir yap›lanma varsa hepsinin kararl› ve
güçlü bir flekilde üstüne gitmeye devam edece¤iz. Bundan sizlerin ve tüm
‹stanbul halk›n›n
flüphe duymamas›n›
istiyorum.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
TÜMS‹AD ‹stanbul fiube Âdem TOPAL’› a¤›rlad›
TÜMS‹AD ‹stanbul fiubesi taraf›ndan her ay gerçeklefltirilen ay›n
konu¤u program›nda bu ay›n “Ramazan›n Konu¤u” Araflt›rmac› Yazar
Âdem TOPAL oldu.
Yazar Adem TOPAL; “O zatlar
hayatta olanlar›n referans›d›r. Biz
flimdi size anlat›yoruz. Bu zatlar yok
olup gitmediler. Bunlar gibi, bunlar›n
hayat›nda ne yaflanm›flsa, onlar› yaflayanlar devam ediyorlar."
Fakat Evliyaullah'›n bir hali vard›r. Hayattayken kendilerinin bilinmesini çok istemezler. Hatta kaynaklarda hep tembihler görürsünüz onlar› "Benim bu halimi ölene kadar kimseye söyleme" diye... Ola¤anüstü bir
fley yaflam›flsa biriyle ona rica ederler, "bunu sakla" diye. Çünkü halk›n
çok fazla itibar etmesi, onlar›n belki
manevi ilerlemelerine de engel teflkil
etmifltir. Tek istisna mürflitlerdir... ‹r-
flatla görevli olanlard›r. fieyh Ali Semerkandî Hazretleri Alanya'dan ayr›larak Çank›r›-Örenflar (Eskipazar)
bölgesine hicret eder. Dervîfl k›l›¤›nda Örenflar'a gelen fieyh Ali'nin büyük bir veli ve mürflit oldu¤unu yöre
halk› bilmez. Burada ücretsiz olarak
s›¤›r çobanl›¤› yapar. S›¤›rlar›, yavrular› ile birlikte emzirtmeden otlat›r.
Hem de ekili tarlalarda otlat›rm›fl.
Baz›lar› rahats›z olmufllar.
Çok yabani ot varm›fl o sene ekinlerde. Ekili tarlalarda otlayan s›¤›rlar,
tarlalardaki zararl› otlar› yemifl ama
ekinlere dokunmam›fl. Bu ola¤anüstü olaylar karfl›s›nda ahali hayrete
düflmüfl. Hatta o sene en verimli ekini alm›fl köylüler. Ambarlar mahsulle
dolmufl taflm›fl, s›¤mam›fl ambarlara... Durumu anlayan kifliler fleyhin
manevi himmetinden istifade ederek
irflat olmufllar. Baz›lar› da cehaletinden dolay› fleyhe karfl› tav›r alm›fl ve
as›ls›z iftiralarda bulunmufllar. Hatta
kinlenen kifliler ve yöneticiler olmufl.
S›¤›r çobanl›¤› yaparken günümüzde Eskipazar ilçesi Sadeyaka
Köyü yak›n›nda bulunan çeflmeye
abdest almak için gelir. Köyün kad›nlar› ise çeflme bafl›nda bu¤day y›karlar. fieyh Ali bu kad›nlardan abdest almak için su ister. Çeflme bafl›nda bulunan kad›nlar fleyhe su vermedikleri gibi hakaret ederler. Bu üzücü
olay üzerine, namaz vakti de darald›¤› için, fieyh Ali Hazretleri elindeki
asay› yere vurur. Vurdu¤u yerden ›rmak büyüklü¤ünde su f›flk›r›r. Bu suyu gören çeflme bafl›ndaki kad›nlar
fleyhe gelerek, bu suyun mahsullerine ve arazilerine zarar verece¤ini, hemen bu suyun kesilmesini isterler.
Hatta kendisini sihirbazl›kla suçlarlar. Kad›nlar›n bu davran›fllar›na üzü-
len fieyh Ali hazretleri suya "Dur ya
mübârek! Bunlara iyilik yaramaz.
Ç›kt›¤›n yerden geri bat, kuruyup gitme. Ç›k yine bat, oldu¤un yerde
sakin ol. Haflerelerin imhas›na vesile
ol" der. Bu mübarek su fleyhin emrine uygun duruma gelir. Günümüzde bu su kuyusu Sadeyaka Köyü fi›hlar Mahallesi yak›n›ndad›r. Bu suya
"S›¤›rc›k Suyu" denilir. “ fieklinde
Aç›klamalarda bulundu.
Program Sonunda TÜMS‹AD ‹stanbul fiube Baflkan› Eyüp TOPAL
Bey taraf›ndan Adem TOPAL Bey’ e
üzerinde Allah ve Hazreti Muhammed laf›zlar›n›n yer
ald›¤› hat çal›flmalar› hediye edildi.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
24
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
HABER
bülteni
Zekeriya Mete, Türkiye, Gazze
konusunda harekete geçmeli
‹stanbul ‹hracatç› Birlikleri Koordinatör
Baflkan› Zekeriya Mete, ‹srail’in Gazze’ye kara harekât›yla ilgili, “ Gazze’de flu anda bir insanl›k dram› yaflan›yor. Türkiye’nin bu konuda
inisiyatif al›p akan kan›n durmas› için aktif çal›flmalar yapmas› gerekiyor” dedi.
‹srail’in Gazze’ye düzenledi¤i kara harekât›
ve sald›r› nedeniyle verilen sivil kay›plar dünyan›n gündeminde. Türk ifl dünyas› da Gazze’de yaflanan insanl›k dram›na tepkili. ‹stanbul ‹hracatç› Birlikleri Koordinatör Baflkan›
Zekeriya Mete, “‹srail’in Gazze’ye düzenledi¤i
sald›r›lar ve dün akflam saatlerinde bafllat›lan
kara harekat› sivil kay›plara neden oluyor. Kad›nlar ve çocuklar yaflamlar›n› yitiriyor. Dünya
bu konuda art›k tepkisini koymal›. Türkiye de
akan kan›n durmas› için aktif olarak çal›flmalar
yapmal›. Gazze’de yaflanan bu vahfletin bir an
önce sonlanmas›n› diliyorum. ‹stanbul ‹hracatç› Birlikleri olarak Gazze’ye her türlü maddi ve
manevi yard›m› yapmaya haz›r oldu¤umuzu
belirtmek isterim” dedi.
Özel Duygu Hastanesi iftar›
Pafla Köflkünde gerçekleflti
Küçükköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde tamamlad›¤› yeni
binas› ve yeni açt›¤› branfllarla
Gaziosmanpafla ve çevre ilçe vatandafllar›na kaliteli hizmet vermeye devam eden Özel Duygu
Hastanesi geleneksel iftar›n› Pafla
Köflkü’nde gerçeklefltirdi. Gaziosmanpafla’n›n güzide mekân›
Pafla Köflkü'nde düzenlenen iftar
davetine Gaziosmanpafla Belediye Baflkan› Hasan Tahsin Usta’n›n yan› s›ra Sultangazi Kaymakam› Ali Uslanmaz, ‹stanbul
Eski Milletvekili Hüseyin Kansu,
www.esnafbulteni.com
Ak Parti ‹lçe Baflkan› fiahin Pirdal, Gaziosmanpafla Kent Konseyi Baflkan› Zekeriya Ero¤lu, Gübretafl Genel Müdürü Osman Balta,
Belediye
Meclis Üyeleri,
STK Baflkan ve
yönetimleri, Spor
Kulübü Baflkanlar›, Bas›n Mensuplar›, Gaziosmanpaflal›
‹fl
Adamlar› ile çok
say›da misafir
kat›ld›. ‹ftar öncesi Hastane Yönetim Kurulu Baflkan› ‹smail Sezer,
Hastane Genel Müdürü Ercan Sezer ile Duygu Hastanesinin gülen
yüzü Halkla ‹liflkiler Müdürü Ramazan Y›lmaz tüm misafirleri
ayakta karfl›lay›p tek tek masalar›
gezerek bir ihtiyaç
ve eksikleri olup
olmad›¤›n› kontrol
ettiler.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
ASKON ‹FTAR PROGRAMI
BAfiBAKAN RECEP TAYY‹P’‹N
KATILIMIYLA GERÇEKLEfiT‹
ASKON Genel Baflkan› Koca: "Ülkemiz
önemli bir 10 y›ll›k dönemi geride b›rakm›fl ve
y›¤›nla olumsuz konuyu tarihe gömmüfltür.
