ak-tops tekstil sanayi anonim şirketi

Transkript

ak-tops tekstil sanayi anonim şirketi
ÜÇGEN BAKIM
VE YÖNETİM
HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
ÜÇGEN BAKIM VE YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.
01.01.2012 - 31.12.2012 DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU
Genel Bilgiler
İlgili Hesap Dönemi : 01.01.2012 – 31.12.2012
Ticaret Ünvanı : Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası : 291533
Merkez : Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E Kule Kat 1 Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Sermaye Tutarı : 50.000 TL (2012 dönemi içerisinde sermayede değişiklik olmamıştır.)
Hissedarlar :
AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
ALİ RAİF DİNÇKÖK
ÖMER DİNÇKÖK
FEYYAZ BERKER
RIFAT HASAN
MAİR KASUTO
SAMİ KASPİ
DAVİT BRAUNŞTAYN
EROL ÖZMANDIRACI
CORİO N.V.
19.687,40 TL
13.724,95 TL
0,05 TL
0,05 TL
0,05 TL
3.093,84 TL
1.546,92 TL
231,75 TL
6.060,29 TL
654,70 TL
5.000,00 TL
28.09.2012 tarihli Genel Kurul Öncesi Yönetim Kurulu:
Aslan Badi – Başkan
Ahmet İpekçi – Başkan Vekili
Davit Braunştayn – Üye
Rıfat Hasan – Üye
Mair Kasuto - Üye
Alize Dinçkök Eyüboğlu – Üye
Nihat Akarkarasu - Üye
Fatma Şebnem Kefeli - Üye
Zeynep Hüveyda Oral - Üye
Frederic Yves Marcel Marie Fontaine – Üye
28.09.2012 tarihli Genel Kurul’da üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu
Üyeleri :
Aslan Badi – Başkan
Fatma Şebnem Kefeli – Başkan Vekili
Davit Braunştayn - Üye
Rıfat Hasan – Üye
Mair Kasuto – Üye
Alize Dinçkök Eyüboğlu – Üye
Nihat Akarkarasu – Üye
Haşim Bayırbaş – Üye
Murat Kayman – Üye
Frederic Yves Marcel Marie Fontaine – Üye
Şirket iç kontrol ve iç denetimi, eski Türk Ticaret Kanunu uyarınca 28.09.2012 tarihli Genel
Kurul’da 01.01.2012 – 31.12.2012 dönemi için bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen
murakıplar Sabi Ruso, İlknur Boracı ve Toca Tonya tarafından yürütülmüştür.
Şirketimizde imtiyazlı paylar bulunmamaktadır.
Şirketimizde 2012 yılı sonu itibariyle çalışan personel adedi 118 kişidir.
Şirketimiz Genel Kurul’unca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketimizle
kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri
bulunmamaktadır.
Organizasyon Şeması
Yönetim Kurulu’nun Mesajı
Değerli Paydaşlarımız,
Dünya ekonomisinin belirsiz ve sürekli yeni sorunlarla çalkalandığı bir dönem olan 2012 yılında,
Türkiye ekonomisi, güveni ve disiplini koruyarak, cesaret ve öngörünün esas olduğu başarılı bir
gelişim ve dönüşüm performansı sergilemiştir. Temel makroekonomik konularda, ortaya konulan
temkinli, disiplinli ve uzak görüşlü yaklaşım, büyümede talebin dengelenmesi çabalarına bağlı
yavaşlamaya rağmen, fiyat istikrarı, finansal istikrar, kamu maliyesi ve işsizlik alanlarında
küresel anlamda dikkate değer sonuçların elde edilmesine olanak sağlamıştır.
2012 genelinde Merkez Bankası politikaları, cari denge tarafında olumlu sonuç vermiş ve
geçtiğimiz yıl %10'ları aşan cari açık/GSYH oranı bu yıl tekrar tek haneli seviyelere gerilemiştir.
2012'de ekonominin yavaşlamasına karşın istihdam tarafında olumlu görüntü korunmuştur.
Haziran'da %8'in de altına gerileyerek 11 yılın en düşük seviyesini görmüştür.
Üçgen Bakım’ın 2012 yılında çizmiş olduğu başarılı tabloda; özverili çalışmalarıyla katkıda
bulunan değerli çalışanlarımızın, hissedarlarımızın ve yönetimimizin katkısı büyüktür. Hepsine
içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
Şirketimiz yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye,
kar payı gibi mali menfaatler sağlanmamıştır. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere
verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve
benzeri teminatlar bulunmamaktadır.
Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
Şirketimizin 2012 döneminde araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.
Faaliyetler ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
Şirketimizin amaç ve konusu, Akmerkez Ticaret Merkezi bünyesinde bulunan alışveriş merkezi,
apart otel ve rezidans ve ofis kuleleri ile ilgili tesis ve işletmesi, bu işletme için gerekli olan her
türlü operasyonel faaliyetinden oluşmaktadır. Şirket bünyesinde oluşan giderler Akmerkez
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ne %3 kar oranı ilave edilerek devredilmektedir. Şirket
gelirleri kat malikleri arasında paylaştırılmaktadır.
