Kongre Programı - Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği.

Transkript

Kongre Programı - Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği.
ÜÇÜNCÜ ULUSAL
VETERÝNER FARMAKOLOJÝ
ve TOKSÝKOLOJÝ KONGRESÝ
29 Eylül - 2 Ekim
Kuþadasý-AYDIN
Kongre Programý
Kongre Düzenleme Kurulu
Onursal Baþkanlar
Prof.Dr. Þükrü BOYLU, Rektör, Adnan Menderes Üniversitesi
Prof.Dr. Ahmet Gökhan ÖNOL, Dekan, Adnan Menderes Üniv. Veteriner Fakültesi
Düzenleme Kurulu Baþkaný
Prof.Dr. Ender YARSAN (Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneði Baþkaný)
Kongre Sekretaryasý
Yrd.Doç.Dr. Murat BOYACIOÐLU (ADÜ. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Dr. Levent ALTINTAÞ (A.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Kongre Saymaný
Araþ. Gör. Hüsamettin EKÝCÝ (A.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Sezai KAYA (A.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Prof.Dr. Ferda AKAR (ADÜ. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Doç.Dr. Cengiz GÖKBULUT (ADÜ. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Doç.Dr. Cavit KUM (ADÜ. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Yrd.Doç. Dr.Selim SEKKÝN (ADÜ. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Dr. Ayþe KANICI (K.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalý)
Araþ. Gör. Begüm YURDAKÖK (A.Ü. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Dr.F. Ýpek KESKÝN (Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araþtýrma Enstitüsü)
Kongre Bilim Kurulu
Prof.Dr. Ferda AKAR (ADÜ. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY (OMÜ. Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Prof.Dr. Abdullah DOÐAN (K.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Prof.Dr. Sezai KAYA (A.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Prof.Dr. Oya ÜSTÜNER KELEÞ (Ý.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Prof.Dr. Bilal Cem LÝMAN (E.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Prof.Dr. Kadir SERVÝ (F.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Prof.Dr. Songül SONAL (U.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Prof.Dr. Bünyamin TRAÞ (S.Ü. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Prof.Dr. Hidayet YAVUZ (AKÜ. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
Prof.Dr. Orhan YILMAZ (YYÜ. Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD)
1
III. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
29 Eylül – 2 Ekim 2010
Kuşadası – AYDIN
29 Eylül 2010
17:00-19:00
30 Eylül 2010
09:00-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
1.Oturum
11:15-11:30
11:30-11:45
Çarşamba
Açılış Seremonisi – Müzik Dinletisi – Kokteyl
Perşembe
Advances in Anthelmintic Pharmacology
McKellar QA
Soru-Cevap
Ara
Role of Clinical Pharmacology in Udder Infections Under Field Conditions with Special Reference to Clinical Mastitis
Abd El-Salam El-Sawy
Soru-Cevap
Ara
Başkanlar: Prof.Dr. Sezai Kaya-Prof.Dr. Ferda Akar
Antimikrobiyal Duyarlılıkda Farmakokinetik, Farmakodinamik ve Klinik Etkinliği Belirleyen Klinik
ve Laboratuvar Parametrelere Yeni Yaklaşımlar
ve Eurocast Uygulamaları
Liman BC
Farmakoloji ve Toksikoloji Alanında Açık Ders
Malzemeleri
Sekkin S
2
11:45-12:00
12:00-12:15
12:30-13:30
2.Oturum
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
3.Oturum
14:45-15:00
Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus Mykiss)
RTFS’ye (Rainbow Trout Fry Syndrome) Neden
Olan Flavobacterium Psychrophilum Etkeninin
İzolasyonu ve Antibakteriyel Sağaltım Seçeneğinin Belirlenmesi
Boyacıoğlu M, Akar F
Lenfomalı 10 Köpekte Klinik Çalışma: Kısa Dönem
Wiskonsin Madison Kemoterapi Protokolü
Haydardedeoğlu AE, Çolakoğlu EÇ, Alihosseini H,
Sen Y, Salman D, Sancak İG, Kalınbacak A
Öğle Yemeği
Başkanlar: Prof.Dr. Songül Sonal – Prof.Dr. Ender
Yarsan
Yara Tedavisi Üzerine Çörtük Otunun ��������
(Echinophora Tenuifolia) Etkilerinin İncelenmesi
Temamoğulları F, Hayat A, Özyıldız Z, Yılmaz R
Korunga Bitkisi (Onobrychis Viciifolia) Ekstraktının Koyun Bağırsağı Üzerine Etkisi
İnce S, Birdane YO, Yavuz H, Özdemir M, Türkmen R
Etefon ve Maleik Hidrazitin Vero, Hep2 ve HepG2
Hücrelerinde Sitotoksik Etkisinin Araştırılması
Yurdakök B, Baydan E, Okur H, Gürcan S
Deneysel Toksikolojide Sistemik Toksisite Testleri
ve Günümüzdeki Uygulamaları
Büzkaya H
Ara
Başkanlar: Prof.Dr. B. Cem Liman-Prof.Dr. Muammer Elmas
Türkiye’de Veteriner İlaçlarından Kaynaklanan
Ölümlü Olguların Zehirlenme ve İlaç Allerjisi Yönünden Değerlendirilmesi
Oruç HH
3
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
16:00-19:00
Sıçan Kan ve Dokularında Farklı Sentetik ������
Piretroid ve Piperonil Butoksid Kombinasyonlarının
Gaz Kromatografi-Elektron Yakalama Detektörü
ile Belirlenmesi
Yavuz O, Aksoy A, Daş YK, Guvenç D, Atmaca E
Ratlarda
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin
(TCDD) ile Oluşturulan Bağışıklık Sistemi Hasarı
ve Kilo Kaybına Karşı Curcuminin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
Çiftçi O, Tanyıldızı S, Gödekmerdan A
Farklı Dozlarda 2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-p-dioksin Tarafından Ratlarda Beyin, Karaciğer, Böbrek ve Kalp gibi Dokularda Oluşturulan Oksidatif
Stres Üzerine Likopen’in Koruyuculuğu
Sakin F, Servi K
Çalıştay: Farmakoloji ve Toksikoloji’de Kromatografik Teknikler ve Analiz Öncesi Örnek Hazırlama
Yöntemleri
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY (OMÜ, Veteriner
Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AD.)
Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Yavuz (OMÜ, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AD.)
Yrd.Doç.Dr. Yavuz Kürşad DAŞ (OMÜ, Veteriner
Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji AD.)
Engin Bayram (ANT Teknik)
01 Ekim 2010 Cuma
4.Oturum
Başkanlar: Prof.Dr. Kadir Servi – Prof.Dr. Abdurrahman Aksoy
09:00-09:15 Oral ve Dİ Yolla Uygulanan Enrofloksasinin Kahverengi Alabalıkdaki Farmakokinetiği
Koç F, Üney K, Atamanalp M, Tumer İ, Kaban G
4
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
5.Oturum
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
Sığırlara Dökme (Pour-On) Şeklinde Uygulanan
İvermektinin Farmakokinetiği Üzerine Güneşe
Maruz Kalmanın ve Yağmur Simülasyonunun Etkisinin Araştırılması
Gökbulut C, Sekkin S, Karagenç T, Aysul N, Akşit
D, Tatlı O, Boyacıoğlu M
Ağızdan Kullanılan Bazı Enrofloksasin Müstahzarlarının Etçi Piliçlerde Biyoeşdeğerliğinin İncelenmesi
Kanıcı A, Kaya S
Bazı Kafes Kuşu Yemlerinde Doğal Olumsuzluk
Faktörlerinin (Aflatoksinler, Nitrat, Nitrit, Tanen
ve Sodyum Klorür) Belirlenmesi
Güreli H, Bilgili A
Ara
Başkanlar: Prof.Dr. Abdullah Doğan – Prof.Dr.