Anadolu Aslanlar› ‹fladamlar› Derne¤i (ASKON) Genel Baflkan› Mustafa Koca, "Ülkemiz
önemli bir 10 y›ll›k dönemi geride b›rakm›fl ve
y›¤›nla olumsuz konuyu tarihe gömmüfltür. Ancak ayn› tarz politika ve uygulamalarla yeni 10
y›l kuflatmas› çok mümkün de¤ildir. Yeni 10 y›la yeni politika ve uygulama haz›rlamak gerekiyor" dedi. Koca, ASKON taraf›ndan düzenlenen ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n da
kat›ld›¤› iftar program›nda yapt›¤› konuflmada,
Türkiye aç›s›ndan yeni girilen yolda hay›rl› sonuçlar ç›kmas›n› temenni ederek, cumhurbaflkanl›¤› seçimlerinin Türkiye'nin gelece¤i aç›s›ndan gerçek anlamda ba¤›ms›zl›klar›n yakalanaca¤› ve geri dönülmez süreçlerin bafllayaca¤›
eflikler olmas›n› diledi.
Her ramazan›n ilk cuma akflam›n›n ‹stanbul'da ASKON'un iftar akflam› oldu¤unu ifade
eden Koca, flunlar› kaydetti:
"Asl›nda iftarlar›m›z› her y›l ümmetin bir sorununa yard›mc› olmak için bir konuyu vesile
edip, yard›m toplamaya gayret ediyorduk. Baflta Somali, Pakistan, Myanmar ve Suriye bizim
geçmifl iftarlar›m›zda gündemlerimiz oldu. 1
Temmuz itibariyle bütün zihinler ülkemiz için
yeni bir dönemin bafllang›ç olaca¤›na dair beklenti içine girmifltir. Bizim de beklentimiz ve temennimiz böyledir. Ülkemiz önemli bir 10 y›ll›k dönemi geride b›rakm›fl ve y›¤›nla olumsuz
konuyu tarihe gömmüfltür. Ancak ayn› tarz politika ve uygulamalarla yeni 10 y›l kuflatmas› çok
mümkün de¤ildir. Yeni 10 y›la yeni politika ve
uygulama haz›rlamak gerekiyor. Bunlar yap›ld›¤›nda ülkemiz beklenen o büyük s›çramay› yapacakt›r."
Koca, ASKON olarak her y›l yay›mlad›klar›
ekonomi raporuna bu y›l ek rapor yapmaya karar verdiklerini anlatarak, raporda George Friedman'›n Türkiye ile ilgili de¤erlendirmelerinin
bulunaca¤›n› belirtti.
Türkiye'nin çevre ülkelerini de içine alan bir
bölgesel entegrasyon çal›flmas› yap›lmas› gerekti¤ini dile getiren Koca, "Art›k katma de¤eri
yüksek teknoloji üreten bir merkez olmak zo-
runday›z. Bu önerilerin rekabetimizi daha rasyonel, bölge karakterinin daha verimli ve topyekun sinerjinin oluflturulmas›nda daha etkin sonuçlar üretilece¤ini düflünüyoruz" diye konufltu.
Koca, enerji, cari aç›k ve di¤er kamu aç›klar›n›n zaaf olarak bir tarafta tehdit olmaya devam
etti¤ini savunarak, tam anlam›yla üniversite-sanayi iflbirli¤ini sa¤layamaman›n, katma de¤er
a¤›rl›kl› ileri teknoloji üretimine geçilmesini önledi¤ini aktard›.
Türkiye'nin jeostratejik konumu itibariyle
bölgesel merkez olma mecburiyetinde oldu¤unu söyleyen Koca, "11 A¤ustos sabah› çok farkl› bir Türkiye'yi hep birlikte kurmak için el ele
ve omuz omuza olaca¤›z" ifadelerini kulland›.
Konuflmas›n›n ard›ndan Koca, cumhurbaflkan› aday› olan Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'a kalem hediye ederken, "Bu kalemle birlikte 11 A¤ustos günü bizi de unutmayacakt›r" dedi. Bu arada iftara, AK Parti Genel Baflkan Yard›mc›s› Numan Kurtulmufl, eski Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan› Binali Y›ld›r›m,
‹stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl,
Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M) Baflkan›
Mehmet Büyükekfli ve ASKON üyeleri de
kat›ld›.
Millî E¤itime ba¤l› okullar›n özelleri de aç›labilmelidir!
Uluslararas› Teknolojik, Ekonomik
ve Sosyal Araflt›rmalar Vakf› (UTESAV) taraf›ndan MÜS‹AD Genel
Merkezi’nde “De¤iflen ve Geliflen
Türkiye’de E¤itim ve De¤erler” konulu beyin f›rt›nas› toplant›s›nda konuflan Gökyüzü Koleji Yönetim Kurulu
Baflkan› Dr. Hüseyin Emin Öztürk
“Özel Ö¤retimler Kanunu’na ‘Millî
E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› tüm okullar›n özeli de aç›labilir.’ maddesinin eklenmesi gerekti¤ini söyledi.
Uluslararas› Teknolojik, Ekonomik
ve Sosyal Araflt›rmalar Vakf› (UTESAV) taraf›ndan MÜS‹AD Genel
Merkezi’nde “De¤iflen ve Geliflen
Türkiye’de E¤itim ve De¤erler” konulu beyin f›rt›nas› toplant›s› düzenlendi.Üniversite öncesi e¤itimin sorunlar›n›n konufluldu¤u “De¤iflen ve Geliflen Türkiye’de E¤itim ve De¤erler”
bafll›kl› beyin f›rt›nas› toplant›s›na,
UTESAV Baflkan› ‹srafil Kuralay,
MÜS‹AD Genel Baflkan Yard›mc›s›
Ali R›za Arslan, UTESAV Baflkan
Yard›mc›s› Mehmet Develio¤lu, MÜS‹AD E¤itim ve Kültür Komisyonu
Baflkan› Dr. Halim Ayd›n, Marmara
E¤itim Gönüllüleri Derne¤i Baflkan›
Zekeriya Erdim, Ç›nar E¤itim Kurumlar› Baflkan› Ahmet Yenigün,
Gökyüzü Yönetim Kurulu Baflkan›
Dr. Hüseyin Emin Öztürk, Bilim Koleji Yönetim Kurulu Baflkan› Vedat
Toy, ‹nsanî ve Sosyal Geliflim Uzman› Dr. Hüseyin Emin Sert, ‹sabet E¤itim Kurumlar› Yönetim Kurulu Baflkan› Mehmet Taflk›ran, As›r Koleji
Kurucusu Sadettin Kiper ve çeflitli
özel okul, kolej yöneticileri ile temsilcileri kat›ld›.
Moderatörlü¤ünü UTESAV Baflkan› ‹srafil Kuralay’›n yapt›¤› toplant›da
Hangi insan, nas›l e¤itim? E¤itim ve
ö¤retimden ne anl›yoruz? Mevcut e¤itim sisteminde de¤erleri ne kadar verebiliyoruz? Hiçbir mevzuat engeli olmasayd›, nas›l bir okul ve e¤itim sistemi düflünürdünüz? Yeni nesillere de¤erleri kimler nas›l vermeli? Türkiye’de ve dünyada e¤itimin flu anki durumu, e¤itim ve de¤erler iliflkisi nas›l?
Sorular›na cevap arand›.
Dr. Öztürk: “Millî E¤itim Bakanl›¤›’na
ba¤l› tüm okullar›n özeli de aç›labilir”
Gökyüzü Koleji Yönetim Kurulu
Baflkan› Dr. Hüseyin Emin Öztürk konuflmas›nda, “Özel ‹mam hatiplerin ve
dini e¤itim kurumlar›n›n aç›labilmesi
gerekir. Özel Ö¤retimler Kanunu’na
‘Millî E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› tüm
okullar›n özeli de aç›labilir.’ maddesinin eklenmesiyle müteflebbislerimiz
özel ‹mam-Hatip Lisesi açabilecektir.
Dünya çap›nda ‹slami ‹limler müfredat› ve e¤itimi yapabilecek kurumlar
ihya olunmal›d›r. Yeteneklerin inkiflaf›n› de¤il körelmesine sebebiyet veren
bir sistemle 3. bin y›l›n medeniyeti kurulamaz. Duygu e¤itilmeden davran›fllar flekillenmez. Marifeti devre d›fl› b›rakan bir e¤itim, hangi insan› infla edebilir? ” dedi.
Erdim: Mevcutla yetinmemeli,
muhtemeli hayal etmeliyiz.
