Güvenlik Bilgi Formu - Bio-Rad

Transkript

Güvenlik Bilgi Formu - Bio-Rad
Sayfa: 1/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.04.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 08.04.2016
Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
· 1.1 Madde/Karışım kimliği
· Ticari adı: Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Soln.
· Mal numarası: 1610436, 1610437, 1610436EDU, 1610437EDU, 1657065
· 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Laboratuarda kullanılan kimyasal maddeler
· 1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Bio-Rad Laboroatories
Merkezi Fransa Türkiye Istanbul Subesi
Bakirkoy Senlik Mah. Mehmet Gergerli Sk. No.5/1 A Blok
Florya
Istanbul
TURKEY
Phone Number : +90 (212) 573 19 75
Fax Number : +90 (212) 573 15 10
· Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim:
Technical services, customer support.
CDG e-mail address : [email protected]
LSG e-mail address : [email protected]
· 1.4 Acil durum telefon numarası
Office Phone Number : +90 (212) 573 19 75-76-77
24/7 Emergency Phone Number : +90 (212) 573 19 75
*
42.2.4
Bölüm 2: Zararlılık tanımlanması
· 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
· Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008
Flam. Liq. 2 H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Acute Tox. 3 H331 Solunması halinde toksiktir.
Skin Corr. 1A H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Eye Irrit. 2
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
STOT SE 1 H370 Organlarda hasara yol açar.
· 2.2 Etiket unsurları
· Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.
· Zararlılık İşaretleri
GHS02 GHS05 GHS06 GHS08
· Uyarı Kelimesi Tehlike
· Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:
metanol
asetik asit
· Zararlılık İfadesi
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
(Devamı sayfa 2 'da)
TR
Sayfa: 2/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.04.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 08.04.2016
Ticari adı: Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Soln.
(Sayfa 1 'nın devamı)
H331 Solunması halinde toksiktir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H370 Organlarda hasara yol açar.
· Önlem İfadesi
P210
Isı, sıcak yüzeyler, kıvılcımlar, açık alevler ve diğer ateş kaynaklarından uzak tutun. Sigara içmek yasak.
P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Bulaşmış bütün giysileri derhal çıkarın. Cildi suyla çalkalayın/duş
alın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P310
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
P405
Kilit altında saklayın.
P501
İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.
Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
· 3.2 Karışımlar
· Tarifi: Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.
· İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:
CAS: 67-56-1
metanol
%20-35
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331
EINECS: 200-659-6
STOT SE 1, H370
%10-20
CAS: 64-19-7
asetik asit
Flam. Liq. 3, H226
Skin Corr. 1A, H314
EINECS: 200-580-7
· Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız
*
Bölüm 4: İlk yardım önlemleri
· 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
· Teneffüs ettikten sonra: Temiz hava alması sağlanmalı, sikâyetler halinde doktora gitmelidir.
· Gözlere temas ettikten sonra: Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.
· Yuttuktan sonra: Kusmasını sağlayınız ve doktor çağrınız.
*
Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri
· 5.1 Yangın söndürücüler
· Elverişli söndürücü maddeler:
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele
ediniz.
· 5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
· Özel koruyucu teçhizat: Özel önlemlerin alınması gerekmez.
*
42.2.4
Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
· 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Kişisel koruyucu giyim giyiniz.
· 6.2 Çevresel önlemler
Bol suyla sulandırınız.
(Devamı sayfa 3 'da)
TR
Sayfa: 3/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.04.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 08.04.2016
Ticari adı: Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Soln.
(Sayfa 2 'nın devamı)
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
· 6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.
· 6.4 Diğer bölümlere atıflar
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
*
Bölüm 7: Elleçleme ve depolama
· 7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Usulüne uygun kullanıldığında özel önlemlerin alınması gerekmez.
· Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Özel önlemlerin alınması gerekmez.
· 7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
· Depolama:
· Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Ürün adına göre
· Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.
· Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Yoktur.
*
42.2.4
Bölüm 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
· Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
· 8.1 Kontrol parametreleri
· Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
· Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
· 8.2 Maruz kalma kontrolleri
· Kişisel koruyucu teçhizat:
· Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
· Nefes koruyucu önlemler: Gerekli değildir.
· Elleri koruyucu: Koruyucu eldivenler
· Eldiven malzemesi Sentetik lastikten eldivenler
· Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.
· Gözleri koruyucu: Koruyucu gözlük
Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
· 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
· Genel bilgiler
· Görünüm
Sıvı şekilde
Biçim:
Mavi
Renk:
· Koku:
Kokusuz
· Koku eşiği
Belirli değil.
· pH - değeri 20 °C'de:
1
(Devamı sayfa 4 'da)
TR
Sayfa: 4/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.04.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 08.04.2016
Ticari adı: Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Soln.
(Sayfa 3 'nın devamı)
· Durum değişikliği
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:
Belirlenmemiştir.
Belirlenmemiştir.
· Alev alma ısısı:
Uygulanamaz.
· Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Uygulanamaz.
· Tutuşma ısısı:
455 °C
· Çözülme ısısı:
Belirli değil.
· Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
· Patlama tehlikesi:
Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
· Patlama sınırları:
Alt:
Üst:
4,0 Vol %
44,0 Vol %
· Buhar basıncı 20 °C'de:
128 hPa
· Yoğunluk:
· Nisbi yoğunluk
· Buhar yoğunluğu
· Buharlaşma hızı
Belirlenmemiştir.
Belirli değil.
Belirli değil.
Belirli değil.
· Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla:
Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.
· Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):
Belirli değil.
· Viskozitesi:
Dinamik:
Kinematik:
Belirli değil.
Belirli değil.
· Çözücü madde oranı:
Organik çözücü madde:
Su:
%45.7
%54.2
Katı madde oranı:
%0.1
Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime
· 10.1 Tepkime
· 10.2 Kimyasal kararlılık
· Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
· 10.6 Zararlı bozunma ürünleri Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.
*
42.2.4
Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler
· 11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
· Akut toksisite:
Solunması halinde toksiktir.
(Devamı sayfa 5 'da)
TR
Sayfa: 5/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.04.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 08.04.2016
Ticari adı: Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Soln.
(Sayfa 4 'nın devamı)
· Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)
67-56-1 metanol
Ağızdan LD50 5628 mg/kg (rat)
Ciltten LD50 20000 mg/kg (rat)
64-19-7 asetik asit
Ağızdan LD50 3310 mg/kg (rat)
· Asli tahriş edici etkisi:
· ciltte:
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
· gözde:
Ciddi göz tahrişine yol açar.
· Duyarlılık yaratma: Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:
· CMR-etkileri (kanser üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)
· Eşey hücre mutajenitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Kanserojenite Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Üreme toksisitesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tek maruz kalma
Organlarda hasara yol açar.
· Belirli Hedef Organ Toksisitesi - tekrarlı maruz kalma Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
· Aspirasyon zararı Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.
*
42.2.4
Bölüm 12: Ekolojik bilgiler
· Diğer ökolojik uyarılar:
· Genel uyarılar:
Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını "
önleyiniz.
Ürünün büyük miktarlar ile kanalizasyona ve sulara deşarj edilmesi pH derecesinde azalma sonucunu yaratabilir. Düşük pH
derecesi ise suda yaşayan organizmalara zarar verir. Kullanım konsantrasyonunun inceltilmesi ile pH derecesi önemli
oranda yükseltilmektedir ve dolayısı ile ürünün kullanımından sonra kanalizasyona karışan atık suların su için yarattığı
tehlike azalmaktadır
Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri
· 13.1 Atık işleme yöntemleri
· Tavsiye:
Özel atık toplayıcılarına teslim ediniz ya da sorunlu madde toplama merkezine götürünüz.
Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
· Temizlenmemiş ambalajlar:
· Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
· Tavsiye olunan temizlik maddesi: Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.
TR
(Devamı sayfa 6 'da)
42.2.4
Sayfa: 6/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.04.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 08.04.2016
Ticari adı: Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Soln.
(Sayfa 5 'nın devamı)
Bölüm 14: Taşımacılık bilgileri
· 14.1 UN numarası
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Uygun UN taşımacılık adı
· ADR
· IMDG, IATA
UN2924
2924 FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (METHANOL, ACETIC ACID,
GLACIAL)
FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (METHANOL, ACETIC ACID, GLACIAL)
· 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
· ADR
· sınıfı
· Tehlike pusulası
3 Tutuşabilir sıvı maddeler
3+8
· IMDG
· Class
· Label
3 Tutuşabilir sıvı maddeler
3/8
· IATA
· Class
· Label
3 Tutuşabilir sıvı maddeler
3 (8)
· 14.4 Ambalajlama grubu
· ADR, IMDG, IATA
III
· 14.5 Çevresel zararlar
· Marine pollutant:
Hayır
· 14.6 Kullanıcı için özel önlemler Uyarı: Tutuşabilir sıvı maddeler
· EMS - numarası:
F-E,S-C
· Segregation groups
Acids
· Stowage Category
A
· Stowage Code
SW2 Clear of living quarters.
· Nakliyat/diğer bilgiler:
· ADR
· Sınırlı Miktarlar
· İstisnai miktarlar (EQ)
· IMDG
· Limited quantities (LQ)
· Excepted quantities (EQ)
· UN "Model Düzenleme":
5L
Kod: E1
İç ambalaj başına maksimum net miktar: 30 ml
Dış ambalaj başına maksimum net miktar: 1000 ml
5L
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN 2924 ALEVLENİR SIVI, AŞINDIRICI, B.B.B. (METANOL, ASETİK ASİT, GLASİYAL),
3 (8), III
TR
(Devamı sayfa 7 'da)
Sayfa: 7/7
Güvenlik Bilgi Formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 27.04.2016
Yeniden düzenleme tarihi: 08.04.2016
Ticari adı: Coomassie Brilliant Blue R-250 Staining Soln.
(Sayfa 6 'nın devamı)
*
42.2.4
Bölüm 15: Mevzuat bilgileri
· 15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
· Ulusal hükümler:
· Teknik talimatname hava:
Sınıf % olarak oran
I
II
20-35
10-20
· 15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.
Bölüm 16: Diğer bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki
ilişki tesis etmezler.
· Önemli terkipleri
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H301 Yutulması halinde toksiktir.
H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H331 Solunması halinde toksiktir.
H370 Organlarda hasara yol açar.
· Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Environmental Health and Safety.
· Başvurulacak kişi ya da yer:
Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 7411000
Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000
· Kısaltmalar ve:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
NIOSH: National Institute for Occupational Safety
OSHA: Occupational Safety & Health
Flam. Liq. 2: Alevlenir sıvı, Kategori 2
Flam. Liq. 3: Alevlenir sıvı, Kategori 3
Acute Tox. 3: Akut toksisite, Kategori 3
Skin Corr. 1A: Cilt aşınması/tahrişi, Kategori 1A
Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, Kategori 2
STOT SE 1: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, Kategori 1
· * Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler
TR

Benzer belgeler

Güvenlik Bilgi Formu - Bio-Rad

Güvenlik Bilgi Formu - Bio-Rad P303+P361+P353 CİLDE (veya saça) TEMAS EDERSE: Bulaşmış bütün giysileri derhal çıkarın. Cildi suyla çalkalayın/duş alın. P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durul...

Detaylı