Halis Oğuz
Varroa Jacobsoni ile Doğal Enfeste Balarısı Kolonilerinde Koumafos Etken Maddesi İçeren Farklı
Farmasötik Şekillerin Etkinliği ve Baldaki Kalıntılarının Araştırılması
Portakal P, Yarsan E
Şanlıurfa Ballarında Bazı Ağır Metallerin Belirlenmesi
Temamoğulları F, Yazar S, Başkaya R, Güreli H
Marmara Bölgesinde Balarısı Koloni Kayıpları ve
Ölümlerinin Araştırılması
Ünal HH, Ata T, Demirel V, Sezgin A
İran’ın Orumieh Şehri’nden Toplanan Ballarda
Metal Düzeylerinin Belirlenmesi
Saghaei S, Ekici H, Demirbaş M, Yarsan E, Tümer İ
Ara
5
6.Oturum
11:30-11:55
11:55-12:15
12:15-12:30
12:30-13:30
14:00-15:30
Başkanlar: Prof.Dr. İzzet Karahan – Prof.Dr. A. Levent BAŞ
Veteriner Farmakoloji ve Terapötiklerin Geleceği
İçin Öngörüler
Traş B, Üney K, Çetin G
Akut Toksisite Testi LD50 ile İlgili Güncel Düzenlemeler
Ateşşahin A
Tetrasiklin Kirliliği ve Direncinin Giderimi
Cengiz M
Öğle Yemeği
Panel: Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları ve Türkiye’deki Mevcut Durum
Panel Başkanları:
Prof.Dr. Arif Altıntaş (TVHB Merkez Konseyi II. Başkanı)
Prof.Dr. İbrahim Pirinçci (Fırat Üniv. Vet. Fakültesi)
Panelistler:
Dr. Burhan Hacı (VİSAD, Yönetim Kurulu Başkanı)
Muharrem Uçmaklıoğlu (Aydın Vet. Hekimleri
Odası Başkanı)
Dr. Ali Torun (KKGM, Halk Sağlığı Hizmetleri D. Bşk)
Prof.Dr. Bünyamin Traş (Selçuk Üniv. Vet. Fakültesi)
Dilek ve Temenniler, Bir Sonraki Kongre Yerinin
Belirlenmesi
16:00-19:00 Çalıştay: Balık Hastalıkları ve İlaç Kullanımı
Prof.Dr. Haşmet ÇAĞIRGAN (Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü,
Hastalıklar AD)
20:00-22:00 Gala Yemeği
02 Ekim 2010 Cumartesi
Sosyal Program (Efes Antik Kent Gezisi)
15:30-16:00
6
Posterler
Tüm posterler öğleden sonra 12:30’da yerleştirilmeli, araştırıcılar
özellikle kahve aralarında olacak şekilde posterlerinin yanında
bulunmalıdır.
30 Eylül 2010, Perşembe Öğleden Sonra (12:30-16:00)
P01 Tüketime Sunulan Ballarda Sülfonamid Türevi Antibiyotiklerin Kalıntılarının Belirlenmesi
Erdoğdu AT, Coşkun Y, İspirli SG
P02 Farelerde Subkronik Kumafos Toksisitesinde Buğday Tohumu Yağının Antioksidan Etkileri
Karabacak M, Kanbur M, Eraslan G, Sarıca Soyer
P03 İn vitro Şartlarda Kadmiyum Kloritin Oluşturduğu Genotoksik ve Oksidatif Hasarlara Karşı Dermatocarpon Intestiniforme
(Liken) Ekstrelerinin Etkileri
Güner A, Türkez H, Dirican E, Aydın E
P04 Dermatocarpon Intestiniforme (Liken) İn Vitro Şartlarda Civa
(II) Oksit Tarafından Oluşturulan Oksidatif Hasarı Azaltır
Güner A, Türkez H, Aydın E, Dirican E
P05 Ulothrix Tenuissima’nın (Alg) İn Vitro Şartlarda Genotoksik
Etkilerinin Değerlendirilmesi
Güner A, Gürbüz H, Dirican E, Aydın E, Togar B, Türkez H
P06 İn Vitro Şartlarda Çöl Çekirgesi (Locusta Migratoria) Sulu Ekstrelerinin Sitogenik Etkileri
Güner A, Türkez H, İncekara Ü, Aydın E, Dirican E, Togar B
P07 Ankara Bölgesi Kanatlı Karma Yemlerinde Fumonisin B1 Varlığının Araştırılması
Çevik A, Yarsan E
7
P08 Tavşanlarda Kafeik Asit Fenetil Ester’in Ovaryum’da İskemi/
Reperfüzyon Hasarına Karşı Koruyucu Etkisi
Kart A, Çiğremiş Y, Özen H, Doğan O
P09 Tavşanlarda Kafeik Asit Fenetil Ester’in Sisplatin Kaynaklı Hepatotoksisiteye Karşı İyileştirici Etkisi
Kart A, Çiğremiş Y, Karaman M, Özen H
P10 Formik Asitin İnsan Lenfosit Kültüründe Anojenik Etkilerinin
Araştırılması
Erciyas A, Gül S, Aksu P
P11 Tulatromisinin Kardiyolojik Güvenliği
Er A, Altan F, Çetin G, Dik B, Elmas M, Yazar E
P12 Effects of Tylosin on Serum Cytokine Levels in Healthy and
Lipopolysaccharide-Treated Mice.