Hangi insan, nas›l e¤itim sorular›n› de¤erlendirerek konuflmas›na
bafllayan Marmara E¤itim Gönüllüleri Derne¤i Baflkan› Zekeriya Erdim flunlar› ifade etti: “Yaflad›¤›m›z
ve yaflayaca¤›m›z
tüm sorunlar›n ve
çözümlerinin ana
kayna¤› insand›r.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
25
‹STANBUL ‹TFA‹YES‹’N‹N ‹ETT FUTBOL TAKIMI DÜNYA fiAMP‹YONU OLDU
‹fi‹ HAYAT KURTARMAK...
‹stanbul ‹tfaiyesi parma¤›na
metal bir halka s›k›flan bir çocu¤un imdad›na yetiflti.
Yang›ndan sel felaketine kadar birçok alanda hayatlar›n›
tehlikeye atarak can kurtaran ‹stanbul ‹tfaiyesi Ekipleri, bu kez
parma¤›na metal bir halka s›k›flan 10 yafl›ndaki Taha Arda Erdem'in imdad›na yetiflti.
Bayrampafla'da gecenin geç
saatlerinde yaflanan olay, Erdem
ailesini telaflland›rd›. Parma¤›na
metal bir halka s›k›flan Taha'y›
hastaneye yetifltiren aile, doktorlar taraf›ndan "t›bbi müdahale de¤il ifai" müdahale gerekir
diyerek ‹stanbul ‹tfaiyesi'ne
yönlendirildi. ‹stanbul ‹tfaiyesi
Fatih Grubu’na gelerek yard›m
isteyen Taha'n›n parma¤›na s›k›flan yüzük, iki saatlik dikkatli
bir çal›flma sonras›nda kesildi.
Daha sonra hastanede kontrolden geçirilen Taha'n›n parma¤›nda sorun olmad›¤› anlafl›ld›.
‹ETT Futbol Tak›m› 2014 World Corporate Games oyunlar›nda ‹ngiltere/ Liverpool’da flampiyon oldu. ‹ETT Futbol Tak›m› geçti¤imiz
y›llardaki baflar›s›n› bu y›l da katlayarak devam ettirdi.
‹ETT Futbol Tak›m› Dünya çap›nda 27 y›ll›k geçmifle sahip olan
spor tutkunu çal›flanlar için düzenlenen Türkiye’nin en büyük kurumlar aras› spor festivali Corporate Games Oyunlar›’n›n 2012 ve 2013 y›llar›nda futbol tak›m kategorisi flampiyonu olmufltu. Bu baflar› üzerine ‹ETT
World Corporate Games 2014 oyunlar›nda 6’l› futbol kategorisinde 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleflen turnuvaya davet edildi. Turnuvada ‹ETT
Futbol Tak›m› 9 maç›n
9’unu da alarak flampiyon Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
oldu.
FURKAN S‹GORTA
Ercan Kuflo¤lu
MERKEZ: Furkan Sigorta
Arac›l›¤› Hiz. Ltd. fiti. Adres:
Cebeci Mah. Atatürk Bulvar›
No:29 Daire:1 Sultangazi / ‹st.
Tel: (0212) 668 89 68
Faks: (0212) 619 29 31
fiUBE: Merkez Mah.
Aligalipbey Cad. Diyar ‹fl
Merkezi Kat: 3 Daire: 52
G.O.Pafla / ‹stanbul
Telefon: 0212 545 92 86
SEÇK‹NLER ‹NfiAAT
Barbaros ‹nci EVleri
DEV
KAMPANYA fiEÇK‹NLER FARKIYLA
n
%25 Peflin Kala
a
nk
ba
›
al
flm
anla
kredili
herkes ev sahibi olacak
2014 Haziran teslim
0212 615 66 66 - 0532 770 85 51
AT‹K OTOMOT‹V
Mehmet ve
Hikmet YALTAP
Ma¤aza: Karadeniz Mh. Mehmet Akif Cad. No:70 G.O.Pafla/‹ST.
Tel: 0212 618 60 65 Fax: 0212 618 27 55 GSM: 0533 706 56 36
Market: Karadeniz Mah. 1150 Sk. No:39 500 Evler - G.O.Pafla / ‹ST.
Tel: 0212 649 35 25 - 0212 477 93 16
AT‹K OTOMOT‹V
Tel: 0212 418 51 00
❮
Test sürüflü için AT‹K
OTOMOT‹V’e bekliyoruz
www.atikskoda.com
Randevu için irtibat No: 0 212 418 51 00
Rami K›flla Cad. No: 97/1 Bereç - Bayrampafla - Tel: 0212 418 51 00
Gsm: 0533 208 95 96 [email protected]
26
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
Topbafl, Baflkan Usta’y› ziyaret etti
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl,
Gaziosmanpafla
Belediye Baflkan›
Hasan Tahsin Usta'y› makam›nda
ziyaret etti. Kadir
Topbafl, Baflkan
Usta’dan Gaziosmanpafla Belediyesi’nin sürdürdü¤ü çal›flmalar ve
projeleri hakk›nda
bilgi ald›.
Baflkan Usta ve Kadir
Topbafl’›n Gaziosmanpafla’da yap›lacak olan
çal›flmalarla ilgili fikir
al›flveriflinde bulundu¤u ziyaret, hediye takdimiyle sona erdi.
Baflkan Hasan Tahsin
Usta ziyaretlerinden
dolay› Kadir Topbafl’a
teflekkür ederken, Kadir Baflkan da kendisine çal›flmalar›nda baflar›lar diledi.
Ramazan ay› nedeniyle Gaziosmanpaflal›lara da bir mesaj gönderen Kadir Topbafl,
“Sevginin, hoflgörünün
ve insani de¤erlerin ön
plana ç›kt›¤› Ramazan
ay›n›n, tüm ‹slam âle-
mi, özelde ‹stanbul ve
Gaziosmanpaflal› hemflerilerime sa¤l›k, bar›fl
ve huzur getirmesini
Cenab-› Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.
‹STANBUL YEN‹KAPI’DA BULUfiUYOR
‹ftarda 25 bin vatandafl ramazan gecelerini flehir park›nda yafl›yor
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi,
Yenikap› fiehir Park›’nda modern itfaiyeciler ile eski dönem tulumbac›lar› vatandafllarla buluflturdu. Pistonlu
tulumbadan su çekerek yang›n tatbikat›na kat›lan vatandafllar geçmifl dönemleri yeniden yaflad›.
‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si’nin Yenikap› fiehir Park›’nda düzenledi¤i Ramazan fienlikleri coflkuyla devam ediyor. Her gece yaklafl›k 25 bin vatandafl›n geleneksel ramazan e¤lenceleriyle bulufltu¤u etkinlikler büyük ilgi görüyor. ‹stanbul
‹tfaiyesi Yenikap›’da kurulan alanda
hem modern itfaiye araçlar›n› ve geç-
mifl dönemde kullan›lan tulumba sistemini vatandafllara tan›t›yor hem de
e¤itimler veriyor. Tulumbac›lar olarak bilinen eski itfaiyecilerin gösterileri vatandafllar›n yo¤un ilgisini çekiyor. Eski dönemlerdeki gibi giyinen
ve naralar eflli¤inde alan› dolaflan Tulumbac›lar daha sonra vatandafllara
k›sa bir gösteri sunuyor. Eski dönemlerde yang›n söndürmede kullan›lan
pistonlu tulumbay› omuzlayarak yang›n alan›na giden ve yang›na nas›l
müdahale edildi¤ini
gösteren Tulumbac›lar›n gösterisini
vatandafllar soluksuz izliyor.
Haberini Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
DÜNYA’NIN YET‹MLER‹
AYNI SOFRADA
Dünya'n›n dört bir yan›ndan yetim
çocuklar, Esenler Belediyesi'nin ev
sahipli¤inde Kardefllik ‹ftar›'nda bir
araya gelerek ayn› sofrada oruçlar›n›
açt›lar. ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf›’n›n
teflebbüsleriyle, her y›l Ramazan
ay›n›n 15. gününün ‹slam âleminde
Dünya Yetimler Günü olarak kabul
edilmesiyle düzenlenen programlar
kapsam›nda dünyan›n farkl› ülkelerinden 5 bin yetim çocuk birlikte iftar yapt›. AK Parti ‹stanbul ‹l Teflkilat› ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin destekleriyle, Esenler Belediyesi'nin ev sahipli¤inde düzenlenen iftar program› Yenikap›'da bulunan Ramazan Etkinlik Alan›'nda gerçeklefltirildi.