Şirketimizin 2012 hesap döneminde yatırımı bulunmamaktadır.
Şirketimizin doğrudan ya da dolaylı iştiraklerinden olan Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait 1
adet hisse bulunmaktadır.
Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
2012 hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimi bulunmamaktadır.
Geçmiş dönemlerde alınan Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.
2012 döneminde olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.
2012 döneminde şirketimizin bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde
yapılan 16.823,19 TL harcaması bulunmaktadır.
Şirketimizin hakim şirket olan Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’ne bağlı Akenerji
Elektrik Üretim A.Ş. ile ticari ilişkisi bulunmaktadır. Akmerkez Ticaret Merkezi için gerekli olan
enerjinin bir kısmı Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’den temin edilmektedir. Hakim şirket
yönlendirmesi ile yapılan ya da yapılmayan işlemler yer almamaktadır.
Finansal Durum
Şirket 2012 yılı için belirlenen finansal hedeflerine ulaşmıştır.
Şirketimiz kat maliklerinden aldığı avanslarla iş sürecini yönetmektedir. Faaliyetler sonucu
oluşan 2012 yılı cirosu 34.181.759,03 TL’dir. 2012 yılı net karı 308.052,58 TL’dir.
2012 yılında olağanüstü kar veya zarar oluşmamıştır.
Şirketimizin 2012 hesap dönemi sonunda çıkan bilançosuna göre sermayenin kaybı veya borca
batıklık tespit edilmemiştir.
Şirketin kar dağıtım politikası, işletmenin sürekliliğini gözetmek kaydıyla, ortaklarımızın gelirini
maksimize etmek amacı üzerine kurulmuştur. Şirketin kar dağıtımı, Türk Ticaret Kanunu
hükümleri doğrultusunda ve Ana Sözleşmede belirlenmiş olan usul ve esaslar dahilinde yasal
süreler içerisinde yerine getirilmektedir. Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına
haizdir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Dağıtılacak kar, şirketin likidite durumu ve
yapacağı yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle Genel Kurul’da belirlenmektedir.
Şirketimizin Genel Kurul’unun karar alması halinde kar dağıtımı yapılacaktır.
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi
Şirketimizin öngörülen riskleri ile ilgili risk envanteri çalışması yapılmıştır ve periyodik olarak
güncellenecektir.
Bağlılık Raporu Özeti
Türk Ticaret Kanunun 199. maddesi kapsamında hazırlanan bağlılık raporu ile birlikte,
Şirketimizin 1 Ocak – 31 Aralık 2012 tarih aralığını kapsayan döneminde, hâkim şirket ve bağlı
şirketleri ile hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda
tarafımızca bilinen hâl ve şartlara göre şirketi zarara uğratan bir işlem gerçekleşmemiştir.
Şirketin Açtığı ya da Şirketin Aleyhine Açılan Davalar
Sıra No.
Mahkeme
Mahkeme Esas No
Davacı
Davalı
Dava Konusu
Son Durum
ÜÇGEN
BAKIM
ALACAK DAVASI
Davalının Talebi 10.000 TL - Karşı dava
açılmıştır 20.000 TL Zarar tazmini talep
edilmektedir.
Dava aleyhimize sonuçlanmıştır. Temyiz
edilmiştir. Dosyanın Yargıtaydan dönüşü
beklenmektedir.
SÜPER
SERVİS
İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVASI
Dava lehimize sonuçlanmıştır. Gerekçeli
kararın yazılması beklenmektedir.
1
İST. 13. ASLİYE TİC.
MAH.
2010/482 E.
PM
MÜHENDİSLİK
(Renovasyon Taşeron Firma)
2
İST. 10. İCRA HUKUK
MAH.
2012/282 E.
ÜÇGEN BAKIM
Diğer Hususlar
İligili faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirketimizde meydana gelen ve ortakların,
alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem
taşıyan olaylar bulunmamaktadır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ASLAN BADİ
Y.K. BAŞKANI
(TC Kimlik No: 1529336014)
FATMA ŞEBNEM KEFELİ
Y.K. BAŞKAN VEKİLİ
(TC Kimlik No: 34495713466)
DAVİT BRAUNŞTAYN
Y.K. ÜYESİ
(TC Kimlik No: 50617181166)
ALİZE DİNÇKÖK EYÜBOĞLU
Y.K. ÜYESİ
(TC Kimlik No: 16460366136)
NAHİT AKARKARASU
Y.K. ÜYESİ
(TC Kimlik No: 24991362770)
RIFAT HASAN
Y.K. ÜYESİ
(TC Kimlik No: 29203912064)
MURAT KAYMAN
Y.K. ÜYESİ
(TC Kimlik No: 15388277944)
HAŞİM BAYIRBAŞ
Y.K. ÜYESİ
(TC Kimlik No: 42850065730)
MAİR KASUTO
Y.K. ÜYESİ
(TC Kimlik No: 27478995652)
FREDERİC YVES MARCEL MARİE FONTAİNE
Y.K. ÜYESİ
(Vergi No: 388059855)