Er A, Yazar E, Uney K, Elmas M, Altan F, Cetin G
P13 Ratlarda 2,3,7,8- Tetraklorodibenzo-p-Dioksin Tarafından
Oluşturulan Kalp Oksidatif Hasarına Karşı Melatoninin Koruyuculuğu
Gül B, Arslan D, Çeribaşı S
P14 Resveratrolün Streptozotosin Tarafından Oluşturulan Genotoksik Hasarı Önleyici Etkisi
Çankır BM, Sekkin S
P15 Sucul Ekosistemlerdeki Genotoksisite Çalışmalarının Önemi
İslamoğlu C, Şahin E
8
P16 Merkeplerde Damar İçi ve Kas İçi Uygulanan Danofloksasinin
Farmakokinetiği
Kum C, Gökbulut C, Sekkin S, Boyacıoğlu M
P17 Köpeklerde Ovariohisteroktomiyi Takiben Karprofen ve Meloksikam Uygulamasının Üç Pozitif Akut Faz Proteini Üzerine Etkileri
Kum C, Voyvoda H, Sekkin S, Karademir Ü, Tarımcılar T
P18 Koyunlarda Meloksikam ve Ketoprofen’in Akut Faz Proteinleri Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Kum C, Voyvoda H, Sekkin S, Kıral F, Karademir Ü
P19 Ratlarda Lidokain ve Prilokain’in Akut Nörotoksik Etkilerinin
İncelenmesi
Rağbetli C, Yalama M, Katı İ, Ulkay MB, Esener OBB, Aydınlıoğlu
A, Ragbetli MC
P20 Ratlarda 2,3,7,8- Tetraklorodibenzo-p-Dioksin Tarafından
Oluşturulan Böbrek Hasarına Karşı Melatoninin Koruyuculuğu
Arslan D, Gül B, Çeribaşı S
P21 Permetrin Uygulanan Ratlarda İdrar 3-Fenoksibenzoik Asit
(3-Pba) Düzeyleri ve Böbrek Dokusu Değişikliklerinin Belirlenmesi
Güvenç D, Aksoy A, Atmaca E, Kabak YB, Güvenç T
P22 Deneysel Olarak Cıva Klorür ile Böbrek Hasarı Oluşturulan
Farelerde Sülfametaksazolün Farmakokinetiğinin Değerlendirilmesi
Yarsan E, Altıntaş A, Eşsiz D, Altıntaş L, Pekcan M, Çiftçi G, Ibrahim IG
9
P23 Aflatoksikozis Oluşturulmuş Broylerlerde Yeast Glucomannan (Mycosorb)’in İzole İleum Düz Kasına ve Patolojisi Üzerine
Etkileri
Yıldırım E, Aktuna Z, Yalçınkaya I, Eraslan G, Kanbur M, Aydos
TR, Oruç E
P24 Multiple Doz Enrofloksasin Yerine Tek Doz Seftriakson: Alt
Üriner Sistem Enfeksiyonlu 20 Köpekte Antibiyoterapi Başarısı
Çolakoğlu EÇ, Haydardedeoğlu AE, Alihosseini H
P25 Domuzlarda Yaygın Görülen Zehirlenmeler
Arslanbaş E, Baydan E
P26 Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanan Ballarda Bazı Metal Düzeylerinin Araştırılması
Yarsan E, Karaçal F, Ibrahim IG, Dikmen B, Köksal A, Daş YK
P27 Köpeklerde Halotan ve İzofluran Anestezisinin Antioksidan
Enzimler Üzerine Etkileri
Yarsan E, Gürkan M, Pekcan Z, İnce S, Kumandaş A
P28 Effects of Enrofloxacin, Flunixin Meglumine and Dexamethasone on Disseminated Intravascular Coagulation, Cytokine Levels
and Adenosine Deaminase Activity in Endotoxaemıa in Rats
Yazar E, Bulbul A, Avci GE, Er A, Uney K, Elmas M, Tras B
P29 Effects of Drugs Used in Endotoxic Shock on Oxidative Stress
and Organ Damage Markers
Yazar E, Er A, Uney K, Bulbul A, Avci GE, Elmas M, Tras B
P30 Samsun İlinden Toplanan Tane Mısır Yemlerinde Aflatoksin