‹ftar program›na; ‹çiflleri Bakan›
Efkan Ala, Çevre ve fiehircilik Bakan› ‹dris Güllüce, ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl ile efli Özleyifl Topbafl, AK Parti
Genel Baflkan Yard›mc›s› Nurettin
Nebati, AK Parti ‹stanbul milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Gülay
Dalyan, Esenler Kaymakam› Yüksel
Ünal, Esenler Belediye Baflkan›
Mehmet Tevfik Göksu ile Ba¤c›lar
Belediye Baflkan› Lokman Ça¤›r›c›,
AK Parti ‹stanbul ‹l Sosyal ‹fller Baflkan› Leman Aksay, ‹HH Genel Bafl-
kan› Bülent Y›ld›r›m da kat›ld›.
ÖMRÜNÜ NASIL GEÇ‹RD‹⁄‹M SORULURSA...
Çevre ve fiehircilik Bakan› ‹dris
Güllüce de 1993'ten bu yana Yetimler Haftas›'n› kutlamay› sürdürdüklerini söyledi. Çeflitli organizasyonlarla dünya yetimlerine sahip ç›kanlar› ayr› ayr› kutlad›¤›n›
ifade eden Güllüce, flunlar› kaydetti: "Bana birisi sorarsa, 'Ömrünü nas›l geçirdin, ne yapt›n ömründe?' diye, ne bakanl›¤› söyleyece¤im, ne vekilli¤i söyleyece¤im,
ne belediye baflkanl›¤›n› söyleyece¤im, ne de yapt›¤›m baflka fleyleri söyleyece¤im.
Ben sadece bir fleyi söyleyece¤im. 'Yetimlerle ilgilenmeye çal›flt›m' diyece¤im. Allah her insana
yetimlerle ilgilenmeyi, yetimlerin
bafl›n› okflamay›, yetimleri sevmeyi, onlara yard›mc› olmay› nasip
etsin."
EZANLAR DA DUALAR DA YET‹MLERDEN
Güllüce'nin konuflmas›ndan sonra Suriyeli Muhammed
Yahya Gazel, Kur'an› Kerim okudu.
Haberini Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
27
‹G‹AD, ‹fl dünyas› ve STK’lar› bir araya getirdi
Türkiye ‹ktisadi Giriflim ve ‹fl Ahlâk› Derne¤i (‹G‹AD) geleneksel olarak düzenledi¤i iftar program›n›, 02 Temmuz 2014 tarihinde Eyüp Kültür Merkezi’nde gerçeklefltirdi. ‹fl, akademi ve bas›n dünyas›ndan çok say›da davetli kat›ld›¤› iftar program› s›cak ve renkli görüntülere sahne oldu.
‹G‹AD Yönetim Kurulu Baflkan›
fiükrü Alkan davetlilere hitaben yapt›¤› konuflmas›nda, Ramazan ay›n›n güzelliklerine ve gündeme iliflkin birçok
konuya temas etti. Alkan, flunlar› söyledi: “Ramazan ay› bedeni aç b›rakma
ay› de¤ildir. Ramazan ay› yaln›zca bedeni aç olan insanlar› doyurma ay› da
de¤ildir. Ramazan ay› ruhu temizleme,
huylar› güzellefltirme, bedeni ve ruhu
tüm nefsanî duygulardan ar›nd›rma,
açl›¤› hissetme, yard›mlaflma, dayan›flma ve gönül köprüleri kurma ay›d›r…
Ahlaki anlay›fl›n gönüllerde yeniden
filizlenmesidir Ramazan…
”Benlik” duvarlar›n›n y›k›l›p “biz”
olabilmektir Ramazan…
Irak’tan Bosna’ya, Suriye’den
Bangladefl’e, Filistin’den Çeçenistan’a, Hatay’dan Sinop’a, Hakkari’den Edirne’ye, Diyarbak›r’dan ‹stanbul’a biz olabilmektir Ramazan…”
Alkan, konuflmas›nda tüm ‹slam Co¤rafyas›nda yaflanan s›k›nt›larla ilgili
olarak duygu ve düflüncelerini paylaflt› ve destek ça¤r›s›nda bulundu.
Önümüzdeki dönemde Ahlak ve
Adalet konular›n›n üzerinde ehemmiyetle duracaklar›n› belirten Alkan,
flunlar› söyledi: “‹G‹AD olarak on y›l›
geride b›rakt›k. Kuruldu¤umuzdan bu
yana hakk›, adaleti ve güzel ahlak› her
daim kendimize fliar edindik. Gerçeklefltirdi¤imiz tüm faaliyetlerde Ahlak›
ön plana ç›kartmaya gayret ediyoruz.
Önümüzdeki dönemde faaliyetlerimizin temelini Ahlak ve Adalet oluflturacak ve ayr›ca güzel ahlak›n göstergesi
olan adil ve güvenilir tüccar kimli¤ini
de diri tutmaya çal›flaca¤›z. Biliyoruz
ki adil tüccar, dünyaya da adaleti sa¤layacak bir ufka sahiptir.
Maalesef adalet konusunda dünya-
Olpak, Kuvvetler Ayr›l›¤›,
Kuvvetler Kargaflas›
fleklinde tasarlanm›fl
MÜSTAK‹L Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (MÜS‹AD) Genel Baflkan›
Nail Olpak, mevcut parlamenter sistemindeki kuvvetler ayr›l›¤› sisteminin
daha çok kuvvetler kargaflas› fleklinde
düzenlendi¤ini belirterek, “Bu sistemin ana unsurlar›, tekrar de¤erlendirilmeli ve milletimizin hak etti¤i, yeni bir
sistem, uygulamaya al›nmal›d›r” dedi.
MÜSTAK‹L Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i (MÜS‹AD) Genel Baflkan›
Nail Olpak, mevcut parlamenter sistemindeki kuvvetler ayr›l›¤› sisteminin
daha çok kuvvetler kargaflas› fleklinde
düzenlendi¤ini belirterek, "Bu sistemin ana unsurlar›, tekrar de¤erlendirilmeli ve milletimizin hak etti¤i, yeni bir
sistem, uygulamaya al›nmal›d›r. Cumhurbaflkanl›¤› seçiminden sonra, Türkiye'nin önündeki önemli bir gündem
maddesinin, bu konu oldu¤unu düflünüyoruz" dedi.
TARAFSIZ KALANIN TARAFI BELL‹D‹R
Kur'an-› kerim okunmas›yla bafllayan iftarda yeme¤in ard›ndan bir konuflma yapan MÜS‹AD Adana fiubesi
Baflkan› Suat Yahfli, Ortado¤u'da yaflanan çat›flmalara vurgu yapt›. Müslümanlar›n öldürülmesine Müslümanlar›n sessiz ve tarafs›z kalmamas› gerekti¤ini vurgulad›.
OLPAK, YAfiANANLARI MAN‹DAR BULUYORUZ
Daha sonra bir konuflma yapan
MÜS‹AD Genel Baflkan› Nail Olpak
da, Suat Yahfli'nin sözlerine at›fta bulunarak flöyle konufltu: "Bu sald›r›lar
olurken, gerek Gazze ile ayn› kutsal
de¤erlere sahip ‹slam dünyas›, gerekse
evrensel hukuk kurallar›n›n ba¤lay›c›-
l›¤›na inanan dünya ülkeleri, suskunlu¤unu bozarak, insanl›k ad›na gerekli
olan tüm ad›mlar› atmal›, insan olman›n verdi¤i sorumluluk ad›na her türlü
maddi-manevi deste¤i Gazze'den esirgememelidir. Bu co¤rafyan›n parlayan
y›ld›z› ve umut ›fl›¤› olan ülkemizdeyse, siyasi istikrar sonucu elde edilen
ekonomik istikrar, huzur ve güven ortam› devam ederken, son dönemlerde
yaflananlar› manidar buluyoruz."
KUVVETLER KARGAfiASI OLARAK TASARLANMIfi
Konuflmas›n›n devam›nda 10 A¤ustos'ta yap›lacak olan Cumhurbaflkanl›¤› seçimine de¤inen
Olpak flöyle devam
etti: "Ülkemizin Huzur, güven ve istikrar› önceli¤imizdir.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
m›z s›n›fta kalm›flt›r. Bir k›s›m milletler baz› oluflum ve giriflimleri ile paray› yönetmeye çal›flmakta bu da dünyan›n en önemli sorunu olan gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤e sebep olmaktad›r. Günümüzde dünya nüfusunun %
10’u, toplam dünya gelirinin yüzde
yetmiflten fazlas›n› elde etmektedir.
Dünya nüfusunun 2,5 milyar› (yaklafl›k yar›s›) günlük 2 $ yoksulluk s›n›r›n›n, 1 milyar› günlük 1 $ yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaflamaktad›r. ‹nsanl›¤›n dörtte birini oluflturan sanayileflmifl
kesim, dünya zenginli¤inin % 85’ini
elinde tutmaktad›r. Rakamlardan da
anlafl›laca¤› üzere fakir halklar zenginlerin daha da zengin olabilmesi için
her gün artan bir flekilde ezilmekte ve
zengin ile fakir aras›ndaki gelir fark›
her geçen gün daha da artmaktad›r.
Burada geçti¤imiz aylarda yaflanan
Soma’da ki elim faciay› da anmadan
geçemeyece¤im.
Yine geçti¤imiz günlerde Soma’ya
Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte
gerçeklefltirdi¤imiz ziyarette bir kez
daha gördük ki çal›flan›m›z hem ald›¤›
maaflla hem de çal›flma ortamlar› ile
haketti¤i de¤eri ülkemizde de görmemektedir.
Sonuç olarak; Türkiye ölçe¤inde de
gelir da¤›l›m› ve çal›flma flartlar› aç›s›ndan, dünyadaki kadar olmasa da
ciddi adaletsizlikler görülmektedir.
Bu durum biz Müslümanlara önemli sorumluluklar yüklemektedir. Komflusu açken tok yatan bizden de¤ildir
diyor Hz. Peygamberimiz. Bizler ‹G‹AD olarak bu sorumluluk düflüncesi
ile önümüzdeki dönemlerde Adalet ve
Ahlak üzerinde durarak daha fazla
projeler üretip de¤erler ortaya koyaca¤›z. Bu ba¤lamda ‹G‹AD olarak bizler
her y›l genifl bir anket ve analiz çal›flmas› ile yapa geldi¤imiz Asgari Geçim
Ücreti uygulamam›z ile çal›flan›m›z›n
insani de¤erlerini önceleyerek asgari
geçinebilece¤i maafl miktar›n› belirliyor -firmalar›m›za
örnek bir uygulama
olmas› aç›s›ndan dakamuoyu ile paylafl›yoruz.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
ESDER: VERG‹S‹N‹ ZAMANINDA ÖDEYEN
ESNAFIN ÖDÜLÜ VERG‹ ‹ND‹R‹M‹ OLSUN
Esnaf ve Sanatkârlar Derne¤i Genel Baflkan› Mahmut Çelikus vergisini düzenli ödeyen esnafa vergi indiriminde bulunulmas› gerekti¤ini dile
getirdi. Genel Baflkan Çelikus, Maliye Bakan› Mehmet fiimflek’in vergisini düzgün ve zaman›nda ödeyen
mükelleflerin ödüllendirilece¤ini
aç›klamas›ndan ard›ndan yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda, “Vergilerini düzenli bir flekilde ödeyen esnaf›m›z›n
moral ve motivasyonuna katk› sa¤lamak ad›na ödül olarak vergi indirimi
yap›lmal›d›r” dedi.
Çelikus daha önceki yapm›fl oldu¤u beyanatlar›n› hat›rlatarak “ Geçmifl dönemlerde s›k s›k gündeme getirdi¤imiz esnaf›n vergi yükü alt›nda
ezilmeden kolayl›k sa¤lanmas› tale-
miyor. Üstelik sadece bir kereli¤ine
de¤il, her dönemde zaman›nda ödemenin esnaf ve vatandafl aç›s›ndan
bir getirisi olmal›” diye konufltu.
Vergi ödemesindeki düzenlemeler
piyasalar› rahatlat›r
bimizin Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
dikkate al›nmas› esnaf ve sanatkarlar
olarak bizleri memnun etmifltir. Esnaf ekonominin bel kemi¤idir. Esnaf›m›z bugün 21 çeflit vergi ödüyor.
Ödedi¤i vergilerin isimlerini dahi bil-
Çelikus böyle bir uygulama rutine
dönüfltü¤ü takdirde esnaf ve vatandafl›m›z vergisini zaman›nda ödemeyi
daha avantajl› bulaca¤›n› belirterek,
“Vergisini ödeyemeyen esnaf ve vatandafllar›m›z içinde iyi niyetle vergisini ödemek isteyen
ancak maddi imkans›zl›klar› nedeniyle
bunu gerçeklefltiremeyenler var.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Sultangazi Personeli ‹ftarda bulufltu
Sultangazi Belediyesi çal›flanlar› iftar yeme¤inde bir arara
geldi. Masal Kahramanlar› Park›’nda düzenlenen iftarda konuflan Sultangazi Belediye Baflkan› Cahit Altunay, ilçemizde
hayata geçirdi¤imiz her eserde belediye çal›flanlar›n›n al›n terinin oldu¤unu söyledi.
Sultangazi Belediyesi, Ramazan ay›nda personelini iftarda
buluflturdu. Masal Kahramanlar› Park›’nda düzenlenen iftar
yeme¤ine Sultangazi Belediye Baflkan› Cahit Altunay ile belediye çal›flanlar› kat›ld›.
‹ftar yeme¤inin ard›ndan konuflan Sultangazi Belediye
Baflkan› Cahit Altunay, çok güzel bir Ramazan geçirdiklerini
söyledi. Kadir Gecesi'nin Ramazan ay›n›n tac› oldu¤unu belirten Baflkan Altunay, “Ramazan ay›n›n en faziletli ve bereketlisi Kadir Gecesi'dir. Bu gecede Filistin’de kan ve gözyafl›n› yüreklerimizde hissedip dualar edece¤iz” dedi. Belediye
olarak her zaman ma¤durlar›n, mazlumlar›n yan›nda olduklar›n› kaydeden Baflkan Altunay, “Bosna Hersek’te sel ma¤durlar›na ulaflt›k. Van depreminde halk›m›z›n deste¤i ile depremzedelerin yaras›n› sard›k. Somali’ye t›rlarla destek elimizi uzatt›k. Filistin için de ayn› duyarl›l›¤› gösterece¤iz” ifadelerini kulland›.
Sultangazi’de yap›lan eserlerde tüm çal›flanlar›n›n al›n teri
oldu¤una vurgu yapan Baflkan Altunay, flunlar› söyledi:
“Sultangazi’nin her yerinde yap›lan çal›flmalarda her birinizin eme¤i var. Her zaman yapt›¤›m›z ifllerde do¤ru, dürüst
olmak ve Sultangazi’nin geliflimini düflünmek zorunday›z.
Ramazan›n bereketini paylaflt›¤›m›z daha nice günlerde birada olmay› temenni ediyorum.”.
28
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
fiantiyelerde “Güvenli ‹skele” zorunlu olacak
KAL‹SDER Kal›p ve ‹skeleciler Derne¤i Baflkan› Serdar Urfal›lar, Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤›nca, bina inflaatlar›n›n
d›fl cephe iskelelerine iliflkin yap›lacak olan mevzuat de¤iflikli¤ine sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.
Türkiye’de emniyeti yüksek Euroscaf
üreten firmalar oldu¤unu, ancak ilk etapta yat›r›m maliyetinin güvenli olmayan iskelelere k›yasla yüzde 15-20 daha fazla olmas› sebebiyle tercih edilmedi¤ini belirten Urfal›lar, “ Türkiye’de inflaat sektörü ifl kazalar›n›n say›sal çoklu¤u bak›m›ndan
birinci s›rada yer al›yor.
Ve pek ço¤umuzun da
bildi¤i gibi bu kazalar›n
ciddi bir bölümü iskele
çökmesi ya da iskele-
den düflme sonucu gerçeklefliyor. Bakanl›¤›n iskele kurulumu için proje isteyerek
kazalar› en aza indirgeyece¤ine inan›yoruz
ve bu söz konusu uygulamaya sonuna kadar destek veriyoruz” diye konufltu.
Serdar Urfal›lar, Bakanl›¤›n haz›rlayaca¤› yeni yönetmelik ile 'güvenli iskele'
kullan›m› zorunlu olacak" dedi, tersane ve
inflaatlarda yaflanan kazalar›n son y›llarda
artmas› üzerine Çevre ve fiehircilik Bakanl›¤› harekete geçti¤ini belirterek, "Müfettifllerine flantiyeleri denetlettiren Bakanl›k, haz›rlayaca¤› yeni yönetmelik ile Gü-
venli ‹skele kullan›m›n› zorunlu k›lacak"
dedi. Urfal›lar, yap›lan araflt›rmalara göre
Türkiye'de her 6 dakikada bir ifl kazas›
meydana gelirken, her 5 saatte bir 1 iflçinin
yaflam›n› yitirdi¤inin belirlendi¤ini kaydetti. Tersanelerde ve inflaatlarda yaflanan
kazalar›n son y›llarda artt›¤›na dikkat çeken Serdar Urfal›lar, Çevre ve fiehircilik
Bakanl›¤›'n›n konunun üzerine gitti¤ini ve
müfettifllerine flantiyeleri denetlettiren bakanl›¤›n, haz›rlayaca¤› yeni yönetmelik ile
Güvenli ‹skele kullan›m›n› zorunlu k›laca¤›n› söyledi.