Düzeylerinin Belirlenmesi
Atmaca E, Güvenç D, Aksoy A
10
P31 Veteriner Hekimliğinde Farmakovijilans Taraması
Doğan F, Yazar E
P32 Pharmacokinetics of Florfenicol in The Plasma of Japanese
Quail
Koc F, Uney K, Ozturk M, Kadioglu Y, Atila A
P33 Endotoksemide Sitokinler, Adenozin Deaminaz ve 13,14Dihidro-15-Keto-Prostaglandin F2α’nın Kinetik Değerleri Üzerine
İlaçların Etkileri: Farklı Bir Yaklaşım
Altan F, Elmas M, Er A, Üney K, Çetin G, Traş B, Yazar E
P34 Antidepresan İlaçların Sıçanlarda Antiinflamatuvar Aktivitesi
Koç F, Süleyman H, Polat B
P35 Koyunlara Damar İçi ve Kas İçi Tek Doz Uygulanan Uzun Etkili Oksitetrasiklinin Biyoyararlanımı ve Farmakokinetiği Üzerine
Prednizolonun Etkisi
Koç F
P36 Burdur İli’nde Kesime Sevk Edilen Sığırların Doku Örneklerinde Zeranol ve Trenbolon Kalıntılarının Belirlenmesi
Mor F, Şahindokuyucu F, Kav K, Köker A
P37 Sığır Eti Örneklerinde Sülfonamid Kalıntılarının Charm II Yöntemi ile Belirlenmesi ve HPLC-FLD ile Validasyonu
Mor F, Şahindokuyucu F, Özdemir G, Uludağ R, Öz B
P38 Köpek Meme Karsinoma Hücrelerinde Doksorubisin ve Derakoksibin Oksidatif Stres ile İlişkili Parametreler Üzerine İn Vitro
Etkileri
Alkan FÜ, Bakırel T, Üstüner O, Yardibi H
11
P39 Burdur İl’inde Üretilen Yem ve Silajların Mikotoksinlerle Kirlenme Durumunun Araştırılması
Şahindokuyucu F, Mor F, Oğuz NM, Karakaş Oğuz F
P40 Burdur İl’inde Üretilen ve Tüketime Sunulan Süt ve Süt Ürünlerinde Aflatoksin M1 Düzeylerinin Araştırılması
Şahindokuyucu F, Taşçı F, Mor F
01 Ekim 2010, Cuma Öğleden Sonra (12:30-16:00)
P41 Bazı Tıbbi Bitkiler: İstenen ve İstenmeyen Etkileri ile Kullanılmaları
Bideci GBÇ, Kanıcı A
P42 Enfeksiyöz Traheabronşitli Köpeklerde 4 Antibiyotiğin Karşılaştırmalı Etkinliğinin Değerlendirildiği Randomize Klinik Çalışma
Alihosseini H, Haydardedeoğlu AE, Çolakoglu EÇ
P43 Enfeksiyöz Traheabronşitli Köpeklerde Klaritromisin ve Klaritromisin Terbutalin Kombinasyonunun Klinik Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Alihosseini H, Haydardedeoğlu AE, Çolakoglu EÇ
P44 Ratlarda Malathion’un Oluşturduğu Akut Toksisite Modelinde Akciğer, Karaciğer ve Böbrek Hasarı Üzerine Kafeik Asit Fenil
Esteri, Ellagic Asit, Sulforaphan ve Curcumin’in Koruyucu Etkilerinin Araştırılması
Alp H, Aytekin İ, Alp A, Öz M, Esen H, Tuzcu M, Büyükbaş S, Başaralı K, Kul S
P45 Ankara Bölgesi’nde Tüketime Sunulan UHT Süt Örneklerinde
Arsenik, Kadmiyum ve Kurşun Seviyelerinin Belirlenmesi
Ayçiçek H, Aksoy A, Yavuz O, Eken A, Aydın A, Erdem O
12
P46 Sığırlarda Solunum Sistemi Hastalığında Tulathromycin ve
Tilmicosinin Etkileri
Aytekin İ, Mamak N, AC Onmaz, Sakin F, Alp H, Aslan S
P47 Nitrozaminler Uygulanan Ratlarda Serum ve Karaciğerde
Antioksidan Vitaminler A, E ve C ile MDA Düzeyleri Arasındaki
İlişkiler
Karahan İ, Karataş F, Sakin F
P48 Kadmiyumun Neden Olduğu Genotoksisite ve Oksidatif Strese Karşı Potansiyel Bir Antioksidan: Arı Sütü
Çavuşoğlu K, Yapar K, Yalçın E
P49 Ankara Merkez ve Çevre İlçelerinden Toplanan İçme ve Kullanma Sularında Metal Varlığının Araştırılması
Doğan K, Alaçık O
P50 Uranyumla Muamele Edilen Farelerde Hepatotoksisite ve
Nefrotoksisite Karşı Ginkgo Biloba’nın Koruyucu Rolü
Yapar K, Çavuşoğlu K, Oruç E, Yalçın E
P51 Farelerde Sisplatin Tarafından Oluşturulan Nefrotoksisiteye
Karşı Arı Sütü ve Yeşil Çay Özütlerinin Koruyucu Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Yapar K, Çavuşoğlu K, Oruç E, Yalçın E
P52 Veteriner İlaçlarında Biyoeşdeğerlik
Altıntaş L, Eşsiz D
P53 Ankara, Konya ve Bolu İllerinden Toplanan Ruminant ve
Kanatlı Yemlerinde Aflatoksin Total, Aflatoksin B1 ve Okratoksin
Kalıntılarının Araştırılması
Altıntaş L, Ekici H, Yarsan E, Çakır S, Evrensel MF, Tokgöz BS
13
P54 Capsaicinin İnsan Lenfosit Kültüründe Klastojenik Etkisinin
Belirlenmesi
Taşkıran M, Gül S, Aksu P
P55 Petroselinum Crispum (PC) (Maydanoz) Tohumu Uçucu Yağ
Özütünün Letal Doz Düzeyleri ve Antienflamatuvar Aktivitesinin
Deney Hayvanları Üzerinde Araştırılması
Altunbaş M, Türel İ
P56 Gebelikte Diclofenac Sodium Uygulamasının Ratlarda Prostat Dokusuna Etkilerinin Araştırılması
Rağbetli MC, Kara M, Rağbetli C, Aydınlıoğlu A
P57 Köpek Meme Tümör Hücre Serisi Üzerine COX-1 ve COX-2
İnhibitörlerinin Etkinliğinin Araştırılması
Üstüner O, Alkan FÜ, T Bakırel, Çınar S, Erten G, Deniz G
P58 Sivrisinek Kovucuların Erişkin Olmayanlardaki Olası Kronik
Toksik Etkilerinden Korunmada Antioksidanların Etkileri
Yılmaz O, Mercan U
P59 İnsan Lenfosit Kültüründe Akrilamidin Klastojenik Etkileri
Aksu P, Doğan A, Gül S
P60 Aydın Yöresinde Sığırlarda Solunum Yolu Enfeksiyonlarına
Neden Olan Pasteurella Multocida’nın İzolasyon, İdentifikasyon
ve Antibiyotiklere Olan Duyarlılığının Araştırılması
Baysan RE, Sekkin S
P61 Ege Bölgesinde Tüketime Sunulan Ballarda Sülfonamid Kalıntılarının Araştırılması
Uludağ R, Gökbulut C
14
P62 Anadolu Mandalarında Deltametrin Uygulamasının Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Kısa Dönemdeki Etkisi
İnce S, Küçükkurt İ, Aytekin İ, Bacak E
P63 Afyonkarahisar Bölgesi Şeker Pancarı ve Posasında Nitrat ve
Nitrit Düzeylerinin Belirlenmesi
İnce S, Türkmen R
P64 Formaldehit ve Ksilen İnhalasyonunun Ratların Karaciğer ve
Böbreklerindeki Yağlanma Üzerine Etkileri
Kum Ş, Sandıkçı M, Eren Ü, Metin N
P65 Tilmikosinin Laktasyondaki İneklerde Farmakokinetiği ve
Sütteki Düzeyinin Belirlenmesi
Avcı T, Elmas M
P66 Köpek Meme Karsinoma Hücre Serisi Üzerine Selektif Siklooksijenaz-2 İnhibitörünün Etkileri