KAL‹SDER’in kal›p ve iskele sektörünün geliflmesi, etkinlefltirilmesi ve sektörde belli bir kalite çizgisinin yakalanmas›
amac›yla kuruldu¤unu ve yak›n zamanda
hayata geçecek olan "güvenli iskeleler ,
güvenli flantiyeler" adl› sosyal sorumluluk
projesiyle de ayn› konuya dikkat çekmeye
çal›flt›klar›n› ifade eden Serdar Urfal›lar,
bilinçli ve e¤itimli bir teknik personelin,
ölümle sonuçlanan inflaat kazalar›n›n önüne geçmede büyük önem tafl›d›¤›n› hat›rlatarak ilgilileri bu konuda daha duyarl› olmaya davet etti.
Yarg›tay’dan Elektrik
Trafikteki araç say›s›
Faturas›nda Önemli Karar
18 Milyonu aflt›…
Türkiye’de Trafi¤e kay›tl› araç say›s›
May›s ay› sonu itibar›yla 18 288 137 oldu.
May›s ay› sonu itibar›yla trafi¤e kay›tl›
toplam 18 288 137 adet tafl›t›n %52’sini
otomobil,
%16,3’ünü
kamyonet,
%15,1’ini motosiklet, %8,7’sini traktör,
%4,2’sini kamyon, %2,3’ünü minibüs,
%1,2’sini otobüs, %0,2’sini ise özel
amaçl› tafl›tlar oluflturdu.
May›s ay›nda 82 977 adet tafl›t›n
trafi¤e kayd› yap›ld›
May›s ay›nda trafi¤e kayd› yap›lan toplam 82 977 tafl›t içinde otomobil %52,2
ile ilk s›rada yer ald›. Bunu s›ras›yla
%22,7 ile motosiklet, %11,7 ile kamyonet, %6,4 ile traktör takip etti. Tafl›tlar›n
%7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve
özel amaçl› tafl›tlar oluflturdu.
Trafi¤e kayd› yap›lan tafl›t say›s› bir önceki
aya göre %7,7 artt›
May›s ay›nda trafi¤e kayd› yap›lan tafl›t
say›s› Nisan ay›na göre %7,7 artt›. Bu art›fl otomobilde %6,8, minibüste %11,2,
otobüste %6,7, kamyonette %8,9, kamyonda %8,6, motosiklette %11, traktörde
%4,3 olarak gerçekleflti. Özel amaçl› tafl›tlarda %44,9 azal›fl oldu.
Trafi¤e kayd› yap›lan tafl›t say›s› geçen
y›l›n ayn› ay›na göre %39,2 azald›
May›s ay›nda geçen y›l›n ayn› ay›na
göre trafi¤e kayd› yap›lan tafl›t say›s›nda
%39,2 azal›fl gerçekleflti. Bu azal›fl otomobilde %43,1, minibüste %16,8, otobüste %62,5, kamyonette %49,8, kamyonda %13,1, motosiklette %29,5, özel
amaçl› tafl›tlarda %68,4, traktörde %8,1
oldu.
Trafikteki toplam tafl›t say›s› Ocak - May›s
döneminde 348 690 adet artt›
Ocak-May›s döneminde 400 899 adet
tafl›t›n trafi¤e kayd› yap›ld›, 52 209 adet
tafl›t›n ise trafikten kayd› silindi. Böylece
trafikteki toplam tafl›t say›s› 348 690 adet
artt›.
May›s ay›nda 487 961 adet
tafl›t›n devri yap›ld›
Devri yap›lan toplam 487 961 tafl›t
içinde otomobil %68,7 ile ilk s›rada yer
ald›. Otomobili s›ras›yla %16,6 ile kamyonet, %5,4 ile motosiklet, %3,4 ile kamyon takip etti. May›s ay›nda devri yap›lan
tafl›tlar›n %6’s›n› ise minibüs, otobüs,
özel amaçl› tafl›tlar ve traktör oluflturdu.
Trafi¤e kay›tl› LPG’li otomobil
oran› %41,4 oldu
May›s ay› sonu itibar›yla trafi¤e kay›tl›
9 514 881 adet otomobilin %41,4’ü
LPG’li, %30,2’si benzinli, %27,9’u dizel
yak›tl›d›r. Yak›t türü bilinmeyen(2) otomobillerin oran› ise %0,5’tir.
May›s ay›nda 43 335 adet otomobilin
trafi¤e kayd› yap›ld›
May›s ay›nda trafi¤e kayd› yap›lan 43
335 adet otomobilin %15,7’sinin Volkswagen, %13,3’ünün Renault, %7,8’inin
Hyundai, %7,5’inin Opel, %6,4’ünün
Ford, %6,4’ünün Fiat, %5,3’ünün Toyota, %5’inin BMW, %4,6’s›n›n MercedesBenz, %3,7’sinin Dacia oldu¤u,
%24,3’ünün ise di¤er markalardan olufltu¤u görüldü.
Trafi¤e en fazla 1501-1600 motor silindir
hacimli otomobillerin kayd› yap›ld›
Ocak-May›s döneminde trafi¤e kayd›
yap›lan 229 134 adet otomobilin %40,1’i
1501-1600, %20,7’si 1401-1500,
%18,3’ü 1300 ve alt›, %14,3’ü 13011400, %4,8’i 1601-2000, %1,7’si 2001 ve
üstü motor silindir hacmine sahiptir. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oran› ise %0,1’dir.
Trafi¤e en fazla beyaz renkli
otomobillerin kayd› yap›ld›
Ocak-May›s döneminde trafi¤e kayd›
yap›lan 229 134 adet otomobilin %62,4’ü
beyaz, %17,4’ü gri, %9,8’i siyah, %4,5’i
k›rm›z›, %5,9’u ise di¤er renklerdedir.
Yarg›tay 3`üncü Hukuk Dairesi, elektrik faturalar›ndaki `kay›p kaçak bedeli` ile `sayaç
okuma bedeli` kalemlerinin hukuka ayk›r› olmad›¤›na karar vererek ilgili
karar› bozdu.
Bolu’da ektrik faturalar›na
yans›t›lan `kay›p kaçak bedeli` ile `sayaç okuma bedeli`nin hukuka ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle Sakarya
Elektrik Da¤›t›m A.fi.
aleyhine aç›lan dava yerel mahkemenin lehte
verdi¤i karar› Yarg›tay
bozarak, Enerji Piyasas›
Düzenleme Kurumu`-
nun, kendisine verdi¤i yetki çerçevesinde bu
bedelleri belirledi¤ine hükmetti. Yarg›tay karar›nda `Yasal düzenleme uyar›nca Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu
elektrik faturalar›nda
bulunacak ve ücretlendirilecek tarife unsurlar›n› belirleme yetkisine
sahiptir. Söz konusu
bedeli belirlemek üzere al›nan kurul karar›,
kurumun bir düzenleyici ifllemi olarak tüm
tüzel ve gerçek kiflileri
ba¤lay›c› niteliktedir`
denildi.
Sigara Yasa¤›nda Yeni Dönem
Kapal› mekânlarda sigara yasa¤›n›n ard›ndan, Türkiye toplumunun
yüzde 95'ini sigaradan uzaklaflt›rmay› hedefleyen Sa¤l›k Bakanl›¤›, sigara ile mücadelede yeni ad›mlara haz›rlan›yor. Buna göre sigaralar›n art›k markalar›n›n görünmeyecek flekilde paketlenmesi ve marke ile de¤il, numara ile al›nmas› gündemde.
Bakanl›¤›n haz›rlad›¤› 2014-2018
dönemi "Ulusal Tütün Kontrol Prog-
ram›" içinde, flu anda serbest olan
aç›k alanlarda sigara içilmesine de
önemli k›s›tlamalar geliyor.
‹flte Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n Ulusal
Tütün Kontrol Program› 2014-2018
plan›nda yer alan önlemler;
* PARKLARA B‹LE YASAK
GEL‹YOR- Halen kamuya aç›k kapal› alanlarda yasak olan sigara kullan›m›, aç›k alanlara da kademeli
olarak geniflletilecek. Bu çerçevede,
çocuklar›n bulundu¤u her yere, aç›k
hava bile olsa, sigara yasa¤› geliyor.
Çocuk parklar›nda sigara içmek yasaklanacak.
* AVM, S‹NEMA KAPI ÖNLER‹ DE YASAK KAPSAMINDAEylem plan› kapsam›nda, AVM giriflleri, sinema, tiyatro salonlar›n›n
d›fl kap›lar›nda da sigara yasa¤› uygulanacak. Buralarda yasak alan
kapsam›, "pasif etkileflim mesafesi"
hesaplanarak belirlenecek.
*LOKANTA VE KAHVELER‹N AÇIK BÖLÜMLER‹NDE DE
S‹GARASIZ ALAN OLACAKHalen tüm lokanta, restaurant ve
benzeri mekanlar›n kapal› bölümlerinde uygulanan sigara yasa¤›, aç›k
bölümlere de yay›lacak. Lokantalar›n aç›k alanlar›nda
da "sigaras›z bölümler" oluflturulmas› zorunlu hale
getirilecek.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Bu ne terbiyesizlik!
‹stanbul’da özellikle toplu tafl›ma
araçlar›nda baz› vatandafllar›n farkl› davran›fllar› yolcular›n tepkisini
çekiyor.
Toplu tafl›ma araçlar›ndan olan
belediye otobüslerinin koltuklar›na
baz› kiflilerin ayakkab›lar› ile basmalar› do¤rusu “Bu kadar›na da
pes!” dedirtiyor. Yolcular›n az olmas›ndan istifade ederek halk›n
toplu olarak kulland›¤› otobüs koltuklar›na günde belki de binlerce
kez pis yerlere bast›¤› ayakkab›lar›
ile basarak kirleten bu terbiyesizlere tepki 盤 gibi büyüyor. Duyarl›
vatandafllar, yolcular›n özelikle çok
nadir oldu¤u vakitlerde yaflanan bu
olaylar›n bir an önce önüne geçilmesini istiyorlar.
Bu tür terbiyesizlikleri yapan kiflilerin toplum ahlak›ndan uzak kifliler oldu¤unu söyleyen baz› vatandafllar, “Hepimizin toplu olarak
kulland›¤› bu araçlardaki koltuklara
pis ayakkab›lar› ile basan terbiyesizleri k›n›yoruz.
Yetkililer, bu tür durumlar›n önüne geçilmesi için gerekli önlemleri
almalar› gerekir” diye konufltular.
DÜNYA HABER AJANSI (DHA)
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
29
DEST‹NA Ç‹KOLATA & Ç‹ÇEK
Tad›n›
Damak laflt›ran
eU
Zirvey k Kalite...
Gerçe
Sadece size özel tasar›mlar
Dost ve müflterilerimizin Ramazan
Bayram› mübarek olsun...
Çiçek ve çikolatalar adresinize teslim edilir
● SÖZ - N‹fiAN Ç‹ÇE⁄‹
● SÖZ - N‹fiAN Ç‹KOLATASI
● GEL‹N EL Ç‹ÇE⁄‹
● GEL‹N ARABASI
● N‹KAH MASASI
● DÜ⁄ÜN ORGAN‹ZASYONU
● N‹KAH fiEKER‹
● BEBEK DO⁄UM fiEKERLER‹
● MEVLÜT fiEKERLER‹
● BEBEK ODASI SÜSLEMELER‹
Merkez Mah. Halitpafla Cad.
No:82 G.O.Pafla / ‹stanbul
www.ekolpatisserie.com
0212 563 34 12
● KAPI SÜSLEMELER‹
Dost ve müflterilerimizin Ramazan Ay› mübarek olsun
Merkez Mah. Ferah Sk. No:16/1 Gaziosmanpafla - ‹ST (Gencallar Ma¤aza ve Final
Dersanesi Soka¤›) - E-mail: [email protected] - wwwdestinacicekevi.com
Tel: 0212.616 04 48 - 563 42 06 - Gsm: 0532 783 84 72
F‹RMA PROF‹L‹
OR-S‹ Çelik Eflya, moday› ve kaliteyi en iyi flekilde birlefltirerek,ürünlerini en uygun fiyatlarla,
kaliteden ödün vermeden müflterilerine ulaflt›r›r. Müflteri memnuniyeti kaliteli ürün, sorunsuz
üretim ve kusursuz hizmet sunmakt›r amac›m›z.
OR-S‹ Çelik Eflya, kaliteli üretimin yan›s›ra
konusunda uzman, flirket ile bütünleflmifl, müflteri odakl› çal›flan bir iflgücünün varl›¤› ile kendini
müflterilerine en iyi hizmeti vermeye inanm›fl bir yönetim anlay›fl› ile yönetilmektedir.
Ülkemizde her biiri birer marka olan ürünlerimizin en kaliteli ve seçkin
firmalarda yer almas›ndan, bu yönde göstermifl oldu¤unuz baflar›dan k›vanç duymaktay›z.
OR-S‹ Çelik Eflya, bu baflar›s›n›, bünyesinde
yetifltirilen e¤itimli ve kalifiye personeli, müflteri memnuniyetini ön
planda tutan üretim ilkeleri ile gerçeklefltirmektedir.
Hilton Sandalye
Belgin Sandalye
Lüx
Belgin
Sandalye
Terazidere Mah. Öztekin Cad.
No:14 - Bayrampafla - ‹STANBUL
Tel: 0212 674 56 22
Gsm: 0532 132 53 91
0536 610 36 88
www.or-si.com
[email protected]
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
30
PLAST‹K SEKTÖRÜ VERG‹LER‹ ÖZGENÇ: Esnaf ve KOB‹’lere
‘ASKIYA ALARAK’ GÜÇLEN‹YOR! verilen söz yerine getirilmeli
HABER
bülteni
Gümrük vergisiz ithalat kap›s›ndan 8 plastik hammaddesi daha geçti.
Türk Plastik Sanayicileri Araflt›rma,
Gelifltirme ve E¤itim Vakf› (PAGEV),
Türk plastik sektörünün
hammadde sorununun çözümü do¤rultusundaki çal›flmalar›n› sürdürüyor.
PAGEV’in, Ekonomi Bakanl›¤› ve Avrupa Birli¤i
nezdinde 2013 y›l›nda bafllatt›¤› çal›flmalar art arda meyvelerini veriyor.
Plastik sektörünün dört emsal
hammaddesine 1 Temmuz
2014 tarihinde itibaren 5 y›l
süre ile gümrük vergisiz ithalat yolunu açan “ask›ya
alma” sisteminden 1
Ocak 2015 tarihinden
itibaren 8 yeni plastik hammaddesi
daha yararlanacak. Hammadde ihtiyac›n›n
önemli bir bölümünü ithalat ile
karfl›layan plastik
sektörü 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren bafllayan uygulama çerçevesinde ilk etapta;
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
• Y›l: 4 • Say›: 40
• TEMMUZ 2014
www.esnafbulteni.com
bülteni
Yerel Süreli
‹mtiyaz Sahibi: Tasvir ajans Org. ‹nfl. San ve Tic. Ltd. fiti Ayl›k Yay›n
plastik çocuk parklar›, toplar, su depolar›, otomotiv yak›t deposu, ayd›nlatma ürünleri, plastik mobilya,
plastik spor ve kondisyon
aletleri ile rotasyon kal›plama
ve strech film üretiminde kullan›lan lineer alçak yo¤unluklu iki çeflit polietilen, yaln›zca etilen ve 1-heksen kopolimer ile
klorlu poliolefin hammaddelerini
gümrük vergisiz ithal etmeye bafllam›flt›. Bu dört hammadde emsal teflkil
etti ve plastik sektörünün sekiz hammaddesi içinde gümrüksüz ithalat yolu aç›ld›. 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlü¤e girecek karar çerçevesinde; yüksek ak›flkanl›kl› lineer alçak yo¤unluklu polietilen, etilen ve 1-heksen kopolimeri, iki farkl› çeflitte liner alçak
yo¤unluklu polietilen, kristal polistiren çeflidi ile üç farkl› türdeki kopolimer
hammaddeleri gümrüksüz olarak ithal
edilebilecek.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
Kurucu ve Sorumlu Yaz›iflleri Müdürü:
‹nternet ve Reklam :
Hukuk Dan›flman›:
Gazetemizdeki yazarlara ücret ödenmez
Eflref KÜÇÜKATEfi
fieref KÜÇÜKATEfi
Av. Fatih BÜYÜKTURAN
Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹flletmeler
Derne¤i (KOB‹DER) Genel Baflkan› Nurettin
Özgenç, Türkiye’de KOB‹ tan›m›na giren kay›tl› 3,5 milyona yak›n iflletmenin oldu¤u biliniyor. Bunlar›n ço¤u mikro ve küçük iflletmelerden olufluyor. Ancak KOB‹’lerin kredilerden ald›¤› pay›n oran› geçmifl y›llara göre art›fl
gösterse de hak eti¤i düzeye ç›kamam›flt›r.