Bakırel T, Üstüner O, Alkan FÜ, Çınar S
P67 Köpeklere Tepoksalin, Meloksikam ve Karprofenin Ağız Yolu
ile Uygulanmalarını Takiben Karşılaştırmalı Farmakokinetikleri
Karademir Ü, Akar F, Gökbulut C
P68 Ege Bölgesi’nde Meydana Gelen Zehirlenme Şüpheli Hayvan
Ölümlerinin Pestisidler Yönünden Değerlendirilmesi
Coşkun Y, Yabanlı M
P69 Tavşanlarda Yara İyileşmesi Üzerine Biberiyenin (Rosemarinus Officinalis) Etkileri
Özyıldız Z, Temamoğulları F, Hayat A, Yılmaz R
15
P70 Et ve Ürünlerinin Pişirilmesi Sırasında Oluşan Zararlı Kimyasal Maddeler: Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar, Heterosiklik
Aminler
Keskin Fİ, Kaya S
P71 Ratlarda Karaciğer Dokusunda 2,3,7,8-TCDD’nin Neden
Olduğu Oksidatif Strese Karşı Curcumin, Beta-myrcen ve 1,8cineol’ün Antioksidatif Etkilerinin Araştırılması
Çiftçi O, Özdemir İ, Tanyıldızı S
P72 Türkiye’de Tüketilen Kırmızı Et ile Tavuk Eti Örneklerinde Dioksin ve Dioksin Benzeri Bileşik Düzeylerinin Belirlenmesi
Tanyıldızı S, Çiftçi O
P73 Gıdalardaki Bitki Kaynaklı Doğal Zehirli Zararlı Maddeler
Keskin Fİ, Ekici S, Yıkılmaz Y
P74 Clinical and Therapeutic Studies on Acute Hypocalceimia in
Egyptian Cows
Abd El-Salam El-Sawy
P75 Östrogen-bağımlı Meme Kanserleri Gelişimi için SOAT’ın (SLC10A6) Önemi
Karakuş E, Zahner D, Geyer J, Petzinger E
P76 Some Pharmacokinetic Aspects of Tulathromycin in Fresian
Cattle Calves
Attia Taha MAT, El-Gendy AAM
P77 Farelerde Subakut Aflatoksin Zehirlenmesinde Kabak Çekirdeği Yağının Antioksidan Etkileri
Eraslan G, Kanbur M, Aslan Ö, Karabacak M
16
P78 Subakut Aflatoksin Zehirlenmesi Oluşturulan Farelerde Çuha
Çiçeği Yağının Lipid Peroksidasyon Üzerine Etkileri
Kanbur M, Eraslan G, Sarıca Soyer Z, Aslan Ö
P79 Ratlarda Nar Çekirdeği Yağının Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi
Sarıca Soyer Z, Liman BC, Kanbur M, Eraslan G, Karabacak M
III. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi
Sponsor Firmalar ve Kurumlar*
Adnan Menderes Üniversitesi
Alke
Almer Kimya Ýlaç San.Tic.Ltd.Þti.
ANC Hayvan Beslenmesi ve Saðlýðý Hizm. A.Þ.
Ant Teknik
Aydýn Ýlaç ve Kimyevi Ürünler Sanayi Ticaret Ltd. Þti
AKUAKÝM Medikal Kimyasal Ýlaç Yem Katký Mad.
ve Su Ürünleri San.Tic.Ltd.Þti.
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Þti.
ÇELÝK & ÇESA GRUP
Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Sti.
Hipra Veteriner Müst. Tic. Ltd. Þti.
Ýnterhas Týbbi ve Kimyevi Ürünler San. Ve Tic. A.Þ.
Provet Veteriner Ürünleri
Sanovel Ýlaç San. ve Tic. A.Þ.
SEM Ltd.Þti.
Türk Veteriner Hekimleri Birliði
Uður Medikal
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneði
Vilsan Veteriner Ýlaçlarý Tic. San. A.Þ.
* Sponsorlar Alfabetik Sýraya Göre Sýralanmýþtýr.
M
Dizgi,Tasarým ve Baský
Medisan Yayýnevi Ltd.Þti.
0312 3112426-3110057