Ekonomilerin baflar›s›, sadece büyük firman›n varl›¤› ile ölçülmemeli. Ülke ekonomisinin
omurgas›n› oluflturan
KOB‹'ler de hat›rlanmal›. Keza KOB‹'ler
hükümetin sundu¤u
destek ve teflviklerden
yeterince yararlanam›yor, mali destek ve teflvikler genellikle büyük
yat›r›mlara yönlendiriliyor.
Oysa rekabetçi
ekonomilerde di¤erlerini,
birbirinden ay›ran esas
unsu-
Yay›n Kurulu Baflkan›:
Eflref KÜÇÜKATEfi
Çetin Deniz
Ercan DURMAZ
Teknik Haz›rl›k ve Bask›:
AKADEM‹: 0212 493 24 67-68-69
Davutpafla Cd. Güven ‹fl Merkezi C Blok No: 230 Topkap›
Gazetemiz Bas›n Meslek Yay›n ‹lkelerine uymaya söz vermifltir. Köfle yaz›lar›nda sorumluluk
yazara aittir. Gazetemizde ç›kan haberlerden kaynak gösterilmeden al›nt› yap›lamaz.
run KOB‹’ler oldu¤u gerçe¤inden ötürü KOB‹’lerin daha fazla güç kazanmas› sa¤lanmal›.
Ekonominin kalbi KOB‹’lerde att›¤›na ve ekonominin omurgas›n› KOB‹’ler teflkil etti¤ine
göre destekler bu do¤rultuda art›r›lmal›.
IMF de¤il reel ekonomi desteklenmeli Piyasalar›n canlanmas›, ekonomideki s›k›nt›lar›n
afl›lmas› için tüketim yerine üretim desteklenmeli. Üretimin artmas› ülkenin menfaatine olaca¤› için esnaf ve KOB‹'ler daha fazla desteklenmeli. KOB‹'lerin maruz kald›klar› en önemli problemlerin bafl›nda finansman s›k›nt›s›n›n
geldi¤i aç›k. KOB‹'lerimiz ve giriflimcilerimiz,
ekonomik kalk›nma için gereken finansmana
art›k çok daha cazip flartlarla ulaflabilmeli.
Baz› KOB‹'lerimiz çok iyi projeleri olmas›na ra¤men, elveriflli finansman imkânlar›na ulaflamad›klar› için projelerini hayata geçiremiyor. Gerekli büyüklü¤e ulaflamayan,
teknoloji yat›r›mlar› yapamayan KOB‹'lerimiz, ekonomiye daha fazla katk› verme imkân›ndan mahrum kalabiliyor. Dolay›s›yla
Biz KOB‹DER olarak KOB‹'lere yönelik 2008 y›l› sonlar›na do¤ru bafllat›lan s›f›r faizli
can suyu kredisi deste¤i uygulamas›n›n devam etmesini
bekliyoruz.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
‹dare Merkezi, ‹rtibat ve Düzenleme Bürosu:
TEL: (0212) 417 85 55 GSM: (0555) 703 43 63
Sar›göl Mah. Kardelen Sk. No:25 Kat 2 Gaziosmanpafla
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Esnaf ve Sanatkarlar›n Gazetesi
www.esnafbulteni.com
HABER
bülteni
31
Ata Sporundan Gaziosmanpafla’ya 4 Alt›n Madalya
PERDER Geliflim Platformu
ikinci y›l›n› kutluyor
‹stanbul fiiflli’de gerçekleflen Ata Savunma Sanat› Türkiye fiampiyonas›’nda
Hüseyin Bafl, Nadiye Cesur, Abdülsamet fiahin, Berat Atik birinci oldu.
Ata Savunma Sanat› Türkiye fiampiyonas› yap›ld›. ‹stanbul fiiflli’de gerçekleflen
flampiyona’da Karate-Do Antrenörleri
Spor Kulübü ve Gaziosmanpafla ‹lk Ö¤retim Okulu sporcular› kat›ld›.
fiampiyona’da Hüseyin Bafl, Nadiye
Cesur, Abdülsamet fiahin, Berat Atik birin-
ci olurken, Eren ‹pek ikinci, Aleyna Gülbafl üçüncü olmufltur.
Milli Hakem Gaziosmanpafla Bölge
Antrenörü Cafer Ar› taraf›ndan çal›flt›r›lan
sporcular Gaziosmanpafla’ya dört Alt›n,
bir gümüfl, bir bronz olmak üzere alt› madalya getirmifllerdir. Milli Hakem Gazios-
manpafla Bölge Antrenörü Cafer hedeflerinin Avrupa ve dünya flampiyonalar› oldu¤unu söyledi.
Cafer Ar› :”Hedefimiz bundan sonras›
için Milli Tak›m elemelerini geçerek Avrupa ve Dünya fiampiyonalar›’nda madalyalara ambargo koymakt›r” dedi.
‹stanbul PERDER üyelerinin profesyonel yöneticilerinden oluflturulan PERDER Geliflim Platformu
(PGP), iki y›l içinde önemli projelere imza att›.
‹stanbul PERDER’in projelerinden biri olan PERDER Geliflim Platformu (PGP), kuruluflunun ikinci y›l›n› kutluyor. 25 Haziran Çarflamba günü bir araya
gelen ‹stanbul PERDER yönetim
kurulu ve üyeleri gerçeklefltirdikleri toplant› sonras› PERDER
Geliflim Platformu’nun ikinci y›l›n› hep birlikte kutlad›lar. Tan›t›m›n filminin izlendi¤i kutlamada,
PGP’ye bu döneme kadar baflkanl›k yapan temsilcilere de plaketleri verildi. A¤ustos 2012’de
kurulan ve üye firmalarda çal›flan
profesyonel yöneticilerden oluflan PGP, bugüne kadar ‹nsan
Kaynaklar› Uygulamas›, Kategori K›r›l›m Çal›flmas›, Karl›l›k ve
Verimlilik ,Çal›flmas›, Kalite ve
Hijyen Yönetmeli¤i Çal›flmas›,
G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Ba-
kanl›¤› Mevzuat Uyum Çal›flmas› gibi önemli projelere imza att›.
Yine bu dönemde ‹stanbul PERDER üyelerine bilgilendirme
amaçl› sunumlar haz›rland› ve bu
sunumlar gerek üye toplant›lar›,
gerekse üye kamplar›nda üyeleriyle paylafl›ld›.
Ayr›ca tiyatro projesi ile marketlerde yaflanan s›k›nt›lar üzerine skeçler haz›rlanarak PGP üyeleri tarafn›dan oynand›. Ma¤azalar Görev Tan›mlar› kitap盤› haz›rland› ve yak›nda yay›nlanacak
olan sektörün mevcut durumunu
incelemek üzere
Sat›nalma Anket
De¤erlendirmesi
yap›ld›.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
GENEL BAfiKANIMIZ MUSTAFA KOCA
‹BB GENEL SEKRETER‹ DR HAYR‹
BARAÇLI’YI MAKAMINDA Z‹YARET ETT‹
ASKON (Anadolu Aslanlar›
‹fladamlar› Derne¤i) Genel Baflkan›m›z Mustafa KOCA, ‹stanbul Büyük flehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri BARAÇLI’y› makam›nda ziyaret etti.Genel Baflkan›m›z Mustafa KOCA,
yeni görevinden dolay› hay›rl›
olsun dileklerini Dr. Hayri BARAÇLI’ya iletti. Ziyarette Genel
Baflkan Yard›mc›m›z Ahmet
KARAGÖZ ve Genel Sekreterimiz H.Bahad›r TUZCU’da haz›r
bulundu.Ziyaret sonunda Genel
Baflkan›m›z ASKON hediyesini
Say›n BARAÇLI’ya takdim etti.
Haberi Qr Cod ile www.esnafbulteni.com’dan
takip edebilirsiniz.
KAL‹TEL‹ - GÜVENL‹ VE HESAPLI ALIfiVER‹fi
al› Ürünler
ik
if
rt
e
S
a
›d
G
Helal
Ba¤larbafl› Mah. Tulumba Cad. No:5
Gaziosmanpafla - ‹stanbul
Tel: 0212 418 41 04 - Tel & Fax: 0212 563 22 48
Kütahya Otobüs terminali inflaat›
Barbaros Hayrettin Pafla Mah. 1059 Sk. No: 11 Gaziosmanpafla / ‹STANBUL Tel: (0212) 649 22 60
Faks: (0212) 649 69 52 Gsm: (0532) 661 16 59 www.istirancacelik.com.tr • e-posta: [email protected]
Fabrika: Kavakl› mevkii - K›rklareli 5. km KIRKLAREL‹ - TÜRK‹YE - Tel: 0288 212 55 27

Benzer belgeler